Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Minder vis, meer hengels
      Collectieve Centrale Portal Universiteit Twente
Door:              ...
Minder vis, meer hengelsInhoudsopgaveInleiding.......................................................................
Minder vis, meer hengels


Inleiding


We schrijven 1986, de opening van het academisch jaar 1986/87. Vol trots presenteer...
Minder vis, meer hengels


Doelstellingen


De UT is een ambitieuze instelling. Om deze ambitie om te zetten in resultaten...
Minder vis, meer hengelsKenmerken en ontwikkelingen


Een greep uit de kenmerken die de UT uniek maken en ontwikkeling...
Minder vis, meer hengels


Visie


De UT heeft de ambitie om verder in de regio in te bedden. Er liggen onbenutte
mogelijk...
Minder vis, meer hengels

Sturing carrièreperspectieven

In de toekomst zal de strijd om de student verharden; het Kennisp...
Minder vis, meer hengels
Samenvattend, er liggen kansen ter verbetering van de organisatie en de
informatievoorziening...
Minder vis, meer hengels


Collectieve Centrale Portal Universiteit Twente


Concept

Een positieve bijdrage aan de mogeli...
Minder vis, meer hengels

Invulling portal

In bijlage 1 is een uitgebreide functionaliteitenmatrix van een Collectieve Ce...
Minder vis, meer hengelsImplementatie

Het is van belang om in te zien dat de meeste functionaliteiten van de centrale...
Minder vis, meer hengels


Bijlage 1 Functionaliteitenmatrix


Hieronder wordt de functionaliteitenmatrix voor de Collecti...
Minder vis, meer hengels


Bijlage 2 Inventarisatie huidige informatieaanbod


Hieronder is een beknopte inventarisatie va...
Minder vis, meer hengels


Referenties
[1]    Grit, K. (2000). Economisering als probleem; een onderzoek naar de
 ...
Minder vis, meer hengels

[9]  Studenten Kennis Portal (2006)
    http://www.studentenkennisportal.nl    Alumn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Route 14] Minder Vis, Meer Hengels

