Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ключові рекомендації для підвищення ефективності операційної моделі НКЦПФР

508 views

Published on

Ключові рекомендації для підвищення ефективності операційної моделі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Published in: Government & Nonprofit
 • Nice !! Download 100 % Free Ebooks, PPts, Study Notes, Novels, etc @ https://www.ThesisScientist.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ключові рекомендації для підвищення ефективності операційної моделі НКЦПФР

 1. 1. ***Material for discussion*** Ключові рекомендації для підвищення ефективності операційної моделі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07.09.2017(проект, версія документу 3.0)
 2. 2. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ***Material for discussion*** Відповідність принципам IOSCO до регуляторів – база для формування ключових рекомендацій змін операційної моделі Комісії Рекомендації Принцип IOSCO до регулятора Опис принципу Чітка відповідальність • повноваження регулятора повинні бути зрозумілими та конкретно визначеними Професійність персоналу • співробітники регулятора повинні відповідати найвищим професійним стандартам, включаючи відповідні стандарти конфіденційності Чіткі і послідовні процеси регулювання • регулятор повинен забезпечувати чіткий та послідовний процес регулювання Мінімізація ризиків • регулятор повинен здійснювати або робити внесок до процесу моніторингу, мінімізації та управління системними ризиками, які входять до його компетенції Адекватні повноваження та належні ресурси • регулятор повинен мати відповідні повноваження, належні ресурси та здатність виконувати свої функції та покладені обов’язки Незалежність і підзвітність • регулятор повинен бути операційно незалежним та підзвітним у прийнятті рішень, здійсненні своїх функцій та повноважень Перегляд периметру регулювання • регулятор повинен постійно здійснювати або робити внесок до процесу перегляду обсягу (периметру) регулювання Управління конфліктом інтересів • регулятор повинен намагатись забезпечити уникнення, усунення, розкриття або управління іншим чином конфліктів інтересів та розбіжностей намірів 2
 3. 3. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ***Material for discussion***    Чітка відповідальність Для посилення відповідності Комісії принципам, а також оптимізації та покращення операційної моделі сформовано 16 рекомендацій (1/6) Рекомендація Професійність персоналу Чіткі і послідовні процеси регулювання Мінімізація ризиків Незалежність і підзвітність Адекватні повноваження та належні ресурси Перегляду периметру регулювання Управління конфліктом інтересів Рекомендації Формування функціональних блоків Комісії 1 Формування стандартів корпоративного управління 2 Централізація функцій адміністрування учасників ринку 3 Розвиток нагляду на основі рівня ризику 4 Посилення функції інспекцій та перевірок 5 Розвиток управління внутрішніми ризиками 8 Централізація операційних функцій 9 Посилення функції управління персоналом 12 Адаптація системи колегіальних органів 13 Трансформація територіальних управлінь 14 Розвиток IT систем15 Самофінансування16 Централізація методології та процесного управління 10 Розвиток проектного управління11 Посилення впливу на учасників ринку 6 Формування інституту уповноважених на розгляд справ 7                                    3
 4. 4. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ***Material for discussion*** Для посилення відповідності Комісії принципам, а також оптимізації та покращення операційної моделі сформовано 16 рекомендацій (2/6) Завдання у рамках рекомендації Ефект впровадження рекомендації • Консолідація усіх процесів Комісії у змістовні послідовні блоки та формалізація їх описів • Групування подібних процесів в єдиний процес • Чітке визначення завдань та зон відповідальності • Формування функціональних блоків для забезпечення виконання подібних та аналогічних процесів • Створення функціональних підрозділів з високим рівнем спеціалізації, що дозволить підвищити якість та ефективність виконання ключових функцій Комісії • Єдиний прозорий процес взаємодії з Комісією, що дозволить знизити наглядове навантаження з одночасним підвищенням якості нагляду Формування функціональних блоків Комісії 1 Рекомендація Рекомендації IOSCO принципи • Створення принципів корпоративного управління та ринкової поведінки для суспільно важливих компаній (СВК) • Деталізація принципів у ключові вимоги до СВК та об’єднання нормативної бази та відповідних існуючих вимог в єдиний пакет стандартів • Формування методології оцінки відповідності принципам • Формування функції з регулювання стандартів корпоративного управління • Часткове впровадження principle-based регулювання • Розвиток компетенції оцінки стандартів корпоративного управління та ринкової поведінки • Посилення відповідальності СВК за дотримання принципів корпоративного управління Формування стандартів корпоративного управління 2 • Формування єдиного структурного блоку для виконання процесів пов’язаних з ліцензійною діяльністю, веденням