Soal2 rbt3117ppg

961 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Soal2 rbt3117ppg

  1. 1. LAMPIRAN 2 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS _PULAU PINANG_____ TUGASAN PROJEK : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAJUK PROGRAM : PPG NAMA GURU PELATIH : TAJUK KURSUS : RBT 3117 SEMESTER : SATU TARIKH MULA 01.09.2012 TARIKH HANTAR 22.09.2012Hasil Pembelajaran Kursus 1. Menghuraikan sistem kurikulum dan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) di Malaysia 2. Menginterpretasikan proses perancangan, pelaksanaan dan penilaian KHSR 3. Menganalisis dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk merancang, mereka bentuk dan membina kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 4. Menjelaskan skop organisasi dan pengurusan bengkel. 5. Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel. 6. Menghuraikan pengurusan kewangan, pengendalian bahan dan alatan. 7. Mengaplikasikan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. 8. Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran.Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 2, 3, 7 dan 8Objektif Kerja Kursus:Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Merancang pengajaran amali bagi dua sesi lengkap dalam KHSR. 2. Menggunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran.Tugasan Projek (100 %)Berdasarkan sukatan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah, anda dikehendakimerancang pengajaran amali yang lengkap yang melibatkan dua kali pertemuan(dua sesi/ dua jam) yang mempunyai kesinambungan tajuk.Tugasan dinilai berdasarkan keupayaan anda merancang dengan berkesan yangmenggunakan pelbagai kaedah dan strategi bagi dua sesi pengajaran danpembelajaran.Tugasan anda perlu merangkumi perancangan yang melibatkan kaedah dan teknikpengajaran :
  2. 2. LAMPIRAN 2 1. Berpusatkan guru 2. Berpusatkan murid 3. Berpusatkan bahan/ aktivitiPanduan Pelaksanaan Projek1. Tugasan perancangan pengajaran ini adalah tugasan individu.2. Anda boleh berbincang secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.3. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut : 3.1. Muka depan hendaklah mengikut templet terkini 3.2. Fon Arial 3.3. Saiz huruf - 11 3.4. Langkau 1.0 baris 3.5. Rujukan mengikut format APA( American Psychological Association) 3.6. Jawab dalam Bahasa Melayu4. Panjang tugasan tidak melebihi 8 muka surat5. Rujukan dan lampiran tidak termasuk dalam jumlah pengiraan muka surat6. Amalan plagiat tidak dibenarkan7. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh tiga minggu.8. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 30%Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria- Kriteria Berikut :1. Perancangan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.2. Dua perancangan RPH amali yang bersambung bagi dua sesi ( dua pertemuan )3. Tugasan anda haruslah meliputi perkara berikut : a. Maklumat awal – tajuk, kelas, masa, objektif, nilai, bbm dan pengetahuan awal b. Set induksi, langkah-langkah dan penutup c. Format P & P ( rujuk contoh RPH yang diberikan )4. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong perancangan anda hendaklah dikemukakan.5. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian.6. Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasanDisediakan oleh: Disahkan oleh:(MOHD. RADZI B, SHAFIEE ) ( ) Penyelaras Kursus Penyelaras Program.................Jabatan Sains Sosial Jabatan ...................IPG IPG

×