Vodič za lokalne samouprave - Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem

1,390 views

Published on

Vodič za certifikaciju opština sa povoljnim poslovnim okruženjem pripremila je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Program certifikacije je proces koji promoviše standarde i omogućava ocenu kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave pružaju privrednicima. Za učešće u programu mogu se prijaviti sve opštine u Srbiji. Stvaranje privlačne poslovne klime ne znači samo da se nude finansijske povlastice investitorima. Iako je to važan deo odluke, investitori uzimaju u obzir i kvalitet komunikacije koju ostvaruju sa lokalnim vlastima, profesionalizam, preciznost, kao i utisak i očekivanja o mogućem partnerskom odnosu u budućnosti. Investitori vrednuju realno predstavljenu sliku o lokalnoj sredini i predvidljivost potrebnog vremena i novca koji je potreban za različite postupke, počev od registracije preduzeća, preko izgradnje objekta, povezivanje na energetske i komunalne sisteme snabdevanja i zapošljavanje radne snage. Certifikacija opština znači ispunjenje određenih standarda, tj. određenu garanciju da će postojeći privrednici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslove i aktivnosti koje spadaju u nadležnost lokalnih samouprava u Srbiji.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,390
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vodič za lokalne samouprave - Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem

 1. 1. n a c i o n a l n a a l i j a n s a z a l o k a l n i e k o n o m s k i r a z v o jvodič za lokalne samoupravecertifikacija opština sapovoljnim poslovnim okruženjemn at i o n a l a l l i a n c e f o r l o c a l e c o n o m i c d e v e l o p m e n t
 2. 2. vodič za lokalne samoupravecertifikacija opština sapovoljnim poslovnim okruženjem
 3. 3. Obaveštenje o autorskom pravuVodič za lokalne samouprave – Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, verzija 1© 2012 Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)Sva prava zadržana.Štampanje i izradu ove publikacije pomogao je američki narod preko Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID). Nacionalna alijansa za lokalni ekonom-ski razvoj (NALED) je u potpunosti odgovorna za sadržaj ove publikacije, koji ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili vlade Sjedinjenih Američkih Država.Broj ugovora: AID 169-C-00-11-00102 SLD_SUB006 NALED4 Vodič za lokalne samouprave
 4. 4. sadržajuvod.................................................................................................................................................................................. 7 .O PROGRAMU CERTIFIKACIJE opština.............................................................................................................................. 8METODOLOGIJA PROCESA CERTIFIKACIJE........................................................................................................................ 10Period pripreme za ulazak u proces........................................................................................................................................................... 10Proces certifikacije........................................................................................................................................................................................ 12Postupak promocije stečenog certifikata.................................................................................................................................................. 14Nadzorna provera.......................................................................................................................................................................................... 14Recertifikacija................................................................................................................................................................................................ 14KRITERIJUMI ZA CERTIFIKACIJU....................................................................................................................................... 16Kriterijum broj 1: Stateški plan lokalnog razvoja.................................................................................................................................. 16Kriterijum broj 2: Odeljenje/Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER)........................................................................... 20Kriterijum broj 3: Stalni Privredni savet.................................................................................................................................................. 27Kriterijum broj 4: Sistem usluga za dobijanje građevinske dozvole.................................................................................................. 30Kriterijum broj 5: Postojanje analitičke osnove za podršku lokalnoj poslovnoj zajednici i privlačenje investicija................. 35Kriterijum broj 6: Promocija ulaganja i kvaliteta poslovnog ambijenta............................................................................................ 41Kriterijum broj 7: Kreditna sposobnost i kreditna opravdanost........................................................................................................ 45Kriterijum broj 8: Praćenje dinamike lokalnog tržišta rada i aktivan odnos prema utvrđenom stanju i potrebama............... 47Kriterijum broj 9: Grad/Opština razvija partnerstvo/saradnju javnog i privatnog sektora......................................................... 51Kriterijum broj 10: Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge.................................................................................. 55Kriterijum broj 11: Transparentna politika lokalnih poreza, naknada i taksi................................................................................... 58Kriterijum broj 12: Informacione tehnologije........................................................................................................................................ 60PRILOG 1:.......................................................................................................................................................................... 63Promocija certifikovanih gradova i opštinaPRILOG 2:.......................................................................................................................................................................... 65Agenda i sadržina posete tima proveravačaPRILOG 3:.......................................................................................................................................................................... 68Certifikacija opština u jugoistočnoj evropiREČNIK POJMOVA............................................................................................................................................................. 69LISTA SKRAĆENICA........................................................................................................................................................... 70 Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem 5
 5. 5. 6 Vodič za lokalne samouprave
 6. 6. UVODPoštovani predstavnici lokalnih samouprava, -ne administracije i omogućava ocenu kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave pružaju investitorima i privrednicima.• Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)• Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu• Centar za napredne ekonomske studije• Centar za slobodno tržište• Centar za liberalno-demokratske studije (CLDS)• Američka privredna komora (AmCham)• Aleternativna akademska obrazovna mreža• Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)• Gradovi i opštine u Srbiji (Vršac, Inđija, Loznica, Vranje, Kruševac, Subotica, Novi Beograd, Prokuplje, Kragujevac, Užice, Leskovac, Bujanovac).samoupravama, uočen je vidljiv napredak u organizaciji kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i uopšte, napredak u gradskim i op-samouprave koje žele da budu deo ove uspešne priče i koje žele da stvore bolje uslove za poslovanje na lokalu. Vodič sadrži detaljnabiće organizovana isključivo kroz saradnju i saglasnost najvišeg rukovodstva.Srećno u dostizanju standarda povoljnog poslovnog okruženja! Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem 7
