Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bidang tugas unit hem

21,606 views

Published on

Bidang tugas unit hem

 1. 1. SEK. MEN KEB. PASOH 2 72300 SIMPANG PERTANG TAHUN 2012PEMBAHAGIAN TUGAS JAWATANKUASA HAL EHWAL MURIDBIL. UNIT SENARAI TUGAS TARGET/ PEMANTAU MASA 1. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha1. DISIPLIN menguatkuasakan peraturan sekolah. Sepanjang Pengetua, 2. Membantu menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tahun GPK I, LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH tidak dapat diselesaikan oleh pengawas sekolah. GPK HEM, 3. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan GPK Ko ku Pengerusi : Pn. Hjh. Zawakhir binti mengesahkan kesalahan-kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau Mohamed Shaharoun hukuman buang sekolah berpandukan kepada surat Pekeliling Timbalan Pengerusi: Cik Norhasimah binti Ikhtisas Bil. 9/1975. Setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Mohd Noor Pengetua boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk Naib Pengerusi 1: En. Johar bin Abu membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. 4. Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk menguruskan Naib Pengerusi 2: Pn. Susila a/p Pavadai kawalan disiplin dalam semua majlis sekolah. Setiausaha: En. Ali Sabri bin Zakaria 5. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauaan yang berkesan. Penolong Setiausaha : Pn. Hjh. Rozana 6. Menerima laporan pengawas/guru pengawas dan seterusnya binti Mohd Yunus mengambil tindakan yang sewajarnya. 4 bulan sekali 7. Menyediakan dan membekalkan data dan maklumat disiplin Ahli-ahli Jawatankuasa (SSDM)kepada Kementerian/Jabatan Pendidikan/PPD. En. Mohd Shahyar bin Zulkafli 8. Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan Pn. Siti Aida binti Hj. Ahmad kesedaran dan penghayatan disiplin murid. 9. Menjadi pegawai Perhubungan antara ibubapa/ penjaga dalam Pn. Maznita binti Mohd Said menangani masalah disiplin murid. TUGAS SETIAUSAHA LEMBAGA DISIPLIN 1. Memanggil mesyuarat dan mencatat minit mesyuarat Lembaga Disiplin. 2. Menyampaikan minit mesyuarat serta keputusan Lembaga Disiplin kepada semua guru. 3. Menyampaikan maklumat dan perkembangan disiplin dari masa ke semasa di perhimpunan sekolah.
 2. 2. JAWATAN KUASA BERTINDAK DISIPLIN TUGAS GURU DISIPLIN * Melibatkan semua guru 1. Membantu Pengetua merangka peraturan sekolah. 2. Memastikan penerapan dan penghayatan nilai-nilai murniPengerusi : Pn. Hjh. Zawakhir binti dipraktikkan di sekolah.. 3. Memastikan peraturan sekolah di kuat kuasa danMohamed Shaharoun dipatuhi.Timbalan Pengerusi: En. Johar bin Abu 4. Mengambil tindakan terhadap kes-kes salah laku pelajar. 5. Melaksanakan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan olehNaib Pengerusi: Cik Norhasimah binti Pengetua.Mohd Noor 6. Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah denganSetiausaha: En. Ali Sabri bin Zakaria ibu bapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin. 7. Bertanggungjawab menimbulkan semangat kekitaan dan semangat cintakan sekolah di kalangan pelajar dan guru.Ahli-ahli Jawatankuasa : 8. Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakanSemua Guru dalam borang disiplin/ buku laporan disiplin. 9. Menyediakan dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada Kementerian/Jabatan Pendidikan/PPD dan lain-lain. 10. Melaporkan kes disiplin yang telah diambil tindakan dalaman kepada Penolong Kanan HEM seminggu sekali. 11. Menghubungi pihak polis jika perlu. 12. Bekerjasama dengan semua guru bertugas untuk meronda kawasan sekolah (spot check). 13. Memberi maklumat kepada Penolong Kanan HEM berhubung dengan kes-kes yang serius seperti Penyalahgunaan dadah, Gambar Lucah, Video Lucah, Majalah Lucah, Peras Ugut, Kumpulan Haram, Bohsia, Bohjan dan lain-lain 14. Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama pada hari-hari yang difikirkan perlu seperti Hari terakhir peperiksaan awam (PMR dan SPM), Hari Sukan dan Majlis-majlis Sekolah.
