SlideShare a Scribd company logo
z.  . 
.. v .4
. ... .

Va
. ..
w. 

  

MEEU WKENZEMA
RDTU BIBLIUTEKA O STRIP O ZLATNA SERIJA

ZLATNA SERIJA 472
Naslov broja: MEDU VIK| NZIMA

Naslov originala: 
ATACCO ALLA MISSIONE. Copyright by Casa Editrice Dardo, Milano

Prevodilac: Branka RAKIC
Lektor i korektor: Radojka POPOVSKI
Tehniéki urednik: Petar MOJAK

Odgovorni urednik: Sreten DRASKOVIC

»Z| atna serija« — Izdavaé OOUR Novinsko-izdavaéko odeljenje NIP »Dne§/ nik« Novi
Sad. Bulevar 23. oktobra 31 - Glavni i odgovorni urednik Duéan Stanojev -
Stamna ooun Stamparija NIP »Dnevnik« Novi Sad, Bulevar 23. oktobra 31

- Novi Sad 1979.

BROJ ZIRO RACUNA: 65700-603-6350 »Dnevnik« Novinsko-izdavaéko predu—

zeée. OOUR Novinsko-izdavaéko odeljenje, 21000 Novi
Sad, Bulevar 23. oktobra 31

Oslobodeno Osnovnog (saveznog) i posebnih poreza na promet aktom

§;3?| )<-f1€3$f/ ii7%18odZ3~':3I ja°ntLra3rZa01/3f7].3e', ~ nauku i kulturu SAP Vojvodine broj
CENTAR. ’ OVAU DRUG! PUN 7 MIKIUU DE SUZI NASLA

POGODAK 'ZNACI 305 DE- NACIN KAKO DA MU PRO-
DAN GALON VISKIUA KOUI

’ DE VREIVIE. 
TREBA DA I/ II PLATIS

MIKI. PO‘ZUR'I.2N/ -‘3 DA
5A'—A50- T0 35 ‘/55 TREBA cxuascri PUKA. 1

 
 

 
 
 

  
  

NAKON SLAVNE
AVANTURE KODA
UE OKONCALA
TIRANIUU GENE~
RALA RUIZ/ ‘. MIR
SE VPATIO U U-
TVRDENUE KOLJL‘
VER. LUUDI SU, 
PRISILUENI NA
DUGE DANE
PLANDOVANU4,
If_’f/ IISLUALI KAKO
DA ISPUNE

  
 
 

1
K ‘ ’ I I V I
A ‘-
 7_ _, - _ . 
‘- . ' N u ‘
~ , -

 
 
   
  
  
  
  
 
  
 

 

  

VREIVIE. 
SAMO GA IZBRISI DA SE NE PI? E- | HA-HA-HA. ’ ON ‘OE _PO- HFELI SMO DA TE
4. . —q. . HLADL BEDIO RUFZA I DOBIO POZOVEI‘. /10 NA
§‘): :—: —.r‘.3.0*~V _ A , POLDZAU GUVERNERA ARTANUE, /LI NE-
- 3; 5"-‘ A 6-’ I . PROVINCIUE SAN PED— ~S MOCI POSTO
L-~‘ 3- A — . — - l CES TREBATI SUZI
DA 303 PROSTRES

RUE’LDE- HA‘HA-

    

T1SiNA. / NISAM UA
NICIUI POSILNI, VEC
SAM SE PONUDO
DA POMOGNEM Su—
ZI. I AKO MI NE VE-
RIJUETE. DOKA ACD
‘. /A. /I T TAKO TO
Cu no-4 SA ‘JAMA-

  
 

  

 

ZDRAVO. MOM-
C1. VESELI

POZURI. IVIIKI. DA F‘ROS~
TREMO I2UBLDE-

  
 
  

  

J:  3

- .3

1/ ‘
-'
r-: v- _-

34' ~‘

  

L. 

  
  

. 

   

. '5‘. <.-;
DA SAM KAPE‘I7N KOLBERT PO NA- BESTRAGA. ’ PUKOVNIK
REDENCJL1 VRHOVNE KOMANDE MOZE I DA SACEKA cmdi
PREIVIESTEN 12 UTVR— cu KADA BUDEM HTED. 
DENUA HASTON UOVO GDE SE NALAZI KRO-
MESTO KOUE IVII SE / """~
NECE DOPAQTI. 

PUKOVNIKOVA KAN-
CELARIUA DE TAMO. 

  

  
 

OFICIEI. PIQEDSVXVLDAN1 VAI/ I

KAPETANA KOLBERTA KOUI OD

DANAS PRIPADA NASEIIVI
ODPEDLL _ . 

  
  

I SIGURMD SAIVI GA
- VEC SREC). 

  

ZAR NE ZELITE DAVIDI-
TE UTVI? E)ENOE.3

§ NE ZANIMA ME
MOMoE. uzMi
MODE SrvARi
ODVEDI ME

DO STANA . 

KAPETANE KOLBERT, 
PREDATJEM vAs KA-
PETANU Ix/ IIKIUU KOUI
CE VAM POKAZATI Orwe-
DENOE I OTF7I>? ATITI vAs

VASE STVAPI .3
U REDU I KAPE -
IZVOLITE: KAPETANE- NISU l2VOLl, KU- . ;, '
SOBE BAG N/ ’'OLEPSE. ALI PI SEBI NE- ‘ 1'
SU NAUBOLUE 5T0 IIVIAT ST . 

KAPETANE KOLEEET. 
AKO DOS NISTE

SHVATILI OBAvEsTA-
VAM VAS DA NISAM
HOTELSKI NOSACVEC
PO cmu POTPUNO
. RAVAN VAMA-
. ~ NE ZNAM

  
     
   
     
  
 
  
  

ZASTO, ALI
ONDE

  
   

  
   
  
 
 

ALI, AKO MI DOzvOi. iTE, DAc5u
vAM SAVET zA UBUDUCE. PO-

TRUDITE SE DATAD svoo NACIN
ZANEMARITE nu CETE ME PRISI—
LITI DA ZABORAVIM PRAVILA DIS-
CIPLINE_- LAKU NOC. ’

POZURI. ’ HOG. )
A Ml SE TE
ZME SIUAUU . .

F-‘OPUT OGLE- _ 'i_ --

  
 
 

 
 
  
  

vfssfg-g»*3r, a;2.». *_ .1

 
 
 
 

’_

 

. 
I
. 

CIZME. W

I
E
4

. Ag‘; 
0 . 

NE CISTE SE TAKO 
.2 I
1 7 v‘ i I
NE DOZVOLDAVAIV1 DA SE OD Tl DE DA SE NAU - DOSTA D BILD, /1(APE'L'4—
'5-‘KKO ODNOSITE PREIVIA C15 DA SE NE MED/ X5 U NE. IZA TALE DE MIF<’k. O.

L0UD| MA- D. TUBE STVARI. AKD ZELITE. MOZEMO TA-

MO DA N/61'/ VlI/ IO RAZ-

  

l BILO DE VREIVIE DA l/1IK| KOLBERTOWX NETRPELUIVOST PREIVIA k/1IKI-

UU NAPOKDN SE POKAYALA. 

  

‘>3
Z
F“
L‘! 
:1:
rd
5

 
 
   

 

MISLIM DA CES DANA _
009! SALASO, IDEMO srvmwo DA upozm §‘AiT<'e'T’l‘i‘§'3-’H"A”—E
DA 5'5 MAL0 YABAVI-DA‘ KAPETANA KOLBERTA. A. . -HA. ’
" “~11 If-' _ A I 
I ’.  I‘ y D , ’ V ‘
u t I‘ "1' S‘ , { 1 I A “ V
I r I ‘ . " 1
_ Q . , >. 1 I 1 ‘
L'. '!. 'E'. -7"" » ‘. 4"’ I 3' "‘ . 
" 5 " J <3 ‘I I5’F""4i‘
J ! l ‘ ‘ i ‘ ‘ L 71*} Y 2/ , t‘’’‘

 
 
  
 
 

 
 
 
 

MIKIDEVA SP1-'<'EI'NOSTl LUKAVST‘/ O NE
DOZVOLDAVADU NI UEDNONI KOl_BER’TOD/1
UDARCU DA STIGNE DO CILDA. 

. . ‘T BOLUE DA
PROUCITE. TEH
NIKU BOK5A/ 
KAPETANE. 

 
 

SIROTI KAPETAN KOLBERT. 
MISLIM DA SE VISE NECE
MIENO SETATI NAOKOLO
S MODRICIJM OKO OKA.
ODUECI BORBE PRIVUKLI SU MNOGE SAD f/ II DE. DOSTA, I(AF’E'ANE. OVO

POSMATRACE- VAM DE ZA ONIH POLA DOLARA
NISTA. KAPETAN MIKI NAPOONIOE. 

OBUCAVA PRIDOSLICU
PRAvi; iMA LEPOC1 PO-
NASANUA. 

 

I DOK KOLBERI 
POMINUE NA POSLUSNOST. 

x

   

ZAISTA SE CuD: M./ ASE PONA§A- MIKADA DO SADA u
NUE NIPE DOSTOUNO DVOUICE ‘UTVRDEN U KOULVEQ

~" O‘= 'C'R”‘- _ , ,~ NIUE Do LO DO TAK-

VOG INC1DEI. ITA. ‘ZBOG
VA-‘SE6 PONASANUAI
R‘ZA’. IUA ERED POT-
iNDENiMA, Ti= :EBAu: >

Bl DA we UHAPSIIV1.
TAI< v POSTUPAK NISU MI POZNATI MOTIVI
Bl ETIO v/ Goa SU BA/ ALI SAM SIDLIEAN DACE NA-
oI= IcIRSI<o: I I2EPU- DA VAM OSAM DANA ZA- KON BATINA I<O-
TACIULZBOG TOGA UEDNICKDG ‘ZJVOTA POMOCI DE DE PR1 IO

SAM ODLUCIO DA DASE IZMIRITE. BITI MEI< I. 

.7

BU EIVI BLAG. I<AZ~
NI U VAS NA SVOU

   
 

 

MIKI. DOBRO SAM F’C)- PA/ NISAIV1 BAS U-
GLEDAO KOLBERTA DOK I PQZNAO MNOGO

5'. GA TUKAO PRISTOUNIH. 
DA SAM GA ¢
VEC NEGDE , -. 

NIIKI. ’ TATA MI DE DOZVOLIC) DA

ORGANIZUOEIV1 vELII<I LOVI

I2EI<AO DA CE5 ITI
POCI. 

   
  

 
 

IOE LI I ICAPETAN KOL_-
BERT? NE SVIBA MI SE. 
CULA SAM STA SE DOGO—
DILO. TArA OE BIO PRISI-

LDEN DA I/ AS OBOUICU

DO vIDEN'JA. TATA. HL/ ALA STO SI MI Qvo . 
ODOBRIO. NE BPINI ZA MI: NE. S I
I/1II<IUEI/ I I KAPETANOM KOL- I

BERTOM SAM SIGURNA. ,. 

at-. -L; :_~. "-3 . " I
IDEMO PREMA ZAPADU DIVNO DE KRETATI SE -
U TIM ICRADEVIMA IMA STA POKUSAVA5 DA SAKRI
UELENA KODI PUTUULI

PO‘PF? IFi’ODI OSAM DA-
NAILOVITI DELENE PO
SIJMIAMA KXE POZN/ -

DLI SAMO
'. NDlUAN'A! 
C1. , _

05 U TOME ZAMOTULDKLI. 
SALASO. ’
. MISLIO sAM, MO’Z-

   
  

DA CE BITI HLADNO
FA SAM PONEO NE-

 
  

. N‘. 

  

   

HADDE DA SE ULO-
GO IMO. I= I2ovESCEMO _

O OVDEIA ‘. JUUTF? O . 
EMO POCETI DA

MALA GRUPA STIZE L) OGROMNU Gu-
STU SUMU. 

  
  
   
   
 

MOZDA NIKO NII<A-

DA NICJE DOVDE STIGAO-SUDECI PO TRA-

GOVIMA ‘ZIVOTINDA OI/ O OE DIVNO ME-
STO 7A LOVCE. I

‘l{
 

  

I

>’. _ ', ._ ‘

* ”
 as I

.  / ‘(I 3:’

PONEO SAM SATOE OHIHVALA TI 1:.  ‘.5 -

7A TEBE. SUZI-NOC MII<I. L:JLJDA- ; I , . Té8L§EO , §A%RE%Q

DE VLC$“7N"‘ POD ‘ I I I _ ZLIAN I. /Ic>RAc1~: DA MI PLA- J
- . - I TI UUCERAS-

“ I . .", 
‘. : ‘.221; . . . .. . 1:3,»; .
UUCERASNUA LEKCIUA DE PO-
MOGLA KAPETANU KOLBERTU. 
KAO DA DE PRESTAO DA SE
PRAVI : /AZAN. 

NIKAKO DA

1494,; SE serum
 GDE SAM

KAPETANE KOLBERT. NADAM SE DA STE "(ABO-
RAVILI NEUGODAN INCIDENT OD UUCE I DA SMO

OD SADA DRUGOVI. 
, N _ SVAKAKO- BIO UETO NE-
 2:’ '45; SPORAZUNLDAUTE RU-
: . ‘ * KE IDATO ZALIDEMO. 

. ?’o‘I, : 4 ‘

 
 
  

   
 

 
 
  

NE. ODSADA
SMO DRUG/ ‘ -
RI, ALI SAMO
SLUZBENO. A
STD SE TICE
ONOGIA OD UU
CE. KOLBERT
NE ZABO *
PAVLUA. 

  

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

TAU POKRET DE SMU-
K. U OTKRIO SVE. ON U-
GLEDA TAU ISTI POKFZET
KAKO GA CINI DIZU A

e

*2

KOLBEYT PRIPALI SIBICIJ
DRZECI lSTOI/ I R. I_)I<OI/ I l
KUTIUU-TO PODSTACE SMU‘
MEIVIOIZIUU. 

 :1 '
. - r : ‘ $r >. , J
. . 

 
 
 
 
 
 

  
 

   

    
  
 

  

   

  

 
 

RUKA HUANA Ix/1ENDITE. RA'ZBCJUN| KA ZA .  "’ TAKO Ml NEVADE. 
KOUIM UE {TRAGALA POLICIUA PEI’ DR? AV. g. _ . SADA GA SE SEQ“/ |_

 7.—4.¢"f*. . ~‘/ {L4 ‘A ; _-2;, " M1r<I.5Lu5AU. ..
:1‘ ‘I . .
SETIO SAM SE GDE
SAM VIDEO CDVEKA KOUI

SE IZDADE 2A KAPETANA
KOLBERTA. NE GEESIM. 
NOEGOVO IME UE HUAN

SIGURAN SAM. VIDEO SAM
GA PRE NB<OI. IKO C1'ODl-
NA D KANZAS smau KA~
KO DE OPLUACKAO I UBIO
DVOUICU TRGOVACA STO~

SLUSAU» MIKI. HUAN
MARTINO IMA NA DES-
NOD NADLAKTICI OZILUAK
KODI MU UE osmvno ME-
TAK ‘SERIFA TAKSONA. 

  
 
 
 
 

  

 
 

IVMDA SI U PP. A/ U SMUI<. MO— LAKU NOC. SUZI. UDUT-U
RACEMO DA UTVRDIMO DA LI R0 IDEMO DA LO-
: KOLBEIZT IMA O‘ZIl_UAK. ZA ' - “HMO-
SADA NE SMEMO DA IZAZI-' . ’

VAI/ IO NUEGOVE
SU. ’/ INUE. TREBA BITI
OPRE2/N-

  
  
 

TIPEBA OVO DEZATI
PRI RUCI I SPAVATI SA-
MO NA UEDNO OKO-

  
 

  
 
    
 
   

NDC "JE PROTEKLA I/ IIRNOI UUUTRO
SU svx NA NOGAMA-

ES LI DA SKUI/ AD KAF-U, ‘
SUZII DOK BUDEIVI NA‘ '
SAO NEKOG ZECA -
ZA DORUCAK. 

DIVNO MESTO. MOZDA
DOS NIKO NICE BIO
OVDE. DA NEMAMO
TOG KOLBEPTA DA
NA5 5EKIRA, IMALl
BISMO DIVAN OD-

. "4n‘ 7,‘ _-
5‘? 
 Bf-L 73>‘-v‘

w ‘I
’L

 I

v 1
' *1.
NISAM ZNAO DA | NDIUAN-
CI DOLAZE OVAMO-

EVO SVEZIH UEI. EN-
SKIH TRAC: 'IOVA-

   
  

 
 

i’ IMA

" NE VIDIM NIKOGA. 

KAKO DE CUDNA O-
I »_ VA STIZELA. 

Y NISAIVI NI PU- V
CAQOBOKEN OIDANSKA % . _:

I/ IERAK . 

AL I. NISMO
C . 

EN

  

 

   

NE. INDIDAN-
CI NE POZNA—
UU TAU ME-

  

‘ PRE NEED 510 DE MIKI PUCAO W
EMO D- MLADAUEIVOTINUA POCE BOLNO

 BICE NADI= A-

‘ " ' I f METNIDE DA SE

VRATIIVI U LOGOR. 
.. ~, -ff‘ | 

CUDNO. SLICNE STEELE
SAM UA VIDEO U MUZE-
UU U SAN FRANCISKU. 

 . . TAKO DE. SUZI I

, .
POTRA'ZII/ IO SUZI, SICDUQNO
NIUE DALEKO. AKO UE TD K. OL

BEFBTOVO DE’

DA NIDE NEIVIODDCE REKAO
BIH DA SD STPELE I BODEZ
DELO vII<INsI<II—I ZANATLIDA IZ
XVIII vEI<A. OvE PEZBARIUE
POKAZUDU DTICAD TEDTAN-
SKOG SIMBOLIZMA. 

 

_ DBEDENSAM DA DE IZA
gr TOGA KOLBERT. AKO SE NE~
; --. , STO DOGODI SDZI, 
~ CE MI. 

SAM DA NE Ix/ IO - ‘
ZEMO IMATI PO-
VEPENOE U ‘
GLEDAD, MII<I. OVDE SE
DOS NEKI TRAEIOVI SPA-
DADD s ONIM F2ANI-

UZMI O-
RUZCJE. NE-

   
  
  
  
 
    
 
 
 
  

 
  
  
  
  
 
 

  

  
  
 
 

  
 
 

SUZI DE O— BIO SAM VA VA; I<A- TRAGOVI SD OBDAS-
2ASTO_ STE TETA. NEI<O DA SAM CIJO SDM- ME DOVELI NDENDE DE
NAPDSTILI DE USAO U OKRENLJO SAM SE DOI/ DETAMO NEDASNO, 
LDGORP ZAR KAIVIP DOK I NA I/ ICI CISTINE DALDE SE I<APETANE-
SUZI NIUE S/ - SMO RA'Z6LE- OPAZIO NEKE SEN— GUBE. KO BI MOGAO

DALI STRE -

KE . POTRCAO ZA DA UIDADNE I1

' ‘ "-t. ~‘{ LOGOR DSEED
I -’ DANA, A DA GA
’- -'3' . NII<O NE F’I3'_IIl/ ’I°E_-

NA KONUE. ’ I/ IOI~? A~
RAN SAM. ON MO PREGLEDATI
SIGURNO ZNA

MNOGO WSE CD SE 2A To POBI-? I—

NDTI. DRZACU C-‘IA NA
STOU/ CUUETE LI EVO GA. ’ SAMO UEDAN ICONUANIK. 
GALDPP NEKD SE PRI-
Iv1ICE. SAKRIUI/10 $5 I Tl$INA. USI<DIQO CE I= >RIO- ‘ ' '

CI PORED NAS. _ '= "'_

ZAHVALUIJUEM UMUKNITE. ’ NIDE TO SFPELA I BODEZ. NE-
POTPEBAN ‘TI NA POlE- HALDCINACIDA, SVI SIVIO STANAK SUZI. AONDA
SI MI I<Ao I-'<‘ENUU. ALI TI GA VIDELI. PODIIVIO . TAD TIP ODEVEN I<AO 2A
LEKAR‘ I NE MOGU PO - ‘ . —
PRIDATELJ MOCI. I DA SAM
HALUCINI-
AKD GA BUDEMO PRATILI OTKRICE- ‘

MO ZANIIVILUIVE STVARI. ‘

I ZATIM POTERA I<ONDA KROZ ZA-
VESD, NESTADDCI
PRATILACA. 

ISPRED SVOUIH

4.1- *7 : -

I PRIU/ TI'ELUI PRODOSE KROZ
ZID KOUI UE STI/ ARALA VODA. 

PIH. ’ CIM POCINUE TU-
SIRANDEM NECE SE
DOBRO ZAVRSITI. 

CUDNI I<ONDANII< I<AO DA DE ZASTAO FRED

SIO. TUNEI_ CE
NAS ODVESTI

NA CFUGI KRAU

SI'/ AR DE 2ANIMI_DIvA. OCI-
GLEDNO IZA VODOPADA PO-
STODI NEI<I OTVOR. S°CE-
KAUMO TRENLrIAI< PA DE-
MO POGLEDATI I<DDA

TAKO TI I'EVADE. O/ O
KUPANUE MI NTDE TRE-
BALD. I KC) DE VODU Iz-
MISLIO. ..To DE NSTO
NADGORE.
U ovom MRAKU SAM VEDMA NE*- SA KRIKOM, NEKA SE SENKA ace: NA K01:
SIGUEAN. 1

 
  
 

  

GLEDAUTEJ STA Li SU
ONE SVEJALECE TACKE .21 TD

  

PUCANUE IYAZVA CITAV HOR BESNOG REZ'A-
NUA KOUI UE DOPIRAO IZ DUBINE POMR-

" ~i'~ '  F. ‘
f*fiW“WWW

. 
um»: 
yr. 

1. LU ZIVI CITAV I-
‘ 1 POF? PUMA. 

 
  

 RRRR. . . .
fl
. _‘ . 
 ‘ GRRRR
 ---'5-. .—" ‘
" ié §
. ,. , _,- I
_~’z», , . -.«: ;:~
fr ‘
13 1:

IMAUU OGPLICE I VEZANE SU LANCl-
MA. MA KO BILI STANOVNlCl OOGA ME-
STA; NE VOLE POSETE. <

DOBRO SU | ZA-
BPALI OVE CUU°-

HEU, NE MISLIS ‘JALUDA DA

OBICNA MACKXCA. AKAR 1

TVOCJIH RAZMER/ ,Mc DA
POPLAQI SMUKAP

1:, 
v. v {3 , .
v , »_
EN0 *ZLA7/* '7 TUNELA- NA lZLAZU :2 TUNELA UGLEDASE Pl2E'_| <R/ SNU
DOLINU BOG/ =rrU RASTINUEM IOBRADENIM PO-

I STALNO SP! ?Ef/1- ‘. >_ ' '
NI NA ‘ENE. ' ' NEVEROVATNO. ’ KO DE MO- ‘ . - A
-- GAO l POM| SLlTl DA OVDE
" POSTOUI G/ AKO NESTO. 

STA Tl MISLISSMUK/ KfO XNSTINKT NE VA! ’-? A NEKO F’R’ATl ULUEZE KOUI

STARA LUTALICA P0 P95 STAPOG SMUKA. SU SE USUDILI DA PROVALE
K431.” NISAM . .. . . - . UTAUNU DOLINU. 

KO F’OST'-/1AT-
PA. MOZDA
DE TO SAMO

OVO OE N*ATJEi(. D~l-21 » « H50, Mug
TRENUTAK D KADA ; ': _ f3QGLEDAU_/ 

%2 ‘R0-

Z NQEO

IZVODE VINO. 
SAD SAM VE
f/ INOGO MIR-
SMUK SE NIKADA NIDE. PLA-
$-. o H‘. FRED CIEAVIM PLEIVIE-
NOM INDIUANACA NA RATNOU
s‘rA7. Au,0voG PUEA
NISAM MIRAN-

E KO! -' NE MOGU DA
9597-’ SHVATIIVI KAKVE

 - VEZE1 II/ IA I-201.-
BERT SA ovum, 
ALI SIGURNO -

MA. 

 

UTVARE SU PRICE KOUE PRIPADAUU PROSLIM 1 SA
VFZEIVIENIIVIA I U KOUE VISE NIKO NE VERUUE- ILI LUIV INA
ONAU SA MUZEUSKIM TROFEUIIVI/ - SIGURNO UE M E DA IDE

BIO NEKI SALUIVCINA- NAOKOLD TAKO‘

 
 

 

ODUEDNOIVI SE I2 UNUTI7./ ’$-

  

 

I SMUKJ sA1_A<3o_r egg ’ .  NUOSTI DRVEFA ZACU GLAS
l STE_. :> STA QE DO5A_ ‘ " OD KCUE6 Ix/ IIKI POSIQI

. :>
BA ' SMUKOV GLAS . 

v ‘_ . 
n I ‘
U REDUI PREDAUEM SE; 
ALI lZAE)ITE- DOSTA MI DE
IC-IRE SA SENKAIv1A-

 
   
  

MIKI PO-
SKOCI KAO
DA 'ZEI. I DA
SE ZAKLONII
ALI PI. UUS'AK
STRELA OF’O-
MENU GA
DA BI BEG
BIO UZA-
LUDAN. 

 
 
  
 
 
 
   
 
 
   
  
  
  
   

 
 
 

OH. ..SAI~lCJAM Ll; ILI DE

OVO BAL IVIASKIFZA’
NIH 3 A

IDBVIQVELIKI
VOEJA NPS 0-
. _ CEKUDE. 

 

IZA OKUKE PRED MIKIUEM SE UKAZA
VIKINSKO NASELDE NASRED KOUEG SE
PNO UZDIZAO DVORAC. 

-7.'*v . 
~F’ 2: NEVE. ROWTNO. CINl
; I MI SE DA SAM SE
VRATIO SEDAM
VEKOVA UNA —
mo. 

OVO UE PPAVI GRAD, IZO-
J LOVAN OD OSTALOG SI/ E134

E L4n~:9§_sfi" 
, .s§—~= — , , _ A 
'7f’{. _ '_ K ‘I ‘I. .. K

__

1;-aw = .== =©'= >s
VELIKI VOEIA vo— ,  "
TAN VAQ OCEKU- ‘. 

SVE MI SE CI-

NI DA OVI ~ _
NEIVIAUU BAS ’
LEPE NAME- 
RE. .

  
 

  
  

  

   
 

CINI MI SE DA F’RE~
POZNAUEM LICE KO-
UE SE POUAVLDUUE
U ONOU STATIJI. 

’-‘iv
STA LI DE BILO SA SMUKOM. ,
sAI_AsoIvI I I<oI_BEI21DIvI. = SI-
GURNO SU I NUIH UHUATILI. 

OVDE TREA DOB-
RO PAZITI I STO

 

OH. PA TO DE SUZI. NEMA
SUMNDEISLICNOST : II~: POT-
IMAM UTLSAK DA LU-
PAI‘. /I PO STAROM

ZALIMI PRIUATELUU, ALI U KO BI REKAO DA CU

TOD KUTIUI NE MOGU DA MORATI DA IZIGRAI. /AIVI I 2%: 
TE UDAEIM NIGDE D'I? LE~ UUNACKOG DELANDA. I

DE. 

NI_S—AI’vI NAVIKAO-‘NA O‘. /AKVU v RS-

TU BORBE. I NA‘JFAMET-
NIDE DE DA SE IZVUCEM

7
. -;nonnIII
GLEDAU KAKO DELU-
"DE CAROBF; I‘IC5TA'

I
I

I ‘'. II-'

: I IJIL»--, 
V ‘ ‘ . IIIr: lflIIIIII A I

STI? ANCE. I/ IOZDA
SI IMAO MOGUC-
MOST DA SE SPA-
ES. ALI 5 OVIM
TO SI UCINIO
C S

( J7 HRABAR’ SI STRANCE, ALI TE DE
ré}. ._ HRABROST UNISTILA. MOGAO SI
T»~: _— DA SE 5PAE-Es ALI Tvo:1A POBU~
« J NA DE‘. ODLUCILA. 
I

_“

  

ZAEDBLDENIKA. F. .. -

 

MIICIUA UVODE U SALU GDE GA OCEKU-
DE NEKA CUDNA LICNOST. 

VELIKI VOTANE. EVO [ / 
3 /7

. $0’?  "

'0
NEKA DUDE POGUB-
LDGEAN SUTRAJIODITE

‘I 1 U ocEI<I/ ANDU IZVRSENUE PRE-
- II - ' SUDE, IvIII<IDA ODVODE U DODRUME IZACI SAMO . 
—-4 DVOROK GDE SU LEDENEI IVIRACNE DA BUDE5 - r. S, 
c , , PREDAI D’ZE- I 

“S”
- o

CINI MI SE NEMA I= >oMoc’I. oI/ E NAUMRACNDEG ‘UE: I.A* CELI-
SE OVI LDUDI A- BI REQETKE IZDRZALE ‘ZACU SE NECIUI GLAS. 

LE I OI/ O5 PUTA CAK I DINAIVIIT. I<ADA BIH

NECE ITI LAKO
HA I ODAVDE. ‘ '2NAO STA DE SA SM

MOCI To STD
IsI<AI_DUDES
BES NA TIM
RESETKA —
’ I<o DE TOP I<o STE vI. =» '1. 

PO : -_ 1'1‘ -""‘
oggC'IADA SI STI? ANAC. F’RI— , ‘-'
-9| NE PLASI SE. DA SAM 
ASKA U OVOU CI-: I.IDI I I

 I VI STE YAROBLUENIICPKO UE: 
'~ U STVARIIG(BPO-
DAR OVE DOLINE? 
ODAKLE UE DO-
SAO TAU NA-

ROD KOUI DOS
EGUUE NACIN
IVOTA I NAVI-
KE SREDNUE-
 VEKOVNE EV-

  
   
 
 
 
 
   
 
 
   

  

MOD NAPOD NE POTIOE. IZ OVE NASI su PRES] 'zI/ ELI NEK DA
ZEMLUEI STRANCE. DOSAO DE PRE U UEDNQU D| _/ NC)‘f_) I SUN A-
MNOGO GODINAIPOSTO CE PRE" N03 ZE[/ ][_3| S DRUGE STRANE
SAO OGROMNI OKEAN I MNOGO QKEANA GDE gu SE 5N'. EG. o/ I

DUGOTRAUNIH ZIMA OGLEDALI
U MORUIOKRUZENOM STENA-
MA-TOR OE BIO NUIHDV KRALU. 

  

MLADA I<I~? AI_DIcA DE DDMAH I= oI<A'zAI. A '
DA DE MUDRA I PRAI/ EDNA. AL| GROF I
BREE. AVANTUFZLSTA. PRlPF<'EMA 2A/ EEU. I

. *ve‘ . —  _ - , '7 .  gr
LII” ‘T’ - ; .. ' . I‘? -
 '21. " ‘ I

  

PAC I PCJSI S‘-IE KRAIJJICINE FRIUAIEILE. 

: ?v

DE’: -‘E . *.: oCI UPADE U KRALDE‘/ FYI C/ O- -J
l ESTER SE TESKD SPASILA OD lZ- ONA DE IVIOGLA DA POUPATI IZGUBLDENI
DAUNIKA l S MALO LDUD | /IOFQALA PRESIU POSTO DE NARDD BIO U2 NUU, 
OE DA BEZI. _ 7 ALI OE ODLUCILA DA SE ISELI U NEPOZN/ ‘~

DUGO SU PUTOVAL1 PO OKEANU, DOK IH
NIDE ZAHK/ ATLA OLUUA I SKRENULA S

3
BINorv1,| ‘ I

TEK gm 9U SE ,5KRCAU, KR ALI. DOMOROCI so BILI NEPRIUATELUSKI RAS-
oggn DA CE TA NEpOZNATAAZL§', C, ’,‘§ POLOZENI PREMA NUIMA 1 NOVODOSLI su

LDA po MOE’/ ALI DA OTPLOVE uz VELIKU REKU KAKO BI
STAT‘ NUMOVA D°MOV"“’°" UMAKLI NUIHOVIM STRELAMA.
-9‘-331-. ‘-_. 