 7. 7. O programu certifikacije opštinaPProgram certifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruže-njem je instrument koji omogućava ocenu kvaliteta lokalnihzajednica u pogledu investicionih potencijala, infrastrukture,usluga i informacija koje nude potencijalnim investitorima ipostojećoj privredi. Certifikat o povoljnom poslovnom okru- određivanje konkurentskih prednosti. Program certifikacije takođe ima za cilj da poboljša sarad- nju svih aktera koji su uključeni u proces privlačenja i reali- zacije investicija kao i da promoviše standarde koji stvaraju povoljnu poslovnu klimu. Dakle, kvalitetnija interna orga-ženju predstavlja svojevrsnu garanciju investitorima da odre- nizacija gradskih/opštinskih administracija, kao i eksternađena opština pruža visok nivo servisa kompanijama u sve tri prepoznatljivost od strane investitora i drugih zaintereso-faze značajne za razvoj biznisa: vanih aktera, glavne su prednosti koje lokalne samouprave ostvaruju pristupanjem BFC procesu. Kvalitet rada lokalnih(a) predinvesticiona, samouprava će pored sticanja certifikata, obezbediti grado-(b) investiciona i vima i opštinama da implementiraju kvalitativno drugačiji i(c) post-investiciona. bolji način rada lokalnih službi.Lokalna samouprava, odnosno lokalna administracija mora Ciljevi Programa obuhvataju, ali se ne ograničavaju na:u svim navedenim fazama da bude pouzdan partner privat-nom biznisu, na način što će svojim aktivnostima obezbeđi- • jačanje kapaciteta gradova i opština za privlačenje investicijavati najviši standard usluga, što ulagači i očekuju. Samo na taj • sređivanje unutrašnje organizacije lokalne samoupravenačin gradovi i opštine biće prepoznati od strane investitora • obezbeđivanje stabilnog i merljivog poslovnog okruženjakao atraktivne destinacije za nova ulaganja. Nova ulaganja • utvrđivanje primera najbolje praksepretpostavka su za nova zapošljavanja, a nova radna mesta • „korak po korak“ vodič ka daljim poboljšanjima u svim ak-osnovni i najvažniji izvor za povećanje životnog standarda tivnostima od značaja za lokalni razvojgrađana. • izgradnju svesti privrednika o mogućnostima i potencijali-Program vrši i procenu kvaliteta usluga i informacija koje se ma, koje pružaju gradovi i opštinepružaju kao podrška privrednicima, kao i efikasnost procesa • definisanje jedinstvenog i standardizovanog pristupa, kakokoji su u vezi sa poslovnom klimom. Konačno, certifikacija novim, tako i postojećim preduzećima/investitorimameri obim investicionih mogućnosti i način na koji se te mo- • uvođenje inovacija u načinu na koji se promovišu lokalnigućnosti koriste. potencijaliProgram NALED-a je osmišljen kao putokaz ka aktivnostima • pronalaženje konkretnih rešenja za poboljšanje poslovnogkoje će omogućiti lokalnoj samoupravi organizovanost i efi- okruženja.kasnost u pružanju informacija, podataka i korišćenju istih za Program certifikacije je jedna od mnogobrojnih aktivnosti,8 Vodič za lokalne samouprave
 8. 8. koje utiču na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja O rezultatima koje gradovi i opštine sa povoljnim poslovnimtreba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, privlače- okruženjem ostvaruju najbolje govori nivo investicija koje sunje domaćih i stranih investicija, uvođenje novih tehnologija, ove lokalne samouprave uspele da ostvare u proteklih 5 godi-kreiranje novih radnih mesta i opštu modernizaciju lokalne na, a koji premašuje 2 milijarde evra.zajednice. Ovakve aktivnosti su važne i za stvaranje dobre re- Namera kreatora Programa certifikacije je da sam proces i činputacije Srbije, u vremenu kada sve zemlje u okruženju ulažu dodele certifikata predstavlja podsticaj lokalnim samoupra-značajne napore ka ekonomskom razvoju. vama za dalje unapređenje.Dobijanjem certifikata o povoljnom poslovnom okruženjugradovi i opštine svrstavaju se u odabranu grupu lokalnih Visina “lestvice”?zajednica u Srbiji, koje su suštinski i dugoročno posvećenerazvoju privrede i koje su zahvaljujući konzistentnim refor- Mišljenje nekih saradnika koji su učestvovali u kreiranju Pro-mama gradske/opštinske uprave uspele da stvore uslove grama certifikacije bilo je da je kriterijum za dobijanje certi-koji pogoduju razvoju biznisa i investitorima. Istovremeno, fikata dosta visok i da su retke lokalne samouprave u Srbijiovi gradovi/opštine se kvalifikuju za kontinuiranu podršku koje mogu da ga ispune. Sa druge strane lako dostižni kriteri-u promociji od strane NALED-a, relevantnih ministarstava, jumi umanjili bi značaj samog certifikata. Stoga, Radna grupainstitucija, ambasada, donatora, itd. NALED-a, odnosno Tima za unapređenje procesa ProgramaStvaranje privlačne i povoljne poslovne/investicione „klime“ certifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okru-ne znači samo da se nude finansijske povlastice (subvencije) ženjem odlučio je da se “prikloni” drugom stavu, i to najma-investitorima. Iako to može biti važan kriterijum za donoše- nje iz dva razloga:nje odluke, investitori najviše pažnje pridaju i prilikom izbo-ra lokacije za investiranje u obzir uzimaju kvalitet poslovnog a) postavljanje dovoljno jasnog, ali i visokog nivoa kriteri-okruženja na lokalu, odnosno kvalitet komunikacije koju juma doprinosi značaju certifikata, a samim tim je od većeostvaruju sa lokalnim vlastima, zatim profesionalizam, preci- koristi gradovima i opštinama koji ulažu napore i pokazujuznost, kao i utisak i očekivanja o mogućem partnerskom od- rešenost za dostizanje standarda u procesu upravljanja lokal-nosu u budućnosti. Investitori vrednuju realno predstavljenu nim samoupravama i posvećenosti unapređenju procesa kojisliku o lokalnoj sredini i predvidljivost vremena i novca koji se odnose na lokalni ekonomski razvoj;je potreban za različite postupke, počev od registracije pre-duzeća, preko izgradnje objekata, povezivanje na energetske i b) certifikat treba da dobiju one lokalne samouprave koje za-komunalne sisteme snabdevanja i zapošljavanje radne snage. ista ispunjavaju kriterijume.Šta certifikat znači?Certifikacija gradova i opština predstavlja ispunjenje određe-nih standarda, odnosno određenu garanciju da će postojećiprivrednici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i infor-macije na način koji olakšava poslove i aktivnosti koje spadajuu nadležnost lokalnih samouprava u Srbiji. Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem 9
 9. 9. METODOLOGIJA PROCESA CERTIFIKACIJEZZamišljeno je da celokupan postupak certifikacije gradova iopština sa povoljnim poslovnim okruženjem bude kreiran iimplementiran kao održiv proces. Stoga se kao jedna od nje-govih najbitnijih karakteristika ističe održivost. Ona se ogledakako u tome da jednom uspostavljene kvalitetne procedure i Period pripreme za ulazak u proces Bez obzira na činjenicu da gradovi/opštine imaju na raspola- ganju različite alternativne izvore finansiranja za apliciranje i učestvovanje u BFC procesu (sopstvena budžetska sredstva,postupci u lokalnoj (gradskoj/opštinskoj) administraciji treba donacije sa viših nivoa vlasti/javne uprave, finansiranje troš-da nastave da funkcionišu u narednom periodu, tako i u činje- kova od strane različitih donatora – međunarodnih projekata, inici da postoji rok važenja/trajanja certifikata (2 godine). sl.) ključno je da se jasno odredi i istakne to da se u BFC proces ulazi isključivo sa ciljem da se organizacija i nivo pružanja uslu-Celokupan proces certifikacije ima 5 delova: ga građanima i privredi u gradovima/opštinama poboljša. Dru-1. Period pripreme za ulazak u proces gim rečima, svrha otpočinjanja procesa certifikacije ne treba da2. Certifikaciona provera bude samo sticanje certifikata, već pre svega realno i istinsko3. Postupak promocije stečenog certifikata unapređenje kvaliteta usluga koje se pružaju lokalnoj zajednici4. Nadzorna provera od strane gradske/opštinske uprave.5. Recertifikacija Uzimajući u obzir okolnosti koje su karakteristične za funkcio- nisanje javne/državne uprave u Srbiji, pa i na lokalnom nivou, neophodno je da se precizno odredi uloga koju će u procesu certifikacije imati gradonačelnik/predsednik opštine. Praksa je pokazala da se bez aktivnog uključivanja „prvog čoveka“ grada/opštine, koji je ujedno (po pravilu) i najveći politički Certifikaciona nadzornaPriprema provera Promocija provera recertifikacijaPregled dokumentacije, potpisivanje Predcertifikaciona proveraugovora, određivanje tima za (evaluacija), implementacija,sprovođenje procesa, obuka za certifikaciona proveraopštine / savetodavna poseta (verifikacija)Šematski prikaz celokupnog toka i sadržine procesa certifikacije10 Vodič za lokalne samouprave
 10. 10. autoritet na lokalu, vrlo lako mogu pojaviti određene poteš- Pre ulaska grada/opštine u BFC proces zajedno sa člano-koće prilikom ispunjavanja kriterijuma koje certifikat podra- vima NALED-a sprovesti postupak pregleda dokumenta-zumeva. Gradonačelnik/predsednik opštine mora biti aktivno cije. Ukoliko grad/opština uspešno „prođe“ ovu fazu, tadauključen, jer se na taj način obezbeđuje da se: postoji realna pretpostavka da će u toku propisanog roka trajanja BFC procesa biti moguće zadovoljiti sve kriteriju-(a) i ostali akteri koji su uključeni u proces što ozbiljnije shva- me. Ukoliko grad/opština ne „prođe“ ovu fazu, tada je ja-te značaj procesa, sno da propisani rok trajanja BFC-a neće biti dovoljan da(b) unutar grada/opštine prepozna autoritet ljudi koji su se zadovolje kriterijumi predviđeni za sticanje certifikata zauključeni u realizaciju BFC procesa. povoljno poslovno okruženje. Osnovni cilj jeste da se na ovaj način lokalna samouprava „zaštiti“ od mogućnosti daIsto tako, u praksi se pokazalo da gradovi/opštine koje us- ne stigne da ispuni kriterijume u roku, jer će u tom slučajupostave preciznu organizacionu strukturu tima koji rukovo- morati da ulaže dodatna sredstva za nastavak učešća u BFCdi BFC-om imaju daleko više uspeha u procesu. Zbog toga programu.je pored uključivanja gradonačelnika/predsednika opštine, Pretprovera jeste, suštinski, kratka provera stanja u lokalnojpodjednako važno da on rešenjima imenuje i organizuje tim samoupravi kada je u pitanju kvalitet poslovnog okruženja iljudi kojem će delegirati (i zajedno sa tim timom raditi) po- LER. Kriterijumi za pregled dokumentacije jesu upravo onislove u vezi sa BFC procesom. Važno je da gradonačelnik/ koji su ključni (predstavljaju „krov“ daljeg procesa) za daljepredsednik opštine rešenjima imenuje osobe nadležne za im- razvijanje povoljne poslovne klime na lokalu. Bez ispunjava-plementaciju BFC-a kako bi cela lokalna zajednica, a naroči- nja tih kriterijuma, nije realno krenuti u BFC proces jer je če-to zaposleni u gradskoj/opštinskoj upravi, zatim zaposleni u sto potrebno mnogo vremena da bi se kriterijumi za pregledlokalnim javnim preduzećima, prepoznali članove „lokalnog dokumentacije zadovoljili.BFC tima“ (na čelu sa gradonačelnikom/predsednikom op- Da bi uspešno prešao pretproveru grad/opština mora da:štine) kao osobe kojima treba obezbediti neophodne infor- a. obavezno ispuni sledeće BFC kriterijume:macije i „prohodnost“ prilikom prikupljanja informacija, po- • Grad/Opština je ustanovila kancelariju/organizacionu je-dataka, dokumentacije i sl. dinicu koja će biti zadužena za lokalni ekonomski razvojNeophodno je napomenuti da NALED vrši certifikaciju, a ne (KLER)konsultantsku uslugu. Proveravači koji se angažuju pružaju • Strateški plan usvojen od strane Skupštine grada/opštinepomoć, a ne konsultantsku uslugu. Stoga, grad/opština snosi • Postoji važeći Prostorni plan i Plan generalne regulacije.odgovornost za (ne)ispunjavanje kriterijuma. Ovakav pristup b. ispuni minimum 2/3 od ukupnog broja eliminacionihje u potpunosti u saglasnosti sa konceptom i idejom LER-a kriterijuma (17)(bottom-up pristup). • Strateški plan usvojen od strane Skupštine grada/opštine • Grad/Opština je razvila plan implementacije i odredila pri-Pregled dokumentacije oritetne projekte • Grad/Opština je ustanovila kancelariju/organizacionu je-Nakon odluke grada/opštine da pristupi BFC procesu bitno dinicu koja će biti zadužena za lokalni ekonomski razvojje uraditi sledeće: (KLER) Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem 11