 3. 3. PEMBAHAGIAN TUGAS JAWATANKUASA HAL EHWAL MURIDBIL. UNIT SENARAI TUGAS TARGET/ PEMANTAU MASA JAWATAN KUASA PENGAWAS SEKOLAH TUGAS GURU PENGAWAS 1. Menyenaraikan dan mengemukakan calon pengawas kepada HEM.. Pengerusi : Pn. Hjh. Zawakhir binti 2. Mengadakan sesi temu duga bagi pemilihan ketua dan Mohamed Shaharoun penolong Pengawas. Naib Pengerusi: En. Johar bin Abu 3. Menyediakan dan menerangkan bidang tugas pengawas Jan Setiausaha: En. Ali Sabri bin Zakaria kepada semua pengawas. Jan Pengetua, Guru Pengawas Lelaki : Mohd Shahyar 4. Membimbing dan membantu pengawas dalam GPK I, bin Zulkafli menguatkuasakan peraturan sekolah. GPK HEM, 5. Mengadakan kurus kepimpinan dan kesedaran untuk Sepanjang GPK Ko ku Guru Pengawas Perempuan: Pn. Siti Aida pengawas. tahun binti Hj. Ahmad 6. Membentuk Jawatankuasa Lembaga Pengawas Sekolah dan Mac merangka aktiviti-aktiviti pengawas sepanjang tahun. Jan Ahli-ahli Jawatankuasa: 7. Menyediakan khidmat pengawas apabila diperlukan Pn. Hjh. Rozana binti Mohd Yunus terutamanya semasa majlis-majlis sekolah diadakan. Sepanjang Pn. Maznita binti Mohd Said 8. Menyediakan Sijil Penghargaan Kepada Pengawas. tahun 9. Sentiasa bekerjasama dengan guru disiplin dalam menangani Okt masalah disiplin.
 4. 4. PEMBAHAGIAN TUGAS JAWATANKUASA HAL EHWAL MURIDBIL. UNIT SENARAI TUGAS TARGET/ PEMANTAU MASA 2. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) 1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa SPBT dua kali setahun Feb & Nov. Pengetua, iaitu pada awal dan akhir tahun. GPK I, JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2. Mengedarkan, mengumpul Borang BMM dan memasukkan / Nov & Jan GPK HEM (SPBT) mengemaskini maklumat murid ke dalam SMM. 3. Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Nov. Pengerusi : Pn. Hjh. Zawakhir binti Pengetua/GPK HEM bagi menentukan murid yang layak. Mohamed Shaharoun 4. Mengedarkan senarai nama murid yang layak dan gagal Nov. Naib Pengerusi: En. Johar bin Abu kepada guru tingkatan. Penyelaras: Pn. Siti Salina binti Md Said 5. Membuat pesanan buku pada pertengahan tahun kepada Biro Buku Teks di Jabatan Pendidikan dengan anggaran yang tepat Penolong Penyelaras: Pn. Munirah binti untuk tahun berikutnya dengan mengisi borang maklumat Omar berkomputer dan menghantar mengikut jadual. 6. Menentukan tarikh pengedaran buku dan mengedarkan buku Nov Ahli-ahli Jawatankuasa mengikut tingkatan. Penyelaras Tingkatan Menengah Rendah 7. Memastikan guru tingkatan mengagihkan buku pinjaman Penyelaras Tingkatan Menengah Atas kepada murid yang layak dan melengkapkan borang SPBT G. Jan/ 8. Menentukan tarikh pemulangan buku teks mengikut tingkatan. Nov : Semua Ketua Kelas 9. Menyediakan borang senarai nama bagi murid yang gagal : Semua Penolong Ketua Kelas memulangkan buku teks untuk diisi oleh guru tingkatan. Nov 10. Memaklumkan kepada guru tingkatan supaya memastikan buku teks yang dipulangkan mencukupi dan dihantar ke bilik Nov SPBT. 11. Memastikan murid yang gagal memulangkan buku teks mengganti buku tersebut. Nov 12. Menyelenggara fail yang kemaskini mengikut jenis dan Sepanjang menguruskan stok dan inventori. tahun 13. Mengemaskini rekod buku stok mengikut tingkatan. 14. Menyimpan rekod hapus kira, rosak, hilang dan senarai nama murid keluar yang membawa buku teks. 15. Mengurus bilik SPBT dan memastikan peraturan peminjaman Sepanjang buku teks dipatuhi. tahun 16. Memastikan murid bertukar masuk layak meminjam buku teks sebelum mengedarkan buku teks. Semasa
