Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Groenplan 2012 vlaardingen blijvend groen

1,307 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Groenplan 2012 vlaardingen blijvend groen

 1. 1. Vlaardingen blijvend groen Groenplan gemeente Vlaardingen
 2. 2. Vlaardingen blijvend groenGroenplan gemeente Vlaardingenjuni 2012Gemeente VlaardingenAfdeling Openbare WerkenPostbus 10023130 EB Vlaardingen
 3. 3. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groenInhoud blz.Voorwoord ........................................................................................................................ 3Samenvatting..................................................................................................................... 41 Groen in Vlaardingen: een blijvertje ..................................................................... 71.1 Wat ligt er voor u? ............................................................................................................... 71.2 Groen in Vlaardingen: vanzelfsprekend ............................................................................... 71.3 Ambitie blijft........................................................................................................................ 71.4 Brede betrokkenheid ........................................................................................................... 71.5 Leidraad, toetsingskader à beheer- en actieplan ................................................................ 81.6 Gestructureerde opzet ......................................................................................................... 81.7 Leeswijzer ............................................................................................................................ 82 Uitgangspunten: kijk op groen .............................................................................. 92.1 Groene stad à leefbare stad ............................................................................................. 102.2 Blijvend Groen! .................................................................................................................. 102.3 Gebruik en beleving ........................................................................................................... 102.4 Structuur en netwerk ......................................................................................................... 112.5 Duurzame instandhouding ................................................................................................. 112.6 Ecologie ............................................................................................................................. 123 Relevant beleid .................................................................................................. 133.1 Dragers & kaders ............................................................................................................... 133.2 Positieve rol toegekend aan groen..................................................................................... 134 Ambitie: Vlaardingen blijvend groen................................................................... 154.1 De ambitie samengevat ..................................................................................................... 164.2 Vertaald in speerpunten en spelregels ............................................................................... 164.3 Gebruik en beleving stimuleren ......................................................................................... 164.4 Structuur en netwerk versterken ....................................................................................... 174.5 Duurzame instandhouding garanderen .............................................................................. 174.6 Ecologie verrijken .............................................................................................................. 185 Sterke structuren ............................................................................................... 195.1 Opbouw vanuit historie ..................................................................................................... 205.2 Analyse ruimtelijke structuren ........................................................................................... 215.3 Kansen en zorgen............................................................................................................... 236 Veelzijdig gebruik en beleving ............................................................................ 246.1 Ontmoeten en verblijven ................................................................................................... 246.2 Spelen ................................................................................................................................ 246.3 Sport en recreatie .............................................................................................................. 256.4 Honden .............................................................................................................................. 256.5 Evenementen en tijdelijke bestemmingen ......................................................................... 266.6 Participatie door gebruikers .............................................................................................. 276.7 Kansen en zorgen............................................................................................................... 277 Trots op ecologie ............................................................................................... 287.1 Netwerk en biodiversiteit .................................................................................................. 28 blad 1 van 72
 4. 4. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen7.2 Hotspots ............................................................................................................................ 287.3 Water ................................................................................................................................ 287.4 Wadis ................................................................................................................................ 297.5 Ecologisch beheer .............................................................................................................. 297.6 Kansen en zorgen............................................................................................................... 298 Blijvend en duurzaam groen ............................................................................... 318.1 Samenstelling en kwaliteit groen ....................................................................................... 318.2 Relatie inrichting en beheer van groen .............................................................................. 338.3 Zetting van de ondergrond ................................................................................................ 348.4 Ziekten, plagen, schades en overlast.................................................................................. 358.5 Kansen en zorgen............................................................................................................... 369 Strategie Vlaardingen: duurzaamheid en kwaliteit .............................................. 379.1 Leidraad en strategie ......................................................................................................... 389.2 Realistische en betaalbare kwaliteitsambitie ..................................................................... 399.3 Ambities op stedelijk niveau: versterken door combineren ............................................... 409.4 Ambities op wijkniveau: regulier in het werkplan .............................................................. 4110 Financiële consequenties ................................................................................... 4210.1 Kosten en prestaties beheer openbaar groen vanaf 2012 .................................................. 4210.2 Taken en activiteiten beheer openbaar groen ................................................................... 4210.3 Gedragslijn aanvullende financiële middelen .................................................................... 43Bijlage 1: Beleidsstukken .................................................................................................. 44Bijlage 2: Hoofdgroenstructuur ......................................................................................... 49Bijlage 3: Ecologische structuur ........................................................................................ 51Bijlage 4: Lijst waardevolle en monumentale bomen......................................................... 53Bijlage 5: Stadsdelen en wijken......................................................................................... 55Bijlage 6: Waterstructuur ................................................................................................. 61Bijlage 7: Routestructuur .................................................................................................. 63Bijlage 8: Zettinggevoelige en onderheide gebieden .......................................................... 65Bijlage 9: Groenambities en verbeterpunten ..................................................................... 67Bijlage 10: Waterkansenkaart ........................................................................................... 69Bijlage 11: Toelichting kwaliteit van het groen 2011 .......................................................... 71 blad 2 van 72
