Advertisement

More Related Content

Advertisement

A school is more than a house- Rolf Gollob.pdf

 1. phzh.ch
 2. Lagerstrasse 2 8090 Zürich phzh.ch O școală este mai mult decât o casă. Trăirea și învățarea în secolul 21 și consecințele sale pentru o bună conducere școlară. A school is more than a house. Living and learning in the 21st century and its consequences for good school leadership. August 24, 2022 Rolf Gollob Departamentul IPE Universitatea Pedagogică din Zurich rolf.gollob@phzh.ch
 3. Trăirea și învățarea în secolul 21 și consecințele sale pentru o bună conducere școlară.
 4. phzh.ch A school is more than a house. 24. 8. 2022
 5. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. Arene formale și informale Formal and informal arenas Managerul școlii media Antreprenoriatul local Ședință de personal Consiliul local al școlii Consiliul elevilor Perspectiva personală Întâlniri informale: discuții pe coridor Poziția oficială in calitate de manager Asociația părinților Instituții culturale Managementul rutinei zilnice Soluționarea conflictelor Legislația națională /obiective Staff meeting, student council, official position as head, parents organisation, cultural institutions, management and daily routines, conflict resolution, informal encounters, personal outlook, local enterprises, media, national legislation and objectives, local school board
 6. phzh.ch A school is more than a house. 24. 8. 2022
 7. phzh.ch A school is more than a house. 24. 8. 2022
 8. phzh.ch A school is more than a house. 24. 8. 2022
 9. phzh.ch A school is more than a house. 24. 8. 2022
 10. phzh.ch Schimbarea socială în societatea modernă Social change in modern society Guvernarea școlii reflectă dinamica schimbării sociale în societatea modernă. Școlile trebuie să interacționeze cu diferiți parteneri și părți interesate din afara școlii. Școlile se pregătesc pentru probleme și provocări care nu pot fi prevăzute. School governance reflects the dynamics of social change in modern society. Schools need to interact with different partners and stakeholders outside school. Schools prepare for problems and challenges that cannot be foreseen. A school is more than a house. 24. 8. 2022
 11. phzh.ch Predarea și trăirea democrației în întreaga școală. Teaching and living democracy in the whole school. Elevii experimentează participarea democratică la școală, dar școlile rămân instituții pentru educație; nu sunt transformate în mini-state, deși sunt mini-societăți. Students experience democratic participation in school, but schools remain institutions for education; they are not turned into would-be mini-states although they are mini-societies. A school is more than a house. 24. 8. 2022
 12. phzh.ch Și eu? And me? Cum îmi văd rolul? Cum mă văd elevii? Cum mă văd profesorii? Cum mă văd părinții? Cum mă văd administratorii? How do I see my role? How do pupils see me? How do teachers see me? How do parents see me? How do administrators see me? A school is more than a house. 24. 8. 2022
 13. phzh.ch A school is more than a house. 24. 8. 2022
 14. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. Școala într-o societate democratică School in a democratic society. Un lider de școală lucrează în sisteme mai mult sau mai puțin descentralizate bazate pe interacțiunea complexă a multor parteneri autonomi” Management sau guvernare? Management ≠ Guvernare A school leader works in more or less decentralised systems based on complex interplay of many autonomous partners“ Management or Governance? Management ≠ Governance
 15. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. Guvernarea nu înseamnă management Governance does not equal management Organizarea tehnică a sistemelor apropiate „Administram lucruri sau ființe, al căror comportament este ușor de prezis.” Deschiderea școlii și a sistemelor educaționale „Guvernam lucruri sau ființe, al căror comportament nu poate fi prezis în totalitate.” Noi instruim și ordonăm pentru că credem că avem autoritate puternică și legitimă pentru a face acest lucru. Negociem, convingem, ne învoim, aplicăm etc. deoarece nu avem control total asupra celor pe care îi guvernăm. Guvernare Management Open systems, not all is predictable. Negociate, persuade, bargain… Close system, mangae things and beings, instruct: strong and legimitate power
 16. phzh.ch De ce guvernare democratică a școlii? Why democratic school governance? – Motive etice – Motive politice – Motive sociologice – Ethical reasons – Political reasons – Sociological reasons 24. 8. 2022 A school is more than a house.
 17. phzh.ch 1. Motive etice Ethical reasons: -Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi” (Declarația Universală a Drepturilor Omului, 1948) - „Copilul care este capabil să-și formeze opiniile are dreptul de a-și exprima acele opinii și dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie” (Convenția cu privire la drepturile copilului, articolele 12-14, ONU 1989) -„All human beings are born free and equal in dignity and rights“ (Universal declaration of Human Rights, 1948) - „The child who is capable of forming his or her views has the right to express those views and the right to freedom of thought, conscience and religion“ (Convention on the Rights of the Child, Articles 12-14, UN 1989) 24. 8. 2022 A school is more than a house.