 5. 5. PEMBAHAGIAN TUGAS JAWATANKUASA HAL EHWAL MURIDBIL. UNIT SENARAI TUGAS TARGET/ PEMANTAU MASA3. BIASISWA 1. Pengurusan Biasiswa 1.1 Meneliti Pekeliling dari Kementerian/Jabatan dan pihak Sepanjang Pengetua, JAWATANKUASA BIASISWA Penaja untuk memastikan syarat dipatuhi. tahun GPK I, 1.2 Menyimpan rekod pemegang biasiswa mengikut jenis dan GPK HEM Pengerusi : Pn. Hjh. Zawakhir binti tingkatan. Mohamed Shaharoun 1.3 Mengedarkan borang biasiswa kepada murid melalui guru Jan Naib Pengerusi: En. Johar bin Abu tingkatan. 1.4 Menyemak permohonan biasiswa, menentukan tarikh Jan/Feb Setiausaha: Pn. Hasmaliza binti Abu Hasan penghantaran , membuat penilaian dan perakuan. 1.5 Memastikan bantuan biasiswa dibankkan dan diagihkan Ahli-ahli Jawatankuasa dengan segera. Berkala Kaunselor Sekolah 1.6 Menyemak daftar pemegang biasiswa mengikut tingkatan Guru Bantuan dan Kebajikan setiap semester. Berkala Semua Guru Tingkatan 1.7 Memaklumkan kepada murid yang berjaya dan mengarahkan membuka akaun di BSN. Jun 1.8 Memberitahu ibubapa/penjaga murid yang mendapat biasiswa dan memastikan borang perjanjian dilengkapkan dan dikembalikan. 2. Prestasi pemegang biasiswa : 2.1 Menyemak dan melaporkan kepada GKP HEM. Jun & Nov 2.2 Menghantar surat amaran kepada ibubapa/penjaga bagi pemegang biasiswa yang prestasinya merosot atau melakukan salahlaku disiplin. 3. Menentukan semua pemegang biasiswa mempunyai Akaun Giro (tanpa Kad) BSN dan semua buku akaun Sepanjang pemegang biasiswa dikembalikan dan disimpan di pejabat tahun sekolah. 4. Mewujudkan borang kawalan pengeluaran dan penggunaan biasiswa. Berkala 5. Memastikan semua dokumen disimpan dengan selamat dipejabat sekolah.
 6. 6. PEMBAHAGIAN TUGAS JAWATANKUASA HAL EHWAL MURIDBIL. UNIT SENARAI TUGAS TARGET/ PEMANTAU MASA 4. KEBAJIKAN 1. Meguruskan hal ehwal kebajikan murid yang memerlukan bantuan seperti : Sepanjang Pengetua, tahun GPK I, JAWATANKUASA KEBAJIKAN 1.1 Murid miskin GPK HEM, 1.2 Kemalangan GPK Ko- Penasihat: Pn. Hjh. Zawakhir binti 1.3 Rawatan berterusan (penyakit kronik) Sepanjang ku Mohamed Shaharoun 1.4 Kematian tahun Pengerusi: En. Johar bin Abu 1.5 Kecemasan/bencana. Berkala Setiausaha: Cik Farah Diyana binti Alias 2. Mendapatkan nama murid yang layak mendapatkan bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. Ahli-ahli Jawatankuasa 3. Merancang program untuk mengutip sumbangan disamping Sepanjang Kaunselor Sekolah meningkatkan keprihatinan murid terhadap kebajikan. tahun Guru Biasiswa 4. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang Guru Rawatan dan Kesihatan dikemaskini dan disahkan oleh Pengetua. 5. Menubuhkan tabung Kebajikan Murid. Jan 6. Merekod nama penyumbang/penderma dan senarai nama murid yang mmenerima bantuan. Berkala 7. Menubuhkan unit Hilang/Jumpa. 8. Mengemaskini data murid miskin, yatim dan yatim piatu semasa untuk diajukan kepada pihak JKM. 9. Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti membantu kebajikan luar. 10. Menguruskan takaful/perlindungan murid secara berkesan.