 5. 5. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groenVoorwoordVlaardingen blijvend groenIn Vlaardingen is groen altijd dichtbij. Wie even een frisse neus wil halen, wandelt bijvoorbeelddoor het Oranjepark, bezoekt de kinderboerderij of slentert door de Heemtuin. Waterliefhebbersfietsen langs de Surfplas of maken een tochtje op de Vaart. Wie echt met de poten in de klei wil,staat zo in de Broekpolder of in de ongerepte natuur van het Midden Delfland. En dan hebbenwe het nog niet eens over de vrolijke voortuinen en de serene singels in het centrum.Het is niet voor niets dat Vlaardingen in 2009 de Groenste stad van Nederland was en zich in2010 tot Groenste stad van Europa mocht laten kronen. Deze titels kwamen niet uit de luchtvallen. Er ging jaren van zorgvuldig groenbeleid en veel inzet aan vooraf. Uiteraard behelstgroen en duurzaamheid meer dan bomen. In dit groenplan komen ook wegen, verlichting,afvalinzameling, leidingen en speelruimtes aan bod.De komende jaren wil de gemeente het groen in Vlaardingen op het prijswinnende niveauhouden. Groen maakt een wezenlijk onderdeel uit van de identiteit van de stad. Zonder groengeen Vlaardingen. Daarnaast, een weloverwogen groenbeleid zorgt niet alleen voor een mooie,schone stad, het is ook goed voor de gezondheid van de inwoners.Ook in de toekomst moeten we het Vlaardingse groen dus met zorg behandelen. Dit moet indeze tijd helaas met minder middelen en met andere regels dan voorheen. Dat vereist keuzes.Er zal bijvoorbeeld wel minder gemaaid en geschoffeld worden, maar het moet wel veiligblijven. Groen vereist onderhoud. Wortels schieten door stoeptegels en takken groeien overtrottoirs.In dit groenplan vindt u een overzicht van onze uitgangspunten en Vlaardings groen enduurzaamheid in de toekomst. We zullen dan ook een beroep doen op de creativiteit van debewoners zelf om samen Vlaardingen groen en schoon te houdenJan Robberegt blad 3 van 72
 6. 6. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groenSamenvattingVlaardingen blijvend groenVlaardingen is trots op haar groen en haar groene imago en wil dit graag zo houden en zelfs versterken.Geen tijd dus om op haar lauweren te rusten, maar te blijven denken en werken aan het groen in destad. De waardering van bewoners en bezoekers is daarbij één van de belangrijkste meetpunten.Een nieuw groenplanDit nieuwe, geactualiseerde groenplan heeft tot taak de kwaliteit en identiteit van het groen in detoekomst te waarborgen en, indien mogelijk, te verbeteren. Ondanks een bezuiniging op debeheerbudgetten. Het biedt kaders voor inrichting, gebruik en beheer. Hiermee legt zij de basis voor eenduurzame en gezonde groenstructuur in de gemeente.Visie op groen: 4 aangrijpingspuntenHet groenplan ziet vier belangrijke aangrijpingspunten of themas waarmee we deze opgaven tastbaaren werkbaar maken:§ Gebruik en beleving groen biedt tal van positieve mogelijkheden voor haar inwoners§ Ecologie groen heeft een intrinsieke waarde voor mens, plant en dier§ Duurzame instandhouding groen is gebaat bij continuïteit in beheer en inrichting§ Structuur en netwerk groen helpt bij een heldere en leesbare stedelijke structuurDe ambitieVlaardingen is trots op haar groene imago en wil dat de komende jaren verder versterken:Vlaardingen blijvend groen! Groen is van groot belang voor de burgers. De aanwezigheid van groendraagt bij aan een prettige woon- en werkomgeving. Openbaar groen nodigt uit om te verblijven,ontmoeten, spelen en recreëren. Openbare groenstroken en parken vormen de longen van de stad enzijn daarmee ook van grote waarde voor een gezonde leefomgeving.Met het motto "Buitenstad Vlaardingen" geeft Vlaardingen aan dat de stad een aantrekkelijk groenwoon- en werkklimaat wil blijven bieden voor haar inwoners. Bovendien zorgt de aanwezigheid vangroen ervoor dat de stad een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven is.Vlaardingen streeft naar waardevol, ecologisch groen. Ecologisch groen heeft een waarde voorplanten en dieren. Ook draagt het bij aan de belevingswaarde van groen en natuurbeleving in de stad.De gemeente hecht belang aan het op een duurzame manier behouden van de kwaliteit van hetgroen. Alleen zo kan de continuïteit geboden worden waar de gebruikers om vragen. blad 4 van 72
 7. 7. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groenVertaald in speerpunten en spelregelsDe ambitie hebben we vertaald in een aantal heldere spelregels voor inrichting en beheer. Door hunverwevenheid zorgen ze voor synergie op groengebied en daarbuiten.§ Gebruik en beleving stimuleren: Gebruik van groen voorop stellen Groen beleefbaar maken Groen doen we samen§ Structuur en netwerk versterken Groenstructuren versterken door aansluiten bij andere ontwikkeling Bomen koesteren als dragers van de groenstructuur Groen en water gaan goed samen Routestructuur koppelen aan groenstructuur§ Ecologie verrijken: Ecologische structuren versterken waar het kan Biodiversiteit vergroten§ Duurzame instandhouding garanderen Kwaliteit voor kwantiteit Het juiste groen op de juiste plaats Realistisch en betaalbare groenambitie essentieel Standaard een "groentoets" in projecten. Pragmatische beheerstrategieRelevant beleid: positieve rol groenGroen is niet het enige aspect van de openbare ruimte waar de gemeente zich mee bezig houdt. In ditgroenplan is rekening gehouden met bestaande beleid dat raakvlakken heeft met het groen in de stad.De toekomstvisies onderkennen het grote belang van groen als constructieve en positieve factor bij hetherkenbaar en leefbaar houden van de stad.Ambitie uitgewerkt naar themaDe ambitie en de spelregels zijn gespiegeld aan de huidige, bestaande situatie. Dit is per themauitgewerkt: sterke structuren, veelzijdig gebruik groen, trots op ecologie en blijvend en duurzaam groen.Sterke structurenKenmerkend voor Vlaardingen is de klavertje-vier-opbouw.: drie bebouwde blaadjes en de Broekpolder eals 4 groene blad. De groenstructuur van de stad is belangrijk voor de herkenbaarheid van dezeruimtelijke opbouw. De groenstructuur bestaat uit de hoofd-groenstructuur en de diverse wijk-groenstructuren. Deze structuren zijn vaak gekoppeld aan waterstructuren en routestructuren. Bomenzijn belangrijke dragers. De ecologische structuur volgt de water- en groenstructuur en verbindt de stadmet het buitengebied.Vlaardingen streeft naar behoud van deze bestaande structuren en het aanvullen van ontbrekende(delen van) structuren (groenstructuur, ecologische structuur en boomstructuur). Een gezond enduurzaam bomenbestand draagt bij door goede groeiplaatsomstandigheden en een variatie aanleeftijden. Structuren met beheerproblemen gaan we op termijn vervangen. Een zorg is debeschikbaarheid van voldoende middelen.Veelzijdig gebruik groenGroen kent veel verschillende gebruiksmogelijkheden (ontmoeten en verblijven, spelen, sport enrecreatie, honden en evenementen), die allen specifieke eisen aan de inrichting of het beheer van groenstellen. Deze eisen zijn in het algemeen goed vastgelegd. De positieve aandacht voor deze aspectenbiedt kansen om groen een impuls te geven.Trots op ecologieVlaardingen wil het ecologisch beheer van de hotspots (heemtuinen, water en oevers en wadis)voorzetten en versterken met als doel de biodiversiteit te vergroten en de beleving van natuurlijk groente versterken. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten de bestaande ecologische structuren enhotspots worden ingepast in de planvorming. Met name de waterkansenkaart (zie bijlage 10) biedt eenmooi uitgangspunt. blad 5 van 72
 8. 8. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groenBlijvend en duurzaam groenVlaardingen kent verhoudingsgewijs veel gras (68%) en bomen (26.000). De huidige kwaliteit van deinrichting en beheer van de groenstructuur in de gemeente Vlaardingen is basis tot hoog (juni 2011). Ditbetekent dat het totaalbeeld alleszins acceptabel is. Er zijn echter wel mindere plekken waar zwerfvuilen onkruid aanwezig is en er zijn regelmatig gaten in een plantvak zichtbaar.Vlaardingen kampt met een aantal specifieke (beheer)problemen: zettinggevoelige ondergrond, slechtegroeiplaatsen en gevoeligheid voor ziekten en plagen. Belangrijkste uitdaging is het duurzaam in standhouden van de bomen en de beplanting ondanks een bezuinigingstaakstelling.Pragmatische strategie: duurzaamheid en kwaliteitGezien de economische en praktische omstandigheden kiezen we voor een pragmatische strategie. Werichten ons op het behouden en consolideren van wat de afgelopen jaren is bereikt. Prioriteit geven weaan duurzaamheid en kwaliteit:1. Alles basis, accenten hoog We kiezen een beheerniveau passend bij ons beschikbare budget. Geen risico op kapitaalvernietiging2. Goed = goed Groen dat kwalitatief goed is, doen we niets aan. Functieverandering heeft geen prioriteit.3. Waarden koesteren Het kost tijd om bomen te laten groeien en ecologie te laten ontwikkelen. Het bewaken van deze investering gaat voor.4. Voorkomen beter dan genezen We leggen geen groen aan of knappen groen op dat (snel) weer mis zal gaan.5. Geen lapmiddelen Beheerknelpunten in de hoofdstructuur pakken we met voorrang aan. We kiezen dan wel voor een degelijke oplossing.6. Maximaal regulier oplossen Verbeterpunten in de wijken lossen we op vanuit het bestaande beheer en onderhoud.7. Versterken door combineren Onze ambities om de structuren te versterken en aan te vullen kunnen we niet op eigen kracht realiseren. Alert zijn op en meespringen met ontwikkelingen en projecten van andere vakgebieden is het motto.Kwaliteit kun je kiezen: Vlaardingen BasisHet werken met kwaliteitsniveaus voor het beheer