Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

مواد لازم برای ورود به رسانه های مجازی (سوشیال مدیا) برای کسب و کار

877 views

Published on

امروزه رسانه های اجتماعی روشی نوین برای بازاریابی شرکت ها شده اند . اما ورود و استفاده از این تکنولوژی ها برای توسعه مارکتینگ و برند سازی شرکت ها امری تخصصی و نیازمند داشتن اطلاعات است . اگر می خواهید متخصصین سوشیال مدیا ، رسانه های اجتماعی شما را مدیریت نمایند ، کافی است با ما تماس بگیرید .
www.balutsocial.com

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

مواد لازم برای ورود به رسانه های مجازی (سوشیال مدیا) برای کسب و کار

 1. 1. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ، ‫استراتژی‬
 2. 2. ‫فهرست‬ •‫؟‬ ‫چیست‬ ‫رسانه‬ •‫؟‬ ‫چیست‬ ‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ •‫انواع‬‫دانش‬ •‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫استراتژی‬ •‫شده‬ ‫انجام‬ ‫خدمات‬ •‫راهکارها‬ ‫و‬ ‫موانع‬
 3. 3. ‫رسانه‬ •‫رسانه‬‫یا‬Media‫در‬‫لغت‬‫به‬‫معنی‬‫رساندن‬‫است‬‫و‬ ‫به‬‫آن‬‫دسته‬‫از‬‫وسایلی‬‫گفته‬‫شود‬‫می‬‫که‬‫ده‬‫انتقال‬‫نده‬ ‫ها‬‫فرهنگ‬‫و‬‫افکار‬‫ای‬‫عده‬‫باشد‬. ‫بخش‬‫عمده‬‫ای‬‫از‬‫نگرش‬‫ما‬‫به‬‫دنیا‬‫ریشه‬‫در‬‫پیام‬ ‫های‬‫رسانه‬‫ای‬‫دارد‬‫که‬‫از‬‫قبل‬‫ساخته‬‫شده‬‫اند‬. ‫مهدوی‬‫و‬‫همکاران‬ 1391
 4. 4. ‫رسانه‬ ‫نقش‬ ‫رسانه‬‫ها‬‫به‬‫لحاظ‬‫دارابودن‬‫دامنه‬‫نفوذ‬‫وسیع‬،‫اثر‬‫مستق‬‫یمی‬ ‫بر‬‫ارزش‬‫ها‬‫و‬‫هنجارهای‬‫جامعه‬‫دارندو‬‫در‬‫تغییر‬‫آگاهی‬‫ها‬‫و‬ ‫نگرش‬‫های‬‫جامعه‬‫نقش‬‫بسزایی‬‫ایجاد‬‫می‬‫کنند‬. 2012Wolfe Meenaghan & O›Sullivan
 5. 5. ‫رسانه‬ ‫انواع‬ •‫رادیو‬ •‫پادکست‬ •‫تلویزیون‬ •‫اینترنت‬ •‫عکس‬ •‫کاریکاتور‬ •‫نمودار‬ •‫نقشه‬ •‫تلفن‬ •‫پوستر‬ •‫تیزر‬‫تبلیغاتی‬ •‫سینما‬ •‫ویدیوکلیپ‬ •‫فیلم‬ •‫بازی‬ •‫روزنامه‬ •‫مجله‬‫و‬....
 6. 6. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ •‫جمعی‬‫از‬‫کانال‬‫های‬‫ارتباطات‬‫آنالین‬‫مبتنی‬‫بر‬ ‫جامعه‬(community)،‫تعامالت،اشتراک‬‫گذاری‬ ‫محتوا‬‫و‬‫همکاری‬‫است‬. •‫مجموعه‬‫وب‬‫سایت‬‫ها‬‫و‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫که‬‫به‬ ‫تاالرهای‬‫گفتگو‬،‫،ارتباطات‬‫میکروبالگینگ،شب‬‫که‬ ‫های‬‫اجتماعی،بوک‬‫مارک‬‫های‬‫اجتماعی‬‫،گزینش‬ ‫های‬‫اجتماعی‬،‫ویکی‬‫ها‬‫اختصاص‬‫داده‬‫شده‬‫اند‬.
 7. 7. ‫دانش‬ ‫انواع‬ •‫دانش‬‫ضمنی‬ •‫دانش‬‫صریح‬ ‫نوناکا‬ ‫مدل‬-1995
 8. 8. ‫دانش‬ ‫انواع‬ •Gills model of cognitive experience. Source Gill (2000) pg39
 9. 9. ‫آمار‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ •90%‫اطالعات‬‫موجود‬‫در‬‫دنیا‬‫در‬‫دوسال‬‫گذشته‬‫تولید‬‫شده‬‫اند‬.(HUB SPOT) •60%‫مردم‬‫محصوالت‬‫مورد‬‫نیاز‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫اینترنت‬‫جستجو‬‫می‬‫کنن‬‫د‬ . •‫نتایج‬‫گزارش‬‫موسسه‬‫کینان‬‫در‬‫سال‬۲۰۱۲‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬72/6 ‫درصد‬‫مدیران‬‫فروشی‬‫که‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫برای‬‫فروش‬‫خود‬ ‫استفاده‬‫کرده‬،‫اند‬‫نسبت‬‫به‬‫افرادی‬‫که‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫است‬‫فاده‬ ،‫نکردند‬‫عملکرد‬‫بهتری‬‫داشتند‬. •‫وقتی‬‫صحبت‬‫از‬‫سهمیه‬‫فروش‬‫زیاد‬‫به‬‫میان‬‫می‬،‫آید‬‫کاربران‬‫رسان‬‫ه‬ ‫های‬‫اجتماعی‬۲۳‫درصد‬‫موفق‬‫تر‬‫از‬‫افرادی‬‫هستند‬‫که‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬ ‫اجتماعی‬‫استفاده‬‫نمی‬‫کنند‬.‫کینان‬‫عنوان‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫به‬‫هر‬‫نحوی‬‫داده‬ ‫ها‬‫را‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬،‫دهیم‬‫کاربران‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫در‬‫صدر‬ ‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬.