 7. 7. KANTIN SEKOLAH 1. Memastikan semua penjual dan pekerja di kantin sentiasa Sepanjang Pengetua, memakai apron, tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut tahun GPK I,5. JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH pekeliling Kementerian Kesihatan dan semua makanan ditutup GPK HEM, Pengerusi: Pn. Hjh. Zawakhir binti dengan tudung saji/kain muslin/disimpan dalam bekas yang GPK Ko- Mohamed Shaharoun tertutup. ku Naib Pengerusi: En. Johar bin Abu 2. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan, waktu rehat murid dan sebarang aktiviti atau Setiausaha: Pn. Nurulfikrah binti Jamil program sekolah. Ahli-ahli Jawatankuasa 3. Memastikan murid dan guru mempunyai tempat duduk yang Jan Guru Disiplin – En. Ali Sabri bin Zakaria mencukupi, selamat dan sesuai. 4. Membuat laporan mingguan dalam buku/borang laporan Ketua Panitia ERT kantin dan menyampaikan laporan bulanan kepada Pengetua / Pengerusi Kelab Staf GPK HEM tentang prestasi kantin. Ketua Pengawas Sekolah 5. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin sekurang- Jan/Jun/Okt kurangnya 3 kali setahun dan perbincangan dari masa ke masa. 6. Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. 7. Menerima sebarang aduan tentang kantin dan memaklumkan Sepanjang kepada Pengetua/GPK HEM untuk sebarang tindakan. tahun
 8. 8. PEMBAHAGIAN TUGAS JAWATANKUASA HAL EHWAL MURIDBIL. UNIT SENARAI TUGAS TARGET/ PEMANTAU MASA 6. KESIHATAN 1. Merancang dan melaksanakan program atau aktiviti Jan Pengetua, GPK JAWATANKUASA KESIHATAN berkaitan dengan kesihatan seperti ceramah, pameran I, dan lain-lain. Sepanjang tahun GPK HEM, Pengerusi: Pn. Hjh. Zawakhir binti 2. Menguruskan murid yang memerlukan rawatan GPK Ko-ku Mohamed Shaharoun dengan bantuan guru bertugas mingguan. Jan Naib Pengerusi: En. Johar bin Abu 3. Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti ubat Setiausaha: Cik Aida Sabrina binti Zainudin disediakan dan dilengkapi. April/Mei 4. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan Ahli-ahli Jawatankuasa („sick bay‟). Guru Penasihat PBSMM 5. Mengumpul dan menguruskan kad kesihatan dan Jun/Julai Ketua Panitia PJK borang kebenaran penjaga dengan kerjasama guru Guru Program Bebas Denggi tingkatan/penyelaras tingkatan bagi. Kaunselor Sekolah 6. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan Sepanjang tahun Penyelaras Tingkatan Menengah Rendah kesihatan/gigi / suntikan oleh Jabatan Kesihatan. 7. Memastikan rawatan dan kesihatan murid diurus Penyelaras Tingkatan Menengah Atas mengikut manual prosedur yang ditetapkan. 8. Menyebar maklumat terkini seperti penyakit dan keadaan cuaca yang memudaratkan keadaan kesihatan murid seperti Jerebu, Taun dan Denggi.
