Advertisement

Skuteczna i wyróżniająca się "akcja promocyjna" IPO

NOBILI
Founder of IDEAcraft at NOBILI
Oct. 9, 2015
Advertisement

More Related Content

Similar to Skuteczna i wyróżniająca się "akcja promocyjna" IPO(20)

Advertisement

Skuteczna i wyróżniająca się "akcja promocyjna" IPO

 1. Skuteczna i wyróżniająca się „akcja promocyjna” IPO Piotr Bieżuński | | Prezes Zarządu NOBILI PARTNERS
 2. 2 Po co na Giełdę? 2 Kapitał Dezinwestycja Wiarygodność Solidny wizerunek korporacyjny Rozpoznawalnoś ć Wycena rynkowa a także nowe możliwości (np. instrumenty motywacyjne (płynne) / emisje pod przejęcia)
 3. 3 Kluczowe założenie 3 czy Transakcja Inwestycja? IPO to
 4. 4 Akcja promocyjna, czyli? 4 Ustawa o ofercie publicznej (…) Art. 53 1. Zakazuje się udostępniania, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia, chyba że informacje udostępniane są mniej niż 150 osobom lub nie są udostępniane nieoznaczonemu adresatowi. 2. Emitent lub sprzedający może prowadzić, także za pośrednictwem innych osób i podmiotów, akcję promocyjną w rozumieniu i w formie wskazanej w art. 2 pkt 9 i art. 34 rozporządzenia 809/2004. 3. W przypadku prowadzenia akcji promocyjnej w treści wszystkich materiałów promocyjnych należy jednoznacznie wskazać: 1) że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy; 2) że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, chyba że zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostepnienie tego rodzaju dokumentu do publicznej wiadomości; 3) miejsca, w których prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne są lub będą dostępne, chyba że zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostepnienie tego rodzaju dokumentu do publicznej wiadomości. 4. Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym udostępnionych do publicznej wiadomości albo z informacjami, które powinny być zamieszczone w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym na podstawie przepisów prawa gdy prospekt emisyjny lub memorandum jeszcze nie zostały udostępnione do publicznej wiadomości, jak również̇ nie mogą̨ wprowadzać́ inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych. (…) Rozporządzenie Komisji (WE) 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych (…) Art. 2 pkt 9 „reklama” oznacza komunikaty: a) dotyczące konkretnej publicznej oferty papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym; oraz b) mające na celu promowanie w sposób szczególny potencjalnej subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych; Art. 34 Reklamy związane z publiczną ofertą papierów wartościowych lub dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym mogą być udostępniane do wiadomości publicznej przez zainteresowane strony, takie jak emitent, oferujący lub osoba wnioskująca o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, pośrednicy finansowi uczestniczący w plasowaniu lub gwarantowaniu emisji papierów wartościowych, za pośrednictwem następujących sposobów komunikacji: 1) materiałów drukowanych kierowanych do oznaczonego lub nieoznaczonego adresata; 2) wiadomości elektronicznych lub reklam przesyłanych na telefon komórkowy lub pager; 3) korespondencji listownej; 4) reklamy prasowej z formularzem zapisu lub bez niego; 5) katalogu; 6) telefonu w formie informacji odtwarzanej automatycznie lub udzielanej na żywo; §
 5. 5 Przepisy a rzeczywistość 5 Reklamy związane z publiczną ofertą papierów wartościowych (…) mogą być udostępniane do wiadomości publicznej przez zainteresowane strony, takie jak emitent, oferujący (…) za pośrednictwem następujących sposobów komunikacji: (…) 9) wideotelefonu (…) 10) teletekstu 12) faksu ”
 6. 6 Promocja oferty publicznej AD 2015 6 171tys. vs. 350tys. 1.427tys. vs. 1.527tys. 12 vs. 21 233 mld. vs. 268mld. liczba rachunków pap. wartościowych wg KDPW liczba „aktywnych” rachunków wg danych GPW Liczba Otwartych Funduszów Emerytalnych obroty akcjami na GPW
 7. 7 Do kogo kierujemy działania promocyjne?
 8. 8 Kto generuje popyt na akcje? 12% 37% 51% Inwestorzy indywidualni Inwestrzy instytucjonalni Inwestorzy zagraniczni Struktura obrotów na głównym rynku GPW w 2H2015 33% 67% Inwestorzy indywidualni Inwestorzy instytucjonalni Urealniona struktura obrotów na głównym rynku GPW w 2H2015 minus "zagranica" w większości zainteresowana jedynie blue chips minus animatorzy generujący 13% obrotów, instytucje które na zlecenie GPW i emitentów zapewniają płynność poszczególnymi walorami. ale:
 9. 9 Buy side i sell side Buy side (polski) 40-60 Buy side (zagraniczny) 15-25 Sell side ok.20
 10. 10 Inwestorzy indywidualni 1 0 Od kilku lat konsekwentnie maleje liczba inwestorów indywidualnych, a większość z nich staje się bierna 27% 19% 18% 18% 15% 13% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na głównym rynku GPW w Warszawie Udział aktywnych rachunków do wszystkich rachunków członków giełdy Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, SII, StockWatch.pl oraz KDPW Zaledwie 171 tys. ”aktywnych" rachunków maklerskich 11 tys. liczba członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 52 tys. liczba zarejestrowanych użytkowników StockWatch.pl Fakty 31% 23% 19% 14% 14% 12% 1H2010 1H2011 1H2012 1H2013 1H2014 1H2015