939 views

Published on

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

[Route 14] Minder Vis, Meer Hengels

 1. 1. Minder vis, meer hengels Collectieve Centrale Portal Universiteit Twente Door: In opdracht van: s0078549@student.utwente.nl 29 april 2008
 2. 2. Minder vis, meer hengels Inhoudsopgave Inleiding............................................................................................................... - 3 - Doelstellingen ....................................................................................................... - 4 - Kenmerken en ontwikkelingen................................................................................. - 5 - Visie .................................................................................................................... - 6 - Collectieve Centrale Portal Universiteit Twente .......................................................... - 9 - Bijlage 1 Functionaliteitenmatrix.............................................................................- 12 - Bijlage 2 Inventarisatie huidige informatieaanbod.....................................................- 13 - Referenties ..........................................................................................................- 14 - -2-
 3. 3. Minder vis, meer hengels Inleiding We schrijven 1986, de opening van het academisch jaar 1986/87. Vol trots presenteert rector magnificus prof. dr. ir. Van den Kroonenberg het nieuwe Twentse elan; de ondernemende universiteit. De UT gaat de markt op; er moet gestreefd worden naar een diep gewortelde ondernemersmentaliteit binnen alle niveaus van de UT, waarin zelfwerkzaamheid, minder bureaucratie en maatschappelijke dienstbaarheid centraal staan. Op het moment dat het concept van de ondernemende universiteit in het strategisch plan van 1987 geconcretiseerd wordt, breekt er binnen de UT een felle discussie los tussen het College van Bestuur, medewerkers en studenten [1]. Het College wil een meer marktgericht streefprofiel aannemen. Een twintigtal hoogleraren vindt dat de autonomie van de faculteiten hiermee geweld aangedaan wordt en dat het bedrijfsleven te veel invloed op onderwijs en onderzoek zou verkrijgen. De StudentenRaad Drienerlo vindt dat de UT zich niet moet uitleveren aan het bedrijfsleven, maar dat wetenschap aan moet sluiten bij de wensen van de gewone man/vrouw. De inspanning van student en medewerker werd beloond met een conservatiever UT-profiel, waarin zowel het College als de medezeggenschap zich kon vinden, echter de ondernemende universiteit was een feit. In de afgelopen 20 jaar is er veel gebeurd. De verbouwing van de Universiteit Twente is in volle gang. Het 3TU-poject wordt voelbaar in alle lagen van de organisatie. Het Kennispark is in samenwerking met de Provincie Overijssel en Netwerkstad Twente opgericht. In twintig jaar tijd is het aantal spin-offs vervijfvoudigd. De ambitieuze uitstraling van de Universiteit Twente loopt in fase met die van de Kansenzone Twente en de Gemeente Enschede. Anno 2008 vindt er opnieuw een brede discussie plaats dat zou moeten leiden tot het UT-instellingsplan 2009-2014. Het vraagstuk over profilering gaat gepaard met de vraagstelling wat de uniciteit van onze instelling is. Wat zijn de trends van de afgelopen jaren, waar liggen toekomstige kansen en mogelijkheden tot uitbreiding van de UT en aanverwante ondernemingen, het vergroten van de internationale allure en niet te vergeten de regiofunctie? Hoe trekken we toponderzoekers aan en bouwen we verder aan de kwaliteit van het onderwijs? Opnieuw wordt student en medewerker de mogelijkheid geboden met ideeën te komen om de ondernemende universiteit te helpen aan een moderne, strategische profielschets. Dit concept beoogt daaraan een constructieve bijdrage te leveren. Enschede, 29 april 2008 -3-