 18. phzh.ch 2. Motive politice: Political reasons: - Lupta pentru democrație trebuie practicată de la o vârstă fragedă. - Democrații vechi: riscul de a lua democrația de la sine înțeles și pierderea interesului. - Noile democrații: fundațiile sunt mai șubrede și posibil rezultat al retragerii drepturilor. - The striving for democracy has to be practised from an early age. - Old democracies: risk of taking democracy for granted and loss of interest. - New democracies: foundations are shakier and possible result of withdrawal of rights. 24. 8. 2022 A school is more than a house.
 19. phzh.ch 3. Motive sociologice Sociological reasons: - Societate în schimbare rapidă - Generarea de informații, societate multi- opțională versus pierderea orientării. - Nevoia de gândire critică și autoguvernată. - Schimbarea valorilor, migrație, globalizare - Rapidly changing society - Information generation, multi-optional society versus loss of orientation. - Need for critical and self-governed thinking. - Shift of values, migration, globalisation 24. 8. 2022 A school is more than a house.
 20. phzh.ch Beneficiile guvernării democratice? Benefits of democratic governance? A school is more than a house.
 21. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. Beneficiile guvernării democratice a școlii Benefits of democratic school governance 1. Îmbunătățește disciplina: reguli bazate pe încredere și nu pe amenințări 2. Îmbunătățește învățarea: libertatea de alegere pentru cursanți 3. Reduce conflictul: implementarea respectului reciproc 4. Face școala mai competitivă: adaptarea școlilor la cerințele societății 5. Asigură existența viitoare a democrațiilor durabile 6. Practicarea democrației, nu doar vorbirea despre ea: participare 1. Improves discipline: Rules based on trust and not on threats 2. Enhances learning: freedom of choice for learners 3. Reduces conflict: implementation of mutual respect 4. Makes the school more competitive: adaptation of schools to demands of society 5. Secures the future existence of sustainable democracies 6. Practising democracy, not only talking about it: participation
 22. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. Drepturi și responsabilități Participarea activă Aprecierea diversității Cooperare, comunicare și implicare Educație centrată pe valoare Guvernare, leadership și responsabilitate publică, Disciplina elevilor 3 Principii ale guvernării democratice a școlii 4 Domenii cheie ale guvernării școlaredemocratice Pas cu pas pe drumul către guvernarea democratică a școlii Step by Step on the road to democratic school governance
 23. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. Matrice pentru analiza guvernării democratice a școlii Matrix for analysis of democratic school governance Drepturi și responsabilități Participarea activă Aprecierea diversității Guvernare, leadership, management și responsabilitate publică Educație centrată pe valoare Cooperare, comunicare și implicar Disciplina elevilor
 24. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. Matrice pentru analiza guvernării democratice a școlii Matrix for analysis of democratic school governance Drepturi și responsabilități Participarea activă Aprecierea diversității Guvernare, leadership, management și responsabilitate publică Educație centrată pe valoare Cooperare, comunicare și implicar Disciplina elevilor
 25. phzh.ch Guvernare, leadership, management și responsabilitate publică Governance, leadership, management and public accountability 4 etape către mai mult: –Drepturi și responsabilitate –Participarea activă –Aprecierea diversității 4 stages towards more: – Rights and responsibility – Active participation – Valuing diversity 24. 8. 2022 A school is more than a house.
 26. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. Etapa 1: Stage 1:  Liderul se consideră responsabil doar în fața autorităților superioare, fără a se consulta. The leader sees himself/herself as responsible only to higher authorities, no consultation.  Liderul este respectat de personal datorită autorității și gradului său. The leader is respected by the staff due to his authority and his rank.  El/ea nu împarte puterea. He/she does not share power.  Controlul este important. Control is important.  Liderul își asumă întreaga responsabilitate pentru toate activitățile și toate deciziile și, de asemenea, vina totală pentru eșecuri. Leader takes full responsibility for all activities and all decisions and also full blame for failures.  Nu există o împărțire a responsabilităților și a conducerii. There is no sharing of responsibility and leadership.  Nu există o împărțire a responsabilităților și a conducerii. Diversity is recognised by the leader, but does not value it.
 27. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. „Ar putea fi mai ușor să faci treaba așa cum sugerezi, dar regulile sunt foarte clare în acest punct” „It might be easier to do the job the way you suggest, but the rules are very clear on this point“ "Eu sunt seful" „I am the boss“ „Mă văd personificarea a tot ceea ce reprezintă această școală” „I see myself as the personification of everything this school stands for“ "Știu cel mai bine " „I know best“ Etapa 1 Stage 1
 28. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. Etapa 2: Stage 2:  Este încă foarte important să fii loial față de nivelurile superioare de autoritate. It is still very important to be loyal to higher levels of authority.  Dar: Nicio critică asupra directivelor autorităților superioare. But: No criticism on directives of higher authorities.  Liderul simte avantajele relațiilor bune cu toți. Leader senses the advantages of good relationships with all.  Comunicare în principal unidirecțională cu scopul de a crea acceptare pentru deciziile sale. Mainly one-way communication with the purpose of creating acceptance for his/her decisions.  El/ea consideră că este prea riscant să împărtășească responsabilitatea cu toți. He/she finds it too risky to share responsibility with all.  Critica este privită ca o tulburare și nu ca un punct de plecare pentru îmbunătățire. Criticism is viewed as a disturbance and not as a starting point for improvement.  Pare mai sigur să depuneți un efort pentru a întări loialitatea oamenilor față de sistem. It seems safer to put some effort into strengthening people„s loyalty to the system.
