Advertisement

More Related Content

Similar to Competențe pentru secolul 21_Gollob_20220825.pdf(20)

Advertisement

Competențe pentru secolul 21_Gollob_20220825.pdf

 1. phzh.ch
 2. Lagerstrasse 2 8090 Zürich phzh.ch Competențe pentru secolul 21 De ce are nevoie următoarea generație într-o lume în schimbare. Competencies for the 21st century. What the next generation needs in a changing world. August 25, 2022 Rolf Gollob Departamentul IPE Universitatea Pedagogică din Zurich rolf.gollob@phzh.ch
 3. phzh.ch rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022
 4. phzh.ch "Singura constantă în viață este schimbarea."(Heraclit) "The only constant in life is change." Pandemia Corona și războiul din Ucraina: Nimeni nu a fost pregătit. Ceea ce a devenit clar: Viitorul este imprevizibil. Provocarea noastră: - Educația se pregătește pentru viitor. - Cum putem pregăti copiii și elevii dacă nu știm pentru ce? Corona pandemic and Ukraine war: Nobody was prepared. What has become clear: The future is not predictable. Our challenge: - Education prepares for the future. - How can we prepare children and students if we don't know what for? rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 5
 5. phzh.ch Cum putem pregăti copiii și elevii dacă nu știm pentru ce? How can we prepare children and students if we don't know what for? rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 6
 6. phzh.ch Provocările cu care se confruntă următoarea generație: Challenges the next generation faces: - Conflicte și războaie - Pandemii la nivel mondial. - Pagube aduse mediului - Migrație și mobilitate - Lipsa de viziune și previziune - Nemulțumirea cetățenilor - Creșterea inegalitații de bunăstare - Schimbarea normelor în societate - Evoluții tehnologice constante Conflicts and wars, World-wide pandemics, Environmental damage, Migration and mobility, Lack of vision and foresight, Citizen dissatisfaction, Increasing inequality of wealth, Changing norms in society, Constant technological developments rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 7
 7. phzh.ch rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 Fear and frustration?
 8. phzh.ch rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 Energy and confidence?
 9. phzh.ch Oportunitățile următoarei generații: Opportunities the next generation has: Conflicts and wars as a consequence of the desire for autonomy, World-wide pandemics with the result of worldwide scientific cooperation, Environmental awareness, Chances to migrate and student mobility, Lack of vision and foresight of the old generation, Citizen consciousness, Making the increasing inequality of wealth visible, Changing norms in society and the corresponding personal liberties, Constant technological developments which allow many freedoms and contacts across all borders rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 10 - Conflicte și războaie ca o consecință a dorinței de autonomie - Pandemii la nivel mondial ca urmare a cooperării științifice la nivel global - Conștientizarea problemelor de mediu - Șansele de a migra și mobilitatea studenților - Lipsa de viziune și de previziune a vechii generații - Conștiința cetățenilor - Creșterea vizibilă a inegalității bogăției - Schimbarea normelor în societate și a libertăților personale corespunzătoare - Evoluții tehnologice constante care permit multe libertăți și contacte dincolo de toate frontierele
 10. phzh.ch rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă Agenda 2030 of the UN for sustainability
 11. phzh.ch 1. end poverty. 2. secure nutrition. 3. enable healthy living for all. 4. ensure education for all. 5. enable gender equality. 6. provide water for all. 7. ensure sustainable and timely energy. 8. ensure sustainable economic growth for all. 9. ensure resilient infrastructure for all 10. reduce inequality. 11. design sustainable cities and settlements 12. ensure sustainable consumption and production. 13. combat climate change and its impacts 14. preserve seas and oceans. 15. protect terrestrial ecosystems. 16. promote peace, justice and strong institutions. 17. strengthen global partnership. rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 12 1. fără sărăcie. 2. foamete “zero” 3. sănătate și bunăstare. 4. să asigure educație pentru toți. 5. să permită egalitatea de gen. 6. să asigure apă pentru toți. 7. să asigure energie durabilă și la timp. 8. să asigure o creștere economică durabilă pentru toți. 9. să asigure o infrastructură rezistentă pentru toți. 10. să reducă inegalitatea. 11. să proiecteze orașe și așezări durabile. 12. să asigure un consum și o producție durabile. 13. combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora. 14. să conservăm mările și oceanele. 15. protejați ecosistemele terestre. 16. promovarea păcii, a justiției și a unor instituții puternice. 17. să consolideze parteneriatul global.
