Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Izveštaj za I kvartal 2012. - Status regulatorne reforme

443 views

Published on

Najnoviji NALED-ov izveštaj o statusu sprovođenja regulatorne reforme i pulsu privrede u Srbiji za I kvartal 2012. godine.

Usled predizborne kampanje, regulatorna aktivnost parlamenta u proteklom periodu smanjena je za skoro 25%. Izvršna i zakonodavna vlast rešile su samo jedan od preostalih 37 problema privrede iz Sive knjige Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), a kada je reč o Sveobuhvatnoj reformi propisa, broj implementiranih preporuka u prvom kvartalu 2012. povećan je sa 197 na 203. Od 62 usvojena propisa u proteklom periodu, samo 26 se odnosilo na pitanja od opšte društvene i privredne važnosti dok se ostalih 36 odnosi pre svega na garancije za nove finansijske aranžmane države. Interesantno je da u januaru i februaru nije donet nijedan podzakonski akt od značaja za privredu. Inače, svi ti akti na snagu stupaju uz prosečno kašnjenje od 459 dana, a ima pravilnika koji ni posle 2,5 godine od donošenja zakona nisu usvojeni.

Anketa koju je NALED sproveo u saradnji sa CeSID-om među privrednicima širom Srbije, pokazala je da samo 3% ispitanika smatra da se efikasnost javne uprave popravila u proteklom kvartalu, a čak trećina smatra da se stanje pogoršalo. Trećina privrednika ujedno očekuje smanjeni obim aktivnosti i prihoda u narednom periodu, od čega polovina planira otpuštanja. Privrednici su imali i mogućnost da ocene rad institucija školskim ocenama od 1 do 5. Primera radi najslabije je prošlo Ministarstvo finansija koje je položilo sa prosečnom ocenom dovoljan 2,21. Više detalja nalazi se u samom dokumentu.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Izveštaj za I kvartal 2012. - Status regulatorne reforme

 1. 1. Izveštaj za I kvartal 2012.STATUSREGULATORNEREFORME www.naled-serbia.org
 2. 2. SADRŽAJ1 STATUS SPROVOĐENJA REFORMI – I KVARTAL 2012. 1 Uvod 2 Siva knjiga – pregled rezultata 2 Barometar propisa 3 Sveobuhvatna reforma propisa 3 Nacionalni savet za konkurentnost5 ANEKS 6 Prilog 1: Cena birokratije 7 Prilog 2: Status sprovođenja preporuka – Siva knjiga 8 Prilog 3: Pregled kašnjenja u donošenju podzakonskih akata 10 Prilog 4: Status sprovođenja preporuka - SRP
 3. 3. STATUS SPROVOĐENJA REFORMI U PRVOM KVARTALU 2012. GODINEUvodNacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) drugu godinu za redom pratiregulatornu aktivnost institucija i na kvartalnom nivou priprema izveštaj o novim zakonskimrešenjima i statusu reformi od značaja za privredu. Od ovog izdanja Kvartalni izveštaj bićeobogaćen i rezultatima istraživanja o stavovima privrednika koji će pružiti uvid u to kakorealni sektor u praksi doživljava i ocenjuje promene pravnog okvira i poslovnogambijenta u našoj zemlji.Trend predizbornih aktivnosti, uočen još u trećem kvartalu 2011. godine, doprineo je da i uprvom tromesečju ove godine aktivnosti na poboljšanju regulative budu selektivne – akcenat jebio na lakšim reformskim temama i bržem stvaranju još povoljnijeg investicionog okruženja ucilju privlačenja svežeg kapitala. Kada je reč o neophodnim, težim strukturnim reformamadržavne i javne uprave, te teme su predstavljene kao planovi za post-izborni period odnosnonovu Vladu. Tako su