 29. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. „Nu pot să înțeleg de ce nu le place această nouă procedură. Am descris-o în detaliu la ultima noastră întâlnire a personalului.” „I cannot understand why they don„t like this new procedure. I described it in detail at our last staff meeting.“ „Acest lucru a fost deja discutat. Urmatoarea intrebare? ” „This has already been discussed. Next question?“ „Nu pari să fii de acord. Poate că nu m-am exprimat suficient de clar.” „You don„t seem to agree. Perhaps I did not express myself clearly enough.“ Etapa 2 Stage 2
 30. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. Etapa 3 Stage 3:  Angajamentul este cel mai important față de drepturile omului. Conducerea se concentrează pe obiective, nu în primul rând pe reglementări. The commitment is foremost to human rights. The leadership focuses on goals, not primarily on regulations.  Deciziile importante se iau numai după consultări cu persoanele afectate.Important decisions are taken only after consultations with the affected people.  Deciziile se bazează pe consens.Decisions are based on consensus.  Conducerea și personalul școlii arată, în cuvânt și în acțiune, că opiniile elevilor sunt luate în considerare. School leadership and staff show, in word and action, that students„ opinions are taken into account.  Încrederea este un cuvânt cheie. Trust is a key word.  Liderii le oferă studenților autoritatea de a decide în domenii mai ușoare, dar totuși atenți să nu pună prea multă putere în mâinile studenților și personalului. Leaders give the students the authority to decide in easier areas, but still careful not to put too much power in the hands of students and staff.  Credință autentică și profundă în valorile democratice și în privința copiilor ca subiecți, demni de respect.Genuine and profound belief in democratic values and seeing children as subjects, worthy of respect.
 31. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. „Înainte de a renova curtea școlii, trebuie să consultăm copiii. Ei sunt experții aici.” „Before renovating the school yard, we must consult the children. They are the experts here.“ „Reprezentanții consiliului școlar vor prezenta o propunere de noul regulament școlar la următoarea noastră ședință de personal. Sunt foarte dornici să ne audă părerea.” „Representatives from the school council will present a proposal for new school regulations at our next staff meeting. They are really keen on hearing our opinion.“ Etapa 3 Stage 3
 32. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. Etapa 4 Stage 4:  Școala este văzută ca un purtător important al valorilor democratice.School is seen as an important bearer of democratic values.  Este o școală deschisă, cu comunicare regulată cu autoritățile superioare, pentru a le oferi temeiuri bune pentru deciziile viitoare.It is an open school with regular communication with higher authorities to give them good grounds for future decisions.  Nu se fac schimbări majore împotriva voinței majorității.No major changes are carried out against the will of the majority.  Compromisul, perioadele de testare și reconsiderările sunt proceduri normale.Compromise, test periods and reconsiderations are normal procedures.  Autoritatea pentru conducere se bazează pe competențe profesionale și personale.Authority for the leadership is based on professional and personal competencies.  Este văzut ca un merit suplimentar pentru personal și elevi să ia parte activ la guvernarea școlii.It is seen as an extra merit for staff and students to take active part in the governance of school.  Leadershipul apreciază și promovează diversitatea.Leadership values and promotes diversity.
 33. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. „Școala trebuie să fie un loc în care să experimentezi toate părțile bune ale democrației.” „School must be a place where you experience all the good sides of democracy.“ „Elevii sunt cei mai buni experți în propria lor învățare.” „The students are the best experts in their own learning.“ „Tinerii nu sunt foarte diferiți de adulți, dar sunt mai tineri, așa că pot vedea lucrurile dintr-un alt punct de vedere.” „Young people are not much different from adults, but they are younger, so they can see things from another point of view.“ Etapa 4 Stage 4
 34. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house. Matrice pentru analiza guvernării democratice a școlii Matrix for analysis of democratic school governance Drepturi și responsabilități Participarea activă Aprecierea diversității Guvernare, leadership, management și responsabilitate publică Educație centrată pe valoare Cooperare, comunicare și implicar Disciplina elevilor
 35. 24. 8. 2022 A school is more than a house.
 36. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house.
 37. phzh.ch www.living-democracy.com 24. 8. 2022 A school is more than a house.
 38. phzh.ch 24. 8. 2022 A school is more than a house.
 39. phzh.ch A school is more than a house.
 40. phzh.ch A school is more than a house.
 41. phzh.ch A school is more than a house.
 42. Mulțumesc!!! 24. 8. 2022 A school is more than a house.
Advertisement