 11. 11. • Postoji odbor (Privredni savet) koji daje savete gradskim/ Dakle, kao što je navedeno, pregled dokumentacije po- opštinskim zvaničnicima vezane za pitanja i probleme po- drazumeva kratku proveru ispunjenosti eliminacionih slovne zajednice kriterijuma. Oba navedena uslova (a i b) moraju biti• Grad/Opština ima važeći Prostorni plan i Plan generalne zadovoljena. regulacije• Grad/Opština poseduje bazu podataka o građevinskim par- celama koje se mogu ponuditi potencijalnom investitoru Proces certifikacije• Grad/Opština pruža pisani opis procedure izdavanja građe- vinske dozvole (grad/opština ima Vodič kroz proces izdava- Ova faza sastoji se iz nekoliko postupaka: nja građevinske dozvole) (a) predcertifikacione provere (evaluacije)• Grad/Opština pruža informacije o statusu konkretnog za- (b) implementacije i hteva/predmeta na zahtev stranke ili drugih učesnika u po- (c) certifikacione provere (verifikacije). stupku – investitora (preko Interneta, telefonom)• Grad/Opština ima funkcionalan jedinstveni šalter za izda- Proces se ukratko može predstaviti na sledeći način: vanje građevinskih dozvola Savetodavna poseta proveravača odmah nakon ulaska lo-• Grad/Opština ima ažurirane brošure i promotivne materi- kalne samouprave u proces (uz prisustvo i aktivno uče- jale o uslovima poslovanja i investicionim potencijalima u stvovanje gradonačelnika/predsednika opštine) ili orga- lokalnoj ekonomiji nizovanje jednodnevnog treninga za predstavnike lokalnih• Grad/Opština je ažurirala deo svoje Internet prezentacije samouprava. koji se odnosi na uslove poslovanja i investicione potencija- Nakon savetodavne posete proveravača, odgovorne le u lokalnoj ekonomiji (na srpskom i engleskom jeziku) osobe za sprovođenje BFC-a u lokalnoj samoupravi• Gradski/Opštinski zvaničnici se periodično/po potrebi sa- jednom mesečno treba da kontaktiraju svoje provera- staju sa predstavnicima lokalne poslovne zajednice sa ciljem vače i da ih obaveštavaju o tome šta su uspeli da priku- da zajednički rešavaju bitna pitanja/probleme od opšteg pe od dokumentacije i da se posavetuju o tome da li je značaja za građane i privredu prikupljeno dovoljno za ispunjavanje određenih krite-• Grad/Opština ima srednjoročne i dugoročne planove infra- rijuma. Predlog je da se napravi lista svih kriterijuma i strukturnog razvoja (Plan kapitalnih investicija) potkriterijuma i da se putem e-mail-a i telefonskim pu-• Grad/Opština donosi i sprovodi godišnje planove infra- tem komunicira sa proveravačima, na način što će se uz strukturnog razvoja svaki potkriterijum navesti vrsta dokumenta (dokaza) o• Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta do- njegovoj ispunjenosti. U ovoj fazi grad/opština još uvek stupna je na Internet prezentaciji grada/opštine (i u preči- ne dostavlja dokumentaciju NALED-u izuzev ako nisu šćenoj verziji) uspeli da u ovom roku prikupe svu neophodnu doku-• Odluka o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta do- mentaciju. Naravno, ukoliko je prikupljena sva potreb- stupna je na Internet prezentaciji grada/opštine (i u preči- na dokumentacija, grad/opština je već i u ovoj fazi može šćenoj verziji) dostaviti NALED-u.• Odluka o komunalnim taksama dostupna je na Internet pre- Nakon 3 meseca od ulaska u proces i održane savetodavne po- zentaciji grada/opštine (i u prečišćenoj verziji) sete proveravača, lokalna samouprava šalje dokumentaciju koju12 Vodič za lokalne samouprave
 12. 12. je prikupila na adresu NALED-a, kao i OBAVEZNO elektron- Ukoliko grad/opština nije uspeo da ispuni kriterijume uskim putem (sugestija je da se za svaki kriterijum kreiraju po- zadatom roku, predcertifikacionu posetu treba odložiti za 1sebni folderi u kojima će se evidentirati i smeštati prikupljena mesec (dakle 7 meseci nakon ulaska u proces). Takođe, uko-dokumentacija, „prebačena“ u PDF format, Word format...). liko su se nakon dostavljanja „prvog kruga“ dokumentacijeČlanovi tima proveravača imaju rok od po dve nedelje za stekli uslovi za predcertifikacionu posetu ista se može orga-pregledanje dokumentacije i sastavljanje preliminarnog nizovati i odmah po sastavljanju preliminarnog certifikaci-izveštaja (tj. ukupni rok za sastavljanje preliminarnog izve- onog izveštaja (dakle, odmah nakon isteka prva 3 meseca,štaja je četiri nedelje od trenutka pristizanja dokumenta- pod uslovom da je prvi preliminarni izveštaj tima provera-cije u NALED). Nakon toga, proveravači i kontakt osobe vača pozitivan).u gradu/opštini nastavljaju komunikaciju (jednom meseč- Nakon posete tima proveravača, grad/opština ima još 2-3no, po potrebi češće) kako bi se utvrdilo: meseca da unapredi stanje i dostavi dopunsku dokumentaci-(a) koji je stepen ispunjenosti kriterijuma, ju, nakon čega proveravači, u roku od ukupno 2 nedelje, izra-(b) šta još nedostaje, đuju izveštaj, koji se, preko NALED-a dostavlja gradu/opšti-(c) i kako bi se gradu/opštini pomoglo savetima kako da ni, u cilju davanja komentara/primedbi/sugestija. U ovoj fazipoboljša ispunjenost kriterijuma. grad/opština se nalazi još uvek u fazi implementacije, tako daTokom postupka predcertifikacione provere, proveravači na raspolaganju ima dovoljno vremena da unapredi standardemogu organizovati sastanke sa lokalnim privrednicima, koje BFC proces propisuje.radi provere informacija koje su dobili od gradskog/op- Kada se tokom postupka implementacije steknu uslovi, sledištinskog BFC tima, odnosno utvrđivanja realnog stanja u faza certifikacione provere (verifikacije), odnosno poseta cer-oblasti funkcionisanja saradnje na relaciji grad/opština – tifikacionog tima. Poseta certifikacionog tima gradu/opštiniprivreda. organizuje se ukoliko je:Nakon izrade preliminarnog izveštaja sledi održavanje dvod- • ispunjeno preko 75% od ukupnog rezultata,nevne predcertifikacione posete sa ciljem utvrđivanja stanja • ispunjeni svi eliminacioni iispunjenosti kriterijuma „na terenu“ i razjašnjenja svih ne- • ostvareno preko 50% u svakom od 12 kriterijima.doumica i nejasnoća koje su preostale nakon pregleda doku- Cerifikaciona provera se organizuje pod uslovom da su uslovimentacije. Momenat kada se donosi odluka o tome da li ići ili za posetu ispunjeni. Ukoliko uslovi za posetu nisu ispunjeni,ne ići u predcertifikacionu posetu je veoma važan (može se grad/opština se isključuje iz procesa u aktuelnom „krugu“ iokarakterisati kao „prelomna tačka“ procesa). može otpočeti proces iznova.Procena trenutka zakazivanja predcertifikacione posete vrši U svaku fazu komunikacije (mesečni kontakti, zvaničnese na osnovu dva faktora: posete proveravača – savetodavna i predcertifikaciona)• stepen ispunjenosti kriterijuma, po grupama i ukupno treba obavezno treba uključiti gradonačelnika/predsednika op- da bude najmanje 90% od nivoa potrebnog za sticanje cer- štine. Time se pored zainteresovanosti „prvog čoveka“ lo- tifikata, kalne samouprave obezbeđuje i kvalitetno učešće/saradnja• ispunjeni su svi eliminacioni kriterijumi (pri čemu je dozvo- svih onih lica koja su po prirodi posla uključena u proces ljeno da stepen ispunjenosti eliminacionih kriterijuma bude (direktori lokalnih javnih preduzeća, načelnici i rukovodi- delimično ili u potpunosti ispunjen (50% ili 100%). oci uprava/odeljenja u gradu/opštini, itd.). Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem 13