 4. 4. Minder vis, meer hengels Doelstellingen De UT is een ambitieuze instelling. Om deze ambitie om te zetten in resultaten zijn op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie scherpe doelen geformuleerd. Een greep uit deze doelstellingen:  De UT streeft naar 10000 studenten in 2010 [2]  Het Business & Science Park streeft naar 10000 nieuwe kennisintensieve arbeidsplaatsen in 2020 ten opzichte van 2004 [3]  De UT streeft naar verdere uitbreiding van het aantal spin-offs Daarnaast blijkt de wenselijkheid het studentactivisme te bevorderen en toenadering te zoeken met het bedrijfsleven uit de doelstellingen van de Student Union:  De Student Union stimuleert de ontplooiing en academische ontwikkeling van UT- studenten [4]  De kloof tussen studenten aan de Universiteit Twente en potentiële werkgevers verkleinen [5]  Een stijging van het aantal studentondernemingen met 10% over de periode 2008- 2011 [6] -4-
 5. 5. Minder vis, meer hengels Kenmerken en ontwikkelingen Een greep uit de kenmerken die de UT uniek maken en ontwikkelingen binnen de UT zijn hier onder vermeld:  De inkomsten afkomstig uit de derde geldstroom zijn voor de UT structureel lager dan andere Nederlandse universiteiten [7]  UT als koploper op gebied van spin-offs [8]  Oprichting Kennispark (2004)  Oprichting 3TU en bijbehorende afbakening van onderzoeksgebieden (2007)  Samensmelting facultaire ICT-supportgroepen en ICT-afdelingen (ITBE) in ICT Service Centre (ICTS, 2007)  Afscheiding van onderwijsservices van ITBE, oprichting Student & Onderwijs Service Centrum (S&O, 2008)  Centralisatie Bureau OnderwijsZaken (BOZ, 2008)  De ontwikkeling van nieuwe portals, zoals de Studenten Kennis Portal (2006), de alumniportal (2008) en de CarrièrePortal (2008) [9] -5-
 6. 6. Minder vis, meer hengels Visie De UT heeft de ambitie om verder in de regio in te bedden. Er liggen onbenutte mogelijkheden in het verschiet voor de UT om het valorisatiebeleid te intensiveren. In deze verslaglegging wordt behandeld:  Collectief ondernemerschap  De behoefte aan sturing van initiatieven met betrekking tot carrièreperspectieven  Een intern onvoldoende gestructureerd informatieaanbod voor student, medewerker en belangstellende van de UT Collectief Ondernemerschap Het is van essentieel belang dat de ambities die door de UT binnen het strategisch beraad worden gesteld en in het Instellingsplan worden vastgelegd, binnen alle lagen van de UT breed worden gedragen en inspiratie geven tot het streven naar een hogere kwaliteit. De onderlinge belangen van studenten, medewerkers en UT-bestuur, en daartussen opererende uitvoerende en controlerende organen (medezeggenschap) is een blijvend punt van aandacht. Zo leidt de in het Instellingsplan geuite wens tot invoering van het bindend studieadvies in de basis altijd tot verzet vanuit de student. In een verdeeld huis wordt niet geïnvesteerd, dat is een wet die we ons allen ter harte moeten nemen [10]. De kwaliteit van het onderwijs, de evaluatie van cursussen, de organisatie van de faculteiten, de houding van docent naar student, de informatievoorziening binnen faculteiten; al deze zaken verschillen sterk tussen faculteiten onderling. Om de onderwijskwaliteit en de tevredenheid van de student uit te bouwen, zal de horizontale verantwoordelijkheid tussen en de centrale sturing op de faculteiten moeten worden geïntensiveerd. Vertrouwen in elkaar, het enthousiasme van studenten gekoppeld aan de ervaring en kennis van medewerker en de autoriteit van bestuurder, het uitdragen van een uniforme UT- samenleving, heeft zich binnen de UT-organisatie menigmaal bewezen en biedt in de basis altijd kansen op succes. De allure van de UT wordt, met andere woorden, geoptimaliseerd indien er inherent aan goed Twents noaberschap gezamenlijke bestuur, besluitvorming en inspraak mogelijk is; indien er vanuit een collectief perspectief wordt ondernomen. -6-
