Education Day Def Loc

657 views

Published on

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Education Day Def Loc

 1. 1. Studententevredenheid NHTV Education Day 9 februari 2010 Ellen van den Broek Dienst Kwaliteit, Planning & Control (KPC)
 2. 2. In deze presentatie • Achtergronden STO • Selectie resultaten STO – Sign. stijgingen en dalingen – Onvoldoende/excellent – Tevredenheid op aspecten – Urenbesteding en motivatie student • Er is meer…
 3. 3. Achtergrond • 3e meting • Respons 2009 – NHTV  36% – Verkeerskunde  52% – IMEM  25%
 4. 4. Achtergrond (2) • Normering Normering gemiddelde rapportcijfers STO 2009 (schaal 1-10) Onvoldoende Voldoende Goed Excellent < 6,0 ≥ 6,0 en < 7,0 ≥ 7,0 en < 8,0 ≥ 8,0
 5. 5. Functie STO binnen NHTV • Het monitoren van de tevredenheid van studenten • Kwaliteitszorg hogeschool en opleiding (‘check’ in PDCA-cyclus) • Input voor het schrijven van accreditatierapporten (in 2010 VK, ROP, FBTR en Game)
 6. 6. Significante stijgingen t.o.v. 2006 Aspecten met grootste significante stijging Score Score 2006 2009 De beschikbare ICT faciliteiten 5,4 6,4 Het kwaliteitsniveau van het Engels van docenten 5,0 5,9 Het aantal rustige werkplekken 3,9 4,5 Het aantal werkplekken voor groepsopdrachten 4,5 5,1 De begeleiding bij problemen in de studievoortgang 6,4 6,8 Het gebruiksgemak van de ELO 5,4 5,7
 7. 7. Significante dalingen t.o.v. 2006 Aspecten met significante daling Score Score 2006 2009 De mate waarin je opleiding je uitdaagt actief te studeren 6,7 6,2 De feedback die je krijgt op (mondelinge en schriftelijke) 5,9 5,7 toetsen De mogelijkheden voor deelname aan programmaonderdelen 7,2 7,1 buiten NL (formulering aangepast t.o.v. 2006) De verhouding tussen individueel werken en samenwerken 6,4 6,3
 8. 8. Excellente scores Academie/ Onderwerp Aspect opleiding Score Sfeer Sfeer tussen studenten onderling IGAD 8,9 FM 8,1 LTV 8,0 Sfeer binnen gebouw Hotel 8,1 Ac. HFM 8,0 Algemeen oordeel over sfeer IGAD 8,2 Als individu benaderd worden IGAD 8,3 Sfeer binnen de opleiding IGAD 8,0 Studieprogramma Algemeen oordeel studieprogramma IGAD 8,0 Mogelijkheden voor stages buiten Nederland ITM 8,2 Onderwijs- en werkvormen Verantwoordelijkheid voor je eigen studie IGAD 8,0 Docenten Algemeen oordeel over docenten IGAD 8,4 Mate waarin docenten voorbeelden uit praktijk gebruiken IGAD 8,3 Deskundigheid van de docenten op hun vakgebied IGAD 8,8 Kwaliteitsniveau van het Engels van de docenten IGAD 8,7 Ondersteuning Kwaliteit contact met de decaan ILM 8,1 IGAD 8,0 Algemeen Tevredenheid over de opleiding in het algemeen IGAD 8,2 Tevredenheid niveau opleiding IGAD 8,2
 9. 9. Onvoldoende scores Onvoldoende aspecten; gemiddelde score < 6,0 Score Aantal rustige werkplekken 4,5 Aantal werkplekken voor groepsopdrachten 5,1 Communicatie over resultaten en gevolgen evaluaties/round tables 5,7 Gebruiksgemak ELO 5,7 Feedback op toetsen 5,7 Duidelijkheid waar welke informatie te vinden is 5,8 Informatiefunctie van ELO 5,8 Coaching op (competentie)ontwikkeling 5,8 Informatievoorziening rondom lesroosters en roosterwijzigingen 5,9 Mate waarin je in aanraking komt met de internationale 5,9 beroepspraktijk Informatievoorziening keuzemogelijkheden in studieprogramma 5,9
 10. 10. Discussie