 9. 9. PEMBAHAGIAN TUGAS JAWATANKUASA HAL EHWAL MURIDBIL. UNIT SENARAI TUGAS TARGET/ MASA PEMANTAU 7. BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. Menyediakan Perkhidmatan Unit Bimbingan dan Sepanjang Tahun Pengetua, GPK Kaunseling di sekolah meliputi bidang I, JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Akademik,Kerjaya, Psikososial dan Kesejahteraan GPK HEM, Mental, Pembangunan Diri Pelajarr, Pendidikan Dis/Jan GPK Ko-ku Pengerusi : Pn. Hjh. Zawakhir binti Pencegahan Dadah, PendidikanPencegahan Jan Mohamed Shaharoun HIV/AIDS, Keibubapaan serta Pengurusan dan Jan Naib Pengerusi: En. Johar bin Abu pentadbiran. Setiausaha: Pn. Maznita binti Mohd Said 2. Menyediakan Perancangan Tahunan yang berkesan. 3. Mengelolakan program orientasi bagi tingkatan satu Jan dan empat Ahli-ahli Jawatankuasa 4. Mengelola dan mengurus bilik UBK secara berkesan Pn. Norma binti Md Jusa dan menyediakan dan memaklumkan jadual tugas, Feb En. Mohd Shahyar bin Zulkafli temujanji dan aktiviti UBK. Guru SLAD dan Penyelaras PPDa 5. Membentuk pasukan PRS dan Kelab Kerjaya. Mac Penyelaras Tingkatan Menengah Rendah 6. Menjalankan soal selidik untuk mendapatkan Penyelaras Tingkatan Menengah Atas maklumbalas mengenai budaya sekolah (Sampling). 7. Menjalankan ujian khas bagi mengesan potensi, minat Sepanjang tahun Pengerusi PRS dan sahsiah murid. 8. Mengadakan program khas bagi kumpulan murid Okt/Nov yang bermasalah /berisiko tinggi. 9. Merancang, melaksana , mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegaham dadah, Sepanjang Tahun inhalan, rokok, alkohol dan HIV/AIDS. 10. Merancang, melaksana , mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyediakan dan mendedahkan murid kepada peluang melanjutkan pelajaran di IPT. 11. Merancang, melaksana , mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kaki tangan bukan guru, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh ketua jabatan dari semasa ke semasa.
 10. 10. PEMBAHAGIAN TUGAS JAWATANKUASA HAL EHWAL MURIDBIL. UNIT SENARAI TUGAS TARGET/ MASA PEMANTAU 8. KESELAMATAN 1. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu Sepanjang tahun pelawat supaya mendapatkan kebenaran Pengetua Pengetua, GPK JAWATANKUASA KESELAMATAN sebelum berurusan di sekolah. I, 2. Memastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan GPK HEM, Pengerusi: Pn. Hjh. Zawakhir binti berhampiran selamat. Mac GPK Ko-ku Mohamed Shaharoun 3. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan pihak Naib Pengerusi: En. Johar bin Abu polis/polis trafik, bomba, JKR/JKR elektrik. Mac/Julai 4. Merancang dan melaksanakan program keselamatan Setiausaha: En. Mohamad Nasir bin seperti ceramah lalulintas. Jan Demawi 5. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali Ahli-ahli Jawatankuasa setahun (latihan kebakaran) Feb Penyelaras Program 3K 6. Menyediakan pelan kebakaran dan memastikan setiap Guru Penasihat Kadet Bomba dan kelas atau bilik ditampal dengan pelan tersebut. Sepanjang tahun Penyelamat 7. Memastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas Jan disediakan oleh guru berkenaan dan ditampal. Kaunselor Sekolah 8. Meletakkan tanda amaran BAHAYA/ AWAS di Jan Setiausaha Disiplin tempat-tempat yang difikirkan perlu. Semua Guru Kelas 9. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat letak Pengawal Keselamatan Sekolah kenderaan pada majlis rasmi sekolah. 10. Merancang laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan. Jan 11. Memastikan bilik-bilik tertentu disediakan alat pemadam api yang mencukupi dan berfungsi. Sepanjang tahun 12. Memastikan semua suis, alat elektrik dan pendawaian selamat.