zahtevi Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u vezi sa izmenamaZakona o radu ostali za širu javnu raspravu nakon izbora, dok mnoge druge teme kao što suporeska reforma, naplata PDV-a, poboljšanje uslova za rad malih i srednjih preduzeća, ukidanjesuvišnih parafiskalnih i drugih neporeskih nameta postaju veoma prisutne u javnom diskursuiako su mnoge od njih tokom mandata sadašnje Vlade bile skromno tretirane.Donošenje novih propisa je nastavljeno smanjenim intenzitetom, a primetno je da je pre svegareč o propisima kao što su davanje garancija, odnosno potvrđivanje sporazuma u vezi sabilateralnim i multilateralnim finansiranjima različitih projekata. Suštinska regulatorna reformapredstavlja manje od polovine ukupno usvojenih propisa. Od 62 propisa doneta krajemposlednjeg kvartala prošle i prvog kvartala ove godine, samo 26 se odnosi na pitanja od opštedruštvene i privredne važnosti, dok ostatak predstavljaju garancije odnosno započinjanje novihprojekata u kojima je država osnovni korisnik finansijskih aranžmana. Kao što se može primetiti iz grafike, regulatorna Broj usvojenih propisa aktivnost parlamenta je usled raspisanih izbora 100 smanjena za skoro 25%. Ovakav trend se nažalost može očekivati i u narednom periodu s obzirom 80 na to da do trećeg kvartala ove godine verovatno 60 neće biti formirana skupštinska većina. 40 Inertnost predizbornog perioda, kada je reč o 20 regulatornoj reformi, posebno je prisutna u 0 organima izvršne vlasti, što se odlično vidi na IV kvartal 2011 I kvartal 2012 primeru praćenja implementacije zakona kroz NALED-ovu on-line bazu Barometra propisa.Ono što se u ovom slučaju postavlja kao pitanje jeste da li je takav trend posledica predizbornepreokupiranosti izvršne vlasti ili je pak pokazatelj nedovoljne izgrađenosti kapaciteta samihinstitucija? 1
 4. 4. Siva knjiga - pregled rezultataSiva knjiga IV sadrži 80 preporuka za otklanjanje administrativnih prepreka poslovanju. Uprotekle četiri godine institucije su na NALED-ovu inicijativu uklonile ili pojednostavile 31neefikasnu proceduru. U proteklom kvartalu u potpunosti je sprovedena samo jedna odpreporuka Sive knjige, a određeni pomaci su učinjeni povodom nekoliko problema koji suu postupku rešavanja (za detaljan presek stanja preporuka po nadležnim institucijama ipotencijalne uštede pogledajte Prilog 1 i Prilog 2).Najveći pomaci su učinjeni u sektoru finansija. Uprava za sprečavanje pranja novca je reagujućina dopis NALED-a u vezi sa primenom predloga rešenja oko otvaranja računa u poslovnoj banci(preporuka 1.19, Siva knjiga IV) potvrdila da ne postoji obaveza utvrđivanja stvarnogvlasnika akcionarskog društva ukoliko se akcije predmetnog društva kotiraju naorganizovanom tržištu hartija od vrednosti koje je na nivou standarda Evropske unije. Nataj način u potpunosti je ispunjena preporuka Sive knjige IV za rešenje ovog problema.Napredak je ostvaren i kada je reč o preporukama iz nadležnosti više ministarstava, pa je takopreporuka 13.5 u vezi sa procedurom uvoza proizvoda iz nadležnosti Ministarstva zdravlja iMinistarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede delimično usvojena. Ovo se presvega odnosi na pojednostavljenje procedura za stavljanje u promet dijetetskih proizvoda, sobzirom na to da sada odgovarajuće potvrde ne izdaje Agencija za lekove već