Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk?

655 views

Published on

Presentatie van Roos Stolker tijdens Masterclass Energiebesparing voor vastgoedmanagers in de Zorg. Op 16 november 2011.

Roos Stolker behandelde het organisatievraagstuk: hoe organiseer je energiebesparing

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk?

 1. 1. Hoe gaan zorginstellingenom met hetenergievraagstuk ?Conclusies nav onderzoek in Opdrachtvan agentschap NLMinisterie van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelatiesDit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten de organisatie van deopdrachtgever is niet toegestaan zonder vooraf verstrekte schriftelijke toestemming van Boer & Croon.
 2. 2. 1. Inleiding2. De 5 deelnemende zorginstellingen3. Uitkomsten van het onderzoek – De motivatie van de zorginstellingen voor energiebesparing – De wijze waarop instellingen energiebesparing hebben vormgegeven – Succes- en faalfactoren – Knelpunten bij de uitvoering van duurzaam (energie)beleid – (Energetische) kwaliteit van vastgoed versus kwaliteit van de zorg4. Conclusies en aanbevelingen 1
 3. 3. Aan het onderzoek namen vijf instellingen deelInstelling A B C D EEnergiebesparende Eén partij is Een energie- Maatregelen Per locatie Onderdeel vanactiviteiten gecontracteerd coördinator uit tijdens technisch passende beleid, wordt voor de eigen beheer & maatregelen. opgenomen in implementeren organisatie. onderhoud Expertise in procedures en monitoren. eigen huis Projecten: Projecten: Ambitie: Projecten: 2 WKO’s Voorbeeldlocatie Energiezuinig Installaties met Installaties met is grootschalig bouwen als wtw wtw verpleeghuis speerpunt in nieuwbouw- Opgave 2
 4. 4. 1. Inleiding2. De 5 deelnemende zorginstellingen3. Uitkomsten van het onderzoek – De motivatie van de zorginstellingen voor energiebesparing – De wijze waarop instellingen energiebesparing hebben vormgegeven – Succes- en faalfactoren – Knelpunten bij de uitvoering van duurzaam (energie)beleid – (Energetische) kwaliteit van vastgoed versus kwaliteit van de zorg4. Conclusies en aanbevelingen 3
 5. 5. De belangrijkste motivatie voor energiebesparing iskostenefficiencyConclusies uit de analyse• kostenefficiency en maatschappelijke verantwoordelijkheid• voornamelijk bij de technische afdelingen 4
 6. 6. Energiebesparende maatregelen worden geïntegreerd in deonderhoudsprogramma’s en nieuw- en verbouwplannen• Van bestaande gebouwen via het reguliere onderhoud van de gebouwen en installaties (facilitaire afdeling, T.D.’s),• Van nieuwbouwplannen (afdeling vastgoed, indien deze losgekoppeld is van de facilitaire afdeling) – via de programma’s van eisen – via het Bouwbesluit (normen en criteria van de overheid)• Van bijzondere investeringen (zoals WKO installaties) via businesscases 5
 7. 7. De meest genoemde succes- en faalfactorenSuccesfactoren1. Inzichtelijkheid en meetbaarheid energiebesparing2. Goed opdrachtgeverschap (contractbeheer en transparantie).3. Enthousiaste medewerkersFaalfactoren1. Financierbaarheid en terugverdientijd2. Integrale aanpak en verantwoordelijkheid3. Communicatie (tussen technische deskundigen en gebruikers) 6
 8. 8. (Energetische) kwaliteit van vastgoed en kwaliteit van de zorg• het comfort voor de bewoner staat centraal• een schoon binnenklimaat is goed voor cliënt en personeel• kostenreductie komt ten goede aan budget voor zorg• Individuele regelbaarheid stelt hoge eisen aan de installatie en systemenHet vinden van de juiste balanstussen de specifieke eisen aan comfort voor de doelgroepende eisen die gesteld worden aan energiezuinigheidis een afstemmingsvraagstuk tussen verschillende afdelingen,gebruikmakend van innovatieve kennis van deskundigen 7
 9. 9. 1. Inleiding2. De 5 deelnemende zorginstellingen3. Uitkomsten van het onderzoek – De motivatie van de zorginstellingen voor energiebesparing – De wijze waarop instellingen energiebesparing hebben vormgegeven – Succes- en faalfactoren – Knelpunten bij de uitvoering van duurzaam (energie)beleid – (Energetische) kwaliteit van vastgoed versus kwaliteit van de zorg4. Conclusies en aanbevelingen 8
 10. 10. De motivatie voor energiezuinig vastgoedbeleid is groot• Nu de instellingen zelf (financieel) verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van hun gebouwen neemt het kostenbewustzijn van energieverbruik toe• De zorgsector is een grootverbruiker van energie• Oude gebouwen zijn niet energiezuinig opgezet• De motivatie voor energiezuinig beleid is grootDe redenen voor energiezuinig beleid zijn:A. Financieel (meest genoemd)B. MaatschappelijkC. Imago 9
 11. 11. Knelpunten bij de uitvoeringAls knelpunten bij de uitvoering zijn genoemd• Het ontbreken van inzicht in energieverbruik• Onoplettendheid van gebruikers• (Soms) technische complexiteit van de gebouwen zelf
 12. 12. VervolgDe volgende onderwerpen kwamen met regelmaat aan de orde• Informatie + databeheer• Financieringsmogelijkheden• Samenwerkingsvormen en contracten• Interne voorlichting• Enthousiasme van de medewerkers• Integrale aanpak• Systematiek voor meten en monitoren van gegevens• KennisuitwisselingWelke punten vragen extra aandacht? Ideeën, voorbeelden, eventuele verbeterpunten. 11
 13. 13. Welk organisatieonderdeel richt zich op energiebesparing?a. Het facilitair bedrijfb. De afdeling vastgoedc. Eén vaste medewerker/managerd. De afdeling inkoope. Meerdere afdelingen, n.l. :
 14. 14. Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk?Integratie van energiebesparing is permanent in ontwikkeling binnen diverse afdelingen van de geheleorganisatie1. Welke (of combinatie) van onderstaande wijzen van werken heeft de voorkeur? a) Het opstellen en bijhouden van procedures b) Borging in meerjarenafspraken met bijvoorbeeld installateurs c) Opname in onderhoudsplannen d) Eén specifieke medewerker hiervoor aanstellen, zoals de energiecoördinator e) Een tijdelijke procesmanager2. Wat is nodig om bovengenoemde werkwijzen in te passen?
 15. 15. Ter aanvullinga. De afdeling vastgoed: energiezuinig bouwen, investeren in energiebesparing: verantwoordelijkheid voor laterb. Eén vaste medewerker/manager: adviseren, verbeteringen invoeren, afspraken vastleggen met leveranciers, monitoren, beleid opstellenc. De afdeling Het facilitair bedrijf : opdrachtgeverschap, monitoren, voorlichting aan gebruiker, kennisoverdrachtd. inkoop: contracteren leveranciers en adviseurs, contractmanagemente. Meerdere afdelingen, n.l. : inkoop - facilitair bedrijf, inkoop - afdeling vastgoed, facilitair bedrijf – afdeling vastgoed, zorgorganisatie – facilitair bedrijf, afdeling financiën – afdeling inkoop – facilitair bedrijf – afdeling vastgoed - zorgorganisatie

×