en onderhoud geeft ruimte om te kiezen. Een keuzekan gebaseerd zijn een gewenste kwaliteit (wat willen we?) of op beschikbaar budget (wat kunnen webetalen?). Gekozen is voor het scenario Vlaardingen Basis.Het biedt een degelijke basiskwaliteit in de hele gemeente en op enkele locaties (namelijk de Hoftuin inpark ’t Hof, Marktgebied rondom de grote kerk en Verploeg Chasséplein) een hogere kwaliteit enonderhoudsniveau. Bij dit scenario wordt het groen duurzaam en langdurig in stand gehouden, waarbijde veiligheid en functionaliteit is gegarandeerd. Er valt wel het een en ander op het groen aan temerken, maar de algemene indruk is voldoende.Focus op oplossen en voorkomen van knelpuntenDe komende periode ligt de nadruk op het oplossen van de bestaande knelpunten en het voorkomenvan nieuwe. We gaan dit zoveel mogelijk vanuit het bestaande beheerbudget doen. We kiezen niet(meer) voor lapmiddelen. Als we bomen of beplanting niet volwaardig en duurzaam in stand kunnenhouden, zullen we deze, afhankelijk van de omstandigheden, vervangen. Tijdig overleg met ontwerpersen inrichters gaat problemen aan de voorkant voorkomen.Financiële consequentiesVanaf 2012 moet voor het openbaar groen een taakstelling worden gerealiseerd die leidt tot eenjaarlijkse besparing van € 565.000,-. Deze kostenreductie wordt gerealiseerd door Vlaardingen Basis tehanteren. Met dit scenario komen de jaarlijkse kosten voor het beheer en onderhoud neer op circa€ 4,2 miljoen. Dit bedrag bestaat uit, uitbesteed werk aan derden, kapitaalslasten, overhead en eigenuren. We trachten ook zoveel mogelijk aanvullende uitgaven binnen dit budget op te vangen. In eenaantal gevallen, zoals grote vervangingen, nieuwe projecten en calamiteiten zal extra budgetbeschikbaar gesteld moeten worden. blad 6 van 72
 9. 9. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen 1 Groen in Vlaardingen: een blijvertje1.1 Wat ligt er voor u? Groen maakt Vlaardingen aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreëren. En dat moet zo blijven. Niet door krampachtig vast te houden aan wat er is, maar met een goede visie, heldere spelregels en een realistisch actieplan. Vanzelfsprekend dus dat de gemeente Vlaardingen moet beschikken over een actueel groenbeleidsplan. Dit groenplan Vlaardingen blijvend groen ligt nu voor u. Het biedt, vanuit een samenhangend toekomstbeeld, de kaders voor de inrichting, gebruik en beheer van het groen in de gemeente Vlaardingen. Hiermee wordt de basis gelegd voor een duurzame, functionele en gezonde groenstructuur.1.2 Groen in Vlaardingen: vanzelfsprekend Het belang van groen voor Vlaardingen en de Vlaardingers staat niet ter discussie. Jarenlang heeft de gemeente Vlaardingen hard gewerkt om de stad groen te maken Met de mottos een schat aan mogelijkheden en parels en snoeren is met het vorige groenplan een slag gemaakt naar meer variatie in de leefomgeving, meer aandacht voor ecologie en water en het ver- sterken van de grote groenstructuren. Het groenbeheer werkt inmiddels kwaliteitsgericht en heeft toe- nemende mate aandacht voor de rol van de burgers. Dat heeft tot mooie resultaten geleid. Zo is de gemeente in 2009 uitgeroepen tot Groenste stad van Nederland in de Entente Florale. Daarnaast heeft Vlaardingen in 2010 Goud gehaald in de Europese groencompetitie. Het "Klavertje vier van Vlaardingen" met in elk klaverblad een groen hart en de Broekpolder als groene vierde klaverblad, is een goed handelsmerk gebleken.1.3 Ambitie blijft Vlaardingen is trots op wat is bereikt. Haar visie op het groen in de stad is op hoofdlijnen dezelfde ge- bleven. Toch is het geen tijd om op de lauweren te rusten. De ambitie om het groene karakter van Vlaar- dingen duurzaam te waarborgen en zo mogelijk verder te versterken blijft. Het denken over groen blijft in ontwikkeling en ook het werken aan het groen is niet af. Om klaar te zijn voor nieuwe opgaven is in de zomer van 2011 het groenbeleid van de gemeente opnieuw geactualiseerd. Daarbij is gekeken waar het beleid diende te worden aangevuld of geconcretiseerd1.4 Brede betrokkenheid Bij de actualisatie zijn natuurlijk de disciplines Ruimtelijke Ordening, Gebiedsmamagement, Verkeer, Water, Stedenbouw en Verharding, maar ook ontwerpers en projectleiders nauw betrokken geweest. 1 Daarnaast zijn, voor zover mogelijk, de wensen van de bewoners (Lemon-enquête 2010 ), de wijkcoördinatoren en Stichting Boombehoud Vlaardingen meegenomen in dit plan. Bij de afronding van het groenplan worden de leefbaarheidplatforms en burgers geïnformeerd en uitgenodigd kennis te nemen van het plan en hierop te reageren. Door deze aanpak is er weer een nieuw, aansprekend en enthousiasmerend plan gemaakt, waardoor de aandacht voor groen in de komende jaren niet verslapt. 1 lemon-enquête 2010: Zuinig zijn op het bestaande groen en voldoende groen in de leefomgeving blad 7 van 72
 10. 10. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen1.5 Leidraad, toetsingskader à beheer- en actieplan Het groenplan beschrijft op strategisch en tactisch niveau hoe Vlaardingen met het groen in de gemeente omgaat, zowel op het gebied van inrichting als beheer. We kijken hierbij naar een drietal belangrijke functies die het groen in de stad kan hebben: § de gebruiksmogelijkheden voor bewoners en bezoekers; § de ecologische (verbindings)waarde; § de ruimtelijke identiteit en de structurerende betekenis. De dynamiek is hoog in een stedelijke omgeving als Vlaardingen. Ontwikkelingen gaan snel en zijn vaak lastig te voorspellen. Toch wil het groenplan de komende jaren een richtinggevend en kaderscheppend document zijn en blijven. Het groenplan moet een toetsingskader zijn voor plannen op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van Vlaardingen. Met de vertaling in een beheerstrategie en concrete projecten heeft het groenplan naast een toetsings- functie ook een belangrijke functie als beheer- en actieplan.1.6 Gestructureerde opzet Om alle ideeën en wensen recht te doen en tot een leesbaar geheel samen te voegen is altijd een lastige opgave. Vandaar dat een hele gestructureerde opzet is gekozen. Het groenplan is opgebouwd uit de volgende blokken: 1. Visie Hoe denken we erover? De uitgangspunten voor het groen worden onderzocht. Ook wordt het relevante, bestaande beleid onderzocht 2. Ambitie Wat willen we? De vertaling in ambities en speerpunten. 3. Analyse Wat betekent dat? De confrontatie met de werkelijkheid. Dit leidt tot de nadere uitwerking op de verschillende themas. 4. Strategie Wat gaan we doen? De concrete uitwerking naar een gedragslijn inclusief een financiële doorkijk. Dit wordt voorafgegaan door het algemeen, inleidend deel. De delen zijn door een apart tussenblad in het groenplan herkenbaar.1.7 Leeswijzer Deel Hoofdstuk Korte inhoudsomschrijving Inleiding 1 Achtergronden en opbouw van het groenplan 2 Uitgangspunten zoals Vlaardingen aankijkt tegen groen Visie 3 Schets van het huidige beleid Ambitie 4 Ambities & speerpunten 5 Onderzoek naar de groene structuren 6 Onderzoek naar het thema gebruik. Analyse 7 Onderzoek naar het thema ecologie. 8 Onderzoek naar de beheer en beheerkwaliteit 9 De strategie met leidraad en prioriteiten Strategie 10 De financiële consequenties blad 8 van 72
 11. 11. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groenVisie blad 9 van 72
 12. 12. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen 2 Uitgangspunten: kijk op groen2.1 Groene stad à leefbare stad Vlaardingen is een stad in het drukke en dichtbevolkte westen van het land, met alle drukte-problemen die daarbij horen. Vlaardingen is ook een groene stad. Dat is alleen al te merken aan een aanzienlijke hoeveelheid groen, maar dat wordt ook onderschreven door de prijzen die gewonnen zijn en de waardering die haar inwoners uitspreken. Het is natuurlijk geen oplossing voor alle problemen, maar kan ze wel verlichten. De meeste activiteiten in de stad hebben baat bij een groene omgeving: wonen, werken, bezoeken, verplaatsen, verblijven, recreëren. Groen speelt een hoofdrol in het leefbaar maken en houden van de stad. Belangrijk is daarbij dat het groen kwaliteit en identiteit heeft.2.2 Blijvend Groen! Vlaardingen is trots op haar groen en haar groene imago en wil dat graag zo houden. Het groenplan heeft tot taak de kwaliteit en identiteit van het groen in de toekomst te waarborgen en te verbeteren. De waardering van bewoners en bezoekers is één van de belangrijkste meetpunten. Het groenplan ziet vier belangrijke aangrijpingspunten of themas waarmee we deze opgaven tastbaar en werkbaar maken: § Gebruik en beleving groen biedt tal van positieve mogelijkheden voor haar inwoners § Structuur en netwerk groen helpt bij een heldere en leesbare stedelijke structuur § Duurzame instandhouding groen is gebaat bij continuïteit in beheer en inrichting § Ecologie groen heeft een intrinsieke waarde voor mens, plant en dier Deze themas worden hieronder nader toegelicht.2.3 Gebruik en beleving Groen heeft grote invloed op de leefbaarheid in wijken en buurten. Het verhoogt het welbevinden van mensen en dieren en biedt mogelijkheden tot recreatie, sport en spel. Het wordt als prettig ervaren om in een groene omgeving te wonen, werken of recreëren. Kortom, groen is waardevol. De waarde van de groenvoorzieningen in de stad voor de mens liggen in de volgende punten: § Gezondheid door ruimte te bieden voor recreëren in de woonomgeving. Het gaat om ontspanning en inspanning: sporten, spelen, wandelen, fietsen, rusten, picknicken enzovoorts; § Ontwikkeling door unieke belevingsmogelijkheden te bieden in de woonomgeving. Het gaat dan om het ervaren van natuur, landschap, kunst, cultuur, historie, enzovoorts. § Welvaart door een verbeterd vestigingsklimaat te bieden. Het gaat dan om het aantrekkelijk zijn en blijven om te komen wonen, te werken en om een bedrijf te vestigen. § Betrokkenheid door gelegenheid te bieden tot ontmoeten en meedoen. Actieve participatie van bewoners draagt bij aan het samen (mede)verantwoordelijk voelen voor de openbare ruimte en elkaar. blad 10 van 72