 13. 13. j) Promocija certifikovanih opština u saradnji sa partneri-Postupak promocije stečenog certifikata ma kroz kontakte s investitorima i učešće na sajmovima u zemlji i inostranstvu.Dobijanjem certifikata o povoljnom poslovnom okruženjugradovi i opštine svrstavaju se u odabranu grupu lokalnihzajednica u Srbiji koje su suštinski i dugoročno posvećene Nadzorna proverarazvoju privrede i koje su zahvaljujući konzistentnim refor-mama opštinske uprave uspele da stvore uslove koje pogodu- Obavlja se najkasnije 12 meseci od datuma certifikacioneju razvoju biznisa i investitorima. Istovremeno, ovi gradovi/ provere i služi da bi se potvrdila kontinuirana primena kriteri-opštine se kvalifikuju za kontinuiranu podršku u promociji od juma za certifikaciju. Za ovaj proces se primenjuju ista pravilastrane NALED-a, relevantnih ministarstava, institucija, am- kao kod certifikacione provere.basada, donatora, itd.Dodela certifikata je trenutak kada učesnici celog procesadobijaju i javno priznanje. Sam čin ima svečani karakter, uz Recertifikacijaprisustvo predstavnika institucija i diplomatskog kora, kojipodržavaju celu inicijativu, kao i predstavnika privrede. Sve- Proces recertifikacije sprovodi se nakon dve godine od datu-čana dodela certifikata se održava jednom godišnje, tokom ma kada je grad/opština certifikovan/a i za ovaj proces se pri-meseca juna. menjuju gotovo ista pravila kao i za proces certifikacije (jer se nakon isteka važenja certifikata svi gradovi/opštine stavljajuPogodnosti za nosioce certifikata u istu ravan sa ostalim lokalnim samoupravama koje nisu do sada nosile obeležje grada/opštine sa povoljnim poslovnim a) Svečana dodela certifikata; okruženjem). b) Mogućnost korišćenja znaka programa certifikacije u Iako će se proces recertifikacije sprovoditi istim koracima kao skladu sa knjigom standarda; i proces certifikacije, razlika je ipak u vremenskim rokovima. c) Tabla za opštinu i osnovni paket materijala sa znakom Naime, gradovi/opštine koje uđu u proces recertifikacije programa certifikacije; imaju maksimalno 6 meseci za celokupan proces jer su one d) Medijska promocija (najmanje tri saopštenja za štampu, već jednom prošle kroz sve faze BFC procesa i ideja BFC-a novinski članci, specijalizovane objave, bilbordi, lifleti i upravo i jeste održivost, a ne trenutno ispunjavanja kriteriju- inserteri); ma za sticanje certifikata. Kvalitetni procesi rada u lokalnim e) Promocija u međunarodnim magazinima, na aerodromu samoupravama su upravo ono što čini kvalitet poslovnog Nikola Tesla i u JAT reviji; okruženja povoljnim! f) Promocija u okviru dešavanja koja organizuje NALED; Dakle, 2 godine nakon prvobitnog sticanja certifikata za g) Set promotivnog materijala (liflet, brendirana kesa, povoljno poslovno okruženje, grad/opština trebalo bi da vizitkarte); pristupi procesu recertifikacije. Pristupanje procesu recerti- h) Intenzivna promocija putem sajta NALED-a; fikacije je u potpunosti dobrovoljno, tako da lokalne samou- i) Angažovanje u svojstvu mentora u cilju prenošenja prime- prave samostalno donose odluku o tome da li žele da zadrže ra dobre prakse; epitet “grada/opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem”.14 Vodič za lokalne samouprave
 14. 14. Pravo da učestvuju u procesu recertifikacije imaju samo oni f) Lokalni katastar;gradovi i opštine koje su već stekle status certifikovanih. g) Odeljenje za imovinsko pravne poslove.Koraci u procesu recertifikacije Navedene institucije biće „testirane” putem direktnog kon- takta, mailom i telefonom.• Nakon pristupanja procesu recertifikacije, grad/opština ima Nakon prijema izveštaja tima proveravača i rezultata istraži- 2 meseca da dostavi NALED-u dokumentaciju kojom se vanja „tajnog klijenta“, grad/opština će imati dodatno vreme potvrđuje ispunjenje kriterijuma za (re)certifikaciju. na raspolaganju da unapredi stanje koje je možda tehnikom• Proveravači imaju rok od mesec dana da sastave izveštaj. tajnog klijenta ocenjeno ako nefunkcionalno, odnosno da• Gradu/opštini se, dakle, nakon 3 meseca od stupanja u pro- eventualno dopuni/ispuni postavljene ciljeve za ponovno ces recertifikacije dostavlja stav tima proveravača o stepenu sticanje certifikata. Kriterijumi i postupak za recertifikovanje ispunjenosti kriterijuma. isti su kao i oni za prvobitnu certifikaciju.• Pored toga, u postupku recertifikacije će se izvršiti istraživa- nje po principu „tajnog klijenta“ (mistery shopper-a). Stoga, lokalna samouprava bi zajedno sa izveštajem tima proveravača trebalo da dobije i rezultate pomenutog istraživanja.Cilj ovog istraživanje jeste da se utvrdi kvalitet komunikaci-je gradskih/opštinskih službi prema potencijalnim investi-torima i predstavnicima privrede koji pokažu želju da uložeodređena sredstva u privredu njihovog grada/opštine. Iako jejedan od glavnih ciljeva lokalnih vlasti da privuku što više in-vesticija koje bi unapredile ekonomsku situaciju u njihovomgradu/opštini, povećale broj zaposlenih i podigle životnistandard, ovaj cilj često nije propraćen adekvatnim tretma-nom potencijalnih ulagača od strane zvaničnih gradskih/op-štinskih institucija.Korišćena istraživačka metoda „tajni klijent“ jedina omogu-ćava da se u praksi testira ponašanje službi, koje predstavljajuprvi korak na putu privrednika koji želi da uloži novac u grad/opštinu. Službe koje će se testirati metodom „tajnog klijenta“najčešće će biti:a) Uslužni centar;b) Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj;c) Odeljenje za urbanizam (i izgradnju);d) Nacionalna služba za zapošljavanje;e) Direkcija za izgradnju opštine/grada ili javno preduzeće kome su povereni srodni poslovi; Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem 15
 15. 15. KRITERIJUMI ZA CERTIFIKACIJUKriterijum broj 1: Strateški plan lokalnog razvoja Ukupan ponder 1.40 Osobe/institucije 1 Strateški plan lokalnog razvoja Nivo važnosti ponder za kontakt Predstavnici javnog i privatnog sektora učestvovali Gradonačelnik/Predsednik 1.1 su u strateškom planiranju (najmanje 30% učešća Vrlo uticajan 1 opštine privatnog sektora i nevladinih organizacija) Grad/Opština je organizovala najmanje jednu Predsednik Komisije (radne 1.2 Vrlo uticajan 1 grupe ili nekog drugog tela) javnu raspravu o SP za strateško planiranje Grad/Opština je razvila plan implementacije i 1.3 Eliminacioni 2 odredila prioritetne projekte Predsednik tela koje Strateški plan usvojen od strane Skupštine grada/ priprema godišnji izveštaj 1.4 Eliminacioni 2 opštine Predstavnici/predsednik Formirano je telo koje prati realizaciju, priprema Privrednog saveta 1.5 i usvaja izveštaj o sprovođenju projekata na Vrlo uticajan 1 godišnjem nivou Predstavnik KLER-aStrategija (strateški plan) lokalnog razvoja predstavlja vi- i neprofitne organizacije i dr.). Od posebnog je značaja daziju razvoja grada/opštine, odnosno kvalitetno sredstvo za u proces planiranja budućeg razvoja, definisanja strateškihupravljanje razvojem lokalne samouprave. Postojanje kva- ciljeva i akcionih planova budu uključeni i građani i pred-litetne strategije stanovnicima i investitorima daje signal da stavnici privrede i javni sektor. Tokom procesa certifikacijeje u pitanju lokalitet u kojem je okruženje relativno stabilno treba oceniti da li je lokalna samouprava donela strategiju ui u kojem se mogu planirati buduće aktivnosti sa izvesnim čijem je definisanju bila uključena poslovna zajednica, te dastepenom sigurnosti/izvesnosti. Strateški plan ne bi trebalo li je ta strategija bila predmet javne i široke rasprave međuda predstavlja “spisak lepih želja”, već bi isključivo trebalo građanima. Sam formalni naziv Strategije nije od presudnogda bude zasnovan na objektivnim procenama stanja, resur- značaja jer trenutno gradovi/opštine u Srbiji imaju različitesa, lokalne ekonomske strukture, te procenama realnih mo- oblike strategije koje nose različite nazive (strategije lokalnoggućnosti za budući razvoj. Dakle, polaznu osnovu za izradu ekonomskog razvoja, održivog razvoja, itd.). Važno je napo-strateškog plana razvoja trebalo bi bazirati na istraživanjima, menuti da se “sektorske” strategije (strategija razvoja MSP,odnosno analizama sprovedenim na bazi relevantnih podata- strategija zapošljavanja, strategija razvoja turizma, i sl.) neka i informacija. Isto tako, da bi stratški plan bio valjan pret- mogu biti priznati kao zamena za postojanje opšteg razvoj-postavlja se da je zasnovan na širokom slaganju/konsenzusu nog strateškog dokumenta, multisektorskog karaktera.svih relevantnih aktera i zainteresovanih strana na lokalnom Dobro napisan i predstavljen strateški plan nije presudan za od-nivou (javni sektor, privatan biznis, stanovništvo, nevladine luku bilo kog privrednika da započne ili proširi svoje aktivnosti16 Vodič za lokalne samouprave
 16. 16. baš na teritoriji određenog grada/opštine, ali svakako dosta go- Broj učesnika u izradi i kontroli primene Strategije, a time ivori o kvalitetu poslovnog okruženja, odnosno o “investicionoj broj privrednika svakako jeste ograničen. Stoga, treba naroči-klimi” u konkretnoj lokalnoj samoupravi. tu pažnju posvetiti oceni kvaliteta i relevantnosti/reprezenta- tivnosti onih predstavnika privrede koji su uključeni u proces.Napomena: Prilikom ocene potkriterijuma iz Kriterijuma 10 Formalno, ovaj zahtev se lako može zadovoljiti, tako što će se(10.1. i 10.2.) koji se odnose na godišnje, srednjoročne i du- nekoliko privrednika pozivati na sastanke. Međutim, suštinagoročne planove razvoja infrastrukture važno je oceniti njiho- kriterijuma može se zadovoljiti samo ako su pozvani adekvat-vu saglasnost sa Strategijom/strateškim planom. ni predstavici privrede – najveći i najvažniji poslodavci, pred- stavnici poslovnih udruženja, predstavnici udruženja predu- zetnika, zatim udruženja određenih granskih proizvođača1.1. Predstavnici javnog i privatnog sektora učestvo- (ukoliko ih ima u konkretnom gradu/opštini) i sl. Akcenatvali su u strateškom planiranju (najmanje 30% učešća mora da bude na kvalitetu, obuhvatnosti i reprezentativnostiprivatnog sektora i nevladinih organizacija) privrede, sa ciljem da se zahtevi, potrebe i sugestije privrede artikulišu na pravi način, da privrednici koji učestvuju na timOpis potkriterijuma sastancima budu oni koji imaju pregovaračku sposobnost/ moć, odnosno da poseduju određeni uticaj u pogledu “kogaPlaniranje Strategije zajedno sa predstavnicima relevantnih sve predstavljaju i u čije ime govore”.privrednih subjekata i kreiranje akcionog(ih) plana(ova), prio-ritetnih (pre svega infrastrukturnih) projekata za lokalnu samo- Dokaz o ispunjenostiupravu jeste važno, jer se tim putem osigurava da je planiranoupravo ono što je potrebno za razvoj sa stanovišta onih koji će • Kopije Rešenja o