 12. phzh.ch - Ce înseamnă adaptat la circumstanțe? What is adapted to the circumstances? - Cum supraviețuiește mai bine o societate? How does a society survive best? - Ce trebuie să facă o persoană pentru a trăi/supraviețui? What must one do to live / survive? - Cine mă va învăța? Who will teach me? - Cum sunt transmise mai departe cunoștințele? How is the knowledge passed on? rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 13 De ce avem nevoie? Educație mai bună?What do we need? Better education? Întrebarea greșită!!! Wrong Question!!!
 13. phzh.ch Pandemia Corona ca o oportunitate?! Corona pandemic as an opportunity?! Învățarea și cunoașterea au fost restructurate în totalitate. Școlile și profesorii folosesc această oportunitate pentru a trece de la planuri rigide la concepte mai deschise de învățare. Ei (trebuie să) aibă încredere în cursanți. Learning and knowledge has been completely restructured. Schools and teachers use this opportunity to switch from rigid plans to more open concepts of learning. They (have to) trust the learners. rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 14
 14. phzh.ch Douăsprezece competențe ale secolului 21: Twelve 21st century skills: https://oecdedutoday.com/what-should-students-learn-in-the-21st-century/ 21st Century skills are 12 abilities that today’s students need to succeed in their lives: Creativity, Critical thinking, Collaboration, Communication, Information literacy, Media literacy, Technology literacy, Flexibility, Leadership, Initiative, Productivity, Social skills rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 15
 15. phzh.ch Douăsprezece competențe ale secolului 21: Twelve 21st century skills: https://oecdedutoday.com/what-should-students-learn-in-the-21st-century/ Competențele secolului XXI sunt 12 abilități de care elevii de astăzi au nevoie pentru a reuși în viață: Creativitate, Gândire critică, Colaborare, Comunicare, Cunoașterea informațiilor, Alfabetizare mediatică, Alfabetizare tehnologică, Flexibilitate, Leadership, Inițiativă, Productivitate, Competențe sociale 21st Century skills are 12 abilities that today’s students need to succeed in their lives: Creativity, Critical thinking, Collaboration, Communication, Information literacy, Media literacy, Technology literacy, Flexibility, Leadership, Initiative, Productivity, Social skills rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 16
 16. phzh.ch The four C 21st Century skills: Creativitate Gândire critică Colaborare Comunicare Creativity Critical thinking Collaboration Communication rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 17
 17. phzh.ch Învățare aplicată Applied learning Abilitățile în general reprezintă modul în care folosim ceea ce știm. Competențele 4C sunt la mare căutare în societate: facilitează transferul învățării în medii noi. Abilitățile 4C sunt strâns legate de cunoașterea conținutului, deoarece este, de exemplu, imposibil să gândiți critic fără conținut. Skills in general represent how we use what we know. The 4C skills are in high demand in society: they are facilitating the transfer of learning to new environments. The 4C skills are closely linked to content knowledge because it is- as an example - impossible to think critically with no content. rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 18
 18. phzh.ch 1. Creativitatea Creativity Creativitate: doar artă și muzică? Mai recent: gândire științifică, antreprenoriat, gândire de design, matematică... 2010: Studiu IBM cu 15.000 de directori executivi din 60 de țări: „Creativitatea este cea mai importantă calitate pentru conducere, pentru a face față provocărilor de creștere a complexității și incertitudinii din lume.” Creativity: Only Art and Music? More recently: scientific thinking, entrepreneurship, design thinking, mathematics… 2010: IBM study with 15,000 CEOs from 60 countries: “Creativity is the most important quality for leadership in order to meet the challenges of increasing complexity and uncertainty in the world.” rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 19
 19. phzh.ch Exemple Examples 2009: Anul european al creativității și inovării de către UE, promovând metode de învățare bazate pe probleme și pe proiecte. Reformele educaționale din China înlocuiesc predarea frontală și memorarea cu mai multe abordări bazate pe probleme/proiect. Japonia implementează reforme educaționale și economice pentru a-și rezolva problema creativității. 2009: European Year of Creativity and Innovation by EU, promoting problem-based and project-based learning methods. Chinas educational reforms replaces frontal teaching and memorization with more problem/project-based approaches. Japan implementing educational and economic reforms to address its creativity problem. rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 20 Curriculum național elvețian: 33% Arte, muzică și sport.