 13. 13. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen2.4 Structuur en netwerk Groenvoorzieningen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het structureren van de stedelijke omgeving. De stad is gebaat bij een heldere en herkenbare opbouw. Bewoners en bezoekers moeten zich kunnen oriënteren. Het gemak waarmee delen van de stad herkend kunnen worden, wordt wel de afleesbaarheid van de stad genoemd. Het beeld dat iemand van zijn stad heeft, bouwt hij op uit paden (lijnen), randen, vlakken, knooppunten of bijzondere plekken en oriëntatiepunten. Een herkenbare structuur van de onbebouwde ruimten en het groen is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Bomen spelen hierin een hoofdrol. Dit kan zowel gaan om laanbeplantingen, als om boomgroepen en solitairen. De rol die groen kan spelen: § structuur dragen door de stad op te delen in herkenbare, aparte delen. Grote groengebieden die als lobben de stad in reiken zijn hiervan een goed voorbeeld. § structuur versterken door lijnen en randen in de stedelijke structuur met groen te accentueren. laanbeplantingen zijn een goed voorbeeld. § herkenningspunten markante groenelementen zoals parken, maar ook bijzondere bomen fungeren als houvast in het stedelijk gebied. § historie zichtbaar door aan te sluiten bij de landschappelijke, historische en stedenbouwkundige eenheden geeft dit de ontstaansgeschiedenis weer en zo identiteit aan de stad als geheel, maar ook aan de afzonderlijke stadsdelen, wijken en buurten. § verbinden door consequent en continue groen netwerk. Hieraan kan een systeem van langzaam verkeersroutes gekoppeld worden. Bovendien versterkt het de relatie tussen de stad en het buitengebied.2.5 Duurzame instandhouding Om tot de huidige kwaliteit en kwantiteit te komen heeft de gemeente zich veel moeite en middelen getroost. Om dit kostbare kapitaal te laten renderen is dagelijkse zorg en aandacht nodig. Om het groen in de dagelijkse praktijk te laten slagen is een goede balans tussen ontwerp, gebruik en beheer noodzakelijk. Cruciaal is een goede balans tussen ontwerp, gebruik en beheer. Om de duurzaamheid van het groen te waarborgen, is aandacht nodig voor: § inrichting behouden en inpassen bestaande groene waarden; beheer- en gebruiksbewust ontwerpen; § gebruik voortdurende toetsing gebruik vs. ontwerp; § beheer onderhoud volgens passende kwaliteitsambitie. budget matchen met ambitie; ontwerp- en gebruiksbewust beheren; constructief omgaan met hardnekkige knelpunten (geen lapmiddelen); werkmethoden afstemmen op milieudoelstellingen. blad 11 van 72
 14. 14. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen2.6 Ecologie Groen brengt een stukje natuur in de stad. Planten en dieren krijgen de kans zich te vestigen. In dit verband spreken we niet direct over het scheppen van biotopen voor zeldzame flora en fauna maar over het zichtbaar maken van de alledaagse natuur. In bepaalde delen van de stad kunnen groenvoorzieningen een ecologische doelstelling krijgen, maar dat is daardoor beslist niet overal, bijvoorbeeld in de directe woonomgeving, geschikt. Groen speelt daarnaast een belangrijke rol in het verbeteren van het microklimaat in de bebouwde omgeving. Het tempert extremen in temperatuur, regen, wind, warmte en zonlicht en het levert een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit (stof, geur). De ecologische waarde van het groen in de stad ligt in: § leefomstandigheden door het scheppen van leefomstandigheden voor een zo rijk en divers mogelijke planten- en dierenwereld; § verbinden door het leggen van verbindingen voor de migratie van soorten binnen de stad en tussen stad en land; § natuurbeleving door het in contact brengen van de inwoners van de stad met de natuur en bijbehorende natuurlijke processen; § leefmilieu door het verbeteren van het microklimaat in de stad door af afzwakken van extremen en verbeteren van de luchtkwaliteit. blad 12 van 72
 15. 15. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen 3 Relevant beleid Groen is niet het enige aspect van de openbare ruimte waar de gemeente zich mee bezig houdt. Voor dit hoofdstuk zijn de belangrijkste bestaande beleidsdocumenten met raakvlakken met groen geïnventariseerd. Hierbij is getoetst hoe deze visies zich verhouden met de uitgangspunten die zojuist zijn opgetekend. In bijlage 1 vindt u meer informatie, waaronder de relatie van dit groenplan met de andere beleidsplannen en een korte blik op de inhoud van de belangrijkste beleidsdocumenten.3.1 Dragers & kaders We maken onderscheid in dragers; ruimtelijk en inhoudelijke plannen die het groen een rol toedichten en kansen biedt, en kaders; notas die voorwaarden en grenzen stellen aan de rol van groen. Dragers ¡ Stadsvisie Vlaardingen Koers op 2020 ¡ Buitenstad Vlaardingen Op koers naar 2030 ¡ Woonvisie Vlaardingen Actieplan Wonen ¡ Groenbeleidsplan Een schat aan mogelijkheden ¡ Aanvulling groenbeleidsplan Parels en snoeren ¡ Integraal plan openbare ruimte (in voorbereiding) ¡ Programma Duurzaamheid ¡ Bestrijdingsmiddelen (sinds 1985 niet toegepast in openbaar groen) Kaders ¡ Groenbeheerplan Vlaardingen ¡ Bomenverordening Vlaardingen 2010 ¡ Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) ¡ Fietsplan Vlaardingen ¡ Standaard Uitvoeringseisen Vlaardingen (SUV) ¡ Waterplan ¡ Regionaal beleid, Visie 2009- 2012 Recreatieschap Midden-Delfland ¡ Lijst monumentale bomen3.2 Positieve rol toegekend aan groen Als we de visie op groen uit deze beleidsplannen samenvatten, valt op dat ze zonder uitzondering het groen in Vlaardingen een zeer positieve rol toekennen. Functie & beleving De toekomstvisies onderkennen het grote belang van groen en in en nabij de stad voor het welbevinden en de gezondheid van de Vlaardingers. Mogelijkheden voor ontspanning en recreatie moeten worden gestimuleerd door het toegankelijk, bereikbaar en herkenbaar maken van de groengebieden. Ze pleiten voor het vroegtijdig opnemen van de buitenruimte in het planproces om een goede balans te waarborgen. Structuur en netwerk De groene plannen hechten sterk aan de herkenbaarheid van groene structuren en aan onderscheid in plekken en variatie tussen wijken. Het versterken van de hoofdgroenstructuur en het kiezen voor kwaliteit voor kwantiteit zijn speerpunten. Verkeer en groen versterken elkaar door beide te pleiten voor het verbeteren van fietsverbindingen en bundelen van belangrijke lijnen. Veel is gebeurd, maar nog niet alle doelen zijn behaald. blad 13 van 72
 16. 16. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groenEcologieDe waarde van ecologie wordt onderkend. In de plannen wordt dit vaak gecombineerd met water.Aaneengesloten structuren worden nagestreefd.Duurzame instandhoudingDe instandhouding is gericht op groen van voldoende kwaliteit, een duurzaam ingericht buitengebied,variatie in het groen en de beleving van de burgers. De beheerstrategie is gericht op het leveren van eenreële kwaliteit tegen realistische kosten. Dit is uitgewerkt in een kwaliteitsscenario Gedifferentieerdekwaliteit van basis en hoog. blad 14 van 72
 17. 17. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groenAmbitie blad 15 van 72
 18. 18. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen4 Ambitie: Vlaardingen blijvend groen4.1 De ambitie samengevat Vlaardingen is trots op haar groene imago en wil dat de komende jaren verder versterken: Vlaardingen blijvend groen! Groen is van groot belang voor de burgers. De aanwezigheid van groen draagt bij aan een prettige woon- en werkomgeving. Openbaar groen nodigt uit om te verblijven, ontmoeten, spelen en recreëren. Openbare groenstroken vormen de longen van de stad en zijn daarmee ook van grote waarde voor een gezonde leefomgeving. Met het motto "Buitenstad Vlaardingen" geeft Vlaardingen aan dat de stad een aantrekkelijk groen woon- en werkklimaat wil blijven bieden voor haar inwoners. Bovendien zorgt de aanwezigheid van groen ervoor dat de stad een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven is. Vlaardingen streeft naar waardevol, ecologisch groen. Ecologisch groen heeft een waarde voor planten en dieren. Ook draagt het bij aan de belevingswaarde van groen en natuurbeleving in de stad. De gemeente hecht belang aan het op een duurzame manier behouden van de kwaliteit van het groen. Alleen zo kan de continuïteit geboden worden waar de gebruikers om vragen.4.2 Vertaald in speerpunten en spelregels Haar kijk op groen en haar ambitie heeft de gemeente Vlaardingen vertaald in de volgende speerpunten. Dit zijn de aangrijpingspunten om de ambitie waar te maken. § Gebruik en beleving stimuleren. groen is goed voor de inwoners en bezoekers § Structuur en netwerk versterken. groen helpt bij de oriëntatie § Duurzame instandhouding garanderen. groen is gemeenschappelijk kapitaal § Ecologie verrijken. groen heeft intrinsieke waarde Deze punten zijn zo sterk met elkaar verweven, dat het geheel meer zal zijn dan de som der delen. In de volgende paragrafen komt deze synergie duidelijk naar voren. In deze paragrafen worden de algemene spelregels afgesproken. In het thema-deel worden de speerpunten strategisch uitgewerkt.4.3 Gebruik en beleving stimuleren Groen is er voor de burgers; zij gebruiken en beleven het groen. Dit leidt tot de volgende spelregels: § Wij stellen het gebruik van groen voorop. § We maken groen beleefbaar. § We werken samen aan groen. Gebruik voorop Elke wijk heeft een kwalitatief hoogwaardig park. Een netwerk van recreatieve routes leidt door het groen naar het buitengebied. Wij stimuleren het gebruik door burgers van het groen door de aanwezigheid van goed bereikbaar groen in de directe leefomgeving en door de activiteiten die de burgers in een groene omgeving kunnen doen. Bij nieuwe ontwikkelingen besteden wij daarom veel aandacht aan de aanwezigheid en bereikbaarheid van groen en de gebruiksfuncties daarvan. Groen beleefbaar Ook als we actief gebruik maken van het groen heeft het toch invloed. Groen is het decor waartegen het leven in de stad zich afspeelt. Het geeft sfeer bijvoorbeeld door het filteren van licht en ruisen van bladeren en geur van bloemen. Het biedt geborgenheid en zorgt voor extra accenten op representatieve plekken. Anderzijds zorgt ze voor het afschermen van minder aantrekkelijke activiteiten (infrastructuur, industrie, sportterreinen). Bij ontwerp, aanleg en onderhoud besteden wij extra aandacht aan de blad 16 van 72