 11. 11. Algemene tevredenheid opleiding Algemene tevredenheid opleiding International Game Architecture and Design 8,2 Logistiek en technische vervoerskunde 7,5 Verkeerskunde 7,2 Logistiek en economie 7,2 International Hotel Management 7,1 Vrijetijdsmanagement 7,1 AD Functiegericht toerisme en recreatie 7,1 Functiegericht toerisme en recreatie 7,0 NHTV totaal 7,0 Ruimtelijke ordening en planologie 6,9 International Facility Management 6,9 Management toerisme 6,9 International Tourism Management 6,9 International Leisure Management 6,7 Intern. Media and Entertainment Management 6,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 12. 12. Tevreden vs ontevreden studenten Algemeen oordeel opleiding 8% 17% 47% 28% 2009 9% 20% 45% 26% 2006 12% 22% 42% 23% 2003 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% lager dan 6,0 6,0 7,0 8,0 en hoger
 13. 13. Niveau opleiding NHTV totaal Tevredenheid over niveau opleiding 6,7 % ontevreden (score ≤ 5) 14% Indien student ontevreden is NHTV totaal (N=307) Niveau te laag 89,9% Niveau te hoog 10,1%
 14. 14. Algemene oordelen Algemene oordelen NHTV totaal Sfeer 7,5 Studieprogramma 6,9 Docenten 6,9 Ondersteuning 6,6 Onderwijs- en werkvormen 6,6 Voorbereiding beroepspraktijk 6,5 Toetsing 6,4 Faciliteiten 6,3 Informatievoorziening 6,1 ELO/N@tschool 6,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 15. 15. Grootste samenhang tevredenheidsaspecten Voorbereiding beroepspraktijk Onderwijs- en Docenten Toetsing werkvormen Studieprogramma
 16. 16. Onderwijs- en werkvormen Onderwijs- en werkvormen De verantwoordelijkheid die je 7,1 krijgt voor je eigen studie Algemeen oordeel over 6,6 onderwijs- en werkvormen De afwisseling in gebruikte 6,6 werkvormen De verhouding tussen theoretische kennis en praktische 6,3 toepassing De verhouding tussen individueel 6,3 werken en samenwerken ▼ De mate waarin je opleiding je 6,2 uitdaagt actief te studeren ▼ De coaching op (competentie) 5,8 ontwikkeling 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 17. 17. Discussie
 18. 18. Voorbereiding beroepspraktijk Voorbereiding op de beroepspraktijk Het niveau van je stage 7.0 De aansluiting van je stage bij je 6.7 opleiding De mate waarin je in aanraking komt met de actuele 6.7 beroepspraktijk ▲ Algemeen oordeel over de 6.5 voorbereiding beroepspraktijk De tijd die wordt besteed aan begeleiding vanuit de opleiding bij 6.2 je stage ▲ Het beeld dat je krijgt van wat je moet kunnen aan het eind van je 6.1 studie De mate waarin je in aanraking komt met de internationale 5.9 beroepspraktijk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 19. 19. Inzoomen: internationale beroepspraktijk De mate waarin je in aanraking komt met de internationale beroepspraktijk International Game Architecture and Design 7,5 International Hotel Management 6,7 International Tourism Management 6,5 International Facility Management 6,3 International Leisure Management 6,3 Functiegericht toerisme en recreatie 6,1 NHTV totaal 5,9 Logistiek en technische vervoerskunde 5,8 Intern. Media and Entertainment Management 5,7 Management toerisme 5,7 AD Functiegericht toerisme en recreatie 5,7 Vrijetijdsmanagement 5,5 Logistiek en economie 5,5 Verkeerskunde 5,4 Ruimtelijke ordening en planologie 5,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 20. 20. Docenten Docenten De deskundigheid van docenten 7,2 op hun vakgebied De mate waarin docenten voorbeelden uit de praktijk 6,9 gebruiken ▲ Algemeen oordeel over de 6,9 docenten De mate waarin docenten hun studenten enthousiasmeren en 6,6 stimuleren ▲ De bereikbaarheid van docenten 6,5 (buiten de lessen) ▲ De didactische vaardigheden van 6,5 docenten ▲ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 21. 