Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Investeren In Besparen Loont

Presentatie van de Kring Duurzaam van FMN op het symposium Investeren in besparen, 9 februari 2010 in Ede in CineMec

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Investeren In Besparen Loont

 1. 1. Investeren in energiebesparing loont?
 2. 2. van harte Welkom! Dorien Michels Peter Wijntjes Jack Seuren Jacques Severin
 3. 3. Inhoud <ul><li>Doelstelling </li></ul><ul><li>Kostenbaten analyses: wat is eigenlijk nodig? </li></ul><ul><li>Voorbeeld Luchtbehandelingskasten </li></ul><ul><li>Voorbeeld LED Lampen </li></ul><ul><li>Voorbeelden van Cofely </li></ul><ul><li>Conclusies en eindopmerkingen </li></ul>
 4. 4. Wat zijn nu eigenlijk levensduurkosten? energie besparing De levensduur kosten analyse worden gebruikt om het beste alternatief te kiezen dit doormiddel van: - De meest gunstige totalen kosten over de levensduur van het gebouw - Alternatieven te definiëren. - Eerst te gaan onderzoeken en daarna pas te gaan rekenen.
 5. 5. Wat zijn nu eigenlijk levensduurkosten? energie besparing We hebben het dan over life cycle costs (LCC) Dat zijn de totale kosten vanaf definitie,ontwerp, bouw, exploitatie en sloop Dus ook de kosten voor energie,schoonmaak en onderhoud.!
 6. 6. Wat zijn nu eigenlijk levensduurkosten? energie besparing Wat is het verschil tussen technische en economische levensduur? Sterlingmotor?
 7. 7. Wat zijn nu eigenlijk levensduurkosten? energie besparing 1. Definieer probleem en doel. 2. Onderzoek alternatieven. 3. Generieke aannames en variabelen vaststellen. 4. Raam kosten en voor elk alternatief. 5. Maak cashflows contant. 6. Bereken NCW voor elk alternatief. 7. Doe een gevoeligheid analyse. 8. Neem extra effecten mee die niet in geld uit te drukken zijn. 9. Neem een besluit.
 8. 8. Wat zijn nu eigenlijk levensduurkosten? energie besparing De levensduur visie is erop gericht te totale kosten over de gehele levensduur van een gebouw zo laag mogelijk te houden. Handelen volgens de levensduurvisie kan leiden tot extra investeringen vooraf die vrijwel zeker in de exploitatiefase ruimschoots worden terugverdiend. Nfc index!
 9. 9. Innovatieve consultancy + software. Actief in Nederland, Duitsland, VS, België, Australië, Mexico. Partners: KPMG Advisory , Signion, lokale partners in diverse markten (woningcorporaties, watersect or, duurzaam bouwen) Markten: Nutsvoorzieningen (electriciteit, gas en water), riolering, openbare verlichting, waterschappen, kabelbedrijven, spoorwegen, vliegvelden, onroerend goed en bouwsector, industrie, installatiesector, accountants. 4 1 2 3
 10. 10. Strategi sch Asset Management
 11. 11. 2. Doelstelling <ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>Luchtbehandelingskast oudere versie versus energiezuiniger versie </li></ul></ul><ul><ul><li>LED verlichting </li></ul></ul><ul><li>Hoe rekenen we: </li></ul><ul><ul><li>Wat is nodig voor kostenbaten berekeningen </li></ul></ul><ul><ul><li>NCW </li></ul></ul><ul><ul><li>LCC-methodiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Fouten/onvolkomendheden in NCW </li></ul></ul>
 12. 12. 3. Wat is nodig voor kostenbaten analyses?
 13. 13. Voorbeeld kosten- baten op basis van LCC: l uchtbehandelingskast energie besparing
 14. 14. Voorbeeld kosten-baten op basis van LCC:
 15. 15. Hoe bepaal je of deze investering in energiebesparing loont over de komende periode? <ul><li>De traditionele vergelijkingsmethode: </li></ul><ul><li>NETTO CONTANTE WAARDE </li></ul><ul><li>of </li></ul><ul><li>NET PRESENT VALUE </li></ul>
 16. 16. Excl. eco lasten energiezuinig