mišljenje okategorizaciji ovih proizvoda radi upisa u bazu podataka daje referentna akademska ustanova –Farmaceutski fakultet u Beogradu.Kada je reč o preporuci 13.6 u vezi sa upisom radnog staža u obrazac M4 i tu je načinjenznačajan napredak s obzirom na to da je Ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo da seradi na uspostavljanju i vođenju Jedinstvene baze – elektronske baze podataka i da se shodnoZakonu o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja očekuje da taj registar počne od1. januara 2013. godine da prima Jedinstvene prijave na osiguranje kao elektronske, kao i daobavlja sve ostale funkcije koje su propisane tim zakonom.Barometar propisaU prvom kvartalu 2012. godine doneto je svega 15 podzakonskih akata (uredbe, pravilnici,odluke) koje pratimo kroz Barometar propisa i koji se odnose na sprovođenje 16 sistemskihzakona značajnih za dalji razvoj privrednog sektora, poboljšanje uslova poslovanja i daljeunapređenje konkurentnosti Republike Srbije. Interesantno je da u januaru i februaru nijedonet nijedan podzakonski akt od značaja za privredu.Uzimajući u obzir donete podzakonske akte, možemo da zaključimo da je najefikasnijeministarstvo Vlade Republike Srbije u prvom kvartalu bilo Ministarstvo pravde sa 7 usvojenihpravilnika, čije je donošenje nužno za sprovođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Ministarstvo za prosvetu i nauku i Ministarstvo finansija doneli su po 2 podzakonska akta, doksu Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo životne sredine, rudarstva iprostornog planiranja, kao i Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku doneli po jedanpodzakonski akt. Jedan pravilnik donela je i Komisija za hartije od vrednosti.Svi ti akti doneti su sa zakašnjenjem u odnosu na rok definisan u zakonu radi čijeimplementacije su usvojeni, osim Pravilnika o opštim uslovima osiguranja prostorija i predmeta 2
 5. 5. primljenih u depozit izvršitelja koji je donela Komora izvršitelja na osnovu Zakona o izvršenju iobezbeđenju i za koji nije ni bio predviđen eksplicitan zakonski rok.Na drugoj strani apsolutni lider kada je reč o kašnjenju i dalje je Ministarstvo životne sredine,rudastva i prostornog planiranja koje je u procesu implementacije Zakona o planiranju iizgradnji donelo Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti sa čak 733 dana zakašnjenjau odnosu na pretpostavljeni rok od 6 meseci.Inače, u oblasti gradnje i prostornog planiranja više relevantnih podzakonskih akata nije donetoni dve i po godine pošto je usvojen Zakon: 3 pravilnika koji se tiču uređenja građevinskogzemljišta, 5 propisa koji regulišu samu gradnju, 2 koji se tiču rušenja, 2 o licencama za inženjere iarhitekte. Zanimljivo je da Zakonom o planiranju i izgradnji nisu predviđeni rokovi za donošenjepodzakonskih akata, što je i za naše uslove neuobičajena regulatorna praksa koja izgleda ne dajedobre rezultate (za detaljan pregled kašnjenja u donošenju podzakonskih akata pogledajtePrilog 3).Sveobuhvatna reforma propisa – pregled rezultataZaključno sa prvim kvartalom 2012. godine implementirane su ukupno 203 preporuke štopredstavlja pomak u odnosu na poslednji kvartal 2011. godine do kada je ukupno sprovedeno197 preporuka.Obračunate uštede za privredu na osnovu sprovedenih preporuka SRP-a ostale su na