Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yeni başlayan-kişileri-harekete-geçirmek

Yeni İş Arkadaşlarımızı Hareket Geçirmek

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yeni başlayan-kişileri-harekete-geçirmek

 1. 1. YENİ BAŞLAYAN KİŞİLERİYENİ BAŞLAYAN KİŞİLERİ HAREKETE GEÇİRMEKHAREKETE GEÇİRMEK
 2. 2. ADAYINIZIN PSİKOLOJİSİADAYINIZIN PSİKOLOJİSİ  Heyecanlı ve umutludurlar.Heyecanlı ve umutludurlar.  Ya başaramazsamYa başaramazsam korkusunu taşırlar.korkusunu taşırlar.  Yepyeni bir ortamda,Yepyeni bir ortamda, kalabalığın içindekalabalığın içinde kendilerini yapayanlızkendilerini yapayanlız hissederler.hissederler.  ŞaşkındırlarŞaşkındırlar  Gidilecek yolu göremezler.Gidilecek yolu göremezler.  ONLAR KÖRDÜR !ONLAR KÖRDÜR !
 3. 3. Yeni BaşlayanYeni Başlayan KKişilerişiler SponsorundanSponsorundan NNee BBekler ?ekler ?  Unutmayın! OnlarUnutmayın! Onlar herşeyden önce sizlereherşeyden önce sizlere güvenip bu işe başladılar.güvenip bu işe başladılar.  Onlar “Onlar “İYİ-KALİTELİ-İYİ-KALİTELİ- PROFESYONELPROFESYONEL SponsorSponsor beklerler.beklerler.  SizlerdenSizlerden ÇÖZÜMÇÖZÜM üretmenizi beklerler.üretmenizi beklerler.  Sizi birSizi bir YOL GÖSTERİCİYOL GÖSTERİCİ olarak görürler.olarak görürler.
 4. 4. Yeni DistribütörlerinYeni Distribütörlerin BilgiBilgi SahiSahibibi OOlmasılması GGerekenerekenlerler  Şirket İlkeleriŞirket İlkeleri  Şirket DŞirket Dökümanları  Üst sponsorların iletişimÜst sponsorların iletişim bilgileribilgileri  Aktivasyon planıAktivasyon planı  Sanal ofis kullanımıSanal ofis kullanımı  Ürün bilgisiÜrün bilgisi  Network Marketing’in genelNetwork Marketing’in genel bilgi formatıbilgi formatı
 5. 5. YeniYeni BBaşlayanaşlayan AAdaylarıdayları İİşeşe HHazırlamak :azırlamak : EğitimlerEğitimler  İçinde bulunduğunuz ayın eğitim programlarını verin.  Seminerlerin ve eğitimlerin nasıl takip edileceğini öğretin.  İlk hafta içinde katılacağı eğitimleri işaretleyin ve okuyacağı kitapları belirleyin.  Bu eğitimlerin anlamını ona iyice anlatın.
 6. 6. 1:1 Strateji Toplantısı1:1 Strateji Toplantısı ( İlk Başlarken )( İlk Başlarken )  İlk strateji toplantısı, bütün işİlk strateji toplantısı, bütün iş ilişkinizi yönlendirecekilişkinizi yönlendirecek toplantıdır.toplantıdır.  Bu yüzden bu toplantıda açıkBu yüzden bu toplantıda açık açık herşeyi en baştanaçık herşeyi en baştan konuşmak gerekir.konuşmak gerekir.  Ona , onun istekleriOna , onun istekleri doğrultusunda birdoğrultusunda bir MegaMega HoldingsHoldings işi dizayn edinişi dizayn edin veve karşılıklı görevlerinizi tayinkarşılıklı görevlerinizi tayin edin kendi sorumlulugunuzuedin kendi sorumlulugunuzu yerine getirin.yerine getirin.
 7. 7. 07/16/1507/16/15 Psikolojik Hazırlık !Psikolojik Hazırlık !  İlkİlk başlangıçbaşlangıç sürecinsürecininin zor olacağını anlatzor olacağını anlatının  İlk başlarda çevresindekiİlk başlarda çevresindeki insanların ona kuşkuylainsanların ona kuşkuyla bakmasının doğalbakmasının doğal olduğunu ve gelecekolduğunu ve gelecek HAYIRHAYIR”ların ,”ların , ŞİMDİLİKŞİMDİLİK olduğunu iyi anlatolduğunu iyi anlatın veın ve bunun cözümlerinibunun cözümlerini gosteringosterin..
 8. 8. Psikolojik Hazırlık !Psikolojik Hazırlık !  HAYIR kelimesinin güneşinHAYIR kelimesinin güneşin doğup, batması kadar doğaldoğup, batması kadar doğal olduğunu,olduğunu,  Hayır”ların 3 sebeptenHayır”ların 3 sebepten kaynaklandığını;kaynaklandığını;  BİLGİBİLGİ ve HEYECANve HEYECAN EKSİKLİĞİEKSİKLİĞİ,,  TECRÜBESİZLİK,TECRÜBESİZLİK,  PRATİK EKSİKLİĞİPRATİK EKSİKLİĞİ,,  Bununda çözümününBununda çözümünün ZAMANZAMAN CESARET VE DAYANIKLILIKCESARET VE DAYANIKLILIK olduğunu iyi anlatolduğunu iyi anlatının..
 9. 9. HASATI GÖSTER !HASATI GÖSTER !  Bizim işimizde uzun süreliBizim işimizde uzun süreli çalışmaların nelerçalışmaların neler getirebileceğini anlatmakgetirebileceğini anlatmak içiniçin 66 aylık plan yapaylık plan yapının..  Network MarketingNetwork Marketing’’dede küçücük hamlelerin,çokküçücük hamlelerin,çok büyük sonuçlarbüyük sonuçlar doğuracağını onadoğuracağını ona örneklerle gösterörneklerle gösterinin..  HESAPLAYIN, HESAPLATINHESAPLAYIN, HESAPLATIN
