Φύλλα Εργασίας - Μ. Βασίλειος

1,245 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,245
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
713
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Φύλλα Εργασίας - Μ. Βασίλειος

  1. 1. 16. Μέγας Βασίλειος: ένας κορσφαίος ιεράρτης 3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μοηίβο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [Creative Questions] Τειεηόηαηε θνηλσλία νλνκάδσ απηήλ, όπνπ έρεη θαηαξγεζεί ε ηδηνθηεζία, έρνπλ εθιείςεη νη πξνζσπηθέο δηαθνξέο θαη έρνπλ εμαθαληζηεί νη έξηδεο θαη νη θηινληθίεο. Δίλαη ε θνηλσλία, όπνπ όια είλαη θνηλά, νη ςπρέο, νη γλώκεο, ηα ζώκαηα, θαη όια εθείλα κε ηα νπνία ηξέθνληαη ηα ζώκαηα. Κνηλόο είλαη ν Θεόο, θνηλή ε επζέβεηα, θνηλή ε ζσηεξία, θνηλά ηα αγσλίζκαηα, θνηλνί νη πόλνη, θνηλά ηα ζηεθάληα ηεο δόμαο. Οη πνιινί έλαο είλαη θαη απηόο ν έλαο δελ ππάξρεη κόλνο ηνπ, αιιά δεη κέζα ζηνπο πνιινύο Αζκηηικέρ Γιαηάξειρ Απηό θάλνπλ νη πινύζηνη. Μαδεύνπλ ηα αγαζά πνπ είλαη θνηλά γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο θαη ηα ζεσξνύλ απνθιεηζηηθά δηθά ηνπο... Αλ απηόο πνπ απνγπκλώλεη ηνλ ληπκέλν νλνκάδεηαη ισπνδύηεο, απηόο πνπ δελ ληύλεη ην γπκλό, αλ θαη κπνξεί λα ην θάλεη, δελ είλαη ην ίδην; Τν ςσκί πνπ θπιάο ζηελ απνζήθε ζνπ είλαη ηνπ θησρνύ. Τα ξνύρα πνπ θξαηάο θξπκκέλα ζηελ απνζήθε ζνπ είλαη ηνπ γπκλνύ. Τα ππνδήκαηα πνπ ζαπίδνπλ αρξεζηκνπνίεηα είλαη ηνπ μππόιπηνπ. Τα ρξήκαηα πνπ θξύβεηο βαζηά ζηε γε είλαη ηνπ θησρνύ. Λνηπόλ, ηόζνπο αδηθείο, όζνπο ζα κπνξνύζεο λα βνεζήζεηο θαη ην αξλήζεθεο Απηόο πνπ αγαπάεη ηνλ ζπλάλζξσπό ηνπ δελ θαηέρεη ηίπνηε πεξηζζόηεξν από απηόλ… Όζν θάπνηνο πιενλάδεη ζηνλ πινύην, ηόζν πζηεξεί ζηελ αγάπε (Δηο ην «θαζειώ κνπ ηαο απνζήθαο», Β.Δ.Π.Δ.Σ. ηόκ. 54, εθδ. Απ. Γηαθνλίαο, Αζήλα 1976, ζει. 64-65, 7-8) (Πξνο ηνπο πινπηνύληαο, Β.Δ.Π.Δ.Σ. ηόκ. 54, εθδ. Απ. Γηαθνλίαο, Αζήλα 1976, ζει. 67, 1).  Μελεηήζηε ζςνεπγαηικά ηα παπαπάνω κείμενα ζε ζςνδςαζμό με ηην παπ. «α. Αγάπη για ηον άνθρωπο, δύναμη και θως από ηην Καππαδοκία» από ηο ζσολικό βιβλίο ζελ.61-62. Χπηζιμοποιήζηε ηιρ παπακάηω έηοιμερ θόπμερ για να δημιοςπγήζεηε και να διαηςπώζεηε ηιρ δικέρ ζαρ επωηήζειρ. Γηα πνηνπο ιόγνπο... ; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tη ζα γηλόηαλ αλ ... ; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Γηα πνην ζθνπό... ; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Πνηα ζα ήηαλ ε δηαθνξά εάλ... ; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Αλ ππνζέζνπκε όηη ζηελ επνρή καο... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Τη ζα ζπλέβαηλε αλ γλσξίδακε όηη... ; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Τη ζα άιιαδε αλ ζήκεξα..; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. 2. “ΕΙΜΑΙ…” (I AM) ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΟ΢ΩΠΟ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ  Αξιοποιώνηαρ ηα κείμενα ηος Μ. Βαζιλείος (ζχολικό βιβλίο ζελ. 61-63) και ηα παπακάηω πήμαηα δημιοςπγείζηε ένα ποίημα για ηον Μ. Βαζίλειο Είμαι… Ο άγιος Βασίλειος Είμαι… Αναρωτιέμαι… Βλέπω… Θέλω… Είμαι… Υποκρίνομαι… Αισθάνομαι… Ανησυχώ… Κλαίω… Είμαι… Καταλαβαίνω… Λέω… Ονειρεύομαι… Προσπαθώ… Ελπίζω… Είμαι…

×