Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pravilnik o odštetnim zahtevima usled ujeda napuštenih pasa

604 views

Published on

NALED-ov predlog teksta Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled napada napuštenih životinja ili štete koju prouzrokuju napuštene životinje

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pravilnik o odštetnim zahtevima usled ujeda napuštenih pasa

  1. 1. PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED NAPADA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA ILI ŠTETE KOJU PROUZROKUJU NAPUŠTENE ŽIVOTINJE Član 1. Pravilnikom o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled napada napuštenih životinja ili štete koju prouzrokuju napuštene životinje(u daljem tekstu: Pravilnik), utvrđuje se postupak i način rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled napada napuštene životinje na javnoj površini teritorije Grada/Opštine ________________. Član 2. Pod napuštenom životinjom, u smislu ovog Pravilnika smatra se pas ili mačka, odnosno druga životinja koja nema vlasnika, odnosno držaoca ili koja se neobeležena (bez ugrađenog čipa), lišena brige, nege, nadzora, zatekne na javnoj površini teritorije Grada/Opštine ________________. Oštećenim licem u smislu ovog Pravilnika, smatra se lice koje je pretrpelo napad napuštene životinje i kome je tom prilikom naneta telesna povreda ujedom ili lice kome je od strane napuštene životinje pričinjena druga vrsta materijane ili nematerijalne štete (npr. oštećenje vozila, napad na stoku ili kućnog ljubimca i sl.). Podnošenje prijave oštećenog lica Član 3. Oštećeno lice dužno je da odmah, a najkasnije u roku od 72 sata nakon napada, odnosno prouzrokovanja štete, podnese pisanu prijavu JKP u čijoj je nadležnosti delatnost zoohigijene ili komunalnoj inspekciji (ukoliko JLS nema JKP koje se bavi zoohigijenom). Izuzetno, oštećeno lice može podneti prijavu i po proteku roka od 72 sata u slučaju medicinske intervencije, odnosno zadržavanja, u roku od 24 sata od završetka intervencije, odnosno prestanka zadržavanja u zdravstvenoj ustanovi, što oštećeno lice potvrđuje dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije izdate od strane zdravstvene ustanove u kojoj je izvršena intervencija, odnosno u kojoj je lice bilo zadržano. Takođe je u obavezi da o napadu obavesti Policijsku upravu ___________, o čemu će nadležna lica sačiniti službenu belešku. Član 4. Prijava iz člana 3. ovog pravilnika sadrži podatke o oštećenom licu (ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta, JMBG), mesto, datum i čas predmetnog događaja i kratak opis događaja.
  2. 2. Oštećeno lice je u obavezi, da u prijavi navede sve okolnosti vezane za napad, eventualne svedoke, kao i da opiše životinju od koje je pretrpelo povrede, odnosno štetu. Ukoliko se dokaže da je napad, odnosno šteta izazvana zlostavljanjem od strane oštećenog lica, oštećeno lice nema parvo na naknadu, a nadležni organ Grad/Opštine dužan je da podnese krivičnu prijavu zbog izvršenja krivičnog dela ubijanje I zlostavljanje životinje. ______JKP ili komunalna inspekcija_________, je u obavezi da oštećenom licu izda potvrdu o prijavljenom događaju, kao i da preduzme sve neophodne mere i aktivnosti na pronalaženju, hvatanju i zbrinjavanju napuštene životinje. ______JKP ili komunalna inspekcija_________, preko svojih nadležnih službi, dužna je da pored evidencije o poslovima hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja u prihvatilištima za životinje, vodi i evidenciju izdatih potvrda iz prethodnog stave ovog člana, kao i da Sekretarijatu za inspekcijske poslove i Pravobranilaštvu dostavlja izveštaje o prijavljenim događajima, izdatim potvrdama i preduzetim aktivnostima na pronalaženju i zbrinjavanju napuštenih životinja. Ostvarivanje prava na naknadu štete, sadržina zahteva i propisana dokumentacija Član 5. Oštećeno lice, može ostvariti pravo na naknadu štete, ukoliko o povredi nastaloj usled napada napuštene životinje i lečenju poseduje medicinsku dokumentaciju iz