 11. 11 Inwestor indywidualny, czyli kto? 1 1 Płeć 17% 83% Kobieta Mężczyzna 11% 33% 28% 15% 13% 18-25 26-35 36-45 46-55 55+ 45% 28% 11% 15% 1% wyższe w tym licencjat wysze ekonomiczne średnie niepełne wyższe zawodowe podstawowe Wiek Wykształcenie Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów, SII
 12. Kluczowe składniki sukcesu promocji publicznej oferty sprzedaży akcji
 13. 13 Kluczowy czynnik sukcesu - equity story historia biznes rynek ludzie perspektywy Equity story – „opowiedz” mi, dlaczego mam zainwestować.
 14. 14 Działania ponadstandardowe – warto czy nie warto? 1. Precyzyjne dotarcie 2. Efektywność Duży zasięg kampanii reklamowej IPO już nie jest efektywny. Dziś niezbędne jest precyzyjne dotarcie do inwestorów. Przy IPO nie ważne ile osób zobaczy reklamę, ale ile faktycznie zainteresuje się ofertą i weźmie w niej udział! Standardowe działania reklamowe oznaczają płatność za zasięg bez gwarancji efektu Działania performance gwarantują efekt (realizację ustalonego celu) a zasięg jest w nich kwestią wtórną. Zasięg Interakcja!
 15. 15 Struktura działań reklamowych 1 5 Realizacja kampanii w modelu efektywnościowym (rozliczenie za kliknięcie, pozostawienie danych lub tzw. lead „efektywny”) Kampania efektywnościowa Kampania tradycyjna Prasa Media elektroniczne Media finansowe i giełdowe Media ogólnotematyczne Stosowanie szerokiego wachlarza nowoczesnych formatów reklamowych (m.in. Google AdWords, NetSprint, Rewords, Goldbach, Google Display Network (GDN) Poza mediami finansowymi w reklamie warto jednak wykorzystać także media ogólne, które docierają do mało aktywnych inwestorów Rodzaj reklamy Nośniki mediów Tematyka mediów
 16. 16 Działania ponadstandardowe – przykłady Dzień Inwestora AdWords
 17. Jak racjonalnie zaplanować budżet na marketing oferty?
 18. 18 Koszt transakcyjny czy inwestycja? Koszt transakcyjny Inwestycja
 19. 19 Budżetowanie akcji promocyjnej Wariant II (IPO zrealizowane w ramach programu AO) PZU TPE GPW JSW ZEP PKP ENG ALR BGZ Średnia Wielkość oferty (w mln zł) 8.069 4.212 1.208 5.371 681 1.423 2.165 2.094 312 Koszty promocji (w mln zł) 5,4 2,9 4,8 1,5 0,8 1,3 2,5 3,0 1,0 ok. 0,14% Wariant I (wybrane IPO z przedziału 100-450 mln) NOBLE IDA PCM AML NWG OPF PCR TOR ALI Średnia Wielkość oferty (w mln zł) 315 254 210 293 398 446 98 184 175 Koszty promocji (jako % wielkości oferty) 0,01% 0,16% 0,07% 0,14% 0,06% 0,07% 0,19% 0,19% 0,03% 0,14% Założenia: 1. Dane pochodzą z raportów spółek, które zrealizowały IPO. Ze względu na to, że wiele spółek część kosztów promocji księguje poza pozycjami wskazanymi w raportach, stawiamy tezę, iż rzeczywiste wydatki na promocję w wielu przypadkach były wyższe niż zaraportowane dane. 2. Założenia dot. grupy porównawczej: (I) IPO o wartości 100-500 mln, (II) bardzo duże IPO spółek z dominium Skarbu Państwa realizowane w ostatnich latach oraz IPO Alior Banku.
 20. Czynniki sukcesu (podsumowa nie) 1. Komunikacja jako inwestycja. 2. Waga opowieści inwestycyjnej. 3. Rozumienie i szacunek dla potrzeb rynkowych interesariuszy.
 21. IPO to dopiero początek Wstęp do relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej spółki notowanej na GPW
 22. 22 Investor relations (IR) Investor Relations is the communication of information and insight between a company and the investment community. This process enables a full appreciation of the company’s business activities, strategy and prospects and allows the market to make an informed judgement about the fair value and appropriate ownership of a company. ” Definicja IR Relacje inwestorskie to dwustronny przepływ informacji i wiedzy pomiędzy spółką a społecznością rynku kapitałowego. Proces ten pozwala na pełne zrozumienie działalności spółki, jej strategii i perspektyw na rynku na którym działa, a tym samym pozwala świadomie ocenić wartość godziwą spółki. ”
 23. 23 IR best practices
 24. O NOBILI. 1 3 2 5 4 6 Silny Zespół (eksperci z doświadczeniem w wielu IPO, pracy w spółkach giełdowych, Komisji i w doradztwie). Doskonała znajomość uczestników rynku kapitałowego, suma doświadczeń z ok. 100 zrealizowanych projektów. Gwarancja jakości potwierdzona przez dotychczasowych klientów Dogłębna znajomość prawa papierów wartościowych Pasja Niezależność
 25. Czym się zajmujemy. Relacje inwestorskie Presentation design Doradztwo transakcyjne Compliance Komunikacja kryzysowa Komunikacja korporacyjna
 26. Dziękuję! © Piotr Bieżuński W prezentacji wykorzystane są materiały graficzne różnych autorów. Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany w żadnym celu bez zgody autora prezentacji. W prezentacji wykorzystane są wyniki badań przeprowadzonych przez NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. w październiku 2014 r. wśród 60 emitentów obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst (nienotowanych na rynku akcji). piotr.biezunski@nobili.pl www.nobili.pl slideshare.net/NOBILI
Advertisement