Izvestaj za II kvartal 2012 - Status regulatorne reforme

611 views

Published on

Najnoviji NALED-ov izveštaj o statusu sprovođenja regulatorne reforme i pulsu privrede u Srbiji za II kvartal 2012. godine. Trend regulatorne reforme koji je nastao usled predizbornih aktivnosti, uočen u prethodna
dva kvartala, u potpunosti se nastavio i možemo reći kulminirao u II kvartalu 2012. godine.
Regulatorne aktivnosti parlamenta usled raspisanih izbora i postizbornih dogovora oko
formiranja vlade skoro da nije ni bilo. Nastavak ovakvog trenda se nažalost može očekivati i početkom
narednog kvartala sa obzirom da će najveći deo trećeg kvartala biti potrošena na formiranje
skupštinske većine i formiranje Vlade Republike Srbije.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Izvestaj za II kvartal 2012 - Status regulatorne reforme

 1. 1. II Kvartalni izveštaj /Status sprovođenja reformi 1STATUS REGULATORNEREFORMEIzveštaj za II kvartal 2012. 1
 2. 2. II Kvartalni izveštaj /Status sprovođenja reformi 2Status sprovođenja reformi u drugom kvartalu 2012. godine1  Uvod NALED već drugu godinu za redom prati regulatornu aktivnost u Srbiji i na svaka tri mesecapriprema izveštaj o napretku i rezultatima Sveobuhvatne reforme propisa i kampanje Iz lavirinta,kako bi informisao poslovnu i stručnu javnost u Srbiji o statusu i tempu regulatorne reforme ipodstakao nadležne institucije na odgovorno delovanje. Kvartalni izveštaj se publikuje na veb sajtu NALED-a i dostavlja elektronskim putem na preko3.000 kontakata, među kojima su i donosioci odluka iz privatnog, javnog i civilnog sektora. Na ovajnačin uvodi se transparentnost u proces sprovođenja regulatornih reformi i podstiču nadležneinstitucije na efikasnije delovanje.  Rezime izveštaja Trend regulatorne reforme koji je nastao usled predizbornih aktivnosti, uočen u prethodnadva kvartala, u potpunosti se nastavio i možemo reći kulminirao u II kvartalu 2012. godine. Regulatorne aktivnosti parlamenta usled raspisanih izbora i postizbornih dogovora okoformiranja vlade skoro da nije ni bilo. Nastavak ovakvog trenda se nažalost može očekivati i početkomnarednog kvartala sa obzirom da će najveći deo trećeg kvartala biti potrošena na formiranjeskupštinske većine i formiranje Vlade Republike Srbije. Pomenuta inertnost predizbornog i postizbornog perioda, kada je u pitanju regulatornareforma, posebno je prisutna u organima izvršne vlasti, što se odlično vidi upravo na primeru praćenjaimplementacije zakona i donošenje podzakonskih akata. Upravo zbog sporosti reformskog procesa NALED je uz partnerstvo sa Radio-televizijom Srbijei uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) i Fondacije za otvoreno društvopokrenuo medijsku kampanju za unapređenje privrednog ambijenta pod nazivom Pitajte kada. Utoku šest meseci, koliko je predviđeno da kampanja traje, NALED i RTS će emitovati kratke videospotove o različitim birokratskim problemima sa kojima se susreće privreda u Srbiji (komplikovaneprocedure, visoki i nepotrebni porezi, nesprovodivi zakoni) i informisati javnost o statusu i značajusprovođenja regulatornih reformi u našoj zemlji. Ideja kampanje je da se skrene pažnja javnosti i izvrši pozitivan pritisak na nadležneinstitucije da obećaju ne samo šta, već KADA će određeni birokratski problemi biti rešeni.Privrednici i građani će preko veb sajta NALED-a i uz podršku Web Sistem Media putem društvenihmreža, moći da prijave komplikovane procedure koje ometaju njihovo poslovanje ili svakodnevnofunkcionisanje i da pitaju izabrane predstavnike vlasti kada će ti problemi biti rešeni. Svi prikupljenipredlozi će biti objavljeni na sajtu NALED-a, a najznačajnija pitanja će biti obrađena u okviru Sive1 Izveštaj pripremila Izvršna kancelarija NALED-a. 2
