Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aanbestedingen werken, hoe werkt dat?

1,916 views

Published on

In deze sessie staan we met name stil bij de verschillende contractvormen (UAV 2012 en UAV-GC) in de Bouw (zowel GWW als utiliteit). Wat zijn de verschillen tussen de meest gebruikte contractvormen, wanneer en waarom kies je voor welk type contract? En hoe zit het met verantwoordelijkheden?

Published in: Sales
 • A professional Paper writing services can alleviate your stress in writing a successful paper and take the pressure off you to hand it in on time. Check out, please HelpWriting.net
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Aanbestedingen werken, hoe werkt dat?

 1. 1. © Het NIC Aanbesteden en Contracteren in de Bouw en Infra
 2. 2. Voorstellen • Tjeerd Planting (tel: 0655321004 of tjeerd.planting@hetnic.nl)) • Managing Consultant/Senior Consultant bij Het NIC (met name gericht op Werken en diensten) • Tauw: adviseur Aanbesteden/Contracteren/Risicomanagement − Zowel kant OG als ON • CROW: Kennismanager/Coach/Adviseur Aanbesteden en Contracteren − Veel coaching en cursussen e.d. • ARCADIS: afdeling Wegen en Gebiedsontwikkeling • Studie: • Technische Planologie aan de RUG • Leergang Aanbestedingsrecht aan Universiteit Utrecht
 3. 3. • U: • Weet welke contractvormen er binnen de Bouw en GWW zijn; • Kent de hoofdkenmerken van deze contractvormen; • Kent de verschillen tussen een traditioneel en geïntegreerd contract; • Weet wanneer wel of niet voor een UAVgc of UAV contract toe te passen; • Weet hoe u ‘werken’ moet aanbesteden Doelstelling vanmiddag
 4. 4. Welke contractvormen zijn er? Twee hoofdvormen: - Traditioneel (UAV 2012: RAW/STABU: Beeld, OMOP, Bouwteam, etc.) - Geïntegreerd (UAVGC-2005: DBOFM: D&C:E&C) Wat is het verschil? Wie invloed uitoefent op het eindresultaat trekt verantwoordelijkheid naar zich toe voor dat deel en voor de eventuele gevolgen.
 5. 5. Traditionele contractvorm Één of meer taken gescheiden uitbesteden Mogelijkheden: Alleen uitvoering Ontwerp, uitvoering en meerjarig onderhoud gescheiden Bouwteam, aannemer heeft adviesrol in het ontwerp
 6. 6. Geïntegreerde contractvorm Twee of meer taken geïntegreerd uitbesteden Mogelijkheden: Engineering en uitvoering (E&B) ontwerp en uitvoering (D&B) D&B + onderhoud (M) DBM + financiering (F) DBFM + exploitatie (O)
 7. 7. Contractvormen
 8. 8. kenmerken traditioneel en geïntegreerd Traditioneel Geïntegreerd 2 contractpartijen 1 contractpartij OG-ontwerpkeuzes ON-ontwerpkeuzes oplossingen in bestek functionele vraag contract per fase levenscyclus- benadering OG-orders en aanwijzingen (directie) OG-regierol (T&A)
 9. 9. Aanvang werk Precontractueel Uitvoering Aanbesteder Gunning Aanbestedingsreglement Opdragen Aannemer/opdrachtne mer Inschrijver UAV/UAVgc Opdrachtgever Directie
 10. 10. Traditioneel contract: UAV Kernpunten: - uniformiteit; - gelijkwaardigheid; - evenwichtige risicoverdeling. GWW/Infra: RAW Bestek Bouw: STABU bestek UAV is in samenspraak tussen opdrachtgevers en aannemers tot stand gekomen.
 11. 11. RAW CONTRACTEN Bijzondere vormen: - Raamovereenkomst - Beeldkwaliteit
 12. 12. Beeldkwaliteit Kenmerk: besteksvorm met kwaliteitsniveaus Toe te passen bij: beheer openbare ruimte Waarbij: geen frequenties worden overeengekomen eenheid in weken
 13. 13. VOORBEELD CROW KOR Groen-gras-zwerfafval grof