istomnivou. Ovom prilikom bilo bi dobro podsetiti da je samo jedan deo preporuka SRP-akvantifikovan, dok za veći broj preporuka, iako potencijalno omogućavaju uštede, nije izvršenakvantifikacija jer ili nisu postojali adekvatni podaci ili bi izračunavanje ušteda biloproblematično (za detaljan pregled stanja preporuka SRP-a prema nadležnim regulatornimtelima pogledajte Prilog 4).Od decembra 2010. godine, poslove sveobuhvatne reforme propisa preuzela je novoosnovanaKancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa Vlade Republike Srbije. Kako bi seobezbedilo puno učešće privrede, Kancelarija je u okviru Strategije regulatorne reforme u 2012.godini predvidela formiranje Savetodavne grupe za poslovne inicijative i analizu efekata. UlogaSavetodavne grupe biće da kao nezavisno telo savetuje Kancelariju u vezi smanjenjaregulatornog opterećenja privrede i da preko te kancelarije daje inicijative Vladi RepublikeSrbije za izmenu propisa koji stvaraju nepotrebne troškove privredi.Članovi Savetodavne grupe trebalo bi da budu predstavnici najznačajnijih poslovnih udruženja(poslovnih asocijacija), uključujući predstavnike Privredne komore Srbije, Udruženjaposlodavaca Srbije, Saveta stranih investitora, Asocijacije malih i srednjih preduzeća, NALED-a,AmCham-a i drugih poslovnih udruženja.Nacionalni savet za konkurentnostOd oktobra 2010. godine NALED je član Nacionalnog saveta za konkurentnost (NSK) VladeRepublike Srbije, u čijem radu učestvuju visoki predstavnici najrelevantnijih državnih institucija,poslovnih asocijacija, fakulteta i instituta. NALED je angažovan na pripremi i praćenju statusapreporuka NSK-a koje se tiču infrastrukture i unapređenja efikasnosti javne uprave. Analiza 3
 6. 6. rezultata rada NSK-a uvrštena je kao obavezan element u NALED-ov Kvartalni izveštaj o statusuregulatorne reforme.U poslednjem kvartalu 2011. godine konstantovano je da je od 38 mera, koje je NSK formulisao ucilju unapređenja konkurentnosti Srbije, 10 mera usvojeno, 17 se nalazi u fazi sprovođenja, 11nije sprovedeno, dok se od jedne odustalo.Takođe, planirano je da u 2012. godini fokus aktivnosti NSK-a bude na ispunjenju mera koje setiču sledećih oblasti:  Građevinska industrija – poboljšanje procesa u izdavanju građevinskih dozvola – poseban akcenat na primenu poslednjih izmena u cilju primene procedura oko idejnog projekta i izmena i dopuna glavnog projekta kao i ubrzavanja samog procesa;  Oblast rada – izmena propisa u oblasti rada u skladu sa zahtevima MMF-a;  Oblast visokog obrazovanja – konačna izrada Nacionalnog okvira kvalifikacija kojim bi se konačno zaokružila primena Bolonje i samim tim uredio proces nostrifikacije stručnih zvanja stečenih u inostranstvu;  Oblast komunalnih taksi i naknada, kao i drugih parafiskalnih nameta u cilju uređenja ove oblasti i poboljšanja uslova poslovanja.Ovakav plan NSK-a je na veoma ambiciozan način najavio aktivnosti Saveta za 2012. godinu, dabi potom rasplet u Vladi Republike Srbije iz decembra 2011. godine, nakon neuspeha u procesuasocijacije i pridruživanja EU, pokazao veoma loš institucionalni trend uzimajući pre svega uobzir da je ostavka predsedavajućeg Saveta, tadašnjeg potpredsednika Vlade, gospodinaBožidara Đelića, dovela do potpunog zamiranja samog NSK –a i odsustva bilo kakvih aktivnostiSaveta u prvom kvartalu 2012. godine. 4
