Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΑΙΓΑΙΟ.edu τεύχος #2 -

576 views

Published on

Published in: Technology, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ΑΙΓΑΙΟ.edu τεύχος #2 -

  1. 1. 12 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009Παράλληλες πορείεςΤο ΣΠΑΤΠΕ και MyaegeanΤΟΤΕ: ο «ΣΠΑΤΠΕ», Παναγιώτης Βούρος, 2ησειρά περιβαλλοντολόγων (εισακτέος του Άνθρωποι ΤΟΤΕ & ΤΩΡΑ1988). Συνηθίζουμε να λέμε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι οι Άνθρωποί του. Ότι δηλαδήΤΩΡΑ: ο «MyAegean», Γιάννης Αποστολό- αυτό το υπό τεχνοκρατικούς όρους «ανορθόδοξο πανεπιστήμιο» δε θα είχε καν ξεκινήσειπουλος, 3η σειρά μηχανικών σχεδίασης (εισα- αν δεν το πίστευε και δεν το στήριζε το έμψυχο δυναμικό του. Στη στήλη «Άνθρωποι ΤΟΤΕκτέος του 2002). & ΤΩΡΑ» θα φιλοξενηθούν πρόσωπα και ομάδες, αντιπροσωπευτικές του «Ανθρώπου» τουΗ ζωή τα έφερε έτσι που ενώ ο Γιάννης σπου- Πανεπιστημίου Αιγαίου.δάζει στην Ερμούπολη, ο Παναγιώτης είναι Οι πολιτιστικές ομάδες των φοιτητών αποτελούν ιδιαίτερη πτυχή της ζωής στο Πανεπιστή-την ίδια εποχή υπάλληλος στο Τμήμα Περι- μιο. Είναι οι εξω-ακαδημαϊκές αυτές πρωτοβουλίες που πηγάζουν μεν από τη νεανική ανη-βάλλοντος της νομαρχίας Κυκλάδων στην Ερ- συχία, αλλά έχουν καταφέρει να αποτελούν πολιτιστική δημιουργία για το Πανεπιστήμιομούπολη. και τις τοπικές κοινωνίες των νησιών μας.Αξιοποιήσαμε τη συγκυρία. Η «ΑΙΓΑΙΟ.edu»προκάλεσε τη γνωριμία αυτών των δύο Αν- ΤΟΤΕ: ΣΠΑΤΠΕθρώπων του Πανεπιστήμιου, που έχουν πα- Ο Σύλλογος Περιβαλλοντικής Αγωγής Τμήματος Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1997. Αντικεί-ραπλήσιες εμπειρίες φοιτητικών πρωτοβου- μενό του η Περιβαλλοντική Αγωγή και Ευαισθητοποίηση, και μέλη του το ανθρώπινο δυ-λιών, ο καθένας στην εποχή του. Από το πρόγραμμα του ΣΠΑΤΠΕ: Υιοθετώ και ναμικό του Τμήματος Περιβάλλοντος (φοιτητές, απόφοιτοι και διδάσκοντες). προστατεύω τον Κόλπο Καλλονής Λέσβου ΤΩΡΑ: MyAegeanΤο ΦΛΑΣ Η Διαδικτυακή Κοινότητα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σκοπός της η δικτύω- Χαρακτηριστικά επαγγελματισμού και εξω-1996: έχουν αποφοιτήσει οι πρώτοι περιβαλ- ση φοιτητών από όλα τα νησιά, για να μεγαλώσει η παρέα και να ανταλλάσσονται εμπει- στρέφειας είναι για παράδειγμα η δημιουργία ι-λοντολόγοι και στην ελληνική κοινωνία επι- ρίες από τη ζωή στα διάφορα νησιά και Σχολές. στοσελίδας ήδη από το 1996 (www. aegeanκρατεί ακόμη «περιβαλλοντικός μεσαίωνας». .gr/spatpe), η συμμετοχή στον πρώτο τηλεμα-Ο Παναγιώτης βρίσκεται στη Μυτιλήνη ως με- ραθώνιο για το περιβάλλον με τη Λιάνα Κα-ταπτυχιακός φοιτητής με αγωνίες: «Πώς θα νέλλη και το Νίκο Αλιάγα και η έκδοσημπορέσουν οι περιβαλλοντολόγοι να δοκιμά- newsletter και εκπαιδευτικού υλικού που ακό-σουν τις γνώσεις τους στο “πεδίο”;», «πώς θα γί- μα και σήμερα αξιοποιούνται.