Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

An sinh-xa-hoi-1196386937418403-4

598 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

An sinh-xa-hoi-1196386937418403-4

 1. 1. AN SINH XAÕ HOÄI vaø CAÙC VAÁN ÑEÀ XAÕ HOÄI <ul><li>MUÏC TIEÂU MOÂN HOÏC : </li></ul><ul><li>Sau khi hoïc xong moân hoïc, sinh vieân coù theå : </li></ul><ul><li>Hieåu ñöôïc khaùi nieäm an sinh xaõ hoäi vaø söï caàn thieát cuûa heä thoáng an sinh xaõ hoäi ôû moät quoác gia. </li></ul><ul><li>Naém baét ñöôïc heä thoáng an sinh xaõ hoäi cuûa Vieät Nam vaø moät soá chính saùch an sinh xaõ hoäi (chính saùch xaõ hoäi). </li></ul><ul><li>Tieáp caän, nghieân cöùu vaø phaân tích ñöôïccaùc vaán ñeà xaõ hoäi, ñaëc bieät moät soá vaán ñeà xaõ hoäi noùng boûng ôû nöôùc ta. </li></ul><ul><li>Trang bò cho mình quan ñieåm, kieán thöùc, kyõ naêng ñeå tham gia giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi, goùp phaàn cuûng coá neàn an sinh xaõ hoäi nöôùc nhaø. </li></ul>
 2. 2. AN SINH XAÕ HOÄI <ul><li>Khaùi nieäm </li></ul><ul><li>An sinh xaõ hoäi ôû Vieät Nam </li></ul><ul><li>Chính saùch an sinh xaõ hoäi (chính saùch xaõ hoäi) </li></ul><ul><li>Caùc vaán ñeà xaõ hoäi </li></ul>
 3. 3. <ul><li>KHAÙI NIEÄM </li></ul><ul><li>1.1 Söï naåy sinh caùc vaán ñeà xaõ hoäi vaø söï hình thaønh toå chöùc an sinh xaõ hoäi ôû moät quoác gia. </li></ul><ul><ul><ul><li>Xaõ hoäi luoân coù ngöôøi oám ñau, gaëp thieân tai, ngheøo ñoùi; coù ngöôøi khoâng töï nuoâi soáng baûn thaân nhö treû moà coâi, ngöôøi giaø yeáu coâ ñôn, treû khuyeát taät…. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Goïi laø nhoùm ngöôøi deã bò thöông toån hay nhoùm ngöôøi yeáu theá caàn söï giuùp ñôõ cöu mang cuûa coäng ñoàng. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moãi xaõ hoäi ñeàu coù nhöõng phöông phaùp giaûi quyeát khaùc nhau nhöng ñeàu nhaém muïc tieâu thoaû maõn nhöõng nhu caàu cô baûn cuûa nhoùm ngöôøi noùi treân vaø giaûm bôùt khoù khaên cho hoï. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toaøn boä chuû tröông, chính saùch vaø bieän phaùp toå chöùc thöïc hieän hình thaønh neân heä thoáng an sinh xaõ hoäi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ôû phöông Taây : Nöôùc Anh : naêm 1601 : Ñaïo luaät Elizabeth (coøn goïi laø Ñaïo luaät cho ngöôøi ngheøo) : taïo vieäc laøm cho ngöôøi thaát nghieäp, môû nhaø döôõng laõo cho ngöôøi giaø vaø nhöõng ngöôøi khuyeát taät khoâng coøn khaû naêng lao ñoäng, baûo trôï treû moà coâi… </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><ul><ul><li>Sau ñoù nhieàu boä luaät khaùc laàn löôït ra ñôøi nhö : luaät gia ñình, luaät lao ñoäng, luaät baûo trôï treû em, luaät baûo veä ngöôøi khuyeát taät, luaät con nuoâi….cuøng caùc chöông trình, dòch vuï trôï giuùp caù nhaân, gia ñình, nhoùm xaõ hoäi…. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treân cô sôû ñoù heä thoáng an sinh xaõ hoäi caáp quoác gia daàn daàn hình thaønh vôùi moät toå chöùc nhaø nöôùc beân caïnh caùc cô quan khaùc nhö y teá, giaùo duïc, nhaø ôû, giao thoâng vaän taûi…. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ôû Vieät Nam : caùc trieàu Leâ, trieàu Nguyeãn coù caùc boää luaät tieán boä (luaät Hoàng Ñöùc, luaät Gia Long) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sau ñoåi môùi vaø trong quaù trình coâng nghieäp hoaù-hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi hieän ñaïi naåy sinh. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ hình thaønh heä thoáng caùc chính saùch vaø boä maùy nhaø nöôùc ñeå chaêm lo ngöôøi gaëp khoù khaên, baát haïnh. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1.2 Ñònh nghóa : </li></ul></ul>An sinh xaõ hoäi laø moät heä thoáng bao goàm caùc chính saùch, luaät phaùp, vaø toå chöùc boä maùy ñöôïc caùc cô quan nhaø nöôùc vaø caùc toå chöùc xaõ hoäi, caùc toå chöùc töï nguyeän thöïc thi nhaèm muïc ñích phoøng ngöøa, giaûm nheï hay giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi, goùp phaàn caûi thieän chaát löôïng cuoäc soáng cho caù nhaân, nhoùm vaø coäng ñoàng.