 10. 10. ‫آمار‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ •‫هر‬‫ثانیه‬‫دو‬‫نفر‬‫به‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫اضافه‬‫می‬‫شود‬‫بودج‬‫ه‬ ‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫در‬‫شرکت‬‫های‬‫بزرگ‬‫در‬3‫سال‬‫گذشته‬3 ‫برابر‬‫شده‬‫اند‬. •‫بودجه‬‫ایمیل‬‫مارکتینگ‬‫در‬‫سال‬2014‫به‬2‫میلیارد‬‫دالر‬‫در‬‫سال‬ ‫خواهد‬‫رسید‬. •‫و‬....
 11. 11. ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫لزوم‬ ‫؟‬ ‫بشناسند‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫چقدر‬ Brand Awareness
 12. 12. ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫لزوم‬ ‫؟‬ ‫آورند‬ ‫بیاد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫چقدر‬ Brand Recall
 13. 13. ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫بسازید؟‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫تصویری‬ ‫چه‬ Brand Image
 14. 14. ‫؟‬ ‫دارید‬ ‫آمادگی‬ ‫آیا‬‫آماده‬‫شنیدن‬‫نظرات‬‫مشتریان‬‫خود‬‫هستید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫با‬‫مشتریان‬‫خود‬‫صادق‬‫بوده‬‫اید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫به‬‫محصول‬‫خود‬‫اطمینان‬‫دارید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫به‬‫برخورد‬‫مستقیم‬‫با‬‫مشتریان‬‫نهایی‬‫خود‬‫اندیشیده‬‫اید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫در‬‫معرفی‬‫محصوالت‬‫خود‬،‫صادق‬‫بوده‬‫اید‬‫؟‬ ‫آیا‬‫به‬‫وعده‬‫های‬‫خود‬‫عمل‬‫کرده‬‫اید‬‫؟‬
 15. 15. ‫استراتژی‬ ‫این‬‫روز‬‫ها‬‫همه‬‫مردم‬‫از‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫استفاده‬‫می‬ ‫کنند‬.‫به‬‫کاربردن‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫برای‬‫امور‬‫شخصی‬ ‫تقریبا‬‫رایج‬‫و‬‫آسان‬‫است‬. ‫اما‬‫آیا‬‫در‬‫مورد‬‫سازمان‬‫ها‬‫همه‬‫چیز‬‫به‬‫همین‬‫سادگی‬‫است‬‫؟‬ ‫اکثر‬‫شرکت‬‫هایی‬‫که‬‫شکست‬‫می‬،‫خورند‬‫نمی‬‫دانند‬‫چه‬‫با‬‫ید‬ ‫بگویند‬،‫چگونه‬‫باید‬‫بگویند‬،‫از‬‫چه‬‫کانالی‬‫چه‬‫پیامی‬‫ر‬‫ا‬‫باید‬ ‫ارسال‬‫نمایند‬. ‫اکثر‬‫کسب‬‫و‬‫کارها‬‫به‬‫علت‬‫ضعف‬‫در‬‫انتقال‬‫پیام‬‫شکست‬‫می‬ ‫خورند‬. ‫چه‬‫کسی‬‫می‬‫تواند‬‫استراتژی‬‫درستی‬‫تدوین‬‫نماید؟‬
 16. 16. ‫استراتژی‬ ‫برای‬‫بازاریابی‬،‫روابط‬‫عمومی‬‫،برند‬‫سازی‬‫در‬‫رسانه‬‫های‬ ‫اجتماعی‬‫نیازمند‬‫استراتژی‬‫هستید‬. ‫استراتژی‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫شما‬‫در‬‫این‬‫زمینه‬‫چیست‬‫؟‬ ‫چه‬‫کسانی‬‫می‬‫توانند‬‫استراتژی‬‫شما‬‫در‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫را‬ ‫تدوین‬‫نمایند‬‫؟‬
 17. 17. ‫چند‬‫نکته‬ •‫استراتژی‬‫شما‬‫در‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫با‬ ‫استراتژی‬‫شما‬‫هنگام‬‫نشستن‬‫در‬‫کنار‬ ‫مشتری‬‫متفاوت‬‫است‬. •‫استراتژی‬‫شما‬‫در‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫با‬ ‫استراتژی‬‫هر‬‫کدام‬‫از‬‫رقبای‬‫شما‬‫متفاوت‬ ‫است‬. •‫استراتژی‬‫اساسی‬‫شما‬‫متحصر‬‫به‬‫فرد‬‫اس‬‫ت‬.
 18. 18. ‫استراتژی‬ ‫خالقان‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫گروهی‬ ‫متخصصین‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫متخصصین‬‫ارتباط‬‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫متخصصین‬‫بازاریا‬‫بی‬ ‫متخصصین‬‫س‬ ‫برند‬‫ازی‬
 19. 19. Product A •Feature 1 •Feature 2 •Feature 3 •Feature 4 Product B •Feature 1 •Feature 2 •Feature 3 •Feature 4 ‫ویدیو‬ ‫تاثیر‬
 20. 20. ‫این‬‫بخش‬‫اول‬‫اسالیدها‬‫می‬‫باشد‬،‫به‬‫عبارت‬ ‫دیگر‬‫ادامه‬‫دارد‬.... ‫داریم‬ ‫را‬ ‫سپاس‬ ‫نهایت‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬

×