 3. 3. II Kvartalni izveštaj /Status sprovođenja reformi 3knjige propisa i dostavljena u formi peticije predsedniku nove Vlade RS i resornim ministrima od kojihće se tražiti konkretan odgovor. NALED će pratiti rad institucija i izveštavati o njihovoj spremnosti daotklone administrativne prepreke za poslovanje. , kako bi informisao poslovnu i stručnu javnost uSrbiji o statusu i tempu regulatorne reforme i podstakao nadležne institucije na odgovorno delovanje. 75 zаkonа je povučeno iz skupštinske procedure Novi saziv parlamenta u skladu sa zakonom, povukao je sve zаkonske predloge iz skupštinskeprocedure i iste vratila njihovim predlagačima, ukupno 75. Većina povučenih аkаtа dostаvljena je Narodnoj skupštini 2012 godine, а devet je stiglo uposle održаvаnjа pаrlаmentаrnih izborа, od togа su dvа dostаvljenа između dvа krugа predsedničkihizborа. Bitno je navesti da su u pitanju veoma bitni zakoni, od sistemskog značaja za privredu. Nekiod povučenih predloga su artikulisani kroz prethodnu javnu raspravu sa relevantnim organizacijamai zainteresovanim stranama, a neki su pak u hitnom postupku upućeni parlamentu na usvajanje bezobzira što je bilo jasno da neće stici na dnevni red prethodnog saziva i da će po izboru novog, bitivraćeni predlagaču. Ovo je još jedan prilog politizaciji regulatorne reforme u prethodnom periodu u svrhupredizborne kampanje što svakako ne bi trebalo dozvoliti ubuduće jer je posledica neusvajanje bitnihpropisa, dodatno opterećenje i gubitak za privredu. Najznačajniji povučeni predlozi koje ćemo istaći su: - Predlog zakona o službenicima u jedinicama lokalne samouprave; - Predlog zakona o opštem upravnom postupku; - Predlozi zа odobrаvаnje dodаtnog zаduživаnjа držаve – što znači da će novа vlаda, ponovorazmatrati predlog o zаduživаnju kod Volksbаnke а.d. Beogrаd zа potrebe izgrаdnje novih sistemа zаnаvodnjаvаnje, izgrаdnju sekundаrne mreže i rehаbilitаciju postojeće kаnаlske mreže. - Predlog zаkonа o rаzvojnoj bаnci - očekuje se da se predlog novog zаkona nađe predposlanicima - Predlog zаkonа o pretvаrаnju dospelih i neizmirenih obаvezа premа korisnicimа vojnihpenzijа u jаvni dug, - Predlog zakona o privаtnom obezbeđenju, i zakona o zаpošljаvаnju strаnаcа, - Predlog zakona o otpisu kаmаte nа dospele obаveze po osnovu određenih porezа i doprinosаzа obаvezno socijаlno osigurаnje, -Predlog zakona o obrаzovаnju odrаslih, o osnovnom i o srednjem obrаzovаnju. Kao jedan od najznačajnijih izmenа zаkonа označava se Zakon o jаvnim nаbаvkаmа, koji,sаsvim sigurno neće biti ni u kаkvom obliku vrаćen u pаrlаment, s obzirom nа to dа su predstаvnici 3
 4. 4. II Kvartalni izveštaj /Status sprovođenja reformi 4nove vlаde kаo svoj prioritet istаkli donošenje novog zаkonа o jаvnim nаbаvkаmа, koji bi premаnаjаvаmа pred poslаnicimа trebаlo dа bude već u septembru. Pomenućemo takođe i zakon o izmenama i dopunama zakona o autorskim i srodnim pravima.Naime neophodnost izmene prethodnog zakona i ponovno predlaganje izmena jasno se vidi naprimeru naknade za tzv. „muzički dinar“ - najbolji pokazatelj kako nedovoljno osmišljen i nepreciznoutvrdjen parafiskalni namet može proizvesti više štete nego koristi, i to kako onima koji su direktniobaveznici ovog nameta, tako i