 19. 19. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen kwaliteit van het groen om een fijne omgeving te scheppen. De ecologische insteek biedt een meerwaarde. Samen Actief meedoen bevordert betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Bewoners en samenwerkingspartners betrekken wij actief bij groene projecten om de functies van groen optimaal af te stemmen op de gebruikerswensen. Dit vergroot de sociale cohesie en de (over)levenskansen van openbare groenelementen.4.4 Structuur en netwerk versterken Door te zorgen voor een goede ruimtelijke opbouw en samenhang van groen kun je de visuele en functionele waarde van het groen sterk maken. Hiervoor spreken we de volgende spelregels af: § We versterken de groenstructuren door aan te sluiten bij andere ontwikkelingen. § We koesteren bomen als dragers van de groenstructuur § We laten groen en water elkaar versterken § We koppelen de routestructuur zo veel mogelijk aan de groenstructuur Groenstructuur aansluiten De groenstructuur in Vlaardingen bestaat uit een hoofd-groenstructuur en diverse wijk-groenstructuren. Veelal vallen deze samen met de andere grote structuren van water, verkeer, bebouwing. Bij nieuwe plannen moeten afwegingen gemaakt worden in het ruimtegebruik voor tal van functies. Groen is daarbij gelijkwaardig aan beleidsdisciplines als verkeer, water en spelen. Om de kwaliteit van het groen in de toekomst te behouden, wil de gemeente de bestaande groenstructuur handhaven en waar mogelijk versterken. Gebruik, inrichting en beheer van het groen worden op elkaar afgestemd. Nieuw groen wordt duurzaam aangelegd en mogelijke knelpunten in gebruik- inrichting- beheer van groen worden opgelost. Bomen koesteren Door hun formaat en levensduur spelen bomen een beeldbepalende rol in groenstructuren. Dit kan zowel gaan om laanbeplantingen, als om boomgroepen en solitairen. Bomen zijn in zulke situaties van onschatbare waarde zijn. Bomen moeten daarom extra zorgvuldig behandeld en verzorgd worden. Dit geldt vanzelfsprekend voor de monumentale, beeldbepalende bomen, maar ook voor de jongere generatie bomen. De lijst met monumentale bomen wordt om de 10 jaar geactualiseerd. Groen en water samen De combinatie water en groen spreekt bij zeer velen tot de verbeelding. Water en groen versterken elkaar. Bij het ontwerp proberen we dus altijd ruimte te zoeken om deze twee elementen te combineren om het gebruik, de beleving en natuurwaarde van het groen te vergroten. Routestructuur koppelen Mensen gebruiken de openbare ruimte heel vaak om zich te verplaatsen. Om de beleving van groen te bevorderen is aansluiten bij de (veel gebruikte) routes een voor de hand liggende strategie. Met het begeleiden van routes met verschillende typen groen bevorderen wij andersom de herkenbaarheid.4.5 Duurzame instandhouding garanderen Het openbaar groen vertegenwoordigt een gemeenschappelijk kapitaal. In de aanleg en het onderhoud investeert de gemeente Vlaardingen tijd en geld. Het maatschappelijk rendement is hiervoor overduidelijk aangetoond. Het duurt vaak jaren voordat een gewenst eindbeeld is bereikt. Verwaarlozing kan daarom een dure en tijdrovende vervangingsronde betekenen. Alle reden dus om op verantwoorde wijze met dit kapitaalgoed om te gaan en kapitaalvernietiging te voorkomen. We hanteren de volgende spelregels: § We stellen kwaliteit voor kwantiteit § We kiezen een realistisch en uitvoerbaar kwaliteitsniveau blad 17 van 72
 20. 20. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen § We plaatsen het juiste groen op de juiste plaats § We doen standaard een groentoets in alle (nieuwe) projecten. § We kiezen voor een pragmatische beheerstrategie Kwaliteit voor kwantiteit Om de beplanting en met name bomen goed tot hun recht te laten komen en kwaliteit te bereiken en te behouden moet er voldoende ruimte zijn, zowel ondergronds als bovengronds. Met name wat betreft bomen moeten we voorwaarden scheppen voor voldoende ruimte voor lange tijd. Vanwege de specifieke problemen met zetting geldt in Vlaardingen: Liever een paar goede bomen met voldoende ruimte dan een hele rij kwakkelende exemplaren". Bij bestaande knelpunten kiezen we daarom niet voor pappen en nathouden, maar voor een duurzame kwalitatief hoogwaardige oplossing. Ook als dat, om financiële of praktische redenen, minder groen betekent. Realistisch kwaliteitsniveau Vlaardingen streeft naar een realistisch en betaalbaar onderhoudsniveau. Zo garanderen we een constant niveau met verantwoorde inzet van middelen en minimale "maatschappelijke kosten". Dat wil zeggen dat aanpassingen of besparingen in het groen niet worden afgewenteld op andere sectoren of omgekeerd. Er wordt zoveel mogelijk samen gewerkt met andere disciplines om efficiënt en kostenbesparend te werken. Het juiste groen In nieuwe plannen en bij vervangingen kiezen we alleen voor eerste klas plantmateriaal en een goede voedingsbodem. Het assortiment moet passen bij onze plaatselijke omstandigheden (beschikbare ruimte, bodem, licht, klimaat) en geschikt zijn voor het beoogde doel. Hiermee voorkomen we toekomstige teleurstellingen. Groentoets Voor een duurzaam groenbeheer in de toekomst moeten we al in de planfase rekening houden met het groen. Om het groen een prominentere en meer proactieve rol te geven in de planvorming binnen de gemeente, zullen alle nieuwe stedenbouwkundige plannen worden voorzien van een groentoets en krijgen (her)inrichtingsprojecten een beheerparagraaf met effecten op kwaliteit, onderhoudsaspecten en kosten. Toekomstige beheerproblemen moeten daarmee voorkomen worden. Pragmatische strategie In het beheer en onderhoud van alle dag voorkomen we knelpunten en kostenposten in de toekomst en handelen met respect voor natuur en milieu.4.6 Ecologie verrijken Vlaardingen erkent de waarde van groen als longen van de stad. Vlaardingen blijft zich daarom ook inzetten voor ecologisch groen op plekken waar het kan. Ze formuleert daarom de volgende spelregels: § We versterken de ecologische structuren waar het kan. § We vergroten de biodiversiteit zoveel mogelijk Ecologische structuur Het buitengebied naar binnenhalen via de ecologische structuren, draagt bij aan de belevingswaarde van het groen in de stad. De waterstructuur gebruiken we als aanknopingspunt. Biodiversiteit Door afgestemd beheer vergroten we de biodiversiteit. Bijzondere plantensoorten krijgen een kans en dat trekt vervolgens weer vlinders en insecten aan, enzovoort. In het beheer kiezen we daarom voor een op ontwikkeling gerichte aanpak. In nieuwe plannen kijken we naar de inpassing van ecologisch groen. blad 18 van 72
 21. 21. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groenAnalyse blad 19 van 72
 22. 22. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen 5 Sterke structuren Vlaardingen streeft naar een sterke groenstructuur en een robuust netwerk. Hiervoor spraken we daar de volgende spelregels over af: § We versterken de groenstructuren door aan te sluiten bij andere ontwikkelingen. § We koesteren bomen als dragers van de groenstructuur § We laten groen en water elkaar versterken § We koppelen de routestructuur zo veel mogelijk aan de groenstructuur Dit zijn algemene gedragsregels, hierop gaat zij de komende jaren haar groene plannen en activiteiten toetsen. Er zijn echter ook specifieke kansen en tekortkomingen die om een actie vragen.5.1 Opbouw vanuit historie Dijken en kades De gemeente Vlaardingen is ontstaan als havenstad aan een zijtak van de Maas. Het oude centrum van Vlaardingen ligt nabij de Oude Haven. De oude kades die de stad beschermen tegen het water van de Maas, zijn nog herkenbaar: Maassluissedijk, Korte dijk, Westlandseweg, Mr. LA Kesperweg en de spoordijk langs de Deltaweg en de Vulcaanweg. Deze dijken hebben een cultuurhistorische en structuurbepalende betekenis. Op onderstaande kaarten is de ruimtelijke indeling van de gemeente Vlaardingen omstreeks 1880 en 2011 weergegeven. Vlaardingen omstreeks 1880 (links) en omstreeks 2010 (rechts) Klavertje Vier Inmiddels is Vlaardingen uitgegroeid tot een respectabele en groen stad. De indeling van Vlaardingen is te typeren als een Klavertje Vier. Vlaardingen als "klavertje vier" met de Broekpolder als vierde (groen) klaverblad blad 20 van 72
