Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Napredni reframing - Aleksandra Janković

2,376 views

Published on

 • Be the first to comment

Napredni reframing - Aleksandra Janković

 1. 1. NAPREDNI REFRAMING NLP Master Practitioner 2012 Aleksandra Janković
 2. 2. ZAŠTO SAM ODABRALA TEMU REFRAMING?Zato što je reframing centralna tema NLP-a koja se bavipromenom limitirajućih ponašanja i uverenja
 3. 3. KAKO SE MENJA PONAŠANJE? Proširivanjem interne mape sveta Promenom značenja koja dajemo spoljašnjim događajima Povećanjem fleksibilnosti, odnosno povećanjem broja opcija zaodgovor na spoljašnji stimulus
 4. 4. OKVIRI I ZNAČENJE Okvir je kognitivni kontekst koji se nalazi oko iskustva, on postavljagranice u kojima dolazi do interakcije Okviri usmeravaju paţnju na neki događaj i direktno utiču na to kakointerpretiramo događaje Značenje po sebi ne postoji u svetu, ono je vezano za okvir Asocijativnim procesom vezujemo spoljni događaj sa značenjem Značenje se stabilizuje kroz naša uverenja, vrednosti, ponašanje.
 5. 5. ŠTA JE REFRAMING? Reframing je tehnika uz pomoć koje proširujemo percepciju Ako okvir daje značenje nekom događaju, onda promena okvira menja to značenje Promenom percepcije dolazimo do novih uvida i proširujemo internu mapu sveta Bogatija interna mapa sveta nam omogućava da budemo fleksibilniji i pravimo izborAko imate samo jedan izbor u ponašanju, vi ste robot! Ako imate dva, zapadaćete u ambivalencije! Aako imate tri – vi ste slobodan čovek! Ričard Bendler
 6. 6. ŠTA NAM DONOSI PROMENA ZNAČENJA?Promenom značenja mi menjamo: Naše emocije Ponašanje Navike Raspoloţenja Stavove Veštine Zdravlje Naš ţivot
 7. 7. KADA KORISTIMO REFRAMING? Kada ţelimo da promenimo neţeljeno ponašanje, odnosno našureakciju na spoljašnji stimulus Rešimo unutrašnje i spoljne konflikte Naučimo novo ponašanje Razbijemo limitirajuće uverenje Otklonimo fobiju Izlečimo bolest zavisnosti (pušenje, alkoholizam, narkomanija)
 8. 8. OSNOVNI PRINCIP REFRAMINGA ES = ISSpoljašnji stimulus, događaj = Interno stanje, iskustvo Referentni okvir / Asocijacija
 9. 9. OSNOVNI PRINCIP REFRAMINGA ZNAČENJE X → PONAŠANJE X NAMERA → PONAŠANJE XPONAŠANJE X ≠ NAMERA NAMERA → PONAŠANJE Y, Z...
 10. 10. MODELI REFRAMINGAModeli reframinga: Reframing sadržaja • Promena značenja • Promena konteksta Pregovaranje između delova Kreiranje novog ponašanja Six-step reframing Konverzacioni reframing – Sleight of Mouth obrasci
 11. 11. KAKO BIRAMO MODEL REFRAMINGA? Kompleksna ekvivalencija → Reframing značenja Komparativna generalizacija → Reframing konteksta Unutrašnji konflikt → Pregovaranje između delova Kada je klijentu potrebno novo ponašanje, veština → Kreiranje novog dela(Generator novog ponašanja) Promena programa ponašanja, navika, emocija koji su postali nesvesni,automatski, i ne mogu da se promene na svesnom nivou → Six –step reframing Kompleksna ekvivalencija i Uzročno- poslednični odnos → S.O.M.
 12. 12. ŠTA JE ZAJEDNIČKO SVIM MODELIMA? Identifikacija pozitivne namere koja stoji iza ponašanja Razdvajanje ponašanja od same osobe Razdvajanje ponašanja od namere Promena percepcije Proširivanje interne mape sveta Povećavanje fleksibilnosti i broja opcija PROMENA U SAMOM ISKUSTVU!
 13. 13. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A Z N A Č E N JA Jezička forma kompleksne ekvivalencije: Nervira me kada vidim tragove na čistom tepihu. Značenje za „prljav tepih“→ nervoza Značenje za „čist tepih“→ zadovoljstvo Novo značenje za „čist tepih“→ usamljenost, oko nje nema ljudi koji je vole Novo značenje za „prljav tepih“→ nije usamljena, okruţena je ljudima koji je vole
 14. 14. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A Z N A Č E N JA Šta se menja promenom značenja? • Menja se iskustvo. Spoljašnji stimulus (prljav tepih) ostaje isti, ali je reakcija promenjena, promenjeno je njegovo značenje. Zaključak : • Kada nije moguće da se promeni spoljašnji stimulus, koristi se reframing značenja, i menja se reakcija na postojeći stimulus
 15. 15. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A KO N T E K S TA Jezička forma komparativne generalizacije: Moja ćerka je uţasno tvrdoglava. Potrebno je da se otkrije šta za oca znači tvrdoglavost, kako on interpretira tvrdoglavost u svojoj mapi Negativno značenje → „Tvrdoglavost ćerke u porodičnom kontekstu“ Pronaći u kom kontekstu „tvrdoglavost“ ima pozitivno značenje za klijenta → poslovni kontekst (vrednosti koje podrţavaju tvrdoglavost: sigurnost, bezbednost)
 16. 16. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A KO N T E K S TA Pronalaţenje konteksta gde bi„tvrdoglavost“ kod ćerke imala pozitivnoznačenje, nameru (mogučnost da se zaštiti, dabude bezbedna) → u školi, gde moţe da sezaštiti od dečaka koji je npr. spopadaju
