Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nfhk2011 mirjam kalland_parallel13

303 views

Published on

Föräldraskapet främst – mentaliseringsbaserade familjegrupper som en del av hälsofrämjandet inom hälsovårdscentraler. Mirjam Kalland, Mannerheims Barnskyddsförbund.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nfhk2011 mirjam kalland_parallel13

 1. 1. 25.8.2010Mirjam KallandFöräldraskapet främst –mentaliseringsbaserade familjegrupper somen del av hälsofrämjandet inomhälsovårdscentraler
 2. 2. Vad vet vi om hälsofrämjande föräldrastöd?•Generellt sett kan sägas att strukturerat gruppbaseratstöd är effektivt stöd för föräldraskap (positiva effekter påbarns psykiska hälsa och anknytning)•Bästa effekten då babyn är < 6 månader•Effekten blir svagare om gruppen varar längre än 16gånger•Beträffande öppna grupper finns inte vetenskapligtbelägg för effekter (bristande forskning)•Föräldrar upplever sig få stöd och uppskattar grupperna Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2
 3. 3. Tillsammans eller separat?•Hos dom flesta minskar tillfredställelsen i parförhållandetefter att babyn är född•Ungefär 8-10% av föräldrarna är ensamstående då barnetär ett år•20-30 % upplever att föräldraskapet här stärkt ocksåparförhållandet•Pappas aktivitet och delaktighet i familjens vardag och iomsorgen om barnet skyddar också parförhållandet•Det är viktigt att växa till en familj tillsammans Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 3
 4. 4. Reflektioner kring mentaliseringsbaseratstöd•Handlar om den mänskliga kapaciteten att försöka ”sebortom det uppenbara”: att vara intresserad av den andrasmentala verkliget, vad känner han/hon, vad tänker han, vadfinns bakom handlingarna.•Metakognitiv och meta-emotionell kapacitet som riktar sigin på tankar och emotioner•Förståelse för att känslor, intentioner och beteende ärsammankopplat• theory of mind
 5. 5. Mentalisering är interpersonellt•Självreflektion räcker inte•Handlar om att kommunicera och handla på ett sätt somskyddar och upprätthåller relationer – att vilja den andragott, att bry sig om•Handlar om att sträva till att dela den andras mentalaverklighet•Handlar om att stå ut med att det trots allt inte är möjligt Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 5
 6. 6. Mentalisering och föräldraskap•Bion: ”maternal reverie” - med hjälp av ”alpha-funktionen”kan vi bearbeta ”beta-element”, dvs en reflektiv funktionsom möjligör tänkandet, som gör det möjligt för föräldern attbearbeta och uthärda det för babyn svåra eller obegripliga•Winnicott: det verkliga självet växer ur babyns upplevelseav att vara en tänkande och kännande individ för föräldern•är explicit, interpersonellt, fokuserar på koppling mellaninre och yttre verklighet•Innehåller både kognitiva och emotionella element
 7. 7. Mentalisering och föräldraskap• Att observera, vara nyfiken på sittunika barn•Att stanna upp, fråga, förundra sig•Att känna igen, förstå ochförutsäga•Främjar trygg anknytning•Främjar positiv interaktion•Främjar känslan av att duga somförälder Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 7
 8. 8. På mentalisering baserade modeller•Parents First/Föräldrarskapet Främst/Vahvuuttavanhemmuuteen•Modell utarbetad för mödrahem för alkohol-ochdrogberoende väntande mödrar -”Pidä Kiinni”•Minding the Baby-program•Mothers and Toddlers program- Alla baserar sig på modeller från Yale Child StudyCenter, och de två första har vidare bearbetats iFinland Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 8
 9. 9. Reflektivitet är skyddande och befriandeReflektivitet hjälper oss att förstå att det finns olika sätt attvara här i världenReflektivitet befriar oss från barndomens bojor (”he wasaunloving, but I am not unlovable”)Reflektivitet är dynamiskt: ingenting är någonsin slutgiltigtuppnått, hela livet är framför oss i livets alla skeden

×