Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Logaritja e mekanizmit për ngritje

1,094 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Logaritja e mekanizmit për ngritje

 1. 1. Punim SEMINARIK 2008 LLOGARITJA E MEKANIZMIT PËR NGRITJE1.1. Caktimi i masës dhe ekujlibri i pjesëve lëvizese të mekanizmit ngritës . Puna e mekanizmit për ngritjen e ashensorit përbëhet me transferimit e masëssë kabinës , kundërpeshë ,litarët mbajtës dhe litarët e varur .Meqenëse , puna e këtijmekanizmi mund të zvoglohet nëse kryhet ekuilibri i forcës së peshës të cilat engarkojnë litarin , si nga ana e kabinës , ashtu edhe nga ana e kundërpeshës . Sikurse pasha e ngarkimit në kabin ndrron ,praktikisht nuk është e mundur plotësishtë ta ekuilibroj kabinën me ngarkim. Forcën e peshës së kabinësështë e mundur plotsisht ta ekuilibroj me kundërpeshë por që pesha e kabinësmundet vetëm pjesërsht të ekuilibrohet .Për pozitat ekstrema (skajore) të kabinës nukështë e mundur ti ekuilibrojnë forcat e peshës së litarit , qka veqanërisht vjen deri teshprehjet të ashensorët në objektët e larta, kur jenë dhënë lartësitë e mëdha tëngritjes .Nëse janë lartësit e ngritjes më të mëdha se 45m vjenë deri te ndikimi irëndësishëm i forcës së peshës së litarve mbajëtës dhe për ekuilibrimin e tyreshfrytëzohen elementet shtesë ekuilibruese të epurë në formë të zinxhirëve oselitarëve . Rolinë themelorë në sistemin e ekuilibrimit e ka kundërpeshën . Gjatëlartësive të vogla të ngritjes , masa e peshës zgjedhet nga kushtet të ekuilibrit tëkabinës dhe vlerës 2 mesatare statike të masës së peshës shfrytëzues. Në atë mënyrzvoglohet forca vëllimore (rrethore) në litar dhe forca për lëvizjen instaluese . Caktimi i masës së kunderpeshes kërkon caktimin e mërhershme të masës sëkabinës ashensorit në bazë të zgjedhjes ekzekutuese (realizues )ose sipasrekomanduse të cilat japin varshmërin në mes të sipërfaqs së dyshrmes së kabinësdhe masës së kabinës .Masa e kabinës mundët përafërsisht të caktohët nga varshmërit e vijushme :  Lifti mjeksor , k=350 AB, kg ;  Pesha rrugore me përcjellsin , k=(500…550)AB, kg ;  Ashensori ngarkues , k=(200…400)AB, kg, ku janë : A,B,m- gjersia dhe thellësia e kabinës së ashënsorit .Masa e kundërpeshes caktohet me shprehjen :G = K +ϕ ⋅ Q , kg……(1.1),ϕ- koficienti ekuilibrues i ngarkesës nominale në kabinë;Q, kg – masa ngarkuese. Madhësia e koficientit ekuilibrues caktohet nga kushtet e barazimit të focavevëllimore (rrethore) në litarin levizës gjatë ngrijës së ngarkesës së kabinës ngapërdhesa dhe gjat leshimit të kabinës së zbrazët nga kati i fundit.Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 1
 2. 2. Punim SEMINARIK 2008Forca vëllimore (rrethore) të litarit lëvizës është : • gjatë ngritjes së ngarkesës së kabinës nga përdhesa ; FO1 = (Q + K + T − G ) ⋅ g ⋅10 −3 , kN , ………..