AU SU PREZWEU STlGLl U OVL) DOUNU
PLODNOG TLA KOUE DE OKRUZNAD PRlROD-

 

seooovx su DUC-SO PLOVILI UZ RE-
Ku I KADA su IM VODOPADI PRE-

PRECIL1 PU . . . 

  
   

A‘- “ ‘,4;
MNOGO -OE VEKQVA PROTEKLO OD -W‘

DA. ALI VIKINSKI NAROD NIDE VISE NA-
LUUDl NASTAVISE F’UT F’ESlCE- MNOGI SU pugno Do[_lNU_ |5|(L[)[_}C| Q OE g/ AKU

PAL! POD NEPRIUATELDSKIN1 STRELAPV1/‘ VEZU SA <5pQLDN| M SVETON1 gTR: UD

| ND| UANfO°- _ H _V .  MNOGIH GE: %ER'a('. ;lUA ucuxuo aeovu
‘ ‘ ‘ ‘ ” ‘ ' ‘ ZEMLDU NEVEROVATNO. /

ZNACI TO UE. VIKINSK/ 
KOLONIUA KCDA
UE Dog A OVA-
MO PRE

 

' TO UE ‘STATUA ‘1
POSTAVLDENA U ; 

SPOMEN NA / '-: '_1— -
KU KRALOICU. 

   
 
 
 
 
 
 

ASKA. ONA STATUA
KOUA STOUI NA UL/ -
ZU U DVOPAC I -
PREDSTAVLU/ 

"ZENSKI LIK, 

MA su STROGI
NA 1 ZAKONI KODE
UE DONELA DOS
K! ?ALUlCA ESTERA. 
ISPASTAM GRE§K. U

OD PRE DVADESET ‘
ZBUNUUUUCA as-: suc- MDRAM lZACI ODA/ DE. N'O’Z- ’
NOST uzmegu Toe . _._ DA ME PRIDATELDI TREBA-
KA 1 SLRI. suzu, GDE -
SI. -3 5‘TA Ll DE 5 TO-

 

CAK I DA IZA-
DE9 ODAVDE
NIKADA NEES

   
  

 

OSTAVLDAUUCI SVETILDKU, CUVAR Nl-
ae PRIMETIO DA su MIKIUEVE RUKE
SF"'RU’ZENE DA GA unwsms . 

TREBAUL; M1 ASKA, PUT UE SLOBODAN. 
Tvoal KLaU— , IZAEDIMO ODAVUE. 

NE, S!NKO. MOZ~
DA CES IZACI az
Dvos: >CA, AL1 :2-
; ‘J (2 DOLINE
UVAUU HELDADE
PATNIKA.
|Dl AKO VISE vous DA

REG: BOP
UXM VEC STAR I POM! -

EC1 SE. DA

 
 

-“HO! MIKI SE PENUE STE-
PENEAMA KOUE VODE IZ

 

PODZENILUA . 

EEN SA SUDBINOM. 

.5 NQDRAGI DEC‘A-

LAKU NOC HANSELI NAS-

TAVICEMD YAPOCETU

 
 
  

EVC) ME U DVORISTU. MO-
RAM DA PRONAEIEM smu-
SALAE/ k

 

KAI

CUUEM KOR
KE. MDZDA Do-
L. A'Z| sTRA2A-

 

  

MIKI STFZE UEDVA NA VRE-

OTISAO UE-VIDHV‘. NE‘
KU SVETLOST. POKU3A'
CU DA VIDIM STA UE

TO. 

PA TO UE I<A-
PE'I7‘N KOL-
BERT. lZGl_E-
DA DA DE SLO-
BODAN. MlS'LlO
SAM DA U ODI1

UZVI IIVIA NEE-

ME DA SE SKLONI IZA Z| D“
POSTO SE. U SUETLOSTI IZA
‘/ RATA POUAVISE D/ E F'R’lLl-

AKO DE TAKO PF<"| SAN
S OVIM LUUDIMA ZNACI
DA UE U DOSLUHU S
NUIMA. A/ DRAM
GA UHWXTITI.
VOGA PUTA
E Ml OBUAS-

TA. /L| NEKO DE NA| - , )v
SAD I MORAD DE DA 3?
SE SAKRIUE. ‘E ’_

4

MlK' OE UPPAVO HTEO " 
Ia, 
J A
J’-‘

A

DA SKOC1 NA KOLBER— 
K. 

. A', /

vmmzl M‘ 3M0! SMUKESALASO. ’ NAPOKONESXM VAS'NA<3AO. ’ '
VEC‘ SAM SE PLASIO DA VAM SE NESTO DD-

EROEMO RUDNO VI’
, z, NO. ..PZUMO. ’

DASNO Ml SAMO CA-

SMUK. v° SALA-
UE. PIJANI STE- KAKO SE U- SAK. GRO-

SO. -3 KO U I
E To UOZBILDETE SE; SUDUDES
NED. /IAf/ IO ALI, NE PC52-
VPEMENA ‘ NAUED/10 TE.
ZAPRAVO F’OZ- TAKO UE: 'S‘/ ‘LA- SAD GA SE SECAM. TAKO MI NEVADE. 
NAT Ml DE. VIDEO SO. VIDI SE DA VI- ON DE STPANAC UESTE. SIGURNO UE
SAM GA / EC NO POCINUE DA KOUEG SMO UUT- POBEGAO. UH/ A-
- ISPARAVA. F’OKU- ROS ZAROBILI. 
SAUTE DA SE SE’ __
TITE DA SAM UA

   
   
  
 
    
   
  

 

CVRSTO GA UH/ ATI/ 
GPITEL. I/ IOI? AM GA

MISLIS DA CES
C1?

   
 

SMDK. SALASD, PRE— ‘
STANITE S TOM GLUPOM
SALDM. AKD BuDErE

BUCNI INAPASCE NAS

STFEAYARI I OND/ - (EMO

SWARND NASTRADA-rz. 

   
   
  

SLUSAD. STRANCEZ NE POZNAUEMO
NIKOGA KO IMA TAKO CUDNA

IMENA. MI SMO GRITEI. I GROTEL. 
HRABFZI ‘L/ IKINSKI RATNICI. PODANICI
KRALUICE ESTERE. TI SI OTKIQIO TAU-
NU NASEG POSTOUANUA I TPEBA DA

 

I<AI<D. = ZAR NISMO UVB< BIL! PRlUATE-
LUI. -3 ZAR SE NE SE-
CATE VIQEMENA
KOUE SMD ZA-
UEDNO PRC)-
VEL .2
RENO EDA. ..
STE ODUEDNOM DOKAYAO SI DA SI VEOMA DPASAN.2A-
| §l§? .)EBIEITI§/ CM%‘ENUE- K TO 6% am PREDAT DZELATD. 


. 

NE ZNAM STA SE DE -
I. O S VAMA ALI NE M E-
TE VI OBAVITI TAKAV ZA-

  
 
 

  

   

SMUK. TI SI ME OTHRANIO. BIO SI MI
KAO C7I'AC. 'ZASTO SE PR vns DAME NE
Po2NAUES. =~ ZASTD 8 TI ZELIS DA Ml ‘
STAVIS GLAVU NA PAND. 

BAR TI; SALASO. NISI IVIOGAO ZABOI34-
}I'TI. NE I/ IOZE TEK TAKO PRISUSTVOVA-
TI MOM POGUBIDE: 

   
    
 
 
 

 
 
 

 

PDNAVLDAM
DA SE NE 2DvEM
SIVIUK.
suzv OH. ’ PL/ "$IO SAM
SE DA TE VISE NECU. VIDE-
TLALI, I TI 5: u TIM HALDl- . » '. 

ALI , SUZI, MA

INTI NO OB~ KAKVA DE TD
‘ » RA /6 KRA-
VEDMA UE I

STRANCE, MDZDA SI IZGUBIO RA-
VELICANSTVSS. DvA PU-

YUM. NE POZNADEM TE. lEL| Kl
VOTAHE s‘I'A DE
TAD MLADIC
UCINIO .9

suzI, IVIOLIM TE. 
NEMOO MI REC! DA
‘'51 I Tl ZABORAVILA
MIKIUA. AKO SI I T! 
NAMERILA DA S S'A—
I_IS MOGU Tl I

  
   
   
 
 
 
  
 

  

DA STE USPELI . 

  
 
 
 
 
   

NEc‘I—: BITI PUSTEN
NA SLOBODU. NEKA
SE SMRTNA KAZNA
PRETVORI u Do2I—
vomu ROBIUU. 

O KRALUCININI NARE-
DENOIMA SE NE DISKU-
TUUE. 

  
 

   
 
  

ALI, VELICANSTVO, 
AI<D GA PUSTIMO
PoI<u5ACE DA POBEG-

SHVATAMIALI NECU
DOZVOLITI VISE DA
DZELAT UNISTAVA

    
   
   

E DE OVO RU- . 7,‘ NE DOPADA MI SE OVA KI? /’
AN SAII- NISTA ' ‘ LUI INA VEUKODUSKDST. VEC

NE SHVATAIVI. U SE POBPINUTI DA LJKI_D'
NIIVI TOG
NEKA FEE HODNIKDM
U KOUEM X uBUNAR‘I

   
 

VEATITE 2ATvoQE- _
NIKA U CI= _I. IDu, ATI A 1
EIKA ME I= >osI_I. IsAD. .. , ' ', 

 

NAIPEDENUE VELIKOG D'IA-
NA. F'OSLUSA'JTE

Ml BISII/ D VOLELI
DA SE TAU ZADATAK

POVERI NEKOM
DRUGOM -

USKACI, PR‘: STVARNO STE SE VAS DRZITE GA. NE DOZ LITE -
UATELUU. NIDE DVOUICA UROTILI PRO- DA 9 VAIVIA DA UMAKNE AKD NE ELITE
TIV MENEIAU POSLED POSTUHNVI DA IZAZOVETE SE5 I/ ELI‘
NUA RECRZJE(Z)CSErIlI/ IEJE . ’ KOG VCJTANA.
Q
E
29
A
Em
_d_S
mo
Dm . 
Em
um
A

V
. ... q-
. 

. .

STEPENICAIVIA SIDE U
IVIPACNO POUZEIVILDE. 

NAKON TOGA EIKE OTVO-
RI TADNA VPATA .
HAUDE DA ’ , TEK STD DE
VAMO. LA— QC  ; . . GROTEL OTISAQ
SPA c . I A. '- > ~ GRITEL SIDE

DIVNA DEI/ OD-
KO: ZAE NE Cu-
DES SVOG TRU-

 E¥E“EmE“Li’E aasagem Tvsisrmsews u sew m» * A  I; 
 KAO ZALOG MOG BEZGRA~ ' . -. TI SI REK/ ‘O DA | - 
‘- ‘_ NICNOG DIVLDENCJA.  I  .4 -. :
NISAIC/ )IAC_)[_? /séE- “F” NBVIAS PRAVO DA
DEM S/ ODE

   
    
 
 
  
  
 
  

NE TI

 
 
 
 

POSTD STE IMALI STU
ZELDUI ZAHVALDUUEIVI VAM
I PRIHVATANI CVE§. OD D-
EOUICE. MOLIM VAS DA SE
POMIRITE. 

vo IMA I<I? AI. D ICU. 
BA IPAI<, vEI. IcAN-

DOLAZIS I MENI KVA'
EIS POSLDI/ E.NE ME-

TE SE
W E 

POPIDTE U MOE ZDRAV-
LUE. ALI SE NEMOUTE

  
 

GLEDATI NE-

NE. ‘IJELICANSNO. 
SVI Ml BISND SE
OSECALI SlGUIENI—
DE I<AD BI V/ ‘GE
VELICANETVD PRI-
STALD DA PDEED
SVOG PRESTDLA
If/ IENUUE I DED-

 

’ UA MAToR. => METUZALEM 8| U I= oRE E- 5'”
NDU s TOBOM I. IcIo NA NDVQEDDE . I

 

ZBOEI HELGE . 

  

GFzDTEI_, NIsI SE I
vAI. :IDA UVRE-
DIO ZBOG o~
NDGA sTD SAM PRAVA

TI REKAO. 
. IE:  3:4‘
_: >———/ , d ‘
T. /' Ea, '»~"‘. '.~” K 
. ‘ .1“ 

 
 
  

  

DRZAVI DE POTREBNA VA-
S4 MUDRDST DR UNUTR‘AS-
NUE UREDENUEALI DOD
DE ISTO TAKO POTREAN
IVIUQKARAC KOUI ZNA KA— _
KO DA SE BRANI ZEMLDA. ‘

SVAKAKO. KO
CE BITI IIVIE-
NOVA? NA TAU
V

BILO DE LAKSE NE- DA, voTANE. 
Go STD SAM MISLIO. 

KOLBERT, IDITE DO
GROFA VENGLERA
1ZAI/ IOLITE GA (

Q . 

 

NEKA VASE VELICANSTVO CPOTDISE
PROGLAS I E SvI . DLEMI-
0‘/ AU I CI I2 OVE DOLINE DOC1
DA SE OPROBAUU U
NAUVECFJVI TDENIRD. 
I= >oBmNII<u

F’A§'| TO MESTC)-

SUTEA

 
 

CEPRI—

 
  

 

GRDFE, I<AZu DA STE NE SDIVINDADTE. 
NAUSPRETNIOI S O— "/ ELIKI vo_TANE. EI-
KUZOEM U KR/ LUE— OD DOSTOJAN CAST
vINI. AI<o POBEDITE TI KOUU MI

DACU I/ AM VISOK I-‘—’O~ UI<AZUCIE-
LDZADALI MoRAcE— -

TE DA ME SLU3ATE-

DA c‘u. - sAI<r2IvEN IZA

MOGU DA VAS OBA~—
I/ ESTIM DA CE
SI PLANOVI OSTVAI-ZI-

PRED VEI_| KII/ I SE NA-

VOTA NOIVI . 

VAS/ VLADATI
DOLINOIVI. 

VERLDEM U MUE-
GOVO LUKAVSTVO. 
SAVETUUTE SE

NDEND vEI_ICANSTvc> ES-
TEEA. KPALUICA DOLINE. 
POZIVA I/ ITEZOVE SVOG
KFEALDEVSTVA NA TDRNIE
S DRUZDEM I<DDI CE SE
DDEZATI SuTEA. I=oBED—
NIK CE BITI IZABRAN
ZA REGENTAI VOD-

. . NOE KOMANDAN—
’ TA .
VASE ORUZUE I SNAGA» GROIE VENGLER; 
D I3I)$ BOGA RATA. 

SVI RAD%NO PRIMILI OVU VEST. NAD-
BO RATNICI POCELI SU DA SPREMAUU

 

ORUZDE. POM vAM . 
ovo DE NADLEPSI NEI<IM SEED-
KONU U KRALUEV- STVIMA KOUA
STVU. SI5URNO GE O§LUZn'I
CEVAM DDNETI 90- NAEW, ODE-
. VIMA. 

CUTI. NISTA TI 2"? 
NECU. NDGAS MI L
SAM KDVAC. DE POTRESAN . '
, . _. W T: ‘ I NEMAM N1- SAMD "WOO . 
, DEI<IvAI_I CE— , ' A A, ~ ' STA. - I
I: ICIPo I<D- < . . . . . . . « . 
‘I/ ACNICAMA. 
uvE¢E. DE-
DA ‘ DD KO-
VA DE
ZAVESAI/ Ao
DAN, I<AD. ..

   

2A TO VREME SUI SE GDEADIJ DA. 
PRISUSTVUUU TIJRNIRU. 

WDDA UMETNDST DE
IZVANREDNA. DIVNO O-
RUZUESESETICU TE ,
-I-'-‘RE ODEEDENOG VFZEIVENA l/ IE‘: TIA'ZA
GLEDADCE SU VEC ISPUNUENA. 

DA DE NAGRADA NA OVOM TE 0 NE-
TURNIRU vA5A RUKA I vA- F’F’IUATE-
SA I<RcMA. I-IELGADNDA BIS-

Mo SE BORILI I NAS Dvomos. 

   
 

 

KRALDICA SE I= oDA I 1/ I
I I I
. k I-
I I Q
MO STD NIDE BIO DAT. 
KADA E NA ULAZU U

POLDE POUAVI KONUA -

NIK ODEVEN U CRNO. 

CRNI KONUANIK ZAUZIMA SVOUE MESTO

as H

U REDU. 

KOLBERE» MORAMO
SAZNATI KO DE TAU. 

ZNAK ZA POLAZAK SA-

 
 

 

. ; 1!
em = ~

igfi‘ ‘W

lZV| NTE ZBOG ZADOCNUE-
NUA. VELICANSTVO. POSTAVITE
I MOUU Z/ GTAVLJ MEDU OS-
TALE. NEKA SE VDORI PO-
BEDNICKI DO POSLEDNUEG

1
v ‘, - #4 . , ‘ I . 
r

  

NAPOKON UE DAT 
ZNAK. :? ?*" 
 — "5 -5?"

A/ _l@'$”; j:4)/ «.»; . Am

 '

 

V TEZOVI. ’
DO SUDAF<'A DOLAZI NA P LDVIN POLDA. 

ozsxn KONUAN! K 3: PROM :0 I H/ /‘-
LUUUUCJ SPRETNOSTI (PAK lZM| CE PRO-
TIVNICKDM KOPLUL). 

 

DVOTJICA PROTIVNIKA OKEECU KDNUE l
SPREMAUU SE ZA DONG/ NI SUDAR. 

   
  

 

 

ALI NUEBOVA VEC POKAZANA
SPRETNOST GA PONDVO SPA-

SADA. O DVOUICA NA'ZEMLUl, UZlM/ -
UU M EVE.
CRNI vm-:2 PO-
KAZUUE DA UE
HRABRIU. NEGO
STD IMA zNA—

IZNENADNIIVI SKOK. OI/ I YAHVATA
PROTIVNIKOVE NOGE. ..

UBPZO NIUE Ix/ IOGAO DA
SE PCKRENE. 
 . .A
PREDAUEIVI SE. V C‘ ‘
I P I " ‘

ON PADA POD TEZINOIVI

OKLOWK . 

IOSTALI su
TAKMICAPI DO
TADA VEC RE-
SILI PACUNE
SA PROTIVNl—
ClMA. NAROD
VESELD Po-
ZDRAVLUA
POBEDNIKE.
cam VITEZ U: 
SKRENUO PAZNTJU
NA sees ‘ZBO6 BF? -
zme I SPRETNOSTl. STE-
TA 510 2806 vwswe I
I LDSEG v ADANCJA
_ 0»? EM NE
' . 21-: DA I209-

.4

“'7 CRNI VITEZ IZGLEDA V VELIKI VOTA-
oPAsAN. NE BIH vc>— NE. POBF? lNU—
L$2(? NEANADINAS , CU

. “v‘ -
Km -1 344 ‘= ‘—$
‘S R!  ’ ‘Bu
)’_ - . 
‘ . ’l1 1 ~

PDCINUE DRUGO TAK-
. MICENUE DANASNUEG
- TURN IF? /-‘ . 

  

  

  
 

POZDRAVLUENI, POBEDNICI IZLAZE IZ
BORILISTA DA BI ‘EE SPREIVIILI YA NA‘
REDNU BOFEBU. 

 

KOLBERTE. CRNI VITEZ
DE ORIKS/3.N. NE SIVIE DA
POBEDI . UASNOP

. - NE BRINLVELIKI
/ OTANE. NECE
‘ POBEDITI .
YNAK CE DAT I PODEDINACNE
PX! 

DOS IMAUU
PPAVA -DA SE
TAICIVIICE PO-
NOVO IZLAZE
NA BORBENC)

GLEDAD. GROTEL. ‘ STVARNO DE ZA
I CENI VITEZ UE STVAE— -~ DIVLDENOE vRED~
NO SUAUANKLADIM ‘ ’ K NOST I SRCANOST
SE DA CE 1 ovoe . » CR. “-I06 ‘JITEZA, 
0 < VCITANEP

STVA 0 DE SRCANO-ST cawoca VITEZA
ZASLU IVALA APLAUZE.
' - 1 TAUANSTVENI IAKO RA‘zORu7AN, TADANsTvENI
g$3S, "/ “E1 II'<‘I<7§Agtc= _)yO BADRAC: NE POZNAUE CRNI VITEZ NASVWLUA B0R’BU-
DAHN P0359“ UH, NEKD _ N/ -PF2E[%, CR/ N
' BRAVO KOLBER- DE POKUSAO DA MI I VITE E‘
TE. DOBRO 9: . .. 
MU DAO NA— 5» . .Wgra_ . 
PUKLI STAP. .‘.17.5s'« , 

    

I DDK SE DESNOIVI KUKDIVI STITI OD ZBOG BOLNOG UDARCA KOUI DE PRIIVIIO, 
PROTIVNIKOVIH UDAPACA. LEVOIVI GA PROTIVNIKU ISFADA IVIOTKA IZ RUKE TAKO

DA SE NA TRENUTAK NALAYI BEZ ZASTITE
POD UDARCIIVIA CRNO6 VITEZA. 

12 GOMILE SE PROLOMI ODUSEVLUENI uz 1 GROF VENE-
vu< DOK NEZNANAC POZDRAVLDA U LER OE IZA-
PRAVUJ KRALIJEVSKE LO2E-
DVE 'ZAS'D‘VE SE ODS
VIUORE NEPOBEDENE NA
UAI? BOLIMA. ZATO OB-
CJAVLUUUEIVIO POSLED—
NUU BITKU IZMEDU
DVOJICE PF3EOSTA-
LIH. BOPBA CE SE
VDDITI IZNAD RUPE
SA ZVERIIVIA. 

 

C-EMU POSLUZILO . 

 
 

  
  
  

  

oPROsTm-: ,vELu<« / OTA-
EEINISAIVI VEROVAO DA
E TAKD DOBRO
SNA I. AL| NIDE 5vE
I2Gu8LDE-
NO. lZBDIZ Q . 
OIEUZUA . .

  
 
 

 

BORBENO POLUE YA
POSLEDNUI SUSRET UE
PF? IPREI/ IL. UENO. 'I'O UE
UZANI ZID SA CIUIH SE

ST RANA OTVARAUU DVE

RUPE U KOUE SU SI/ IE5-
TENE PUNIE. 

UZVICI IZNENABENUA SE CUSE KAD SE PODAVI GEOF
VE. NGLER- PO SAVETU KQBERTA. DOBRO UE IZA-
BRAO ORUZUEZ KDLA SA UBOUITINI NAPRAVAA/ IA NA

 

TVOUE LUKAVSTVO NIDE NI-

 
 
 
 

  

GROFE VENO-
LER. SLUSAU "
TE . 

 

IZNENABENUE UE NEOPISIVO
KAD SU UGLEDALI KAKD SE
SA SUPROTNOG KRADA PO-
CJAVLDUCIE TAUANSTVENI VIT§
ODLUCNO STAGE
NA BOREENI TE-
REN. DOI< VEN6 -

LER I= RAvI KRUG L . 
I<AI<O BI POSTIGAO III
BRZIND. * 

. TAU SIEOMAH OE

   
 
 
 

  
 

  
 
 
  
 
  

STA M| S.. I-

  
 
  
  
  

‘-UD 35' mm STVARNO ST‘ RASKIDAN ILI TE O I280-

CE SETEI-/ JI—1'I IJNEE HBRII/ I8”/ ER ZPCJVRRVIJRI SA zvE- RU? NOZEVI

P905 3 ° R IMA . EA TOCKDVA
VF3“5‘-E‘3U- vosezu DO VIATI

DA. KOLBER~
TE A3-IOURNO
UE DA OVOG

PUT/ ‘ NECE I-

  
 
 
  
  

  
 
  
  
  
  

ONDA UURNU SVOUOM Ix/ IPSINOM NA PF. ’O'

TIVNIICA KOUI GA UE

CEKAC) . 

/ I/.  
/ “ 

 

CIM SU KOLA PROSLA ON PONOVO SKOCI

PPED NUIM
ON SE PEB-

UCI KDNOPCEM .
PODIZE sx/0:1
TROFED, DOI<
MU NAROD, 
ODDSEVLDEN
ROODHVATOM, 

   
 

IZBEZUIVILDEN ZBOG PONIZENUA I/ ENGLER

ALI l OVOG
PONOVO NAPADA. 

Rum pRO- '-

 

: DOS UEDNOM ZAFIUUKA
KONOP KROZ VAZDUH I U-

HVATI VENGLERA. 
II-I

/ :
. ./
K. 

, 
IIII
I. 

1

A‘
‘ ' inn ‘Irv. I‘I ‘I

‘ I I I , 

I ‘ I ‘I i . 
L I I
I

. §
SMIRITE
GROFEEIZVU
CI cu 'vAs. 

 

I. “/ALA, / |TEZE_QgIM gm ‘ VENGLEROVA ZASTAVA SE zNAI_A SAM DA CE
5. HRAEAR LIME; DA BU- SPUSTA I VIJORI SAMO 24- TAU DI_INAI< FOBEUTI. -
05; I MII_o5RoAN_M, -I K0 _ STAVA GRNOG VITEZA. NAI= OI<oN du . 5

  
 
 
 

TI BIO NECU TITO ZA-
BORAVITI. 

    
  
 
    
 

  
 

PENDE SE NA I<RAI_DEvsI<I PODIULJM, 
KLANUA SE PRED KRALUICOM I spus-»
TA MAC PRED NDENE NOGE. 

{ 2A VA’-6 SAM SE VELI AN-
; STVO 80- 4'3“ I
 HvAI. A.vI- RIOI PO- . 
 - TEZE. BILI BEDIO. 
“K STE HRABRI. =. 

POZOF«? A'~/ LTJEN PLDESKOIVI PRI-
 POBEDNIK TJASE PO '
NUA. 

  
    
 
 
 

 
 

DRZAVNI SAVETNIK I
VRHOVNI vovm KOMAN-
DANT . NIDE LOSE. SA~
DA Cu MDZDA IMATI { >
Am MIRA TAKO DA
U DO KRADA MDCI
DA PROUCIM ovu
TAUNU. rx/ IORAM DA
OTKRIOEM ZASTO

SUZ‘l Q/ ‘UK! SAL/ ‘GD
I KOLEERT IZCSLEDAUU

KAO DA SLJ IZEIUBILI

PAR/ IC
_'/ 

I

POTREBAN

 

  
 
 
  
 

VITEZ SKIDA SLEM I OTKRIVA LICE DOK SE
MEDU PRISUTNIMA ZACU UZVIK IzNENAaE—

ZAROBLINIK F’ f/1lS-

 
  
  
 
 
 
 
 
 
  

NISTE REKLI DA NAM OE
%VEK SPF? E'

TAN l HRABAR‘. -3 NIKO VI-
SE OD OVOEA OVDE NICE
POKAZAO TE KVALITETE. 

ALI, R'AZM1SLl-
TE. VEC

SAM

ENCIE. 

 

   
    

 

Al/ I SE DA
NE ETE POVEE'O-

DA, vELIocNsT/ C2,
UA 5AM. | KUNEM
SE DA Cu ZNATI VAT! U TO 510

KAKO DA DCBRO PRICA. VELlCAN-

ISKORISTIM POLO- STVO, I DA CETE
ZAU. MNOGE STVA— 5
RI oI<D PRESTOLA
NE FUNKCIONISU

  
   

 

 
  

 
  
 

F'R’ES'TANl. AKO DE
NEKO oI= >AsAN. oNDA 5!
TO TI. ‘'31

""IIIIIIIIII nu

VITEZE, ZAHVALDUOEM
NA TRUDU I IMENUUEM
VAS 'ZA KOMANDANTA MO-

IZNENADIO Sl sE. <3reIrEL. = M1S- '
LIO SAM DA SE TAU . rvIDIvIAI<
ZAVRSIC) NA DNU BLJNARA. 

SUVISE SAM SE
PCJUZDAVAO U
TVOUU LJJKAVOSTZ

KO ZNA KAKO SE IzvuI<AD. => KOLBERIL

A TAKO CE I BOLTJEGROTEL. 

RIZLA ME OE SAVEST

TO SAM UCES-
Tvox/ Ao u

TOME. 

vELII<I SVES-
TENIK CE Bl-
TI LIJUT STO I
SE STVARI NI-
su zAvI<sII_E - ‘ ‘
- D SAM SISAD DA GA LIK-
z'I; IAgC‘é'KKLg‘j*§’A3ETEER fig KA ‘ I VIDIEAM. ..
'; ,'OSwsAo MOT. V NARF: : . .’ ‘ A . .
eEN; ;A_= > REKAO SAM
Tl DA DOT

TVOF? ENl-
ZA KA. 

DUANE. DA
SAM UCINI
STD SI '

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  

VOTANE. MOLIM DA MI
DPPDSTITE STD SAM
VAS RA'ZOCARAO. MO-
DA ZELDA DE DA 
REHABILITUOEM . AKO
BISTE SE UDOSTOOIL! DA
ME SASLUSATE DA BIH
IMAD DEDAN PLAN. 

<3DéS_§I, AI. I 
 : ;.). ,_. ,''‘17—<. f ' ‘

ISTE VECER‘. NA DVORU UE. BANKET. DA PIDEM
' 'ZA TOG

'v'_ ‘-'-7‘ ""l I K
15% HRABROCD BORCA KOUI. ..

NA ovAD RADOSTAN DAN, 
UGLEDAU SMO I<AI<D
. SE NA HORIZONTU FEA-
NE MOZES DA DRZ9 . . DA ZVEZDA vELII<Dc5
5OVO%§’REDC'fi7j‘EN‘M , G‘ DI_INAI<A CIOIM SMO
VEU N5TV - - . - ‘ BOF<‘ACKIlV| VREDNO-
Aw I‘ 5TIMAPIDEI<A— -
LIPDDIZEM
PEHAR’ I PI-
DOCNIUE. .. NEKA SE cwu NA- 'ZA TD VREME MIKICIEV DN DE KRADOM SASUO U
SI POKLICI I<oD POGLED SE ZADRZAD CASU SADRZAD IZ BOCICE. 
--1: E

SLAVE OVOG UUNAKAJCCDI E U NA BOCI NA CIUEIV1 SVIK
BUDUCNOSTI PREDSTAVLUAT1 LU UGLEDA NEKD QJD’
MUDROST IZODBRANU N£E NO MAME‘. /RISANUE

’

Aglihlé}

IIVAI / [_

we A

 
 
  
  

BEDNICE. ’ STA SI STA— POKUSAO SI DA ME

vID U VINO? ISPID TD 5. OTRUDE5T.8ERl. é.: A‘<C()3._j, FI
» I4 ‘I. i, 

 

 
  
 
  
 

DASND DE DA DE NE-
KO HTEO DA VAS UBl— SE NAF’RE—
DE I PDSLUZID SE DvIM ZATI DA Bl
SLUGOM ZATD STD NE SE SHvATI—

 

DEDNA STARA F‘ I~'
CA KAZE DA CTEé—‘
vEI< SIEECAN OD Vl-
NA: / NE DD MACA
NADAM SE
DA VISE NE-
MATE NE-
FI? IUATELD-

STA VAM DE .3

‘OE

LI

V/ I/ I

SLUSAUTE! 