nadležne zdravstvene ustanove (izveštaj nadležne zdravstvene ustanove primarne zaštite, izveštaj lekara specijaliste, i sl.). Izveštaj lekara mora sadržati podatke o intenzitetu ujeda, stručno objašnjenje na osnovu čega se konstatuje da je napad učinjen od strane životinje i mora biti dokumentovan fotografijom povrede. Član 6. Oštećeno lice podnosi gradskoj/opštinskoj upravi zahtev za naknadu štete nastale usled napada napuštene životinje, na propisanom obrascu (isti čini sastavni deo ovog Pravilnika – Obrazac 1 ili 1a), koji se može preuzeti sa šaltera ___________ (nadležne službe) ili elektronskim putem na adresi ___________. Zahtev za naknadu štete u smislu stava 1. ovog člana, oštećeno lice može da podnese u rokovima predviđenim zakonom. Zahtev za naknadu štete podnosi se u pisanoj formi, jasne sadržine, upisuju se osnovni podaci oštećenog lica – ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG, zatim mesto, datum i čas nastalog događaja, kratak opis događaja, kao i opis pretrpljenih povreda, kontakt telefon, broj računa, sa iznosom naknade koja se potražuje. Uz zahtev iz stava 1. Ovog člana, dostavlja se obavezno i sledeća dokumentacija (u originalu ili overena fotokopija):
  3. 3. - Lična karta - Ukoliko se radi o maloletnom licu, izvod iz matične knjige rođenih pribavlja se po službenoj dužnosti - Potvrda izdata od strane JKP u čijoj je nadležnosti delatnost zoohigijene ili komunalnoj inspekciji (ukoliko JLS nema JKP koje se bavi zoohigijenom) - Službena beleška izdata od strane teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova - Kompletna medicinska dokumentacija, koja se odnosi na povrede i lečenje - Pisana izjava podnosioca o događaju pod pretnjom moralne, materijalne i krivične odgovornosti za davanje lažne izjave - Fotografija povreda nastalih kao posledica ujeda, koju je načinio lekar u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je lice zatražilo ukazivanje pomoći i koja čini sastavni deo medicinske dokumentacije - Izjava svedoka događaja - Drugi dokazi koji mogu biti od značaja za rešavanje zahteva U slučaju da je pričinjena druga materijalna ili nematerijalna šteta: - Lična karta - Potvrda izdata od strane JKP u čijoj je nadležnosti delatnost zoohigijene ili komunalnoj inspekciji (ukoliko JLS nema JKP koje se bavi zoohigijenom) - Službena beleška izdata od strane nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova - Kompletna dokumentacija od strane veterinara, koja se odnosi na povrede i lečenje, odnosno procenu druge štete izvršenu od strane ovlašćenog sudskog procenitelja - Pisana izjava podnosioca o događaju pod pretnjom moralne, materijalne i krivične odgovornosti za davanje lažne izjave - Fotografija povreda nastalih kao posledica ujeda, odnosno pričinjene štete - Izjava svedoka događaja - Drugi dokazi koji mogu biti od značaja za rešavanje zahteva Podnošenje zahteva i imenovanje Komisije Član 7. Komisija je telo jedinice lokalne samouprave, formirana za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled napada napuštenih životinja i štete koja je pričinjena Podneti zahtevi iz člana 6. Ovog Pravilnika, dostavljaju se Gradskom/Opštinskom pravobranilaštvu, koji sa spisima predmeta isti dostavlja Komisiji. U slučaju kada je podneta tužba za naknadu štete nastale usled napada napuštene životinje, a pre toga nije podnet zahtev za naknadu štete Komisiji, Gradsko/Opštinsko prevobranilaštvo će i te predmete uputiti Komisiji na razmatranje i pozivanje podnosioca tužbe na zaključenje vansudskog poravnanja.