formiranju radnih grupa (komisija, timo-i predstavljati „motor“ razvoja u narednom periodu (predstav- va ili drugih oblika organizovanja) za izradu strateškog pla-nika poslovne zajednice, odnosno najvećih i najznačajnijih pre- na lokalnog razvoja;duzeća). Participacija privrednog sektora/poslovne zajednice • Zapisnici sa održanih sastanaka, spisak članova sa podacimaujedno predstavlja i podelu odgovornosti kao i postavljanje ja- o privrednom subjektu/instituciji gde su zaposleni ili orga-snih zadataka u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa. nizaciji koju predstavljaju.Sa stanovišta privrednika, strateško planiranje ekonomskograzvoja grada/opštine pokazuje kako i na koji način je grad-sko/opštinsko rukovodstvo sagledalo interese celokupne 1.2. Grad/Opština je organizovala najmanje jednuposlovne zajednice, posebno privrednika i građana. Još važ- javnu raspravu o SPnije, mogućnost da privreda participira predstavlja snažan inezamenljiv “kontrolni mehanizam” kvaliteta upravljanja lo- Opis potkriterijumakalnom zajednicom – a putem nadzora koji će predstavniciposlovne zajednice sprovoditi u pogledu implementacije Javna rasprava jeste važan institut u upravljanju lokalnom za-strateškog plana, planiranih projekata itd. jednicom. Javne rasprave suštinski predstavljaju mehanizamVažno pitanje koje se ovde nameće jeste kako oceniti adekvat- i instrument (u pitanju je forma otvorenog, javnog sastanka)nost zadovoljenja zahteva da privreda učestvuje u procesu. pomoću kojeg širi krug zainteresovanih građana (a ne samo Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem 17
 17. 17. predstavnici privrede) može učestvovati u procesima kreira- plana, ne može se smatrati da lokalna samouprava posedu-nja važnih odluka koje se tiču uslova za život i rad u jednoj je Strategiju iako je ona zvanično doneta/usvojena (suštinalokalnoj samoupravi/zajednici. U pitanju je mogućnost da Strategije je u njenom sprovođenju/implementaciji, a ne upripadnici različitih društvenih grupa ostvare svoje pravo da tehničkom, formalnom/pisanom postojanju!).participiraju u procesu odlučivanja, odnosno da iznesu svojestavove, mišljenja, predloge, kritike, sugestije i sl., a u vezi sa Dokaz o ispunjenosti pitanjima koja smatraju važnim. Građani bi trebalo da dajusvoj aktivan doprinos prilikom formulisanja strateških cilje- • Kopija plana implementacije za tekuću godinu koji je odo-va razvoja lokalne zajednice. Javna administracija treba to brilo gradsko/opštinsko veće, u kome može da se vidi spi-pravo da im omogući organizovanjem javne rasprave. sak projekata. Za svaki od navedenih projekata potrebno je pružiti informacije u vezi sa: troškovima, podacima o nad-Dokaz o ispunjenosti ležnoj/odgovornoj instituciji za sprovođenje, očekivanim rezultatima;• Obaveštenje javnosti o javnoj raspravi, zapisnici sa održa- • Izveštaji o realizaciji prioritenih projekata za prethodnu nih/sprovedenih javnih rasprava, press-clipping, isečci iz godinu. novina, slike, vesti sa web sajta i drugi dokumenti koji do- kazuju da je održana javna rasprava; 1.4. Strateški plan usvojen od strane Skupštine• Dokazi o održanoj Javnoj prezentaciji Nacrta strategije (fo- grada/opštine tografije, mediji…);• Odštampan flajer za Forum za izradu strateškog plana ra- Opis potkriterijuma zvoja - ukoliko postoji nešto tako ili slično. Da bi Strateški plan bio obavezujuć, neophodno je da bude usvojen od strane zakonodavnog tela na nivou lokalne samo-1.3. Grad/Opština je razvila plan implementacije i uprave.odredila prioritetne projekte Dokaz o ispunjenosti Opis potkriterijuma • Kopija Strategije održivog razvoja grada/opštine u pisanoj/Činjenica da u gradu/opštini postoji formalno usvojen stra- el. formi;teški plan nije dovoljna za kvalitetno poslovno okruženje. • Kopija Odluke o usvajanju Strategije održivog razvoja op-Suštinu ispunjenja ovog kriterijuma predstavlja sprovođe- štine (od strane Skupštine grada/opštine).nje strateških planova, odnosno implementacija Strategije/strateškog plana. Stoga, ističemo značaj akcionih planova(preporuka je da oni budu definisani za daleko kraći vre-menski period od samih strateških planova – za period od1 ili 2 godine maksimalno). Ukoliko akcioni planovi nisuusklađeni sa strateškim ciljevima i sadržajem strateškog18 Vodič za lokalne samouprave
 18. 18. Primeri dobre prakse:1.5. Formirano je telo koje prati realizaciju, priprema iusvaja izveštaj o sprovođenju projekata na godišnjemnivou Upućujemo na Strategije održivog razvoja grada Novog Sada i grada Smedereva, koje u potpunosti zadovoljavaju standarde.Opis potkriterijuma A. Novi Sad - www.novisad.rsRealizacija planova (projekata) iz strategije je od suštinskevažnosti. Praćenje realizacije važno je iz sledećih razloga: (a) B. Smederevo - www.smederevo.org.rsbez monitoringa aktivnosti nema tačnih i preciznih informa-cija, (b) mogu se uočiti određene promene, problem i sl. što C. Sremska Mitrovica - u cilju praćenja realizacije programamogu nastati u procesu realizacije, (c) “u hodu” se mogu pre- predviđeniih Strategijom održivog razvoja grada obrazovan jeduzimati određeni “koraci” sa ciljem da se problemi prevazi- Koordinacioni tim za primenu strategije, u koji su, pored pred-đu, (d) sagledavanje ostvarenog u odnosu na planirano daje stavnika gradske uprave i javnih preduzeća, uključeni i predstav-najbolju osnovu za ocenu urađenog, (e) na osnovu analize nici privatnog sektora i opšteg udruženja preduzetnika.urađenog kvalitetnije se planiraju aktivnosti za naredni peri-od. Važno je da se na jednom mestu nalaze podaci o realizacijiprojekata. Nezavisno od toga kakvo će se softversko rešenjekoristiti, ključno je da u svakom momentu u gradu/opštininadležni i odgovorni mogu da raspolažu ažurnim i tačniminformacijama u vezi sa realizacijom planova. Da bi ostvare-ni rezultati imali legitimitet, kako bi predstavljali pouzdanuosnovu za ocenu rada u prethodnom periodu, i kako bi biliosnova za buduće planiranje važno je da izveštaj bude usvo-jen od strane gradskog/opštinskog Veća ili od strane gradske/opštinske Skupštine.Dokaz o ispunjenosti • Rešenje o imenovanju koordinacionog tima za izradu Akci-onog plana za sprovođenje Strategije održivog razvoja grada/opštine;• Rešenje o imenovanju koordinacionog tima za izradu izve-štaja o sprovođenju strateških planova i njihovih rezultata,spisak realizacije projekata iz prethodne godine, kratak opisprojekata koji su u fazi realizacije, usvojen Izveštaj o sprovo-đenju projekata, izvršenje budžeta za prethodnu godinu. Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem 19
 19. 19. Kriterijum broj 2: Odeljenje/Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) Odeljenje/Kancelarija za lokalni Ukupan ponder 1.00 Osobe/institucije 2 ekonomski razvoj (KLER) Nivo važnosti ponder za kontakt Grad/Opština je ustanovila kancelariju/organizacionu 2.1 jedinicu koja će biti zadužena za lokalni ekonomski razvoj Eliminacioni 2 (KLER) KLER se bavi pripremom promotivnih materijala (brošure, 2.2 Vrlo uticajan 1 Gradonačelnik / vodiči za investitore, prezentacije i sl.) Predsednik opštine KLER je uključen u komunikaciju sa potencijalnim investi- 2.3 Vrlo uticajan 1 torima (stranim i domaćim) KLER održava kontakte i pruža podršku lokalnoj poslovnoj 2.4 Vrlo uticajan 1 zajednici Načelnik gradske/ KLER rukovodi anketiranjem privrede / saznavanjem opštinske uprave 2.5 Vrlo uticajan 1 stavova poslovne zajednice u poslednjih godinu dana KLER aktivno učestvuje u procesu strateškog planiranja 2.6 Vrlo uticajan 1 ekonomskog razvoja Šef/rukovodilac KLER aktivno sarađuje sa institucijama višeg hijerarhijskog kancelarije/odeljenja 2.7 Vrlo uticajan 1 nivoa za lokalni ekonomski 2.8 KLER poseduje i održava sopstvene baze podataka Vrlo uticajan 1 razvoj KLER priprema i nadgleda sprovođenje ekonomskih 2.9 Vrlo uticajan 1 projekata 2.10 Zaposleni u KLER-u aktivno koriste engleski jezik Važan 0.5 Zaposleni u KLER-u Postoji aktivna saradnja KLER-a i nadležne Regionalne 2.11 Dopunski/ važan 0.5 razvojne agencije Postoji institucionalizovana i kontinuirana saradnja između 2.12 Vrlo uticajan 1 gradonačelnika/predsednika opštine i KLER-aOva grupa pokazatelja (potkriterijuma) prati postojanje osnov- zuju adekvatan nastup i promociju poslovnih prilika što po-nih funkcija vezanih za lokalni ekonomski razvoj jedne lokalne stoje i preovladavaju u gradu/opštini. Ispunjenje navedenihsamouprave (grada/opštine). Gore navedene funkcije i aktivnosti standarda predstavlja garanciju za privrednike da će ostvarititrebalo bi da omoguće dobro organizovanom gradu/opštini da na dobru komunikaciju i dobiti informacije i usluge na adekva-efikasan način uspostavi kvalitetnu komunikaciju sa relevantnim tan način, u skladu sa svojim potrebama.institucijama, postojećim privrednicima i zainteresovanim Iz ugla privrednika postojanje kancelarije za pitanje LER-ainvestitorima. One takođe govore o kvalitetu interne komu- znači da postoji adresa gde mogu da dobiju odgovore koje sunikacije, a na relaciji KLER - načelnici drugih odeljenja - gra- im potrebne za obavljanje posla.donačelnik/predsednik opštine (i ostali rukovodioci), kao i Iz ugla lokalne samouprave dobro je imati odeljenje ili kan-kapacitetima ljudskih resursa da pruže informacije i organi- celariju, koja je zadužena za pitanje lokalnog ekonomskog20 Vodič za lokalne samouprave