 20. phzh.ch 2. Gândire critică Critical thinking Educația trebuie să permită oamenilor să cerceteze dovezi pentru a separa adevăratul de fals, realul de fals și faptele de ficțiune. Gândirea critică este rezultatul educației și creșterii. Este un obicei mental și o putere. Este o condiție esențială pentru bunăstarea umană. Education must enable people to sift through evidence in order to separate the true from the false, the real from the fake and fact from fiction. Critical thinking is the result of education and upbringing. It is a mental habit and strength. It is an essential prerequisite for human human well-being. rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 21
 21. phzh.ch Taxonomia lui Bloom Blooms taxonomy Cea mai cunoscută descriere a gândirii critice: taxonomia lui Bloom. Obiectivele de învățare într-o formă progresivă din – accesul la cunoștințe ca cel mai de jos nivel (recuperare și reamintire) – la niveluri superioare de înțelegere și utilizare (creare, evaluare, analiză). Best-known description of critical thinking: the taxonomy of Bloom. Learning goals in a progressive form from - access to knowledge as the lowest level (retrieval and recall) - to higher levels of understanding and use (creating, evaluating, analyzing). rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 22
 22. phzh.ch 3. Comunicarea Communication Toate momentele de viață și profesiile necesită în mod regulat diferite forme de comunicare. În era digitală de astăzi, abilitățile de comunicare au devenit atât mai importante, cât și mai diverse. All life moments and professions regularly require different forms of communication. In today's digital age, communication skills have become both more important and more diverse. rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 23
 23. phzh.ch Îmbunătățiți învățarea prin comunicare: Improve learning through communication: Competențele de comunicare ‒ trebuie să aibă legătură cu viața reală a elevilor ‒ să se adapteze la diversele stiluri și nevoi de învățare ale cursanților din medii multiculturale ‒ susține creativitatea, expresia, lucrul în echipă și abilitățile la locul de muncă The communication competences - must be related to the students’ real life - accommodate the diverse learning styles and needs of learners from multicultural backgrounds - support creativity, expression, teamwork and workplace skills rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 24
 24. phzh.ch 4. Cooperarea Collaboration Colaborarea înseamnă că mai multe persoane se adună pentru a lucra spre un obiectiv comun. Într-o lume cu o complexitate crescândă, colaborarea între oameni cu aptitudini, cunoștințe și perspective diferite face parte din cele mai bune abordări pentru rezolvarea problemelor complexe. Collaboration is about several people coming together to work towards a common goal. In a world of increasing complexity, collaboration between people with different skills, backgrounds and perspectives is part of the best approaches to solving complex problems. rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 25
 25. phzh.ch Decizii mai bune în grup Better decisions in groups Bine practicată, colaborarea poate permite grupurilor să ia decizii mai bune decât orice membru individual pe cont propriu. Este posibilă luarea în considerare a diferitelor puncte de vedere. Well practiced, collaboration can enables groups to make better decisions than any individual member on his/her own. Consideration of different points of view is possible. rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 26
 26. phzh.ch rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022
 27. phzh.ch Competent pentru secolul XXI: Competent for the 21st century: Competenţă = cunoştinţe + abilitate + voinţă Competence = knowledge + ability + willingness Competenţă = acţionare ţinând cont de cunoştinţe Competence = acting with knowledge Competenţele se învaţă în acţiune şi se demonstrează prin acţiune. Competences are learned in action and shown in action. Competenţa este vizibilă doar atunci când este aplicată. Competence is only visible in the application. rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 28
 28. phzh.ch rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022
 29. phzh.ch rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022 30
 30. phzh.ch rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022
 31. phzh.ch rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022
 32. phzh.ch rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022
 33. phzh.ch rolf.gollob@phzh.ch_ August 2022
Advertisement