4. ιεροσόλυμα πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

2,468 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
807
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4. ιεροσόλυμα πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

 1. 1. 4. Ιεποζόλςμα ππόηςπο σπιζηιανικών κοινοηήηων
 2. 2.  Τα μέλη ηηρ ππώηηρ Εκκληζίαρ έδειξαν με ηον ηπόπο ηηρ ζωήρ ηοςρ όηι η πίζηη ζηο Χπιζηό μποπούζε να αλλάξει ηοςρ ανθπώποςρ και ηην κοινωνία.
 3. 3. Δξαζηεξηόηεηα:Ο πσρήνας της τριστιανικής πίστης = ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟ΢ΩΠΩΝ « ΢ώμα και Αίμα Χριστού….» Τη βιέπεηε ζηοκ πίκαθα; Τη κομίδεηε όηη ζέιεη κα εθθράζεη εηθόκα; Τη ζας θάκεη κα ζθέθηεζηε θαη κα ακαρωηηέζηε βιέποκηας ηεκ εηθόκα
 4. 4. «Εἶχον ἅπαντα κοινὰ καὶ τὴν υστὴν μίαν».
 5. 5. Πνμζεοπή θαη Θ. Εοπανηζηία Τναπέδη εοπανηζηίαξ Πνάλ. 2,46 Πνάλ. 2 42 Έηζη, ιμηπόκ, θάζε μένα με «Ἦζακ δὲ δήιμ ζομμεηείπακ όιμη μαδί πνμζθανηενμῦκηεξ ζηε ιαηνεία μέζα ζημ καό,ηῇ δηδαπῇ ηῶκ ἀπμζηόιωκ θαη ζηα ζπίηηα (ημ βνάδο) θαὶ ηῇ θμηκωκίᾳ έζηνωκακ ημ ηναπέδη θηθαὶ ηῇ θιάζεη ημῦ ἄνημο έηνωγακ ζε ζοκηνμθηέξ με μεγάιε πανά θαη με θαὶ ηαῖξ πνμζεοπαῖξ» απιόηεηα θανδηάξ, ΑΓΑΠΕΣ
 6. 6. 2,44α Kι όλοι οι πιστοί ήταν μαζί … 2,45Aκόμη και τα κτήματα που είχαν και τα υπάρχοντά τους τα πουλούσαν, και τις εισπράξεις τις μοίραζαν μεταξύ τους, ανάλογα με την ανάγκη που είχε ο καθένας τους… 4,34β …όσοι ήταν ιδιοκτήτες χωραφιών ή σπιτιών, τα πουλούσαν κι έφερναν το αντίτιμό τους 35 και το έθεταν στη διάθεση των αποστόλων. Κατόπιν, διανεμόταν στον καθένα ανάλογα με την ανάγκη που είχε… 4,32 Kαι το πλήθος των ανθρώπων που πίστεψαν είχαν μια καρδιά και μια ψυχή και κανένας τους δεν θεωρούσε ότι κάποιο από τα υπάρχοντά του είναι προσωπικό του κτήμα, ….. τα είχαν όλα κοινάΠοια σαπακηεπιζηικά παποςζιάδει ε κοινωνική δωή ηων ππώηων σπιζηιανών ζηεν α΄ Εκκλεζία;
 7. 7.  Πρόβιεμα: αθορούζε ηο ηρόπο δηακομής ηροθίμωκ ζηης τήρες – ζηα θοηκά ζσζζίηηα. Λύζε: εθιογή ηωκ εθηά δηαθόκωκ – ηα ειιεκηθά οκόμαηα ηοσς μαρησρούκ ηο «οηθοσμεκηθό» πκεύμα ηες Η Εκκλεζία εξέλεξε επηά άνδπερ και οι Απόζηολοι ηούρ σοπήγεζαν ηο Άγιο Πνεύμα. Αςηοί οι επηά ονομάζηεκαν Διάκονοι, γιαηί ηο έπγο ηοςρ ήηαν ε ανιδιοηελήρ πποζθοπά ςπεπεζιών ζηεν Εκκλεζία. Όλοι είσαν ελλενικά ονόμαηα: (΢ηέθανορ, Φίλιππορ, Ππόσοπορ, Νικάνοπαρ, Σίμωναρ, Παπμενίωναρ, Νικόλαορ)
 8. 8. ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ :
 9. 9.  Πώρ ένοιωθαν οι  Πώρ βλέποςμε οι ππώηοι σπιζηιανοί ζεμεπινοί όηαν ζςμμεηείσαν σπιζηιανοί ηε ζηη λαηπεία ; Ποια λαηπεςηική δωή ζςνείδηζη είσαν; μαρ ζε ζσέζε με ηεν κοινωνική Την έβλεπαν δωή μαρ : μήπωρ ξεκομμένη  α. αδιάζπαζηα από ηην ςπόλοιπη ενωμένερ  β. ηομείρ ηερ δωήρ ζωή ηοςρ; μαρ άζσεηοςρ (κοινωνική) μεηαξύ ηοςρ