 20. 20. razvoja i koja je u tom smislu najobaveštenija, a koja može dasluži i kao neka vrsta koordinatora između ostalih odeljenja, 2.2. KLER se bavi pripremom promotivnih materijalainstitucija, javnih preduzeća, agencija i gradonačelnika.... (brošure, vodiči za investitore, prezentacije i sl.)Napomena: Različite su mogućnosti da se u organizacionom Opis potkriterijumasmislu definiše KLER. Načelno, postoji više načina:(a) kao deo kabineta gradonačelnika/predsednika opštine, Zaposleni u KLER-u aktivno su uključeni u proces pripreme(b) kao posebno odeljenje u okviru gradske/opštinske uprave, promotivnih materijala. Prethodno je važno iz razloga što se(c) kao služba unutar nekog odeljenja i promotivni materijal grada/opštine mora pripremati isključi-(d) kao agencija potpuno nezavisna od gradske/opštinske uprave. vo u skladu sa strateškim opredeljenjima lokalne samoupraveSvaki od navedenih rešenja ima svoje prednosti i nedostatke. na planu privlačenja investicija (targetirani sektori, ciljane delatnosti, vrste kompanija, zemlja porekla stranog investito- ra, itd.), te je neophodno da u proces izrade materijala budu2.1. Grad/Opština je ustanovila kancelariju/organizaci- uključeni pojedinci koji najbolje poznaju planove grada/op-onu jedinicu koja će biti zadužena za lokalni ekonom- štine na planu ekonomskog razvoja.ski razvoj (KLER) Dokaz o ispunjenosti Opis potkriterijuma • Promotivni materijal grada/opštine u elektronskom i štam-Ne može se okarakterisati kao pozitivno, ni kao ispunjenje panom obliku na srpskom, engleskom (i eventualno nekim(pod)kriterijuma ukoliko poslove LER-a obavlja samo jedna drugim jezicima, ukoliko postoji);osoba. Kada postoji takva forma da je u pitanju samo oso- • Promotivni flajeri, lifleti.ba, onda se javlja daleko više mogućnosti za neadekvatnoobavljanje posla, a usled institucionalne neuređenosti. Uslednavedenog može se smatrati da „ideja LER-a“ nije adekvatno 2.3. KLER je uključen u komunikaciju sa potencijalnimshvaćena u lokalnoj zajednici, da se lokalnom ekonomskom investitorima (stranim i domaćim)razvoju ne pridaje adekvatna pažnja. Opis potkriterijumaDokaz o ispunjenosti Odeljenje/kancelarija za LER trebalo bi da bude “mesto” na• Odluka o organizovanju odeljenja/kancelarije za lokalni kojem postoje sve relevantne informacije koje se tiču mo- ekonomski razvoj (Skupština grada/opštine); gućnosti za investiranje u lokalnu samoupravu. KLER bi• Izvod iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji; trebalo da bude “stožer” svih ostalih aktera/entiteta (javno• Odluka o izmeni i dopuni odluke o organizaciji gradske/op- komunalnih preduzeća, odeljenja – urbanizam, katastar, fi- štinske uprave (Skupština grada/opštine) – ukoliko postoji; nansije, itd.) koji učestvuju u procesu jednog investicionog• Ugovor o radu/raspoređivanju na poslove rukovodioca/ ciklusa. Stoga, predstavnici KLER-a trebalo bi da budu nei- izvršioca u KLER. zostavni akter svih sastanaka sa potencijalnih investitorima, Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem 21
 21. 21. budući da će oni imati najintenzivniju komunikaciju sa inve- Dokaz o ispunjenostistitorima, i to u sve tri faze: predinvesticionoj, investicionoji postinvesticionoj. • Pismo o namerama nekog privrednog subjekta, kompanije, investitora, prepiska (i elektronska i službena), zapisnici saDokaz o ispunjenosti sastanaka prilikom posete investitora, pismo podrške od stra- ne grada/opštine nekom investitoru-privrednom subjektu;• Pismo o namerama nekog privrednog subjekta, kompanije, • Zapisnici sa sastanaka sa predstavnicima lokalne poslovne investitora, prepiska (i elektronska i službena); zajednice, nekim udruženjima (privatnika, poljoprivredni-• Zapisnici sa sastanaka prilikom posete investitora; ka), mere sprovedene u skladu sa inicijativama i potrebama• Pismo podrške od strane grada/opštine nekom investitoru- privrednog sektora; privrednom subjektu; • E-mail korespodencije između OLER/KLER i privrednih• Spisak ostvarenih kontakata grada/opštine sa mogućim in- subjekata, zainteresovanih za učestvovanje na nekom Saj- vestitorima za izgradnju nekih objekata. mu, za moguću saradnju, za informacije o aktuelnim javnim pozivima Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalne službe za zapošljavanje, fondovima Vlade RS,2.4. KLER održava kontakte i pruža podršku lokalnoj programima podrške lokalnoj poslovnoj zajednici, doma-poslovnoj zajednici ćim i međunarodnim konkursima, bazama dobavljača, itd.; • Prigovori-predlozi Udruženja privrednih subjekata grada/Opis potkriterijuma opštine na predlog raznih gradskih/opštinskih odluka.Važan segment rada KLER-a odnosi se na saradnju sa postojećimprivrednim subjektima u gradu/opštini. Da bi bili u prilici da po- 2.5. KLER rukovodi anketiranjem privrede / saznavanjemmognu privrednicima, predstavnici KLER-a moraju uživati izve- stavova poslovne zajednice u poslednjih godinu danastan stepen poverenja u očima privrednika. Zbog toga je važno dase sa privrednicima održavaju intenzivni kontakti (putem e-maila, Opis potkriterijumatelefonom, ankete, posete, temetski sastanci i sl.) . Podrška privred-nim subjektima može biti u vidu: (a) povezivanja sa institucijama Pod anketiranjem privrede ne smatra se upitnik koji je for-koje pružaju finansijsku ili neki drugi vid podrške, (b) blagovre- malno poslat iz gradske/opštinske uprave privatnim predu-menog informisanja privrednika o mogućnostima za finansiranje, zećima. Svrha sprovođenja ankete jeste da se sakupi što većikonkurisanje za različite programe, kreditna sredstva, bespovratne broj povratnih informacija od privrednika. Isto tako, anketi-pomoći i sl., (c) omogućavanja različitih oblika treninga, obuka, ranje ima smisla samo ukoliko su dobijeni odgovori analizi-kurseva za prekvalifikaciju koju organizuje lokalna samouprava, rani. Dakle, KLER treba da sprovodi analizu i prati efekte oda češće povezivanje privrednika sa drugim institucijama koje to eventualno preduzetih mera.rade, (d) pružanja adekvatnih informacija u vezi sa birokratsko- Sa druge strane, za uspeh ankete jako je bitno i to kako, kada,administrativnim procedurama za poslovanje – otvaranje, zatvara- odnosno kojim metodama se sprovodi anketa. Prvi korak je-nje preduzeća, prijava/odjava zaposlenih, informacije o poreskom ste odabrati adekvatnu ciljnu grupu privrednika (ovo zavisitretmanu (državnom i lokalnom), itd. od svrhe anketiranja – najveći poslodavci, privrednici koji22 Vodič za lokalne samouprave
 22. 22. pripadaju određenoj delatnosti i sl.). Druga faza jeste defi- Kao dodatni razlog ističe se to da zaposleni u KLER-u naj-nisanje broja i vrste pitanja. Privrednike ne treba opteretiti bolje poznaju ekonomsku realnost u gradu/opštini, te da suvelikim brojem nebitnih pitanja, već ih treba postaviti sa ci- deo stručnog ekonomskog tima, što ih kvalifikuje kao veomaljem da se dobiju samo one potrebne informacije, a da se pri kompetentne osobe za taj posao.tome vodi računa da privrednike ne optereti sadržina i/ilidužina upitnika. Treći korak jeste odabir načina slanja. Na Dokaz o ispunjenosti raspolaganju stoji pošta, elektronska pošta, telefonski pozivi,direktni sastanci (kod privrednika/klijenta ili u prostorija- • Kopija Rešenja o formiranju radnih grupa (komisija, timo-ma KLER-a). Važno je kombinovati različite “kanale” komu- va ili drugih oblika organizovanja) za izradu strateškog pla-nikacije sa privrednicima, a u zavisnosti od (a) konkretnog na lokalnog razvoja;privrednika i njegovih preferencija, (b) dinamike slanja – • Zapisnici sa održanih sastanaka;ukoliko se jedan upitnik šalje veći broj puta. U nastojanju da • Spisak članova sa podacima o privrednom subjektu/institu-se obezbedi što veći procenat odgovora, važno je dobro pla- ciji gde su zaposleni ili organizaciji koju predstavljaju.nirati pristup svakom klijentu/privredniku, planirati ponov-ljena slanja, kao i mogućnost da predstavnici KLER-a oduu veća preduzeća (čime se ostvaruje veća prisnost i stvara 2.7. KLER aktivno sarađuje sa institucijama višeg hije-se poverenje) i pomognu privrednicima da popune upitnik rarhijskog nivoai u direktnom razgovoru saopšte svoje stavove u vezi sa po-slovnom klimom u gradu/opštini, pozitivnim i negativnim Opis potkriterijumaokolnostima za poslovanje i sl. KLER kao stručno telo, odnosno tim stručnih ljudi treba daDokaz o ispunjenosti pruža podršku ekonomskom razvoju grada/opštine. Uop- šteno rečeno, to se može postići na dva načina: (a) pružanje• Primeri popunjenih Upitnika-mišljenja privrednog sektora- pomoći i stvaranje uslova za privlačenje novih kompanija u poslovne zajednice, kao i analize upitnika. lokalnu ekonomiju i (b) pružanje pomoći i stvaranje uslova za povećanje obima poslovne aktivnosti postojećih predu- zeća što posluju u lokalnoj ekonomiji. U oba slučaja važno2.6. KLER aktivno učestvuje u procesu strateškog pla- je da lokalni nivo aktivno sarađuje sa višim nivoima držav-niranja ekonomskog razvoja ne uprave, jer uz pomoć različitih tela sa centralnog i re- gionalnog nivoa (ministarstva, agencije, službe, komore...)Opis potkriterijuma može puno toga da se uradi na poboljšanju uslova za inve- stiranje. Popis investicionih lokacija (grinfild i braunfild) iBudući da je KLER jedan od osnovnih činilaca na lokalnom komunikacija sa SIEPA-om, aktivan odnos sa izvoznicima inivou koji je zadužen za implementaciju, praćenje i ocenu njihovo promovisanje.realizacije akcionih planova za sprovođenje strateških cilje- (SIEPA, AOFI), finansijska podrška sektoru MSPP (NARR,va, logičan zahtev jeste da zaposleni u KLER-u budu aktivno Fond za razvoj) samo su neki od primera koje treba navesti uuključeni u proces strateškog planiranja ekonomskog razvoja. korist značaja ovog indikatora (potkriterijuma). Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem 23
