Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nacrt Zakona o putevima

156 views

Published on

Autor: Mirjana Ilić, viši savetnik i šef grupe za održavanje puteva, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Prezentacija sa skupa o upravljanju bezbednosti saobraćaja u organizaciji NALED-a, Auto-moto saveza Srbije i uz podršku Ministasrtva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nacrt Zakona o putevima

 1. 1. УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛУ НАЦРТ ЗАКОНА О ПУТЕВИМА MMирјана Илић, дипл.грађ.инж.ирјана Илић, дипл.грађ.инж. Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедностСектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћајасаобраћаја
 2. 2. Нацрт закона о путевима
 3. 3. Нацрт закона о путевима  Устав РС и Закон о локалној самоуправи  У члану 190. став 1. тачка 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“ број 98/06) предвиђено је да се локална самоуправа стара о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних (општинских) путева и улица и других јавних објеката од општинског значаја.  У члану 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 и 101/16 ) прописано је да Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом: - уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу
 4. 4. Управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима  Општински путеви, улице и некатегорисани путеви (који нису део државног пута I и II реда) су у својини јединице локалне самоуправе на чијој се територији налазе.  Делатност управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима (који нису део државног пута I и II реда), може да обавља јавно предузеће, односно друштво капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе, као и друго друштво капитала и предузетник, коме је надлежни орган јединице локалне самоуправе поверио обављање делатности управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, у складу са законом којим се уређујe јавно-приватно партнерство и концесије.
 5. 5. Обавезе локалне самоуправе  обавеза Скупштине јединице локалне самоуправе је доношење акта о категоризацији општинских путева и улица  одређивање правца и границе јавног пута у насељу  доношење Одлуке о правцу државног пута који пролази кроз насеље  доношење планских докумената којима се одређују деонице јавног пута, односно путног објекта са додатним елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице за потребе насеља, простори за паркирање, јавна расвета, светлосна и друга сигнализација, аутобуска стајалишта, бициклистичке стазе, пешачке стазе и сл.), објекти и опрема који одговарају потребама насеља.
 6. 6. Обавезе локалне самоуправе  изградња тротоара, пешачких и бициклистичких стаза, уз државни пут кроз насеље  смањење броја саобраћајних прикључака на државни пут на најмањи могући број (кроз планску документацију као смерница за већу контролу приступа с обзиром на њен утицај на безбедност саобраћаја и ниво услуге путева - већа густина приступа доводи до смањења брзине тока саобраћаја и повећаног броја саобраћајних незгода)  У овом Нацрту закона за непоштовање појединих наведених одредаба предвиђене су и казнене мере за прекршај одговорног лица у органу јединице локалне самоуправе
 7. 7. Одржавање јавних путева  Дефинисане су врсте одржавања јавног пута: редовно, рехабилитација и ургентно одржавање;  Извршено је усаглашавање са Законом о планирању и изградњи и термином реконструкције који, по обиму радова, одговара термину појачаног одржавања у важећем Закону о јавним путевима;  Прописана је обавеза управљачу јавног пута за израду саобраћајних пројеката (шематска решења) за време редовног и ургентног одржавања јавног пута, са роком важења годину дана;  Прецизније су прописани услови за одобравање обуставе саобраћаја за време извођења радова (обавеза израде саобраћајног пројекта са преусмеравањем саобраћаја);
 8. 8. Одржавање државног пута кроз насеље  За одржавање државног пута кроз насеље прописано је да ЈЛС може закључити уговор са управљачем државног пута, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе у погледу одржавања додатних елемената пута изграђених за потребе насеља;  Аутобуска стајалишта изграђена ван коловоза државног пута у насељу, одржава јединица локалне самоуправе.
 9. 9. Директиве ЕУ  Према Националном програму за усвајање правних тековина Европске уније, у овом закону започета је процедура увођења Директиве 2008/96/ЕЗ о управљању безбедношћу путне инфраструктуре као и Директиве 2010/40/ЕУ о оквиру за увођење ИТС-интелигентних транспортних система (са припадајућим делегираним актима и Одлуком бр. 585/2014/ЕУ), што ће допринети унапређењу безбедности друмског саобраћаја.  Нацртом закона прописане су надлежности за управљање тунелима дужим од 500 метара, дужности управника тунела и саветника за безбедност у тунелу које се односе на давање извештаја о ванредним догађајима и саобраћајним незгодама у тунелу, у складу са захтевима Директиве 2004/54/ЕЗ о минималним безбедносним захтевима за тунеле у оквиру Транс-европске путне мреже
 10. 10. Директивa 2008/96/ЕЗ о управљању безбедношћу путне инфраструктуре  Ревизија пројеката пута и процена утицаја пута на безбедност саобраћаја у овом тренутку су обавеза за управљаче државних путева, али је остављена могућност да се исте могу спроводити и на другим јавним путевима које Влада одреди. Обавезе локалне самоуправе :  Управљач општинских путева и улица дужан је да најмање једном у периоду од пет година обезбеди пројекте Мапирања ризика за утврђивање деоница највећег ризика, односно пројекте идентификације и рангирања опасних места (црне тачке) на путевима којима управљају.  За најризичнија опасна места и деонице управљач јавног пута дужан је да детаљно сагледа проблеме безбедности саобраћаја и предузме мере за отклањање ризика.  Управљач јавног пута мора да обезбеди циљане провере безбедности саобраћаја на путу за деоницa јавних путева највећег ризика, према мапи ризика путева и улица.
