Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Johdatus työpajatoimintaan       Nuori2013     Jyväskylä 8.1.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry    ...
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry• sosiaalisen työllistämisen toimialan järjestö (1997), joka edustaa noin 200 työpajao...
Sosiaalisen työllistämisen toimiala      – on yhteiskäsite heikossa työmarkkina-asemassa       olevia henkilö...
Työpaja• Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvien valmennus- ja ohjauspalvelujen avulla pyritään  – paran...
Työpajatoiminnan historiaa            TOIMINNAN AMMATILLISTUMINEN (2000-)            • sosiaalinen...
Työpajat tilastoina  • Suomessa on n. 200-250   – kuntien   – säätiöiden   – erilaisten yhdistysten ja yhteisöje...
Työpajojen monimuotoisuus• Hallintomuoto – Kunta, säätiö, yhdistys, koulutuskuntayhtymä…• Rahoitus – Ylläpitäjän osuus, ...
Asiakkaat = valmentautujat•  Työpajojen valmentautuja-asiakkaina on monenlaisia asiakasryhmiä   – työttömät nuoret ja...
Valmennuspalvelut ja valmennuksen tasot                       TYÖHÖN VALMENNUS           ...
Valmennuksen keskeiset elementit             Arjenhallinta      Työelämä-       taidot     ...
Valmennuksen keskeiset elementit              Arjenhallinta             YKSILÖVALMENNUS     ...
Työvalmennus• Työvalmentaja oman ammattialansa osaaja• Valmentautujan yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan tapah...
Yksilövalmennus• Pääasiassa Sosiaali-/terveys-/opetus-/nuorisoalan ammattilainen• Työvalmennusta tukevaa toimintaa, jossa...
Valmennus työpajoilla                          TYÖHÖN VALMENNUS                 ...
Valmennusprosessi         Työpajan valmennusprosessi         Sopimus      Valmennus-        ...
Valmennussuunnitelma ja          tavoitteen asettelu• Taustalla mm. aktivointisuunnitelma   – Valmennussuunnit...
Dokumentointi   – on todellisen tapahtuman, ilmiön, idean tai rakenteen    tarkkaa kirjallista kuvaamista• Dokument...
Arviointi ja arvioinnin mittarit?• Arviointi yhdistetään helposti arvosteluun, vaikka ne ovat täysin eri asioita• Mitä ar...
Yhteisöllisyys• Yhteisön tunnusomaisia piirteitä ovat yhteinen päämäärä ja mielenkiinnon kohde.• Lisäksi yhteisöllä on yh...
Monialainen verkostotyö työpajoilla•  Työpajat sijoittuvat koulutuksen, työelämän, sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollo...
Työpajojen monialainen yhteistyö                      EUKansainvälinen        Muiden maiden p...
Paikallinen monialainen yhteistyö               Valmentautujan sosiaalinen verkosto     Kunnan     ...