samom zakonodavcu koji ga je propisao, ali i onima koji su bilipredviđeni kao direktni korisnici ove vrste prihoda. Kada govorimo o šteti onda pre svega imamo na umu sporove koji su nastali od samogpočetka primene ove naknade i to kako kroz neslaganje oko definisanja samih tarifa, do sporova okoformiranja asocijacija koje po zakonu imaju pravo na naplatu naknada za javno saopštavanjemuzičkih dela, interpretacija i fonograma i posebnih naknada, pa do pojedinačnih slučajeva gde jesama naplata ovakve vrste naknade direktno opteretila rad privrede, odnosno dovela u pitanjeobavljanje širokog kruga poslovnih delatnosti počevši od malih zanatskih radnji, pa do velikihkompanija koje posluju u IT sektoru. Nаjveći broj povučenih zаkonа su predlozi zа rаtifikаciju međunаrodnih ugovorа i sporаzumа,kаo nа primer, predlozi o potvrđivаnju sporаzumа o izbegаvаnju dvostrukog oporezivаnjа u odnosunа poreze nа dohodаk i nа imovinu Srbije sа Gruzijom, Tunisom i Kаnаdom. Pretpostavlja se da će ministarstva na čijem čelu su ostali isti ministri, nаjverovаtnije ponovodostaviti predloge vlаdi i oni će se najverovatnije u istovetnom obliku vrlo brzo nаći ponovo predposlаnicimа.  Siva knjiga - pregled rezultata Siva knjiga IV sadrži 80 preporuka za otklanjanje administrativnih prepreka poslovanju. Uprotekle četiri godine institucije su na NALED-ovu inicijativu uklonile ili pojednostavile 31 neefikasnuproceduru. U proteklom kvartalu sa obzirom na period formiranja institucija nije bilo pomaka urešavanju problema (za detaljan presek stanja preporuka po nadležnim institucijama i potencijalneuštede pogledajte Prilog 1). Tako danas imamo 19 rešenih problema, 14 problema koji su u postupku rešavanja ili su pakdelimično rešeni, 12 novih problema i 35 nerešenih. Ovom prilikom ćemo ponoviti i ključne zaključke na osnovu sastanka održanog sapredstavnicima poreske uprave, a koji će svakako olakšati poslovanje privrede. Planirano je da prekoportala e-uprave bude omogućen pristup i podnošenje zahteva za dostavu stanja poreskih računa nae-mail adresu. U okviru ovog postupka jedina obaveza poreskih obveznika biće navedena u napomenisamog dokumenta u kome se u slučaju neslaganja podataka obveznik upućuje u nadležnu filijalu radiusaglašavanja podataka. Takođe od 01. aprila omogućeno je i podnošenje elektronskih PDV prijavapreko portala e-Poreske uprave. Prema informacijama dobijenim od predstavnika Poreske uprave, privreda u narednimkvartalima ove godine može očekivati i dodatne servise u oblasti elektronskog poslovanja pa su takonajavljene sledeće usluge:  uvid u stanje preko portala PU 4
 5. 5. II Kvartalni izveštaj /Status sprovođenja reformi 5  uvođenje elektronskih potvrda o izmirenim poreskim obavezama  uvođenje elektronske prijave za doprinose za obavezno socijalno osiguranje i  uvođenje elektronske prijave za doprinose – pojedinačna prijava  Barometar propisa Nastavljamo sa praćem dinamike usvajanja podzakonskih akata kroz Barometar propisa za17 zakona donešenih u protekle dve godine koji su ključni za povećanje privredne konkurentnostizemlje. U drugom kvartalu 2012. Godine donešeno je 8. podzakonskih akata koji se odnose na unaprednavedene zakone. Možemo konstatovati da je kao i u I kvartalu najaktivnije Ministarstvo pravde sa usvojena4 pravilnika, čije je usvajanje nužno za sprođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Ministarstvoekonomije i regionalnog razvoja i Komisija za hartije od vrednosti doneli su po 1 podzakonski