(1.2). • gjatë lëshimit të kabinës së zbraztë nga kati i fundit ; FO 2 = (Q + T − K ) ⋅ g ⋅ 10 −3 , kN …………(1.3). me barazimin e forcave FO1 dhe FO 2 dhe shprehjes së masës së kunderpeshës (1.1) , fitohet vlera e koficientit ekuilibrues ϕ =0.5 . Përdorimi (aplikimi) i litarve të çelikut si element elastik për ekuilibrin realizohet ashtuqë në vrimën e dritares transportuese gjatësin e frerëve vertikal nderton aparati vonues (ndezës) në të cilin pamundësohet përdredhja e litarit . Aparati vonues vërtetohet me qkyqësin e fundit (skajor) më të cilin qkyqet instalimi i ashensorit gjatë zgjatjes së litarit ose daljes së tij nga frerët . Zinxhirët për ekuilibrim nuk kerkojn aparat vonuës . Për të zvogluar niveli izhurmës nga hallka (unaza) e zinxhirit perëshkon litarin furkë (kërp).Zinxhirët ekulibrues zbatohen për shpejtësin e levizjës së kabinës e ashënsorit 1.4ms . Për shpejtësin më të madhe zbatohen litaret ekuilibrues në fig 1.1. janëtreguar menyrat e ekulibrimit të litarëve të cilët zbatohen gjatë lidhjës direkte tëkabinës ose lidhjes së varur të kabinës sipas (përmbi) makara në skemat në vijimjanë paraqitur :K , kg – masa e kabinës ; G , kg – masa e kundërpeshes ; T p , kg – masa e kabllitpërcjellës ; Tk .l , kg – masa ekuilibruese , zinxhiri kompënzues ; Tk .u , kg – masa elitarit ekuilibrues ; Z u - aparati vonuës ; S – dritare bartëse . Së pari caktohet masa e një metri të litarit tërheqës (bartës) dhe të varur ,kabllit përcjellës në pajtueshmerinë me numrin e dorzave të degëve paralele ,masast e përgjithshme janë: • masa e një metri të litarit mbajtës të litarit tërheqës qT = qT 1 ⋅ m1 , kg /m ; • masa e një metrit të kabllit të varur – përcjellës qTp = qTp1 ⋅ m 2 , kg /m , ku janë : qT 1 , kg/m – masa e një metri , një dorze të litarit mbajtës ; qTp1 , kg/m – masa e një metri , një dorze të kabllit të varur – përcjellës ; m1 , m 2 - numri i dorzave të litarit mbajtës respektivisht të kabllit të varur –përcjëllës .Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 2
 3. 3. Punim SEMINARIK 2008 Fig. 1.1. skema ekuilibruese të litarit tërheqës : a) kabina - kundërpeshore me zinxhirë ; b) kabina - kundërpeshore me aparatin me litarë ; c) kabina - dritarja bartëse ; d) kundërpesha – dritarja . Skema ekuilibruese e sistemit të kabinës – kundërpesh me zinxhirin ekuilibruesështë treguar në fig .1.1.a .Është vezhguar kushti i ekuilibrit për rastin kurë kabinadhe kundërpesha janë në lartësinë mesatare të dritarës bartëse . Në kabinë gjendetngarkesa e cila është plotsisht e ekuilibruar me kundërpeshen përshkak të thjeshtimit, përvetësohet që lartësia e kabinës dhe kundërpeshes janë të njejta . Nga kushti iekuilibrit rrjedh : HG ⋅ g = ( K + ϕ ⋅ Q + qTp ⋅ )⋅g ……………………… (1.5), 4ose , sipas rregullimit : HG = K + ϕ ⋅ Q + qTp ⋅ ……………………………...(1.6). ku sht: 4H /4 , m - pjesa e gjatësisë së kabllit përciells të kabinës i cili plotsisht e ngarkonsistemin. Nëse kabina gjendet në lartsin h në kunderpesh fillon të veproi forca e peshssë masës të litarit mbajts e cila do te jet : 2hqT .Në kabin, në at rast do të veprojforca e peshs s zinxhirit ekuilibrues litarit të mass 2hqTk ,l ; ku sht 2hqTk ,l , kg m -masa e nj metri të zinxhirit ekuilibrus (litarit). Kabina do t jet e ngarkuar me forcshtes të peshs së kabllit të varur (prciells) të masës h ⋅ qTp / 2 .Sipas ksaj rrjedh: H hG + 2hqT = K + ϕ ⋅ Q + ( + ) ⋅ qTP + 2hqTk ,l …………..(1.7). 2 2 Nëse masa e kundrpeshs shpreht sipas masës së kabines si dhe pjesësekuilibruse të ngarkesës, pas rregullimit fitohet:qTk ,l = qT − 0.25 ⋅ qTp ………………………………….(1.8). Nëse varja e kabinës mbi makara athere gjatë ngritjes së kabines në lartsin hparaqitet forca shtes prej masës (2 ⋅ h ⋅ qTk ,l + h ⋅ qTp / 2) ⋅ ik . Në atë rast , kushti i ekuilibrit është :Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 3