 17. 17. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A KO N T E K S TA Šta se menja promenom konteksta? • Menja se unutrašnji negativni odgovor na određeno ponašanje razumevanjem korisnosti tog ponašanja u nekom drugom kontekstu. • Ponašanje se posmatra kao ponašanje, a paţnja se pomera sa ponašanja na ishod u nekom širem kontekstu • Svako ponašanje je korisno u nekom kontekstu, pa se promenom konteksta skreće paţnja sa konteksta gde je ponašanje neprikladno, nekorisno, ka kontekstu gde je isto ponašanje korisno, poţeljno Zaključak: • Reframing konteksta pronalazi i smešta određeno ponašanje u odgovarajući kontekst usmeravajući paţnju • Okviri usmeravaju našu paţnju i pomaţu nam da sve svoje resurse usmerimo ka odgovarajućem kontekstu
 18. 18. PREGOVARANJE IZMEĐU DELOVA Kada imamo unutrašnji konflikt pristupamo pregovaranju izmeđudelova koji su odgovorni za odgovarajuće ponašanje Primer :Ne mogu da učim, ne mogu da se skoncentrišem. Svaki put kada bih sela da učim, počela bih da razmišljam o skijanju.
 19. 19. PREGOVARANJE IZMEĐU DELOVA Ţeljeno ponašanje = učenje Neţeljeno ponašanje = razmišljanje o skijanju Potreba iza učenja=sigurna budućnost Potreba iza skijanja = zabava
 20. 20. PREGOVARANJE IZMEĐU DELOVA Uspostavlja se komunikacija izmeđudelova i pregovara se • Zašto deo koji je zaduţen za neţeljeno ponašanje ometa deo odgovoran za ţeljeno ponašanje? • Zašto deo odgovoran za ţeljeno ponašanje ometa deo odgovoran za neţeljeno ponašanje?
 21. 21. PREGOVARANJE IZMEĐU DELOVA Kada se postigne dogovor izmeđudelova u konfliktu, traţi se njihovasaglasnost da će se ponašati u skladu sadogovorenim neko vreme Moţe da se desi da se pojavi još nekastrana koja je u konfliktu sa dogovorenim.Tada se vraćamo na etapu pregovaranja.
 22. 22. KREIRANJE NOVOG DELA Generator novog ponašanja Prvo treba definisati šta je cilj? • Cilj: učenje voţnje automobila Koja potreba stoji iza voţnje automobila? • Samostalnost, bezbednost Traţenje resursa u prošlosti (u internoj mapi sveta), odnosno slične situacije • Slična situacija : voţnja bicikla Kreiranje disocirane slike na kojoj se primenjuje novo ponašanje Kreiranje asocirane slike na kojoj se primenjuje novo ponašanje Posmatranje nove veštine iz meta pozicije, korigovanje ponašanja Provera ekologije (da li ima nekih delova u konfliktu) i future pacing (kreiranje iskustva)
 23. 23. SIX-STEP REFRAMING Promena programaponašanja, navika, emocija kojisu postali nesvesni, automatski, ine mogu da se promene nasvesnom nivou
 24. 24. SIX-STEP REFRAMING Primer: Ne mogu da budem veran ţeni a ţeleo bih da mogu. Pitanje koje postavljamo je: Zašto vara ţenu? Prevara je simptom, a simptome treba posmatrati kao barometar, jernam oni govore da radimo nešto što nam ne odgovara. Simptomi su naši saveznici, jer nam naše nesvesno preko njih poručujeda nešto nije u redu i da treba da unesemo neku promenu u ponašanje. Iza svakog simptoma, neţeljenog ponašanja, krije se pozitivna namera.
 25. 25. SIX-STEP REFRAMING U ovom modelu reframinga je bitno da se simptom, odnosno deoodgovoran za neţeljeno ponašanje, odvoji od pozitivne namere. Neţeljeno ponašanje je samo jedan od načina da se ostvaripozitivna namera, i ono ima pozitivnu funkciju Kako pozitivna namera mora da bude ostvarena, potrebno jepronaći alternativna prihvatljivija ponašanja koja bi je zadovoljila
 26. 26. SIX-STEP REFRAMING Simptom : varanje ţene Prvo utvrdimo da li postoji realna osnova za nastavak veze. Ako postoji, uspostavljamokomunikaciju sa delom odgovornim za neţeljeno ponašanje i pronalazimo pozitivnu nameru Pozitivna namera: zabava, dodatno uzbuđenje, samopotvrđivanje Pronalaţenje alternativnih ponašanja (komunikacija sa kreativnim delom) : 1. Ekstremni sport 2. Voţnja motora / sportskog automobila 3. Sportska kladionica / Poker / Trgovina akcijama preko berze Pregovaranje sa delom odgovornim za neţeljeno ponašanje i dobijanje saglasnosti Future pacing – proveravamo Testiranje alternativnih ponašanja 21 dan
 27. 27. ZAKLJUČAK NLP tehnike imaju za cilj da navedu osobu da funkcioniše naintuitivnom nivou. Racionalno razmišljanje zahteva mnogo više vremenaod intuitivnog rešavanja problema. Zajednički cilj svih modela reframinga: • Sagledavanje problema iz razlilitih perceptualnih pozicija • Promena iskustva • Promena unutrašnjeg odgovora, reakcije na spoljašnji stimulus Iza svakog ponašanja se krije pozitivna namera. Svako ponašanje, iako je limitirajuće, ima pozitivnu funckiju
 28. 28. Nikada nije kasno za srećno detinjstvo! HVALA NA PAŢNJI!

×