 7. 7. Izveštaj za I kvartal 2012.ANEKS 5
 8. 8. Prilog 1 CENA BIROKRATIJE Uštede koje bi privreda ostvarila u slučaju sprovođenja 6 preporuka Sive knjige1Preporuka Moguće uštede (mil EUR)Utvrđivanja rashoda samo nagodišnjem nivou, a na osnovu 43,1podataka godišnjeg popisaPrelazak na elektronsko podnošenje prijava poreza i doprinosa na 5,5zarade zaposlenihPrebacivanje tereta raspoređivanja poreza i doprinosa na zarade 4na različite račune sa preduzetnika na državu čiji je to prihodSmanjenje nepotrebne dokumentacije u postupku ostvarivanja 3,5prava na porodiljsku naknaduPojednostavljenje podnošenja evidencija u vezi sa prometom 0,8duvanskih proizvodaRazmena podataka između dražavnih organa u vezi predaje M4 3,5obrazacaUKUPNA GODIŠNJA UŠTEDA 60,4 1Izvor: FREN (Fond za razvoj ekonomske nauke) i BEP -USAID Projekat za bolje uslove poslovanja 6
 9. 9. Prilog 2 STATUS SPROVOĐENJA PREPORUKA – SIVA KNJIGA (januar – april 2012.) Problemi delimično Rešeni Nerešeni Nove Nadležne institucije Problemi/ rešeni/ problemi problemi preporuke Preporuke Rešavanje u tokuMinistarstvo finansija 37 7 6 18 5Ministarstvo zdravlja 5 1 - 4 -Ministarstvo životne sredine i 7 1 1 2 3prostornog planiranjaMinistarstvo poljoprivrede,trgovine, šumarstva i 4 2 - 2 -vodoprivredeMinistarstvo ekonomije i 3 2 - - 1regionalnog razvojaMinistarstvo za infrastrukturu i 4 1 1 2 -energetikuMinistarstvo za ljudska imanjinska prava, državnu 3 1 - 2 -upravu i lokalnu samoupravuOrgani lokalne samouprave 2 - - 2 -Ministarstvo unutrašnjih 2 - 2 - -poslovaMinistarstvo rada i socijalne 2 - - 1 1politikeMinistarstvo kulture,informisanja i informacionog 1 - - 1 -društvaMinistarstvo pravde 2 1 - - 1Problemi u nadležnosti više 6 2 3 1 -ministarstavaNarodna banka Srbije 2 - 1 - 1UKUPNO 80 19 14 35 12 7
 10. 10. Prilog 3 PREGLED KAŠNJENJA U DONOŠENJU PODZAKONSKIH AKATA Nadležne institucije Zakon Podzakonski akt Rok za Doneto- donošenje kašnje- nje u danima 1. Ministarstvo životne Zakon o planiranju i Pravilnik o tehničkim 11/03/20102 733 sredine, rudarstva i izgradnji standardima pristupačnosti prostornog planiranja (član 201. tačka 2)) 2. Ministarstvo ekonomije Zakon o Pravilnik (ili odluka) o 01/09/2011 202 i regionalnog razvoja sporazumnom sadržini ugovora o mirovanju finansijskom dugova restrukturiranju privrednih društava 3. Ministarstvo pravde Zakon o izvršenju i Pravilnik o načinu godišnjeg 17/11/2011 154 obezbeđenju izveštavanja izvršitelja 4. Ministarstvo pravde Zakon o izvršenju i Pravilnik o izgledu i sadržini 17/11/2011 113 obezbeđenju legitimacije izvršitelja (član 320. Stav 9) 5. Ministarstvo pravde Zakon o izvršenju i Pravilnik o opštim uslovima 17/11/2011 113 obezbeđenju osiguranja za štetu koje bi izvršitelj mogao pričiniti trećem licu obavljanjem delatnosti kao i o osiguranju prostorija i predmeta primljenih u depozit (član 318. stav 1) 6. Ministarstvo pravde Zakon o izvršenju i Pravilnik o obliku, izgledu i 17/11/2011 113 obezbeđenju veličini štambilja izvršitelja (član 320. stav 4) 7. Ministarstvo pravde Zakon o izvršenju i Pravilnik o sadržni i načinu 17/11/2011 113 obezbeđenju vođenja imenika izvršitelja, zamenika i ortačkih društava izvršitelja (član 337) 8. Ministarstvo pravde Zakon o izvršenju i Pravilnik o uslovima i načinu 17/11/2011 113 obezbeđenju