PONOVO ME ‘

DOZIVA . 

OH; NE: VITEZE . 

CAK SMO VAM DA"N[T1 2,4-
TAPSALI 2A M1 OB ’’

VREME TURNI-

ALI, VITEZE. VI
DPET D TDME. 
VEC SMD vAM KA-

ZALI DA TD NIDE
MOGUCE DA SMD
SE POZNAVALIOD

A I SUZI SE PO-
NASA KAD VI. 
AKO MINE I<A-
‘ZETE STA SE
DESAVA | ZI’3UBI-
Cu GLAVLJ-

. MA HDCETE LI

STO SE TAI® PO-
NASATE. OD KA-
DA SAP/1 OVDE, 
PRAVITE SE DA
ME NE POZI. IA-
DETEPNECETE

ME VALUDA PO -
NOVO UBEBIVATI
U TO KAKO SE

NE SECATE I350-

U TOM C/ ISU DO
MIKIUA DOPIRE NEKI
DALEK I DUBOK
GLAS. 

NEKO ME DE
ZVAO. CIUI
UE TO

I<AI<Av GLAS .3

MI NISMO Cu-
Ll. ’ NEMA NII<O—
GA. VITEZE. OTl--

DITE DA SE

MIKIII. ’ MIKIII/ DO~
DI. ’ DODI. ’

MII<IDu SE UKAZA ND<AI<Av LELUUAV
_ LII< LEEDECI u vA2DuHu. 

. ' TAMO. .. POGLE‘
DAUTE. ’

NISTA NE
VIDIM. STA
- 1;, -

II

DOD! U DDLINU T 7‘? KAO HIPNOTSAN MIICI NAPLISTA MED ‘. -I 

’ -«". . TISINE. ’ 2AI-rrEvAM ; _ ’ CU PRIDATELDAI PDLAZI ‘zA MAE
-.  TO- I: - NIM PDZIVDM. 

  

  

PDKREEDCI SE TA? /-NST'VEN! I/ I
DTICADEM NEKE MASICNE SNAEE, 
MII<I NAPDSTA DVORAC. 

«pr; §?'. ;" SLEDI VDDD SVE DD IZVOIQAIMESEC
. <:- « I CE TI POI<A‘ZATI KAKD SE STIZE D
 . .— . - . DOLINU TISINE-

 
   

   

  
 

GROTELI ON‘U
LUDAKU IZ-
? UAHAO IZ DUDE-
. CA. KU['3A LI DE
NAUMIO. -°

SLUSADIGRITEI TAU ‘ 30$ NQ<C DE VIIO KAKD : II. =.. _I/ III<I. IZUA-
- HAD. .. . 
FE VLADA SUXIIVI BI — U PR/ VU S‘, K01-~

' MOGAO 3' DA 1 VIDEO SAM IcAI<o 12- ssm-E. NDcDEzA

NALETI NA oPAS-
MOST-MCWAM0 DA %§?3I'= _Il§A°Y; %“I§C‘ 66?IE- ""A5E‘°E"'°"

  
   
 

  

 
 

  
 
 

  

ICRENEIVIO 7A NDIM. ‘.
A MIKI. su-zoecx zov TA-
QANSTVENCXS GLAQA KRE-
Nu uz PZEKU. 

‘:4 '7 __

PONOVO SE UK POUAVI 1 DOCNlUE on wuss NA
PRED MIKIUEM. DRVEN MOST. 

MOST PREKO Po- : ‘  AZ '
TOK/ .l/ IOST PRE A ‘- I  ‘

 

__ A, ’ _ _ I ‘
‘ OM UE ST! G/‘O NA POLDVINU ' ' _ SAD U05 ‘u TZAMKA. 

. MOSTA- NEQTO OPASNO ZA‘ . -5 V ’ ' ‘ _ DOBRO STE DE Z'A~
FIDUKA PORED NUEGA- I -  " _ ‘ A/ 'H‘5LlL.1,AL1 / /h/1 NE-GR‘TB_/ 
KAKVI ‘EU

CAROBNIM STAPIGEM POSLACU
NEKE u CARSTMO SNOVA.
NAPRED , 
VITEZE . ’
DR'ZlTE SE, 

"' TAKO Ml NEVADE/ ZNAO
V‘ SAM DA {DE ususszer NE-
, ‘ VOLDAMA. 

‘I . 
L» 2 9'~
I‘

 
 

   
 
 
  

. ~»'

:1? ‘ "2 DAD DA GA nzvu-
. ‘ _U CE N‘. 

  

2ALnM PF? lDATE-

LUU, AL| NECU D02-
voLm DA ME

GRITEL I GROTEL DODOSE U PRAVI CAS. 

     

«. 

 '“ IZVUKAO
" SAM SE.
~ SAD CB3 PRO(3L! TAT« svoa

ZARDALI P. /IAC. 

  
  

. ..A ONDA SU OBXICA POLETEU U VODU. 

 

'. :'; ’ -42%» . ‘ _‘ ’/ )4? -—“~= r=

MK! 35 NAGN PREKD MOSTA DA POMOG ~
NE GROTELU KOUI OE PAO u VODLI NE PR1-
MECUOUC! DA UEUAN OD NAPADAOA | ZA NOE-

  

 
 

PREOSTALI E’/ ‘~TNIC| BEZE ISPRED ZA-
A HUKTALOG GRITELA. ..

 

 

I 1”‘ : I ‘L: -,‘ '/ Q-‘:7’
OVOGA PUTA _ E ‘ p Awe 5|
Ml NEEEE u— ‘ V R

RACU NE BEZ

NCJUSKALA . Z806
NUIH DE DROPALA
ZASEDA. VELIKI VOTAN
CE am LULJT. 

  
   
  

KAKD MOGU SAD/ DA UA-
Vlf/ VELIKOIV1 ‘JOTANU DA
UE PLAN PRO-

UMAKAO M1 DE. 
NADAM SE DA
NlSTE RANUE: 

NISAIVI. PR’IUATE- ' AU. NAUBOIDE ‘
LUIlZAHVA1_UUOUC| DE DA SE VRA—

- TITE u DVORAC, 
,Wfi_ DA SE ODMO-

 
 

  

RITE.
NE MOGLJ DA SE VKA- POSLUSAZJTE ME. v1TE2E. DDDI. MIKI. SL DI REKU Do IZ-

VRATITE SE.  VORA. MESEC Tl NA POLO-

’, ., , «. VINI TOKA POKAYATI DALUI
‘ ""‘ ,3 NE. ..MOR7AM —

A 161. Evo, .DN" SE
. - ADA

5LuSA’o, <3EoTEL, NE _ V. , KUDA Ll UE KEE-
MOZEMO GA PUSTFTI ‘A NUO? ‘OUR! KAO
DA u H/ LUC! NAC| UA— ‘ '1: DA DE IZVAN SE-
MA TUM/ ‘RA. VlDlS Ll . -. 

DA GDVOQI S DUHO~

VIMA .2 MORACEMO

NAKON TOGA M': Kl ST!2E U NEKU DIVLDU DO- 3/IESEC NA POLOVINI TOKA
LINU. c-‘.05 U5 | Z/ OR. .   . E TI POKAYATI PUT. A TO

MA STA TO PPICAP _

. r
SAD SE l/ IESEC NALA'Z| 
NA POLOVINI SVOG LUKA. 

REKAO Ml ‘OE DA CE
Ml MESEC PDKAZAH
DOLINU TI

NIDE U VAM RE- 
KAO DA TREBA ‘ '
DA LEGNETE S
LEDENIM O8I. O~
GOM NA GLAVIP

 
  

PUT U SNE-

 
 
 
 
 
  

 

-V OVAU GLATKI KANIEN ZAISTAI ucu

MIKI KRECE PEEMA ZIDJ NA KOME DE MES , 
UCI SENKEOZNACID EC
PUT VEATA. 

BACAU TACNO IVIEST O PO-

VITEYE. DOSTA UE -

MA. ..'2AlST'A. .DE H 7 ‘

 cuDND. ..vRAIA. / 
L _ V : "

. .. 
E: 

Ssa@: sse - 5é; ,f«. -1;; .

NA VRATA: POND-

AKO NE BUDETE
HTELI fv1ILOI/1.. .

SLUSAU. ZAR . STVARNC) -
MISLIS DA TREBA DA
IDEMO 2A NUIM I

DA NISI N/ ‘EEO FPICI
‘ O DUI-IU. TAU SIRDMAH

BUNCA NE SME-
I/ IO DA GA 09-
PRIVIDENUE ISAD, O/ O
UEZIVCJ f/ IESTO. TO MI

SE NE DOPADA. TF-? EBA~
LO E DA OEIANEIVIO U

SLU5AD. POS-
TAUEM NER/ OZAN-

  

NADo§E SE U OGROMNQ7 DOLINI SA SPOMENICIMA. 

TAKO Ml NEwA- ; -
E. ’ GLEDAU ONE «
DNE Sn/ Am. .
REKLO Bl SE DA

  
  

 
     

 

    
 
 

 
 
  

PA21. l/ IIKI. ’ OPASAN DE HOD KROZ
N3“ TQOOICA 97* DOLINU TI5lNE. SMKT VREBA IZ-

GDSE U BLIZINU _
PIQOLAZA ! Z!/ IEDLJ ME, ?}, i_T3X§, _‘, RUG

DVA KIPA KOUI SU
PPEDSTAVLUALI / I-

STANITE’ pR1QATELQ[_/ PRE. - SIGURNO DE P»/ IISLIO NA
‘Tl NAM OPAQNOST. ’ | —-1 OVA OVA

OPET GO/ OFQI
0 PPOVIDENUU. 
NUEGOV MDZAK

UE. OSTEDEN.
CIIVI E KAIVIEN DOTAKAO ZEMLDUIZAQJ SE SNA-
ZAN UIVI I IZ OBA POQTOIIJA IZLETESE OSTRI VRHO-

 

KAKO ovo 08- Y MENI DE
DASNDAVAS, s/ E MANDE
GRITELF’ NEKO DASNO. 

GA DE UPO- ; —
ZORIO NA _ . ; - V

CINI SE DA NAS PRIDATELU NA-
MEEAVA DA UDE U NDEGDVD

 

NIDE TO CUDO~ '
VISTE I/ EC GLA-

VA DD KAMENA
CIUA SU USTA Sl-
C-SURNO ULAZ u

 
 
  
 
  
  
 

  

NE. ..sLuSAD. .. OSTATI
SAM NICE UGODNIOE NE-
GO UCI STDE3DM. cEr<AD, 

NE. ..SI. U$AU. ..NEKA IDE

TEK STD su USLLKAD IH
SAM, DA STVARNO NEDU

NEKO CUDNO SISTANDE ‘ZA-
USTAVI u MRAKU. 

KAKV UE
T051 A-

   

PLASIS SE. .
GROTELP
DNDA osTA-

 

  

-en’; ‘ "
-. —. _, 4;: f. at _ 
r . K .  “ ‘ § 3‘ ,
STANITEJ NE NIICITE » IMA IH NA STD‘ KAD SIJ OTWOVNI GMIZAVCI HTELI DA SE BACE

 

, . SE. ’ . TINE. ’ NA PLEN. PONOVO SE PDDAVID TAUANSTVENI
 4, _ ; ,4» UK IZGOVARAUUCI NEKE CUDNE FZECI. ZMIUE SE
_ 5.; ;, _. -;-7;,  A ODMAH s= >o— _. I. _. 
TAKO MI NEVADE An _, S‘ .  VUKDSE AMSE_NA_ Eyzg . 
in , MOE. /AMSE fig __r; 

NAMOR. ’

  
  
  
  

ON DE NA- VEC r= oc: :- ‘

REDIO ZMI- NDEM DA

DAMA DA VERLIDEV1 DA

SE pc>vu- ovAD IMA AN-
. _ KU.  DELA cuvA-

DODI. MIKI/ ALI, DAI_DE

MORAS SAM. OSTAVI

w PRIUATELDE
,3, -ru. _

 
  
  

PONCNO SE UAVIO. QEKAO UE
DA MORATE OSTATI OVDE! PUS-
T| T|%E DA SAM IDEM DA-

  
  
 

     
  
 

PAMETNO. VIDI
SE DA CITA NA-
SE MISL1.0STA-

 
 
 

  

'. DALDE TAUANSTVENOM MO-
CII MIKI PROLAZI KRCIZ vRArA u
DNU I7ECINE. - . ,

 
 
 
 
 

 

 

 $3 OVO DE SIGUENO GIZOBNICA NE-
D, ’ ,3‘ ’g§; %; KE vA2NE LICNOS ‘ _ ' _ _ : 
pi

 

, E. ’ 12 DOLINE-DA
lg». VIDIM KO DE
OH. suzn, MOUA SUZI. STA sun
UClNlL| .-3 NE—: MoSéJé? E./ NEMO-

 
  
 

-, .

_, .

. » ‘I
--. -‘3:'’. 

End

‘. '~; s*= *‘~*r . , ~ MUDRACEM DOLI — SUZLALII 0-
~—  ' NE TISlNE. CUVAR GROBA. BICNC) Ll I. 
TO su PO- -. 
smrzmu
osmcs
NASE
KR’ALUI—
CE ES —
TERE, 
KOUA DE . ,_

 ‘4 O ‘I DA SAM. MENE NAZMUU 7N/ SCLTO NIDE

'. ‘_' —’
. ‘w * ‘

 

v F 1 , 1- . v 
1 39‘ ': ,,1;, V « 

7 v"" '77‘ : ‘u. ._
>3?! ’ gar, -

SLICNOSFIIOSOBA KO” IMATE KLTJJC TAUNE KO— GA SAM TE

UPRAVO ZBOG TE ZNACI DA VI ZNATE. ..

DU Tl NA'ZlVAS SUZII UA ME f/ IUCLZNATE ZA- 1 PO'ZV/30. MIK1:
SADA DE KRALDICA STU ME PRICIA 1 NE A I POTREBAN
N/6 PPEPCTZNAUU VI . . -‘j
KA‘ZlTE MI SUE. MO-
L| lV1'VAS. C)BUA91lTE

M I TO DETALD-
Posro 55 smssmn ‘u 01/0.7 DUL/ /W '

/ 7'1 zrv/45 KFMO JE A/ F75 K/ F7900
KRFILJ/ [Fl EETERH .75 oz/ no P02’/ L/ELH. J

/ Z P05 T038 / NE PF? /37 7/0 5 VUJU

HRHL U
wt FISK/ -7 Ml JE
/ (‘£70. V
 . '_. -' »‘

   
  
  
 
 
 
 
 

 

nu, JED/ U05/-‘I own as 05TF7V/ LH
51/0:7 rvm?00. para; 0VOM z0£rv(u 
. PF? (£5 svs L/ /DET/ . - I: 

  

   
 
 
 
 

 
  

 
  

 
 
  
 
 

NEVERO um’/1/0.’ V/ DIM LI-

KOVE KHHO 5E 061.50/7.7U
NH l/ UDI. ..

  
   
  

OPLHKIVFILI NJENU SM! -?T: JER JE BILFI
DUBRR I MUDRF7. POND! /0 JE 5TVOR/ LF7

 

mznmrcn N/ JE 05TF7VILFI NHSLEDNIKH H031 v/ Km/5m / vnnau CE nuaa 2‘/ vsn BEZ
5/ an/ rvua 0 SUUBINI 00 / NE. I5P/7'/ VH/ VP VL no/ mp, nu JEDNOE on/ vn (6 5n
—. 5Tl? F7/UE 505 55 R9917 5U/ V(E 57/0 DE-
‘ . . vamp amt/ /H
Z; -;; _ s 2 01"/ JU / zu-7r/ vs
 . h, _ *1,’ . K05E.0N/ £7 (‘E
-* *‘= if v. 3155.. L/ Z‘/ n / vn mm-
[J/ [U £575/2.

  

 

WHO .75
-1 G0:/ OR/ z I: 
.‘ LEGE. ”/I7/7.
gl OBJBVLJUJET E PROf?0- U 00 THDH JE PR05L0 PRE IUEKOLIKO DHNH PHTHOLH NH5lH
HNSTVH. ZFIH 57E BILI ZIVI 51 SEDF7/VI DUE/ H UEKOVH IZVIHHEH OPHZ/ LH JE VH5 L061'0H/ 
PHE SEDHM * U HOJ/ MH JE N/ -7HOD UOEILH DEVOJKU KUJU Tl NHZI VH5
VEKOI/ H? 50’/ f7,. ?f£fl§HM GEEK/ VHO DH 5E fl5TVH- 5UZl. B/ [.0 JE 7'0 PRE05/fHZH/ UJE

RI 035m/ v.75 /4035 JE HOJE 55 -
 > BOLJE JED/75/75111513 05750 pR090z‘nN5rv0. %’¥f_3f, 5,25%’ 08/57'/ N/£0. 

VILI NH

  

  
 
  
 

  
  

 

  

zn/ an 00 JE DHNFISIUJH
KRFILJ/ EH DOLI/ /E srvn/ awo
SUI/ .C;1'F7H0LFT,0’£7/7 ME N/ JE
PREP z/ up . 

' 5 NIJE TE

PREPOZNHLH

 
  
 
  
 

  
 

  
 

IM 55 00.70 Z‘nROBrw / V/7P/ U
KDJI 50 / M /25/7/snu U5P0-

M0 IH 05r0v/ -
7/ mm BEZ
5E£'RN. .7FI. 

   

   
  

SHI/ HTHM. JEDHN ‘
SLUGH JE HTEO 0/7 {W __
S/ Pl-7 NE§T0 U -

  
  
  
  

  

  
 
 
 
 
  

Z5115 LI on snzrvns

M/5L /0 5044 0 pu- ~
0 5VOM tron/ .70 -’PRI9I E! 

KOVN/ K U BRHUNU

snzrvntss . 
ZNHM 00

DR? ! avna PR! -75FIh’ M075 0/1
u/ wsn 05.757v0 vamrvavaa

 
 

  
 
 
  

 
 
 
  

NHPITKH. 2505 00 ME I PRIJHTELJIMHIZ __ 105A/ cu. 
- 5- “V”LF" 3915-, ?”5T0 p/ ms zn J05 UTVRDENJFLSTH r ~- 
= .ad»; «:; ?)-'3 / W P04493575 - W570 NEKE (5 RHDITI ~090-
- .3. -5:. 575 Ml 5flM0 w PR/ JFP LEW, M03 ; ¢gN_7,= 

  

 TELJ5K/ NHKLDNJE/ V/P _ A 7”’ 057,, -,-W0 5,5,. /, fin
« - -  run umzu 0

DOL W U . 

. Er
V0 n0aL50n 0 205/vnc. JU_P. ' r= r;’. ’., .' 071/n05n/ J0
W" POW HOULVER. 5/‘non A/ FIPOLEON. 

T0 .75 ON/ ZHISTH
JE NHPOLI. -'f7N -f

  
 

 

usno JE u UT! /ROE/ UJE. n5/v0Z5n/ 50 an
annz/ u. on/0 J. /:' DUHUVN/ A’ ennu/ u.

PH/ METHN JE / UHPULEOIU. 5H0 / M
DOKHZUJE DH THEBH DH EH SLEDE. 

  
  

 

 

 
 

{E25 /2 Ufl/ RDENJ/7. M/ SLE
on 55 00000/Ln / V55/?5(n. 

NFIDULEON (5 / H 00v557'/ .

nu N555 0m/ -‘em nur / rnoz
v000nn0.

     
  

NE an/ /w, mm, 
v/05655 / H
USHUPO.
vsum var/ =/N JE nM5/c/ - NE BRINl/ MIKI. 5/tu Mm/ . vnnn 55 u on, anus. 
azn/ v. 251/ 0n PREUZME 02 55/5 / 5nv570- £? RRD. ..5TRFI5/UE (5 P01./ €72/M
svu v/ n57 55/M0 7/ 70 vn u 75. 0/-/ .' VODFI 55 srvnm 00a00/- DDMF/ ‘H. 
MOZES an 5P/25:‘/5. zn70 05 [RVEN/ -‘H 7/. / brRFIL.7/(Fl .75 , 
5;; /M r5; _‘ KRV. ’ v/ mNz/ u 0/2/7_= »v057/. ‘_
nu, KFIl4'0 5U 0 0”F75' 7 - ' ‘ . _ , ».. Is! " . .., .
. . an 70 M067U ' 7 »- gl, ii’
on UZ‘/ N/M. -7 - . . ~

   
  

KHDFI 7/ BUDEM ' / -/1/nLn, an/ .5,
/ =0rn53n p020v/ M/5L/ /.‘u . . —. 
M5/an U005/.  ' -

NFIDOKOIU 575 55 l/ RFlTILl/ v/7525. / =Ln5/u

5|/10 56 OF! STE
MORFIM DR IM DHM / w75rR/ an/ qu, 
pnnsn/ r / raw 5nM

  
 
   

   
 

   
 

 , ‘$.13 003/0 00 BHLH. 
 2 g_s; _ , nu, /rn/ r0 :0 . =
K '

   
  

 

«I2 _ . 
.jL 5 ‘

   
 

 
 

/ ;R075u / vn0nM 55 on / u/5/ MIKI / nn 0 BOCU HVHLFL n
5v5 pap/0. HLFIDNG : /5/ Mn- 5n0n n: / / z / r55/55. 5n0n 570
L0 75L‘/ vasn _ _ 5575 u / _ , 
5/ M/ 90- ~. 3--. ~/:5,-'; AA. _*. ;»-. % , DI/ DRPC. _ -- M
5Lu§nJ/ 5n/ -
75u nn5057n-

/ -/5:1. /5/9/Curuno, 057n v/ 
MnL0 / MEN/ .

. _~. 

H

   
 

 
 

' J5575 / ./ M5 Nnzvnu
M/ m . = 0N0n J5 5v5
'~_ _ 0 REDU. 

HEJ/ M/ KI. 505 '
5M0 M/ 70 . =

 
   
    

  

BFILOVO 5/25057!/0 not/ N:/5 0n
an/75u 57nN/ . ’ DEL WE‘

m'/ M/ 55 0 / M / v/. /MnM
.0 mnv/ . 055 na 05 5nM
. . /5n/0 Bnlfvu
NEVEHOVHTNO. ’ V IMHLI SMO SRECE P05T0 JE 5VE V ZHBOHHV JE /5T0

JEZIM 55 / on/ 00- 5/0 N/5M0 znao .0 F? EOU/ 7n53n 570 I5MRT/ n5/«n
M/5u 0n 5140 00- RFIVILI / on V0- / 502/ 5/pn7/ JE 55/45p/ n / u.. .
/ rusnz/ nu on 75 LIMO 0n P/ J5M0. nnnsn/4. N5 555n/ w 55.

     
 
 

MIK I JE
UPUZNHD
SMUHH
I SHLHEH
5H
5 VIM

DOGH -
DHJIMH . 

 

'. 
-. <-

 

5 -« BFIL MI .75 REKFIO 05/ 55 55
1-. .. 00500/n NESTO 57/? n5/U0 0
f «k 0v0n50. nLn5/M 55 zn 502/. 

, I_

2 KP} 0 7 n n PUKRETNDM M0570 NEMH ‘ 0N5sv5555/V JE ' 05v557/M0 an. M02‘0n
H O D N srnnznnn?  A/ EHO an JE I 55 NnM / V5570 R55/. '

  

   

£3 UDHHIO. 

F‘
. ” , Z5, w varnrv as 0RGHNIZ(.7- m snm a£‘Em- Pazummo 00

EW’ Damzl 553/ g¥E. ;I/ [1520/=7 NI~ vno POBUNU. ZELI vno on varn- KRHLJEI/5HIH
' 5N, JE PREKHSND DFI s/ Ra/ vs KRPLJl- run, nu NE scan, MUZDH 
UBJFQE 130- on spnssrs cu 5 PRE5TOLF7 I 214- mm: BRIO. NIJE KHSNU. » %
g2%, L0, UZME NJENO ME57'0. - -- . ‘—- ‘-

 

SPFISITE .7E . 

 
 

  
 

U PROS‘
TDRIJI LE~

 
 

3

. ‘, -
. _ V Iv
‘ ‘ 1. K; 
‘J-
*5

 

us 511-: [EL E0 on 55 A/ Esra
aanam suzr. 

   

DH 5U MI TL’ BRR MCIJI P/5TOLJ/ : N/5/7M NHV/ W70 UH: DOBRO OVOGH PUT/ -7 IDEMO 00/71/-
VRHTIMO SE DFI 5E Tl/ [EM 5 0!/ IM. ,_ DE: PKG NE

«. ZELI/ wa on
IHTVORIMO '55 u/ memo. 
vnnmx _T H _

xn
ZHL/ M 5ra 5n/ w vns
UZNEM/ RIO: nu MDRFITE
M/ VOM. 

an. TH 55 ra '
05 mm . =

ZFI I VREME JE VOTH/ V NF! RZ/ NU
EHVLFIDHO KRFJLJIUNU STRF7 U. 

 ‘. .,, ' A ‘ . 
1 4» N -

5
is? ‘ Q
0

I
.0
‘U5 »
/4"

  
  
  
  

 
 
 

/ zanam/ £‘E/ Knxa 5TE Moa-
Lnpozvntu smnzu (N -
RED! u
on VH5

  

  
 
  
 

 

N75 NRURUZFINIM
LJUDIMFI on BREE

KFIPETH/ UH
57RHZE . 

KHKU 55 usuauasrs . "MORFI-‘I
1': MI T0 05.7/= I5Iu/ T1. K
IVFIRHVNO. VHS/ -7 V£HDFI- N5 M05 U 0!? VH5

vuv/7 JEZH1/F? §ENH. M£HDH . =¢, %§ ‘mp (WU-

_ ‘I 
 5» ~ - . 
, ti  7:
‘ '= .-_. A : ¥

 

 
 

zervn NE M025 on . ‘?f'‘’%; ;., 
vacu NHRUD . ~ 

 
  

 
 

PLFISIM 55 on JE
Tm on/ v DFILEHU
anvsn/75 JE. 

/239.7/v/ (‘E . ’ SVE
C'ETE MI ava
PL H r/ n. 

 

  
 

   

suz/ . OH: 0705 LI JE vans Mann/ wa .75 ‘.313
smnm MIKI: TO 8! mm ‘ aflaaaom‘ ' 
5/maua/ srva. 00:‘: :5 pa- 
 - EDDNIJI ms/ vurnn - _
A 1 2n SLIHOB. "

441 A‘ 
3*? ’
v/550 MUST DVFIMO/ MORFIMCI
ruvmu v0- PRECI PREK JRRKFI
H03! an/ au UJE

Uvonnc. 

on BHR / VIOGU
an snupm 0/VE
KOJI 5U asmu
VERIVI KRFILJ/ C’. 
NHL‘! [EMO IVE-
uaan u Dl/0R-

rvs voum VODUI nu 9
M0 NEMI-7 onuaoa I

   
    

   

Isms on '

pnsouvnrs
pnena P , ,
W. 

   
 

   
 
 

(~—* 

n 590/ 562mm DOM / M0 rue UDEM
NIJE svnruum. BRZO N/7 I-70 NE57'0
_ . zn D/ (E, Lmoc‘/ (U 55.

5-‘TFI 55 T0 Damon . =

/ as/ no on V/ D/M0. ' GRFI£IFlIU! .’VEL. ’H/ varmv 0B.7FIV-

. . » . 1. I E .00 on '
. 09 N95 0/9925 V07?" _ i I‘ PREUZ/ M/-7 mm/7A/ nu / VFIDI
‘ NOW 4~7U0'- _ ‘_ _ om/ Zmwm (J00/M/ ?. I

NE SMEI/70 D02’! /0L IT/
NEEODDVRNJE ZHVLFIDF7 MEEJU

GPUPF7 OKLOPNIKH POHHZITE IM DH NE
JURNE NFI OKUPL JENE SMEJU 0/? SE 5UPROT-
STFN/ E‘ l/ EL/ HUM VUTHNU. ’

 ‘ v ‘x-

'- N , . 

DI-7ZNJFl. ’ Nna/7L/ Zn/ w
LJUD/ /DU PREMFI / vnmn. 
om/235 u EUKE, 
PRIJFITELJI . /
; ZHISTFW 5r/ Z0 CET/ RI VOTFINOVFI ZHROBLJEN/ M 55 ma/ vu HH0 0H .75 ZELE0
5LE0ae/ v/KH 5H zHH0sLJ5/vm0M. ,. 0H 55 oma/ vs NEPF? /.7/JTEl_U/ MH, 

UHVFITILI su CINUG C0:/ E/«H 7 3 ME M0ZEM0 0H 057Hv/ n. M0HHM0 0H
Bro JE BFIE/0 KHME/ U / UH . - USLOBODITI. A/ H M03 In/ Hm
£7/. /-75A/ IHH. P0?/ VRJEM 0H. , . ; '2 NH; -'-‘HDFIMD.
uM55H 55 zHHOaLJ5/Vm
n0MHZuu 5pH5/05/MH. ..

 
 
    

 
 

-1: V . ... __ _ _ , __ __ - »~ _ _ I
; "_-'. '_ ‘V .1’ E _ ‘- ‘. . ' - : ' I
‘ ' ~. ~‘. -r * ‘ '- ‘ ‘ 1

HVRLFII PRIJFITELJI. DH: H 0V0 su M”C’7C. 'i7IUl; F;/ .79 
H/40 55 5HM0 OHREN/ TE 55 I - 5‘°F’5"’ 575 ‘’’E' 75”" W75“ 5

H VI STE HRF7B- NH TRGU KHDH STE KP- I
MF7KNE5I TE5M'0 NE MRUPJTE. g/ I4ERNl W7-E2 .1 I ME-Na/ V, pagan“, 5,-Lg5;/ /_ ‘. 

~ ‘ HH. 00L 1.715% 6 gmgmgn Vim: 
I~  N -
. ‘ . "’ 2'3‘ "V :5? ‘‘‘i' 
‘ 4 . 43%. v :3
DUEUJEM VHM 2‘IV0n
VITEZEI I IV5I. ‘u T0 2H-
a0HHVIrI. MUJE IM5 JE
I-IHNSI V5HH 5HM KRH- . .
LJIEI. ODVES u VH5 IVH . 
5I5uHIV0 M5570 K00

 
 

 

srtau 5M0, VIr5z5. 0V0 :15 KHEMH ”[/ -‘WI
Ml7L'H/4". 70 55 smo-
LJFIJU MDJI HHIJH —

rmra MI NEVHDE. ’
M5I M0fiH0 0H
DDFIEEREE BULJE

ERNI VITEZ . = IZVOL/ TE! PCINU-
0It. ‘u VFIIVI IVHJBOLJE PICE. 

' DH: MUHHM0 ‘
0H 55 5F7KI? l— -

  
 
  
 
 
 
  

DESI LI TI TUI
77 OVDE ? 

V/ TEZEI AIHROD JE UGO}? -
EEIU I805 VUTHNDI/ Ufi
DRZHI/ NOE UDHPFI. 51/I
VOLE HRFILJ/ EU I B/ L/ Bl
SPPEMNI DFI 5E BORE MR-
0}? 8/ / H POVED EUVE/ ‘Y

papur VH5. . 

70 I Z51 IM 0H
UL'IIVIM. HRH-
L.7Ic‘IIVH 5/-
auHIv05T MI

 .75 VHZIVH. 

HHIUSE F’ DTKUD

; _‘!93u. 