KIITOS!outi.hedemaki@tpy.fi   www.tpy.fi www.tyopajatieto.fi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nuori2013 Johdatus työpajatoimintaan hedemäki

737 views

Published on

Outi Hedemäki, Johdatus työpajatoimintaan, Nuori2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nuori2013 Johdatus työpajatoimintaan hedemäki

 1. 1. Johdatus työpajatoimintaan Nuori2013 Jyväskylä 8.1.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Outi Hedemäki Yhteisövalmentaja
 2. 2. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry• sosiaalisen työllistämisen toimialan järjestö (1997), joka edustaa noin 200 työpajaorganisaatiota – yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksista• tarkoituksena kehittää ja tukea heikossa kouluttautumis- ja työllistymisasemassa olevien nuorten ja aikuisten työllistymisen edellytyksiä ja ehkäistä syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä – Vaikuttamistyö: lausunnot, aloitteet ja ehdotukset – Jäsenpalvelut: Alu- ja teemaverkostot, tapahtumat – Kehittämistyö: koulutus, hankkeet, julkaisut15.1.2013
 3. 3. Sosiaalisen työllistämisen toimiala – on yhteiskäsite heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä työllistäville ja heidän työllistymismahdollisuuksiaan sekä toimintakykyään parantaville tai ylläpitäville toimijoille • tarjoaa monialaisessa yhteistyössä laadukkaita, peruspalveluihin kuuluvia ja niitä täydentäviä – työllistymis-, koulutus-, kuntoutus- ja ohjauspalveluja15.1.2013 – työ- ja toimintapaikkoja
 4. 4. Työpaja• Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvien valmennus- ja ohjauspalvelujen avulla pyritään – parantamaan yksilön arjen hallintaa – valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön Kuntoutus/ valmennus palvelut Työ Yhteisö
 5. 5. Työpajatoiminnan historiaa TOIMINNAN AMMATILLISTUMINEN (2000-) • sosiaalinen työllistäminen sekä työ- ja yksilövalmennus yhdistettynä tilaaja-tuottaja -toimintatapaan SISÄLTÖJEN KEHITTYMINEN (1997/1998 - 2000) • asiakasryhmän laajentuminen • pajakoulut ja valmennuksellisuus OLEMASSAOLON OIKEUS JA LEVIÄMINEN (1995 - 1999) • nuorten hätäaputyöllistäminen - keskeinen suomalaisen työvoimapolitiikan nuoriin suunnattu toimi • EU-yhteistyön tuomat mahdollisuudet LAAJENEMINEN (1990-LUVUN ALKU – 1995) Lähde: Janne Marniemi • massatyöttömyys • tukityöllistämisen, oppisopimuskoulutuksen sekä työpajaohjauksen yhdistäminenSYNTYMINEN (1983 - 1990-LUVUN ALKU)• ammattikouluttamattomat nuoret• nuorisotyön menetelmien ja työhallinnon tavoitteiden yhdistäminen työpajatoiminnaksi
 6. 6. Työpajat tilastoina • Suomessa on n. 200-250 – kuntien – säätiöiden – erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen ylläpitämää työpajaa • Kattaa noin 80% kunnista • Keskeiset asiakkaita lähettävät tahot – työvoimahallinto (53%) – koulutuksen järjestäjät (12%). – Kela, sosiaalitoimi, työeläkelaitokset ja rikosseuraamuslaitos (yht. 15 %) – Omaehtoinen hakeutuminen (7%)Lähde: Häggman 2010, Häggman 2011
 7. 7. Työpajojen monimuotoisuus• Hallintomuoto – Kunta, säätiö, yhdistys, koulutuskuntayhtymä…• Rahoitus – Ylläpitäjän osuus, hankerahoitus, tuotot myytävistä tuotteista, valmennuspalveluista ja koulutuksista, valtionavustus työpajatoimintaan• Koko• Asiakkaat – Nuoret/ ei ikärajaa…• Toiminta
 8. 8. Asiakkaat = valmentautujat• Työpajojen valmentautuja-asiakkaina on monenlaisia asiakasryhmiä – työttömät nuoret ja aikuiset, joita puuttuu ammatillinen koulutus tai työkokemus – pitkäaikaistyöttömät – työ- ja toimintakyvyltään heikentyneet työnhakijat – päihde- ja mielenterveyskuntoutujat – maahanmuuttajat…• Keskeisimpiä valmennussopimuksia – palkkatuki – työkokeilu – Kelan kuntoutus – kuntouttava työtoiminta – tuettu oppisopimuskoulutus tai muu tuetusti opintojen suorittaminen• Vuonna 2011 nuorten työpajatoimintaan osallistui yhteensä 12 982 alle 29-vuotiasta nuorta, joista 64 % oli miehiä ja 36 % naisia. – Positiivisesti eteenpäin yli 60 % kaikista valmentautujista ja alle 29 -vuotiaista nuorista 72%.15.1.2013