akt, dokje Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja donelo 2 podzakonska akta vezanaza Zakon o planiranju i izgradnji. Ukoliko pogledamo dinamiku donošenja predmetnih podzakonskih akata možemo dazaključimo da su svi akti doneti sa zakašnjenjem u odnosu na rok definisan u konkretnom zakonu radičije se implementacije donose. Kada je u pitanju kašnjenje u donošenju odgovarajućeg podzakonskog akta i dalje prednjačiMinistarstvo životne sredine, rudastva i prostornog planiranja koje je u procesu implementacijeZakona o planiranju i izgradnji donelo Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenjeurbanističko - arhitektonskog konkursa sa 824 dana zakašnjenja u odnosu na po NALED-u razumanrok od 6 meseci nakon donošenja zakona. Oblast gradnje i prostornog planiranja ima najveći broj akata koji nisu doneti ni dve i pogodine pošto je donesen sam Zakon što je konstatovano i u prethodnom kvartalnom izveštaju. Za detaljan pregled donetiih akata i vreme kašnjenja u donošenju istih pogledajte Prilog 2.  Sveobuhvatna reforma propisa – pregled rezultata Zaključno sa II kvartalom 2012. Godine implementirano je ukupno 205 preporuka što znači dasu u toku drugog kvartala implementirane 2 preporuke. Obračunate uštede za privredu na osnovu sprovedenih preporuka SRP-a ostale su na istomnivou. Treba istaći da je samo jedan deo preporuka SRP-a kvantifikovan, dok se za veći brojpreporuka, iako potencijalno omogućavaju uštede, nije izvršena kvantifikacija jer ili nisu postojaliadekvatni podaci ili bi izračunavanje ušteda bilo problematično. Predložene preporuke SRP-a, koje su od 2010 godine pod nadležnošću Kancelarije zaregulatornu reformu i analizu efekata propisa po prvi put smo razvrstali po kriterijumu nadležnostina osnovu novoformirane šeme ministarstava u okviru novoizabrane Vlade Republike Srbije. 5
 6. 6. II Kvartalni izveštaj /Status sprovođenja reformi 6 Posmatrajući novu šemu ministarstava, najveći broj preporuka se odnosi na Ministarstvofinansija i privrede, ukupno 207. Može se reći da je 4/5 preporuka implementirano, ali i da je i daljenajveći broj preporuka, ukupno 42, koje su u nadležnosti ovog ministarstva nesprovedeno. U nadležnosti Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike se nalazi 10 nesprovedenihpreporuka, dok će novo Ministarstvo za građevinarstvo i urbanizam biti nadležno za 3 nesprovedenepreporuke. Za detaljen pregled stanja preporuka SRP-a prema nadležnim regulatornim telima i novojšemi ministarstava pogledajte Prilog 3. 6
 7. 7. II Kvartalni izveštaj /Status sprovođenja reformi 7ANEKSI 7
 8. 8. II Kvartalni izveštaj /Status sprovođenja reformi 8 Prilog 1. Posmatrajući po nadležnim institucijama, status preporuka iz Sive knjige IV na kraju drugogkvartala 2012. godine ima sledeću strukturu: PRESEK STANJA, JUN 2012. NADLEŽNE INSTITUCIJE PROBLEMI / REŠENI PROBLEMI NEREŠENI NOVE PREPORUKE PROBLEMI DELIMIČNO PROBLEMI PREPORUKE REŠENI / REŠAVANJE U TOKUMinistarstvo finansija 37 7 6 18 5Ministarstvo zdravlja 5 1 - 4 -Ministarstvo životne sredine 7 1 1 2 3i prostornog planiranjaMinistarstvo poljoprivrede, 4 2 - 2 -trgovine, šumarstva ivodoprivredeMinistarstvo ekonomije i 3 2 - - 1regionalnog razvojaMinistarstvo za 4 1 1 2 -infrastrukturu i energetikuMinistarstvo za ljudska i 3 1 - 2 -manjinska prava, državnuupravu i lokalnusamoupravuOrgani lokalne samouprave 2 - - 2 -Ministarstvo unutrašnjih 2 - 2 - -poslovaMinistarstvo rada i socijalne 2 - - 1 1politikeMinistarstvo kulture, 1 - - 1 -informisanja iinformacionog društvaMinistarstvo pravde 2 1 - - 1Problemi u nadležnosti više 6 2 3 1 -ministarstavaNarodna banka Srbije 2 - 1 - 1UKUPNO 80 19 14 35 12 8