νουν γνωστοί στην κοινωνία;» Πάνω σ’ αυτόντον προβληματισμό γίνεται το «φλας», «θα ι- MyAegeanδρύσουμε μια περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Η πρωτοβουλία MyAegean ξεκίνησε ως διαδι-Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) με επιστήμονες, προερχό- κτυακή κοινότητα, αλλά έλαβε και άλλες προε-μενη από το Τμήμα Περιβάλλοντος». Έτσι γεν- κτάσεις σε επίπεδο αντιλήψεων και δράσεων.νήθηκε η ιδέα του ΣΠΑΤΠΕ. Ενώ η σύλληψη της ιδέας αφορούσε τη δημι-Το 2002 η αγωνία των φοιτητών στην Ερμού- ουργία ενός chat room μεταξύ των μελών (φοι-πολη είχε άλλο χαρακτήρα: «Λένε ότι το Πανε- τητών) που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Δί-πιστήμιο Αιγαίου είναι ένα μεγάλο Πανεπιστή- κτυο του Πανεπιστημίου, στην πράξη το εγχεί-μιο, αλλά πού ‘ν’ το, εμείς γιατί δεν το βλέπου- ρημα έγινε τεχνολογικά και κοινωνικά πολύ ευ-με;» Στην περίπτωση του MyAegean, η «φλα- ρύτερο.σιά» ήταν ομαδική. Πάνω στη συζήτηση της Τεχνολογικά η διαδικτυακή πλατφόρμα αφοράπαρέας «μια χειμωνιάτικη νύχτα του Νοέμ- σε μια πύλη (my.aegean.gr) προσβάσιμη απόβρη», πέφτει η ιδέα: «γιατί δε φτιάχνουμε μια η- τους πάντες, που περιλαμβάνει chat και forumλεκτρονική “πανεπιστημιακή” κοινότητα;». αλλά αποτελεί ταυτόχρονα ένα εικονικό café στο οποίο κανείς συζητά, μαθαίνει νέα του Πα-ΣΠΑΤΠΕ Από το πρόγραμμα του ΣΠΑΤΠΕ: Αγρο-οικοσυστήματα στα Νησιά του Αιγαίου νεπιστημίου Αιγαίου, ακόμη και χρήσιμες συμ-Ο ΣΠΑΤΠΕ αποτέλεσε ένα «εργαστήρι» επαγ- βουλές για φοιτητές. Η πύλη έχει φτάσει κατάγελματικής δράσης. Νέοι περιβαλλοντολόγοι της ιδέας οδήγησε στο MyExperience, που α- τη που μπέρδεψε το MY με το AIR, αξιώνοντας μέσο όρο στις 30.000 επισκέψεις το μήναείχαν την ευκαιρία να εργαστούν, σε εθελοντι- ποτελεί μια διά ζώσης δράση με συναντήσεις αποζημίωση των αποσκευών που έχασε. (1.000 την ημέρα). Εντυπωσιακή είναι η επισκε-κή βάση, ασκώντας το επάγγελμά τους. Ενδει- φοιτητών από διαφορετικά νησιά, εξορμήσεις ψιμότητα και εκτός Αιγαίου, ιδιαίτερα κατά τηνκτική της δράσης του ΣΠΑΤΠΕ είναι η σειρά ε- στην ύπαιθρο, διοργάνωση πολιτιστικών δρω- Ποιο το κέρδος; περίοδο των εγγραφών, όπου καταγράφονταιξορμήσεων σε σχολεία της Λέσβου, της Σάμου, μένων κ.