реєстрів та виконанням реєстраційних дій, надання адміністративних послуг • Формування єдиного центру з підготовки та сертифікації фахівців та спеціалістів • Створення єдиного «сервісного вікна» • Формування повноцінного «фронт офісу» Комісії для виконання зовнішніх функцій пов’язаних із залученням учасників на ринок та координації дій в процесі щоденного обслуговування учасників ринку • Підвищення якості та швидкості надання адміністративних послуг Централізація функцій адміністрування учасників ринку 3 Чітка відповідальність Професійність персоналу Чіткі і послідовні процеси регулювання Мінімізація ризиків Незалежність і підзвітність Адекватні повноваження та належні ресурси Перегляду периметру регулювання Управління конфліктом інтересів 4
 5. 5. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ***Material for discussion*** Для посилення відповідності Комісії принципам, а також оптимізації та покращення операційної моделі сформовано 16 рекомендацій (3/6) Завдання у рамках рекомендації IOSCO принципи Рекомендація • Формування переліку критеріїв та наборів даних для визначення рівня ризику та рівня впливу учасника • Формалізація правил для системи раннього виявлення та попередження про наявність ризику • Створення процесу з управління ризиками учасників ринку • Глибоке розуміння діяльності учасника та його можливий вплив на ринок • Регулювання обсягу та інтенсивності нагляду в залежності від рівня ризику учасника • Ефективне розподілення обмежених ресурсів регулятора, використовуючи комплексний наглядовий режим Розвиток нагляду на основі рівня ризику 4 Ефект впровадження рекомендації Рекомендації • Формалізація процесу виїзної оцінки ризиків професійного учасника ринку • Розробка методології та інструментів для збору, аналізу, перевірки інформації • Формування критеріїв та методології залучення експертів до процесу перевірки • Створення чіткого процесу безперервного нагляду за учасниками ринку • Посилення ролі наглядовця та нормативне забезпечення його діяльності • Створення зрозумілого послідовного процесу нагляду та впливу для учасників ринку Посилення функції інспекцій та перевірок 5 • Формування типових процесів та інструментів роботи з учасником в залежності від виявленого ризику • Перегляд системи та послідовності санкції, з фокусом на підвищення відповідальності та роботи з учасником у режимі діалогу • Формування чіткої піраміди впливу на учасника з послідовною системою поступового посилення впливу • Чітка категоризація заходів впливу за цільовим спрямування Посилення впливу на учасників ринку 6 • Формалізація процесу застосування відповідних заходів в залежності від рівня ризику учасника • Формування нормативної та методологічної бази для забезпечення обов'язковості виконання розпоряджень • Формалізація процесу оскарження • Створення чіткого процесу примусового впливу та застосування заходів до учасника • Формалізація процесів прийняття рівень про застосування заходу та оскарження рішення Формування інституту уповноважених на розгляд справ 7 Чітка відповідальність Професійність персоналу Чіткі і послідовні процеси регулювання Мінімізація ризиків Незалежність і підзвітність Адекватні повноваження та належні ресурси Перегляду периметру регулювання Управління конфліктом інтересів 5
 6. 6. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ***Material for discussion*** Чітка відповідальність Професійність персоналу Чіткі і послідовні процеси регулювання Мінімізація ризиків Незалежність і підзвітність Адекватні повноваження та належні ресурси Перегляду периметру регулювання Управління конфліктом інтересів Для посилення відповідності Комісії принципам, а також оптимізації та покращення операційної моделі сформовано 16 рекомендацій (4/6) Завдання у рамках рекомендації IOSCO принципи Рекомендація • Створення єдиного блоку загальної підтримки • Централізація функцій підтримки: обробка вхідної кореспонденції, бюджетне планування, контроль виконання бюджету, планування закупівельної діяльності, внутрішня безпека фізична та інформаційна, ін. • Створення централізованого ІТ блоку з повноцінними функціями підтримки користувачів ІТ систем, планування розвитку ІТ, інфраструктури, програм та додатків • Мінімізація вартості внутрішнього сервісу та мінімізації дублюючих функцій • Зменшення часу та ресурсів на операційне обслуговування • Зменшення витрат на «бек-офіс» та оптимізація витрат на «фронт-офіс» • Ефективне управління операційними ризиками та контроль у «єдиному місці» • Масштабування процесів та швидкої інтеграції нових процесів Централізація операційних функцій 9 Ефект впровадження рекомендації Рекомендації • Створення єдиного центру компетенцій для розробки методології та опису процесів виконання внутрішніх та зовнішніх функцій Комісії • Централізація розробки нормативної бази та законодавчих ініціатив • Планування циклу розробки та впровадження змін як внутрішніх функцій, так і ринкових • Прискорення впровадження змін процесів та підвищення рівня стандартизації та якісного опису процесів • Розвиток високого рівня компетенцій зі створення