 5. 5. 1.3 Cô sôû khoa hoïc cuûa an sinh xaõ hoäi XAÕ HOÄI HOÏC TAÂM THAÀN HOÏC NHAÂN CHUÛNG HOÏC TAÂM LYÙ HOÏC CHÍNH TRÒ HOÏC KINH TEÁ HOÏC AN SINH XAÕ HOÄI
 6. 6. 1.4 Moái quan heä giöõa an sinh xaõ hoäi vaø coâng taùc xaõ hoäi AN SINH XAÕ HOÄI Nhaân vieân CTXH hoaëc TNV Nhaø taâm lyù Baùc sóù Y taù Luaät sö Giaùo vieân Nhaø thieát keá ñoâ thò Nhaø taâm thaàn hoïc
 7. 7. <ul><li>An sinh xaõ hoäi ôû Vieät Nam </li></ul><ul><li>2.1 Boái caûnh xaõ hoäi Vieät Nam </li></ul><ul><li>2.1.1 Tröôùc thôøi kyø ñoåi môùi : Nhaø nöôùc bao caáp caùc dòch vuï ASXH cho ngöôøi giaø, caùn boä höu trí, caùc ñoái töôïng chính saùch…. </li></ul><ul><li>2.1.2 Töø khi ñoåi môùi (sau 1986) ñeán nay : </li></ul><ul><ul><ul><li>Chính saùch xaõ hoäi ngaøy caøng hoaøn thieän vaø ñöôïc luaät phaùp hoaù. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ngaân saùch ñaàu tö cho phuùc lôïi vaø giaûi quyeát caùc aán ñeà xaõ hoäi ñöôïc chuù troïng hôn. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Heä thoáng boä maùy thöïc thi chính saùch ASXH ñöôïc phaùt trieån theo höôùng huy ñoäng tieàm naêng cuûa toaøn daân… </li></ul></ul></ul><ul><li>2.2 Boä maùy an sinh xaõ hoäi cuûa Vieät Nam </li></ul><ul><li>2.2.1 Cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà ASXH ôû caáp trung öông laø Boä Lao ñoäng Thöông binh vaø xaõ hoäi, ôû caáp ñòa phöông laø Sôû (tænh, thaønh) vaø Phoøng (quaän, huyeän) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>2.2.2 Caùc boä luaät ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän nhö : Luaät lao ñoäng, luaät chaêm soùc vaø baûo veä treû em, luaät hoân nhaân vaø gia ñình, luaät giaùo duïc, phaùp leänh veà ngöôøi taøn taät, phaùp leänh daân soá…. </li></ul><ul><li>Beân caïnh coøn coù : caùc chöông trình muïc tieâu quoác gia mang tính phaùt trieån xaõ hoäi ( xoùa ñoùi giaûm ngheøo….) cuûng coá vaø ñaûm baûo cho neàn ASXH ngaøy caøng vöõng maïnh. </li></ul><ul><li>2.3 Caùc toå chöùc an sinh xaõ hoäi ôû Vieät Nam : </li></ul><ul><li>Boä Lao ñoäng TB vaø XH </li></ul><ul><li>Uyû ban daân soá gia ñình vaø treû em </li></ul><ul><li>Caùc toå chöùc chính trò xaõ hoäi nhö : Hoäi Lieân hieäp phuï nöõ, Ñoaøn Thanh nieân, Toång Lieân ñoaøn lao ñoäng Vieät Nam, Hoäi noâng daân, Hoäi chöõ thaäp ñoû; Hoäi ngöôøi cao tuoåi; Hoäi Baûo trôï treû em taøn taät v.v… </li></ul><ul><li>Caùc toå chöùc phi chính phuû, caùc toân giaùo, tö nhaân… </li></ul><ul><li>Caùc phong traøo tình nguyeän (hieán maùu nhaân ñaïo, quyõ vì ngöôøi ngheøo…) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Chính saùch an sinh xaõ hoäi (chính saùch xaõ hoäi) </li></ul><ul><li>3.1 Khaùi nieäm : Chính saùch xaõ hoäi laø caùc chính saùch ñöôïc theå cheá hoùa baèng phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc thaønh moät quan ñieåm, chuû tröông, phöông höôùng vaø bieän phaùp ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi nhaát ñònh, tröôùc heát laø nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán coâng baèng xaõ hoäi vaø an sinh xaõ hoäi, goùp phaàn oån ñònh, phaùt trieån vaø tieán boä xaõ hoäi. </li></ul><ul><li>3.2 