Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Filem klasik dan filem moden

526 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Filem klasik dan filem moden

 1. 1. FilemKlasikdanFilemModen<br />Dibuatoleh: NabilahBteMohdZakaria<br />Kelas: 1n2<br />
 2. 2. FilemKlasik<br />PendekarBujangLapok<br />
 3. 3. FilemModen<br />KL Menjerit<br />
 4. 4. CeritainiterdiridaripadaRamli, AjisdanSudin. Ketikamerekamahumenyeberangdisebelahsungaimerekaharusmenunggu sampan ituagak lama.ApabilaseorangtuabernamaPendekarMustarmahumenyeberangsungaidandiadiseretolehsamseng-samsengtersebut, tetapidiaberjayamenewaskankesemuasamseng yang rata-ratanyamudadanperkasa.Ramli, SudindanAjisterpesonadengankehandalanPendekarMustardanmengambilkeputusanbergurudengannya.PendekarMustarmenerimaketiga-tigapemudatersebutdanmulamengajarmerekasilat, tetapimendapattahumerekabertigakesemuanyabutahuruf. Merakadihantarkesekolah. MerekajugamenyelamatkanRosdaritanganAhmad Nifsu.<br />FilemKlasik<br />
 5. 5. Shahrol, anakmudaberusia 28 tahundarikampungdi Perlis. Shahrolbersekolahsetakattingkatanempat. KemudianShahrolberhijrahke Kuala Lumpur mencubanasib. Tanpakelulusantinggi, diahanyadapatkerjasebagaipembantudibengkel motor.Selainitu, ShahroljugamempunyaikekasihbernamaLinda.ShahrolbertemuAyudisatuperlumbaan motor haram.PadaawalnyaShahrolhanyaberniatmenolongAyutetapiakhirnyadiajatuhcintadengangadisitu.Hidupsepitanpakasihsayangibubapajugamenjadiracundalamhidupnya. Untukmengisikekosonganhidupnya, TunberkawandenganShahrol.<br />FilemModen<br />
 6. 6. Menghadapimusuh<br />Mempertahankandiri<br />Memberanikandiri<br />PendekarBujangLapok<br />tigapengajaran<br />
 7. 7. Ikutkawan yang betul<br />Janganbermainperlumbahan yang haram<br />Bersabarjikamembuatsesuatu<br />KL Menjerit<br />Tigapengajaran<br />
 8. 8. Padapendapatsaya, ceritainiamatbergunakeranasayamempelajaribanyakbendadiceritaini. Sayasudahmenontonnyabanyak kali dansayatahujalanceritanya.Ceritaklasikinisangatpopular.Ceritainimenarikperhatiansayabilasayasedangmenontonnya. Ceritainijugaamatmelucukan. <br />PendekarBujangLapok<br />
 9. 9. Ceritainimempunyaibanyakunsur-unsurnegatif. Sepertiiamengunakanbahasakasardaniajugamenunjukkanbagaimanakebebasandalampergaulanantaralelakidanwanitasekarang.Danakhirsekalisikapkebiadapanterhadapibubapamereka.<br />KL Menjerit<br />
 10. 10. Sekian<br />TerimaKasih<br />Nabilah<br />

×