TU 5HM zHHVHLJu.7uL‘I "
5HIV0M I/ H520;/ /2

TREBF7 PROIUHEI NEHO 5/EURNU

SHROV/ STE. 0 0H 00 Iv5t5M0 am; 

5/fiURNI. V(.77H/ V E‘/ VFI5 rHHZI7I

5V00H. 05IM «--——-"
mm Momma D05HIIvuc‘5M0
5HzIVHn 505 , _% 

JE HRHLJIEFI. ~  ~

’**“°**3€-‘:3;

£4 ‘
urn‘? 01:1 5

.1. -9.
_PI27TEI t‘H5rIM 21-? m 5T0 5T5 urIIVIu II-‘I HLI rHOH. ..

E3; M/ L0 MI J5 0H I
5.-°; _,I M500 VIH/ NZ/ MFI IMH

HHN5H. WHO 35 Rgv J5]
0’VN0- gniavs 5E

0Z5IVrLM5IvH. 

. ,,_. ,, X J, 
.L 5J: .;. z5Ifl-fj}. _§. v. ,_ ""v't". ,

   

-3.. ‘

   
 

   
  

  
 

 

HUI IMH .705 PEKHO 5HM 0H H0L‘u 73; H0 :15 TH: I.= M0?0H JE Var - I
5La500IVII-I rH: I. NESTFINII <». ' 005H0 JE 0H NOV SPIJUN. 5I- _
‘», =;_ (6 NFIJBOLJE I

  
   

5TOLOVH. V
 0/? 5E NE POHH- ; 

ZUJETEI VITEZE. 

_I. 

 

M u ZDRRVLJE v5Lm0a VarHIVH ‘ii  .17‘ 5950/[U TE! /ZBEEPVHJTE ‘
£5505 HHHLJH 00uN5. K0 IV5 L76‘ 5H I/ INOMI -  Iz0H.7IvIz‘5 .1 IV5I/0LJ5.

ZHSL UJE DH EH.  ‘ PUETI an’

M/ K/I SHMU DH
NFI5 NE PRE-
PDZNHJU.
DOM MMI HHILHZI NOV PRlD05L0MI "
I5urIVI 55 I30!/ LI-7 5.
 I I I ‘

~ 7 L‘: 
. - . »_. —
« ‘f 1*, 
I , . “.3

x

'  Iz0HJIVIcI zH5L0Z0.7u 5MHr * 4,
'* t. . ». .I. ;; A. _ I55mHtu r5 IVH H0MH0Ir5. I ‘W9

. 
aw

I, A
 I 1/,  / ‘// if 
‘I ‘ I (H ‘
POL FIIZFIIVUI H1// -‘IL I5HVI“5I ~ I
Iu (575 / MH77 P05LF7 ; II
I 5 IIHtMHH0M. n 3 V

5V0 I ; ._HvII5 rHZ‘H5 0V06? LEPOTHN/ -7.‘

0V05I. -.°«_IIrI 5HI r0M0HrHI5. HHZIVJH. _ 3 " . 
T I , ‘~. H/ -?~ HH-’ zHeHVIV0.

. , - ‘» 53FIJlU0-’ A/ EHH PONUV/ .

I “ "5" I‘ ‘, -1, - - 2". ‘ ‘_ L "1 ' . 7 ‘
I ’ I ‘ . I‘ I W /9 ’

Q I . ‘

ZHLIM I2H505r VH JE ZHVR5EAIF7.
Hl/ F7L: ‘5FIVH(. ' 5 IvHz0HHvIrI zH

KRHLJIFU.
»-. 

.1}
‘ $3-: Lf; L£. }4“h: }.L». LT‘: :;>s1L‘r4§‘miP“’(“__Q4A‘£: ¢‘_ULnke"" '_-3:. ‘.; ;.-_u5;, - . A- ‘ I ' an
I‘ ' 5 , ’ - 5 is. '1 -1

I= I.. I.; " 
‘:5 .  ‘

. ' f'. 'I. ..l(l‘11g7
. ,. . . ._. .1.-,  F. _ . 

WIVIH

5‘
‘I

5:. 
H

I. :3» V __ ‘E >  vi.
I05 REMFI 5H70Hu. 
MU 0H .75 70 IV.7IH0V

p0K0vIVI£‘5. NHPOI. 50M /05 HHEMH

SUM" V5H0VH7Iv0 (5 IVH5 00V55~
7/ 00 505PO0HHH. M020H

  

  

 
  
  
   
  
 
  

In ,0 55 IV5570 055IL0 502/ I
057HuMH. IVHDHM 
vH5M5 55 0H N/ JE
VHIV 5rHH5IV0.
DOL/ NE
DR05L 057/ . . . 

  

5‘
V . ~ '5

  

IV5Ir. H A. ’!l«(0fiF7. KFIO 0H 5u BILI I NFVPOLEUN NW7 0335
0Vc. = HH5 5557 0HIVH. .. A . ZNW BF’ ‘DEW’ 1” ’V7"“”'

JFLEN HUJEE 5U LE-
SINHPI‘ NFIPFILI. ZNFI- ‘
CI DH 5.’. .«‘ NFIBRZINU : ‘I
NFIPUET/ U

IVH5 00V55TI 00
. MIKIJH. 5H VHrH5

I , 3 -I " 5I. I.I5HJ. IVHH0— I
: ' J, . L50Iv5.M0HH5
PI_IH0vIVI£'5. 0520- H 00 NF75IH
IvH5u 5M0 057HL5 PR/ JHTELJH

NI Tf? f?6FF1' . 

NHPOLEO/ U POEE DH UDRRFI KOPITOM. 

gmoa/ IHH / UHPOL 50Iu. EDVCIR/5.
H JFI 75 IV5 HHzuM5M. _
 . ' ’ 7 : > '

SIPOTFY Q’ '2'. HKO
UE MIKI BIG S TU-
BO/ VL ONDFI M%U

D‘? SE . ‘JHDH. ‘I/ .’.7ER
GE! DOBRO P3.'-. 'NH-

  
 

SJFIJNOI l/ ITE2'E . ’ NISFM/ I NHVIHI-70 IVH ESFID MORHTE DH P0500/TE C! (..7
OW-7J L/ DFIRHEI TFIHO TE5'K0 0/-? U?JE. H03! SFIM VHM PCIETFII/ I0. DC7/{U5/-7.7
5TE SH! /LHDFILI. TE LHGRNO DFI URI/ TE LUH. Cl

ZPT/ M EH / /F79/V/ TE. 

2H 70
VREME
u 5KF?0-
VI570
0 Sum
MIMI
up0zIVH :25
VMINSK0

0Hu2J5 . 

  

 

 
 
 
   
 
 

BRFIVOI IzIV5nIH0Iu 575 ME. I5IrH5- zIvH5 5MUl»( I : IH 5HM nIHuZ‘I0
M/ KI. ’ N0 a0V0H5L‘I. ~5MHM VI55 »0H UPOTREBLJHVFIM 0V0 LUDOI
IVH0MH5I0 BIHI

 
   

 

 
  
  
  
  

HUHLFII I-IHIV55. 5”? T'; ,', .". ”£
5V5 .35 70 vH— m 3"§"jLEF, '73’[, ,,i"T0'
5H zH5LuaH. Km-ME U ,4”-

‘. 

SON 5/T! -.75’.
MRI NE/ HFMO 5HM0 M050 ovu JHBUHU 7H5BH 0H
0H 55 0HuzIM 5 II5zIvHu- 052/5 IVH 5LHvI. 5H0 zHMI5-
COM 2 VILJEM TEL .75 am u 0H 5HM JH VILJEM 75L. 
5VH: IcHH5m IVH(I0IvHIIVI . H Tl M0: 05M0a00I$IVJI

JUIVHH. 5H0
(U W ,0"? 5vHJcHH5KI . =

RFIF/ JU. 

VILJEM TEL SE IHTIM UDHLJ/0

TRIBE E TFN4
noggin, 5 VRRNO JE TFIKO

U INIDPJE U THJ
TVUJ V/ LJEM TEL 8/0
POTPUNO NO‘? MH[. /-7N? 

. I 
r“{W*§. _.r'ni 
'_Q""4.. I pi, ‘(. u.£l . 

5KH5IVu0 55 I IVHIVISHIVI0. s7H. =H0I‘55 0H EMS-
H05a0I JFIBUKU I IV5 p5HIM5N7I555 5H

OKRZNUVSI
0575. TH? .75 57vHHIV0
IMH0 5H5H. Iu su-
VI55 0555.

  

 

  
   
 

   
 
  
 
 

NE IGRHM SE JH TFIKV/ H / EFIRH. JED‘
NUM 5M0 DUBILI JUNFIK/7: RU DRL/ £47
PUT BISMO MOELI DOB/ TI MR7’! /FIEF7
2,757. 5/ 55. KOJI B/ H B/0 JFI. 

UPLH IDPHFD JE
ON MOEHOI MDEU

  
   
  
  

 

 
  
 
 

 

— "*---1
‘I £‘IIVI MI 55 0H JE 5HMO
- . J50HIV I<0II.7H. ~III<. I05 HRH-
HHNSEKVUTFINOVI 5/rmnu su

,5n/ nnrvo, JEDHN 55 JHHFIZ‘ 0H/ PRIJFVTELJ JE. 
um/ Hr/ u rvaa

P”‘7”W0' . " «ff SIGURNO A/05/ I/ HZN5
 _. . VESTI. M020/7 .75 07-
-.  KR/0 005 JE KRHLJ/ (H. 
' 3%’ . 

  

MOE BRF/ TF7 P
RECI MI HF? /40 SE

  

  
  
   
 
  
 
 

. -

 
  
  
 

 
  
   
   

  

  
  

  

 
  
  
  
 
 

 
 

UZEU 5U 5F! H90 ‘To JE VEST 355/ L! n HHZHO 05: 50
mam. TEBE 50 SPFISEM KFIZNFI 5005 I2 I/ R55-I | KOJU L‘5m= IM. 0 pnnmar 5HMO
0500/0 / vn sum. 0/mrn. NFI; N03 5507 (5 5/— 5570 ZNFIM 005 £‘5rv0R/ m.= ,
UHDL/ H0 55 5 an v/ tu 55 TI 0 DVORCU N0/-? - .75 suz/ . _ H gg/ tig/55

  
 
 

DEN U PRHTNJI [ET-
VOPII E 5 TRHZHRH . 

U TOM DVORCU I
KR/ -7147/(F7.

DREDH5 05/ 5

Tvaa snnm. UHNJE (E B'T/ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

FIHO .75 mrmnx? u
my vu, vam/ vow
LJUDI (5 0940/20

. »v. -:u. v: 0.4 HFIN5 N555 M0-

. ; pm; 05; 55 PPEDH I/ am/ vu. 

' ; , MEH/ -‘IN/ ZPM M0fi VEL/ H067
MUZEH JE P0£‘E0 05/ RHDI, 

 
 
 

  

 

«'10:: 2:V‘: n’t1 mu : nC1:u7R
:f?3$’: sL
5 CM _
_‘”7£§‘4‘; ‘ .1‘ : v"

‘ / mm, ELEDFIJ-’T0 JE 0/vn 5/rn/ van

DH. PUSTFIO JE ll/ HJBLIZI
» VUTHNUV 5HRHDNlK. PRE-
‘ PUSTITE E/ -7 MENI: Fl VI 55

HOLBERT. 

. .'-
, ‘.. 

0/Tmmnavna HUL ssnr 2
L00 varn/ vn NHREDENJE an. SPPGVEDE ZHROBLJENIHFI.  ~

4
c

‘Eva 0-1.’ 550 55 01200 15500 2 ‘= -
N35 N17 MUJ zun/4, / vn NJIH. ’ ,
OVFL7 UDHRFIE TI Nl-TE SJHJADI MOMCII DV0 57' E HR/ USE: BRFITE: IMHO SHM
MNDEO IUFISKOD/ T/. ‘ ' 0DLIl‘N0 / Zl/ ELI. 5RD NHM DH CETE M‘! PDMGCI. 
‘ '— . PREDSTFIUE DH POSKI HMO
DUO OVDEI DFI IH l/ E EMU ’
DR BUDU T/ H/. 

 
  
   
   
  

  

X gfgA§5bg; ;%LIg4égf4ngaKRH_ zmu on vaun. -‘ xnnmru mo IMI: 
pr-7 vns mmu on u 5r5 5PI? £-‘WI! 

' HVHLH VITEI .852 W55 LJICU man JE znrv0R5~ on RIZIK . 

P0/wot/ ' zn vn I0 BIH U N5 - Mn 0 / v 05/vu. A/ FIPI-70 an 05 cm” H5 mm” Wm Rm

Km 00 CEUJF7 U DVURFU NH 5070 0 50m .75 mm USVEMU mulgggg 3'” “’? ”1~7’fU‘
050 DL an/51. M020/7 am: 5PM NF? SUE

   

rvn.7a5zapn5Iv/ .7/. 5PRFMI7N-
5/10 55 0 z5m5~/ r/ 5m/ r/Iu / ma pm/ v NE us/ =5. r0 (5 HRHEFIR 5/. HHRTE. uzm Mn/ w// u

005/vuv / 55 / v:/ /-/ avu z/ v/= /r/ r/ 0n 5M0 v/75 / v5p0r- /2/z5r5/v H03! 5/ 01/55

00550 / 05/ 5/v/0 u 0v0— REBNO PREDHLI » / -/r50 05/ IMR5. , .,, ,,; ,L H, 

RFIC 0n v/ =/5 an/50/= /M0 025// vru. IMHM p0v5- H, ,N5E, 

/ r/10 ZFITVURENIHH. 0/v/ (5 RENJFI U VH5. - . I » . Dg, .,5,_-5 M, 

v/75 znrvo/2/r/ . nu T0 ('5 PR/ HVPT/ -7M 5!/0.7 ' . " ‘

/ an/ v/0 0/v/0auL‘/ T/ HKC/ JU D50 P/ Z/HFI. 

/55/vsu 05/ 05LOBODIMO

/4/2/nu/ cu / 05r/9/5
znrva/25/v/ /<5.

J , 
r

 

5TH T0 VIDIMPSMUK P0/F DEDI JE JEDNUM P0 ESTFILO
LFINJFI IUEHOIVIE CUTURU. BFIRUTF7 PF] JE UNI T/0
IVEMUEU E/ £7I! /Fl MU JE EIUHLESKI K0 JIIKI NH-
NHJDRF7 H. LET BFJCI-VJU I RUKFIMF7

NE VEI-?0VHTII0. TDPDI/5h’ U DULHD. 

r/9 C/ ./ru/ an / MFI 5/: m0 MISL/ M 05/ 5u
I/570/w: /5m z/ vnl‘/ =/3. ppgrgppu U

0.70/702 v5/5/A/ mam pp; [g, vgu_
JU JE / :0/r/0/v/0 SMU
/ r0//0M 050/. 

u

IMFIMI an NESTU u /2525/av/ .
/ v//5L/ M 0/? 55 am HLFIDNO
/ ./ znn/0/? /./ . 0V0 (5 TE
ua/ v5.7/: /r/ .
“L. .

 5:’; 

, «:35
——us in mu _r-0._r

 
  

svuc/ r5 r5 LJUDE PREPUSTI r0 M5/w. MIKI. 

/ VEZITE IH. A/5/tn 0V5 CV0/201/5 NIHO / //555 I

02/v/ =/.7/_/ . Man 05/ 525/zv52'5. / //7u£'/ - VWJD” 5:540
Ln ME JE M0_7/= / BFIKFI.  ~, « ~ . "W7" 595 E«
/-/5:/ /w 0 0v0nc0.' 5/>057/= /.7r5 Mair. 
SPUSTITE M0 7 05// /0
var/7/v wm 5/05

2 H908 L JENIKI7.

ova 35 0v0/an: NORDEN. 
gun/75 0p/252/w 05/ 55
, /,5 5/5M0 /20/70.

 
 

 
  
   
   
   
 
  
  

TFYKO MI NEVFIDE/ 
VDTHN JE ODHBRFIO
DRFIVO ME5T0 ZF7 ONE
K03! MU SMETHJU. 

K OMRIUDFINT DVURCH JE BIO OBFWE § TEN O ODLHSICU

ZWVUREMMH‘ v5L/ m var/70 050505035 05/
an 500/7r5 / m0 mac/7 00/4

/ /.75/70v 5/2/7r HHNS NE 5005
- 0/~/ v/755/v. 

  

 
 
  
  
   
  
  

 

005520. 0/ 575 5/BUR/ U0
/40/5550 /40:75/7 v0 T/ -‘IN

VEUMH V
05. / MFJM NFIRE-
“"”z”V"' 050.75 05 555
PRFITNJCIM 25-
URI/ M 0 01/0550

‘ / mo 1/555 5035/-

 
  
  
 
  
  
   
    

 
 

00 55/05 .75 51/5 / SLO
KFIHO T5555. 55/4 .75
/ pan/55/5/v0 05 .75
501/ 0v05. 5/70 7/755/7
PR/ HUD/ fl P00/77/r5,
v50/V/ /=7 0/7/25:/ /0.

v5Lm/ var/2// v DE 05/-
/ //0 005/70 Bro VH5
.75 PDSLHO /4510 P0-
.7/= /l. ‘n/ vJ5. / Mn M/ V050
LJUDI 0 0aL/ /u/ /r0.7/
5/ 5/u SPREM/ VI 0/7
pa/ r055/.70 A/5570 KE-
KG 5/ 05L0500/u
/ rRnL.7/£0.
55L550/ 5MUK/ 5505515375 50
0v0/550 / UPHMTITE 55550550.

HHN5 I JR (EMO POPRIERTI 5
LJUDIMF1.

 

OH/ SVEJEDNOI OVUDFI ILI UNU-
DFI. Fl ZFTSTCI
NE IVIUZE

NE ZNFIM. NF7RE'
OVUDFI 7

5/5N: /5. M0205 55
DLHSE 05 NEHO N5
55/05 KRFILJIEI. 

 2N5/v/0 505 50 z5Tv055N/ . MGRR/ M0
05 IZMFIKNEMO 57552/ /00L‘/ TFIMO. 

5v0 /55/.555 / SMUHFI. 
M0205 50 /0N/ NESTU
55zN5L/ .

 

HFW5Er IDE-
M0 OVHMO. 
VIDIM fi0RE

05 0/ / <5/. ‘/. /5

55505.70 0

TOPOGRHFIJU
0 V0555 . 

   

/05/v/0 N5 05050 5r55N0
NECU DA/ §?E’5(7;I'VHRHM0 IUEPRI-

LIKE. TO .75

v5Z5N 2571/055 W975 U ‘E0
NIH GM 5, 35 III? RE E“
005/0 T5/n/5 79”" 0"/06
/ v555575N.75. 9901099 -

‘x (E

SE PUVLHEIMU. 

00555 URN: '
55/.75/r5L .70.

UPUZNFILI 5M0 NE-
KOLIHO LOUD! IOTKRI-
LI PROLFIZ KI-702 KOJI

JE MOEUEE PPUCI FIKO M0 UHLUNILI 5TPH-
BUDEMD MORHLI DR . 

05. 50 N5
M02515
0v005.

' 5/V55 /45507/55 DT0LINE/ 

VIDEO SHM . 

OAIDFI JE BDLJE
DH ODEMU. 

5r/ t/ 00 5502055
1571/055 N5 5/ B/ L0
755/40 55// /0 / (50 5/5-
M/ two 55 POBRINUTI / Ta uz
PDMOE ave‘ DVE KOCKICE. 

II-'«7TlM. JED/ UH 5E .5EIUHI-7
PRO! /I. Flt] IZMEEU BEDEMI-7.

on/ /un Nat zn

USTVHRENJE uns/ H
PLHNOJH. 

 
   

KO JE MOGHG DFI UPUTI
OVU STRELUPDHI OVO J5
PDRUKH. 

/ zrvsmnnn 55 zntu runrva
Tn SE To ZUJFM/ JE. 

DDfiF7DFl P
STRELH. ’

u JEDNOJ LEDHEA/ ‘DJ (‘EL/ Jh .7
non DEJSTVOM unaas. suzr 0 n-
Jnvn man NE/ Z!/ ESN0577.

ZIUFIM DFI ME NHROD NIJE
IHBORRVIDI HLI NE MDBU IW5‘

  

  
     
   
  

  
  

 
 

rn on urm/ E nnanv vorn/ un.  1 4 % 1.», . _ *"
R“. -4}‘-‘.3 «en

xv
""n-'§4
ERNI WTEZ. ’TH.7 HRFIB' VREME 35 IF? HKCIJU. 5F7LH50 IJH tEMO
RI f0VEK 5E L/5UBU.7E 5E PUBR/ NUT! DH 5E 051.0500!/ M0 5TF1’Fl-
DH 5E2_5L6PF5UT5THV/ ZHRFI. POD! TE ZH
STRH I V R07 KFM0 7] M75 V0015 u -. 
5/ ME USLOBODIO. KRfMu_ NE V/ D/M 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
   
    
  
  

2/v LI PRIJFITELJI . ' Hntmnnu. DOA/ E5! PI-

1 E VREME / warns. tn zzn av: onu-

F7L h was JE
TOPLD. 

tnsr 570 nn/ Hvnrnrs. 
on 55 KUCKRMO 2

znr/ M.. . I srvnmva, PUTPU/ U0; j s/ vru/ < ISFILHSO so oozr/ ouu on / H

narnumo STE Natns 5M0 ' —-. ~- T ' W 5’ ’” ”’*"30,‘? ’“ 7”
ME atlsr/ u. mnu snsts. "1 N0‘-‘H W7“ ’”‘

 
 
 

 

 
 
 
  

 
 

 

 
 
 

   
  

NHST. L/ ICE SE
‘ ’ D, Plavo svitanje
NARODNI HEROJI
48 X 68,25 DIN D, Jutro u Smni

 
 

B. Boéko Buha Dr Pred oluiu

 
 

D. Labudovo iezero

 
 

B. Marija Bursaé

B, Ivo Lola Ribar D» Sunce u kroénii

 
 

D. .. Prvo u sutonu

 
 

B. Zarko Zrenjanin

3, sm Kovaéevié D. . Sunce u zalivu

  

D12 Crvene palme

D. , Zlatna Sum

48 X B8 cm/25 DIN. 

C1 

 
 

D. , Sapat palmi

 
 

D. , Sunce u moru

 
  
   
 

C. Desetina u Sumi
D. .. Savana

p'; :Yé: .—: ‘3
i-"" — —. 
3., “5‘?3“‘

spom
as x 98 cm/50 um. 

 

C. Forsiranje reke

JUNACI
CRTANIH IZDANJA

 

C. Cuvari neba

 

 
 

E. Diokei na konju

  

48 x 88 cm/25 DIN. 

An Z380?
A: Teks

  

E2 Formula 2

 

PRIRODNE LEPOTE
88 x 98 cm/50 DIN. 

  

 

Es Peta 

  
 

 

A, Komandant Mark D. Srebma obala E. Padobranac

Dz Zalazak sunca
D, Alpski predeo

 
 

 

A. Veliki Blek E, Slalom

A. Kit Teler

  
 

  

E6 Jamaha

  

 

 

G, Vatreni kas

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
   
 

N X, 
' . ::_: !"J'_. J:J'

. E. Roni etc on

A

! 
E. D10 Saifert

 

F. Kupaéica
F2 Zarko leto
F3 Silueta

 

G. Persijs}-za maéka
G. Skotski ovéar
G, Lisiéar
G. Bele mace
G, Prijatelii

i
‘O8 x 98cm/50 DIN. 

G. Maéiéi

Cn Spretni maéiéi
G. Ijpicaner
4

I. Dragan Nikolié K M

I, Pavle Vuiisié

C
H

DIZNUEV SVET USPOMENE MUZIKA

48 X 68 cm/25 DIN 14 Z1333 P°tk0V1'¢ as x as cm/50 DIN. as x as cm/50 DIN. 

H- Paia patak I. Aleksandar Beréek K. Simpatija M. Jan Andreson

H. Mild Maus J K; Carls Bronson M. Deivid Kesidi

H, Lunia, Man i Dabar “”"*“°“G"“‘ I M, Ma. pm, 

5» Ceinia as x no cm/50 DIN. 

H, Petar Pan i Vendi , _ . * * *

N J. Avion l ptica L. Caper

POPULARNI GLUMCI J’ Demka "3 w" L’ Mom M

as x as cm/50 DIN. J4 Efllpciia

I. Voia Brajovié J . Idila pod palmom

S NAnuozae~IcA A Q E
 (popunm uompnnlm uovum) _B$S<a1§

mp »DNEVNlK-. ooun NOVINSKO-IZDAVACKO oosuems (Prodnja) 21000 Novi sad. ouoom -
- 23. oktobm 31.
2 Ovlm usopozrvo mxnucweu uodoco ponm: 

(navosti oznoku pontnrc) urlju I bro] (I koliclnu)

; Ukupan Iznoo od —__j. _ dlnun pmlcu poitaru prfllkom pdjoma posters. 
 (prozlmo I Imo) (uucn I Inon
' (unlmnnio) (pocumu bro] I mum) 

(svojorucnl potpls narucloca)

0
IO D O C I 000.000!IOCCOCOIOOIOOOOICIOOOOIIOI O O U I OIQOOUCOOOOIC O C C I I O IIIICCOCQCCCCI
I

I VI NAMA

= ;NARUDZ
I BENICU
MI VAMA
POSTERE

More Related Content

What's hot

Zagor - VC 175 - Pustinjska ekspedicija.pdf
Zagor - VC 175 - Pustinjska ekspedicija.pdfZagor - VC 175 - Pustinjska ekspedicija.pdf
Zagor - VC 175 - Pustinjska ekspedicija.pdf
Stripovizijacom
 
172 blek u misolovci
172 blek u misolovci172 blek u misolovci
172 blek u misolovci
Milenko Gavric
 
0381 Meklaudov Karavan
0381 Meklaudov Karavan0381 Meklaudov Karavan
0381 Meklaudov KaravanTompa *
 
Teks Viler VC 66 - Vojnik se vraca kuci
Teks Viler VC 66 - Vojnik se vraca kuciTeks Viler VC 66 - Vojnik se vraca kuci
Teks Viler VC 66 - Vojnik se vraca kuci
Stripovizijacom
 
Zagor 639 ljudi zmije (ras &amp; emeri)(20 mb)
Zagor 639  ljudi zmije (ras &amp; emeri)(20 mb)Zagor 639  ljudi zmije (ras &amp; emeri)(20 mb)
Zagor 639 ljudi zmije (ras &amp; emeri)(20 mb)
zoran radovic
 
Zagor extra 267 - Neumoljivi Zagor
Zagor extra 267 - Neumoljivi ZagorZagor extra 267 - Neumoljivi Zagor
Zagor extra 267 - Neumoljivi Zagor
StripovizijaStripovi
 
Zagor ludens extra 295 - napustena misija
Zagor ludens extra 295 - napustena misijaZagor ludens extra 295 - napustena misija
Zagor ludens extra 295 - napustena misija
Stripovizijacom
 
TX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdf
TX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdfTX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdf
TX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivciTex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci
Stripovizijacom
 
Teks Viler SA 29 - Horda sumraka
Teks Viler SA 29 - Horda sumrakaTeks Viler SA 29 - Horda sumraka
Teks Viler SA 29 - Horda sumraka
Stripovizijacom
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 016 - Zlatni kanjon
Tex Willer Strip Agent Gigant 016 - Zlatni kanjonTex Willer Strip Agent Gigant 016 - Zlatni kanjon
Tex Willer Strip Agent Gigant 016 - Zlatni kanjon
Stripovizijacom
 
Teks Viler LIB 067 - Kameni most.pdf
Teks Viler LIB 067 - Kameni most.pdfTeks Viler LIB 067 - Kameni most.pdf
Teks Viler LIB 067 - Kameni most.pdf
Stripovizijacom
 
Tex L 165 - Blokada
Tex L 165 - BlokadaTex L 165 - Blokada
Tex L 165 - Blokada
Stripovizijacom
 

What's hot (20)

Zagor - VC 175 - Pustinjska ekspedicija.pdf
Zagor - VC 175 - Pustinjska ekspedicija.pdfZagor - VC 175 - Pustinjska ekspedicija.pdf
Zagor - VC 175 - Pustinjska ekspedicija.pdf
 
G hərfi
G hərfiG hərfi
G hərfi
 
172 blek u misolovci
172 blek u misolovci172 blek u misolovci
172 blek u misolovci
 
C hərfi
C hərfiC hərfi
C hərfi
 
V hərfi
V hərfiV hərfi
V hərfi
 
Z hərfi
Z hərfiZ hərfi
Z hərfi
 
0381 Meklaudov Karavan
0381 Meklaudov Karavan0381 Meklaudov Karavan
0381 Meklaudov Karavan
 
Teks Viler VC 66 - Vojnik se vraca kuci
Teks Viler VC 66 - Vojnik se vraca kuciTeks Viler VC 66 - Vojnik se vraca kuci
Teks Viler VC 66 - Vojnik se vraca kuci
 
Zagor 639 ljudi zmije (ras &amp; emeri)(20 mb)
Zagor 639  ljudi zmije (ras &amp; emeri)(20 mb)Zagor 639  ljudi zmije (ras &amp; emeri)(20 mb)
Zagor 639 ljudi zmije (ras &amp; emeri)(20 mb)
 
Zagor extra 267 - Neumoljivi Zagor
Zagor extra 267 - Neumoljivi ZagorZagor extra 267 - Neumoljivi Zagor
Zagor extra 267 - Neumoljivi Zagor
 
A hərfi
A hərfiA hərfi
A hərfi
 
E hərfi
E hərfiE hərfi
E hərfi
 
Zagor ludens extra 295 - napustena misija
Zagor ludens extra 295 - napustena misijaZagor ludens extra 295 - napustena misija
Zagor ludens extra 295 - napustena misija
 
TX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdf
TX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdfTX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdf
TX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivciTex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci
 
Teks Viler SA 29 - Horda sumraka
Teks Viler SA 29 - Horda sumrakaTeks Viler SA 29 - Horda sumraka
Teks Viler SA 29 - Horda sumraka
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 016 - Zlatni kanjon
Tex Willer Strip Agent Gigant 016 - Zlatni kanjonTex Willer Strip Agent Gigant 016 - Zlatni kanjon
Tex Willer Strip Agent Gigant 016 - Zlatni kanjon
 
Hizb 12
Hizb 12Hizb 12
Hizb 12
 
Teks Viler LIB 067 - Kameni most.pdf
Teks Viler LIB 067 - Kameni most.pdfTeks Viler LIB 067 - Kameni most.pdf
Teks Viler LIB 067 - Kameni most.pdf
 
Tex L 165 - Blokada
Tex L 165 - BlokadaTex L 165 - Blokada
Tex L 165 - Blokada
 

Viewers also liked

Strip zabavnik 070
Strip zabavnik 070Strip zabavnik 070
Strip zabavnik 070davorpalanka
 
0088. Blago Mrtvog Gusara
0088. Blago Mrtvog Gusara0088. Blago Mrtvog Gusara
0088. Blago Mrtvog GusaraTompa *
 
Strip zabavnik 073
Strip zabavnik 073Strip zabavnik 073
Strip zabavnik 073davorpalanka
 
Strip zabavnik 074
Strip zabavnik 074Strip zabavnik 074
Strip zabavnik 074davorpalanka
 
ALAN FORD - ŠUPLJI ZUB
ALAN FORD - ŠUPLJI ZUBALAN FORD - ŠUPLJI ZUB
ALAN FORD - ŠUPLJI ZUB
mabolky
 
0471. Crni Vitez
0471. Crni Vitez0471. Crni Vitez
0471. Crni Vitez
Tompa *
 
Strip zabavnik 068
Strip zabavnik 068Strip zabavnik 068
Strip zabavnik 068davorpalanka
 