 23. 23. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen Het klavertje is als volgt opgebouwd. § De bladnerven de Vlaardingse Vaart en de A20. § Broekpolder Het meest opvallend is dat één van de vier blaadjes een volledig groen gebied is: de Broekpolder. Het zuidelijk deel van de Broekpolder is ingericht met intensieve recreatie met horeca, het noordelijk deel is golfbaan. Bestuurlijk is 2 ervoor gekozen om de Broekpolder niet te bebouwen, maar te behouden als groen uitloopgebied met recreatieve doeleinden en in samenwerking met de Federatie Broekpolder om te vormen naar een Natuurkerngebied waarbij de Vlaardingse Vaart met zijn oevers een belangrijke rol speelt. De consequentie van dit beleid is dat er in de stad meer verdicht moet worden. § Stedelijk gebied De overige drie klaverblaadjes zijn, de woon- en centrumgebieden van Vlaardingen. Binnen het type gebied "stedelijk gebied" is een indeling te maken in bebouwingsdichtheid: Bij meer dan 30 woningen per hectare spreken we van centrumstedelijke gebieden. § Groene harten Elk stedelijk klaverblad heeft een park als groen hart. Ook ligt er langs en door ieder klaverblad een groenstructuur van enige omvang met routes waarlangs men kan recreëren. Met name de fietspaden hebben een belangrijke functie in de beleving van het groen en in het toegankelijk maken van het groen in en buiten de stad. Het centraal gelegen park ’t Hof- Oranjepark is een ontmoetingsplek voor alle Vlaardingers. § Buitengebied Ten westen van de stad liggen de Aalkeetpolders, ten noorden ligt de Holierhoekse polder. In feite behoort ook de Broekpolder hiertoe. Het buitengebied van Vlaardingen is open en weids en toegankelijk voor recreanten zoals fietsers en wandelaars. Niet direct herkenbaar in het klavertje 4, maar wel van groot belang voor Vlaardingen: § Rivierzone De grote bedrijventerreinen langs de Maas: industrie, "schone" (groot)handelsbedrijven en kantoren. Grotere bedrijven en industrielocaties zijn Hoogstad, Groot Vettenoord, De Vergulde Hand, ’t Scheur, het havengebied rondom de Koningin Wilhelminahaven en de Vulcaanhaven.5.2 Analyse ruimtelijke structuren Als we ruimtelijke opbouw van Vlaardingen nader analyseren komen we tot de volgende schematische indeling: legenda: stedelijk gebied grotere bedrijventerreinen cultuurhistorische dijk buitengebied rijksweg (toekomstig) spoorlijn water Ruimtelijke structuur van Vlaardingen, aan drie zijden grenzend aan groen of water 2 Voor de Broekpolder wordt een apart beleid- en beheerplan opgesteld, dat later aan het groenbeleid wordt toegevoegd. blad 21 van 72
 24. 24. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groenAls we uiteenrafelen en verfijnen komen we tot de volgende belangrijke structuren van de stad diebepalend zijn voor de beleving en oriëntatie van de stad:§ Hoofd-groenstructuur het groene raamwerk op stedelijk niveau bestaande uit de het netwerk van grote groenelementen zoals parken en lijnvormig groen zoals wegbegeleidende beplanting.§ Boomstructuur Bomen vormen een dragend onderdeel van de hoofd-groenstructuur. Waardevolle en monumentale bomen vormen een bijzonder en apart vastgelegde en beschermde categorie (zie bijlage 4).§ Wijk-groenstructuur de groen- en speelvoorzieningen binnen de wijken.§ Waterstructuur het netwerk van grote en kleine waterlopen, vijvers en plassen§ Routestructuur de hoofdontsluitingswegen voor auto en fietsverkeer,§ Ecologische structuur ecologische raamwerk van ecologische beheerde bermen en oevers, gecombineerd met ecologische hotspots als wadis en heemtuinen.Hieronder zijn drie structuren weergegeven. In de bijlage 2 tot en met 8 zijn detailkaarten opgenomen.Groenstructuur (links), waterstructuur (midden) en routestructuur (rechts) in VlaardingenWat direct opvalt, is dat de structuren sterk samenhangen. Het hoofdwegennet wordt in grote matebegeleid door boomstructuren. Naast de hoofdwegen zijn er belangrijke recreatieve routes die degrotere groengebieden met elkaar verbinden en toegankelijk maken. Ook deze routes vallengrotendeels samen met de hoofd-groenstructuur.De belangrijkste waterlopen zijn de Maas, de Oude haven en de Vlaardingse vaart. Groenstructuren enwaterstructuren zijn vaak aan elkaar gekoppeld, omdat oevers over het algemeen eengroene invulling hebben. Het ecologische netwerk steunt voor een belangrijk deel op de ecologischbeheerde wegbermen en oevers. Verbindingen naar het buitengebied via deze routes zijn vanlevensbelang voor de aanwezigheid van fauna. blad 22 van 72
 25. 25. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen In de wijk- groenstructeren herkennen we de ontstaansgeschiedenis van Vlaardingen. De groene elementen sluiten niet persé aan op de stedelijke structuur, maar vullen deze, elke met hun eigen karakter in. Hieronder de belangrijkste kenmerken van het groen in de verschillende wijken. Holy Vlaardinger ambacht Centrum en vooroorlogse wijken Vlaardingen west Rivierzone Bloemkoolwijk met veel kleinschalig groen, velden, parken en brede groenbuffers Holy Ecologisch groen Zetting beïnvloedt groen Park en Groene wiggen en randen als groene dragers Vlaardinger Ambacht Bloesemlandschap: fleur en kleur in het groen Stadspark Voor alle Vlaardingers, Centrum en vooroorlogse Weinig groen, maar wel met impact wijken Relatief veel monumentale bomen Zetting in niet onderheid gebied Groen van woningbouwcorporaties. En VVEs bepaalt straatbeeld Vlaardingen west Voorzieningsstroken, wadi’s en randgroen als groene dragers Waterwijk met oppervlaktewater en natte groeiomstandigheden Rivierbeleving staat voorop Rivierzone Weinig groen, wonen en werken In het kader van dit groenplan zijn de wijken en stadsdelen grondig gescreend. Er is gekeken naar verbeterpunten op het gebied van inrichting, gebruik en beheer. De kleinschalige, verbeterpunten zijn op de beheerafdeling bekend.5.3 Kansen en zorgen Ten aanzien van de structuur constateert de gemeente Vlaardingen de volgende zorgen: o De groene hoofd(boom)structuur is niet sluitend; er ontbreken stukken. o Delen van de bestaande boomstructuur worden bedreigd door uitval en ziekte, mede door slechte groeiplaatsomstandigheden. o Andere delen van de boomstructuur veroorzaken problemen door wortelopdruk. o De ecologische structuur vertoont losse eindjes. Verbindingen zijn onderbroken. o De (extra) financiële ruimte voor het vervangen of nieuw inrichten van groen is steeds kleiner. o In de wijk-groenstructuren zijn veel kleinschalige verbeterpunten gesignaleerd. Kansen zijn: o Bij nieuwe ontwikkelingen krijgt het aansluiten bij de groenstructuur een steeds prominentere plaats. o Het streven naar uitbreiden van de hoeveelheid oppervlaktewater gecombineerd met groen en ecologie. In bijlage 9 zijn deze items vertaald in een strategie met concrete ambities en verbeterpunten. blad 23 van 72
 26. 26. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen 6 Veelzijdig gebruik en beleving Groen is er voor de burgers; zij gebruiken en beleven het groen. Dit willen we stimuleren. Eerder in dit plan spraken we daar de volgende spelregels voor af: § Wij stellen het gebruik van groen voorop. § We maken groen beleefbaar. § We werken samen aan groen. Dit zijn algemene gedragsregels. Er zijn echter een aantal specifieke inrichtings- en beheereisen te noemen die de verschillende vormen van gebruik en beleving waarborgen. We gaan in op: o ontmoeten en verblijven o spelen o sport en recreatie o honden o evenementen en tijdelijke bestemmingen o participatie6.1 Ontmoeten en verblijven Groenzones, parken zoals t Hof en Oranjepark en plantsoenen hebben een belangrijke functie als ontmoetings- en verblijfplek voor mensen in de wijk. Met name in wijken met veel hoogbouw heeft het openbaar groen een extra functie als gemeenschappelijke tuin. Dit type gebruik stelt de volgende eisen aan inrichting en beheer: § Sociale veiligheid: omliggende bosschages moeten de zichtbaarheid niet ernstig belemmeren. § Beschutting: beplanting of bomen creëren beschutting tegen wind, zon, regen en kou. § Functioneel: de groenvoorziening sluit aan bij de doelgroep en het gebruik. § Beheer op orde: het groen moet schoon, heel en veilig zijn6.2 Spelen Buiten spelen is belangrijk voor kinderen. Niet alleen om fysiek bezig te zijn, maar ook om andere kinderen te ontmoeten. Groene ruimte die uitdaagt tot spelen is een waardevolle aanvulling op de leefomgeving van kinderen. Buiten spelen kan vorm krijgen in een formele speelplek (met toestellen), maar ook als informele speelplek (wadis, ruige bermen, grasvelden, bosjes om in te verstoppen). Natuurlijke elementen op een speelplek bieden allerlei soorten spel op een niet conventionele wijze. Bij natuurlijk spelen zijn het groen en de aanwezige natuurlijke materialen het onderwerp en de omgeving van het spel en dienen dus niet als randbekleding of decor zoals bij de geijkte speelvoorzieningen. De speelplek daagt uit tot creativiteit en inventiviteit: kinderen scheppen hun eigen fantasiewereld en gaan uit op ontdekkingstocht. Met het struinbos in de Broekpolder wordt het natuurlijke spelen in Vlaardingen vormgegeven. blad 24 van 72