 17. 17. Excl. eco lasten energiezuinig
 18. 18. “ Chinese getallen” uit NCW-berekening… <ul><li>Optie traditioneel: 228.378 我不聪明 </li></ul><ul><li>Optie energiebesparend: 200.561 我疯了 </li></ul>
 19. 19. De innovatieve methode Geëgaliseerde kostprijs ! Hierin zijn alle te verwachten kosten over de levensduur verwerkt, inclusief alle rente-effecten in de tijd! Kostprijs is een constante over de levensduur per geproduceerde eenheid
 20. 20. Nogmaals hetzelfde voorbeeld: vergelijking luchtbehandelingskasten rentepercentage 5%
 21. 21. Bedrijfseconomisch vervangingsmoment traditionele optie (alleen investering en onderhoudskosten) Tijdig buiten gebruik stellen maakt jaarlijkse kosten optimaal bij snel stijgende onderhoudskosten Economische Levensduur 23 jaar
 22. 22. Bedrijfseconomisch vervangingsmoment energiebesparende optie (alleen investering en onderhoudskosten) Energiebesparende optie heeft bedrijfseconomisch vervangingsmoment pas na 24 jaar Energiebesparende optie is duurzamer ondanks kortere technische levensduur
 23. 23. Geëgaliseerde kosten traditionele optie incl. energiekosten (bedrijfseconomische levensduur) Jaarlijkse kosten, inclusief rente-effect
 24. 24. Geëgaliseerde kosten traditionele optie (technische levensduur) Gevoeligheidsanalyse Jaarlijkse kosten, inclusief rente-effect Energiekosten zijn dominant: een energiebewust alternatief zal lonend zijn
 25. 25. Geëgaliseerde kosten energiebesparende optie , inclusief energie (bedrijfseconomische levensduur, 24 jaar)
 26. 26. Overzicht analyse resultaten
 27. 28. Nadelen/onvolkomenheden NPV-METHODE <ul><li>Er wordt geen bedrijfseconomische levensduur berekend </li></ul><ul><li>Berekening over willekeurige periode </li></ul><ul><li>Meestal berekening per jaar en dan nog per einde jaar, te grof voor renteberekening </li></ul><ul><li>Rente: de effectieve jaarrente moet gebruikt worden, vaak wordt de maandrente gebruikt! </li></ul><ul><li>Eerste periode is einde periode 1 (einde jaar 1) </li></ul><ul><li>Foutenmarge al gauw 16% over 30 jaar! </li></ul>
 28. 29. ECO effecten
 29. 30. Conclusies voorbeeld energiezuinige LBK <ul><li>Als energiekosten dominant zijn, is energiebesparend investeren vaak ook in economisch opzicht lonend! </li></ul><ul><li>Netto Contante Waarde of NPV berekening is onvolledig en grof! </li></ul><ul><li>Deze analyse houdt ook rekening met verschil in bedrijfsecoomische levensduren! </li></ul><ul><li>Vervangen is ook vanuit bedrijfeconomisch oogpunt al snel lonend. </li></ul>
 30. 31. Omschrijving case afweging verlichtingssysteem Uitgangspunten gebaseerd op actuele informatie bestaande situatie. Centrale vraag: Is investeren in LED behalve milieutechnisch ook economisch lonend vanwege besparing energieverbruik en langere levensduur lampen ?
 31. 33. Initiële investering heeft zeer weinig invloed op totale kosten over de life cycle! Totale kosten standaard verlichting , excl. CO2
 32. 34. Ruim € 350 per jaar goedkoper Onderhoud (remplace) speelt bij deze optie een minder grote rol Totale kosten PL-systeem , excl. CO2
 33. 35. Hier begint hoogte investering weer een rol te spelen in de kostenverhoudingen Totale kosten Led-systeem , excl. CO2
 34. 36. Payback PL-systeem t.o.v. standaard verlichting
 35. 37. Payback LED-systeem t.o.v. standaard verlichting
 36. 38. Invloed CO 2 per optie, uitgaande van € 0,015 per kilo uitstoot per jaar Invloed gering Bedrag per kilo uitstoot is hier een factor tien te hoog aan de hand van de huidige normering. Heeft als kostenfactor (nog) zeer weinig invloed.