21. Studieprogramma Studieprogramma De haalbaarheid van de studie in 7,2 het voorgeschreven tempo ▲ De mogelijkheden voor deelname aan programmaonderdelen buiten 7,1 NL ▼ De mogelijkheden voor stages 7,1 buiten Nederland Algemeen oordeel 6,9 studieprogramma De oriëntatie die het eerste studiejaar biedt op de gehele 6,7 opleiding De aansluiting van het 6,7 propedeusejaar op de hoofdfase 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 22. 22. Studieprogramma (2) Studieprogramma De keuzemogelijkheden voor 6,5 minoren De keuzemogelijkheden binnen je 6,5 studieprogramma ▲ De samenhang (structuur) in het 6,5 totale studieprogramma ▲ De mate waarin onderzoeksvaardigheden aan bod 6,4 komen binnen het studieprogramma De verdeling van de studielast 6,2 over het huidige collegejaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 23. 23. Discussie
 24. 24. Toetsing Toetsing Het aantal herkansingen per studieonderdeel per jaar 6,6 De aansluiting van de toetsing bij de leerstof en werkvormen 6,5 De moeilijkheidsgraad van de toetsing ▲ 6,5 Algemeen oordeel toetsing 6,4 Duidelijkheid die gegeven wordt over criteria van toetsing ▲ 6,4 Mate waarin je door toetsing uitgedaagd wordt serieus te studeren 6,4 Manier waarop jouw eigen inbreng wordt beoordeeld bij groepswerk 6,3 De feedback die je krijgt op toetsen ▼ 5,7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 25. 25. Inzoomen: moelijkheidsgraad toetsing Waarom geef je de toetsing een onvoldoende? Te makkelijk 53% Te moeilijk 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 26. 26. Discussie
 27. 27. Urenbesteding • Studenten besteden per week gemiddeld 33 uur aan de opleiding – IGAD  55 uur – ILM  37 uur – Management toerisme  29 uur – Verkeerskunde  29 uur • Gemiddeld 10 uur betaald werk
 28. 28. Contacturen • Gemiddeld hebben studenten 16 contacturen per week – IGAD  23 uur – FM  12 uur • Verhouding contacturen/studie-uren – NHTV  48% – ROP  61% – FM  35%
 29. 29. Discussie
 30. 30. Ervaren studiebelasting • NHTV breed – te laag  15% – precies goed  69% – te hoog  16% Ervaren studiebelasting Gemiddeld aantal uren per studieweek Te laag 23,1 Precies goed 32,9 Te hoog 44,6
 31. 31. Studievoortgang student NHTV totaal Ver achter op studieschema 3% Achter op studieschema 26% Precies volgens studieschema 61% Voor op studieschema 8% Ver voor op studieschema 2%
 32. 32. Inzoomen: studievoortgang Studievoortgang Studie-uren Contacturen Uren betaald werk (ver) achter 33,4 14,9 11,2 precies volgens 32,7 16,4 9,9 programma (ver) voor 37,0 17,0 8,8
 33. 33. Discussie
 34. 34. Motivatie student Motivatie student Studeren betekent voor mij dat ik 77 17 6 het beste uit mezelf wil halen Ik vind dat ik me voldoende inzet 77 16 8 voor mijn opleiding Ik doe alles binnen mijn mogelijkheden om mijn opleiding 70 19 10 zo snel mogelijk af te ronden Ik probeer steeds een zo hoog 52 29 19 mogelijk cijfer te halen Door mijn bezigheden buiten mijn opleiding kan ik me niet volledig 30 25 46 op mijn opleiding richten * 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (geheel) eens niet eens/niet oneens (geheel) oneens
 35. 35. Inzoomen: motivatie Door mijn bezigheden buiten mijn opleiding kan ik me niet volledig op mijn opleiding richten (geheel) eens (geheel) oneens Betaald werk 12 uur 9 uur Studie-uren 33 uur 33 uur Contacturen 16 uur 15 uur Ervaren studiebelasting 19% 14% te hoog Bezigheden naast studie 19% 13% verbonden aan NHTV (ver) achter schema 43% 21%
 36. 36. Er is meer… Er zijn meer resultaten, zoals: • Uitsplitsingen naar leerjaren • Studeren met een functiebeperking • Aansluiting vooropleiding-HBO Voor meer resultaten: • Digitale rapportage: www.resned.nl/nhtv • Hoofdrapportage • Factsheets

×