нормативної бази та законодавчих ініціатив • Чіткий та зрозумілий для ринку план впровадження змін • Розвантаження інших ключових функцій Комісії від специфічного та комплексного блоку задач Централізація методології та процесного управління 10 • Створення блоків управління внутрішніми ризиками, внутрішнього комплаєнсу, внутрішнього аудиту • Розробка кодексу етики працівників, політики регулювання конфлікту інтересів, політики взаємодії працівника з учасниками ринку • Розробка методології оцінки та процесів управління операційними ризиками • Забезпечення якісного виконання щоденних обов'язків з належною старанністю, та мінімізацією втрат для Комісії • Ефективне виконання функцій Комісії в цілому • Створення процесу незалежної оцінки якості виконання функцій та процесів контролю різних аспектів діяльності Комісії Розвиток управління внутрішніми ризиками 8 6
 7. 7. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ***Material for discussion*** Чітка відповідальність Професійність персоналу Чіткі і послідовні процеси регулювання Мінімізація ризиків Незалежність і підзвітність Адекватні повноваження та належні ресурси Перегляду периметру регулювання Управління конфліктом інтересів Для посилення відповідності Комісії принципам, а також оптимізації та покращення операційної моделі сформовано 16 рекомендацій (5/6) Завдання у рамках рекомендації IOSCO принципи • Створення системи грейдів та рангів • Створення процесів навчання та розвитку працівників • Впровадження системи ключових показників ефективності для усіх рівнів посад • Впровадження системи оцінки персоналу за методом 360 градусів (або кругова оцінка) на річній основі, для визначення компетенцій працівника, виявлення сильнихслабих сторін, якості взаємодії з іншими працівниками • Створення умов для формування сильної корпоративної культури, етики та професійних стандартів • Розвиток професійних і особистісних компетенцій працівників • Прозорість у прийнятті рішень стосовно кар’єрного підвищення та звільнення працівників • Визначення можливостей для більш ефективного досягнення цілей Посилення функції управління персоналом 12 Рекомендація • Формування складу Комітетів з представників різних функціональних блоків, для забезпечення балансу та зваженості прийняття рішень • Визначення для кожного Комітету підрозділу, відповідального за підготовку матеріалів для розгляду Комітетом • Делегування певних повноважень Комісії комітетам з чіткими лімітами та процесом ескалації питання за межами лімітів • Створення умов для ефективної роботи колегіальних органі та достатність повноважень • Оптимізація навантаження на членів Комісії • Підвищення ефективності та зниження вартості прийняття рішень Адаптація системи колегіальних органів 13 Ефект впровадження рекомендації Рекомендації • Розробка методології та інструментарію проектного управління • Декомпозиція затвердженої стратегії розвитку в структурований портфель проектів • Формування проектних команд за кожним проектом • Створення портфелю проектів • Процес відбору та визначення пріоритету проектів • Забезпечення синхронізації проектів в рамках портфелю • Оцінка та виділення ресурсів необхідних для своєчасної реалізації проектів Розвиток проектного управління 11 7
 8. 8. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ***Material for discussion*** Чітка відповідальність Професійність персоналу Чіткі і послідовні процеси регулювання Мінімізація ризиків Незалежність і підзвітність Адекватні повноваження та належні ресурси Перегляду периметру регулювання Управління конфліктом інтересів Для посилення відповідності Комісії принципам, а також оптимізації та покращення операційної моделі сформовано 16 рекомендацій (6/6) Завдання у рамках рекомендації IOSCO принципи • Створення плану розвитку ІТ архітектури • Створення автоматизованих бізнес-процесів • Створення єдиного сховища усіх наборів даних про учасників ринку • Впровадження інструментів для аналізу даних, що зберігаються у єдиному сховищі • Розроблення системи ранніх попереджень про ризики що можуть виникнути в процесі діяльності учасника на ринку • Впровадження системи моніторингу за операціями на ринку • Посилення бізнес архітектури та забезпечення повного, комплексного бачення учасника ринку, циклу його життя, етапів нагляду та впливу, що застосовуються до учасника • Надання функціональним блокам всього необхідного обсягу інформації щодо для виконання ключових функцій Розвиток IT систем 15 Рекомендація Ефект впровадження рекомендації Рекомендації Самофінансування16 • Формування методики розрахунку собівартості адміністративних послуг • Формування методики розрахунку внесків на регулювання • Формалізація процесів утримання внесків за адміністративні послуги та на регулювання • Розроблення системи управлінської звітності • Створення системи публічної звітності • Забезпечення операційної незалежності регулятора • Доступ до ресурсів необхідних для впровадження стратегії розвитку ринку фінансових послуг та інструментів його регулювання • Створення умов для навчання та підвищення кваліфікації персоналу • Централізація функцій територіальних управлінь, що можуть виконуватись дистанційно від учасника ринку у операційному блоці Комісії • Формування чіткого адміністративного та функціонального підпорядкування працівників територіальних підрозділів функціональним блокам Комісії • Адаптація моделі управління територіальними підрозділами до функціональної моделі організаційної структури Комісії Трансформація територіальних управлінь 14 8