Chuû theå cuûa chính saùch xaõ hoäi ôû nöôùc ta laø heä thoáng chính trò, bao goàm Ñaûng, Chính phuû, Maët traän Toå quoác, caùc toå chöùc chính trò xaõ hoäi vaø caùc toå chöùc xaõ hoäi khaùc. </li></ul><ul><li>3.3 Phaân loaïi chính saùch xaõ hoäi : </li></ul><ul><ul><li>3.3.1 Caùc chính saùch taùc ñoäng vaøo caùc nhoùm xaõ hoäi ñaëc thuø : </li></ul></ul><ul><ul><li>Theo tuoåi taùc : coù chính saùch xaõ hoäi vôùi ngöôøi giaø, treû em, thanh nieân. </li></ul></ul><ul><ul><li>Theo giôùi tính : coù chính saùch ñoái vôùi phuï nöõ. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><ul><li>Theo ngheà nghieäp : coù chính saùch ñoái vôùi coâng nhaân, giaùo vieân, thaày thuoác… </li></ul></ul><ul><ul><li>Theo saéc toäc : coù chính saùch ñoái vôùi ñoàng baøo daân toäc thieåu soá, ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Theo toân giaùo : coù chính saùch vôùi ñoàng baøo theo ñaïo Thieân Chuùa, Tin laønh, Cao ñaøi, Hoaø Haûo… </li></ul></ul><ul><ul><li>Theo hoïc vaán: coù chính saùch ñoái vôùi ngöôøi coù hoïc vaán cao, nhöõng taøi naêng khoa hoïc vaø nhoùm ngöôøi ñang ôù trình ñoä hoïc vaán thaáp. </li></ul></ul><ul><li>3.3.2 Chính saùch xaõ hoäi taùc ñoäng vaøo quaù trình saûn xuaát vaø taùi saûn xuaát xaõ hoäi : </li></ul><ul><ul><li>Chính saùch daân soá : chính saùch keá hoaïch hoaù gia ñình, chính saùch di daân vaø phaùt trieån vuøng kinh teá môùi, chính saùch ñònh canh ñònh cö… </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính saùch vieäc laøm : Quyõ quoác gia taïo vieäc laøm, chính saùch daïy ngheà, chính saùch ñöa lao ñoäng ñi laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi… </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính saùch baûo hoä lao ñoäng </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính saùch tieàn löông </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính saùch phuùc lôïi xaõ hoäi </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính saùch baûo hieåm xaõ hoäi </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính saùch öu ñaõi xaõ hoäi ñoái vôùi ngöôøi coù coâng </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><ul><li>Chính saùch cöùu trôï xaõ hoäi </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính saùch giaùo duïc </li></ul></ul><ul><li>3.4 Moät soá chính saùch xaõ hoäi (CSXH) caáp baùch hieän nay ôû Vieät Nam </li></ul><ul><li>3.4.1 Quaù trình nhaän thöùc vaø thöïc hieän chính saùch xaõ hoäi </li></ul><ul><li>Tröôùc ñoåi môùi (tröôùc 1986) : CSXH = cöùu trôï xaõ hoäi, öu ñaõi xaõ hoäi vaø baûo hieåm xaõ hoäi. </li></ul><ul><li>Thôøi kyø ñoåi môùi : CSXH ñöôïc quan taâm ñöôïc thöïc hieän ngaøy moät toát hôn. </li></ul><ul><li>Thöïc hieän CSXH trong neàn kinh teá thò tröôøng khoâng phaûi laø bao caáp, ban ôn hoaëc caøo baèng, bình quaân maø tröôùc heát phaûi phaân phoái hôïp lyù, laáy phaân phoái theo lao ñoäng vaø hieäu quaû kinh teá laøm nguyeân taéc chuû yeáu, ñi ñoâi vôùi phaân phoái tö lieäu saûn xuaát, taïo coâng aên vieäc laøm, chaêm lo y teá giaùo duïc, chaêm soùc giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi deã bò thöông toån. