Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Education applications: Basilex and Basiscript

229 views

Published on

An overview of both Basilex and Basiscript and examples of the way it can be used in an educational setting

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Education applications: Basilex and Basiscript

  1. 1. Onderwijstoepassingen van BasiLex en BasiScript Nelleke Oostdijk
  2. 2. BasiLex en BasiScript • Nederlandstalige tekstcorpora • Teksten voor en door basisschoolleerlingen (regulier, cluster 2) - voor: teksten uit diverse schoolmethoden (taal, rekenen en zaakvakken) en toetsen, leesboeken en stripboeken, ondertitels en RSS feeds van het Jeugdjournaal (resp. 42, 38 en 20%) - door: o.a. antwoorden op open vragen, stelopdrachten, dictees • Verrijkt met diverse linguïstische annotaties, o.a. - (BasiScript) genormaliseerde spelling - POS tagging en lemmatisering - Semantische labelling (DutchSemCor) • Metadata; o.a. niveau, type onderwijs, groep, leeftijd, jongen/meisje, thuistaal, bijzonderheden (bv +/- dyslectisch) • Ontwikkeld voor o.a. onderzoek naar ontwikkeling van de lees- en taalvaardigheid
  3. 3. Het belang van de woordenschat “Een grote woordenschat vormt een belangrijke voorwaarde voor een goede lees- en taalvaardigheid.” “Kinderen met een beperkte woordenschat zullen ernstige problemen hebben met het begrijpen van een tekst.” Het leren van de Nederlandse taal vs het leren in de Nederlandse taal Woordenschatvaardigheid: - De betekenis van een woord kunnen afleiden uit de context; - De betekenis van een woord kunnen afleiden uit de woordvorm; - Gebruik weten te maken van een woordenboek.
  4. 4. Woordenschat: Het kennen van een woord (vgl. Kuiken & Droge 2010) Vorm Gesproken receptief Hoe klinkt het woord? productief Hoe wordt een woord uitgesproken? Geschreven receptief Hoe ziet een woord eruit? productief Hoe wordt een woord geschreven en gespeld? Positie Grammaticale receptief In welk patroon treedt het woord op? patronen productief In welk patroon moeten we het woord gebruiken? Collocaties receptief Welke woorden of welk type woorden kunnen we verwachten voor of achter het woord? productief Welke woorden of welk type woorden moeten we gebruiken bij dit woord? Functie Frequentie receptief Hoe gangbaar is het woord? productief Hoe vaak moet het woord gebruikt worden? Toepasbaarheid receptief Waar verwachten we dit woord tegen te komen? productief Waar kan dit woord gebruikt worden? Betekenis Concept receptief Wat betekent dit woord? productief welk woord moet gebruikt worden om deze betekenis te uiten? Associaties receptief Aan welke andere woorden denken we bij dit woord? productief Welke andere woorden kunnen we gebruiken in plaats van dit woord?
  5. 5. Woordenschat: verwerving en verwerking • Woorden worden niet in willekeurige volgorde geleerd: concreet < abstract morfologisch simpel < morf. complex letterlijk < figuurlijk family size: groot < klein orthographic neighbourhood size: klein < groot NB Ook de relatieve frequentie van woorden in de input gegeven door ouders sluit aan bij verwervingsvolgorde. • Hoogfrequente woorden worden beter gekend dan laagfrequente woorden • Hoogfrequente woorden worden beter/sneller herkend dan laagfrequente woorden
  6. 6. Mogelijkheden voor het toepassen van taaltechnologie • Aanreiken van instrumenten die de ontwikkeling van educatieve materialen kunnen ondersteunen: - Streeflijsten v.w.b. de woordenschat - Concordanties - Meetinstrument voor het vaststellen van moeilijkheidsgraad/leesbaarheid van een tekst - Maten die kunnen helpen bij het toekennen van een tekstniveau naast het oordeel van experts • Ontwikkeling van apps om lees- en taalvaardigheid te oefenen - Interactief - Afgestemd op niveau van de leerling - Voorzien van de mogelijkheid ‘intelligente’ feedback te geven • Ontwikkeling van instrumenten om lees- en taalvaardigheid te toetsen bv Woord voor Woord, een digitale toets voor meting van de leeswoordenschat van leerlingen in het cluster 2 basisonderwijs (groep 4 t/m 8)
  7. 7. BasiLex en BasiScript BasiLex • Bron voor het afleiden van frequenties en distributies van woorden, collocaties en andere n-grammen in verschillende typen materiaal (schoolmethoden en toetsen, maar ook kinderliteratuur, ondertitels en RSS feeds), teksten aangeboden aan verschillende leerjaren, etc. • Rijke bron voor het leveren van basismateriaal voor oefeningen die middels apps aangeboden worden. BasiScript • Geeft inzicht in geschreven taalgebruik door kinderen: het gebruik van woorden (hoeveel woorden, hoeveel verschillende woorden, welke woorden, hoe vaak, in welke betekenis, in welke contexten, welke domeinen), de spelling van woorden, het gebruik van grammaticale constructies, etc. • Biedt de mogelijkheid na te gaan wat het mogelijke effect is van de aangeboden teksten, het herhaald voorkomen van items, etc. use – overuse – underuse woorden uit de beleveniswereld van het kind (nu)

×