 27. 27. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen De locaties van de formele speelplekken zijn opgenomen in het Speelruimteplan, net zoals de algemene uitgangspunten die betrekking hebben op de inrichting- en beheereisen voor het groen op en rond speelplekken. § Differentiatie meer natuurlijke speelmogelijkheden op bestaande en nieuwe plekken § Niveauverschillen hoogteverschillen in maaiveld en beplanting maken spelen aantrekkelijk. § Fysieke veiligheid geen giftige en doornige planten. groenstroken kunnen speelplaatsen afschermen van wegen en water. § Sociale veiligheid: omliggende bosschages moeten de zichtbaarheid niet ernstig belemmeren. § Beschutting: beplanting of bomen creëren beschutting tegen wind, zon, regen en kou. § Functioneel: de groenvoorziening sluit aan bij de doelgroep en het gebruik. § Beheer op orde: adequaat beheer (inspecteren en repareren) waarborgt de veiligheid.6.3 Sport en recreatie Sport en recreatie vindt plaats op speciale sportcomplexen en in groenstroken en grotere groengebieden, zoals de Broekpolder, waar fiets- en wandelpaden liggen die de verbindingen vormen naar het recreatie gebied van Midden Delfland. Voor optimaal gebruik is de bereikbaarheid van de sportcomplexen en de grotere groengebieden vanuit de wijken essentieel. De volgende specifieke inrichtings- en beheereisen kunnen we vermelden: § Langzaam verkeer de inrichting afstemmen op faciliteren en begeleiden van recreatief gebruik zoals wandelen en fietsen § Verkeersveiligheid inrichting overzichtelijk houden zodat men elkaar kan zien § Sociale veiligheid Zichtbaarheid niet belemmeren § Veilig door beheer grasbermen kort maaien en overhangende takken tijdig snoeien.6.4 Honden Sinds 2004 kent Vlaardingen een vastgesteld hondenbeleid. Binnen het stedelijk groen speciale uitlaatgebieden aangewezen. In deze gebieden wordt het maaibeheer en onderhoud afgestemd op het hondenbeleid. Uitgangspunt is dat kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides verboden zijn voor honden vanwege de hygiëne. Ook liggen de hondenuitlaatgebieden buiten de ecologische zones, blad 25 van 72
 28. 28. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen ecologische hotspots en heemtuinen om verstoring te voorkomen. Soms wordt een compromis gezocht en wordt voor de honden een strook van 1,5 meter breed langs een wandel- of fietspad kort gemaaid. Vanuit het hondenbeleid worden aan de specifiek aangewezen hondenuitlaatgebieden de volgende inrichting- en beheereisen gesteld: § Ecologie sparen hondenuitlaatgebieden liggen buiten de ecologische zones, hotspots en heemtuinen. § Gras maaien op hondenuitlaatlocaties moet het gras kort gehouden worden.6.5 Evenementen en tijdelijke bestemmingen In Vlaardingen is in één groengebied een evenemententerrein aangelegd, namelijk in het Oranjepark. Voor het houden van een evenement is een evenementenvergunning nodig. Aan de vergunning worden voorwaarden verbonden met betrekking tot gebruik en duur van het evenement. Geen evenementen mogen plaatsvinden in het park ’t Hof, Natuurpark Holy, Heemtuin in Westwijk, op de ecologische hotspots en in de ecologische hoofdstructuur. Deze plekken zijn te gevoelig voor schade en verstoring. Voor het organiseren van evenementen en activiteiten in de openbare ruimte geldt een vastgesteld Evenementenbeleid. Daarnaast is de KBB van toepassing (Kwaliteitseisen en Beheerrichtlijnen Boombeheer 2007) en eventueel andere aanvullende eisen. Braakliggende terreinen kunnen een negatieve invloed hebben op de beleving van de wijk. Het openbare karakter van een plek kan aanleiding zijn om een locatie tijdelijk een functie te geven als groene ruimte, bijvoorbeeld trapveld. Initiatieven vanuit burgers zijn daarbij welkom: zij zijn het die de ruimte gebruiken. Braakliggende terreinen die tijdelijk een openbaar karakter hebben maar die niet in eigendom zijn van de gemeente, worden niet door de gemeente onderhouden. Indien een evenement of tijdelijke bestemming wordt georganiseerd in het groen, dan gelden de volgende voorwaarden: § Toets evenementenbeleid is de ruimte gevoelig voor betreding of berijding worden er maatregelen genomen om schade aan groen en overige elementen te voorkomen alle aangebrachte schade wordt vergoed door de initiatiefnemer § Toets KBB past de activiteit binnen de Kwaliteitseisen Beheerrichtlijnen Boombeheer 2007 § Nadruk op tijdelijkheid passende inrichting met nadruk op tijdelijkheid § Verantwoordelijkheid de organisatie of eigenaar van de tijdelijke activiteit is verantwoordelijk voor het beheer en voor het schoon opleveren van het terrein. § Randvoorwaarden scheppen door beheer gras kort en terrein schoon, heel en veilig houden. blad 26 van 72
 29. 29. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen6.6 Participatie door gebruikers De gemeente Vlaardingen vindt het belangrijk om de meningen van de gebruikers mee te nemen bij de planvorming en voor de inrichting en beheer. Bij ontwikkelingen in de buitenruimte betrekken we graag burgers. Afhankelijk van de (on)mogelijkheden kiezen we bewust voor een bepaald participatieniveau. Dit voorkomt frustraties bij de betrokken partijen. Concreet ontplooit en stimuleert de gemeente de volgende participatie-activiteiten: § Consulteren Bij grote groenprojecten maken we met regelmaat gebruik van een panel dat bestaat uit betrokken bewoners. Ook kunnen bewoners participeren via een bewonersbegeleidingsgroep. § Informeren Via de leefbaarheidplatforms, website en andere media informeren wij burgers over ambities en plannen en kunnen zij vragen stellen met betrekking tot de buitenruimte. § Klankborden Regulier overleg plaats met de plaatselijke belangengroep “Stichting Boombehoud Vlaardingen”; § Initiatieven Adopteren van groen door een bewonersgroep kan onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden. Kleur en fleur aanbrengen met bijvoorbeeld geveltuintjes is ook een mogelijkheid. Actieve betrokkenheid in beheeractiviteiten heeft minder prioriteit. Ervaring heeft geleerd dat dit onderhoud veelal een tijdelijk karakter heeft.6.7 Kansen en zorgen Als we de verschillende specifieke eisen ten aanzien van gebruik en beleving vertalen in kansen en zorgen, zien we een lijst met kansen en een grote zorg: Kansen: o Groen en groenbeheer heeft een sterke faciliterende rol voor diverse gebruiksvormen. Bij ontwikkelingen op die terreinen kan groen meeliften. o Bij bijzondere gebruiksvormen (honden, evenementen) is de omgang met groen gereguleerd. o Groene ruimte gevraagd voor verblijven, ontmoeten en recreëren o Groene ruimte gevraagd voor sport en spel ter bevordering van de gezondheid van mensen o In hoogbouwwijken extra aandacht voor verblijfsgroen of gezamenlijke tuin o Groen decor gevraagd voor tijdelijke bestemmingen o Stimuleren particulier groen, ook groen te houden in plaats van te verharden (parkeren of minimaal onderhoud) Zorgen: o Door de beperkte financiële middelen hebben we de burger weinig luxe te bieden. De strategie is gericht op duurzaam in stand houden van het groen. Binnen die kaders willen we de burgers alle ruimte geven om mee te denken en mee te praten. Ruimte voor extras (kleur en fleur) is er niet. Dit alles leidt niet tot concrete verbeterpunten. Bij het verzilveren van de kansen heeft groen niet het voortouw, maar benut de kansen. Veel praktische zaken worden (al) in het reguliere (beheer)proces meegenomen. Bijzonder aandachtspunt is en blijft het betrekken van de burger bij het openbaar groen, maar daarbij eerlijk zijn over de mogelijkheden en de onmogelijkheden. blad 27 van 72
 30. 30. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen 7 Trots op ecologie Vlaardingen is al ruim 40 jaar bezig met ecologisch beheer en heeft daarmee al veel moois bereikt. Ze formuleerde daarom al de volgende spelregels: § We versterken de ecologische structuren waar het kan. § We vergroten de biodiversiteit zoveel mogelijk. Dit zijn algemene gedragsregels. Hierop gaat Vlaardingen de komende jaren haar groene plannen en activiteiten toetsen en afstemmen. Er zijn echter ook specifieke kansen en zorgen die om een actie vragen. We gaan in op: o netwerk en biodiversiteit o ecologische hotspots o water, oevers en wadis o ecologisch beheer7.1 Netwerk en biodiversiteit Vlaardingen beschikt over een aaneengesloten ecologisch netwerk van brongebieden, linten en hotspots. In het hoofdstuk over structuren werd daar al op ingezoomd. Het meeste ecologisch groen bevindt zich niet in de directe woonomgeving, maar in de bredere groenzones en aan de randen van de wijken. Zie ook de kaart in bijlage 3. Door de bewoners wordt deze zonering gewaardeerd. Natuurlijk groen vindt men positief, maar te veel ecologisch groen in de directe woonomgeving wordt als minder netjes ervaren.7.2 Hotspots Ecologische hotspots zijn enkele bijzondere waardevolle plekken met hoge ecologische waarde, met name voor een specifieke soort plant of dier. Bekende hotspots zijn de Heemtuin in Westwijk en een natuurpark in Holy-Noord. Beide gebieden hebben een educatieve functie, een parkfunctie en een functie als brongebied. De zaden uit dit gebied worden namelijk in de rest van de stad gebruikt als bronmateriaal. Daarnaast beschouwen we water, natuurvriendelijke oevers en wadis als ecologische hotspots. Ook specifieke moerasgebiedjes en poelen met hun bijbehorende biotoop voor onder andere orchideeën en amfibieën zijn door de gemeente benoemd als hotspot.7.3 Water Water heeft een grote directe relatie met groen. Water en groen kunnen elkaar versterken, mits ze goed worden ingepast. Een aantal oevers in Vlaardingen heeft een natuurlijk karakter en wordt als natuurvriendelijke oever beheerd. De oevers vormen samen met de naastgelegen groenstrook een ecologisch netwerk. Vlaardingen streeft ernaar om zoveel mogelijk waterpartijen die grenzen aan een ecologische zone op een natuurlijke manier (zonder beschoeiing) aan te leggen. blad 28 van 72