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>3.4.2 Nhöõng chính saùch öu tieân nhaèm giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi caáp baùch hieän nay : </li></ul><ul><li>Chính saùch daân soá </li></ul><ul><li>Chính saùch vieäc laøm </li></ul><ul><li>Chính saùch xaõ hoäi taùc ñoäng vaøo söï phaân taàng xaõ hoäi vaø phaân hoaù giaøu-ngheøo : </li></ul><ul><ul><li>Chính saùch xoaù ñoùi giaûm ngheøo </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính saùch thueá thu nhaäp </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính saùch phuùc lôïi xaõ hoäi phuø hôïp </li></ul></ul><ul><li>Chính saùch nhaèm giaûi quyeát caùc teä naïn xaõ hoäi </li></ul><ul><li>Chính saùch xaõ hoäi vôùi giaùo duïc, y teá : giaùo duïc tieåu hoïc, chaêm soùc söùc khoeû ban ñaàu, söùc khoeû sinh saûn, dinh döôõng, nöôùc saïch vaø veä sinh moâi tröôøng. </li></ul>
 13. 13. CHÍNH SAÙCH XAÕ HOÄI CHÍNH SAÙCH ÑOÁI VÔÙI CAÙC GIAI TAÀNG XAÕ HOÄI CHÍNH SAÙCH ÑOÁI VÔÙI CAÙC GIÔÙI ÑOÀNG BAØO MOÄT SOÁ CHÍNH SAÙCH XAÕ HOÄI PHOÅ BIEÁN CHÍNH SAÙCH DAÂN SOÁ CHÍNH SAÙCH LAO ÑOÄNG VAØ VIEÄC LAØM CHÍNH SAÙCH XAÕ HOÄI NHAÈM ÑAÛM BAÛO AN NINH XAÕ HOÄI, PHOØNG CHOÁNG TOÄI PHAÏM VAØ TEÄ NAÏN XAÕ HOÄI CHÍNH SAÙCH ÑOÁI VÔÙI GIAI CAÁP COÂNG NHAÂN CHÍNH SAÙCH ÑOÁI VÔÙI GIAI CAÁP NOÂNG DAÂN CHÍNH SAÙCH PHAÙT HUY NAÊNG LÖÏC LAO ÑOÄNG SAÙNG TAÏO CUÛA TRÍ THÖÙC VAØ SINH VIEÂN CHÍNH SAÙCH ÑOÁI VÔÙI THANH NIEÂN CHÍNH SAÙCH ÑOÁI VÔÙI PHUÏ NÖÕ VAØ GIA ÑÌNH CHÍNH SAÙCH ÑOÁI VÔÙI CAÙC DAÂN TOÄC THIEÅU SOÁ CHÍNH SAÙCH TOÂN GIAÙO CHÍNH SAÙCH ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI VIEÄT NAM ÑÒNH CÖ ÔÛ NÖÔÙC NGOAØI
 14. 14. <ul><li>Caùc vaán ñeà xaõ hoäi </li></ul><ul><li>4.1 Khaùi nieäm </li></ul><ul><li>4.1.1 Xaõ hoäi laø gì ? </li></ul><ul><li>4.1.2 Vaán ñeà xaõ hoäi laø gì ? </li></ul><ul><li>Vaán ñeà xaõ hoäi laø nhöõng tình huoáng naåy sinh trong ñôøi soáng xaõ hoäi maø caùch thöùc vaø nhöõng bieän phaùp giaûi quyeát cuûa chuû theå (con ngöôøi, nhoùm xaõ hoäi) chöa ñaït ñöôïc keát quaû mong muoán. </li></ul><ul><li>4.2 Söï naåy sinh cuûa vaán ñeà xaõ hoäi </li></ul><ul><li>4.2.1 Vaán ñeà xaõ hoäi hình thaønh vaø phaùt trieån do hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi. Nhöng khi vaán ñeà xaõ hoäi ñaõ hình thaønh thì con ngöôøi laïi chòu haäu quaû do söï taùc ñoäng trôû laïi cuûa noù. </li></ul><ul><li>4.2.2 Moät soá vaán ñeà xaõ hoäi cuûa Vieät Nam hieän nay : </li></ul><ul><li>Ngheøo ñoùi </li></ul><ul><li>Thaát nghieäp </li></ul><ul><li>Nghieän ma tuùy </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Toäi phaïm </li></ul><ul><li>Maïi daâm </li></ul><ul><li>Ma tuyù </li></ul><ul><li>HIV/AIDS </li></ul><ul><li>Treû em moà coâi, lang thang, khuyeát taät… </li></ul><ul><li>Ngöôøi khuyeát taät </li></ul><ul><li>Ngöôøi cao tuoåi (coâ ñôn) </li></ul><ul><li>Naïn nhaân thieân tai </li></ul>