 23. 23. Dokaz o ispunjenosti ci vode za sve registrovane poslovne entitete na teritoriji grada/ opštine, jer bi to bilo previše podataka koji i ne bi bili upotre-• Primeri saradnje sa republičkim/pokrajinskim/regionalnim bljivi). Kada su u pitanju lokacije za investiranje - detaljnije o institucijama (SIEPA upitnici), Privredna komora, Udruže- lokacijama, ono o čemu samo na lokalu postoje detaljne infor- nje preduzetnika, Regionalna razvojna agencija, ministar- macije – ko je vlasnik, stanje u kojem su objekti, infrastruktura, stva, Nacionalna služba za zapošljavanje, strani donatori, fotografije, planska dokumentacija i dr.). asocijacije i sl.)-mejl prepiska, dopisi itd. Podaci koji mogu biti od značaja za ekonomski razvoj (uglav- nom demografski, ekonomski, geografski) često se teško na- bavljaju od drugih institucija ili uopšte ne postoje (primer je2.8. KLER poseduje i održava sopstvene baze podataka nedostatak precizne evidencije direktnih investicija). Ipak, ne treba se „pravdati“ time, već je preporučljivo da dobro organi-Opis potkriterijuma zovana lokalna administracija kreira sopstvene baze podataka za teritoriju opštine/grada u oblastima u kojima za tako neštoKLER treba da poseduje, prilagođava, ažurira i koristi baze postoje potrebe (na primer baza zainteresovanih investitorapodataka u vezi sa lokalnom ekonomijom. Prvo, misli se na koji su posetili opštinu, ili baza aktivnih preduzeća/preduzet-baze podataka u vezi sa raspoloživim lokacijama za investi- nika po sektorima privrede, baza realizovanih investicija, i sl.).ranje (grinfild i braunfild) – veza sa potkriterijumima 4.13,4.14, 10.4, 10.5. Drugo, na baze podataka o lokalnim predu- Dokaz o ispunjenosti zećima – potkriterijum 5.6. Treće, o podacima koji se odnosena radnu snagu – potkriterijum 8.1. • Baza privrednika na teritoriji grada/opštine (u elektron-Suština ovog zahteva i potkriterijuma jeste da KLER raspo- skom obliku);laže podacima koji su daleko opsežniji, sveobuhvatniji, sa- • Potvrda o podacima o privrednim subjektima o kojimadržajniji, precizniji i tačniji od onih koje poseduju centralne Agencija za privredne registre vodi evidenciju;institucije i registri. Da bi ovako nešto bilo moguće zaposleni • Lista kontakata MSP (malih i srednjih preduzeća) i mailingu KLER moraju imati informacije “sa terena” koje se ne vide lista;iz zvanične statistike (APR, NZS, RZS i sl.). • Sve ostale dostupne baze koje KLER razvija.Primera radi prava delatnost firme, a ne samo ono za šta je pre-duzeće registrovano, dodatne delatnosti, krajnji proizvod, brojzaposlenih, obrazovna, rodna, starosna struktura zaposlenih 2.9. KLER priprema i nadgleda sprovođenje eko-radnika, potrebe za radnicima određenih veština, ostvareni pri- nomskih projekatahod, procenat izvoznog prihoda u ukupnim prihodima preduze-ća, informacija o posedovanju certifikata od strane preduzeća, i Opis potkriterijumasl. Ovi i slični podaci mogu se dobiti jedino na osnovu direktnekomunikacije sa preduzećima (lično ili ankete). Činjenica je da Kao telo koje je zaduženo za lokalni ekonomski razvoj, i za kreira-to jedino mogu uraditi službenici sa lokala (KLER). Preporuka nje uslova za bolju investicionu klimu i privlačenje novih investici-je da se ovako strukturirani podaci vode u elektronskom obliku ja, KLER treba da bude uključen u pripremu i praćenje realizacijeza određeni broj najvažnijih preduzeća (nije ideja da se svi poda- projekata. Razlog je taj što KLER (po)najbolje poznaje potrebe na24 Vodič za lokalne samouprave
 24. 24. lokalnom nivou, i stoga je važno da daje sugestije prilikom plani- (b) pomažu gradovima/opštinama prilikom pisanja proje-ranja projekata, kako bi svaki izdatak i aktivnost bile što svrsishod- kata i konkurisanja za sredstva kod donatora, (c) pomažu inije i u funkciji ekonomskog razvoja grada/opštine. koordiniraju međuopštinsku saradnju, (d) organizuju obuke za službenike u lokalnoj administraciji koji se bave ekonom-Dokaz o ispunjenosti skim razvojem, što doprinosi podizanju kapaciteta lokalnih samouprava za ekonomski razvoj, (e) sarađuju direktno sa• Izveštaji o radu Odeljenja/Kancelarije za lokalni ekonomski preduzećima, organizuju obuke, pružaju informacije o poten- razvoj; cijalnim izvorima finansijske podrške i sl., (f) predstavljaju in-• Mesečni bilten grada/opštine na srpkom, engleskom i osta- stituciju oko koje se mogu grupisati lokalne samouprave oko lim jezicima (ukoliko postoji). zajedničkih interesa, razmenjivati iskustva, primere dobre (i loše) prakse i sl. Regionalne razvojne agencije jesu važan “predstavnik” (“advokat”) lokalnih samouprava u centralnim2.10. Zaposleni u KLER-u aktivno koriste engleski jezik telima i međunarodnim donatorskim programima.Opis potkriterijuma Dokaz o ispunjenosti Budući da im je u opisu posla da rade sa stranim investitori- • Primeri saradnje sa Regionalnom razvojnom agencijom -ma, poznavanje barem engleskog jezika (poželjno je i drugih) mejl prepiska, dopisi, itd.;jeste standard koji zaposleni u KLER moraju da zadovolje. • Sporazum o saradnji sa regionalnom razvojnom agenci- jom;Dokaz o ispunjenosti • Dokaz o tome da je grad/opština osnivač neke od regional- nih razvojnih agencija (RRA), čime se potvrđuje da pripada• Konverzacija na engleskom jeziku; postojanje e-mail korespon- nekoj RRA.dencije sa potencijalnim inostranim ulagačima ili nekim drugimstranim partnerima (donatori, partneri na projektu itd.).• Prezentacija grada/opštine prilikom predcertifikacione po- 2.12. Postoji institucionalizovana i kontinuirana saradnjasete na engleskom jeziku. između gradonačelnika/predsednika opštine i KLER-a Opis potkriterijuma2.11. Postoji aktivna saradnja KLER-a i nadležne Regi-onalne razvojne agencije U definisanim vremenskim periodima (2 puta mesečno, jed- nom mesečno, jednom nedeljno i sl.) se održava sastanakOpis potkriterijuma između gradonačelnika/predsednika opštine i predstavni- ka KLER-a. Ideja je da nosilac političke funkcije i donosilacRegionalne razvojne agencije značajne su iz sledećih razlo- odluka na lokalnom nivou bude blagovremeno i adekvatnoga: (a) pružaju informacije o mogućnostima za finansiranje informisan o tome šta je urađeno u proteklom periodu i štaekonomskog razvoja i razvojnih resursa na lokalnom nivou, KLER planira da radi u narednom periodu (akcenat je na Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem 25
 25. 25. zajedničkom planiranju budućih aktivnosti gradonačelnika i Primeri dobre prakse:KLER-a). Na ovim sastancima trebalo bi da se postigne slede-će: (a) da se ostvari bliskija saradnja i komunikacija između A. Opština Bečej u okviru sajta Odeljenja za privredu i ra-pomenutih strana, (b) da se shvati značaj KLER-a, (c) da se zvoj, a u cilju transparentnosti, objavljuje najčešća pitanjaKLER-u da adekvatan institucionalni značaj u okviru orga- preduzetnika www.privredabecej.com/preduzetnistvo.htmlnizacije javne uprave na lokalnom nivou, (d) da se od stra-ne gradonačelnika/predsednika opštine predlože određene B. Sremska Mitrovica - obrazovano Odeljenje za strateškoteme za lokalni razvoj, (e) da KLER pridobije podršku gra- i projektno planiranje, kao samofinansirajuće, kako bi se iz-donačelnika/predsednika opštine za sprovođenje određenih beglo da KLER piše sve projekte na nivou gradske uprave iaktivnosti sa ciljem da se promoviše razvoj na lokalu, i sl. Na- javnih preduzeća. Odeljenjem rukovodi pomoćnik gradona-mera je da se ojača „socijalni kapital“ unutar lokalne samou- čelnika za obrazovanje, kulturu i sport i formiraju se ad hocprave, odnosno unutar gradskih/opštinskih struktura. radne grupe prilikom izrade projekata gde se uključuju sarad- nici iz nadležnih gradskih uprava. Saradnja Odeljenja i KLERDokaz o ispunjenosti je svakodnevna.• Zapisnici sa sastanaka sa gradonačelnikom/predsednikom C. Novi Sad – svi zaposleni u KLER aktivno koriste engleski opštine. jezik. D. Niš - KLER je razvio upitnike i stalno su u kontaktu sa lo- kalnim privrednicima. Jedna su od lokalnih samouprava koje imaju upitnike na sajtu i koja stalno radi ispitivanja i analize. Upitnici mogu da se nađu na sledećoj Internet adresi: www.kler.ni.rs, u delu Administrativni postupci. Rezultati analiza se nalaze na sledećoj Internet adresi: www.kler.ni.rs/statistika.html26 Vodič za lokalne samouprave
 26. 26. Kriterijum broj 3: Stalni Privredni savet Ukupan ponder 1.13 Osobe/institucije 3 Stalni Privredni savet za kontakt Nivo važnosti ponder Postoji odbor (Privredni savet) koji daje savete 3.1 gradskim/opštinskim zvaničnicima vezane za pitanja Eliminacioni 2 Gradonačelnik/ i probleme poslovne zajednice Predsednik opštine Najmanje 30% članova Privrednog saveta predstavlja 3.2 Važan 0.5 Predsednik poslovnu zajednicu Privrednog saveta Sastanci Privrednog saveta održavaju se najmanje 3.3 Vrlo uticajan 1 jednom u tri meseca Članovi Sugestije Privrednog saveta se uzimaju u obzir prilikom Privrednog saveta 3.4 Vrlo uticajan 1 donošenja relevantnih odluka na lokalnom nivouPostojanje stalnog Savetodavnog odbora (tzv. Privrednog sa- već da ima efekat (da lokalna administracija uvažava preporu-veta) ili drugog organizacionog tela (Poslovni klub, Poslovni ke i stavove poslovne zajednice prilikom planiranja razvoja isavet, Savet gradonačelnika/predsednika opštine za privredni donošenja određenih razvojnih odluka).razvoj, itd....) koje ima funkciju komunikacije privrede i grad- Savetodavni odbor grada/opštine (Privredni savet) je stalnoske/opštinske uprave i gradonačelnika/predsednika opštine telo koje ima sledeće funkcije:od velikog je značaja i u najvećem broju slučajeva verna je • Prati sva pitanja koja su od interesa za privredu i lokalnirefleksija kvaliteta poslovnog okruženja u određenoj lokalnoj ekonomski razvoj i predlaže lokalnoj samoupravi aktivnostisamoupravi. Članovi Privrednog saveta trebalo bi da, pored i unapređenje