 9. 9. II Kvartalni izveštaj /Status sprovođenja reformi 9 Prilog 2. PREGLED DONETIH PODZAKONSKIH AKATA U II KVARTALU 2012 GODINE ( izvor Barometar propisa) NADLEŽNA ZAKON PODZAKONSKI AKT ROK ZA DONETO UZ INSTITUCIJE DONOŠENJE KAŠNJEJE (U DANIMA) 1. Ministarstvo Zakon o privrednim Pravilnik o poslovima koji 01/02/2012 124 ekonomije i društvima se smatraju starim i regionalnog razvoja umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata (član 88) 2. Ministarstvo životne Zakon o planiranju i Pravilnik o uslovima i 13/06/20122 824 sredine, rudarstva i izgradnji normativima za prostornog projektovanje stambenih planiranja zgrada i stanova (član 201) 3. Ministarstvo životne Zakon o planiranju i Pravilnik o načinu i 13/06/20123 824 sredine, rudarstva i izgradnji postupku za raspisivanje i prostornog sprovođenje urbanističko - planiranja arhitektonskog konkursa (član 201) 4. Ministarstvo pravde Zakon o izvršenju i Pravilnik o načinu vođenja 04/05/2012 168 obezbeđenju javne evidencije o predmetima izvršitelja (član 328. stav 2) 5. Ministarstvo pravde Zakon o izvršenju i Pravilnik o načinu 20/04/2012 154 obezbeđenju godišnjeg izveštavanja izvršitelja 6. Ministarstvo pravde Zakon o izvršenju i Pravilnik o vođenju 04/05/2012 168 obezbeđenju disciplinskog postupka protiv izvršitelja (član 355. stav 4) 7. Ministarstvo pravde Zakon o izvršenju i Pravilnik o tarifi o 18/05/2012 182 obezbeđenju nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja Komisija za hartije Zakon o tržištu Pravilnik o uslovima za 18/05/2012 182 8. od vrednosti kapitala obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava2 Samim Zakonom nije određen rok za donošenje podzakonskih akata tako da je za potrebe Barometra propisaNALED u takvim slučajevima, poštujući uporedno pravnu praksu, odredio rok od 6 meseci od dana stupanjazakona na snagu kao razuman rok.3 Samim Zakonom nije određen rok za donošenje podzakonskih akata tako da je za potrebe Barometra propisaNALED u takvim slučajevima, poštujući uporedno pravnu praksu, odredio rok od 6 meseci od dana stupanjazakona na snagu kao razuman rok. 9
 10. 10. II Kvartalni izveštaj /Status sprovođenja reformi 10 Prilog3. SRP PREGLED STANJA PREPORUKA PREMA NADLEŽNIM REGULATORNIM TELIMA NADLEŽNE INSTITUCIJE BROJ BROJ BROJ BROJ PREPORUKA SPROVEDEN PREPORUKA U NESPROVEDENIH IH POSTUPKU PREPORUKA PREPORUKA SPROVOĐENJA 1. Ministarstvo finansija i privrede 207 160 5 42 2. Ministarstvo građevinarstva i 4 1 0 3 urbanizma 3. Ministarstvo energetike, razvoja i 1 1 0 0 zaštite životne sredine 4. Ministarstvo zdravlja 9 9 0 0 5. Ministarstvo kulture i informisanja 1 1 0 0 6. Ministarstvo poljoprivrede, 4 3 0 1 šumarstva i vodoprivrede 7. Ministarstvo pravde i državne uprave 7 3 1 3 8. Ministarstvo prosvete, nauke i 7 3 0 4 tehnološkog razvoja 9. Ministarstvo rada, zapošljavanja i 11 1 0 10 socijalne politike 10. Ministarstvo saobraćaja 12 10 1 1 11. Ministarstvo spoljne i unutrašnje 8 6 0 2 trgovine i telekomunikacija 12. Ministarstvo unutrašnjih poslova 1 1 0 0 13. Republički geodetski zavod 2 1 1 0 14. Republički zavod za zdravstveno 1 1 0 0 osiguranje 15. Narodna banka Srbije 1 1 0 0 16. Zavod za intelektualnu svojinu 1 0 0 1 17. Poreska uprava 1 0 0 1 18. Veći broj regulatornih tela 26 3 20 3UKUPNO 304 205 28 71UŠTEDA u milionima evra 124 22.9 36.2 10

×