 16. 16. <ul><li>HOÄP1.1 </li></ul><ul><li>Caùc Muïc tieâu Phaùt trieån Thieân nieân kyû </li></ul><ul><li>Taïi Hoäi nghò thöôïng ñænh Thieân nieân kyû thaùng 9 naêm 2000, 149 nguyeân thuû quoác gia vaø nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu chính phuû cuûa 180 nöôùc (trong ñoù coù Vieät Nam) ñaõ thoâng qua caùc Muïc tieâu Phaùt trieån Thieân nieân kyû vôùi nhöõng noäi dung sau ñaây: </li></ul><ul><ul><li>Giaûm moät nöûa tyû leä ngöôøi soáng trong tình traïng ngheøo cuøng cöïc trong giai ñoaïn 1990-2015. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giaûm moät nöûa tyû leä ngöôøi thieáu ñoùi trong giai ñoaïn 1990-2015. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giaûm hai phaàn ba tyû leä töû vong ôû treû em vaøo naêm 2015. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giaûm ba phaàn tö tyû leä töû vong ôû caùc baø meï vaø phoå caäp caùc bieän phaùp traùnh thai an toaøn vaø tin caäy vaøo naêm 2015. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ñaït phoå caäp giaùo duïc tieåu hoïc vaøo naêm 2015. </li></ul></ul><ul><ul><li>Naâng cao vò theá cho phuï nöõ vaø xoaù boû cheânh leäch giöõa nam vaø nöõ ôû baäc giaùo duïc tieåu hoïc vaø trung hoïc vaøo naêm 2005. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giaûm moät nöûa tyû leä ngöôøi khoâng coù khaû naêng tieáp caän hoaëc khoâng coù khaû naêng chi traû cho nöôùc saïch vaøo naêm 2005. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thöïc hieän chieán löôïc quoác gia veà phaùt trieån beàn vöõng vaøo naêm 2005 nhaèm ñaûo ngöôïc söï suy thoaùi cuûa caùc nguoàn taøi nguyeân moâi tröôøng vaøo naêm 2015. </li></ul></ul><ul><ul><li>Chaën ñöùng vaø ñaûo ngöôïc tình traïng lan roäng cuûa beänh dòch HIV/AIDS vaøo naêm 2015. </li></ul></ul><ul><li>Nguoàn: Tieán ñoä thöïc hieän caùc chæ tieâu phaùt trieån Quoác teá vaø Caùc Muïc tieâu Phaùt trieån Thieân nieân kyû. Caùc Toå chöùc Lieân hôïp quoác taïi Vieät Nam 2001. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>HOÄP 1.2 </li></ul><ul><li>Höôùng tôùi nhöõng muïc tieâu cao caû cuûa phaùt trieån con ngöôøi </li></ul><ul><ul><li>&quot;Muïc ñích cuûa CNXH laø naâng cao khoâng ngöøng möùc soáng vaät chaát vaø vaên hoaù cuûa nhaân daân lao ñoäng.&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>Muïc tieâu cuûa chuùng ta laø xaây döïng &quot;moät xaõ hoäi trong ñoù taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù cuoäc soáng doài daøo veà vaät chaát vaø phong phuù veà tinh thaàn&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>CNXH laø &quot;moät cheá ñoä maø trong ñoù nhaân daân thöïc söï laøm chuû, khoâng coøn ngöôøi boùc loät ngöôøi, moät cheá ñoä trong ñoù moïi ngöôøi soáng trong ñoäc laäp, töï do, coù côm aên aùo maëc, ñöôïc hoïc haønh, coù cuoäc soáng tinh thaàn phong phuù vaø cao ñeïp.&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;Con ngöôøi môùi laø con ngöôøi phaùt trieån toaøn dieän, coù cuoäc soáng taäp theå vaø caù nhaân haøi hoaø vaø phong phuù&quot;. </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;Chaêm lo cho haïnh phuùc cuûa con ngöôøi laø muïc tieâu phaán ñaáu cao nhaát cuûa cheá ñoä ta.&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;Toâi chæ coù moät ham muoán, ham muoán toät baäc laø laøm sao cho nöôùc ta ñöôïc hoaøn toaøn ñoäc laäp, daân ta ñöôïc hoaøn toaøn töï do, ñoàng baøo ai cuõng coù côm aên, aùo maëc, ai cuõng ñöôïc hoïc haønh.