 37. 40. Conclusie case verlichtingsalternatieven <ul><li>Forse meerinvestering wegen op tegen besparingen op remplacekosten en energie over de levensduur! </li></ul><ul><li>Terugverdientijd extra investeringen LED binnen ruim 5 jaar </li></ul><ul><li>Besparingen worden groter naarmate energieprijzen stijgen. </li></ul><ul><li>Echter: elke situatie is weer anders vraagt opnieuw een afweging. </li></ul>
 38. 41. Samen vatting <ul><li>LCC-berekening is onmisbaar bij effectief investeren in energiebesparing! </li></ul><ul><li>NCW levert maar een aspect en wordt tamelijk grof toegepast </li></ul><ul><li>Veel realistischer, bruikbaarder en veelzijdiger dan NCW/NPV-berekening met behulp van een spreadsheet ( Chinese getallen!) </li></ul>
 39. 42. Zijn er nog vragen?
 40. 43. DuurzaamGebouw En verder.. Presentatie downloaden op: www.duurzaamgebouw.com
 41. 44. ver vooruit in duurzame technologie Investeren in energiebesparing loont?!
 42. 45. AGENDA <ul><li>Onze visie </li></ul><ul><li>Energiepartner </li></ul><ul><li>Praktijkcases </li></ul><ul><li>Investeren in energiebesparing loont?! </li></ul>
 43. 46. VISIE <ul><li>Een integrale aanpak </li></ul><ul><li>Duurzaam onderhoud, beheer & services </li></ul><ul><li>Duurzame energie </li></ul><ul><li>Maatschappelijk verantwoord ondernemen </li></ul><ul><li>Energie & CO 2 neutraal </li></ul><ul><li>Green smart building and processes </li></ul><ul><li>Hoge energie efficiëntie </li></ul>
 44. 47. COFELY ENERGY SOLUTIONS
 45. 48. AGENDA <ul><li>Visie beleid Cofely </li></ul><ul><li>Energiepartner </li></ul><ul><li>Praktijkcases </li></ul><ul><li>Investeren in energiebesparing loont ? ! </li></ul>
 46. 49. <ul><ul><li>Facturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Leverings-contract </li></ul></ul><ul><ul><li>Energie-kosten budget </li></ul></ul>ENERGIEPARTNER <ul><ul><li>Controle verbruik </li></ul></ul><ul><ul><li>KPI </li></ul></ul><ul><ul><li>Benchmark </li></ul></ul><ul><ul><li>Milieueisen </li></ul></ul><ul><ul><li>Meterplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendementen </li></ul></ul><ul><ul><li>Techniek </li></ul></ul><ul><ul><li>Afstemming gebruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Juiste temperaturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Afstemming gebruik </li></ul></ul><ul><ul><li>CO 2 -emissie </li></ul></ul><ul><ul><li>Energie convenanten </li></ul></ul><ul><ul><li>Restwarmte </li></ul></ul><ul><ul><li>Milieubelasting </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschikbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Groen imago </li></ul></ul><ul><ul><li>Veiligheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Wetgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Total cost of ownership </li></ul></ul>Energiestroom: Energielevering Conversie 1 Distributie Afval Comfort Conversie 2 Energiekosten
 47. 50. ENERGIEPARTNER <ul><ul><li>INDUSTRIE </li></ul></ul><ul><ul><li>Energie spaar contract </li></ul></ul><ul><ul><li>Energy Scan </li></ul></ul><ul><ul><li>Quick Win Scan </li></ul></ul><ul><ul><li>Energy Coach </li></ul></ul><ul><ul><li>Thermografie </li></ul></ul><ul><ul><li>UTILITEIT </li></ul></ul><ul><ul><li>Energie beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>EPA-U (maatwerkadvies) </li></ul></ul><ul><ul><li>Quick Win Scan </li></ul></ul><ul><ul><li>Thermografie </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderhoudscontract + </li></ul></ul><ul><ul><li>Energie Coach </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbetering </li></ul></ul><ul><ul><li>FOLLOW-UP </li></ul></ul><ul><ul><li>Energie </li></ul></ul><ul><ul><li>besparende </li></ul></ul><ul><ul><li>projecten </li></ul></ul>
