Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Andraspråkstalande elevers meningsskapande i fysik

392 views

Published on

Åhörarkopior från Jenny Uddlings presentation på Symposium 2015:

http://www.andrasprak.su.se/konferenser-och-symposier/symposium-2015/program/andraspr%C3%A5kstalande-elevers-meningsskapande-i-fysik-1.232007

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Andraspråkstalande elevers meningsskapande i fysik

  1. 1. Monica Axelsson- ISD Kristina Danielsson- ISD Britt Jakobson- MND Syfte: studera klassrumsinteraktion och fokusera på hur ämnesinnehållet presenteras och fö rhandlas av lärare och elever genom olika språkliga och multimodala resurser och hur de flerspråkiga elevernas lärande stöttas och görs synligt.
  2. 2. Ht 2014, åk 5, 9v, 22 lektioner, ”Tid och rymd” Vt 2015, åk 8, 7v, 18 lektioner, ”Ljus och ljud” Val av skolor: - hög andel flerspråkiga elever - språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - lärare i naturvetenskap som gick med på att bli filmade under ett helt tema (i biologi eller fysik) Datainsamling med hjälp av: - ljudinspelning - videoinspelningar - foton på elevers arbeten, tavelanteckningar, hjälpmedel osv. - läromedelstexter, arbetsblad, prov, anteckningsböcker
  3. 3. • De naturvetenskapliga ämnena behandlar specialiserade ämneskunskaper med ett ämnesspecifikt språk. Främmande: - Ämnesspecifika termer/vardagsord med specifik betydelse. - Termer relateras till varandra (Lemke 1990) - Lexikogrammatik (Halliday 2004; Halliday & Martin 1993), ”Jordaxelns lutning ger våra fyra årstider”. - Multimodalt. • Upplevs som svårt av elever (Edling 2006; Lemke 1990) • Undervisas alltför implicit, särskilt beträffande läsande och skrivande (af Geijerstam 2006; Axelsson & Jakobson 2010; Danielsson 2011; Edling 2006).
  4. 4. • Den dubbla uppgiften; att lära språket och att lära på språket. • Vardagsspråket som resurs? • Registervariation svårare • Få nationella klassrumsstudier med fokus på flerspråkiga grundskoleelevers utvecklande av naturvetenskapligt ämnesspråk • Flerspråkiga elever ska lyckas bättre i skolan!
  5. 5. Forskning Lärare uppmuntras att inte förenkla ämnesspråket, utan att använda ett adekvat ämnesspråk och samtidigt erbjuda stöttning. Möte med praktiken Intervju med lärare i åk 5 ”Jag pratar det här ämnesspråket men ändå så bygger jag ut det.” Hur gör hon då? Hur tillgängliggör och stärker lärare ett naturvetenskapligt ämnesspråk i interaktion med flerspråkiga elever? Vissa nyanlända och vissa infödda.

×