 10. 10. 1:1 Strateji Takip Görüşmeleri1:1 Strateji Takip Görüşmeleri  Yeni başlayan ekip arkadaşınızYeni başlayan ekip arkadaşınız bazı planlar yaptı ve hedeflerbazı planlar yaptı ve hedefler belirledi.belirledi.  Bu yüzden onu sık sık arayarakBu yüzden onu sık sık arayarak takip ediniz ve yaptığı planatakip ediniz ve yaptığı plana uygun çalışıp, çalışmadığınıuygun çalışıp, çalışmadığını kontrol edinkontrol edin,önce siz çalışın.,önce siz çalışın.  Ona SÜRPRİZLER yapın, onuOna SÜRPRİZLER yapın, onu yakından takip edin.(yakından takip edin.(SunumlarıSunumları veve SatışlarınıSatışlarını))  Unutmayın ! Onlar KÖRDÜ. BuUnutmayın ! Onlar KÖRDÜ. Bu yüzden ilk başlarda sürekli sizinyüzden ilk başlarda sürekli sizin uyarılarınıza ihtiyaçları varuyarılarınıza ihtiyaçları var (BUNALTMADAN !!!)(BUNALTMADAN !!!)..
 11. 11. 72 Saat Kuralı72 Saat Kuralı  Yeni baYeni basslayan Distribütörlerinlayan Distribütörlerin her 72 saatte bir mutlaka YENher 72 saatte bir mutlaka YENii BBiiR AKTR AKTiiVViiTE”de bulunmasıTE”de bulunması gerekir.gerekir.  Her aktivite bir “BENZHer aktivite bir “BENZiiNN iiSTASYONU”dur. YeniSTASYONU”dur. Yeni Distribütörler kaybolanDistribütörler kaybolan motivasyonlarını toplantılardamotivasyonlarını toplantılarda yeniden kazanırlar.yeniden kazanırlar.  Ekibinizi bir arada tutarak ortakEkibinizi bir arada tutarak ortak faaliyetler organize edin.faaliyetler organize edin.
 12. 12. Kutlama ve Takdir Etme !Kutlama ve Takdir Etme !  Onu çok yakından takipOnu çok yakından takip edin ve bunu hissetmesiniedin ve bunu hissetmesini sağlayın.sağlayın.  Yaptığı her olumlu hareketYaptığı her olumlu hareket sonrası onu tebrik edin.sonrası onu tebrik edin.  Özellikle onun ekibininÖzellikle onun ekibinin yanında onu sürekli Takdiryanında onu sürekli Takdir Edin ve ONURLANDIRIN.Edin ve ONURLANDIRIN.  Bu ekibinin onaBu ekibinin ona güvenmesini sağlar.güvenmesini sağlar.
 13. 13. Psikolojik YardımPsikolojik Yardım  UNUTMAYIN : Siz her zamanUNUTMAYIN : Siz her zaman güçlü, enerjik vegüçlü, enerjik ve POZİTİFPOZİTİF olmakolmak zorundasınız.zorundasınız.  Eğer herhangi birEğer herhangi bir distribütörünüz moraldistribütörünüz moral bozukluğu yaşıyorsabozukluğu yaşıyorsa (ki ilki 3(ki ilki 3 üncü hafta sendromudur)üncü hafta sendromudur)  Onu soğukkanlılıkla dinleyin,Onu soğukkanlılıkla dinleyin,  Kesinlikle panik olmayın veKesinlikle panik olmayın ve çözümler üzerinde yoğunlaşın.çözümler üzerinde yoğunlaşın.  Mutlaka onuMutlaka onu POZİTİF ENERJİPOZİTİF ENERJİ yükleyerek yanınızdanyükleyerek yanınızdan uğurlayın.uğurlayın.(sandviç metodu)(sandviç metodu)
 14. 14. 07/16/1507/16/15 İşimizin Keyifli Yanlarınıİşimizin Keyifli Yanlarını Ona GösterOna Göster  Bizim işimizdeBizim işimizde aile,arkadaşlık,beraberlikaile,arkadaşlık,beraberlik gibi kavramlar çokgibi kavramlar çok önemlidir.önemlidir.  Şirket ve GrupŞirket ve Grup aktivitelerine onuaktivitelerine onu mutlaka davetmutlaka davet eedindin.Grupla ve.Grupla ve MegaMega HoldingsHoldings ileile kaynaşmasını sağlakaynaşmasını sağlayınyın..
 15. 15. DİKKATDİKKAT !!!!!! BAŞARINIZIN SIRRIBAŞARINIZIN SIRRI  Yeni başlayanYeni başlayan distribütörlerinizledistribütörlerinizle yapacağınız bütünyapacağınız bütün konuşmalar;konuşmalar;  Yapılması gerekenleriYapılması gerekenleri,,  KariyerKariyer PlanlarıPlanları,,  Onun neler eldeOnun neler elde edeceğini içermeliedeceğini içermeli..  Her dialoğunuz sonundaHer dialoğunuz sonunda birbir HAREKETHAREKET oluşmalıoluşmalı veve SORUMLULUKSORUMLULUK ALMALI.ALMALI.
 16. 16. Herşeyden Önemlisi :Herşeyden Önemlisi :  EkipEkip aarkadaşlarınızrkadaşlarınız ileile arkadaş-arkadaş-dostdost olmayı öğrenin!olmayı öğrenin!
 17. 17. Researcher OfResearcher Of Mega HoldingsMega Holdings 07/16/1507/16/15 Şahin TÜRKMENŞahin TÜRKMEN

×