 11. 11. Директивa 2008/96/ЕЗ о управљању безбедношћу путне инфраструктуре  У случају настанка саобраћајне незгоде са најмање једним погинулим лицем, управљач јавног пута дужан је да обезбеди независну оцену доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде.  АБС је овлашћена за спровођење обука и лиценцирање лица која ће обављати послове ревизије и провере безбедности саобраћаја на јавним путевима.  Подзаконска акта на основу којих ће бити могућа примена наведених алата доноси министарство.
 12. 12. Директива 2010/40/ЕУ о оквиру за увођење ИТС  Управљач јавног пута дужан је да обезбеди управљање саобраћајем на јавним путевима у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима.  Управљање саобраћајем обезбеђује се употребом: 1) интелигентних транспортних система пута (телекомуникационих, оптичких, електронских и стационарних уређаја за праћење, снимање, контролу, безбедност и регулисање саобраћаја, контролу стања коловоза и даљинско обавештавање и упозоравање, бројача саобраћаја, путних метеоролошких станица); 2) система и уређаја за наплату путарине; 3) сигурносне опреме у тунелима; 4) опреме и уређаја за заштиту јавног пута, саобраћаја и околине; 5) саобраћајне сигнализације.
 13. 13. Доношење прописа у вези са законом Влада прописује:  Критеријуме за категоризацију јавних путева  Акт о категоризацији државних путева  Начин успостављања и примене односно функционисања система Европске електронске наплате путарине, поступање управљача државног пута и пружаоца услуге ЕЕНП-а. Министарство прописује:  Садржину и форму извештаја управљача јавног пута о извршеној контроли и оцени стања јавних путева  Елементе које јавни пут мора да обухвата, односно елементе попречног профила пута, у односу на врсту пута и услове одвијања саобраћаја  Техничке услове за вршење радова на одржавању јавног пута
 14. 14. Доношење прописа у вези са законом  Начин означавања јавних путева, врсте и садржину евиденција, начин вођења евиденција, начин прикупљања, односно обнављања података и услове коришћења података из евиденција о јавним путевима  Kритеријуме за утврђивање висине накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта, услове попуста или снижења инфраструктурне накнаде, као и изглед и садржину рачуна који се издаје кориснику јавног пута, његовог дела или путног објекта за укупан износ наплаћене путарине  Начин електронске наплате путарине  Техничке захтеве, посебне услове и елементе интероперабилности, које морају испуњавати пружаоци услуге ЕЕНП-а са седиштем на територији Републике Србије и управљач државног пута  Услове које јавни пут, његов део и путни објекат морају да испуњавају, у циљу подобности пута за безбедно одвијање саобраћаја
 15. 15. Доношење прописа у вези са законом Ванредни превоз Начине и услове под којима возила, односно скупови возила, којима се обавља ванредни превоз могу учествовати у саобраћају на путу Услове које мора да испуни подносилац захтева за издавање дозволе, услове и начин издавања дозволе, врсте дозвола, рокове важења дозвола, садржај и изглед обрасца дозволе за обављање ванредног превоза Методологију за утврђивање прекомерне употребе јавног пута, његовог дела или путног објекта
 16. 16. Доношење прописа у вези са законом Одржавање, изградња и реконструкција Техничке услове, врсте радова и начин извођења радова на редовном одржавању јавног пута Врсту и садржину техничке документације и извештаја о извршеним радовима на рехабилитацији јавног пута Поступак и начин спровођења експропријације за потребе реконструкције и одржавања државних путева Техничке услове пројектовања, изградње и реконструкције јавних путева Основне услове које морају да испуњавају аутобуска стајалишта на јавном путу
 17. 17. Доношење прописа у вези са законом Утицај пута на безбедност саобраћаја и тунели  Ближи пропис о начину спровођења Процене и садржају извештаја Процене  Ближи пропис о начину спровођења Ревизије и Провере и садржају извештаја Ревизије и Провере  Ближи пропис о начину спровођења мапирања ризика, односно идентификације и рангирања опасних места и деоница највећег ризика  Садржину извештаја о саобраћајним незгодама  Начин спровођења дубинске анализе и садржај извештаја дубинске анализе
 18. 18. Доношење прописа у вези са законом  Услове које морају испуњавати ревизори, односно проверавачи, програм стручног оспособљавања за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача, програм обавезних облика стручног усавршавања за ревизора, односно проверавача, начин похађања програма стручног оспособљавања за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача, начин полагања стручног испита и испита провере знања за ревизора, односно проверавача, рокове за одржавање програма стручног усавршавања, изглед и садржину лиценце за ревизора, односно проверавача и начин издавања, обнављања и одузимања лиценце за ревизора, односно проверавача  Садржину и начин вођења евиденције о ревизорима и проверавачима  Минималне безбедносне захтеве које морају да испуњавају тунели  Начин управљања тунелом
 19. 19. Поступак доношења закона

×