Strip zabavnik 075
Strip zabavnik 075Strip zabavnik 075
Strip zabavnik 075davorpalanka
 
0089. Klopka Na Brodu
0089. Klopka Na Brodu0089. Klopka Na Brodu
0089. Klopka Na BroduTompa *
 
015 Udar Munje U Boji
015 Udar Munje U Boji015 Udar Munje U Boji
015 Udar Munje U BojiTompa *
 
0463. Miki I Smuk U ObručU
0463. Miki I Smuk U ObručU0463. Miki I Smuk U ObručU
0463. Miki I Smuk U ObručU
Tompa *
 
0144. TragičAn Lov
0144. TragičAn Lov0144. TragičAn Lov
0144. TragičAn LovTompa *
 
Zagor - 004 - tajanstveni samostan part 2
Zagor - 004 - tajanstveni samostan part 2Zagor - 004 - tajanstveni samostan part 2
Zagor - 004 - tajanstveni samostan part 2Blagojce Treneski
 
0090. Herojska Predstraza
0090. Herojska Predstraza0090. Herojska Predstraza
0090. Herojska PredstrazaTompa *
 
Strip zabavnik 069
Strip zabavnik 069Strip zabavnik 069
Strip zabavnik 069davorpalanka
 
Zagor - 003 - kapetanova tajna part 2
Zagor - 003 - kapetanova tajna part 2Zagor - 003 - kapetanova tajna part 2
Zagor - 003 - kapetanova tajna part 2Blagojce Treneski
 
0079. Zlatni Mac
0079. Zlatni Mac0079. Zlatni Mac
0079. Zlatni MacTompa *
 
0061. Suludi Strelac
0061. Suludi Strelac0061. Suludi Strelac
0061. Suludi Strelac
Tompa *
 
0002. Protiv Uragana Smrti
0002. Protiv Uragana Smrti0002. Protiv Uragana Smrti
0002. Protiv Uragana SmrtiTompa *
 
0022.Odlucujuci Udarac
0022.Odlucujuci Udarac0022.Odlucujuci Udarac
0022.Odlucujuci UdaracTompa *
 

Viewers also liked (20)

Strip zabavnik 070
Strip zabavnik 070Strip zabavnik 070
Strip zabavnik 070
 
0088. Blago Mrtvog Gusara
0088. Blago Mrtvog Gusara0088. Blago Mrtvog Gusara
0088. Blago Mrtvog Gusara
 
Strip zabavnik 073
Strip zabavnik 073Strip zabavnik 073
Strip zabavnik 073
 
Strip zabavnik 074
Strip zabavnik 074Strip zabavnik 074
Strip zabavnik 074
 
ALAN FORD - ŠUPLJI ZUB
ALAN FORD - ŠUPLJI ZUBALAN FORD - ŠUPLJI ZUB
ALAN FORD - ŠUPLJI ZUB
 
0471. Crni Vitez
0471. Crni Vitez0471. Crni Vitez
0471. Crni Vitez
 
Strip zabavnik 068
Strip zabavnik 068Strip zabavnik 068
Strip zabavnik 068
 
Strip zabavnik 075
Strip zabavnik 075Strip zabavnik 075
Strip zabavnik 075
 
0089. Klopka Na Brodu
0089. Klopka Na Brodu0089. Klopka Na Brodu
0089. Klopka Na Brodu
 
015 Udar Munje U Boji
015 Udar Munje U Boji015 Udar Munje U Boji
015 Udar Munje U Boji
 
0463. Miki I Smuk U ObručU
0463. Miki I Smuk U ObručU0463. Miki I Smuk U ObručU
0463. Miki I Smuk U ObručU
 
0144. TragičAn Lov
0144. TragičAn Lov0144. TragičAn Lov
0144. TragičAn Lov
 
Zagor - 004 - tajanstveni samostan part 2
Zagor - 004 - tajanstveni samostan part 2Zagor - 004 - tajanstveni samostan part 2
Zagor - 004 - tajanstveni samostan part 2
 
0090. Herojska Predstraza
0090. Herojska Predstraza0090. Herojska Predstraza
0090. Herojska Predstraza
 
Strip zabavnik 069
Strip zabavnik 069Strip zabavnik 069
Strip zabavnik 069
 
Zagor - 003 - kapetanova tajna part 2
Zagor - 003 - kapetanova tajna part 2Zagor - 003 - kapetanova tajna part 2
Zagor - 003 - kapetanova tajna part 2
 
0079. Zlatni Mac
0079. Zlatni Mac0079. Zlatni Mac
0079. Zlatni Mac
 
0061. Suludi Strelac
0061. Suludi Strelac0061. Suludi Strelac
0061. Suludi Strelac
 
0002. Protiv Uragana Smrti
0002. Protiv Uragana Smrti0002. Protiv Uragana Smrti
0002. Protiv Uragana Smrti
 
0022.Odlucujuci Udarac
0022.Odlucujuci Udarac0022.Odlucujuci Udarac
0022.Odlucujuci Udarac
 

Similar to 0472. Medju Vikinzima

Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
zoran radovic
 
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
zoran radovic
 
Tx sak 2 razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
Tx sak 2  razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)Tx sak 2  razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
Tx sak 2 razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
zoran radovic
 
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
zoran radovic
 
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
zoran radovic
 
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
zoran radovic
 
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
zoran radovic
 
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
zoran radovic
 
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfTex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic
 
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
zoran radovic
 
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic
 
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)
zoran radovic
 
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic
 
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic
 
Detektiv Dante 01 - Rajski grad (RAS) (Coa_backup PDF).pdf
Detektiv Dante 01 - Rajski grad (RAS) (Coa_backup PDF).pdfDetektiv Dante 01 - Rajski grad (RAS) (Coa_backup PDF).pdf
Detektiv Dante 01 - Rajski grad (RAS) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic
 
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic
 

Similar to 0472. Medju Vikinzima (20)

Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
 
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
 
Tx sak 2 razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
Tx sak 2  razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)Tx sak 2  razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
Tx sak 2 razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
 
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
 
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
 
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
 
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
 
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
 
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfTex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
 
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
 
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)
 
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
 
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
 
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Detektiv Dante 01 - Rajski grad (RAS) (Coa_backup PDF).pdf
Detektiv Dante 01 - Rajski grad (RAS) (Coa_backup PDF).pdfDetektiv Dante 01 - Rajski grad (RAS) (Coa_backup PDF).pdf
Detektiv Dante 01 - Rajski grad (RAS) (Coa_backup PDF).pdf
 
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 

More from Tompa *

025. ZAGOR - MISISIPI
025. ZAGOR - MISISIPI025. ZAGOR - MISISIPI
025. ZAGOR - MISISIPI
Tompa *
 
024. ZAGOR - JURIŠ MOHAVA
024. ZAGOR - JURIŠ MOHAVA024. ZAGOR - JURIŠ MOHAVA
024. ZAGOR - JURIŠ MOHAVA
Tompa *
 
023. ZAGOR - BANDA RAZROKOG
023. ZAGOR - BANDA RAZROKOG023. ZAGOR - BANDA RAZROKOG
023. ZAGOR - BANDA RAZROKOG
Tompa *
 
022. ZAGOR - HJURONI!
022. ZAGOR - HJURONI!022. ZAGOR - HJURONI!
022. ZAGOR - HJURONI!
Tompa *
 
021. ZAGOR - TRAPERI IZ FORT EROUA
021. ZAGOR - TRAPERI IZ FORT EROUA021. ZAGOR - TRAPERI IZ FORT EROUA
021. ZAGOR - TRAPERI IZ FORT EROUA
Tompa *
 
020. ZAGOR - TAMO GDE PROTIČE REKA
020. ZAGOR - TAMO GDE PROTIČE REKA020. ZAGOR - TAMO GDE PROTIČE REKA
020. ZAGOR - TAMO GDE PROTIČE REKA
Tompa *
 
019. ZAGOR - VREME OSVETE
019. ZAGOR - VREME OSVETE019. ZAGOR - VREME OSVETE
019. ZAGOR - VREME OSVETE
Tompa *
 
018. ZAGOR - SRCE I MAČ
018. ZAGOR - SRCE I MAČ018. ZAGOR - SRCE I MAČ
018. ZAGOR - SRCE I MAČ
Tompa *
 
017. ZAGOR - ČOVEK KOJI JE DOŠAO SA ISTOKA
017. ZAGOR - ČOVEK KOJI JE DOŠAO SA ISTOKA017. ZAGOR - ČOVEK KOJI JE DOŠAO SA ISTOKA
017. ZAGOR - ČOVEK KOJI JE DOŠAO SA ISTOKA
Tompa *
 
016. ZAGOR - LJUDI SA GRANICE
016. ZAGOR - LJUDI SA GRANICE016. ZAGOR - LJUDI SA GRANICE
016. ZAGOR - LJUDI SA GRANICE
Tompa *
 
015. ZAGOR - LORD U DARKVUDU
015. ZAGOR - LORD U DARKVUDU015. ZAGOR - LORD U DARKVUDU
015. ZAGOR - LORD U DARKVUDU
Tompa *
 
0860. ZAGOR - LAŽNI MARKIZ
0860. ZAGOR - LAŽNI MARKIZ0860. ZAGOR - LAŽNI MARKIZ
0860. ZAGOR - LAŽNI MARKIZ
Tompa *
 
0859. TURNIR U DARKVUDU
0859. TURNIR U DARKVUDU0859. TURNIR U DARKVUDU
0859. TURNIR U DARKVUDU
Tompa *
 
014. ZAGOR - TRON BOGOVA
014. ZAGOR - TRON BOGOVA014. ZAGOR - TRON BOGOVA
014. ZAGOR - TRON BOGOVA
Tompa *
 
013. ZAGOR - RAZBOJNICI IZ SKRIVENE DOLINE
013. ZAGOR - RAZBOJNICI IZ SKRIVENE DOLINE013. ZAGOR - RAZBOJNICI IZ SKRIVENE DOLINE
013. ZAGOR - RAZBOJNICI IZ SKRIVENE DOLINE
Tompa *
 
012. ZAGOR - SILAZAK U MAELSTROM
012. ZAGOR - SILAZAK U MAELSTROM012. ZAGOR - SILAZAK U MAELSTROM
012. ZAGOR - SILAZAK U MAELSTROM
Tompa *
 
011. ZAGOR - POSLEDNJA TULA
011. ZAGOR - POSLEDNJA TULA011. ZAGOR - POSLEDNJA TULA
011. ZAGOR - POSLEDNJA TULA
Tompa *
 
010. ZAGOR - KRVAVE PIRAMIDE
010. ZAGOR - KRVAVE PIRAMIDE010. ZAGOR - KRVAVE PIRAMIDE
010. ZAGOR - KRVAVE PIRAMIDE
Tompa *
 
009. ZAGOR - GRAD U MOČVARI
009. ZAGOR - GRAD U MOČVARI009. ZAGOR - GRAD U MOČVARI
009. ZAGOR - GRAD U MOČVARI
Tompa *
 
008. ZAGOR - U DŽUNGLI JUKATANA
008. ZAGOR - U DŽUNGLI JUKATANA008. ZAGOR - U DŽUNGLI JUKATANA
008. ZAGOR - U DŽUNGLI JUKATANA
Tompa *
 

More from Tompa * (20)

025. ZAGOR - MISISIPI
025. ZAGOR - MISISIPI025. ZAGOR - MISISIPI
025. ZAGOR - MISISIPI
 
024. ZAGOR - JURIŠ MOHAVA
024. ZAGOR - JURIŠ MOHAVA024. ZAGOR - JURIŠ MOHAVA
024. ZAGOR - JURIŠ MOHAVA
 
023. ZAGOR - BANDA RAZROKOG
023. ZAGOR - BANDA RAZROKOG023. ZAGOR - BANDA RAZROKOG
023. ZAGOR - BANDA RAZROKOG
 
022. ZAGOR - HJURONI!
022. ZAGOR - HJURONI!022. ZAGOR - HJURONI!
022. ZAGOR - HJURONI!
 
021. ZAGOR - TRAPERI IZ FORT EROUA
021. ZAGOR - TRAPERI IZ FORT EROUA021. ZAGOR - TRAPERI IZ FORT EROUA
021. ZAGOR - TRAPERI IZ FORT EROUA
 
020. ZAGOR - TAMO GDE PROTIČE REKA
020. ZAGOR - TAMO GDE PROTIČE REKA020. ZAGOR - TAMO GDE PROTIČE REKA
020. ZAGOR - TAMO GDE PROTIČE REKA
 
019. ZAGOR - VREME OSVETE
019. ZAGOR - VREME OSVETE019. ZAGOR - VREME OSVETE
019. ZAGOR - VREME OSVETE
 
018. ZAGOR - SRCE I MAČ
018. ZAGOR - SRCE I MAČ018. ZAGOR - SRCE I MAČ
018. ZAGOR - SRCE I MAČ
 
017. ZAGOR - ČOVEK KOJI JE DOŠAO SA ISTOKA
017. ZAGOR - ČOVEK KOJI JE DOŠAO SA ISTOKA017. ZAGOR - ČOVEK KOJI JE DOŠAO SA ISTOKA
017. ZAGOR - ČOVEK KOJI JE DOŠAO SA ISTOKA
 
016. ZAGOR - LJUDI SA GRANICE
016. ZAGOR - LJUDI SA GRANICE016. ZAGOR - LJUDI SA GRANICE
016. ZAGOR - LJUDI SA GRANICE
 
015. ZAGOR - LORD U DARKVUDU
015. ZAGOR - LORD U DARKVUDU015. ZAGOR - LORD U DARKVUDU
015. ZAGOR - LORD U DARKVUDU
 
0860. ZAGOR - LAŽNI MARKIZ
0860. ZAGOR - LAŽNI MARKIZ0860. ZAGOR - LAŽNI MARKIZ
0860. ZAGOR - LAŽNI MARKIZ
 
0859. TURNIR U DARKVUDU
0859. TURNIR U DARKVUDU0859. TURNIR U DARKVUDU
0859. TURNIR U DARKVUDU
 
014. ZAGOR - TRON BOGOVA
014. ZAGOR - TRON BOGOVA014. ZAGOR - TRON BOGOVA
014. ZAGOR - TRON BOGOVA
 
013. ZAGOR - RAZBOJNICI IZ SKRIVENE DOLINE
013. ZAGOR - RAZBOJNICI IZ SKRIVENE DOLINE013. ZAGOR - RAZBOJNICI IZ SKRIVENE DOLINE
013. ZAGOR - RAZBOJNICI IZ SKRIVENE DOLINE
 
012. ZAGOR - SILAZAK U MAELSTROM
012. ZAGOR - SILAZAK U MAELSTROM012. ZAGOR - SILAZAK U MAELSTROM
012. ZAGOR - SILAZAK U MAELSTROM
 
011. ZAGOR - POSLEDNJA TULA
011. ZAGOR - POSLEDNJA TULA011. ZAGOR - POSLEDNJA TULA
011. ZAGOR - POSLEDNJA TULA
 
010. ZAGOR - KRVAVE PIRAMIDE
010. ZAGOR - KRVAVE PIRAMIDE010. ZAGOR - KRVAVE PIRAMIDE
010. ZAGOR - KRVAVE PIRAMIDE
 
009. ZAGOR - GRAD U MOČVARI
009. ZAGOR - GRAD U MOČVARI009. ZAGOR - GRAD U MOČVARI
009. ZAGOR - GRAD U MOČVARI
 
008. ZAGOR - U DŽUNGLI JUKATANA
008. ZAGOR - U DŽUNGLI JUKATANA008. ZAGOR - U DŽUNGLI JUKATANA
008. ZAGOR - U DŽUNGLI JUKATANA
 