 11. 11. PEMBAHAGIAN TUGAS JAWATANKUASA HAL EHWAL MURIDBIL. UNIT SENARAI TUGAS TARGET/ MASA PEMANTAU 9. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 1. Merancang dan melaksanakan program atau aktiviti Jan hingga Okt. Pengetua, KELAS pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas Berkala GPK I, berjadual. GPK HEM, Pengerusi: Pengetua 2. Merancang dan melaksanakan aktiviti gotong royong Sepanjang tahun GPK Ko-ku Naib Pengerusi: En. Johar bin Abu membersihkan kelas dan bangunan sekolah (Program Setiausaha: Pn. Nor Azizah binti Ibrahim 3K) Ahli-ahli Jawatankuasa 3. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan kelas. Guru Pengawas Kaunselor Guru Keselamatan Penyelaras Program 3K Semua Guru Kelas Guru Bertugas Mingguan Pekerja Swasta Pembersihan Kawasan10. SEKOLAH BEBAS DENGGI 1. Menubuhkan jawatankuasa bertindak (murid) Jan Pengetua, 2. Operasi mencari dan memusnahkan tempat pembiakan Berkala GPK I, JAWATANKUASA PENCEGAHAN DENGGI Aedes. (Aktiviti gotong-royong). GPK HEM, 3. Mengadakan “Denggi Corner” Jan GPK Ko-ku Pengerusi : Pengetua 4. Mengadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Mac Naib Pengerusi: En. Johar bin Abu mengenai denggi kepada pelajar seperti pertandingan, Setiausaha: En. Jamal bin Hashim pameran, ceramah, tayangan video dan sebagainya. 5. Menyediakan jadual pemeriksaan dan mengadakan Sepanjang tahun pemeriksaan mingguan berdasarkan borang laporan Jan Ahli-ahli Jawatankuasa mingguan. Berkala Guru Rawatan dan Kesihatan 6. Menubuhkan jawatankuasa bertindak Guru Penasihat PBSMM 7. Operasi mencari dan memusnahkan tempat pembiakan Berkala Pengetua, Ketua Panitia PJK Aedes GPK I, Pekerja Swasta Pembersihan Kawasan 8. Mengadakan “Denggi Corner” GPK HEM, 9. Mengadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Mac GPK Ko-ku Ahli Petugas (Ahli Bulan Sabit Merah mengenai denggi kepada pelajar seperti pertandingan, Sepanjang tahun Malaysia)
 12. 12. pameran, ceramah, tayangan video dan sebagainya. 10. Menyediakan jadual pemeriksaan dan mengadakan Mac, Julai, Okt pemeriksaan mingguan berdasarkan borang laporan mingguan. 11. Mengadakan aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan sekolahPEMBAHAGIAN TUGAS JAWATANKUASA HAL EHWAL MURIDBIL. UNIT SENARAI TUGAS TARGET/MASA PEMANTAU11. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN ALAM 1. Membantu pihak sekolah mengawasi dan SEKITAR SEKOLAH (3K) mempertingkatkan keselamatan, kebersihan dan Sepanjang tahun JPNS, PPD, keceriaan sekolah dari masa ke masa. Pengetua, AHLI JAWATANKUASA INDUK 2. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. GPK I, 3. Merancang dan melaksanakan projek dan aktiviti 3K Jan GPK HEM, Pengerusi : Pn. Hjh. Zawakhir binti seperti GPK Ko-ku Mohamed Shaharoun 3.1 Kempen Kebersihan dan gotong Berkala Timbalan Pengerusi: En. Johar bin Abu royong 3.2 Pertanding Kebersihan dan Naib Pengerusi 1: Cik Norhasimah binti keceriaan kelas Mohd Noor 3.3 Ceramah keselamatan dan kesihatan Naib Pengerusi 2: Pn. Susila a/p Pavadai 3.4 Taman herba Setiausaha : GKMP Teknik danVokasional 3.5 Pondok / sudut bacaan Bendahari : Pembantu Tadbir – Cik 3.6 Lawatan ke sekolah-sekolah lain. Fazilah binti Maarop 4. Mengadakan projek-projek bersama antara pihak sekolah dengan PIBG, pihak luar bagi Penyelaras : GKMP Bahasa mempertingkatkan mutu kebersihan dan keceriaan Ahli-ahli Jawatankuasa sekolah. GKMP Kemanusiaan 5. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan Sepanjang tahun GKMP Sains dan Matematik sekolah mengenai keselamatan, kebersihan dan Kaunselor Sekolah keceriaan yang dijalankan oleh AJK. Guru Disiplin Lelaki 6. Menyusun jadual kerja yang dijalankan oleh jawatankuasa ini dari masa ke masa dan membuat Guru Disiplin Perempuan laporan kemajuan kerja. Guru Rawatan dan Kesihatan