 9. 9. ***Material for discussion*** План дій впровадження рекомендацій для підвищення ефективності операційної моделі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.09.2017(проект, версія документу 1.0)
 10. 10. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ***Material for discussion*** Верхнерівневий план впровадження рекомендацій покращення операційної моделі та підвищення ефективності виконання функцій (1/2) Рекомендація 80% 20% Рекомендації 10 Завдання у рамках рекомендацій - підготовка – розробка концепцій та проектів, планування впровадження, формування команд та ін. - деталізація – створення методологічних баз, інструментарію, нормативної документації та ін. - впровадження – формування цільових орг. структур, архітектура процесів, технічні завдання, розвиток компетенцій та ін. - eтап потребує законодавчих змін чи адаптації законодавчих норм - поточний рівень виконання - етап може мати фінансові обмеження для реалізації Послідовність провадження та рівень залучення 5% 95% Рівень залучення зовнішніх експертів Рівень залучення співробітників Комісії Формування функціональних блоків Комісії 1 Формування стандартів корпоративного управління 2 Централізація функцій адміністрування учасників ринку 3 Розвиток нагляду на основі рівня ризику 4 Посилення функції інспекцій та перевірок 5 Посилення впливу на учасників ринку 6 Формування інституту уповноважених на розгляд справ 7 Розвиток управління внутрішніми ризиками 8 • Консолідація усіх процесів у послідовні блоки • Визначення власників та зон відповідальності • Формування функціональних блоків • Формування єдиного центру компетенцій • Формування структурного блоку Єдине сервісне вікно • Формування єдиного центру з підготовки фахівців • Розробка методики оцінки ризику учасника • Створення методики управління ризиками учасників • Створення системи ранніх попереджень • Формалізація процесу виїзної інспекції • Розробка методології та інструментів інспекції • Розробка методології залучення зовнішніх експертів • Формування процесів та інструментів • Перегляд системи та послідовності санкції, з фокусом на підвищення відповідальності учасника • Формалізація процесів примусового впливу • Обов'язковість виконання розпоряджень • Формування процесу оскаржень рішень • Створення блоку управління внутрішніми ризиками • Розробка кодексів та політик • Створення системи оцінки та моніторингу ризиків • Створення принципів корп. управління • Деталізація принципів у ключові вимоги до СВК • Формування методології оцінки
 11. 11. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ***Material for discussion*** Верхнерівневий план впровадження рекомендацій покращення операційної моделі та підвищення ефективності виконання функцій (2/2) Рекомендації 11 - підготовка – розробка концепцій та проектів, планування впровадження, формування команд та ін. - деталізація – створення методологічних баз, інструментарію, нормативної документації та ін. - впровадження – формування цільових орг. структур, архітектура процесів, технічні завдання, розвиток компетенцій та ін. - eтап потребує законодавчих змін чи адаптації законодавчих норм - поточний рівень виконання - етап може мати фінансові обмеження для реалізації Централізація операційних функцій 9 Централізація методології та процесного управління 10 Розвиток проектного управління 11 Посилення функції управління персоналом 12 Адаптація системи колегіальних органів 13 Трансформація територіальних управлінь 14 Розвиток IT систем15 Самофінансування16 • Створення єдиного блоку обробки звернень • Створення боку загальної підтримки • Централізація підтримуючих функцій • Створення блоку методології та опису процесі • Централізація розробки нормативної бази • Планування циклу розробки та впровадження змін • Розробка методології та інструментарію • Декомпозиція стратегії портфель проектів • Формування проектних команд та контроль • Створення системи грейдів та рангів • Створення систем навчання та оцінки персоналу • Створення системи КПЕ • Створення системи комітетів • Визначення власники процесів підготовки матеріалів • Делегування повноважень • Централізація функцій тер управлінь в Комісію • Формування адміністративного та функціонального підпорядкування • Планування розвитку • Автоматизація процесів та централізація даних • Впровадження аналітичних інструментів • Формалізація адміністративних внесків • Формалізація внесків на регулювання • Створення управлінської та публічної звітності Рекомендація 80% 20% Завдання у рамках рекомендацій Послідовність провадження та рівень залучення 5% 95% Рівень залучення зовнішніх експертів Рівень залучення співробітників Комісії

×