 10. 10. ομοιόηεηερ και ηιρ διαθοπέρ
 11. 11. Το παράδειγμα των πρώτων χριστιανών, παρότι αποτελεί πρότυπο για την Εκκλησία, παραμένει πάντα ζητούμενο… Γηαηί ινηπόλ κέρξη ηώξα δελ έρνπλ πηζηέςεη όινη; ... Τα πξάγκαηα ρεηξνηέξεπζαλ θαη θηαίκε εκείο γη απηό ... Αλ γηλόηαλ θαη ηώξα απηό νιόθιεξε ε νηθνπκέλε ζα είρε πηζηέςεη θαη ρσξίο λα γίλνπλ ζαύκαηα. Πώς θα ήταν άραγε η ζωή μας αν ακολουθούσαμε σήμερα το πρότυπο της χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων; Life vest inside (Ι. Χρσσοστόμοσ, Ομιλία ΣΤ Change forστην Α προς Κορινθίοσς Επιστολή) a dollar
 12. 12. Σήμερα: Έμπραθηε αγάπε από ηεκ εθθιεζία•Εκορίες αζθούκ θηιακζρωπηθό έργο. •Κοηκοτρεζία: θοηκόβηα μοκαζηήρηα.•Το παράδεηγμα ηωκ πρώηωκ τρηζηηακώκ – δηατροκηθό δεηούμεκο
 13. 13. «Ο Ύμνος της αγάπης» - Love Never FailsLove is not proudLove does not boast (καςσιέηαι) Love is the arms that are holding youLove after all Love never fails youMatters the most When my heart wont make a soundLove does not run When I cant turn back aroundLove does not hide When the sky is falling downLove does not keep Nothing is greater than thisLocked inside Greater than thisLove is the river that flows through Love is right hereLove never fails you Love is alive Love is the wayLove will sustain (ζηεπίδει) The truth the lifeLove will provide (πποζθέπει)Love will not cease Love is the river than flows throughAt the end of time Love is the arms that are holding you Love is the place you will fly toLove will protect Love never fails youLove always hopes LoveLove still believes never fails youWhen you dont
 14. 14. Ο Ύμνορ ηερ αγάπερ Κοπ. Α΄ 13. 1-7 1Αλ κπνξώ λα ιαιώ όιεο ηηο γιώζζεο ησλ αλζξώπσλ, αθόκα θαη ησλ αγγέισλ, αιιά δελ έρσ αγάπε γηα ηνπο άιινπο, νη ιόγνη κνπ αθνύγνληαη ζαλ ήρνο ράιθηλεο θακπάλαο ή ζαλ θπκβάινπ αιαιαγκόο.2 Κη αλ έρσ ηεο πξνθεηείαο ην ράξηζκα θη όια θαηέρσ ηα κπζηήξηα θη όιε ηε γλώζε, θη αλ αθόκα έρσ όιε ηελ πίζηε έηζη πνπ λα κεηαθηλώ βνπλά, αιιά δελ έρσ αγάπε, είκαη έλα ηίπνηα. 3 Κη αλ αθόκα κνηξάζσ ζηνπο θησρνύο όια ηα ππάξρνληά κνπ, θη αλ παξαδώζσ ζηε θσηηά ην ζώκα κνπ γηα λα θαεί, αιιά δελ έρσ αγάπε, ζε ηίπνηα δε κ’ σθειεί. 4 Εθείλνο πνπ αγαπάεη έρεη καθξνζπκία, έρεη θαη θαινζύλε, εθείλνο πνπ αγαπάεη δε δεινθζνλεί, εθείλνο πνπ αγαπάεη δελ θνκπάδεη νύηε ππεξεθαλεύεηαη, 5 δελ θέξεηαη άπξεπα, δελ ηα ζέιεη όια δηθά ηνπ, δελ νξγίδεηαη, μερλάεη ην θαθό πνπ ηνπ έρνπλ θάλεη, 6 δε ραίξεηαη γηα ην ζηξαβό πνπ γίλεηαη, αιιά κεηέρεη ζηε ραξά γηα ην ζσζηό. 7 Εθείλνο πνπ αγαπάεη όια ηα αλέρεηαη, ζε όια εκπηζηεύεηαη, γηα όια ειπίδεη, όια ηα ππνκέλεη.  … Η αγάπη δελ μεπέθηεη πνηέ...»

×