 9. 9. Valmennuspalvelut ja valmennuksen tasot TYÖHÖN VALMENNUS •Nivelvaiheen tuki •Seinätön valmennus TYÖLLISTÄMINEN TYÖSUHTEESEEN • Työkokemuksen kartoittaminen, työllistymis- edellytysten parantuminen •Palkkatukityö VALMENTAVA TYÖVALMENNUS • Kehittää työtaitoja ja –valmiuksia • Työkokeilu KUNTOUTTAVA TYÖVALMENNUS • Työ- ja toimintakyvyn kartoittaminen • Työtaitojen ja työyhteisövalmiuksien kysymykset • Työhönvalmennus, kuntouttava työtoiminta STARTTIVALMENNUS• Toimintakyvyn kartoittaminen• Arjenhallinnan kysymykset • Kuntouttava työtoiminta, pajakoulu ETSIVÄ TYÖPARITOIMINTA
 10. 10. Valmennuksen keskeiset elementit Arjenhallinta Työelämä- taidot Pajayhteisö Työyhteisö- osaaminen Työn tekninen osaaminen Lahjakkuus15.1.2013
 11. 11. Valmennuksen keskeiset elementit Arjenhallinta YKSILÖVALMENNUS Työelämä- taidot Pajayhteisö TYÖ- JA YKSILÖVALMENNUS YHTEISÖLLISYYS Työyhteisö- osaaminen Työn tekninen osaaminen TYÖVALMENNUS Lahjakkuus15.1.2013
 12. 12. Työvalmennus• Työvalmentaja oman ammattialansa osaaja• Valmentautujan yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan tapahtuvaa yksilön työ- ja toimintakyvyn edistämistä, joka on – suunniteltua – tavoitteellista – työn avulla tapahtuvaa• Työvalmennus on lähes päivittäistä tukea vaikeusasteiltaan erilaisten töiden ja konkreettisten taitojen opettelussa – Tukea työelämässä tarpeellisten tietojen ja taitojen hankkimisessa – Tukea työelämässä tarvittavien pelisääntöjen hankkimisessa
 13. 13. Yksilövalmennus• Pääasiassa Sosiaali-/terveys-/opetus-/nuorisoalan ammattilainen• Työvalmennusta tukevaa toimintaa, jossa – perehdytään valmentautujan elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti – tarjotaan monialaista tukea arjenhallintataitojen ja toimintakyvyn parantamiseksi• Yksilövalmennusta toteutetaan – Yksilötapaamisina – Ryhmävalmennuksena (vertaisryhmä, starttitoiminta)• Yksilövalmennuksen määrä työpajajaksolla vaihtelee asiakkaan oman tarpeen mukaan – päivittäisestä → kausittain tarjottavaan tukeen
 14. 14. Valmennus työpajoilla TYÖHÖN VALMENNUS Työelämätaidot Työvalmennus •Nivelvaiheen tuki, seinätön valmennus TYÖLLISTÄMINEN TYÖSUHTEESEEN • työkokemuksen kartoittaminen työllistymisedellytysten parantuminen VALMENTAVA TYÖVALMENNUS • kehittää työtaitoja ja -valmiuksia KUNTOUTTAVA TYÖVALMENNUS Arjenhallinnan tuki, • Työ- ja toimintakyvyn kartoittaminenYksilövalmennus STARTTIVALMENNUS • Toimintakyvyn kartoittaminen ETSIVÄ TYÖPARITOIMINTA
 15. 15. Valmennusprosessi Työpajan valmennusprosessi Sopimus Valmennus- Tavoitteiden suunnitelma mukainen valmennus Yhteisöllisyys Arviointi Dokumentointi Raportointi/ Seuranta Sijoittuminen15.1.2013
 16. 16. Valmennussuunnitelma ja tavoitteen asettelu• Taustalla mm. aktivointisuunnitelma – Valmennussuunnitelmassa tavoitteiden pilkkominen ja käytännön sopimukset• Tavoitteen asettelu – Tavoitteen tulisi olla mahdollisimman konkreettinen ja realistinen, saavutettavissa oleva – Tavoitteen tulee olla mitattavissa, arvioitavissa oleva15.1.2013
 17. 17. Dokumentointi – on todellisen tapahtuman, ilmiön, idean tai rakenteen tarkkaa kirjallista kuvaamista• Dokumentoinnissa pyritään mahdollisimman suureen tarkkuuteen, jotta päästäisiin lähelle yksiselitteisyyttä• Dokumentointi on prosessi – Muutosten huomioiminen ja dokumentoinnin pitäminen ajan tasalla• Dokumentointi on (lähes) välttämätöntä arvioinnin tueksi15.1.2013
 18. 18. Arviointi ja arvioinnin mittarit?• Arviointi yhdistetään helposti arvosteluun, vaikka ne ovat täysin eri asioita• Mitä arvioidaan? – Pohjana valmennussuunnitelman mukaiset tavoitteet – Keskeistä työpajojen asiakasarvioinnissa: • Toimintakyky • Työkyky ja ammatinhallinta15.1.2013
 19. 19. Yhteisöllisyys• Yhteisön tunnusomaisia piirteitä ovat yhteinen päämäärä ja mielenkiinnon kohde.• Lisäksi yhteisöllä on yhteinen päätösvalta sekä yhdessä sovitut säännöt, joiden rajoissa toimitaan.• Yhteisön toiminta suunnitelmallista, toistuvaa ja pysyvää, kaksisuuntaista eli sisältää antamisen ja saamisen periaatteen.
