Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Տարեկան հաշվետվություն

587 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Տարեկան հաշվետվություն

 1. 1. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ<br />
 2. 2. Ստեղծածուսումնականնյութեր. <br />Համակարգչիվնասակարազդեցությունըմարդուօրգանիզմիվրա<br />http://www.slideshare.net/MyNameIsNara/presentation1-6518441<br /> <br />ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ: ՎԻՐՈՒՍՆԵՐ, ՀԱԿԱՎԻՐՈՒՍՆԵՐ: <br />http://www.slideshare.net/MyNameIsNara/el-post<br /> <br />ԻՆՏԵՐՖԵՅՍԸ ԵՎ ԴՐԱ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ <br />http://www.slideshare.net/MyNameIsNara/interface-6518417<br /> <br />«Արտաքինհիշողսարքեր<br />http://www.slideshare.net/MyNameIsNara/external-memory-6518183<br /> <br /> <br />ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԿՐՈՂՆԵՐ<br />http://www.slideshare.net/MyNameIsNara/hdd-6518283<br /> <br />Դաս Notebook ծրագրով /տեղադրված է SkyDrive – ում/<br />http://cid-526f31caf7e831de.office.live.com/self.aspx/%D5%8F%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/das.notebook<br />
 3. 3. Ստեղծելեմ 2 փոքրիկտեսադասեր.<br />Նամակիուղարկումխմբերին` օգտվելովհասցեներիգրքից /Live@edu/<br />http://www.youtube.com/watch?v=5xH50FZcJNc<br />Խմբիստեղծումէլ.փոստում և հնարավորգործողություններիկատարում /քննարկումներիկազմակերպում, մարդկանցհրավիրում` միանալուխմբին, ընդհանուրSkyDrive ուէլ.փոստիհասցե և այլն/:<br />http://www.youtube.com/watch?v=wOdHqbJ57Lc<br />
 4. 4. ՄասնակցելեմՀանրակրթական Դիջիտեք 2011 –ԻՆ այսաշխատանքով<br />Պատկերի /իրերի, սենյակների և այլնի/ 3dներկայացումըPhotosynthծրագրիօգնությամբ<br />http://photosynth.net/view.aspx?cid=12771c6d-4c1e-4941-81cb-a49bc3a9fe73<br />
 5. 5. ՂեկավարելեմՀանրակրթական Դիջիտեք 2011 –ԻՆ սովորողների 2աշխատանք<br />Նետբուք / Հարությունյան Նելլի աշխատանքը/<br />http://www.slideshare.net/MyNameIsNara/netbook1<br />Բարձր տեխնոլոգիաները մեր կյանքում / Կուջոյան Մանվելի և Մաթևոսյան Դավիթի աշխատանքը/<br />http://www.slideshare.net/MyNameIsNara/ppt0000003-6814137<br />
 6. 6. Մասնակցելեմմայիսյան հավաքին և ներկայացրել եմ այս մեդիադասը<br />Մեդիադաս` Youtubeկայքիցառանցորևէծրագրիօգնությամբֆիլմներբեռնելու, ֆորմատըփոխելումասին:<br />http://www.youtube.com/watch?v=u9iIX8rvrAs<br />
 7. 7. Մասնակցել եմ <<Մայքրոսոֆթ>> -ի կազմակերպած <<Նորարար ուսուցիչների>> ֆորումին, որի ընթացքում ներկայացրել եմLive@eduհամակարգի կիրառմամբ անցկացվող դասի մոդել: Այդ ֆորումի շրջանակներում պատրաստելեմհետևյալ 2 պրեզենտացիաները.<br />Ձևանմուշ / http://www.slideshare.net/MyNameIsNara/vct-armenian-1/<br />Դասի մոդել /http://www.slideshare.net/MyNameIsNara/himnakan<br />
 8. 8. Տարվասկզբինգրելեմ5-6 և 7-9-րդ դասարաններիառարկայականծրագիրը և ուղարկելուսումնականկենտրոնիղեկավարին: Դրականպատասխանստանալուցհետոաշխատելեմայդծրագրերով:<br />
 9. 9. Անցկացրելեմ <<ՄխիթարՍեբաստացի>> կրթահամալիրի, <<Մայքրոսոֆթ>> ընկերության, <<ՖիրմաԱլֆա>> -ի , <<World Vision>> -ի և <<ԿՏԱԿ>> -ի կողմիցկազմակերպվածմիշարքվերապատրաստումներ:<br />
 10. 10. Վերապատրաստումներիանցկացմանհամարստեղծելեմմոդուլներ /1, 2, 3, 4/ և հարցաթեթիկներ, ինչպեսնաևներկայացրելհաշվետվություններ /1, 2/ :<br />
 11. 11. Կայքում տեղադրել եմ <br />մեդիաօլիմպիադայի առաջադրանքներ<br />5-9-րդ <br />դասարանցիների համար:<br />
 12. 12. Միշարքսեմինարներեմանցկացրելնաևմերկրթահամալիրում:<br />Ինչպեսմիշտօգնելեմդասավանդողներին և սովորողներին` իրենցաշխատանքներումծագածխնդիրներիդեպքում, ինչպեսնաևանմիջականորենմասնակցելեմորոշաշխատանքներիկատարմանը /ֆիլմերիստեղծում և այլն/:<br />
 13. 13. Կատարվածաշխատանքներնավելիմանրամասնարտացոլվածենիմամսեկանհաշվետվություններիմեջ /որոնքուղարկվածենteacher-report@mskh.amհասցեին/:<br />ՎԵՐՋ<br />

×