Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pöysä 10.1.2013 plain

367 views

Published on

Ville Pöysän alustus Nuorisotyön tutkimus aiheisessa tilaisuudessa NUORI 2013 -päivillä

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pöysä 10.1.2013 plain

 1. 1. Aktiivisten havainnoinnista ulkopuolisten kuuntelemiseen?Nuorisotyön tutkimuksen sisällöt, menetelmät ja katvealueet Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 2. 2. Selvityksen taustaa Tuotettu kolmen kuukauden harjoittelussa, jota rahoitti Itä-Suomen yliopisto, Nuorisotutkimusseura ry ja Humanistinen ammattikorkeakoulu Työtä ohjasi nuorisotutkija Petri Cederlöfin johdolla Nuorisotyön tutkimuksen verkosto ja Joensuussa nuorisotutkija, dosentti Päivi Harinen Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 3. 3. Prosessin alku Työn tavoite: nuorisotyön tutkimuksen katvealueiden selvitys Tekijällä ei aikaisempaa kokemusta nuorisotyön tutkimuksen kentältä  Ohjaajilta ei valmiita raameja käsitteen määrittelemiseksi Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 4. 4. Nuorisotyö tässä teoksessa Nuorisotyöllä tarkoitetaan tässä, sellaista työtä joka on  Tavoitteellista  Nuorille lähtökohtaisesti vapaaehtoista  Kasvattavaa  Organisoitua Määritelmä syntynyt luettujen nuorisotyön tutkimusten johdattelemana Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 5. 5. Aineiston rajauksesta Mukana suomalainen nuorisotyön tutkimus, joka  pyrkii kehittämään tieteenkenttää eteenpäin ja  joka on suunnattu spesifisti nuorisotyötä kohtaan Pois karsiutuivat laajemmin nuoruutta ymmärtävät tutkimusalueet, kuten nuorisokasvatus ja nuorisopolitiikka Ei-tieteelliset hankeraportit ja oppikirjamaiset teokset taka-alalla Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 6. 6. Aineiston rajauksesta Ajallisesti noin kymmenen viimeisimmän vuoden aikana Suomessa tuotetut tutkimukset  Ainoa rajausehdotus verkostolta  Vanhempaa tutkimusta niukasti Päähuomio kunnallisen nuorisotyön tutkimuksessa Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 7. 7. Projektin kulusta Prosessimainen projekti: aineiston keruu, analyysi ja kirjoittaminen läpi työn rinnakkain Keräsin lukemistani teoksista talteen tutkimuskysymykset, aineistotyypin, analyysitavan ja johtopäätökset  Näistä muodostui noin 60-sivuinen kokonaisuus  Päähuomio työssä aineiston laadussa, rajauksessa ja luonteessa Kirjoitin lukemisen ohella jatkuvasti havaintojani tutkimuksesta  Myöhemmin vertasin näitä tuottamaani aineistoon  Yksittäishavainnot karsiutuivat pois Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 8. 8. Tutkimusaukkojen kartoitusta Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 9. 9. 1. Missä ovat nuoret aikuiset? Tutkimustietoa tuotettu paljon nuorisotalojen ja niiden toiminnan kautta Nuorisotalojen kohderyhmä alle täysi-ikäiset nuoret Vanhemmille nuorille järjestetty toiminta pääosin ongelmakeskeistä Onko nuorisotyö ja sen tutkimus tarpeeksi hyvin selvillä vanhempien nuorten tarpeista? Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 10. 10. 2. Nuorisotyön ulkopuolelle jäävät nuoret? Nuorisotyön tutkimuksen aineisto kerätty joukosta, joka on joko arjen tasolla (nuoret, nuorisotyöntekijät) tai hallinnon tasolla (nuorisotyön johto) jollain tapaa mukana toiminnassa  Ulkopuolelle jää kuitenkin joukko hiljaisia toimijoita Viimeaikainen nuorisotyön tutkimus on nostanut esille kysymyksen siitä, kuinka moni nuori hyötyisi nuorisotyön palveluista Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 11. 11. 3. Alueellisesti vinoutunut tutkimus? Alueellisesti tarkasteltuna iso osa tutkimuksesta on tuotettu Suomen suurimmissa kaupungeissa Kunnilla paine uudistua ja integroitua Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta syrjäseuduilta tutkimusta olemattoman vähän Miten syrjemmässä asuvien nuorten mahdollisuudet nuorisotyön palveluihin voitaisiin ottaa paremmin huomioon muuttuvassa kuntakentässä? Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 12. 12. 4. Kvantitatiivinen tutkimus marginaalissa? Metodologisesti tutkimusta tuotettu paljon etnografian avulla  Tutkimustieto lähemmäs käytännön työssä toimivia? Tilastollinen pitkittäisaineisto nuorisotyön tilanteesta puuttuu kokonaan Markkinatalouden tuottavuusvaatimukset asettavat rajoitteita, joihin vastaaminen on vaikeaa pelkästään laadullisin menetelmin  Vastaava ongelma havaittu lastensuojelun tutkimuksen puolella (ks. Pekkarinen 2011: Lastensuojelun tieto ja tutkimus) Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 13. 13. 5. Nuorisotyön vaikutukset ja merkitykset? Nuoret katoavat usein nuorisotyön palveluista tultuaan täysi-ikäisiksi Nuorisotyön merkitys nuorten elämänkuluissa? Toiminnan vaikutusten tutkiminen äärimmäiseen haastavaa, mutta varsin tärkeää rahoituksen ja toiminnan legitimoinnin kannalta Nuorten kokemusmaailma suhteessa ulkopuolelta tuleviin määrittelyihin?  Millaisia asioita ollaan ennaltaehkäisemässä tai tukemassa? Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 14. 14. Kohti hiljaisten kuuntelua? Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 15. 15. Kiitos Teos on saatavilla  Pdf-tiedostona Nuorisotutkimusseuran internetsivustolta: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/aktiivisten_h avainnoinnista_ulkopuolisten_kuuntelemiseen.pdf  Paperiversiona Nuorisotutkimusseuran kirjanmyyntipisteestä tänään klo 13 asti ja sen jälkeen tilaamalla osoitteesta http://www.nuorisotutkimusseura.fi/catalog Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com

×