0472. Medju Vikinzima

 • 1.
 • 2. z. . .. v .4 . ... . Va . .. w. MEEU WKENZEMA
 • 3. RDTU BIBLIUTEKA O STRIP O ZLATNA SERIJA ZLATNA SERIJA 472 Naslov broja: MEDU VIK| NZIMA Naslov originala: ATACCO ALLA MISSIONE. Copyright by Casa Editrice Dardo, Milano Prevodilac: Branka RAKIC Lektor i korektor: Radojka POPOVSKI Tehniéki urednik: Petar MOJAK Odgovorni urednik: Sreten DRASKOVIC »Z| atna serija« — Izdavaé OOUR Novinsko-izdavaéko odeljenje NIP »Dne§/ nik« Novi Sad. Bulevar 23. oktobra 31 - Glavni i odgovorni urednik Duéan Stanojev - Stamna ooun Stamparija NIP »Dnevnik« Novi Sad, Bulevar 23. oktobra 31 - Novi Sad 1979. BROJ ZIRO RACUNA: 65700-603-6350 »Dnevnik« Novinsko-izdavaéko predu— zeée. OOUR Novinsko-izdavaéko odeljenje, 21000 Novi Sad, Bulevar 23. oktobra 31 Oslobodeno Osnovnog (saveznog) i posebnih poreza na promet aktom §;3?| )<-f1€3$f/ ii7%18odZ3~':3I ja°ntLra3rZa01/3f7].3e', ~ nauku i kulturu SAP Vojvodine broj
 • 4. CENTAR. ’ OVAU DRUG! PUN 7 MIKIUU DE SUZI NASLA POGODAK 'ZNACI 305 DE- NACIN KAKO DA MU PRO- DAN GALON VISKIUA KOUI ’ DE VREIVIE. TREBA DA I/ II PLATIS MIKI. PO‘ZUR'I.2N/ -‘3 DA 5A'—A50- T0 35 ‘/55 TREBA cxuascri PUKA. 1 NAKON SLAVNE AVANTURE KODA UE OKONCALA TIRANIUU GENE~ RALA RUIZ/ ‘. MIR SE VPATIO U U- TVRDENUE KOLJL‘ VER. LUUDI SU, PRISILUENI NA DUGE DANE PLANDOVANU4, If_’f/ IISLUALI KAKO DA ISPUNE 1 K ‘ ’ I I V I A ‘- 7_ _, - _ . ‘- . ' N u ‘ ~ , - VREIVIE. SAMO GA IZBRISI DA SE NE PI? E- | HA-HA-HA. ’ ON ‘OE _PO- HFELI SMO DA TE 4. . —q. . HLADL BEDIO RUFZA I DOBIO POZOVEI‘. /10 NA §‘): :—: —.r‘.3.0*~V _ A , POLDZAU GUVERNERA ARTANUE, /LI NE- - 3; 5"-‘ A 6-’ I . PROVINCIUE SAN PED— ~S MOCI POSTO L-~‘ 3- A — . — - l CES TREBATI SUZI DA 303 PROSTRES RUE’LDE- HA‘HA- T1SiNA. / NISAM UA NICIUI POSILNI, VEC SAM SE PONUDO DA POMOGNEM Su— ZI. I AKO MI NE VE- RIJUETE. DOKA ACD ‘. /A. /I T TAKO TO Cu no-4 SA ‘JAMA- ZDRAVO. MOM- C1. VESELI POZURI. IVIIKI. DA F‘ROS~ TREMO I2UBLDE- J: 3 - .3 1/ ‘ -' r-: v- _- 34' ~‘ L. . . '5‘. <.-;
 • 5. DA SAM KAPE‘I7N KOLBERT PO NA- BESTRAGA. ’ PUKOVNIK REDENCJL1 VRHOVNE KOMANDE MOZE I DA SACEKA cmdi PREIVIESTEN 12 UTVR— cu KADA BUDEM HTED. DENUA HASTON UOVO GDE SE NALAZI KRO- MESTO KOUE IVII SE / """~ NECE DOPAQTI. PUKOVNIKOVA KAN- CELARIUA DE TAMO. OFICIEI. PIQEDSVXVLDAN1 VAI/ I KAPETANA KOLBERTA KOUI OD DANAS PRIPADA NASEIIVI ODPEDLL _ . I SIGURMD SAIVI GA - VEC SREC). ZAR NE ZELITE DAVIDI- TE UTVI? E)ENOE.3 § NE ZANIMA ME MOMoE. uzMi MODE SrvARi ODVEDI ME DO STANA . KAPETANE KOLBERT, PREDATJEM vAs KA- PETANU Ix/ IIKIUU KOUI CE VAM POKAZATI Orwe- DENOE I OTF7I>? ATITI vAs VASE STVAPI .3 U REDU I KAPE -
 • 6. IZVOLITE: KAPETANE- NISU l2VOLl, KU- . ;, ' SOBE BAG N/ ’'OLEPSE. ALI PI SEBI NE- ‘ 1' SU NAUBOLUE 5T0 IIVIAT ST . KAPETANE KOLEEET. AKO DOS NISTE SHVATILI OBAvEsTA- VAM VAS DA NISAM HOTELSKI NOSACVEC PO cmu POTPUNO . RAVAN VAMA- . ~ NE ZNAM ZASTO, ALI ONDE ALI, AKO MI DOzvOi. iTE, DAc5u vAM SAVET zA UBUDUCE. PO- TRUDITE SE DATAD svoo NACIN ZANEMARITE nu CETE ME PRISI— LITI DA ZABORAVIM PRAVILA DIS- CIPLINE_- LAKU NOC. ’ POZURI. ’ HOG. ) A Ml SE TE ZME SIUAUU . . F-‘OPUT OGLE- _ 'i_ -- vfssfg-g»*3r, a;2.». *_ .1 ’_ . I . CIZME. W I E 4 . Ag‘; 0 . NE CISTE SE TAKO .2 I 1 7 v‘ i I
 • 7. NE DOZVOLDAVAIV1 DA SE OD Tl DE DA SE NAU - DOSTA D BILD, /1(APE'L'4— '5-‘KKO ODNOSITE PREIVIA C15 DA SE NE MED/ X5 U NE. IZA TALE DE MIF<’k. O. L0UD| MA- D. TUBE STVARI. AKD ZELITE. MOZEMO TA- MO DA N/61'/ VlI/ IO RAZ- l BILO DE VREIVIE DA l/1IK| KOLBERTOWX NETRPELUIVOST PREIVIA k/1IKI- UU NAPOKDN SE POKAYALA. ‘>3 Z F“ L‘! :1: rd 5 MISLIM DA CES DANA _ 009! SALASO, IDEMO srvmwo DA upozm §‘AiT<'e'T’l‘i‘§'3-’H"A”—E DA 5'5 MAL0 YABAVI-DA‘ KAPETANA KOLBERTA. A. . -HA. ’ " “~11 If-' _ A I I ’. I‘ y D , ’ V ‘ u t I‘ "1' S‘ , { 1 I A “ V I r I ‘ . " 1 _ Q . , >. 1 I 1 ‘ L'. '!. 'E'. -7"" » ‘. 4"’ I 3' "‘ . " 5 " J <3 ‘I I5’F""4i‘ J ! l ‘ ‘ i ‘ ‘ L 71*} Y 2/ , t‘’’‘ MIKIDEVA SP1-'<'EI'NOSTl LUKAVST‘/ O NE DOZVOLDAVADU NI UEDNONI KOl_BER’TOD/1 UDARCU DA STIGNE DO CILDA. . . ‘T BOLUE DA PROUCITE. TEH NIKU BOK5A/ KAPETANE. SIROTI KAPETAN KOLBERT. MISLIM DA SE VISE NECE MIENO SETATI NAOKOLO S MODRICIJM OKO OKA.
 • 8. ODUECI BORBE PRIVUKLI SU MNOGE SAD f/ II DE. DOSTA, I(AF’E'ANE. OVO POSMATRACE- VAM DE ZA ONIH POLA DOLARA NISTA. KAPETAN MIKI NAPOONIOE. OBUCAVA PRIDOSLICU PRAvi; iMA LEPOC1 PO- NASANUA. I DOK KOLBERI POMINUE NA POSLUSNOST. x ZAISTA SE CuD: M./ ASE PONA§A- MIKADA DO SADA u NUE NIPE DOSTOUNO DVOUICE ‘UTVRDEN U KOULVEQ ~" O‘= 'C'R”‘- _ , ,~ NIUE Do LO DO TAK- VOG INC1DEI. ITA. ‘ZBOG VA-‘SE6 PONASANUAI R‘ZA’. IUA ERED POT- iNDENiMA, Ti= :EBAu: > Bl DA we UHAPSIIV1.
 • 9. TAI< v POSTUPAK NISU MI POZNATI MOTIVI Bl ETIO v/ Goa SU BA/ ALI SAM SIDLIEAN DACE NA- oI= IcIRSI<o: I I2EPU- DA VAM OSAM DANA ZA- KON BATINA I<O- TACIULZBOG TOGA UEDNICKDG ‘ZJVOTA POMOCI DE DE PR1 IO SAM ODLUCIO DA DASE IZMIRITE. BITI MEI< I. .7 BU EIVI BLAG. I<AZ~ NI U VAS NA SVOU MIKI. DOBRO SAM F’C)- PA/ NISAIV1 BAS U- GLEDAO KOLBERTA DOK I PQZNAO MNOGO 5'. GA TUKAO PRISTOUNIH. DA SAM GA ¢ VEC NEGDE , -. NIIKI. ’ TATA MI DE DOZVOLIC) DA ORGANIZUOEIV1 vELII<I LOVI I2EI<AO DA CE5 ITI POCI. IOE LI I ICAPETAN KOL_- BERT? NE SVIBA MI SE. CULA SAM STA SE DOGO— DILO. TArA OE BIO PRISI- LDEN DA I/ AS OBOUICU DO vIDEN'JA. TATA. HL/ ALA STO SI MI Qvo . ODOBRIO. NE BPINI ZA MI: NE. S I I/1II<IUEI/ I I KAPETANOM KOL- I BERTOM SAM SIGURNA. ,. at-. -L; :_~. "-3 . " I
 • 10. IDEMO PREMA ZAPADU DIVNO DE KRETATI SE - U TIM ICRADEVIMA IMA STA POKUSAVA5 DA SAKRI UELENA KODI PUTUULI PO‘PF? IFi’ODI OSAM DA- NAILOVITI DELENE PO SIJMIAMA KXE POZN/ - DLI SAMO '. NDlUAN'A! C1. , _ 05 U TOME ZAMOTULDKLI. SALASO. ’ . MISLIO sAM, MO’Z- DA CE BITI HLADNO FA SAM PONEO NE- . N‘. HADDE DA SE ULO- GO IMO. I= I2ovESCEMO _ O OVDEIA ‘. JUUTF? O . EMO POCETI DA MALA GRUPA STIZE L) OGROMNU Gu- STU SUMU. MOZDA NIKO NII<A- DA NICJE DOVDE STIGAO-SUDECI PO TRA- GOVIMA ‘ZIVOTINDA OI/ O OE DIVNO ME- STO 7A LOVCE. I ‘l{ I >’. _ ', ._ ‘ * ” as I . / ‘(I 3:’ PONEO SAM SATOE OHIHVALA TI 1:. ‘.5 - 7A TEBE. SUZI-NOC MII<I. L:JLJDA- ; I , . Té8L§EO , §A%RE%Q DE VLC$“7N"‘ POD ‘ I I I _ ZLIAN I. /Ic>RAc1~: DA MI PLA- J - . - I TI UUCERAS- “ I . .", ‘. : ‘.221; . . . .. . 1:3,»; .
 • 11. UUCERASNUA LEKCIUA DE PO- MOGLA KAPETANU KOLBERTU. KAO DA DE PRESTAO DA SE PRAVI : /AZAN. NIKAKO DA 1494,; SE serum GDE SAM KAPETANE KOLBERT. NADAM SE DA STE "(ABO- RAVILI NEUGODAN INCIDENT OD UUCE I DA SMO OD SADA DRUGOVI. , N _ SVAKAKO- BIO UETO NE- 2:’ '45; SPORAZUNLDAUTE RU- : . ‘ * KE IDATO ZALIDEMO. . ?’o‘I, : 4 ‘ NE. ODSADA SMO DRUG/ ‘ - RI, ALI SAMO SLUZBENO. A STD SE TICE ONOGIA OD UU CE. KOLBERT NE ZABO * PAVLUA. TAU POKRET DE SMU- K. U OTKRIO SVE. ON U- GLEDA TAU ISTI POKFZET KAKO GA CINI DIZU A e *2 KOLBEYT PRIPALI SIBICIJ DRZECI lSTOI/ I R. I_)I<OI/ I l KUTIUU-TO PODSTACE SMU‘ MEIVIOIZIUU. :1 ' . - r : ‘ $r >. , J . . RUKA HUANA Ix/1ENDITE. RA'ZBCJUN| KA ZA . "’ TAKO Ml NEVADE. KOUIM UE {TRAGALA POLICIUA PEI’ DR? AV. g. _ . SADA GA SE SEQ“/ |_ 7.—4.¢"f*. . ~‘/ {L4 ‘A ; _-2;, " M1r<I.5Lu5AU. .. :1‘ ‘I . .
 • 12. SETIO SAM SE GDE SAM VIDEO CDVEKA KOUI SE IZDADE 2A KAPETANA KOLBERTA. NE GEESIM. NOEGOVO IME UE HUAN SIGURAN SAM. VIDEO SAM GA PRE NB<OI. IKO C1'ODl- NA D KANZAS smau KA~ KO DE OPLUACKAO I UBIO DVOUICU TRGOVACA STO~ SLUSAU» MIKI. HUAN MARTINO IMA NA DES- NOD NADLAKTICI OZILUAK KODI MU UE osmvno ME- TAK ‘SERIFA TAKSONA. IVMDA SI U PP. A/ U SMUI<. MO— LAKU NOC. SUZI. UDUT-U RACEMO DA UTVRDIMO DA LI R0 IDEMO DA LO- : KOLBEIZT IMA O‘ZIl_UAK. ZA ' - “HMO- SADA NE SMEMO DA IZAZI-' . ’ VAI/ IO NUEGOVE SU. ’/ INUE. TREBA BITI OPRE2/N- TIPEBA OVO DEZATI PRI RUCI I SPAVATI SA- MO NA UEDNO OKO- NDC "JE PROTEKLA I/ IIRNOI UUUTRO SU svx NA NOGAMA- ES LI DA SKUI/ AD KAF-U, ‘ SUZII DOK BUDEIVI NA‘ ' SAO NEKOG ZECA - ZA DORUCAK. DIVNO MESTO. MOZDA DOS NIKO NICE BIO OVDE. DA NEMAMO TOG KOLBEPTA DA NA5 5EKIRA, IMALl BISMO DIVAN OD- . "4n‘ 7,‘ _- 5‘? Bf-L 73>‘-v‘ w ‘I ’L I v 1 ' *1.
 • 13. NISAM ZNAO DA | NDIUAN- CI DOLAZE OVAMO- EVO SVEZIH UEI. EN- SKIH TRAC: 'IOVA- i’ IMA " NE VIDIM NIKOGA. KAKO DE CUDNA O- I »_ VA STIZELA. Y NISAIVI NI PU- V CAQOBOKEN OIDANSKA % . _: I/ IERAK . AL I. NISMO C . EN NE. INDIDAN- CI NE POZNA— UU TAU ME- ‘ PRE NEED 510 DE MIKI PUCAO W EMO D- MLADAUEIVOTINUA POCE BOLNO BICE NADI= A- ‘ " ' I f METNIDE DA SE VRATIIVI U LOGOR. .. ~, -ff‘ | CUDNO. SLICNE STEELE SAM UA VIDEO U MUZE- UU U SAN FRANCISKU. . . TAKO DE. SUZI I , .
 • 14. POTRA'ZII/ IO SUZI, SICDUQNO NIUE DALEKO. AKO UE TD K. OL BEFBTOVO DE’ DA NIDE NEIVIODDCE REKAO BIH DA SD STPELE I BODEZ DELO vII<INsI<II—I ZANATLIDA IZ XVIII vEI<A. OvE PEZBARIUE POKAZUDU DTICAD TEDTAN- SKOG SIMBOLIZMA. _ DBEDENSAM DA DE IZA gr TOGA KOLBERT. AKO SE NE~ ; --. , STO DOGODI SDZI, ~ CE MI. SAM DA NE Ix/ IO - ‘ ZEMO IMATI PO- VEPENOE U ‘
 • 15. GLEDAD, MII<I. OVDE SE DOS NEKI TRAEIOVI SPA- DADD s ONIM F2ANI- UZMI O- RUZCJE. NE- SUZI DE O— BIO SAM VA VA; I<A- TRAGOVI SD OBDAS- 2ASTO_ STE TETA. NEI<O DA SAM CIJO SDM- ME DOVELI NDENDE DE NAPDSTILI DE USAO U OKRENLJO SAM SE DOI/ DETAMO NEDASNO, LDGORP ZAR KAIVIP DOK I NA I/ ICI CISTINE DALDE SE I<APETANE- SUZI NIUE S/ - SMO RA'Z6LE- OPAZIO NEKE SEN— GUBE. KO BI MOGAO DALI STRE - KE . POTRCAO ZA DA UIDADNE I1 ' ‘ "-t. ~‘{ LOGOR DSEED I -’ DANA, A DA GA ’- -'3' . NII<O NE F’I3'_IIl/ ’I°E_- NA KONUE. ’ I/ IOI~? A~ RAN SAM. ON MO PREGLEDATI SIGURNO ZNA MNOGO WSE CD SE 2A To POBI-? I— NDTI. DRZACU C-‘IA NA
 • 16. STOU/ CUUETE LI EVO GA. ’ SAMO UEDAN ICONUANIK. GALDPP NEKD SE PRI- Iv1ICE. SAKRIUI/10 $5 I Tl$INA. USI<DIQO CE I= >RIO- ‘ ' ' CI PORED NAS. _ '= "'_ ZAHVALUIJUEM UMUKNITE. ’ NIDE TO SFPELA I BODEZ. NE- POTPEBAN ‘TI NA POlE- HALDCINACIDA, SVI SIVIO STANAK SUZI. AONDA SI MI I<Ao I-'<‘ENUU. ALI TI GA VIDELI. PODIIVIO . TAD TIP ODEVEN I<AO 2A LEKAR‘ I NE MOGU PO - ‘ . — PRIDATELJ MOCI. I DA SAM HALUCINI-
 • 17. AKD GA BUDEMO PRATILI OTKRICE- ‘ MO ZANIIVILUIVE STVARI. ‘ I ZATIM POTERA I<ONDA KROZ ZA- VESD, NESTADDCI PRATILACA. ISPRED SVOUIH 4.1- *7 : - I PRIU/ TI'ELUI PRODOSE KROZ ZID KOUI UE STI/ ARALA VODA. PIH. ’ CIM POCINUE TU- SIRANDEM NECE SE DOBRO ZAVRSITI. CUDNI I<ONDANII< I<AO DA DE ZASTAO FRED SIO. TUNEI_ CE NAS ODVESTI NA CFUGI KRAU SI'/ AR DE 2ANIMI_DIvA. OCI- GLEDNO IZA VODOPADA PO- STODI NEI<I OTVOR. S°CE- KAUMO TRENLrIAI< PA DE- MO POGLEDATI I<DDA TAKO TI I'EVADE. O/ O KUPANUE MI NTDE TRE- BALD. I KC) DE VODU Iz- MISLIO. ..To DE NSTO NADGORE.
 • 18. U ovom MRAKU SAM VEDMA NE*- SA KRIKOM, NEKA SE SENKA ace: NA K01: SIGUEAN. 1 GLEDAUTEJ STA Li SU ONE SVEJALECE TACKE .21 TD PUCANUE IYAZVA CITAV HOR BESNOG REZ'A- NUA KOUI UE DOPIRAO IZ DUBINE POMR- " ~i'~ ' F. ‘ f*fiW“WWW . um»: yr. 1. LU ZIVI CITAV I- ‘ 1 POF? PUMA. RRRR. . . . fl . _‘ . ‘ GRRRR ---'5-. .—" ‘ " ié § . ,. , _,- I _~’z», , . -.«: ;:~ fr ‘ 13 1: IMAUU OGPLICE I VEZANE SU LANCl- MA. MA KO BILI STANOVNlCl OOGA ME- STA; NE VOLE POSETE. < DOBRO SU | ZA- BPALI OVE CUU°- HEU, NE MISLIS ‘JALUDA DA OBICNA MACKXCA. AKAR 1 TVOCJIH RAZMER/ ,Mc DA POPLAQI SMUKAP 1:, v. v {3 , . v , »_
 • 19. EN0 *ZLA7/* '7 TUNELA- NA lZLAZU :2 TUNELA UGLEDASE Pl2E'_| <R/ SNU DOLINU BOG/ =rrU RASTINUEM IOBRADENIM PO- I STALNO SP! ?Ef/1- ‘. >_ ' ' NI NA ‘ENE. ' ' NEVEROVATNO. ’ KO DE MO- ‘ . - A -- GAO l POM| SLlTl DA OVDE " POSTOUI G/ AKO NESTO. STA Tl MISLISSMUK/ KfO XNSTINKT NE VA! ’-? A NEKO F’R’ATl ULUEZE KOUI STARA LUTALICA P0 P95 STAPOG SMUKA. SU SE USUDILI DA PROVALE K431.” NISAM . .. . . - . UTAUNU DOLINU. KO F’OST'-/1AT- PA. MOZDA DE TO SAMO OVO OE N*ATJEi(. D~l-21 » « H50, Mug TRENUTAK D KADA ; ': _ f3QGLEDAU_/ %2 ‘R0- Z NQEO IZVODE VINO. SAD SAM VE f/ INOGO MIR-
 • 20. SMUK SE NIKADA NIDE. PLA- $-. o H‘. FRED CIEAVIM PLEIVIE- NOM INDIUANACA NA RATNOU s‘rA7. Au,0voG PUEA NISAM MIRAN- E KO! -' NE MOGU DA 9597-’ SHVATIIVI KAKVE - VEZE1 II/ IA I-201.- BERT SA ovum, ALI SIGURNO - MA. UTVARE SU PRICE KOUE PRIPADAUU PROSLIM 1 SA VFZEIVIENIIVIA I U KOUE VISE NIKO NE VERUUE- ILI LUIV INA ONAU SA MUZEUSKIM TROFEUIIVI/ - SIGURNO UE M E DA IDE BIO NEKI SALUIVCINA- NAOKOLD TAKO‘ ODUEDNOIVI SE I2 UNUTI7./ ’$- I SMUKJ sA1_A<3o_r egg ’ . NUOSTI DRVEFA ZACU GLAS l STE_. :> STA QE DO5A_ ‘ " OD KCUE6 Ix/ IIKI POSIQI . :> BA ' SMUKOV GLAS . v ‘_ . n I ‘
 • 21. U REDUI PREDAUEM SE; ALI lZAE)ITE- DOSTA MI DE IC-IRE SA SENKAIv1A- MIKI PO- SKOCI KAO DA 'ZEI. I DA SE ZAKLONII ALI PI. UUS'AK STRELA OF’O- MENU GA DA BI BEG BIO UZA- LUDAN. OH. ..SAI~lCJAM Ll; ILI DE OVO BAL IVIASKIFZA’ NIH 3 A IDBVIQVELIKI VOEJA NPS 0- . _ CEKUDE. IZA OKUKE PRED MIKIUEM SE UKAZA VIKINSKO NASELDE NASRED KOUEG SE PNO UZDIZAO DVORAC. -7.'*v . ~F’ 2: NEVE. ROWTNO. CINl ; I MI SE DA SAM SE VRATIO SEDAM VEKOVA UNA — mo. OVO UE PPAVI GRAD, IZO- J LOVAN OD OSTALOG SI/ E134 E L4n~:9§_sfi" , .s§—~= — , , _ A '7f’{. _ '_ K ‘I ‘I. .. K __ 1;-aw = .== =©'= >s
 • 22. VELIKI VOEIA vo— , " TAN VAQ OCEKU- ‘. SVE MI SE CI- NI DA OVI ~ _ NEIVIAUU BAS ’ LEPE NAME- RE. . CINI MI SE DA F’RE~ POZNAUEM LICE KO- UE SE POUAVLDUUE U ONOU STATIJI. ’-‘iv STA LI DE BILO SA SMUKOM. , sAI_AsoIvI I I<oI_BEI21DIvI. = SI- GURNO SU I NUIH UHUATILI. OVDE TREA DOB- RO PAZITI I STO OH. PA TO DE SUZI. NEMA SUMNDEISLICNOST : II~: POT-
 • 23. IMAM UTLSAK DA LU- PAI‘. /I PO STAROM ZALIMI PRIUATELUU, ALI U KO BI REKAO DA CU TOD KUTIUI NE MOGU DA MORATI DA IZIGRAI. /AIVI I 2%: TE UDAEIM NIGDE D'I? LE~ UUNACKOG DELANDA. I DE. NI_S—AI’vI NAVIKAO-‘NA O‘. /AKVU v RS- TU BORBE. I NA‘JFAMET- NIDE DE DA SE IZVUCEM 7 . -;nonnIII
 • 24. GLEDAU KAKO DELU- "DE CAROBF; I‘IC5TA' I I I ‘'. II-' : I IJIL»--, V ‘ ‘ . IIIr: lflIIIIII A I STI? ANCE. I/ IOZDA SI IMAO MOGUC- MOST DA SE SPA- ES. ALI 5 OVIM TO SI UCINIO C S ( J7 HRABAR’ SI STRANCE, ALI TE DE ré}. ._ HRABROST UNISTILA. MOGAO SI T»~: _— DA SE 5PAE-Es ALI Tvo:1A POBU~ « J NA DE‘. ODLUCILA. I _“ ZAEDBLDENIKA. F. .. - MIICIUA UVODE U SALU GDE GA OCEKU- DE NEKA CUDNA LICNOST. VELIKI VOTANE. EVO [ / 3 /7 . $0’? " '0
 • 25. NEKA DUDE POGUB- LDGEAN SUTRAJIODITE ‘I 1 U ocEI<I/ ANDU IZVRSENUE PRE- - II - ' SUDE, IvIII<IDA ODVODE U DODRUME IZACI SAMO . —-4 DVOROK GDE SU LEDENEI IVIRACNE DA BUDE5 - r. S, c , , PREDAI D’ZE- I “S” - o CINI MI SE NEMA I= >oMoc’I. oI/ E NAUMRACNDEG ‘UE: I.A* CELI- SE OVI LDUDI A- BI REQETKE IZDRZALE ‘ZACU SE NECIUI GLAS. LE I OI/ O5 PUTA CAK I DINAIVIIT. I<ADA BIH NECE ITI LAKO HA I ODAVDE. ‘ '2NAO STA DE SA SM MOCI To STD IsI<AI_DUDES BES NA TIM RESETKA —
 • 26. ’ I<o DE TOP I<o STE vI. =» '1. PO : -_ 1'1‘ -""‘ oggC'IADA SI STI? ANAC. F’RI— , ‘-' -9| NE PLASI SE. DA SAM ASKA U OVOU CI-: I.IDI I I I VI STE YAROBLUENIICPKO UE: '~ U STVARIIG(BPO- DAR OVE DOLINE? ODAKLE UE DO- SAO TAU NA- ROD KOUI DOS EGUUE NACIN IVOTA I NAVI- KE SREDNUE- VEKOVNE EV- MOD NAPOD NE POTIOE. IZ OVE NASI su PRES] 'zI/ ELI NEK DA ZEMLUEI STRANCE. DOSAO DE PRE U UEDNQU D| _/ NC)‘f_) I SUN A- MNOGO GODINAIPOSTO CE PRE" N03 ZE[/ ][_3| S DRUGE STRANE SAO OGROMNI OKEAN I MNOGO QKEANA GDE gu SE 5N'. EG. o/ I DUGOTRAUNIH ZIMA OGLEDALI U MORUIOKRUZENOM STENA- MA-TOR OE BIO NUIHDV KRALU. MLADA I<I~? AI_DIcA DE DDMAH I= oI<A'zAI. A ' DA DE MUDRA I PRAI/ EDNA. AL| GROF I BREE. AVANTUFZLSTA. PRlPF<'EMA 2A/ EEU. I . *ve‘ . — _ - , '7 . gr LII” ‘T’ - ; .. ' . I‘? - '21. " ‘ I PAC I PCJSI S‘-IE KRAIJJICINE FRIUAIEILE. : ?v DE’: -‘E . *.: oCI UPADE U KRALDE‘/ FYI C/ O- -J
 • 27. l ESTER SE TESKD SPASILA OD lZ- ONA DE IVIOGLA DA POUPATI IZGUBLDENI DAUNIKA l S MALO LDUD | /IOFQALA PRESIU POSTO DE NARDD BIO U2 NUU, OE DA BEZI. _ 7 ALI OE ODLUCILA DA SE ISELI U NEPOZN/ ‘~ DUGO SU PUTOVAL1 PO OKEANU, DOK IH NIDE ZAHK/ ATLA OLUUA I SKRENULA S 3 BINorv1,| ‘ I TEK gm 9U SE ,5KRCAU, KR ALI. DOMOROCI so BILI NEPRIUATELUSKI RAS- oggn DA CE TA NEpOZNATAAZL§', C, ’,‘§ POLOZENI PREMA NUIMA 1 NOVODOSLI su LDA po MOE’/ ALI DA OTPLOVE uz VELIKU REKU KAKO BI STAT‘ NUMOVA D°MOV"“’°" UMAKLI NUIHOVIM STRELAMA.
 • 28. -9‘-331-. ‘-_. AU SU PREZWEU STlGLl U OVL) DOUNU PLODNOG TLA KOUE DE OKRUZNAD PRlROD- seooovx su DUC-SO PLOVILI UZ RE- Ku I KADA su IM VODOPADI PRE- PRECIL1 PU . . . A‘- “ ‘,4; MNOGO -OE VEKQVA PROTEKLO OD -W‘ DA. ALI VIKINSKI NAROD NIDE VISE NA- LUUDl NASTAVISE F’UT F’ESlCE- MNOGI SU pugno Do[_lNU_ |5|(L[)[_}C| Q OE g/ AKU PAL! POD NEPRIUATELDSKIN1 STRELAPV1/‘ VEZU SA <5pQLDN| M SVETON1 gTR: UD | ND| UANfO°- _ H _V . MNOGIH GE: %ER'a('. ;lUA ucuxuo aeovu ‘ ‘ ‘ ‘ ” ‘ ' ‘ ZEMLDU NEVEROVATNO. / ZNACI TO UE. VIKINSK/ KOLONIUA KCDA UE Dog A OVA- MO PRE ' TO UE ‘STATUA ‘1 POSTAVLDENA U ; SPOMEN NA / '-: '_1— - KU KRALOICU. ASKA. ONA STATUA KOUA STOUI NA UL/ - ZU U DVOPAC I - PREDSTAVLU/ "ZENSKI LIK, MA su STROGI NA 1 ZAKONI KODE UE DONELA DOS K! ?ALUlCA ESTERA. ISPASTAM GRE§K. U OD PRE DVADESET ‘
 • 29. ZBUNUUUUCA as-: suc- MDRAM lZACI ODA/ DE. N'O’Z- ’ NOST uzmegu Toe . _._ DA ME PRIDATELDI TREBA- KA 1 SLRI. suzu, GDE - SI. -3 5‘TA Ll DE 5 TO- CAK I DA IZA- DE9 ODAVDE NIKADA NEES OSTAVLDAUUCI SVETILDKU, CUVAR Nl- ae PRIMETIO DA su MIKIUEVE RUKE SF"'RU’ZENE DA GA unwsms . TREBAUL; M1 ASKA, PUT UE SLOBODAN. Tvoal KLaU— , IZAEDIMO ODAVUE. NE, S!NKO. MOZ~ DA CES IZACI az Dvos: >CA, AL1 :2- ; ‘J (2 DOLINE UVAUU HELDADE PATNIKA.
 • 30. |Dl AKO VISE vous DA REG: BOP UXM VEC STAR I POM! - EC1 SE. DA -“HO! MIKI SE PENUE STE- PENEAMA KOUE VODE IZ PODZENILUA . EEN SA SUDBINOM. .5 NQDRAGI DEC‘A- LAKU NOC HANSELI NAS- TAVICEMD YAPOCETU EVC) ME U DVORISTU. MO- RAM DA PRONAEIEM smu- SALAE/ k KAI CUUEM KOR KE. MDZDA Do- L. A'Z| sTRA2A- MIKI STFZE UEDVA NA VRE- OTISAO UE-VIDHV‘. NE‘ KU SVETLOST. POKU3A' CU DA VIDIM STA UE TO. PA TO UE I<A- PE'I7‘N KOL- BERT. lZGl_E- DA DA DE SLO- BODAN. MlS'LlO SAM DA U ODI1 UZVI IIVIA NEE- ME DA SE SKLONI IZA Z| D“ POSTO SE. U SUETLOSTI IZA ‘/ RATA POUAVISE D/ E F'R’lLl- AKO DE TAKO PF<"| SAN S OVIM LUUDIMA ZNACI DA UE U DOSLUHU S NUIMA. A/ DRAM GA UHWXTITI.
 • 31. VOGA PUTA E Ml OBUAS- TA. /L| NEKO DE NA| - , )v SAD I MORAD DE DA 3? SE SAKRIUE. ‘E ’_ 4 MlK' OE UPPAVO HTEO " Ia, J A J’-‘ A DA SKOC1 NA KOLBER— K. . A', / vmmzl M‘ 3M0! SMUKESALASO. ’ NAPOKONESXM VAS'NA<3AO. ’ ' VEC‘ SAM SE PLASIO DA VAM SE NESTO DD- EROEMO RUDNO VI’ , z, NO. ..PZUMO. ’ DASNO Ml SAMO CA- SMUK. v° SALA- UE. PIJANI STE- KAKO SE U- SAK. GRO- SO. -3 KO U I E To UOZBILDETE SE; SUDUDES NED. /IAf/ IO ALI, NE PC52- VPEMENA ‘ NAUED/10 TE.
 • 32. ZAPRAVO F’OZ- TAKO UE: 'S‘/ ‘LA- SAD GA SE SECAM. TAKO MI NEVADE. NAT Ml DE. VIDEO SO. VIDI SE DA VI- ON DE STPANAC UESTE. SIGURNO UE SAM GA / EC NO POCINUE DA KOUEG SMO UUT- POBEGAO. UH/ A- - ISPARAVA. F’OKU- ROS ZAROBILI. SAUTE DA SE SE’ __ TITE DA SAM UA CVRSTO GA UH/ ATI/ GPITEL. I/ IOI? AM GA MISLIS DA CES C1? SMDK. SALASD, PRE— ‘ STANITE S TOM GLUPOM SALDM. AKD BuDErE BUCNI INAPASCE NAS STFEAYARI I OND/ - (EMO SWARND NASTRADA-rz. SLUSAD. STRANCEZ NE POZNAUEMO NIKOGA KO IMA TAKO CUDNA IMENA. MI SMO GRITEI. I GROTEL. HRABFZI ‘L/ IKINSKI RATNICI. PODANICI KRALUICE ESTERE. TI SI OTKIQIO TAU- NU NASEG POSTOUANUA I TPEBA DA I<AI<D. = ZAR NISMO UVB< BIL! PRlUATE- LUI. -3 ZAR SE NE SE- CATE VIQEMENA KOUE SMD ZA- UEDNO PRC)- VEL .2 RENO EDA. ..
 • 33. STE ODUEDNOM DOKAYAO SI DA SI VEOMA DPASAN.2A- | §l§? .)EBIEITI§/ CM%‘ENUE- K TO 6% am PREDAT DZELATD. . NE ZNAM STA SE DE - I. O S VAMA ALI NE M E- TE VI OBAVITI TAKAV ZA- SMUK. TI SI ME OTHRANIO. BIO SI MI KAO C7I'AC. 'ZASTO SE PR vns DAME NE Po2NAUES. =~ ZASTD 8 TI ZELIS DA Ml ‘ STAVIS GLAVU NA PAND. BAR TI; SALASO. NISI IVIOGAO ZABOI34- }I'TI. NE I/ IOZE TEK TAKO PRISUSTVOVA- TI MOM POGUBIDE: PDNAVLDAM DA SE NE 2DvEM SIVIUK.