  4. 4. Član 8. Komisiju iz stava 1. ovog člana imenuje Gradsko/Opštinsko veće posebnim aktom. Za sekretara Komisije imenuje se Načelnik opštinske uprave ili njegov zamenik. U sastav Komisije obavezno se imenuju lekari specijalisti sa liste sudskih veštaka, radi davanja stručnog mišljenja na propisanom obrascu (Obrazac 2 i 3, koji se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni deo) o određivanju visine naknade štete nastale usled ujeda napuštene životinje i u vezi sa tim pretrpljenog fizičkog bola i straha oštećenog lica. Sastav Komisije: - Pravobranilac, predsednik komisije - lekari specijalisti ortopedi ili hirurzi - lekar specijalista neuropsihijatar - veterinar - član opštinskog veća Poslovi i zadaci koje će Komisija obavljati i druga pitanja od značaja za rad Komisije, utvrđuju se aktom o imenovanju Komisije. Rad Komisije po podnetim zahtevima Član 9. U toku svog rada, a u cilju pribavljanja dodatnih informacija i utvrđivanja relevantnih činjenica, Komisija može pozivati oštećeno lice, uzimati izjave svedoka događaja, vršiti konsultacije i provere sa nadležnim organima i ustanovama. Po razmatranju primljenog zahteva sa dokumentacijom, Komisija upućuje predlog Gradskom/Opštinskom pravobranilaštvu da: - Prihvati zahtev i sa oštećenim licem zaključi vansudsko poravnanje o naknadi štete na visini novčanog iznosa koji je Komisija predložila - Odbije zahtev - Odbaci zahtev - Pokrene sudski postupak protiv lica, ukoliko postoji osnovana sumnja da se radi o simulovanoj radnji ili ukoliko postoji osnovana sumnja da je podnosilac zahteva već pokrenuo postupak za naplatu ili naplatio štetu po istom osnovu, odnosno na osnovu iste povrede, kod druge JLS Komisija je dužna da primljene zahteve razmotri i uputi predlog Gradskom/Opštinskom pravobranilaštvu u smislu stava 1. ovog člana, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.
  5. 5. Po prijemu zahteva oštećenog lica, sekretar Komisije utvrđuje da li je uz zahtev podneta propisana dokumentacija iz člana 6. ovog Pravilnika. Ukoliko nije, obaveštava podnosioca da svoj zahtev dopuni potrebnom dokumentacijom u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja. U slučaju, kada Komisija ustanovi da oštećeno lice nije podnelo potpunu dokumentaciju, pisanim putem, obavestiće ga da svoj zahtev dopuni u roku iz stava 4. ovog člana. Iznos naknade štete Član 10. Komisija može predložiti iznos naknade štete nastale usled ujede napuštene životinje, u zavisnosti od vrste i težine povrede, najviše do __.000,00 dinara. Ukoliko je oštećeno maloletno lice, Komisija može predložiti i viši iznos naknade štete, ali ne viši od __.000,00 dinara. U slučaju da u određenim situacijama kada je to neophodno, Komisija predloži viši iznos naknade štete od iznosa propisanog stavom 1. i 2. ovog člana, takav predlog donetog akta upućuje se Gradskom/Opštinskom veću na saglasnost. Obaveze Gradskog/Opštinskog pravobranilaštva Član 11. Gradsko/Opštinsko pravobranilaštvo oštećeno lice obaveštava o predlogu visine naknade štete i ostavlja mu rok od 15 dana, da se u pisanoj formi izjasni o ponuđenom iznosu ili da svoju saglasnost da usmeno na zapisnik pred tim organom. Ukoliko oštećeno lice da saglasnost na predloženu visinu novčane naknade štete, Gradski pravobranilac će sa oštećenim licem zaključiti vansudsko poravnanje ili sudsko poravnanje ukoliko se postupak za naknadu štete vodi pred sudom. Član 12. Gradsko/Opštinsko pravobranilaštvo je u obavezi da u roku od 15 dana od dana prijema predloga Komisije donese akt po zahtevu oštećenog lica, da zaključi vansudsko poravnanje ili pisanim putem obavesti podnosioca zahteva da je nadležna Komisija odbila ili odbacila njegov zahtev. Član 13. Gradsko/Opštinsko pravobranilaštvo je u obavezi da vodi evidenciju (registar) odštetnih zahteva. Evidencija (registar) mora sadržati: 1. Ime i prezime, adresa prebivališta i jmbg podnosioca zahteva 2. Predmet odštetnog zahteva
  6. 6. 3. Vrsta postupka (vansudsko poravnanje / sudski postupak) 4. Vrednost odštetnog zahteva / spora 5. Kom organu je podnet zahtev / pred kojim mesno nadležnim osnovnim sudom je pokrenut postupak 6. Pred kojim organom se vodi vansudski postupak / pred kojim sudom se vodi spor 7. Vrednost odštete određene u vansudskom poravnanju / dosuđeni iznos u sudskom sporu Završne odredbe Član 14. Sredstva za naknadu štete usled ujeda napuštene životinje obezbeđuju se u budžetu grada/opštine. Član 15. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ’’Službenom glasniku/listu _________’’.

×