ά.. Μέσα από τη δίωρη κουβέντα, ο Παναγιώτης πολλά ερωτήματα από νεοεισαχθέντες προςτης Ικαρίας και των Φούρνων και η επικοινωνία και ο Γιάννης συνειδητοποιούσαν συχνά τις ο- τους παλιούς φοιτητές για πρακτικές πληροφο-με τους ανθρώπους της υπαίθρου. Η διοργά- Ανεκδοτολογικά μοιότητες που έχουν οι φοιτητικές πρωτοβου- ρίες σχετικά με το νησί, τη σχολή κ.λπ.. Συχνά υ-νωση τριών θερινών camps περιβαλλοντικής 1998: «Μα, τα καημένα τα φωκάκια;» Η Ολυμπία λίες. πάρχουν ερωτήματα από παιδιά που τελειώ-εκπαίδευσης σε Ψέριμο και Καστελλόριζο, παλεύει μεταξύ των φιλοζωικών της συναισθη- Στο ερώτημα «ποιο το όφελος» για κάποιον νουν το λύκειο και αναζητούν πληροφορίες ήβρήκε αργότερα μιμητές και σε άλλες Μ.Κ.Ο.. Ο μάτων και της επιστημονικής γνώσης για να ε- που συμμετέχει σ’ αυτές, οι απαντήσεις ήρθαν τη γνώμη φοιτητών για το περιεχόμενο σπου-Σύλλογος είχε γίνει αναγνωρίσιμος με αποτέλε- πιχειρηματολογήσει με τους ψαράδες, οι οποί- από τον Παναγιώτη. Πιο παλιός και αποστασιο- δών, τη φοιτητική ζωή και τις επαγγελματικέςσμα να του ανατίθενται έργα ευαισθητοποίη- οι παραπονιούνται για τις ζημιές στα δίχτυα ποιημένος πια. προοπτικές σχολών του Αιγαίου.σης του κοινού (π.χ. ΔΕΥΑΜ Μυτιλήνης), ενώ υ- τους, κάποιο απόγευμα στο καφενείο των «Τα άμεσα οφέλη είναι η χαρά της συμμετοχής και Στην πορεία η περιπέτεια του MyAegean οδή-πέβαλε και προτάσεις σε ανταγωνιστικά προ- Φούρνων. Εκεί αντιλαμβάνονται οι νέοι περι- της δημιουργίας. Όμως ανεκτίμητη είναι η εμπει- γησε στην ιδέα-στόχο της δημιουργίας «κοινήςγράμματα από όπου χρηματοδοτήθηκε. βαλλοντολόγοι πόσο σύνθετο είναι το έργο ρία που αποκτάς και την οποία αποτιμάς μετά α- ταυτότητας και συνείδησης» των φοιτητών τουΟ ΣΠΑΤΠΕ συνεργάστηκε και υποστηρίχθηκε, που καλούνται να επιτελέσουν. πό χρόνια. Δοκιμάζεις τις δυνάμεις σου και καλ- Αιγαίου. Πολλές αφίσες, cart postals, wall-μεταξύ άλλων, από τη γενική γραμματεία Νέας 2005: «Παρακαλώ για την αποζημίωση των απο- λιεργείς δεξιότητες πριν βρεθείς αντιμέτωπος με papers, Τ-shirts κ.λπ. έχουν φιλοτεχνηθεί απόΓενιάς και το υπουργείο Αιγαίου, ενώ ηγετικός σκευών μου που χάθηκαν…» Κάποιος είδε φιλό- τη σκληρή και άχαρη πραγματικότητα. Δεν είναι τα μέλη του «MY» με κεντρικό μήνυμα «το Αι-υπήρξε ο ρόλος του σε δίκτυο Μ.Κ.Ο. για την ξενη ιστοσελίδα και μπήκε. Μια από τις αστείες τυχαίο που σε προηγμένα κράτη η θητεία σε γαίο ένα Campus». Η δυναμική της παρέας καιπεριβαλλοντική εκπαίδευση. επικοινωνίες με το MyAegean ήταν ενός επιβά- Μ.Κ.Ο. λογίζεται ως επαγγελματική εμπειρία.»

×