 14. 14. WAAROM BEELDKWALITEIT? • Sluit aan bij wens gebruiker openbare ruimte • Sluit aan bij wens politiek • Gelijkmatiger beeld • Communicatie eenvoudiger • Eenvoudige betaling van prestatie • Kennis en kunde van aannemer wordt beter benut • Werk inzet te bepalen door aannemer • Grotere betrokkenheid aannemer (medewerkers)
 15. 15. Wanneer een RAW-raamovereenkomst? Een geschikte contractvorm indien… Het budget bekend is Een omzetverwachting daarmee in te schatten is De aard van de meest voorkomende werkzaamheden bekend is (de onderlinge verhouding ‘bij benadering’) Maar… de hoeveelheden of het tijdstip van uitvoering niet bekend zijn
 16. 16. Wat kun je met deze contractvorm? • Onderhoud asfalt, straatwerk, rioleringen, bomen enz… • Reinigen riolering • Aanleg in delen, tijdstippen onbekend (woonrijp maken) • Gladheidbestrijding • Wegslepen van voertuigen • Herstellen geleiderail na aanrijding • Storingen opheffen aan openbare verlichting •…
 17. 17. Traditioneel Voordelen: • Zeggenschap eisen en kwaliteit geheel in handen opdrachtgever • Overzichtelijke opdrachtgever – opdrachtnemer relatie • Vaak scherpe concurrerende prijzen o.b.v. vast ontwerp • MKB voorkeur traditioneel i.v.m. lage transactiekosten en het ontbreken van ontwerpinspanningen • Eenvoudig(er) aan te besteden Nadelen: • Compleet bestek kost veel tijd • Ketenintegratie wordt niet afgedwongen, weinig innovatie • Werkvoorbereiding later in proces • Ontwerp en bouw worden apart uitgevoerd/aanbesteed • Weinig kwaliteit om te toetsen in aanbesteding • Nadruk op prijs, waardoor mogelijk verlies van slimme alternatieven • Geen levenscyclus benadering
 18. 18. Geïntegreerde contractvorm Twee of meer taken geïntegreerd uitbesteden Mogelijkheden: ontwerp en uitvoering (D&B) D&B + onderhoud (M) DBM + financiering (F) DBFM + exploitatie (O)
 19. 19. Contractkader Contractdocumenten Projectspecifiek Stabiel Basis- overeenkomst Vraag- specificatie Annexen Aanbieding Documenten
 20. 20. Verantwoordelijkheden PvE VO DO uitvoeringsontwerp uitvoering Opdrachtnemer Opdrachtgever meerjarig onderhoud MBO art 5
 21. 21. Voordelen geïntegreerd • Één aanspreekpunt voor ontwerp, uitvoering en onderhoud • Maximale afstemming ontwerp, uitvoering en onderhoud • Realisatie bouwwerk sneller?? • Ontwikkelkosten (ontwerp+bouw) lager • Stimulans innovatie en creativiteit opdrachtnemer • Minder kans op meewerkclaims aannemer • Flexibiliteit: – per project kan bepaald worden welk deel van het ontwerpproces wordt overgelaten aan opdrachtnemer – per project kan mate van betrokkenheid opdrachtgever worden bepaald – per project kan bepaald worden voor welke vergunningen opdrachtgever zorgt
 22. 22. Nadelen geïntegreerd • Minder invloed op ontwerp bouwwerk, indien vraagspecificatie bestaat uit PvE. Alleen dan nog invloed via objectieve criteria van Acceptatieplan. • UAV GC omvangrijk en ingewikkeld voor eenmalige opdrachtgever • Opdrachtgever heeft deskundigheid nodig voor: • opstellen vraagspecificatie • opstellen acceptatieplan met objectieve criteria (vraagspecificatie) • opstellen toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden • eventuele overige annexen die in art. 3 basisovereenkomst zijn genoemd
 23. 23. Contractafweging: aspecten