 13. 13. Guru Pencegahan DenggiGuru Pengawas LelakiGuru Pengawas PerempuanGuru Kebersihan dan Keceriaan KelasKetua Panitia PJKGuru Keselamatan KebakaranGuru Keselamatan JalanrayaGuru KantinPekerja Swasta Pembersihan Kawasan
 14. 14. POLISI WAJIB 1- Polisi Keselamatan Murid Pergi dan Balik SekolahPenyelaras : En. Hairul Nizam bin Mohd YunusAhli-ahli Jawatankuasa : En. Zulkifli bin Ayop : Pengawal Keselamatan SekolahPOLISI WAJIB 2 - Polisi Ke Arah Salah Laku SifarPontengPenyelaras : Pn. Hjh. Noorhayati binti YaacobAhli-ahli Jawatankuasa : Pn. Siti Aida binti Hj. Ahmad Pn. Nor Fazila binti HanapiKehilangan Harta BendaPenyelaras : En. Rosman bin Abdul HalimAhli-ahli Jawatankuasa : Pn. Hasmaliza binti Abu Hasan Pn. Munirah binti Omar Pn. Zuraini binti ZakariaPergaduhanPenyelaras : En. Ali Sabri bin ZakariaAhli-ahli Jawatankuasa : En. Mohd Shahyar bin ZulkafliPOLISI PILIHAN - Polisi Sifar KemalanganKeselamatan Fizikal SekolahPenyelaras : Pn. Ajura binti AhmadAhli-ahli Jawatankuasa : En. Mohd Shahyar bin Zulkafli : En. Mohamed bin Yujang Pengawal KeselamatanKeselamatan Peralatan dan Kerosakan PerabotPenyelaras : En. Mohd Suhaidi bin Mat JunuhAhli-ahli Jawatankuasa : Cik Fazilah binti Maarop : Pekerja Swasta Pembersihan KawasanKeselamatan Pendawaian dan Peralatan ElektrikPenyelaras : Pn. Nurul Fikrah binti JamilAhli-ahli Jawatankuasa : En. Mohd Suffian bin Mohd Yusof : En. Abu Hasim bin BaharuddinKeselamatan Makmal SainsPenyelaras : En. Hairul Nizam bin Mohd YunusAhli-ahli Jawatankuasa : Pn. Siti Salina binti Md Said : En. Mohamed bin Yujang : En. Abu Hasim bin BaharuddinTatacara Tindakan Apabila Berlaku KemalanganPenyelaras : Cik Aida Sabrina binti ZainudinAhli Jawatankuasa : Pn. Nor Azizah binti Ibrahim Cik Nor Ema Yanti binti Nordin
 15. 15. Keselamatan Bilik KH dan Bilik ERTPenyelaras : Pn. Norma binti Md JusaAhli Jawatankuasa : En. Jamal bin HashimKeselamatan Pusat Sumber dan PerpustakaanPenyelaras : Pn. Hjh. Rozana binti Mohd YunusAhli Jawatankuasa : Cik Farah Diyana binti Alias Pn. Normah binti A.WahabPOLISI PILIHAN – Bidang Bencana AlamKawad KebakaranPenyelaras : En. Mohamad Nasir bin DemawiAhli Jawatankuasa : En. Jamal bin Hashim En. Hairul Nizam bin Mohd YunusL2. JAWATANKUASA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS)Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan HEMSetiausaha : Guru Rawatan dan Kesihatan Cik Aida Sabrina binti ZainudinAhli-ahli Jawatankuasa : Guru Kebersihan dan Keceriaan Kelas : Setiausaha Lembaga Disiplin : Guru Bantuan dan Kebajikan : Guru Pengurusan Harta Benda Sekolah : Ketua Panitia PJK : Guru Penasihat PBSMM : Ketua Panitia Sains : Kaunselor Sekolah : Guru Pengawas :Yang DiPertua PIBG
 16. 16. K. PENGURUSAN KELAS /GURU TINGKATAN Tingkatan 1B PN. MUNIRAH BINTI OMAR Tingkatan 1K PN. NOR ERMA YANTI BINTI NORDIN Tingkatan 2B EN. HAIRUL NIZAM BIN MOHD YUNUS Tingkatan 3B PN. HASMALIZA BINTI ABU HASSAN Tingkatan 3K EN. MOHD SHAHYAR BIN ZULKAFLI Tingkatan 4B PN. SITI AIDA BINTI AHMAD Tingkatan 4F EN. JAMAL BIN HASHIM Tingkatan 5B PN. NOR AZIZAH BINTI IBRAHIM Tingkatan 5K PN. SITI SALINA BINTI MD SAID Tingkatan 5F PN. NURUL FIKRAH BINTI JAMILPenyelaras Tingkatan Menengah Rendah: Pn. Hjh. Rozana binti Md YunusPenyelaras Tingkatan Menengah Atas: Cik Aida Sabrina binti Zainudin

×