 7. 7. Minder vis, meer hengels Sturing carrièreperspectieven In de toekomst zal de strijd om de student verharden; het Kennispark en Career Center Twente zullen zich moeten inspannen om studenten aan zich te binden. In het kader van 3TU en Europese onderzoeksrichtlijnen zal de UT in toenemende mate (inter)nationaal gestelde ambities moeten waarmaken op gebied van toponderzoek. Tegelijkertijd neemt voor het bedrijfsleven het tekort aan technisch gekwalificeerd personeel verder toe. Ondanks een toenemende instroom zal de UT-vijver in de toekomst verhoudingsgewijs minder vis en meer hengels bevatten. Op het gebied van carrièrevoorbereiding zijn er op de UT vele instanties actief. De student wordt benaderd door de achterliggende verenigingen van de Student Union, maar ook verenigingen en instanties als Sum, Nobiles, Qompas, Aiesec, UniPartners, Integrand en Kivi Niria proberen voortdurend de belangstelling van de student te wekken. Het overzicht van de student op het gebied van carrièremogelijkheden wordt er daarom niet beter op. Gestreefd dient te worden naar een oplossing, waarbij studenten een helder overzicht krijgen van alle carrièremogelijkheden, zowel binnen de UT, het Business & Science Park, de Regio Twente en elders. Van belang is dat de UT de spil in deze organisatie wordt. Door het regionaal beleid betreffende kennisvalorisatie af te stemmen op het promotiebeleid van carrièremogelijkheden binnen de UT kan de student meer gestructureerd worden voorbereid op het Twentse perspectief. De activismemonitor [11] heeft aangetoond dat een persoonlijke benadering door 85% van de studenten als meest effectieve middel is verkozen om studentactivisme te bevorderen. Een laagdrempelige, vertrouwde omgeving als een studievereniging is daarom een strategische alliantie om een bijdrage te leveren aan het behalen van de hiervoor beschreven doelstellingen. Ook in dat kader dient het belang van harmonieuze samenwerking tussen bestuur, medewerker, en student binnen de UT niet te worden onderschat. Onvoldoende gestructureerd informatieaanbod Naast het eerder genoemde gemis aan overzicht op het gebied van carrièremogelijkheden kenmerkt de ICT-structuur en het online informatieaanbod van de UT zich door een sterke decentralisatie en clustering. De eerder genoemde centralisatie van BOZ en de vorming van ICTS en S&O zullen ongetwijfeld tot doel hebben de informatievoorziening binnen de UT meer centraal in te richten. Verder is het van belang dat de informatie naar de doelgroepen toe komt, in plaats van dat er gezocht moet worden naar informatie. Enkele functionaliteiten die momenteel niet tot de mogelijkheden behoren zijn bijvoorbeeld:  het invullen van vacatures door gericht alumni te benaderen  het verkrijgen van een actueel rooster aan de hand van in Microsoft Sharepoint geselecteerde cursussen  een gecentraliseerde database voor stage- en afstudeeropdrachten etc.  het gericht verkrijgen van statistische gegevens van bepaalde groepen personen (polling, pageviews etc.)  het opzoeken van de aanwezigheid van medewerkers aan de UT  het verkrijgen van een spectrum van de aan de UT en het Business & Science Park aanwezige kennis -7-
 8. 8. Minder vis, meer hengels Samenvattend, er liggen kansen ter verbetering van de organisatie en de informatievoorziening van carrièremogelijkheden en andere functionaliteiten:  goede samenwerking tussen belangenbehartigers binnen de UT is van vitaal belang, en leidt tot een inspirerende, professionele uitstraling van de UT naar buiten toe  de informatievoorziening dient, ten behoeve van de overzichtelijkheid, in toenemende mate te worden gecentraliseerd  informatie moet worden aangeboden in plaats van worden opgezocht door doelgroepen  er liggen kansen in de gerichte, persoonlijke benadering van doelgroepen -8-
 9. 9. Minder vis, meer hengels Collectieve Centrale Portal Universiteit Twente Concept Een positieve bijdrage aan de mogelijkheden ter verbetering van de informatievoorziening biedt het creëren van een centrale portal binnen de UT. De UT kenmerkt zich historisch gezien door veel ICT-kennis. Eerdere pogingen om portals van de grond te krijgen voor specifieke doelgroepen kenden echter wisselend succes. De UT-portal [12] is inmiddels gedateerd, de alumniportal daarentegen recentelijk grondig uitgebreid. MyCampus [13] heeft als doelgroep zowel student als medewerker. Geen enkele van deze portals is echter gekoppeld aan een multi-actor netwerk en bij geen van deze portals wordt ingezet op een overzichtelijk beeld van