Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie forumavond december 2010

1,130 views

Published on

Voorzitter Bas van Bavel heeft maandagavond, 20 december, tijdens een forumavond van de Clubraad een uitvoerige presentatie gehouden over de huidige ontwikkelingen bij NAC. Deze presentatie kunt hier lezen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie forumavond december 2010

 1. 1. NAC: NU VOORUIT KIJKEN RAT VERLEGH STADION 20 december 2010
 2. 2. UITGANGSPUNTEN BELEID - Uitbouwen karakter, uitstraling van de club - Meer mensen binden aan NAC, groei supporterspotentieel, publiek - Meer ondernemers binden aan NAC, uitbouw grootste zakenplatform van ZW-Nederland - Resultaat: groei omzet (merkwaarde / exposure, recettes, commercie) - Reguliere exploitatie wordt sluitend - Uitgaven groeien met de inkomsten - Incidentele baten versterken vermogenspositie
 3. 3. - ONTWIKKELING 2002-2010 - Groei supporters naar 160.000, sympathisanten c. 600.000 - Groei toeschouwersaantal: gem. 12.000 naar gem. 18.000 - Groei aantal sponsors: gem. 350 naar 550 - CPM: 8ste / 9de plaats - Reguliere exploitatie: inkomstengroei van c. 9 mio naar 13,5 mio - Reguliere exploitatie: resultaat van - 4 mio naar - 1,5 mio - Incidentele baten: zes jaar op rij winst en positieve vermogenspositie - 2009/2010: verlies reguliere exploitatie, hoge uitgaven, incidentele kosten, geen incidentele baten
 4. 4. 2009-2010: GEVOLGEN - Verlies 4,2 mio, vermogenspositie naar -3,6 mio - Liquiditeitsprobleem - Belastingachterstand, beslaglegging - CFK: puntenaftrek - Acute sanering - Licentie? - Bovendien: Belastingzaak 1997-1999 - Noodzaak structurele ombuiging, verbetering structuur, administratie en toezicht hhhhhh
 5. 5. JUNI 2010 TOT NU - Belastingachterstand: grotendeels ingelopen en betalingsregeling - CFK: puntenaftrek beperkt tot 1 - Acute sanering doorgevoerd: uitgaven met 3 mio teruggebracht - Licentie verkregen - Belastingzaak 1997-1999: positieve uitspraak Hof - Structurele ombuiging ingezet: werkbegroting 2011/2012 - Acuut liquiditeitsprobleem verholpen door aanvullende lening - Verbetering administratie, rapportage en toezicht - Herinrichting structuur hhhhhh
 6. 6. BACK TO BASIC - uitbouwen positieve ontwikkelingen, gematigde groei inkomsten - scherp ingrijpen uitgavenkant, stringente kostenbeheersing - gewenst resultaat: jaarlijks exploitatieoverschot - verbeteren structuur club: meer controle, toezicht en transparantie - oplossing liquiditeitsprobleem - mogelijkheden onderzoeken versterken EV - verder uitbouwen club op basis van potentie en sterke punten
 7. 7. WERKBEGROTING 2010/2011 - c. € 3,0 mio ombuigingen t.o.v. 2009/2010 - vooral bezuinigd op personeelskosten (€ -1,850 mio) - t.o.v. KNVB-begroting (1 juni): meer kosten spelers, waarnemend trainers, huisvesting, minder inkomsten horeca en merchandise, minder ECV-gelden - geen nieuwe hoofdtrainer, aflopende contracten gestopt, vermindering auto- en kantoorkosten - incidentele baten gerealiseerd: transfer en vergoedingen - realisatie begrote inkomsten: commercie > 95 %, publiekszaken > 90 % - uitgavenkant: veel kleine kosten en verplichtingen, maar geen grote risico’s - resultaat: dichtbij nul
 8. 8. BEGROTING 2011/2012 - taakstellende begroting - daling personeelskosten: aflopende contracten + marktconforme nieuwe contracten => - 550k - recettes: opbrengstverbetering tribunes, lichte prijsstijging: + 4 % - commercie: opbrengstverbetering en marktbewerking: + 3 % - horeca: reorganisatie: + 75k - terugdringing hand- en tekengelden - inkomsten 14 mio, uitgaven 13 mio: bedrijfsresultaat BVO NAC + E 1 mio (zonder afschrijvingen en transferopbrengsten) - liquiditeitspositie blijft moeilijk
 9. 9. STRUCTUUR NAC - scheiding eigendom en zeggenschap - einde coöptatie - scherpe controle bestuur op directie - nu: instelling Raad van Toezicht (financiers, sponsors, supporters, gemeente) - houdt de eigendom, benoemt het bestuur, houdt toezicht - bestuur: vijf leden (max. zeven): strategie, stelt kaders, controleert, zit dicht op directie en MT - directie en MT: operationeel, werken als team, sterke financiële man, evenwicht - nu of in volgende fase: aandelenemissie, onder strikte voorwaarden
 10. 10. RAAD VAN TOEZICHT - houdt de eigendom, benoemt / ontslaat het bestuur, houdt toezicht - vanuit alle stakeholders, incl supporters: past bij NAC - leden functioneren onafhankelijk - zeven leden - twee vanuit supporters: via de Clubraad - twee vanuit financiers: verkiezing - een vanuit sponsors: via bestuur BC i.o. - twee leden: hebben vertrouwen B&W
 11. 11. TIJDSPAD - november: selectie leden RvT - 15 december: RvT compleet - nu: selectie bestuursleden door RvT - nu: werving algemeen directeur - 1 februari (of eerder): bestuur stelt zetels ter beschikking - 1 februari (of eerder): benoeming nieuw bestuur door RvT - februari: laatste selectie en benoeming alg.dir. door nieuw bestuur
 12. 12. FUNCTIEPROFIEL ALG.DIR. - ervaren bestuurder - integer, collegiaal - tenminste enige financiële achtergrond, liefst ook commercieel - taken: uitbouwen positieve ontwikkelingen en ombuigen financiële situatie - teamspeler - gewenst: affiniteit met NAC - sterk financieel tegenwicht - aangaan verplichtingen binnen directiestatuut

×