održavanja konkursa kao i o sastavu i o načinu izbora komisije koja sprovodi konkurs za izvršitelje 9. Komisija za hartije od Zakon o tršištu Pravilnik o tarifi Komisije za 17/11/2011 111 vrednosti kapitala hartije od vrednosti (član 258)10. Ministarstvo finansija Zakon o izmenama i Pravilnik o obrascu službene 17/11/2011 75 dopunama zakona o legitimacije, odgovarajućoj deviznom poslovanju vrsti odeće, obuće i opreme koju koriste devizni inspektori pri obavljanju poslova iz svoje nadležnosti (član 50 stav 3) 2Samim Zakonom nije određen rok za donošenje podzakonskih akata tako da je za potrebe Barometra propisa NALED u takvim slučajevima, poštujući uporedno pravnu praksu, odredio rok od 6 meseci od dana stupanja zakona na snagu kao razuman rok. 8
 11. 11. 11. Ministarstvo za Zakon o optičkim Pravilnik o sadržini i načinu 22/01/2012 33 prosvetu i nauku diskovima vođenja Registra dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci za proizvodnju optičkih diskova i proizvodnih delova – stampera (član 5) 12. Ministarstvo za Zakon o optičkim Pravilnik o sadržini zahteva 22/01/2012 33 prosvetu i nauku diskovima za dostavljanje proizvođačke licence, izgledu i sadržaju licence i načinu izdavanja licenci (član 7. stav 3, član 10. stav 3, član 16. stav 3) 13. Ministarstvo finansija Zakon o izmenama i Odluka o bližm postupku i 31/12/2011 31 dopunama zakona o uslovima za sticanje deviznom poslovanju certifikata za obavljanje menjačkih poslova, utvrđivanju jedinstvenog programa obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše obuku (član 39) 14. Ministarstvo za Zakon o energetici Energetski bilans (član 3. stav 31/12/2011 11 infrastrukturu i 2) energetiku 15. Komora izvršitelja Zakon o izvršenju i Pravilnik o opštim uslovima Nema roka za 0 obezbeđenju osiguranja prostorija i donošenje predmeta primljenih u depozit izvršitelja (član 318. stav 2)UKUPNO KAŠNJENJE 1948 dana 9
 12. 12. Prilog 4 STATUS SPROVOĐENJA PREPORUKA - SRP Nadležne institucije Ukupan broj Sprovedene Preporuke u Nesprovedene preporuka preporuke postupku preporuke sprovođenja 1. Ministarstvo ekonomije i 112 104 4 4 regionalnog razvoja 2. Ministarstvo finansija 96 58 1 37 3. Ministarstvo zdravlja 9 9 0 0 4. Ministarstvo za infrastrukturu i 13 11 1 1 energetiku 5. Ministarstvo kulture, informisanja i 2 1 0 1 informacionog društva 6. Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, 9 5 1 3 šumarstva i vodoprivrede 7. Ministarstvo prosvete i nauke 7 3 0 4 8. Ministarstvo rada i socijalne politike 10 1 0 9 9. Ministarstvo životne sredine, 4 1 0 3 rudarstva i prostornog planiranja 10. Ministarstvo pravde 7 3 2 2 11. Ministarstvo unutrašnjih poslova 1 1 0 0 12. Ministarstvo za ljudska i manjinska 2 0 0 2 prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 13. Republički geodetski zavod 2 1 1 0 14. Republički zavod za zdravstveno 1 1 0 0 osiguranje 15. Narodna banka Srbije 1 1 0 0 16. Zavod za intelektualnu svojinu 1 0 0 1 17. Poreska uprava 1 0 0 1 18. Veći broj regulatornih tela 26 3 20 3UKUPNO 304 203 30 71UŠTEDA u milionima evra 124 22.9 36.2UKUPNO 183 Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj Zetska 4a/2, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3349 899, F: + 381 11 3347614 E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org 10

×