&quot; (Lôøi Hoà Chuû Tòch). </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;Coâng daân trong xaõ hoäi ta coù quyeàn laøm vieäc, quyeàn höôûng thaønh quaû lao ñoäng cuûa mình, quyeàn nghæ ngôi, quyeàn hoïc taäp, quyeàn töï do thaân theå, quyeàn töï do ngoân luaän, baùo chí, hoäi hoïp, laäp hoäi, quyeàn töï do tín ngöôõng, theo hoaëc khoâng theo moät toân giaùo naøo, quyeàn öùng cöû, baàu cöû caùc cô quan Nhaø nöôùc cuûa mình... Coâng daân ñeàu bình ñaúng tröôùc phaùp luaät. Ñaøn baø vaø ñaøn oâng coù quyeàn bình ñaúng veà caùc maët chính trò, kinh teá ,vaên hoaù, xaõ hoäi vaø gia ñình. Treû em coù quyeàn ñöôïc nuoâi daïy toát, nhöõng ngöôøi giaø yeáu, taøn taät, oám ñau coù quyeàn ñöôïc saên soùc. Nhaø nöôùc ta khoâng chæ coâng nhaän quyeàn cuûa ngöôøi daân maø coøn baûo ñaûm nhöõng ñieàu kieän vaät chaát caàn thieát ñeå ngöôøi daân thöïc söï ñöôïc höôûng caùc quyeàn ñoù.&quot; </li></ul></ul><ul><li>Nguoàn: Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng, Caùc naêm khaùc nhau. </li></ul>
 18. 20. CAÙC MUÏC TIEÂU PHAÙT TRIEÅN CUÛA VIEÄT NAM (VDGs) Muïc ñích 1 : Taêng tyû leä hoïc sinh ñi hoïc tieåu hoïc ñuùng tuoåi leân 97% vaøo naêm 2005 vaø 99% vaøo naêm 2010 Muïc ñích 2 : Taêng tyû leä hoïc sinh ñi hoïc trung hoïc cô sôû ñuùng tuoåi leân 80% vaøo naêm 2005 vaø 90% vaøo naêm 2010 Muïc ñích 3 : Xoùa boû khoaûng caùch veà giôùi trong caùc caáp tieåu hoïc vaø trung hoïc tröôùc naêm 2005, vaø khoaûng caùch vôùi caùc daân toäc thieåu soá vaøo naêm 2010 Muïc ñích 4 : Xoùa muø chöõ cho 95% soá phuï nöõ bò muø chöõ ôû ñoä tuoåi döôùi 40 tröôùc naêm 2005 vaø 100% tröôùc naêm 2010 Muïc tieâu 2 : Phoå caäp giaùo duïc vaø caûi thieän chaát löôïng giaùo duïc Muïc ñích 1 : Töø naêm 2001 ñeán naêm 2010, giaûm 40% tyû leä daân soá soáng döôùi ñöôøng ngheøo quoác teá Muïc ñích 2 : Tröôùc naêm 2010, giaûm 75% soá ngöôøi soáng döôùi ñöôøng ngheøo quoác teá veà löông thöïc Muïc tieâu 1 : Giaûm phaàn traêm hoä ngheøo ñoùi Caùc muïc tieâu phaùt trieån cuûa Vieät Nam döïa treân MDGs
 19. 21. Muïc ñích 1 : Giaûm tyû leä töû vong treû em döôùi 1 tuoåi xuoáng 30/1000 treû ñeû soáng ñeán naêm 2005 vaø 25/1000 treû ñeû soáng ñeán 2010 va 2ôû tyû leä nhanh hôn ôû nhöõng vuøng khoù khaên Muïc tieâu 4 : Giaûm tyû leä töû vong treû em, suy dinh döôõng treû em vaø giaûm tyû leä sinh Muïc ñích 1 : Taêng soá löôïng phuï nöõ trong caùc cô quan daân cöû ôû taát caû caùc caáp Muïc ñích 2 : Taêng tyû leä phuï nöõ laøm vieäc trong caùc cô quan vaø caùc ngaønh (keå caû caùc boä, caùc cô quan trung öông vaø caùc doanh nghieäp) ôû taát caû caùc caáp töø 3-5% trong voøng 10 naêm tôùi. Muïc ñích 3 : Ñaûm baûo ñeán naêm 2005 giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaât coù teân cuûa caû vôï laãn choàng Muïc ñích 4 : Giaûm nguy cô toån thöông cho phuï nöõ tröôùc naïn baïo haønh trong gia ñình Muïc tieâu 3 : Ñaûm baûo coâng baèng giôùi vaø taêng quyeàn cho phuï nöõ Muïc ñích 5 : Ñeán naêm 2010 naâng cao chaát löôïng giaùo duïc vaø naâng tyû leä hoïc hai buoåi ôû caáp tieàu hoïc (muïc tieâu chính xaùc tuøy thuoäc vaøo vieäc caáp kinh phí)