 4. 4. Punim SEMINARIK 2008 H 1 h ⋅ qT . pG + 2 ⋅ h ⋅ qT = K + ϕ ⋅ Q + ( ) ⋅ qTp + ⋅ (2 ⋅ h ⋅ qTk ,l + ) …(1.9) 4 2 2 Pas rregullimit me pajtushmrin me analogjin m hershme (paraprake) fitoht:qTk ,l = qT ⋅ i k − 0.25 ⋅ qTp ………………………………..(1.10). Duke i zbatuar analizat analoge, nuk sht vshtir ta caktosh masn e një metri tëzinxhirit ekuilibrues (litarit kopenzuez) për skemat tjera të cilat jan treguar nëfiguren 1.1.Skema “ kabina-dritarja bartse” dhe “kunderpesha – dritarja bartse” : • gjat lidhjes direkte: qTk ,l = 4 ⋅ qT − qTp ……………………………………(1.11) • për lidhjen sipas (mbi) makaras: qTk ,l = 4 ⋅ qT ⋅ ik − qTp ………………………………..(1.12)Masa elastike e lidhses lvizse caktoht nga shprehja : • masa e pjesve jo ekuilibruese të litarit mbajtës, kg: T = qT ( H + 3) , kg ………………………………..(1.13) • masa e kabllit të varur (prciellës): H T p = qTp ( + 5) , kg………………………………(1.14) 2 • masa e zinxhirit jo ekuilibrues (litarit): skema “kabina-kunderpesha”: Tk .l = qTk .l ⋅ H ,kg …………………………………(1.15) Skema “ kabina-dritarja bartse” dhe “ kunderpesha-dritarja bartse” : Tk .l = qTk .l ⋅ ( H / 2 + 2) , kg ………………………..(1.16)2.1. Llogaritja e mekanizmit për ngritje Sipas terminologjisë së pervetsuar llogaritja e mekanizmit për ngritje quhetllogaritje tërheqëse (korrocës). Llogaritja tërheqjës i përfshinë tri raste karakteristike: llogaritja statike dhekinematike, llogaritja dinamike dhe llogaritje themelore e formës së profilit të kanalshfrytëzuës të litarit lëvizës. Parametrat e nëvojshëm për llogaritje e terhqësit janë: skema e pervetsuar eashënsorit me shenja, shpejtësia e kabinës , ngarkesa e ashënsorit, dimenzionetthemelore, masa e kabinës, konstruksioni i serës, masa e një metri të litarit mbajtës(të varur), pozita e kundërpeshës në dritaren bartëse, pozita e hapësirës së makinës,numri i stacioneve të kabinës së ashensorit, lartësia e ngritjës dhe regjimi i punës sëashensorit.2.2.1. Llogaritja statike dhe kinematikeKandidati: Ing. Mustaf Ameti 4
 5. 5. Punim SEMINARIK 2008 Qëllimi i llogaritjës është zgjedhja e parametrave dhe zgjedhje strukturës sëmekanizmit për ngritje pa ndikimin e forcës së inercionit, pas asaj korigjimi irezultateve të llogaritjes dinamike. Rastet karakteristike të llogaritjës së skemës së ashensorit janë treguar,(paraqitur) në figurën 1.2. Shenjat në figurë janë këto:K, kg - masa e kabinës:Q, kg - masa e ngarkesës (mbajtësi i kabinës së ashensorit);G, kg - masa e kundërpeshës;Tk .l , kg - masa e zinxhirit jo ekuilibruës;T, kg - masa e litarit tërheqës;T p , kg - masa e kabllit të varur (përciellës); Fk , kN - forca rezistuese e lëvizjës së kabinës; FQ , kN - forca rezistuese e lëvizjës së ngarkesës; FG , kN - forca rezistuese e lëvizjës së