Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lovverket i markedsføring

4,153 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lovverket i markedsføring

  1. 1. Lovverket i markedsføring Foto: Scanpix
  2. 2. Hvorfor lovverk i markedsføring?Behovet for lovgivning på områdethar endret seg fordi vi har• ny teknologi• nye markedsføringsmetoder• økt handel over landegrensene• sterkere konkurranse«§ 1 Loven gjelder kontroll medmarkedsføring, handelspraksisog avtalevilkår i Markedsføringen måforbrukerforhold og stiller krav holdes innenfor lovligetil god forretningsskikk mellomnæringsdrivende.» rammer! Foto: Scanpix
  3. 3. Tre viktige loverMarkedsføringslovenhandler i stor grad om å beskytte forbrukernes interesserÅndsverklovenregulerer en rekke rettigheter for opphavspersonen og muligheter for ånytte ulike verk gjennom avtaler og lignendeVaremerkelovenhandler om å garantere et produkts kommersielle opprinnelseHva er godforretningsskikk?Diskuter i klassen! Foto: Scanpix
  4. 4. MarkedsføringslovenLoven beskytter forbrukernes interesser§ 5 definerer forbruker og næringsdrivende.§ 2 presiserer at markedsføring ikke må stride mot godmarkedsføringsskikk.§ 6 har en «svarteliste» over markedsføring som alltid erforbudt.§ 15 begrenser hvordan en organisasjon kan henvende seg tilen forbruker.§ 25 retter seg mot illojale konkurransehandlinger.§ 30 tar for seg urimelig etterligning av andres produkter. Kan du gi eksempler på begrensinger i § 15? Foto: Scanpix
  5. 5. Varemerkeloven• Varemerker kan bestå av alle slags tegn og må kunne gjengis grafisk.• De fleste varemerker er todimensjonale, men også tredimensjonale varemerker kan registreres hvis formen er spesiell nok.• Enerett til et varemerke i Norge kan man få ved å registrere det. Dette gjør man ved å sende en søknad til Patentstyret. Vet du om noen varemerker som er kopiert ulovlig? Foto: Scanpix
  6. 6. ÅndsverklovenEt åndsverk må være resultat av en individuell ogskapende innsats, det må være gitt en konkretutforming, og det må heve seg litt over det heltordinære.Med åndsverk mener man litterære, vitenskapelige ellerkunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte oguttrykksform. Foto: Scanpix
  7. 7. Brudd på loveneLovbrudd kan medføre• at virksomheten må opphøre ogidømmes erstatning• at ulovlige produkter krevesinndratt og destruert• at det reises straffesakForbrukerombudet (FO) har et Det kan bli dyrt ogskarpt søkelys på hvordan ubehagelig om man ikkenæringslivet opptrer, og ommarkedsføringslovens regler blir retter seg etter disseoverholdt. lovbestemmelsene! Foto: Scanpix

×