 • 34. suzv OH. ’ PL/ "$IO SAM SE DA TE VISE NECU. VIDE- TLALI, I TI 5: u TIM HALDl- . » '. ALI , SUZI, MA INTI NO OB~ KAKVA DE TD ‘ » RA /6 KRA-
 • 35. VEDMA UE I STRANCE, MDZDA SI IZGUBIO RA- VELICANSTVSS. DvA PU- YUM. NE POZNADEM TE. lEL| Kl VOTAHE s‘I'A DE TAD MLADIC UCINIO .9 suzI, IVIOLIM TE. NEMOO MI REC! DA ‘'51 I Tl ZABORAVILA MIKIUA. AKO SI I T! NAMERILA DA S S'A— I_IS MOGU Tl I DA STE USPELI . NEc‘I—: BITI PUSTEN NA SLOBODU. NEKA SE SMRTNA KAZNA PRETVORI u Do2I— vomu ROBIUU. O KRALUCININI NARE- DENOIMA SE NE DISKU- TUUE. ALI, VELICANSTVO, AI<D GA PUSTIMO PoI<u5ACE DA POBEG- SHVATAMIALI NECU DOZVOLITI VISE DA DZELAT UNISTAVA E DE OVO RU- . 7,‘ NE DOPADA MI SE OVA KI? /’ AN SAII- NISTA ' ‘ LUI INA VEUKODUSKDST. VEC NE SHVATAIVI. U SE POBPINUTI DA LJKI_D' NIIVI TOG
 • 36. NEKA FEE HODNIKDM U KOUEM X uBUNAR‘I VEATITE 2ATvoQE- _ NIKA U CI= _I. IDu, ATI A 1 EIKA ME I= >osI_I. IsAD. .. , ' ', NAIPEDENUE VELIKOG D'IA- NA. F'OSLUSA'JTE Ml BISII/ D VOLELI DA SE TAU ZADATAK POVERI NEKOM DRUGOM - USKACI, PR‘: STVARNO STE SE VAS DRZITE GA. NE DOZ LITE - UATELUU. NIDE DVOUICA UROTILI PRO- DA 9 VAIVIA DA UMAKNE AKD NE ELITE TIV MENEIAU POSLED POSTUHNVI DA IZAZOVETE SE5 I/ ELI‘ NUA RECRZJE(Z)CSErIlI/ IEJE . ’ KOG VCJTANA.
 • 37. Q E 29 A Em _d_S mo Dm . Em um A V . ... q- . . . STEPENICAIVIA SIDE U IVIPACNO POUZEIVILDE. NAKON TOGA EIKE OTVO- RI TADNA VPATA .
 • 38. HAUDE DA ’ , TEK STD DE VAMO. LA— QC ; . . GROTEL OTISAQ SPA c . I A. '- > ~ GRITEL SIDE DIVNA DEI/ OD- KO: ZAE NE Cu- DES SVOG TRU- E¥E“EmE“Li’E aasagem Tvsisrmsews u sew m» * A I; KAO ZALOG MOG BEZGRA~ ' . -. TI SI REK/ ‘O DA | - ‘- ‘_ NICNOG DIVLDENCJA. I .4 -. :
 • 39. NISAIC/ )IAC_)[_? /séE- “F” NBVIAS PRAVO DA DEM S/ ODE NE TI POSTD STE IMALI STU ZELDUI ZAHVALDUUEIVI VAM I PRIHVATANI CVE§. OD D- EOUICE. MOLIM VAS DA SE POMIRITE. vo IMA I<I? AI. D ICU. BA IPAI<, vEI. IcAN- DOLAZIS I MENI KVA' EIS POSLDI/ E.NE ME- TE SE W E POPIDTE U MOE ZDRAV- LUE. ALI SE NEMOUTE GLEDATI NE- NE. ‘IJELICANSNO. SVI Ml BISND SE OSECALI SlGUIENI— DE I<AD BI V/ ‘GE VELICANETVD PRI- STALD DA PDEED SVOG PRESTDLA If/ IENUUE I DED- ’ UA MAToR. => METUZALEM 8| U I= oRE E- 5'” NDU s TOBOM I. IcIo NA NDVQEDDE . I ZBOEI HELGE . GFzDTEI_, NIsI SE I vAI. :IDA UVRE- DIO ZBOG o~ NDGA sTD SAM PRAVA TI REKAO. . IE: 3:4‘ _: >———/ , d ‘ T. /' Ea, '»~"‘. '.~” K . ‘ .1“ DRZAVI DE POTREBNA VA- S4 MUDRDST DR UNUTR‘AS- NUE UREDENUEALI DOD DE ISTO TAKO POTREAN IVIUQKARAC KOUI ZNA KA— _ KO DA SE BRANI ZEMLDA. ‘ SVAKAKO. KO CE BITI IIVIE- NOVA? NA TAU
 • 40. V BILO DE LAKSE NE- DA, voTANE. Go STD SAM MISLIO. KOLBERT, IDITE DO GROFA VENGLERA 1ZAI/ IOLITE GA ( Q . NEKA VASE VELICANSTVO CPOTDISE PROGLAS I E SvI . DLEMI- 0‘/ AU I CI I2 OVE DOLINE DOC1 DA SE OPROBAUU U NAUVECFJVI TDENIRD. I= >oBmNII<u F’A§'| TO MESTC)- SUTEA CEPRI— GRDFE, I<AZu DA STE NE SDIVINDADTE. NAUSPRETNIOI S O— "/ ELIKI vo_TANE. EI- KUZOEM U KR/ LUE— OD DOSTOJAN CAST vINI. AI<o POBEDITE TI KOUU MI DACU I/ AM VISOK I-‘—’O~ UI<AZUCIE- LDZADALI MoRAcE— - TE DA ME SLU3ATE- DA c‘u. - sAI<r2IvEN IZA MOGU DA VAS OBA~— I/ ESTIM DA CE SI PLANOVI OSTVAI-ZI- PRED VEI_| KII/ I SE NA- VOTA NOIVI . VAS/ VLADATI DOLINOIVI. VERLDEM U MUE- GOVO LUKAVSTVO. SAVETUUTE SE NDEND vEI_ICANSTvc> ES- TEEA. KPALUICA DOLINE. POZIVA I/ ITEZOVE SVOG KFEALDEVSTVA NA TDRNIE S DRUZDEM I<DDI CE SE DDEZATI SuTEA. I=oBED— NIK CE BITI IZABRAN ZA REGENTAI VOD- . . NOE KOMANDAN— ’ TA .
 • 41. VASE ORUZUE I SNAGA» GROIE VENGLER; D I3I)$ BOGA RATA. SVI RAD%NO PRIMILI OVU VEST. NAD- BO RATNICI POCELI SU DA SPREMAUU ORUZDE. POM vAM . ovo DE NADLEPSI NEI<IM SEED- KONU U KRALUEV- STVIMA KOUA STVU. SI5URNO GE O§LUZn'I CEVAM DDNETI 90- NAEW, ODE- . VIMA. CUTI. NISTA TI 2"? NECU. NDGAS MI L SAM KDVAC. DE POTRESAN . ' , . _. W T: ‘ I NEMAM N1- SAMD "WOO . , DEI<IvAI_I CE— , ' A A, ~ ' STA. - I I: ICIPo I<D- < . . . . . . . « . ‘I/ ACNICAMA. uvE¢E. DE- DA ‘ DD KO- VA DE ZAVESAI/ Ao DAN, I<AD. .. 2A TO VREME SUI SE GDEADIJ DA. PRISUSTVUUU TIJRNIRU. WDDA UMETNDST DE IZVANREDNA. DIVNO O- RUZUESESETICU TE ,
 • 42. -I-'-‘RE ODEEDENOG VFZEIVENA l/ IE‘: TIA'ZA GLEDADCE SU VEC ISPUNUENA. DA DE NAGRADA NA OVOM TE 0 NE- TURNIRU vA5A RUKA I vA- F’F’IUATE- SA I<RcMA. I-IELGADNDA BIS- Mo SE BORILI I NAS Dvomos. KRALDICA SE I= oDA I 1/ I I I I . k I- I I Q
 • 43. MO STD NIDE BIO DAT. KADA E NA ULAZU U POLDE POUAVI KONUA - NIK ODEVEN U CRNO. CRNI KONUANIK ZAUZIMA SVOUE MESTO as H U REDU. KOLBERE» MORAMO SAZNATI KO DE TAU. ZNAK ZA POLAZAK SA- . ; 1! em = ~ igfi‘ ‘W lZV| NTE ZBOG ZADOCNUE- NUA. VELICANSTVO. POSTAVITE I MOUU Z/ GTAVLJ MEDU OS- TALE. NEKA SE VDORI PO- BEDNICKI DO POSLEDNUEG 1 v ‘, - #4 . , ‘ I . r NAPOKON UE DAT ZNAK. :? ?*" — "5 -5?" A/ _l@'$”; j:4)/ «.»; . Am ' V TEZOVI. ’
 • 44. DO SUDAF<'A DOLAZI NA P LDVIN POLDA. ozsxn KONUAN! K 3: PROM :0 I H/ /‘- LUUUUCJ SPRETNOSTI (PAK lZM| CE PRO- TIVNICKDM KOPLUL). DVOTJICA PROTIVNIKA OKEECU KDNUE l SPREMAUU SE ZA DONG/ NI SUDAR. ALI NUEBOVA VEC POKAZANA SPRETNOST GA PONDVO SPA- SADA. O DVOUICA NA'ZEMLUl, UZlM/ - UU M EVE.
 • 45. CRNI vm-:2 PO- KAZUUE DA UE HRABRIU. NEGO STD IMA zNA— IZNENADNIIVI SKOK. OI/ I YAHVATA PROTIVNIKOVE NOGE. .. UBPZO NIUE Ix/ IOGAO DA SE PCKRENE. . .A PREDAUEIVI SE. V C‘ ‘ I P I " ‘ ON PADA POD TEZINOIVI OKLOWK . IOSTALI su TAKMICAPI DO TADA VEC RE- SILI PACUNE SA PROTIVNl— ClMA. NAROD VESELD Po- ZDRAVLUA POBEDNIKE.
 • 46. cam VITEZ U: SKRENUO PAZNTJU NA sees ‘ZBO6 BF? - zme I SPRETNOSTl. STE- TA 510 2806 vwswe I I LDSEG v ADANCJA _ 0»? EM NE ' . 21-: DA I209- .4 “'7 CRNI VITEZ IZGLEDA V VELIKI VOTA- oPAsAN. NE BIH vc>— NE. POBF? lNU— L$2(? NEANADINAS , CU . “v‘ - Km -1 344 ‘= ‘—$ ‘S R! ’ ‘Bu )’_ - . ‘ . ’l1 1 ~ PDCINUE DRUGO TAK- . MICENUE DANASNUEG - TURN IF? /-‘ . POZDRAVLUENI, POBEDNICI IZLAZE IZ BORILISTA DA BI ‘EE SPREIVIILI YA NA‘ REDNU BOFEBU. KOLBERTE. CRNI VITEZ DE ORIKS/3.N. NE SIVIE DA POBEDI . UASNOP . - NE BRINLVELIKI / OTANE. NECE ‘ POBEDITI .
 • 47. YNAK CE DAT I PODEDINACNE PX! DOS IMAUU PPAVA -DA SE TAICIVIICE PO- NOVO IZLAZE NA BORBENC) GLEDAD. GROTEL. ‘ STVARNO DE ZA I CENI VITEZ UE STVAE— -~ DIVLDENOE vRED~ NO SUAUANKLADIM ‘ ’ K NOST I SRCANOST SE DA CE 1 ovoe . » CR. “-I06 ‘JITEZA, 0 < VCITANEP STVA 0 DE SRCANO-ST cawoca VITEZA ZASLU IVALA APLAUZE.
 • 48. ' - 1 TAUANSTVENI IAKO RA‘zORu7AN, TADANsTvENI g$3S, "/ “E1 II'<‘I<7§Agtc= _)yO BADRAC: NE POZNAUE CRNI VITEZ NASVWLUA B0R’BU- DAHN P0359“ UH, NEKD _ N/ -PF2E[%, CR/ N ' BRAVO KOLBER- DE POKUSAO DA MI I VITE E‘ TE. DOBRO 9: . .. MU DAO NA— 5» . .Wgra_ . PUKLI STAP. .‘.17.5s'« , I DDK SE DESNOIVI KUKDIVI STITI OD ZBOG BOLNOG UDARCA KOUI DE PRIIVIIO, PROTIVNIKOVIH UDAPACA. LEVOIVI GA PROTIVNIKU ISFADA IVIOTKA IZ RUKE TAKO DA SE NA TRENUTAK NALAYI BEZ ZASTITE POD UDARCIIVIA CRNO6 VITEZA. 12 GOMILE SE PROLOMI ODUSEVLUENI uz 1 GROF VENE- vu< DOK NEZNANAC POZDRAVLDA U LER OE IZA- PRAVUJ KRALIJEVSKE LO2E-
 • 49. DVE 'ZAS'D‘VE SE ODS VIUORE NEPOBEDENE NA UAI? BOLIMA. ZATO OB- CJAVLUUUEIVIO POSLED— NUU BITKU IZMEDU DVOJICE PF3EOSTA- LIH. BOPBA CE SE VDDITI IZNAD RUPE SA ZVERIIVIA. C-EMU POSLUZILO . oPROsTm-: ,vELu<« / OTA- EEINISAIVI VEROVAO DA E TAKD DOBRO SNA I. AL| NIDE 5vE I2Gu8LDE- NO. lZBDIZ Q . OIEUZUA . . BORBENO POLUE YA POSLEDNUI SUSRET UE PF? IPREI/ IL. UENO. 'I'O UE UZANI ZID SA CIUIH SE ST RANA OTVARAUU DVE RUPE U KOUE SU SI/ IE5- TENE PUNIE. UZVICI IZNENABENUA SE CUSE KAD SE PODAVI GEOF VE. NGLER- PO SAVETU KQBERTA. DOBRO UE IZA- BRAO ORUZUEZ KDLA SA UBOUITINI NAPRAVAA/ IA NA TVOUE LUKAVSTVO NIDE NI- GROFE VENO- LER. SLUSAU " TE . IZNENABENUE UE NEOPISIVO KAD SU UGLEDALI KAKD SE SA SUPROTNOG KRADA PO- CJAVLDUCIE TAUANSTVENI VIT§
 • 50. ODLUCNO STAGE NA BOREENI TE- REN. DOI< VEN6 - LER I= RAvI KRUG L . I<AI<O BI POSTIGAO III BRZIND. * . TAU SIEOMAH OE STA M| S.. I- ‘-UD 35' mm STVARNO ST‘ RASKIDAN ILI TE O I280- CE SETEI-/ JI—1'I IJNEE HBRII/ I8”/ ER ZPCJVRRVIJRI SA zvE- RU? NOZEVI P905 3 ° R IMA . EA TOCKDVA VF3“5‘-E‘3U- vosezu DO VIATI DA. KOLBER~ TE A3-IOURNO UE DA OVOG PUT/ ‘ NECE I- ONDA UURNU SVOUOM Ix/ IPSINOM NA PF. ’O' TIVNIICA KOUI GA UE CEKAC) . / I/. / “ CIM SU KOLA PROSLA ON PONOVO SKOCI PPED NUIM ON SE PEB- UCI KDNOPCEM .
 • 51. PODIZE sx/0:1 TROFED, DOI< MU NAROD, ODDSEVLDEN ROODHVATOM, IZBEZUIVILDEN ZBOG PONIZENUA I/ ENGLER ALI l OVOG PONOVO NAPADA. Rum pRO- '- : DOS UEDNOM ZAFIUUKA KONOP KROZ VAZDUH I U- HVATI VENGLERA. II-I / : . ./ K. , IIII I. 1 A‘ ‘ ' inn ‘Irv. I‘I ‘I ‘ I I I , I ‘ I ‘I i . L I I I . §
 • 52. SMIRITE GROFEEIZVU CI cu 'vAs. I. “/ALA, / |TEZE_QgIM gm ‘ VENGLEROVA ZASTAVA SE zNAI_A SAM DA CE 5. HRAEAR LIME; DA BU- SPUSTA I VIJORI SAMO 24- TAU DI_INAI< FOBEUTI. - 05; I MII_o5RoAN_M, -I K0 _ STAVA GRNOG VITEZA. NAI= OI<oN du . 5 TI BIO NECU TITO ZA- BORAVITI. PENDE SE NA I<RAI_DEvsI<I PODIULJM, KLANUA SE PRED KRALUICOM I spus-» TA MAC PRED NDENE NOGE. { 2A VA’-6 SAM SE VELI AN- ; STVO 80- 4'3“ I HvAI. A.vI- RIOI PO- . - TEZE. BILI BEDIO. “K STE HRABRI. =. POZOF«? A'~/ LTJEN PLDESKOIVI PRI- POBEDNIK TJASE PO '
 • 53. NUA. DRZAVNI SAVETNIK I VRHOVNI vovm KOMAN- DANT . NIDE LOSE. SA~ DA Cu MDZDA IMATI { > Am MIRA TAKO DA U DO KRADA MDCI DA PROUCIM ovu TAUNU. rx/ IORAM DA OTKRIOEM ZASTO SUZ‘l Q/ ‘UK! SAL/ ‘GD I KOLEERT IZCSLEDAUU KAO DA SLJ IZEIUBILI PAR/ IC _'/ I POTREBAN VITEZ SKIDA SLEM I OTKRIVA LICE DOK SE MEDU PRISUTNIMA ZACU UZVIK IzNENAaE— ZAROBLINIK F’ f/1lS- NISTE REKLI DA NAM OE %VEK SPF? E' TAN l HRABAR‘. -3 NIKO VI- SE OD OVOEA OVDE NICE POKAZAO TE KVALITETE. ALI, R'AZM1SLl- TE. VEC SAM ENCIE. Al/ I SE DA NE ETE POVEE'O- DA, vELIocNsT/ C2, UA 5AM. | KUNEM SE DA Cu ZNATI VAT! U TO 510 KAKO DA DCBRO PRICA. VELlCAN- ISKORISTIM POLO- STVO, I DA CETE ZAU. MNOGE STVA— 5 RI oI<D PRESTOLA NE FUNKCIONISU F'R’ES'TANl. AKO DE NEKO oI= >AsAN. oNDA 5! TO TI. ‘'31 ""IIIIIIIIII nu VITEZE, ZAHVALDUOEM NA TRUDU I IMENUUEM VAS 'ZA KOMANDANTA MO- IZNENADIO Sl sE. <3reIrEL. = M1S- ' LIO SAM DA SE TAU . rvIDIvIAI< ZAVRSIC) NA DNU BLJNARA. SUVISE SAM SE PCJUZDAVAO U TVOUU LJJKAVOSTZ KO ZNA KAKO SE IzvuI<AD. => KOLBERIL A TAKO CE I BOLTJEGROTEL. RIZLA ME OE SAVEST TO SAM UCES- Tvox/ Ao u TOME. vELII<I SVES- TENIK CE Bl- TI LIJUT STO I SE STVARI NI- su zAvI<sII_E - ‘ ‘
 • 54. - D SAM SISAD DA GA LIK- z'I; IAgC‘é'KKLg‘j*§’A3ETEER fig KA ‘ I VIDIEAM. .. '; ,'OSwsAo MOT. V NARF: : . .’ ‘ A . . eEN; ;A_= > REKAO SAM Tl DA DOT TVOF? ENl- ZA KA. DUANE. DA SAM UCINI STD SI ' VOTANE. MOLIM DA MI DPPDSTITE STD SAM VAS RA'ZOCARAO. MO- DA ZELDA DE DA REHABILITUOEM . AKO BISTE SE UDOSTOOIL! DA ME SASLUSATE DA BIH IMAD DEDAN PLAN. <3DéS_§I, AI. I : ;.). ,_. ,''‘17—<. f ' ‘ ISTE VECER‘. NA DVORU UE. BANKET. DA PIDEM ' 'ZA TOG 'v'_ ‘-'-7‘ ""l I K 15% HRABROCD BORCA KOUI. .. NA ovAD RADOSTAN DAN, UGLEDAU SMO I<AI<D . SE NA HORIZONTU FEA- NE MOZES DA DRZ9 . . DA ZVEZDA vELII<Dc5 5OVO%§’REDC'fi7j‘EN‘M , G‘ DI_INAI<A CIOIM SMO VEU N5TV - - . - ‘ BOF<‘ACKIlV| VREDNO- Aw I‘ 5TIMAPIDEI<A— - LIPDDIZEM PEHAR’ I PI-
 • 55. DOCNIUE. .. NEKA SE cwu NA- 'ZA TD VREME MIKICIEV DN DE KRADOM SASUO U SI POKLICI I<oD POGLED SE ZADRZAD CASU SADRZAD IZ BOCICE. --1: E SLAVE OVOG UUNAKAJCCDI E U NA BOCI NA CIUEIV1 SVIK BUDUCNOSTI PREDSTAVLUAT1 LU UGLEDA NEKD QJD’ MUDROST IZODBRANU N£E NO MAME‘. /RISANUE ’ Aglihlé} IIVAI / [_ we A BEDNICE. ’ STA SI STA— POKUSAO SI DA ME vID U VINO? ISPID TD 5. OTRUDE5T.8ERl. é.: A‘<C()3._j, FI » I4 ‘I. i, DASND DE DA DE NE- KO HTEO DA VAS UBl— SE NAF’RE— DE I PDSLUZID SE DvIM ZATI DA Bl SLUGOM ZATD STD NE SE SHvATI— DEDNA STARA F‘ I~' CA KAZE DA CTEé—‘ vEI< SIEECAN OD Vl- NA: / NE DD MACA
 • 56. NADAM SE DA VISE NE- MATE NE- FI? IUATELD- STA VAM DE .3 ‘OE LI V/ I/ I SLUSAUTE! PONOVO ME ‘ DOZIVA . OH; NE: VITEZE . CAK SMO VAM DA"N[T1 2,4- TAPSALI 2A M1 OB ’’ VREME TURNI- ALI, VITEZE. VI DPET D TDME. VEC SMD vAM KA- ZALI DA TD NIDE MOGUCE DA SMD SE POZNAVALIOD A I SUZI SE PO- NASA KAD VI. AKO MINE I<A- ‘ZETE STA SE DESAVA | ZI’3UBI- Cu GLAVLJ- . MA HDCETE LI STO SE TAI® PO- NASATE. OD KA- DA SAP/1 OVDE, PRAVITE SE DA ME NE POZI. IA- DETEPNECETE ME VALUDA PO - NOVO UBEBIVATI U TO KAKO SE NE SECATE I350- U TOM C/ ISU DO MIKIUA DOPIRE NEKI DALEK I DUBOK GLAS. NEKO ME DE ZVAO. CIUI UE TO I<AI<Av GLAS .3 MI NISMO Cu- Ll. ’ NEMA NII<O— GA. VITEZE. OTl-- DITE DA SE MIKIII. ’ MIKIII/ DO~ DI. ’ DODI. ’ MII<IDu SE UKAZA ND<AI<Av LELUUAV _ LII< LEEDECI u vA2DuHu. . ' TAMO. .. POGLE‘ DAUTE. ’ NISTA NE VIDIM. STA
 • 57. - 1;, - II DOD! U DDLINU T 7‘? KAO HIPNOTSAN MIICI NAPLISTA MED ‘. -I ’ -«". . TISINE. ’ 2AI-rrEvAM ; _ ’ CU PRIDATELDAI PDLAZI ‘zA MAE -. TO- I: - NIM PDZIVDM. PDKREEDCI SE TA? /-NST'VEN! I/ I DTICADEM NEKE MASICNE SNAEE, MII<I NAPDSTA DVORAC. «pr; §?'. ;" SLEDI VDDD SVE DD IZVOIQAIMESEC . <:- « I CE TI POI<A‘ZATI KAKD SE STIZE D . .— . - . DOLINU TISINE- GROTELI ON‘U LUDAKU IZ- ? UAHAO IZ DUDE- . CA. KU['3A LI DE NAUMIO. -° SLUSADIGRITEI TAU ‘ 30$ NQ<C DE VIIO KAKD : II. =.. _I/ III<I. IZUA- - HAD. .. . FE VLADA SUXIIVI BI — U PR/ VU S‘, K01-~ ' MOGAO 3' DA 1 VIDEO SAM IcAI<o 12- ssm-E. NDcDEzA NALETI NA oPAS- MOST-MCWAM0 DA %§?3I'= _Il§A°Y; %“I§C‘ 66?IE- ""A5E‘°E"'°" ICRENEIVIO 7A NDIM. ‘.
 • 58. A MIKI. su-zoecx zov TA- QANSTVENCXS GLAQA KRE- Nu uz PZEKU. ‘:4 '7 __ PONOVO SE UK POUAVI 1 DOCNlUE on wuss NA PRED MIKIUEM. DRVEN MOST. MOST PREKO Po- : ‘ AZ ' TOK/ .l/ IOST PRE A ‘- I ‘ __ A, ’ _ _ I ‘ ‘ OM UE ST! G/‘O NA POLDVINU ' ' _ SAD U05 ‘u TZAMKA. . MOSTA- NEQTO OPASNO ZA‘ . -5 V ’ ' ‘ _ DOBRO STE DE Z'A~ FIDUKA PORED NUEGA- I - " _ ‘ A/ 'H‘5LlL.1,AL1 / /h/1 NE- GR‘TB_/ KAKVI ‘EU CAROBNIM STAPIGEM POSLACU NEKE u CARSTMO SNOVA.
 • 59. NAPRED , VITEZE . ’ DR'ZlTE SE, "' TAKO Ml NEVADE/ ZNAO V‘ SAM DA {DE ususszer NE- , ‘ VOLDAMA. ‘I . L» 2 9'~ I‘ . ~»' :1? ‘ "2 DAD DA GA nzvu- . ‘ _U CE N‘. 2ALnM PF? lDATE- LUU, AL| NECU D02- voLm DA ME GRITEL I GROTEL DODOSE U PRAVI CAS. «. '“ IZVUKAO " SAM SE.
 • 60. ~ SAD CB3 PRO(3L! TAT« svoa ZARDALI P. /IAC. . ..A ONDA SU OBXICA POLETEU U VODU. '. :'; ’ -42%» . ‘ _‘ ’/ )4? -—“~= r= MK! 35 NAGN PREKD MOSTA DA POMOG ~ NE GROTELU KOUI OE PAO u VODLI NE PR1- MECUOUC! DA UEUAN OD NAPADAOA | ZA NOE- PREOSTALI E’/ ‘~TNIC| BEZE ISPRED ZA- A HUKTALOG GRITELA. .. I 1”‘ : I ‘L: -,‘ '/ Q-‘:7’
 • 61. OVOGA PUTA _ E ‘ p Awe 5| Ml NEEEE u— ‘ V R RACU NE BEZ NCJUSKALA . Z806 NUIH DE DROPALA ZASEDA. VELIKI VOTAN CE am LULJT. KAKD MOGU SAD/ DA UA- Vlf/ VELIKOIV1 ‘JOTANU DA UE PLAN PRO- UMAKAO M1 DE. NADAM SE DA NlSTE RANUE: NISAIVI. PR’IUATE- ' AU. NAUBOIDE ‘ LUIlZAHVA1_UUOUC| DE DA SE VRA— - TITE u DVORAC, ,Wfi_ DA SE ODMO- RITE.
 • 62. NE MOGLJ DA SE VKA- POSLUSAZJTE ME. v1TE2E. DDDI. MIKI. SL DI REKU Do IZ- VRATITE SE. VORA. MESEC Tl NA POLO- ’, ., , «. VINI TOKA POKAYATI DALUI ‘ ""‘ ,3 NE. ..MOR7AM — A 161. Evo, .DN" SE . - ADA 5LuSA’o, <3EoTEL, NE _ V. , KUDA Ll UE KEE- MOZEMO GA PUSTFTI ‘A NUO? ‘OUR! KAO DA u H/ LUC! NAC| UA— ‘ '1: DA DE IZVAN SE- MA TUM/ ‘RA. VlDlS Ll . -. DA GDVOQI S DUHO~ VIMA .2 MORACEMO NAKON TOGA M': Kl ST!2E U NEKU DIVLDU DO- 3/IESEC NA POLOVINI TOKA LINU. c-‘.05 U5 | Z/ OR. . . E TI POKAYATI PUT. A TO MA STA TO PPICAP _ . r
 • 63. SAD SE l/ IESEC NALA'Z| NA POLOVINI SVOG LUKA. REKAO Ml ‘OE DA CE Ml MESEC PDKAZAH DOLINU TI NIDE U VAM RE- KAO DA TREBA ‘ ' DA LEGNETE S LEDENIM O8I. O~ GOM NA GLAVIP PUT U SNE- -V OVAU GLATKI KANIEN ZAISTAI ucu MIKI KRECE PEEMA ZIDJ NA KOME DE MES , UCI SENKEOZNACID EC PUT VEATA. BACAU TACNO IVIEST O PO- VITEYE. DOSTA UE - MA. ..'2AlST'A. .DE H 7 ‘ cuDND. ..vRAIA. / L _ V : " . .. E: Ssa@: sse - 5é; ,f«. -1;; . NA VRATA: POND- AKO NE BUDETE HTELI fv1ILOI/1.. . SLUSAU. ZAR . STVARNC) - MISLIS DA TREBA DA IDEMO 2A NUIM I DA NISI N/ ‘EEO FPICI ‘ O DUI-IU. TAU SIRDMAH BUNCA NE SME- I/ IO DA GA 09-
 • 64. PRIVIDENUE ISAD, O/ O UEZIVCJ f/ IESTO. TO MI SE NE DOPADA. TF-? EBA~ LO E DA OEIANEIVIO U SLU5AD. POS- TAUEM NER/ OZAN- NADo§E SE U OGROMNQ7 DOLINI SA SPOMENICIMA. TAKO Ml NEwA- ; - E. ’ GLEDAU ONE « DNE Sn/ Am. . REKLO Bl SE DA PA21. l/ IIKI. ’ OPASAN DE HOD KROZ N3“ TQOOICA 97* DOLINU TI5lNE. SMKT VREBA IZ- GDSE U BLIZINU _ PIQOLAZA ! Z!/ IEDLJ ME, ?}, i_T3X§, _‘, RUG DVA KIPA KOUI SU PPEDSTAVLUALI / I- STANITE’ pR1QATELQ[_/ PRE. - SIGURNO DE P»/ IISLIO NA ‘Tl NAM OPAQNOST. ’ | —-1 OVA OVA OPET GO/ OFQI 0 PPOVIDENUU. NUEGOV MDZAK UE. OSTEDEN.
 • 65. CIIVI E KAIVIEN DOTAKAO ZEMLDUIZAQJ SE SNA- ZAN UIVI I IZ OBA POQTOIIJA IZLETESE OSTRI VRHO- KAKO ovo 08- Y MENI DE DASNDAVAS, s/ E MANDE GRITELF’ NEKO DASNO. GA DE UPO- ; — ZORIO NA _ . ; - V CINI SE DA NAS PRIDATELU NA- MEEAVA DA UDE U NDEGDVD NIDE TO CUDO~ ' VISTE I/ EC GLA- VA DD KAMENA CIUA SU USTA Sl- C-SURNO ULAZ u NE. ..sLuSAD. .. OSTATI SAM NICE UGODNIOE NE- GO UCI STDE3DM. cEr<AD, NE. ..SI. U$AU. ..NEKA IDE TEK STD su USLLKAD IH SAM, DA STVARNO NEDU NEKO CUDNO SISTANDE ‘ZA- USTAVI u MRAKU. KAKV UE T051 A- PLASIS SE. . GROTELP DNDA osTA- -en’; ‘ " -. —. _, 4;: f. at _ r . K . “ ‘ § 3‘ ,
 • 66. STANITEJ NE NIICITE » IMA IH NA STD‘ KAD SIJ OTWOVNI GMIZAVCI HTELI DA SE BACE , . SE. ’ . TINE. ’ NA PLEN. PONOVO SE PDDAVID TAUANSTVENI 4, _ ; ,4» UK IZGOVARAUUCI NEKE CUDNE FZECI. ZMIUE SE _ 5.; ;, _. -;-7;, A ODMAH s= >o— _. I. _. TAKO MI NEVADE An _, S‘ . VUKDSE AMSE_NA_ Eyzg . in , MOE. /AMSE fig __r; NAMOR. ’ ON DE NA- VEC r= oc: :- ‘ REDIO ZMI- NDEM DA DAMA DA VERLIDEV1 DA SE pc>vu- ovAD IMA AN- . _ KU. DELA cuvA- DODI. MIKI/ ALI, DAI_DE MORAS SAM. OSTAVI w PRIUATELDE ,3, -ru. _ PONCNO SE UAVIO. QEKAO UE DA MORATE OSTATI OVDE! PUS- T| T|%E DA SAM IDEM DA- PAMETNO. VIDI SE DA CITA NA- SE MISL1.0STA- '. DALDE TAUANSTVENOM MO- CII MIKI PROLAZI KRCIZ vRArA u DNU I7ECINE. - . , $3 OVO DE SIGUENO GIZOBNICA NE- D, ’ ,3‘ ’g§; %; KE vA2NE LICNOS ‘ _ ' _ _ : pi , E. ’ 12 DOLINE-DA lg». VIDIM KO DE
 • 67. OH. suzn, MOUA SUZI. STA sun UClNlL| .-3 NE—: MoSéJé? E./ NEMO- -, . _, . . » ‘I --. -‘3:'’. End ‘. '~; s*= *‘~*r . , ~ MUDRACEM DOLI — SUZLALII 0- ~— ' NE TISlNE. CUVAR GROBA. BICNC) Ll I. TO su PO- -. smrzmu osmcs NASE KR’ALUI— CE ES — TERE, KOUA DE . ,_ ‘4 O ‘I DA SAM. MENE NAZMUU 7N/ SCLTO NIDE '. ‘_' —’ . ‘w * ‘ v F 1 , 1- . v 1 39‘ ': ,,1;, V « 7 v"" '77‘ : ‘u. ._ >3?! ’ gar, - SLICNOSFIIOSOBA KO” IMATE KLTJJC TAUNE KO— GA SAM TE UPRAVO ZBOG TE ZNACI DA VI ZNATE. .. DU Tl NA'ZlVAS SUZII UA ME f/ IUCLZNATE ZA- 1 PO'ZV/30. MIK1: SADA DE KRALDICA STU ME PRICIA 1 NE A I POTREBAN N/6 PPEPCTZNAUU VI . . -‘j KA‘ZlTE MI SUE. MO- L| lV1'VAS. C)BUA91lTE M I TO DETALD-
 • 68. Posro 55 smssmn ‘u 01/0.7 DUL/ /W ' / 7'1 zrv/45 KFMO JE A/ F75 K/ F7900 KRFILJ/ [Fl EETERH .75 oz/ no P02’/ L/ELH. J / Z P05 T038 / NE PF? /37 7/0 5 VUJU HRHL U wt FISK/ -7 Ml JE / (‘£70. V . '_. -' »‘ nu, JED/ U05/-‘I own as 05TF7V/ LH 51/0:7 rvm?00. para; 0VOM z0£rv(u . PF? (£5 svs L/ /DET/ . - I: NEVERO um’/1/0.’ V/ DIM LI- KOVE KHHO 5E 061.50/7.7U NH l/ UDI. .. OPLHKIVFILI NJENU SM! -?T: JER JE BILFI DUBRR I MUDRF7. POND! /0 JE 5TVOR/ LF7 mznmrcn N/ JE 05TF7VILFI NHSLEDNIKH H031 v/ Km/5m / vnnau CE nuaa 2‘/ vsn BEZ 5/ an/ rvua 0 SUUBINI 00 / NE. I5P/7'/ VH/ VP VL no/ mp, nu JEDNOE on/ vn (6 5n —. 5Tl? F7/UE 505 55 R9917 5U/ V(E 57/0 DE- ‘ . . vamp amt/ /H Z; -;; _ s 2 01"/ JU / zu-7r/ vs . h, _ *1,’ . K05E.0N/ £7 (‘E -* *‘= if v. 3155.. L/ Z‘/ n / vn mm- [J/ [U £575/2. WHO .75 -1 G0:/ OR/ z I: .‘ LEGE. ”/I7/7.