carrièremogelijkheden. De doelgroepen van de nieuw te vormen portal zijn de student, alumnus, UT-medewerker, spin-off werknemer en de studentondernemer. De portal wordt gezamenlijk beheerd door de directe belangenbehartigers van het project, te weten de Universiteit Twente, de Student Union, het Kennispark en het bedrijfsleven. Met dit unieke concept wordt een gemeenschappelijke, multidisciplinaire uitstraling van de UT uitgestraald en overgebracht op alle doelgroepen. De beheerfunctie van het bedrijfsleven behelst uitsluitend het beheren van de eigen bedrijfsprofielen. In de huidige dynamische samenleving is de behoefte uit het bedrijfsleven ontstaan om de informatievoorziening naar studenten toe op ieder gewenst moment te kunnen aanpassen. Dit principe wordt dan ook middels de CarrièrePortal gecentraliseerd toegepast. -9-
 10. 10. Minder vis, meer hengels Invulling portal In bijlage 1 is een uitgebreide functionaliteitenmatrix van een Collectieve Centrale Portal opgesteld, in bijlage 2 een beknopte inventarisatie van het huidige, sterk geclusterde, functionaliteitenaanbod. Van belang is het dat informatie meertalig wordt aangeboden volgens het portletprincipe, zoals onder meer bij de alumniportal. De informatie wordt in zogeheten portlets getoond, waarbij in kolommen gescheiden informatie wordt aangeboden, met daarbij koppeling naar de reeds bestaande websites. Op de portal moet een overzichtelijk kennisspectrum komen van spin-offs, studentondernemers, onderzoeksinstituten, leerstoelen etc. dat de UT in combinatie met het Business & Science Park bezit. Hiermee wordt een kenniscommunity gegenereerd om studenten te inspireren en het bedrijfsleven te interesseren. Centrale CV-database Een centrale portal biedt mogelijkheden tot het creëren van een centrale, door een groot deel van de doelgroepen gebruikte CV-database. Dit vergroot de aantrekkingskracht van de UT op het bedrijfsleven en zo krijgt elke deelnemer aan de CV-database gerichte informatie over carrièremogelijkheden. Promotie en exploitatie van het gebruiken van deze CV- database komt in eerste instantie in handen te liggen van de studieverenigingen, in overweging genomen dat 90% van de studenten lid is van een studievereniging [11] en dat een persoonlijke benadering hierin niet mag ontbreken. Bovendien biedt een centrale CV-database mogelijkheden voor de UT om aan de CV extra informatie betreffende studieresultaten over de student toe te voegen. Met de invoering van een Student Education Rate (SER) wordt de informatie begin opleiding, gemiddelde tentamencijfer, behaalde EC’s en percentage behaalde tentamens toegevoegd aan de CV. Door de CV-database blanco (ofwel zonder verdere persoonsinformatie) aan te bieden aan het bedrijfsleven, en hierbij de optie in te bouwen waarbij het bedrijfsleven de student onder meer kan selecteren aan de hand van de SER, ontstaat er een prikkel bij studenten om een hogere studie-efficiëntie aan de dag te leggen en wordt een middenweg gecreëerd tussen een bindend studieadvies en tentamentoerisme. Bovendien biedt dit bedrijven uitgebreide mogelijkheden om voor hen geschikte personen te selecteren en te benaderen. - 10 -
 11. 11. Minder vis, meer hengels Implementatie Het is van belang om in te zien dat de meeste functionaliteiten van de centrale portal reeds bestaan (zie bijlage 2), maar dat de mogelijkheden van deze functionaliteiten niet ten volle worden benut. De alumniportal kan worden opgewaardeerd om de centrale portalfunctie te vervullen. Bestaande initiatieven als Microsoft Sharepoint en de CarrièrePortal kunnen worden geïmplementeerd. Bij totstandkoming van de hiervoor beschreven centrale portal zijn meerdere belangenbehartigers betrokken. Om de verschillende beheerders van Collectieve Centrale Portal te betrekken en bestuur van de portal mogelijk te maken dient er een stuurgroep te worden geformeerd, bestaande uit de Universiteit Twente (BOZ, ICTS, alumnibureau), de Student Union en het Kennispark. De stuurgroep heeft dan de mogelijkheid elke doelgroep gericht van de voor hem of haar meest relevante informatie