 20. 22. Muïc ñích 1 : Taêng tyû leä ñoä che phuû röøng leân 43% tröôùc naêm 2010 (töø 33% naêm 1999) Muïc tieâu 7 : Baûo ñaûm moâi tröôøng beàn vöõng Muïc ñích 1 : Kieàm cheá toác ñoä laây truyeàn HIV/AIDS ñeán naêm 2005 vaø ñeán naêm 2010 giaûm moät nöûa tyû leä taêng Muïc tieâu 6 : Giaûm tyû leä nhieãm HIV/AIDS vaø thanh toaùn caùc beänh chính Muïc ñích 1 : Giaûm tyû leä cheát meï lieân quan ñeán thai saûn xuoáng 80/100.000 treû ñeû soáng ñeán naêm 2005 vaø 70/100.000 treû ñeû soáng ñeán naêm 2010 trong ñoù ñaëc bieät chuù yù tôùi caùc vuøng khoù khaên Muïc tieâu 5 : Caûi thieän söùc khoûe baø meï Muïc ñích 2 : Giaûm tyû leä töû vong cuûa treû em döôùi 5 tuoåi xuoáng coøn 36/1000 treû ñeû soáng ñeán naêm 2005 vaø 32/1000 treû ñeû soáng ñeán naêm 2010 Muïc ñích 3 : Giaûm tyû leä suy dinh döôõng treû em döôùi 5 tuoåi xuoáng 25% ñeán naêm 2005 vaø 20% ñeán naêm 201
 21. 23. Muïc tieâu 8 : Giaûm khaû naêng deã bò toån thöông Muïc ñích 1 : Ñeán naêm 2005, taêng thu nhaäp bình quaân cuûa nhoùm tieâu duøng ngheøo nhaát leân 140% so vôùi möùc tieâu duøng cuûa nhoùm naøy naêm 2000 vaø 190% vaøo naêm 2010 Caùc muïc tieâu vaø muïc ñích phaùt trieån cuûa Vieät Nam khoâng tröïc tieáp döïa treân MDGs Muïc ñích 2 : Ñeán naêm 2005 ñaûm baûo 60% daân soá noâng thoân ñöôïc söû duïng nöôùc saïch vaø an toaøn, vaø 85% vaøo naêm 2010. Tyû leä naøy phaûi laø 80%ñoái vôùi daân soá thaønh thò vaøo naêm 2005. Muïc ñích 3 : Ñeán naêm 2010 ñaûm baûo khoâng coù nhaø oå chuoät vaø nhaø taïm ôû taát caû caùc thaønh phoá vaø thò xaõ. Muïc ñích 4 : Ñeán naêm 2010, ñaûm baûo 100% nöôùc thaûi taïi caùc thaønh phoá vaø thò xaõ ñöôïc xöû lyù Muïc ñích 5 : Ñeán naêm 2010, ñaûm baûo 100% chaát thaûi raén ñöôïc thu gom vaø vaän chuyeån ñeán baõi an toaøn ôû taát caû caùc thaønh phoá vaø thò xaõ Muïc ñích 6 : Ñeán naêm 2005, oâ nhieãm khoâng khí vaø nöôùc phaûi ñaït möùc tieâu chuaån quoác gia
 22. 24. Muïc ñích 1 : Ñeán naêm 2005 cung caáp cô sôû haï taàng cô baûn cho 80% xaõ ngheøo, vaø ñeán naêm 2010 laø 100% Muïc ñích 2 : Ñeán naêm 2005 môû roäng ñieän löôùi quoác gia ñeán 900 trung taâm xaõ ngheøo Muïc tieâu 11 : Ñaûm baûo phaùt trieån haï taàng cô sôû theo höôùng coù lôïi cho ngöôøi ngheøo Muïc ñích 1 : Giöõ gìn vaø phaùt trieån khaû naêng bieát ñoïc vaø bieát vieát tieáng daân toäc Muïc ñích 2 : Ñaûm baûo giao quyeàn söû duïng ñaát cho caù nhaân vaø taäp theå ôû vuøng daân toäc ít ngöôøi vaø mieàn nuùi Muïc ñích 3 : Taêng tyû leä caùn boä ngöôøi daân toäc ít ngöôøi trong boä maùy chính quyeàn caùc caáp Muïc tieâu 10 : Giaûm baát bình ñaúng veà daân toäc Muïc tieâu 9 : Caûi thieän ñieàu haønh quoác gia ñeå giaûm ngheøo Muïc ñích 1 : Thöïc hieän hieäu quaû daân chuû cô sôû Muïc ñích 2 : Ñaûm baûo minh baïch ngaân saùch Muïc ñích 3 : Thöïc hieän chöông trình caûi caùch phaùp lyù Muïc ñích 2 : Ñeán naêm 2010, giaûm moät nöûa tyû leä ngöôøi ngheøo rôi trôû laïi ngheøo ñoùi do thieân tai vaø caùc ruûi ro khaùc.