 • 69. gl OBJBVLJUJET E PROf?0- U 00 THDH JE PR05L0 PRE IUEKOLIKO DHNH PHTHOLH NH5lH HNSTVH. ZFIH 57E BILI ZIVI 51 SEDF7/VI DUE/ H UEKOVH IZVIHHEH OPHZ/ LH JE VH5 L061'0H/ PHE SEDHM * U HOJ/ MH JE N/ -7HOD UOEILH DEVOJKU KUJU Tl NHZI VH5 VEKOI/ H? 50’/ f7,. ?f£fl§HM GEEK/ VHO DH 5E fl5TVH- 5UZl. B/ [.0 JE 7'0 PRE05/fHZH/ UJE RI 035m/ v.75 /4035 JE HOJE 55 - > BOLJE JED/75/75111513 05750 pR090z‘nN5rv0. %’¥f_3f, 5,25%’ 08/57'/ N/£0. VILI NH zn/ an 00 JE DHNFISIUJH KRFILJ/ EH DOLI/ /E srvn/ awo SUI/ .C;1'F7H0LFT,0’£7/7 ME N/ JE PREP z/ up . ' 5 NIJE TE PREPOZNHLH IM 55 00.70 Z‘nROBrw / V/7P/ U KDJI 50 / M /25/7/snu U5P0- M0 IH 05r0v/ - 7/ mm BEZ 5E£'RN. .7FI. SHI/ HTHM. JEDHN ‘ SLUGH JE HTEO 0/7 {W __ S/ Pl-7 NE§T0 U - Z5115 LI on snzrvns M/5L /0 5044 0 pu- ~ 0 5VOM tron/ .70 -’PRI9I E! KOVN/ K U BRHUNU snzrvntss . ZNHM 00 DR? ! avna PR! -75FIh’ M075 0/1 u/ wsn 05.757v0 vamrvavaa NHPITKH. 2505 00 ME I PRIJHTELJIMHIZ __ 105A/ cu. - 5- “V”LF" 3915-, ?”5T0 p/ ms zn J05 UTVRDENJFLSTH r ~- = .ad»; «:; ?)-'3 / W P04493575 - W570 NEKE (5 RHDITI ~090- - .3. -5:. 575 Ml 5flM0 w PR/ JFP LEW, M03 ; ¢gN_7,= TELJ5K/ NHKLDNJE/ V/P _ A 7”’ 057,, -,-W0 5,5,. /, fin « - - run umzu 0 DOL W U . . Er
 • 70. V0 n0aL50n 0 205/vnc. JU_P. ' r= r;’. ’., .' 071/n05n/ J0 W" POW HOULVER. 5/‘non A/ FIPOLEON. T0 .75 ON/ ZHISTH JE NHPOLI. -'f7N -f usno JE u UT! /ROE/ UJE. n5/v0Z5n/ 50 an annz/ u. on/0 J. /:' DUHUVN/ A’ ennu/ u. PH/ METHN JE / UHPULEOIU. 5H0 / M DOKHZUJE DH THEBH DH EH SLEDE. {E25 /2 Ufl/ RDENJ/7. M/ SLE on 55 00000/Ln / V55/?5(n. NFIDULEON (5 / H 00v557'/ . nu N555 0m/ -‘em nur / rnoz v000nn0. NE an/ /w, mm, v/05655 / H USHUPO.
 • 71. vsum var/ =/N JE nM5/c/ - NE BRINl/ MIKI. 5/tu Mm/ . vnnn 55 u on, anus. azn/ v. 251/ 0n PREUZME 02 55/5 / 5nv570- £? RRD. ..5TRFI5/UE (5 P01./ €72/M svu v/ n57 55/M0 7/ 70 vn u 75. 0/-/ .' VODFI 55 srvnm 00a00/- DDMF/ ‘H. MOZES an 5P/25:‘/5. zn70 05 [RVEN/ -‘H 7/. / brRFIL.7/(Fl .75 , 5;; /M r5; _‘ KRV. ’ v/ mNz/ u 0/2/7_= »v057/. ‘_ nu, KFIl4'0 5U 0 0”F75' 7 - ' ‘ . _ , ».. Is! " . .., . . . an 70 M067U ' 7 »- gl, ii’ on UZ‘/ N/M. -7 - . . ~ KHDFI 7/ BUDEM ' / -/1/nLn, an/ .5, / =0rn53n p020v/ M/5L/ /.‘u . . —. M5/an U005/. ' - NFIDOKOIU 575 55 l/ RFlTILl/ v/7525. / =Ln5/u 5|/10 56 OF! STE MORFIM DR IM DHM / w75rR/ an/ qu, pnnsn/ r / raw 5nM , ‘$.13 003/0 00 BHLH. 2 g_s; _ , nu, /rn/ r0 :0 . = K ' «I2 _ . .jL 5 ‘ / ;R075u / vn0nM 55 on / u/5/ MIKI / nn 0 BOCU HVHLFL n 5v5 pap/0. HLFIDNG : /5/ Mn- 5n0n n: / / z / r55/55. 5n0n 570 L0 75L‘/ vasn _ _ 5575 u / _ , 5/ M/ 90- ~. 3--. ~/:5,-'; AA. _*. ;»-. % , DI/ DRPC. _ -- M
 • 72. 5Lu§nJ/ 5n/ - 75u nn5057n- / -/5:1. /5/9/Curuno, 057n v/ MnL0 / MEN/ . . _~. H ' J5575 / ./ M5 Nnzvnu M/ m . = 0N0n J5 5v5 '~_ _ 0 REDU. HEJ/ M/ KI. 505 ' 5M0 M/ 70 . = BFILOVO 5/25057!/0 not/ N:/5 0n an/75u 57nN/ . ’ DEL WE‘ m'/ M/ 55 0 / M / v/. /MnM .0 mnv/ . 055 na 05 5nM . . /5n/0 Bnlfvu
 • 73. NEVEHOVHTNO. ’ V IMHLI SMO SRECE P05T0 JE 5VE V ZHBOHHV JE /5T0 JEZIM 55 / on/ 00- 5/0 N/5M0 znao .0 F? EOU/ 7n53n 570 I5MRT/ n5/«n M/5u 0n 5140 00- RFIVILI / on V0- / 502/ 5/pn7/ JE 55/45p/ n / u.. . / rusnz/ nu on 75 LIMO 0n P/ J5M0. nnnsn/4. N5 555n/ w 55. MIK I JE UPUZNHD SMUHH I SHLHEH 5H 5 VIM DOGH - DHJIMH . '. -. <- 5 -« BFIL MI .75 REKFIO 05/ 55 55 1-. .. 00500/n NESTO 57/? n5/U0 0 f «k 0v0n50. nLn5/M 55 zn 502/. , I_ 2 KP} 0 7 n n PUKRETNDM M0570 NEMH ‘ 0N5sv5555/V JE ' 05v557/M0 an. M02‘0n H O D N srnnznnn? A/ EHO an JE I 55 NnM / V5570 R55/. ' £3 UDHHIO. F‘
 • 74. . ” , Z5, w varnrv as 0RGHNIZ(.7- m snm a£‘Em- Pazummo 00 EW’ Damzl 553/ g¥E. ;I/ [1520/=7 NI~ vno POBUNU. ZELI vno on varn- KRHLJEI/5HIH ' 5N, JE PREKHSND DFI s/ Ra/ vs KRPLJl- run, nu NE scan, MUZDH UBJFQE 130- on spnssrs cu 5 PRE5TOLF7 I 214- mm: BRIO. NIJE KHSNU. » % g2%, L0, UZME NJENO ME57'0. - -- . ‘—- ‘- SPFISITE .7E . U PROS‘ TDRIJI LE~ 3 . ‘, - . _ V Iv ‘ ‘ 1. K; ‘J- *5 us 511-: [EL E0 on 55 A/ Esra aanam suzr. DH 5U MI TL’ BRR MCIJI P/5TOLJ/ : N/5/7M NHV/ W70 UH: DOBRO OVOGH PUT/ -7 IDEMO 00/71/- VRHTIMO SE DFI 5E Tl/ [EM 5 0!/ IM. ,_ DE: PKG NE «. ZELI/ wa on IHTVORIMO '55 u/ memo. vnnmx _T H _ xn
 • 75. ZHL/ M 5ra 5n/ w vns UZNEM/ RIO: nu MDRFITE M/ VOM. an. TH 55 ra ' 05 mm . = ZFI I VREME JE VOTH/ V NF! RZ/ NU EHVLFIDHO KRFJLJIUNU STRF7 U. ‘. .,, ' A ‘ . 1 4» N - 5 is? ‘ Q 0 I .0 ‘U5 » /4" / zanam/ £‘E/ Knxa 5TE Moa- Lnpozvntu smnzu (N - RED! u on VH5 N75 NRURUZFINIM LJUDIMFI on BREE KFIPETH/ UH 57RHZE . KHKU 55 usuauasrs . "MORFI-‘I 1': MI T0 05.7/= I5Iu/ T1. K IVFIRHVNO. VHS/ -7 V£HDFI- N5 M05 U 0!? VH5 vuv/7 JEZH1/F? §ENH. M£HDH . =¢, %§ ‘mp (WU- _ ‘I 5» ~ - . , ti 7: ‘ '= .-_. A : ¥ zervn NE M025 on . ‘?f'‘’%; ;., vacu NHRUD . ~ PLFISIM 55 on JE Tm on/ v DFILEHU anvsn/75 JE. /239.7/v/ (‘E . ’ SVE C'ETE MI ava PL H r/ n. suz/ . OH: 0705 LI JE vans Mann/ wa .75 ‘.313 smnm MIKI: TO 8! mm ‘ aflaaaom‘ ' 5/maua/ srva. 00:‘: :5 pa- - EDDNIJI ms/ vurnn - _ A 1 2n SLIHOB. " 441 A‘ 3*? ’
 • 76. v/550 MUST DVFIMO/ MORFIMCI ruvmu v0- PRECI PREK JRRKFI H03! an/ au UJE Uvonnc. on BHR / VIOGU an snupm 0/VE KOJI 5U asmu VERIVI KRFILJ/ C’. NHL‘! [EMO IVE- uaan u Dl/0R- rvs voum VODUI nu 9 M0 NEMI-7 onuaoa I Isms on ' pnsouvnrs pnena P , , W. (~—* n 590/ 562mm DOM / M0 rue UDEM NIJE svnruum. BRZO N/7 I-70 NE57'0 _ . zn D/ (E, Lmoc‘/ (U 55. 5-‘TFI 55 T0 Damon . = / as/ no on V/ D/M0. ' GRFI£IFlIU! .’VEL. ’H/ varmv 0B.7FIV- . . » . 1. I E .00 on ' . 09 N95 0/9925 V07?" _ i I‘ PREUZ/ M/-7 mm/7A/ nu / VFIDI ‘ NOW 4~7U0'- _ ‘_ _ om/ Zmwm (J00/M/ ?. I NE SMEI/70 D02’! /0L IT/
 • 77. NEEODDVRNJE ZHVLFIDF7 MEEJU GPUPF7 OKLOPNIKH POHHZITE IM DH NE JURNE NFI OKUPL JENE SMEJU 0/? SE 5UPROT- STFN/ E‘ l/ EL/ HUM VUTHNU. ’ ‘ v ‘x- '- N , . DI-7ZNJFl. ’ Nna/7L/ Zn/ w LJUD/ /DU PREMFI / vnmn. om/235 u EUKE, PRIJFITELJI . /
 • 78. ; ZHISTFW 5r/ Z0 CET/ RI VOTFINOVFI ZHROBLJEN/ M 55 ma/ vu HH0 0H .75 ZELE0 5LE0ae/ v/KH 5H zHH0sLJ5/vm0M. ,. 0H 55 oma/ vs NEPF? /.7/JTEl_U/ MH, UHVFITILI su CINUG C0:/ E/«H 7 3 ME M0ZEM0 0H 057Hv/ n. M0HHM0 0H Bro JE BFIE/0 KHME/ U / UH . - USLOBODITI. A/ H M03 In/ Hm £7/. /-75A/ IHH. P0?/ VRJEM 0H. , . ; '2 NH; -'-‘HDFIMD.
 • 79. uM55H 55 zHHOaLJ5/Vm n0MHZuu 5pH5/05/MH. .. -1: V . ... __ _ _ , __ __ - »~ _ _ I ; "_-'. '_ ‘V .1’ E _ ‘- ‘. . ' - : ' I ‘ ' ~. ~‘. -r * ‘ '- ‘ ‘ 1 HVRLFII PRIJFITELJI. DH: H 0V0 su M”C’7C. 'i7IUl; F;/ .79 H/40 55 5HM0 OHREN/ TE 55 I - 5‘°F’5"’ 575 ‘’’E' 75”" W75“ 5 H VI STE HRF7B- NH TRGU KHDH STE KP- I MF7KNE5I TE5M'0 NE MRUPJTE. g/ I4ERNl W7-E2 .1 I ME-Na/ V, pagan“, 5,-Lg5;/ /_ ‘. ~ ‘ HH. 00L 1.715% 6 gmgmgn Vim: I~ N - . ‘ . "’ 2'3‘ "V :5? ‘‘‘i' ‘ 4 . 43%. v :3
 • 80. DUEUJEM VHM 2‘IV0n VITEZEI I IV5I. ‘u T0 2H- a0HHVIrI. MUJE IM5 JE I-IHNSI V5HH 5HM KRH- . . LJIEI. ODVES u VH5 IVH . 5I5uHIV0 M5570 K00 srtau 5M0, VIr5z5. 0V0 :15 KHEMH ”[/ -‘WI Ml7L'H/4". 70 55 smo- LJFIJU MDJI HHIJH — rmra MI NEVHDE. ’ M5I M0fiH0 0H DDFIEEREE BULJE ERNI VITEZ . = IZVOL/ TE! PCINU- 0It. ‘u VFIIVI IVHJBOLJE PICE. ' DH: MUHHM0 ‘ 0H 55 5F7KI? l— - DESI LI TI TUI 77 OVDE ? V/ TEZEI AIHROD JE UGO}? - EEIU I805 VUTHNDI/ Ufi DRZHI/ NOE UDHPFI. 51/I VOLE HRFILJ/ EU I B/ L/ Bl SPPEMNI DFI 5E BORE MR- 0}? 8/ / H POVED EUVE/ ‘Y papur VH5. . 70 I Z51 IM 0H UL'IIVIM. HRH- L.7Ic‘IIVH 5/- auHIv05T MI .75 VHZIVH. HHIUSE F’ DTKUD ; _‘!93u. TU 5HM zHHVHLJu.7uL‘I " 5HIV0M I/ H520;/ /2 TREBF7 PROIUHEI NEHO 5/EURNU SHROV/ STE. 0 0H 00 Iv5t5M0 am; 5/fiURNI. V(.77H/ V E‘/ VFI5 rHHZI7I 5V00H. 05IM «--——-" mm Momma D05HIIvuc‘5M0 5HzIVHn 505 , _% JE HRHLJIEFI. ~ ~ ’**“°**3€-‘:3; £4 ‘ urn‘? 01:1 5 .1. -9.
 • 81. _PI27TEI t‘H5rIM 21-? m 5T0 5T5 urIIVIu II-‘I HLI rHOH. .. E3; M/ L0 MI J5 0H I 5.-°; _,I M500 VIH/ NZ/ MFI IMH HHN5H. WHO 35 Rgv J5] 0’VN0- gniavs 5E 0Z5IVrLM5IvH. . ,,_. ,, X J, .L 5J: .;. z5Ifl-fj}. _§. v. ,_ ""v't". , -3.. ‘ HUI IMH .705 PEKHO 5HM 0H H0L‘u 73; H0 :15 TH: I.= M0?0H JE Var - I 5La500IVII-I rH: I. NESTFINII <». ' 005H0 JE 0H NOV SPIJUN. 5I- _ ‘», =;_ (6 NFIJBOLJE I 5TOLOVH. V 0/? 5E NE POHH- ; ZUJETEI VITEZE. _I. M u ZDRRVLJE v5Lm0a VarHIVH ‘ii .17‘ 5950/[U TE! /ZBEEPVHJTE ‘ £5505 HHHLJH 00uN5. K0 IV5 L76‘ 5H I/ INOMI - Iz0H.7IvIz‘5 .1 IV5I/0LJ5. ZHSL UJE DH EH. ‘ PUETI an’ M/ K/I SHMU DH NFI5 NE PRE- PDZNHJU.
 • 82. DOM MMI HHILHZI NOV PRlD05L0MI " I5urIVI 55 I30!/ LI-7 5. I I I ‘ ~ 7 L‘: . - . »_. — « ‘f 1*, I , . “.3 x ' Iz0HJIVIcI zH5L0Z0.7u 5MHr * 4, '* t. . ». .I. ;; A. _ I55mHtu r5 IVH H0MH0Ir5. I ‘W9 . aw I, A I 1/, / ‘// if ‘I ‘ I (H ‘
 • 83. POL FIIZFIIVUI H1// -‘IL I5HVI“5I ~ I Iu (575 / MH77 P05LF7 ; II I 5 IIHtMHH0M. n 3 V 5V0 I ; ._HvII5 rHZ‘H5 0V06? LEPOTHN/ -7.‘ 0V05I. -.°«_IIrI 5HI r0M0HrHI5. HHZIVJH. _ 3 " . T I , ‘~. H/ -?~ HH-’ zHeHVIV0. . , - ‘» 53FIJlU0-’ A/ EHH PONUV/ . I “ "5" I‘ ‘, -1, - - 2". ‘ ‘_ L "1 ' . 7 ‘ I ’ I ‘ . I‘ I W /9 ’ Q I . ‘ ZHLIM I2H505r VH JE ZHVR5EAIF7. Hl/ F7L: ‘5FIVH(. ' 5 IvHz0HHvIrI zH KRHLJIFU.
 • 84. »-. .1} ‘ $3-: Lf; L£. }4“h: }.L». LT‘: :;>s1L‘r4§‘miP“’(“__Q4A‘£: ¢‘_ULnke"" '_-3:. ‘.; ;.-_u5;, - . A- ‘ I ' an I‘ ' 5 , ’ - 5 is. '1 -1 I= I.. I.; " ‘:5 . ‘ . ' f'. 'I. ..l(l‘11g7 . ,. . . ._. .1.-, F. _ . WIVIH 5‘ ‘I 5:. H I. :3» V __ ‘E > vi.
 • 85. I05 REMFI 5H70Hu. MU 0H .75 70 IV.7IH0V p0K0vIVI£‘5. NHPOI. 50M /05 HHEMH SUM" V5H0VH7Iv0 (5 IVH5 00V55~ 7/ 00 505PO0HHH. M020H In ,0 55 IV5570 055IL0 502/ I 057HuMH. IVHDHM vH5M5 55 0H N/ JE VHIV 5rHH5IV0. DOL/ NE DR05L 057/ . . . 5‘ V . ~ '5 IV5Ir. H A. ’!l«(0fiF7. KFIO 0H 5u BILI I NFVPOLEUN NW7 0335 0Vc. = HH5 5557 0HIVH. .. A . ZNW BF’ ‘DEW’ 1” ’V7"“”' JFLEN HUJEE 5U LE- SINHPI‘ NFIPFILI. ZNFI- ‘ CI DH 5.’. .«‘ NFIBRZINU : ‘I NFIPUET/ U IVH5 00V55TI 00 . MIKIJH. 5H VHrH5 I , 3 -I " 5I. I.I5HJ. IVHH0— I : ' J, . L50Iv5.M0HH5
 • 86. PI_IH0vIVI£'5. 0520- H 00 NF75IH IvH5u 5M0 057HL5 PR/ JHTELJH NI Tf? f?6FF1' . NHPOLEO/ U POEE DH UDRRFI KOPITOM. gmoa/ IHH / UHPOL 50Iu. EDVCIR/5. H JFI 75 IV5 HHzuM5M. _ . ' ’ 7 : > ' SIPOTFY Q’ '2'. HKO UE MIKI BIG S TU- BO/ VL ONDFI M%U D‘? SE . ‘JHDH. ‘I/ .’.7ER GE! DOBRO P3.'-. 'NH- SJFIJNOI l/ ITE2'E . ’ NISFM/ I NHVIHI-70 IVH ESFID MORHTE DH P0500/TE C! (..7 OW-7J L/ DFIRHEI TFIHO TE5'K0 0/-? U?JE. H03! SFIM VHM PCIETFII/ I0. DC7/{U5/-7.7 5TE SH! /LHDFILI. TE LHGRNO DFI URI/ TE LUH. Cl ZPT/ M EH / /F79/V/ TE. 2H 70 VREME u 5KF?0- VI570 0 Sum MIMI up0zIVH :25 VMINSK0 0Hu2J5 . BRFIVOI IzIV5nIH0Iu 575 ME. I5IrH5- zIvH5 5MUl»( I : IH 5HM nIHuZ‘I0 M/ KI. ’ N0 a0V0H5L‘I. ~5MHM VI55 »0H UPOTREBLJHVFIM 0V0 LUDOI IVH0MH5I0 BIHI HUHLFII I-IHIV55. 5”? T'; ,', .". ”£ 5V5 .35 70 vH— m 3"§"jLEF, '73’[, ,,i"T0' 5H zH5LuaH. Km-ME U ,4”- ‘. SON 5/T! -.75’.
 • 87. MRI NE/ HFMO 5HM0 M050 ovu JHBUHU 7H5BH 0H 0H 55 0HuzIM 5 II5zIvHu- 052/5 IVH 5LHvI. 5H0 zHMI5- COM 2 VILJEM TEL .75 am u 0H 5HM JH VILJEM 75L. 5VH: IcHH5m IVH(I0IvHIIVI . H Tl M0: 05M0a00I$IVJI JUIVHH. 5H0 (U W ,0"? 5vHJcHH5KI . = RFIF/ JU. VILJEM TEL SE IHTIM UDHLJ/0 TRIBE E TFN4 noggin, 5 VRRNO JE TFIKO U INIDPJE U THJ TVUJ V/ LJEM TEL 8/0 POTPUNO NO‘? MH[. /-7N? . I r“{W*§. _.r'ni '_Q""4.. I pi, ‘(. u.£l . 5KH5IVu0 55 I IVHIVISHIVI0. s7H. =H0I‘55 0H EMS- H05a0I JFIBUKU I IV5 p5HIM5N7I555 5H OKRZNUVSI 0575. TH? .75 57vHHIV0 IMH0 5H5H. Iu su- VI55 0555. NE IGRHM SE JH TFIKV/ H / EFIRH. JED‘ NUM 5M0 DUBILI JUNFIK/7: RU DRL/ £47 PUT BISMO MOELI DOB/ TI MR7’! /FIEF7 2,757. 5/ 55. KOJI B/ H B/0 JFI. UPLH IDPHFD JE ON MOEHOI MDEU — "*---1 ‘I £‘IIVI MI 55 0H JE 5HMO - . J50HIV I<0II.7H. ~III<. I05 HRH-
 • 88. HHNSEKVUTFINOVI 5/rmnu su ,5n/ nnrvo, JEDHN 55 JHHFIZ‘ 0H/ PRIJFVTELJ JE. um/ Hr/ u rvaa P”‘7”W0' . " «ff SIGURNO A/05/ I/ HZN5 _. . VESTI. M020/7 .75 07- -. KR/0 005 JE KRHLJ/ (H. ' 3%’ . MOE BRF/ TF7 P RECI MI HF? /40 SE . - UZEU 5U 5F! H90 ‘To JE VEST 355/ L! n HHZHO 05: 50 mam. TEBE 50 SPFISEM KFIZNFI 5005 I2 I/ R55-I | KOJU L‘5m= IM. 0 pnnmar 5HMO 0500/0 / vn sum. 0/mrn. NFI; N03 5507 (5 5/— 5570 ZNFIM 005 £‘5rv0R/ m.= , UHDL/ H0 55 5 an v/ tu 55 TI 0 DVORCU N0/-? - .75 suz/ . _ H gg/ tig/55 DEN U PRHTNJI [ET- VOPII E 5 TRHZHRH . U TOM DVORCU I KR/ -7147/(F7. DREDH5 05/ 5 Tvaa snnm. UHNJE (E B'T/ FIHO .75 mrmnx? u my vu, vam/ vow LJUDI (5 0940/20 . »v. -:u. v: 0.4 HFIN5 N555 M0- . ; pm; 05; 55 PPEDH I/ am/ vu. ' ; , MEH/ -‘IN/ ZPM M0fi VEL/ H067 MUZEH JE P0£‘E0 05/ RHDI, «'10:: 2:V‘: n’t1 mu : nC1:u7R
 • 89. :f?3$’: sL 5 CM _ _‘”7£§‘4‘; ‘ .1‘ : v" ‘ / mm, ELEDFIJ-’T0 JE 0/vn 5/rn/ van DH. PUSTFIO JE ll/ HJBLIZI » VUTHNUV 5HRHDNlK. PRE- ‘ PUSTITE E/ -7 MENI: Fl VI 55 HOLBERT. . .'- , ‘.. 0/Tmmnavna HUL ssnr 2 L00 varn/ vn NHREDENJE an. SPPGVEDE ZHROBLJENIHFI. ~ 4 c ‘Eva 0-1.’ 550 55 01200 15500 2 ‘= - N35 N17 MUJ zun/4, / vn NJIH. ’ ,
 • 90. OVFL7 UDHRFIE TI Nl-TE SJHJADI MOMCII DV0 57' E HR/ USE: BRFITE: IMHO SHM MNDEO IUFISKOD/ T/. ‘ ' 0DLIl‘N0 / Zl/ ELI. 5RD NHM DH CETE M‘! PDMGCI. ‘ '— . PREDSTFIUE DH POSKI HMO DUO OVDEI DFI IH l/ E EMU ’ DR BUDU T/ H/. X gfgA§5bg; ;%LIg4égf4ngaKRH_ zmu on vaun. -‘ xnnmru mo IMI: pr-7 vns mmu on u 5r5 5PI? £-‘WI! ' HVHLH VITEI .852 W55 LJICU man JE znrv0R5~ on RIZIK . P0/wot/ ' zn vn I0 BIH U N5 - Mn 0 / v 05/vu. A/ FIPI-70 an 05 cm” H5 mm” Wm Rm Km 00 CEUJF7 U DVURFU NH 5070 0 50m .75 mm USVEMU mulgggg 3'” “’? ”1~7’fU‘ 050 DL an/51. M020/7 am: 5PM NF? SUE rvn.7a5zapn5Iv/ .7/. 5PRFMI7N-
 • 91. 5/10 55 0 z5m5~/ r/ 5m/ r/Iu / ma pm/ v NE us/ =5. r0 (5 HRHEFIR 5/. HHRTE. uzm Mn/ w// u 005/vuv / 55 / v:/ /-/ avu z/ v/= /r/ r/ 0n 5M0 v/75 / v5p0r- /2/z5r5/v H03! 5/ 01/55 00550 / 05/ 5/v/0 u 0v0— REBNO PREDHLI » / -/r50 05/ IMR5. , .,, ,,; ,L H, RFIC 0n v/ =/5 an/50/= /M0 025// vru. IMHM p0v5- H, ,N5E, / r/10 ZFITVURENIHH. 0/v/ (5 RENJFI U VH5. - . I » . Dg, .,5,_-5 M, v/75 znrvo/2/r/ . nu T0 ('5 PR/ HVPT/ -7M 5!/0.7 ' . " ‘ / an/ v/0 0/v/0auL‘/ T/ HKC/ JU D50 P/ Z/HFI. /55/vsu 05/ 05LOBODIMO /4/2/nu/ cu / 05r/9/5 znrva/25/v/ /<5. J , r 5TH T0 VIDIMPSMUK P0/F DEDI JE JEDNUM P0 ESTFILO LFINJFI IUEHOIVIE CUTURU. BFIRUTF7 PF] JE UNI T/0 IVEMUEU E/ £7I! /Fl MU JE EIUHLESKI K0 JIIKI NH- NHJDRF7 H. LET BFJCI-VJU I RUKFIMF7 NE VEI-?0VHTII0. TDPDI/5h’ U DULHD. r/9 C/ ./ru/ an / MFI 5/: m0 MISL/ M 05/ 5u I/570/w: /5m z/ vnl‘/ =/3. ppgrgppu U 0.70/702 v5/5/A/ mam pp; [g, vgu_ JU JE / :0/r/0/v/0 SMU / r0//0M 050/. u IMFIMI an NESTU u /2525/av/ . / v//5L/ M 0/? 55 am HLFIDNO / ./ znn/0/? /./ . 0V0 (5 TE ua/ v5.7/: /r/ . “L. . 5:’; , «:35 ——us in mu _r-0._r svuc/ r5 r5 LJUDE PREPUSTI r0 M5/w. MIKI. / VEZITE IH. A/5/tn 0V5 CV0/201/5 NIHO / //555 I 02/v/ =/.7/_/ . Man 05/ 525/zv52'5. / //7u£'/ - VWJD” 5:540 Ln ME JE M0_7/= / BFIKFI. ~, « ~ . "W7" 595 E«
 • 92. /-/5:/ /w 0 0v0nc0.' 5/>057/= /.7r5 Mair. SPUSTITE M0 7 05// /0 var/7/v wm 5/05 2 H908 L JENIKI7. ova 35 0v0/an: NORDEN. gun/75 0p/252/w 05/ 55 , /,5 5/5M0 /20/70. TFYKO MI NEVFIDE/ VDTHN JE ODHBRFIO DRFIVO ME5T0 ZF7 ONE K03! MU SMETHJU. K OMRIUDFINT DVURCH JE BIO OBFWE § TEN O ODLHSICU ZWVUREMMH‘ v5L/ m var/70 050505035 05/ an 500/7r5 / m0 mac/7 00/4 / /.75/70v 5/2/7r HHNS NE 5005 - 0/~/ v/755/v. 005520. 0/ 575 5/BUR/ U0 /40/5550 /40:75/7 v0 T/ -‘IN VEUMH V 05. / MFJM NFIRE- “"”z”V"' 050.75 05 555 PRFITNJCIM 25- URI/ M 0 01/0550 ‘ / mo 1/555 5035/- 00 55/05 .75 51/5 / SLO KFIHO T5555. 55/4 .75 / pan/55/5/v0 05 .75 501/ 0v05. 5/70 7/755/7 PR/ HUD/ fl P00/77/r5, v50/V/ /=7 0/7/25:/ /0. v5Lm/ var/2// v DE 05/- / //0 005/70 Bro VH5 .75 PDSLHO /4510 P0- .7/= /l. ‘n/ vJ5. / Mn M/ V050 LJUDI 0 0aL/ /u/ /r0.7/ 5/ 5/u SPREM/ VI 0/7 pa/ r055/.70 A/5570 KE- KG 5/ 05L0500/u / rRnL.7/£0.
 • 93. 55L550/ 5MUK/ 5505515375 50 0v0/550 / UPHMTITE 55550550. HHN5 I JR (EMO POPRIERTI 5 LJUDIMF1. OH/ SVEJEDNOI OVUDFI ILI UNU- DFI. Fl ZFTSTCI NE IVIUZE NE ZNFIM. NF7RE' OVUDFI 7 5/5N: /5. M0205 55 DLHSE 05 NEHO N5 55/05 KRFILJIEI. 2N5/v/0 505 50 z5Tv055N/ . MGRR/ M0 05 IZMFIKNEMO 57552/ /00L‘/ TFIMO. 5v0 /55/.555 / SMUHFI. M0205 50 /0N/ NESTU 55zN5L/ . HFW5Er IDE- M0 OVHMO. VIDIM fi0RE 05 0/ / <5/. ‘/. /5 55505.70 0 TOPOGRHFIJU 0 V0555 . /05/v/0 N5 05050 5r55N0 NECU DA/ §?E’5(7;I'VHRHM0 IUEPRI- LIKE. TO .75 v5Z5N 2571/055 W975 U ‘E0 NIH GM 5, 35 III? RE E“ 005/0 T5/n/5 79”" 0"/06 / v555575N.75. 9901099 - ‘x (E SE PUVLHEIMU. 00555 URN: ' 55/.75/r5L .70. UPUZNFILI 5M0 NE- KOLIHO LOUD! IOTKRI- LI PROLFIZ KI-702 KOJI JE MOEUEE PPUCI FIKO M0 UHLUNILI 5TPH- BUDEMD MORHLI DR . 05. 50 N5 M02515 0v005. ' 5/V55 /45507/55 DT0LINE/ VIDEO SHM . OAIDFI JE BDLJE DH ODEMU. 5r/ t/ 00 5502055 1571/055 N5 5/ B/ L0 755/40 55// /0 / (50 5/5-
 • 94. M/ two 55 POBRINUTI / Ta uz PDMOE ave‘ DVE KOCKICE. II-'«7TlM. JED/ UH 5E .5EIUHI-7 PRO! /I. Flt] IZMEEU BEDEMI-7. on/ /un Nat zn USTVHRENJE uns/ H PLHNOJH. KO JE MOGHG DFI UPUTI OVU STRELUPDHI OVO J5 PDRUKH. / zrvsmnnn 55 zntu runrva Tn SE To ZUJFM/ JE. DDfiF7DFl P STRELH. ’ u JEDNOJ LEDHEA/ ‘DJ (‘EL/ Jh .7 non DEJSTVOM unaas. suzr 0 n- Jnvn man NE/ Z!/ ESN0577. ZIUFIM DFI ME NHROD NIJE IHBORRVIDI HLI NE MDBU IW5‘ rn on urm/ E nnanv vorn/ un. 1 4 % 1.», . _ *" R“. -4}‘-‘.3 «en xv ""n-'§4
 • 95. ERNI WTEZ. ’TH.7 HRFIB' VREME 35 IF? HKCIJU. 5F7LH50 IJH tEMO RI f0VEK 5E L/5UBU.7E 5E PUBR/ NUT! DH 5E 051.0500!/ M0 5TF1’Fl- DH 5E2_5L6PF5UT5THV/ ZHRFI. POD! TE ZH STRH I V R07 KFM0 7] M75 V0015 u -. 5/ ME USLOBODIO. KRfMu_ NE V/ D/M 2/v LI PRIJFITELJI . ' Hntmnnu. DOA/ E5! PI- 1 E VREME / warns. tn zzn av: onu- F7L h was JE TOPLD. tnsr 570 nn/ Hvnrnrs. on 55 KUCKRMO 2 znr/ M.. . I srvnmva, PUTPU/ U0; j s/ vru/ < ISFILHSO so oozr/ ouu on / H narnumo STE Natns 5M0 ' —-. ~- T ' W 5’ ’” ”’*"30,‘? ’“ 7” ME atlsr/ u. mnu snsts. "1 N0‘-‘H W7“ ’”‘ NHST. L/ ICE SE
 • 96. ‘ ’ D, Plavo svitanje NARODNI HEROJI 48 X 68,25 DIN D, Jutro u Smni B. Boéko Buha Dr Pred oluiu D. Labudovo iezero B. Marija Bursaé B, Ivo Lola Ribar D» Sunce u kroénii D. .. Prvo u sutonu B. Zarko Zrenjanin 3, sm Kovaéevié D. . Sunce u zalivu D12 Crvene palme D. , Zlatna Sum 48 X B8 cm/25 DIN. C1 D. , Sapat palmi D. , Sunce u moru C. Desetina u Sumi D. .. Savana p'; :Yé: .—: ‘3 i-"" — —. 3., “5‘?3“‘ spom as x 98 cm/50 um. C. Forsiranje reke JUNACI CRTANIH IZDANJA C. Cuvari neba E. Diokei na konju 48 x 88 cm/25 DIN. An Z380? A: Teks E2 Formula 2 PRIRODNE LEPOTE 88 x 98 cm/50 DIN. Es Peta A, Komandant Mark D. Srebma obala E. Padobranac Dz Zalazak sunca D, Alpski predeo A. Veliki Blek E, Slalom A. Kit Teler E6 Jamaha G, Vatreni kas N X, ' . ::_: !"J'_. J:J' . E. Roni etc on A ! E. D10 Saifert F. Kupaéica F2 Zarko leto F3 Silueta G. Persijs}-za maéka G. Skotski ovéar G, Lisiéar G. Bele mace G, Prijatelii i ‘O8 x 98cm/50 DIN. G. Maéiéi Cn Spretni maéiéi G. Ijpicaner
 • 97. 4 I. Dragan Nikolié K M I, Pavle Vuiisié C H DIZNUEV SVET USPOMENE MUZIKA 48 X 68 cm/25 DIN 14 Z1333 P°tk0V1'¢ as x as cm/50 DIN. as x as cm/50 DIN. H- Paia patak I. Aleksandar Beréek K. Simpatija M. Jan Andreson H. Mild Maus J K; Carls Bronson M. Deivid Kesidi H, Lunia, Man i Dabar “”"*“°“G"“‘ I M, Ma. pm, 5» Ceinia as x no cm/50 DIN. H, Petar Pan i Vendi , _ . * * * N J. Avion l ptica L. Caper POPULARNI GLUMCI J’ Demka "3 w" L’ Mom M as x as cm/50 DIN. J4 Efllpciia I. Voia Brajovié J . Idila pod palmom S NAnuozae~IcA A Q E (popunm uompnnlm uovum) _B$S<a1§ mp »DNEVNlK-. ooun NOVINSKO-IZDAVACKO oosuems (Prodnja) 21000 Novi sad. ouoom - - 23. oktobm 31. 2 Ovlm usopozrvo mxnucweu uodoco ponm: (navosti oznoku pontnrc) urlju I bro] (I koliclnu) ; Ukupan Iznoo od —__j. _ dlnun pmlcu poitaru prfllkom pdjoma posters. (prozlmo I Imo) (uucn I Inon ' (unlmnnio) (pocumu bro] I mum) (svojorucnl potpls narucloca) 0 IO D O C I 000.000!IOCCOCOIOOIOOOOICIOOOOIIOI O O U I OIQOOUCOOOOIC O C C I I O IIIICCOCQCCCCI
 • 98. I I VI NAMA = ;NARUDZ I BENICU MI VAMA POSTERE