 20. 20. Monialainen verkostotyö työpajoilla• Työpajat sijoittuvat koulutuksen, työelämän, sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon välimaastoon.• Valmennus edellyttää aina moniammatillista verkostoyhteistyötä – Pitkään työttömänä ja syrjäytymisuhan alla olevilla valmentautujilla on usein vaikeuksia hakeutua itselleen sopivien palveluiden piiriin.• Aktiivisen sosiaalipolitiikan tavoitteena on ylläpitää henkilöiden toimintakykyä ja parantaa elämänhallintaa ja näin luoda edellytyksiä välityömarkkinoille tai avoimille työmarkkinoille siirtymiselle.• Aktiivinen työvoimapolitiikka on nimitys hallituksen toimenpiteille ja ohjelmille, joilla pyritään parantamaan työttömien työllistymistä.• Aktiivinen työvoimapolitiikka voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: – Julkiset työvoimapalvelut kuten työ- ja elinkeinotoimistot, jotka auttavat työn etsinnässä. – Koulutusohjelmat joilla pyritään parantamaan osaamista. – Tukityöllistäminen joko julkisella tai yksityisellä sektorilla. 15.1.2013
 21. 21. Työpajojen monialainen yhteistyö EUKansainvälinen Muiden maiden pajatoimijatSuomen valtio Eduskunta OKM STM VM YM TEM OM OPH RISE SisäasiainministeriöValtakunnallinen RAY TPY CIMO Muut keskusjärjestöt Toiset työpajat Alueellinen ELYt Oppisopimustoimistot Oppilaitokset Sairaanhoitopiirit Kuntayhtymät Vakuutusyhtiöt Työeläkelaitokset Puolustusvoimat Vastaanottokeskukset Vankilat Maakuntaliitot Työnantajaliitot Ammattiliitot TYP Yrittäjäjärjestöt Kuntien kehittämisyhtiöt Yhdyskuntaseuraamustoimisto15.1.2013
 22. 22. Paikallinen monialainen yhteistyö Valmentautujan sosiaalinen verkosto Kunnan Yritykset / Työvoiman Oppilaitokset työllisyyspalvelut työnantajat vuokrausfirmat Työllisyys- Koulutuspalvelu- hankkeet Kunnan TE- toimi jen tuottajat opetustoimi Työpankit Teema- Työttömien yhdistykset yhdistykset Tuotteiden Kuntoutus- ostaja- asiakkaat Kansaneläke- laitokset Työpaja laitos Työkeskukset Kunnan Kunnan vapaa- kulttuuritoimi aikatoimiPäihdepalvelut Kunnan Kunnan terveystoimi Mielenterveys- sosiaalitoimi palvelut Nuorisokodit Asumispalvelut Kunnan Velkaneuvonta Poliisi Seurakunta nuorisotoimi
 23. 23. KIITOS!outi.hedemaki@tpy.fi www.tpy.fi www.tyopajatieto.fi

×