 23. 25. <ul><li>Treû em vi phaïm phaùp luaät : Nhoùm 1: Löôøng t Haûi+Hoaøng thò Hoa </li></ul><ul><li>Ngöôøi cao tuoåi : Nhoùm 2: Moäng Quyeân+TraàntHueá: </li></ul><ul><li>Ma tuyù : Nhoùm 3:Ngaân+Ñieåu Haûi+Trung </li></ul><ul><li>HIV/AIDS : Nhoùm 4: Traàn t Nhung+Phan thò Thu </li></ul><ul><li>Maïi daâm : Nhoùm 5:Ñoã t Hoa+VuõtBích Thuyû </li></ul><ul><li>Ngöôøi khuyeát taät : Nhoùm 6:NTLan+Ñaøo thò Leâ </li></ul><ul><li>Ngheøo ñoùi : Nhoùm 7: Hoàng Thôm+Myõ Ngoïc </li></ul><ul><li>Trình baøy tieåu luaän : </li></ul><ul><li>1- Nhoùm 1 : 28/2/04 </li></ul>
 24. 26. ÑEÀ CÖÔNG TIEÅU LUAÄN <ul><li>KHAÙI NIEÄM VAÁN ÑEÀ </li></ul><ul><li>Ñònh nghóa </li></ul><ul><li>Phaân loaïi </li></ul><ul><li>Toång quan tình hình </li></ul><ul><li>Tình hình theá giôùi </li></ul><ul><li>Tình hình Vieät Nam </li></ul><ul><li>Tình hình ôû TP.HCM </li></ul><ul><li>Nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà </li></ul><ul><li>Giaûi phaùp </li></ul><ul><li>Kieán nghò – Höôùng giaûi quyeát vaán ñeà </li></ul><ul><li>Keát luaän </li></ul>
 25. 27. Phaân coâng ñeà taøi <ul><li>Ngheøo ñoùi ; Nhoùm 20 </li></ul><ul><li>Ma tuyù: Nhoùm 15 </li></ul><ul><li>Maïi daâm: Nhoùm 18 </li></ul><ul><li>HIV/AIDS: Nhoùm 9 </li></ul><ul><li>Toäi phaïm : Nhoùm 21 </li></ul><ul><li>Ngöôøi cao tuoåi : Nhoùm 7 </li></ul><ul><li>Ngöôøi khuyeát taät: Nhoùm 14 </li></ul><ul><li>Söùc khoûe : Nhoùm 5 </li></ul><ul><li>Baïo haønh phuï nöõ :Nhoùm 2 </li></ul><ul><li>Treû lang thang ñöôøng phoá : Nhoùm 17 </li></ul><ul><li>Treû moà coâi : Nhoùm 12 </li></ul><ul><li>Treû bò laïm duïng tình duïc : Nhoùm 19 </li></ul><ul><li>Treû khuyeát taät : Nhoùm 10 </li></ul>
 26. 28. <ul><li>Treû lao ñoäng sôùm : Nhoùm 3 </li></ul><ul><li>Treû maïi daâm : Nhoùm 8 </li></ul><ul><li>Treû vi phaïm phaùp luaät : Nhoùm 16 </li></ul><ul><li>Treû boû hoïc : Nhoùm 11 </li></ul><ul><li>Thaát nghieäp : Nhoùm 1 </li></ul><ul><li>Di daân : Nhoùm 6 </li></ul><ul><li>Veä sinh moâi tröôøng : Nhoùm 4 </li></ul><ul><li>Naïo phaù thai : Nhoùm 13 </li></ul>

×