 24. 24. Contractkeuze: 3 hoofdvragen • Rolverdeling: Hoe wilt u samenwerken met de markt en hoe ziet u uw eigen rol? • Mate van specificeren: Hoe groot is de bereidheid om los te laten en welke ontwerpkeuzes wilt u bij de markt leggen? Innovatie of niet? • Risicoverdeling: Welk risicoprofiel legt u bij de markt en welke risico’s houd u zelf?
 25. 25. Hoe groot is bereidheid om los te laten? 1-4-2019 26
 26. 26. Sanitair installaties Gebieds- inrichting Ruimtelijke kwaliteit Diepgang eisen Als je precies weet wat je hebben wilt (standaard PVE), neem het dan ook op in VS-1 27
 27. 27. Aanbesteden van Werken
 28. 28. ARW 2016 1. Algemene bepalingen 2. Openbare procedure 3. Niet-openbare procedure 4. Concurrentiegerichte dialoog 5. Mededingingsprocedure met onderhandeling 6. Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging 7. Meervoudig onderhandse procedure 8. Procedure van het innovatiepartnerschap 9. Raamovereenkomst met een enkele ondernemer 10. Raamovereenkomst met meerdere ondernemers 11. Procedure voor sociale en andere specifieke diensten 12. Openbare prijsvraag 13. Niet openbare prijsvraag 14. Instelling van en toelating tot een dynamisch aankoopsysteem 15. Plaatsen van opdrachten binnen een dynamisch aankoopsysteem 16. Concessieprocedure 17. Wijziging van opdrachten
 29. 29. • De Aanbestedingswet spreekt over 'aanbestedende dienst'. In het ARW is sprake van 'de aanbesteder'. Dat is een ruimer begrip. • Het ARW heeft als bepaling opgenomen dat de gestanddoeningstermijn voor alle procedures 50 dagen is, behalve bij de onderhandse procedure waar een termijn van 30 dagen wordt gehanteerd. In de Aanbestedingswet wordt niet gesproken over een gestanddoeningstermijn. • Het ARW geeft aan dat de aanbesteder een ondernemer in de gelegenheid moet stellen om een gebrek in de eigen verklaring of in de bewijsmiddelen binnen 2 werkdagen te herstellen. De Aanbestedingswet kent een dergelijke verplichting niet. • Volgens het ARW moet een proces-verbaal van opening worden opgesteld dat binnen 2 werkdagen aan de inschrijvers verstrekt moet worden. Volgens de Aanbestedingswet moet een proces-verbaal van opdrachtverlening worden opgesteld. • Het ARW geeft aan dat uitgesloten of afgewezen gegadigden binnen een termijn van zeven dagen na bekendmaking van de selectie hun bezwaar kenbaar kunnen maken. De Aanbestedingswet kent een dergelijke mogelijkheid niet. Het ARW koppelt overigens geen gevolgen voor de procedure of voor de aanbesteder aan het kenbaar maken van het bezwaar door de afgewezen of uitgesloten gegadigde. • De Europese procedures starten op de datum van verzending van de aankondiging van een opdracht. De nationale procedures starten op de datum van publicatie van de aankondiging van de opdracht. • Het begrip termijn in kalenderdagen is in het ARW duidelijker gedefinieerd dan in de wet. • De aanbesteder kan volgens het ARW het indienen van model K de verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving verlangen. De Aanbestedingswet kent deze verklaring niet. Verschillen ARW en AW
 30. 30. Aanbesteden Werken Welke omvang, specificatie, procedure, percelen, eisen, emvi…?
 31. 31. 1-4-2019 32
 32. 32. PvE VO DO UO Uitvoering aanbesteding aanbesteding  Traditioneel  Geïntegreerd PvE VO DO UO Uitvoering Moment van aanbesteden
 33. 33. Innovatie en aanbesteden
 34. 34. Bedankt voor jullie aandacht Amsterdam | Assen | Zwolle | Den Haag | Eindhoven | Den Dolder www.hetnic.nl Tjeerd Planting Tjeerd.Planting@hetnic.nl 0655321004 06 55 32 10 04

×