procedura;predstavnika lokalne administracije koji se bave ekonomijom, • Prati i procenjuje izvršenje projekata i strategije za lokalnida budu obavezno i predstavnici najvećih i najuspešnijih pri- ekonomski razvoj;vrednih društava koja posluju na teritoriji grada/opštine. Po- • Vrši reviziju strateškog plana i planova implementacije;željno je da predsednik Privrednog saveta bude najuticajnija • Pruža savetodavnu podršku gradonačelniku/predsednikuličnost, odnosno predstavnik najuticajnije kompanije (ona opštine prilikom odlučivanja u vezi ekonomskog razvoja ikoja zapošljava najveći broj radnika, i sl.). Stepen posvećeno- razvojnih programa;sti i rešenosti rukovodstva lokalne samouprave da svi procesi • Pruža podršku Kancelariji za lokalni ekononomski razvoj.lokalnog razvoja budu transparentni i da se u značajnoj merikreiraju uz učešće predstavnika privrede (i ostalih interesnih Šta ne treba raditi?grupa) dokazuje da i budući investitori mogu očekivati korek- • Formirati Privredni savet samo zato da bi se formalno is-tan i partnerski odnos sa predstavnicima lokalne samouprave. punio uslov u certifikaciji. Privrednici su jako zauzeti ljudi iSamim tim, može se očekivati da će se ključne odluke donositi njihovu volju za učešćem u dijalogu sa lokalnom samoupra-pažljivo i uz puno poštovanje svih činilaca lokalne zajednice. vom ne treba olako testirati. Jednom izgubljeno poverenjeNije cilj ovog kriterijuma da Privredni savet formalno postoji, teško se vraća; Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem 27
 27. 27. • U sastav Privrednog saveta imenovati samo partijske i lojal- Dokaz o ispunjenosti ne prijatelje i saradnike;• Sastanke zakazivati samo jednom godišnje. • Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada/opštine; • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Privrednog save-Lokalne samouprave često imaju viđenje da se privrednici uklju- ta grada/opštine (ukoliko isti postoji).čuju u Savet samo kako bi rešili svoje konkretne probleme, a daza druge probleme nemaju vremena niti interesovanja. Iako jetačno da se privrednici pre svega rukovode sopstvenim profitnim 3.2. Najmanje 30% članova Privrednog saveta pred-interesima, lokalne samouprave bi trebalo da uključuju predstav- stavlja poslovnu zajednicunike privrede u odluke koje donose vezano za lokalni ekonomskirazvoj i kreiranje bolje klime za poslovanje, jer će takve odluke Opis potkriterijumadirektnije „pogađati“ ključne privredne probleme grada/opštine. Ponekad privrednici ne shvataju i ne vide svoju konkretnu ulogu u Savetu jer ga vide kao političko telo. Ipak, učestvo-3.1. Postoji odbor (Privredni savet) koji daje savete vanje u ovom telu omogućava im bolji uvid u stanje svojegradskim/opštinskim zvaničnicima vezane za pitanja opštine/grada kao i odgovornost koju mogu/treba da podelei probleme poslovne zajednice sa donosiocima odluka. Zastupljenost predstavnika privrede i politike u Savetu dugoročno omogućava konstantan dijalogOpis potkriterijuma interesnih grupa i bolje razumevanje koje će svakako rezulti- rati konkretnijim i boljim projektima, planovima.Članovi Privrednog saveta trebalo bi da, pored predstavnika lo-kalne administracije koji se bave ekonomijom, budu obavezno Dokaz o ispunjenosti: i predstavnici najvećih i najuspešnijih privrednih društva kojaposluju na teritoriji grada/opštine. Poželjno je da predsednik • Spisak članova Privrednog saveta, sa funkcijama i nazivomPrivrednog saveta bude najuticajnija ličnost, odnosno predstav- firme.nik “najuticajnije” kompanije. Ukoliko postoji dobro organizo-van, funkcionalan Privredni savet koji se redovno sastaje, poredtoga što se znatno poboljšava komunikacija na relaciji lokalna 3.3. Sastanci Privrednog saveta održavaju se najmanjesamouprava – privreda, povećava se verovatnoća i mogućnost jednom u tri mesecada će budući projekti i investicije što će se finansirati iz javnihizvora ili čiji će grad/opština biti nosilac zaista biti u funkciji ra- Opis potkriterijumazvoja poslovne aktivnosti, novih investicija i novog zapošljava-nja u gradu/opštini. Isto tako, očekuje se da će aktivno učešće Ukoliko postoji dobro organizovan, funkcionalan Privrednipredstavnika privrede u Privrednom savetu značajno uticati na savet koji se redovno sastaje, pored toga što se znatno pobolj-unapređenje poslovnog ambijenta na lokalu, a usled zagovaranja šava komunikacija na relaciji lokalna samouprava – privreda,pojednostavljenja i ukidanja bespotrebnih administrativnih/bi- povećava se verovatnoća i mogućnost da će budući projekti irokratskih procedura koje otežavaju i usporavaju rad privrede. investicije što će se finansirati iz javnih izvora ili čiji će grad/28 Vodič za lokalne samouprave
 28. 28. opština biti nosilac zaista biti u funkciji razvoja poslovne Dokaz o ispunjenosti: aktivnosti, novih investicija i novog zapošljavanja u gradu/opštini. Isto tako, očekuje se da će aktivno učešće predstav- • Izvod iz zapisnika sa minimum 3 sednice Privrednog saveta;nika privrede u Privrednom savetu značajno uticati na una- • Dokazi o usvajanju navedenih preporuka datih na sastanci-pređenje poslovnog ambijenta na lokalu, a usled zagovaranja ma Privrednog saveta.pojednostavljenja i ukidanja bespotrebnih administrativnih/birokratskih procedura koje otežavaju i usporavaju rad privre- Primeri dobre prakse:de. Redovna i intenzivna komunikacija između predstavnikavlasti na lokalnom nivou i privrednika po pravilu doprinosi A. Sremska Mitrovica ima Privredni savet, koji ima 9 člano-boljem međusobnom razumevanju i novim idejama za una- va od kojih 8 članova predstavlja poslovnu zajednicu (velikapređenje uslova poslovanja. privredna društva) i Savet za razvoj preduzetništva, koji ima 12 članova od kojih 11 članova predstavlja poslovnu zajednicuDokaz o ispunjenosti: (preduzetnike). Zadatak im je da daju mišljenja i preporuke iz oblasti privrede od značaja za njeno unapređenje, pružanje• Pozivi za sastanke Privrednog saveta grada/opštine; podrške Gradskoj upravi za privredu i investicije i KLER-u, te• Agende sastanaka; da daju predloge za unapređenje rada gradskih uprava, javnih• Zapisnici sa sastanaka; preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač grad Sremska• Poslovnik o radu Privrednog saveta. Mitrovica. Razlog osnivanja dva saveta ogleda se u cilju dava- nja pune pažnje problemima i „velikih” i „malih” privrednika.3.4. Sugestije Privrednog saveta se uzimaju u obzir prili- B. Predsednik opštine Inđija je kao savetodavno telo oformiokom donošenja relevantnih odluka na lokalnom nivou Klub privrednika (Biznis klub).Opis potkriterijuma C. Smederevo je, u cilju transparentnosti, na sajtu Grada obja- vio dokumenta o formiranju i radu Privrednog savetaSvrha ovog indikatora (potkriterijuma) jeste da donosioci www.smederevo.org.rs/OpstinaSmederevo-Privredni-savet-odluka na lokalnom nivou uvaže stavove i potrebe privrede grada-Smedereva_815_latprilikom kreiranja procedura, određivanja lokalnih fiskalnihnameta, određivanja prioritetnosti infrastrukturnih projekata,strateškog planiranja lokalnog razvoja, itd. Privredni savet je-ste mesto na kojem privrednici mogu najdirektnije da “utiču”na kreiranje lokalne ekonomske politike. Ukoliko su stavovi isugestije privrednika svrsishodne i ekonomski opravdane (anajčešće to jeste slučaj) lokalni lideri bi trebalo da ih uzmu uobzir, odnosno da ih uvaže. Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem 29
 29. 29. Kriterijum broj 4: Sistem usluga za dobijanje građevinske dozvole Ukupan ponder 1,29 4. Sistem usluga za dobijanje građevinske dozvole Nadležne osobe Nivo važnosti Ponder Grad/Opština ima važeći Prostorni plan i Plan generalne 4.1 Eliminacioni 2 regulacije Grad/Opština poseduje bazu podataka o građevinskim 4.2 parcelama koje se mogu ponuditi potencijalnom investi- Eliminacioni 2 toru Grad/Opština pruža pisani opis procedure izdavanja 4.3 građevinske dozvole (grad/opština ima Vodič kroz Eliminacioni 2 proces izdavanja građevinske dozvole) Grad/Opština pruža informacije o proceduri izdavanja 4.4 građevinske dozvole i postavila je neophodne formulare Vrlo uticajan 1 na odgovarajuću Internet stranicu Član gradskog / Grad/Opština koristi elektronski sistem za praćenje opštinskog veća 4.5 Vrlo uticajan 1 statusa predmeta nadležan Grad/Opština pruža informacije o statusu konkretnog za urbanizam 4.6 zahteva/predmeta na zahtev stranke ili drugih učesnika Eliminacioni 2 u postupku – investitora (preko Interneta, telefonom) Grad/Opština ima funkcionalan jedinstveni šalter za 4.7 Eliminacioni 2 izdavanje građevinskih dozvola Načelnik Odeljenja za Grad/Opština prati efikasnost i na osnovu toga je una- urbanizam 4.8 Vrlo uticajan 1 predila proces izdavanja građevinskih dozvola Grad/Opština pruža informacije o troškovima 4.9 komunalnih priključaka koji nisu u nadležnosti LS Važan 0,5 (električna energija, telekomunikacione usluge, itd.) Grad/Opština obezbeđuje informacije o uslovima javnih Direktor Direkcije za 4.10 preduzeća koji su potrebni za izdavanje građevinskih Vrlo uticajan 1 građevinsko zemljište dozvola (rok 30 dana) Grad/Opština ima jedinstveni šalter na kome se mogu 4.11 Vrlo uticajan 1 dobiti uslovi u nadležnosti lokalnih javnih preduzeća Grad/Opština ima digitalizovane podatke o zemljištu i Dopunski /Vrlo 4.12 parcelama uključujući i sve informacije o infrastrukturi 1 uticajan (grad/opština ima GIS) Grad/Opština poseduje bazu podataka objekata (braun- 4.13 Vrlo uticajan 1 fild lokacija) koji se mogu ponuditi u zakup (ili prodaju) Grad/Opština poseduje bazu podataka o poslovnim 4.14 Važan 0,5 prostorima koji se mogu ponuditi u zakup (ili prodaju)30 Vodič za lokalne samouprave

×