 48. 51. Aandachtsgebieden ENERGIEPARTNER Energy System Review
 49. 52. ENERGIEPARTNER – Energie Spaar Traject
 50. 53. Energie Spaar Contract ENERGIEPARTNER Huidige energie kosten Nieuwe, gereduceerde kosten middels Energie spaar contract Investering betaald met gegarandeerde besparing Stijging E-prijzen Besparing= winst Kosten Tijd Begin garantie contract Einde garantie contract
 51. 54. AGENDA <ul><li>Visie beleid Cofely </li></ul><ul><li>Energiepartner </li></ul><ul><li>Praktijkcases </li></ul><ul><li>Investeren in energiebesparing loont?! </li></ul>
 52. 55. <ul><li>Sturen op: CO 2 / aanwezigheid per gebouwdeel </li></ul><ul><li>Aanpassingen: </li></ul><ul><li>Installatie per gebouwdeel regelbaar maken </li></ul><ul><ul><li>Besparing: 20%; 88.000 kWh/jaar en 54.000 m3 gas </li></ul></ul><ul><ul><li>Investeringsbudget € 600.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Besparing per jaar € 31.500 156 ton CO 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosten / CO 2 besparing 9,7 % CO 2 7,3% </li></ul></ul><ul><ul><li>R.O.I. 15 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Besparing in tien jaar: € 000 daarna besparen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gebaseerd op energieprijsstijgingen 10 % per jaar </li></ul></ul></ul>HVAC INSTALLATIE: CASE 1:
 53. 56. Maatregelen Rente 5%, Besparing €107.106,60 CASE 1:
 54. 57. Maatregelen Rente 5%, Index energie 10%, Besparing €193.887 CASE 1:
 55. 58. Maatregelen CASE 1:
 56. 59. HVAC, berekeningsperiode 15 jaar CASE 1:
 57. 60. CASE 1:
 58. 61. CASE 2: RADEMAKERS <ul><li>Financieringsmogelijkheden: </li></ul><ul><li>Lease of financieringsconstructie, bijvoorbeeld </li></ul><ul><li>80% van besparing gebruiken voor aflossing en rente </li></ul><ul><li>Vooraf afspraken over maximale R.O.I. </li></ul><ul><li>Rapport gebaseerd op: </li></ul><ul><li>Gegarandeerde besparingen </li></ul><ul><li>Onderbouwing kostprijs </li></ul>
 59. 62. <ul><li>Totaal: </li></ul><ul><li>Gas 316.268 Nm3 33 % </li></ul><ul><li>Electra 839.000 kWh 11 % </li></ul><ul><li>Cokes 29,6 ton 11 % </li></ul><ul><li>CO 2 1.440 ton 11 % </li></ul>CASE 2: RADEMAKERS Cumulatieve besparing
 60. 63. <ul><li>SM03: </li></ul><ul><li>Frequentiesturing op ventilatoren voor verse lucht en koellucht koepeloven: </li></ul><ul><ul><li>Primaire energie totaal 1870 GJp/jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektriciteitsbesparing 208.000 kWh </li></ul></ul><ul><ul><li>Investeringsbudget € 27.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Besparing per jaar € 15.897 139 ton CO 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosten / CO 2 besparing 0,91 % CO 2 1,04 % </li></ul></ul><ul><ul><li>R.O.I. 1,7 jaar </li></ul></ul>FREQUENTIESTURING LUCHT KOEPELOVEN
 61. 64. AGENDA <ul><li>Visie beleid Cofely </li></ul><ul><li>Energiepartner </li></ul><ul><li>Praktijkcases </li></ul><ul><li>Investeren in energiebesparing loont?! </li></ul>
 62. 65. INVESTEREN IN ENERGIEBESPARING LOONT?! <ul><li>Stellingen: </li></ul><ul><li>Zijn uw doelstellingen smart? </li></ul><ul><li>R.O.I/financieringsbudget/besparingspercentage </li></ul><ul><li>Helpen lease of financieringsconstructies u om uw doel te bereiken? </li></ul>Energie- kosten CO 2 Comfort Duurzaam-heid
 63. 66. In SAMENWERKING en Met DANK aan Wilt u meer weten over onze projecten? Neemt u dan contact op: www.cofely-gdfsuez.nl http://www.sg-partners.nl/ www.duurzaamgebouw.nl www.fmn.nl

Presentatie van de Kring Duurzaam van FMN op het symposium Investeren in besparen, 9 februari 2010 in Ede in CineMec

Views

Total views

1,339

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×