voorzien. Door de kloof tussen student en bedrijfsleven te dichten, toe te werken naar een structuur waarin verenigingen aan de UT gemotiveerd worden mee te denken over kennisvalorisatie en door communicatielijnen tussen de portal-stuurgroep en doelgroepen kort te houden, worden mogelijkheden geschept medewerking te verlenen aan de eerder in dit verslag geformuleerde doelstellingen. Deze portal opzet biedt ook mogelijkheden voor de Regio Twente. Zo kan, in overleg met het betrokken Twentse MKB, regionale overheden en de Universiteit Twente (Kennispark) een gentlemen’s agreement worden opgesteld, waarbij richtlijnen worden geformuleerd met betrekking tot recruitment en toenadering tot studenten en alumni vanuit spin-offs, onderzoeksinstituten en ondernemingen, welke gelegen zijn in de Kansenzone Twente. De exacte functionaliteiten, invulling, planning, het juridisch kader (organisatievorm en privacy-overwegingen), de beveiliging, de hardwarespecificaties en het budget moeten via door de hiervoor genoemde stuurgroep middels inspraak van belangenbehartigers en medezeggenschap worden uitgekristalliseerd. Op dergelijke wijze leidt de engineering van een multidisciplinair initiatief, met betrokkenheid van studenten, alumni en medewerkers, tot een uniforme, prestigieuze portal die zowel regionaal als internationaal de maatstaf is van collectiviteit. Een ondernemende universiteit is immers een ambitieuze universiteit. - 11 -
 12. 12. Minder vis, meer hengels Bijlage 1 Functionaliteitenmatrix Hieronder wordt de functionaliteitenmatrix voor de Collectieve Centrale Portal Universiteit Twente weergegeven: B = Beheer D = Doelgroep - 12 -
 13. 13. Minder vis, meer hengels Bijlage 2 Inventarisatie huidige informatieaanbod Hieronder is een beknopte inventarisatie van het huidige aanbod van functionaliteiten voor de Collectieve Centrale Portal Universiteit Twente weergegeven: - 13 -
 14. 14. Minder vis, meer hengels Referenties [1] Grit, K. (2000). Economisering als probleem; een onderzoek naar de bedrijfsmatige stad en de ondernemende universiteit, ISBN: 9023235517, Assen, Van Gorcum, pp. 103-155 http://books.google.nl [2] Universiteit Twente (2007). Diversiteit, Kwaliteit en Groei; uitgangspunten voor de internationale strategie van de Universiteit Twente http://www.utwente.nl/matrix/bestuur/bsmpae-diversiteitkwaliteitgroei.pdf [3] Twente Kennispark. Jaarverslag 2007 http://www.kennispark.nl/downloads/20080418%20Jaarbericht2007Kennispark-lr.pdf [4] Student Union (1999). Oprichtingsplan http://www.studentunion.utwente.nl/content/bestanden/student_union_oprichtingsplan6.pdf [5] Overleg Studieverenigingen (2008). Overeenkomst CarrièrePortal http://www.studentunion.utwente.nl/content/bestanden/2008026_-_overeenkomst.pdf [6] Student Union (2008). Strategisch Plan http://www.utwente.nl/uraad/vergaderingen/cyclus_2008_03_05/agendapunten/ 044strategischplansu [7] Centraal Bureau voor de Statistiek (2005) http://www.cbs.utwente.nl [8] Universiteit Twente. Instellingsplan 2005-2010, pp. 44 http://www.utwente.nl/cvb/publicaties/instellingsplan.pdf - 14 -
 15. 15. Minder vis, meer hengels [9] Studenten Kennis Portal (2006) http://www.studentenkennisportal.nl Alumniportal (2008) http://alumniportal.utwente.nl http://www.alumnus.utwente.nl/alumniportal/Introductie.doc http://www.alumnus.utwente.nl/alumniportal/demo CarrièrePortal (2008) http://www.cp.utwente.nl [10] Universiteit Twente. Besluiten College van Bestuur (17 maart 2008) “de vaak betrekkelijke onervarenheid van SU bestuurders” http://www.utwente.nl/cvb/besluiten/2008/besluiten%2020080317.doc Universiteit Twente. UT-Nieuws (11 oktober 2007) “Artikel: Sintelbaan, zo’n vaart loopt het niet” http://www.utnieuws.utwente.nl/new/?artikel_id=70814 [11] Student Union (2008). Activismemonitor http://www.studentunion.utwente.nl/content/bestanden/ rapportage_activismemonitor_definitief.pdf [12] Studenten Portal Universiteit Twente (2002) https://www.studentunion.utwente.nl/portal/nl/mijnportal/ [13] My Campus (2005) http://mycampus.utwente.nl/portal/page/portal/mycampus - 15 -

×