 31. 31. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen De waterkansenkaart uit het Waterstructuurplan augustus 2009 is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarop staat aangegeven welke kansen er bij nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van water maar ook met betrekking tot natuurvriendelijke oevers, zie bijlage 10.7.4 Wadis Op enkele plekken wordt de groenzone gebruikt als tijdelijke waterbergingslocatie. Regenwater wordt langer vastgehouden zodat het niet in de riolering wegstroomt maar ter plaatse in de grond kan zakken of wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Deze zogenaamde wadis hebben vaak een natuurlijk karakter. Het maaibeheer wordt indien mogelijk op natuurlijke wijze uitgevoerd, zodat er lang gras staat en kruidengroei zich kan ontwikkelen. Deze ruigte biedt een diversiteit aan flora en fauna en geeft een kleurrijk beeld. Met een afgestemde inrichting van bijvoorbeeld hoogteverschillen en bruggetjes, zijn wadis een extra spelaanleiding voor kinderen. Bovendien dragen wadis bij aan de natuurbeleving van burgers en de bewustwording van de waterkringloop.7.5 Ecologisch beheer In Vlaardingen wordt onderscheid gemaakt tussen twee beheervormen, namelijk het ecologisch beheer en het regulier beheer. Ecologisch beheer wordt toegepast in de ecologische groenstructuur en op geïsoleerde stukken groen, die een bijzondere waarde hebben of een ecologische ‘hotspot’ betreffen. Ecologisch beheer is gericht op de natuurpotenties van het groen. Het beheer wordt afgestemd op het vergroten van de biodiversiteit en soortenrijkdom door bijvoorbeeld verschraling of extensief maaibeheer toe te passen. Stroken smaller dan 1,5 meter worden niet ecologisch opgewaardeerd omdat de ecologische potentie gering is. In specifieke gevallen (hotspots) wordt de aanleg en het beheer afgestemd op bijzondere natuurwaarden. Vlaardingen heeft de richtlijnen voor ecologische gebieden opgenomen in de Standaard Uitvoeringseisen Vlaardingen (SUV). Daarnaast zijn de richtlijnen van CROW ten aanzien van ecologisch beheer van toepassing verklaard. Bestrijdingsmiddelen Ook in het regulier beheer wil Vlaardingen milieubewust en duurzaam werken. Sinds 1985 past de gemeente Vlaardingen geen chemische bestrijdingsmiddelen meer toe in het groen en op verharding. Het uitspoelen van chemische bestrijdingsmiddelen heeft een zeer negatieve invloed op milieu en water. Daarnaast zorgen residuen van bestrijdingsmiddelen, bij baggerwerkzaamheden van watergangen, voor hoge verwerkingskosten van de vrijkomende bagger.7.6 Kansen en zorgen Ten aanzien van ecologie constateert de gemeente Vlaardingen de volgende zorgen: o De ecologische structuur vertoont losse eindjes. o De biodiversiteit van verbindingen (smalle bermen) schiet te kort. o Budgetten voor het maatwerk-beheer voor de ecologische gebieden staan onder druk. blad 29 van 72
 32. 32. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groenKansen zijn:o Waterkansenkaart biedt allerlei aanleidingen om water en ecologie te combineren en het netwerk te sluiten.o Het aanleggen van natuurvriendelijk oevers staat in een positief daglicht.o Bij nieuwe ontwikkelingen inzetten mag ingezet worden op van wadis. Dit combineert goed met de behoefte aan meer natuurlijke speelplekken.o Expertise en (bron)materiaal voor ecologisch beheren is bij in de gemeentelijke organisatie aanwezig.Deze items zijn grondig geïnventariseerd. In hoofdstuk in bijlage 9 zijn deze vertaald in concreteambities en verbeterpunten. blad 30 van 72
 33. 33. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen 8 Blijvend en duurzaam groen Vlaardingen streeft naar een blijvend en duurzaam groenareaal. We spraken daar eerder al de volgende spelregels voor af. § Kwaliteit voor kwantiteit § Het juiste groen op de juiste plaats § Realistisch en betaalbare kwaliteitsambitie § Standaard een "groentoets" in projecten. § Een pragmatische beheerstrategie Deze spelregels zijn mede ingegeven door een aantal specifiek Vlaardingse beheerproblemen. De meest voorkomende beheerproblemen zijn: o wateroverlast en beperkte ondergrondse groeiruimte door zetting o wortelopdruk in verharding en overlast door takken door verkeerde combinatie van groeiplek en soort. o gevoeligheid voor ziekten, plagen en stormschade. Deze effecten kunnen elkaar versterken: zo zorgt een kleine groeiplaats een boom gevoelig voor ziektes. Het is wettelijk verplicht om problemen die bedreigend zijn voor de veiligheid of de volksgezondheid, direct op te lossen. Op dit moment zijn er zijn er vaak extra beheermaatregelen nodig om te voorkomen dat er onveilige of ongewenste situaties ontstaan. De sleutel tot de oplossing ligt op de combinatie van adequaat beheer en een goed ontwerp. Vandaar dat dit hoofdstuk start met deze twee themas en vervolgens stilstaat bij de knelpunten.8.1 Samenstelling en kwaliteit groen Anno 2011 Vlaardingen beschikt over circa 240 hectare groenareaal binnen de bebouwde kom. In de figuur is de verdeling van het huidige groenareaal in de gemeente weergegeven. Van de 240 hectare bestaat het merendeel, namelijk 68% ofwel 162 hectare, uit Areaal Openbaar Groen Vlaardingen kruidenrijk grasland/bermen. 18% van het totale groenareaal, ofwel 44 hectare bestaat uit bosplantsoen. De overige 14%, Bosplantsoen ofwel 34 hectare bestaat Beplantingen Heesters Hagen voornamelijk uit beplantingen Wisselperken & Rozen zoals heesters, bodembedekkers Gazon Kruidenrijkgrasland bermen en hagen. Siergroen zoals rozen en wisselperken beslaat ongeveer 1% van het groenareaal in de stad. Daarnaast heeft Vlaardingen ruim 26.000 bomen. Van deze bomen staat circa 78% in groenstroken en circa 22% in verharding. Daarnaast is een groot aantal bomen opgenomen in groengordels (bosplantsoen) die niet als solitaire bomen zijn opgenomen. blad 31 van 72
 34. 34. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groenKwaliteitIn mei 2011 heeft Oranjewoud een meting uitgevoerd waarbij op 70 plekken verspreid over degemeente, de kwaliteit van het groen is gemeten conform landelijke kwaliteitsnormen uitgedrukt in 3kwaliteitsniveaus, van zeer hoog tot zeer laag . Daarbij is gekeken naar drie aspecten. Zie ookonderstaande figuur. Totaalbeeld per aspect Algemene omschrijvingen Zeer hoog: nagenoeg ongeschonden 100% Zeer hoog 90% Hoog Hoog: heel, netjes, mooi en 80% Basis comfortabel 70% Laag 60% Zeer laag Basis: functioneel en standaard, 50% wel wat op aan te merken 40% 30% Laag: schade, vuil, discomfort of 20% enige vorm van hinder 10% 0% Zeer laag: Veel schade en erg vuil, Technische Verzorging Sierwaarde kapitaalvernietiging, functieverlies, Staat juridische aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid§ Sierwaarde: het type groen, de variatie, kleur en fleur. Komen er bijvoorbeeld veel bloembakken voor, staan er bloeiende heesters of vormbomen of ziet de grasberm er kleurrijk uit. conclusie: een derde deel springt eruit, een derde is standaard en een derde is sober.§ Technische staat: een kwaliteitskenmerk waarmee de technische of vakkundige eisen die gesteld worden aan verharding, groen en meubilair worden aangegeven. Dit wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in eisen over het maaibeeld van gras en het snoeibeeld van een haag. conclusie: ruim 85% van het groen scoort basis tot hoog. Grasvelden en heesterbeplanting scoren vaak (te) laag.§ Verzorging: een kwaliteitskenmerk waarmee de eisen voor schoonheid en netheid worden aangegeven. Dit wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in eisen over de toegestane hoeveelheden onkruid en zwerfvuil in het groen. conclusie: zwerfvuil, 90% is matig schoon tot schoon. Onkruid in beplantingen, in 30% van het groen is een aanzienlijke hoeveelheid onkruid in de beplanting zichtbaar.3 Deze niveaus lopen parallel met de niveaus van het CROW-systeem: A+, A, B, C, D blad 32 van 72
 35. 35. Groenplan gemeente Vlaardingen Vlaardingen blijvend groen De beleving van de burger vinden we terug in de de Lemon-enquête. In 2010 bleek daaruit dat de Vlaardingse bevolking de aanwezigheid van groen belangrijk vindt in de woonomgeving. De burgers waarderen de groenvoorzieningen gemiddeld met een rapportcijfer 7,0 (= basis/hoog). In bijlage 11 worden de scores per aspect kort toegelicht.8.2 Relatie inrichting en beheer van groen Vlaardingen streeft naar een gezond groenareaal. Dat betekent dat de huidige knelpunten moeten worden opgelost en dat beheerproblemen in de toekomst moeten worden voorkomen. Ontwerp Realisatie Bewaken Initiatief Met name bomen zorgen momenteel voor de nodige hoofdbrekens. Jammer, want elke boom vertegenwoordigt een flinke tijdsinvestering Bij de aanleg van nieuw groen hanteren we het Programma Technische Beheer uitgangspunt het juiste groen op de juiste plaats. van eisen uitwerking Dit betekent dat de groeiplaatsomstandigheden geschikt moeten zijn, zodat het groen voldoende ruimte krijgt om tot volle wasdom te komen. Vroegtijdig in de planfase wordt het principe beheerbewust ontwerpen toegepast, zodat ook in een stedenbouwkundig ontwerp voldoende ruimte voor groen wordt benadrukt. Het beoogde beheerniveau wordt als input meegegeven voor het ontwerp. Daarnaast geldt bij het beheer van groen het principe van "ontwerpbewust beheren". Er wordt gestreefd om het beheer af te stemmen op het gekozen ontwerp. Uitgangspunten bij inrichting Bij nieuwe ontwikkelingen of herinrichtingen hebben we zowel voor het reeds aanwezige groen en voor het nieuw aan te leggen groen uitgangspunten geformuleerd. Om voldoende kritische massa te hebben streeft Vlaardingen naar een aandeel groen en water van minimaal 20% van het oppervlak in de groenstedelijke gebieden en minimaal 10% aan groen in de centrumstedelijke gebieden. Speciale aandacht is er voor bomen in bestaande en nieuwe situaties: Bestaand groen van goede kwaliteit passen we duurzaam in volgens de afpelmethode: · Inventariseren en kwaliteit bepalen van de bomen; · Eventuele aanleghoogte vaststellen; · Behoudenswaardige bomen bepalen (bomen van voldoende kwaliteit en toekomstverwachting); · bij planvorming behoudenswaardige bomen opnemen in een Programma van Eisen. blad 33 van 72

×