kundërpeshës;H, m - lartësia e ngritjës; mV, s - shpejtësia e kabinës;hV , m - largësia në mesë të frerit të kabinës i matur sipas lartësisë;D p .u , m - diametri i litarit lëvizës. Me llogaritje është e nevojshme të caktohet forca në litarin tërheqës, masëndhe ekuilibrin e pjesëve lëvizëse të ashensorit, sikur edhe forcat rezistuese gjatëlëvizjës së ashensorit. Gjatë lëvizjës dhe kundërpeshën dhe kabinës me ngarkesëparaqiten forcat momentit të rrëshqitjës nën ndikimin forcave normale për shkakë tëpozicionit ekscentrike të qendrës së rendimit të kabinës dhe ngarkimi të redukuar nëpikën mbajtëse të litarit.Vizatimet a), b), c)Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 5
 6. 6. Punim SEMINARIK 2008 Figura 1.2. Llogaritja e skemave të ashënsorit ; a) me pozicionin e më lartë të hapsirës së makinës dhe mbajtësit direkt të kabinës; b) me pozicionin më të lartë të hapsirës së makinës dhe mbajtësit të kabinës mbi makara; c) me pozicionin e mëposhtëm të hapsirës së makinës. Te ashensorët shpejt lëvizës vjen deri te ndikimi i forcave rezistuese të ajrit, e cilavaret prej ajrodinamicitetit të ashensorit, si dhe prej shpejtësisë së levizjes sëkabinës. Forca rezistuese e ajrit gjatë levizjës së kabinës dhe kundërpeshës është,kN: v2Fa = c ⋅ A ⋅ B ⋅ ρ ⋅ 10 −3 , kN,………………………..(1.17), ku jan: 2C - koficienti ajrodinamik gjatë mbylljës së pjesve lëvizëse të ashënsorit, varet prejkonstruksionit të kabinës dhe kundërpeshës dhe mundësisë së permirsimittëkonstruksionit të kabinës gjatë mbylljës;A,B, m - gjërsia dhe thellësia e kabinës (kundërpeshës); mv, s - shpejtësia e lëvizjes së caktuar të kabinës së ashensorit;ρ, kg m 3 - dendësia e rrymës së ajrit ( ρ =1,1..........1,25 kg m 3 ). Rezistencat e lëvizjës për shkak të forcave të momentit mund që të llogaritenme saktësi të mjaftushme nga varshmëria pergjegjëse. Për zbatimin e llogaritjeve të mëtejshme, veçanrishtë kryhët llogaritja erezistencave të lëvizjës së kabinës së zbrazët dhe rezistencat e lëvizjës së ngarkesëspa e cila transformohët e kushtëzuar me kabinë pa ngarkesë. Rezistencat shtesë tëkriuara me shkatrrimin e trerve vertikal dhe për shkakë të ndikimit të forcave të tjeratë rastit, merren parasysh sipas koficienteve të cilat fitohën eksperimtalisht. Ashtu, gjatë llogaritjës së kundërpeshës supozojmë se forca e momentit tërrëshqitjës me rrëshqitësit e kundërpeshës është cca 0,75% e prej peshës sëkundërpeshës. Në rastë që rrëshqitësit e formës së rrotës koficienti i lartëpermendurcca 0,3%.Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 6
 7. 7. Punim SEMINARIK 2008 Rezistencat shtesë të lëvizjës së kabinës , te cilat nuk jan marrë parasysh, gjatërrëshqitjës së rrëshqitseve përvetsohet 1,5% prej forcës së peshës të kabinës sëzbrazët dhe 0,7% , kur jan rreshqitësit e formës së rrotës. Në rastë se jan rreshqitësit cilindrik, formohet forca shtesë e rezistimit, sirezultat i forcës së pikëzave anësore dhe ballore me frerët, e cila është e nevojshmeqë me rastin e lëshimit të ashenensorit ne levizje dhe gjatë frenimit e ndalonrreshqitjen nën veprimin e momentit të forcës së inercionit (shikoni kapitullin 2). Llogaritja e plotë e forcës së rezistencës kryhet me pajtushmëri me skemën etreguar (paraqitur) më figurën 1.3.Gjatë asaj janë përvetsuar shenjatë: Fig. 1.3. Skema për llogaritjen reaksionit të mbështetsit së rrëshqitësit të kabinës: a) projeksioni horizontal i kabinës; b) projeksioni vertikal i kabinës .A,B, m - gjërsia dhe thellësia e kabinës ;H, m - lartësia e rrëshqitës sipas vertikalës;V - pika varëse e kabinës; xV , yV , m - çvendosja gjatësore dhe tërthore e pikës së varur (së mbajtësit) tëkabinës në raport me qendrën e dyshëmesë; S G , kN - forca tërheqëse e litarëve të tërhequr;K - pozicioni i qendrës së kabinës;Q - pozicioni i qendrës së llogaritjës së ngarkesës së kabinës; x K , y K , m - çvendosja gjatësore dhe tërthore e qendrës së kabinës në raport meqendrën e dyshemesë; xQ , y Q , m - çvendosja gjatësore dhe tërthore e qendrës së llogaritur të ngarkesës sëkabinës; N p , N n , kN – reaksioni normal në zonën e kontaktit të rrëshqitësit me frenat(shinat),të cilat veprojnë drejtë dhe normal në rrafshin përgjegjës të shinës së frerit;Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 7
 8. 8. Punim SEMINARIK 2008PK = g ⋅ K ⋅ 10 −3 , - forca për shkak të qendrës së kabinës;PQ = g ⋅ Q ⋅10 −3 , - forca për shkak të peshës së ngarkimit (ngarkesës) të kabinës. Forcat normale të presionit të cilat veprojnë në rrëshqitës në rrafshin e shinëssë frerit dhe drejtë në to, caktohën nga ekuacionet e ekuilibrit të kabinës, ashtu:∑M X = 0, ∑M Y = 0 ……………………………(1.18)Nga ekuacionet e ekuilibrit caktohën reaksionet normale përgjegjëse; PQ ⋅ ( y Q + yV ) + PK ⋅ ( y K + yV )Nn = ,……………….(1.19) h PQ ⋅ ( xQ + xV ) + PK ⋅ ( x K + xV )Np = ,………………(1.20) , ku janë: 2h PQ = g ⋅ Q ⋅10 −3 = Q ⋅10 −2 , kN- madhësia e llogaritur e peshës së ngarkesës së kabinës ( te ashensorët rrugor,udhëtues) Qr = 0,5 ⋅ Q N , ku është;QN - mbajtësi prej kushteve të mbushjeve të lira të kabinës, te llojet e tjera tëashensorëve Qr = 1,1 ⋅ Q , për Q - mbajtësi i kabinës; PK , kN - forca e peshës së kabinës; xV , yV - kordinatat e qvendosjes së pikës së mbajtësit të kabinës, përvetsohët nëvarshmëri nga lloi i konstruksionit, prej 0,03,…,0.1 m; xK , y K - madhësia e qvendosjes gjatësore dhe tërthore të qendrës së kabinës,nvaret prej konstruksionit të derës së kabinës dhe mund të përvetsohet në kufijtë prej0,02,…0,1 m; B AxQ = , yQ = - përvetsohët nga supozimi që llogaritja e ngarkesës së kabinës të 6 6ashensrët mbulohet (shtrihet) fitohen prej (1.19) me zëvendësimit PQ = 0 : PK ⋅ ( y K + yV )N nK = , kN ……………………….(1.21) h P ⋅ ( x K + xV )N pK = K , kN ………………………..(1.22) 2h Forcat normale të presionit për ngarkesën e llogaritur , duke mos e marrparasysh masën e kabinës, caktohen prej shprehjeve (1.20), me zëvendsimin PK = 0 : PQ ⋅ ( y Q + yV )N nQ = , kN …………………………(1.23) h PK ⋅ ( xQ + xV )N pQ = , kN ………………………….(1.24) 2hRezistencat e lëvizjes së kabinës pa ngarkesë: • për rrëshqitës me rrëshqitje:FK = ( 2 N nK + 4 N pK ) wkl + 0,015 ⋅ K ⋅10 −3 , kN ……….(1.25) • për rrëshqitësit me pikëza (rrotëza):FK = ( 2 N nK + 4 N pK ) wkë + 0,007 ⋅ K ⋅10 −3 + 12 PpV ⋅ wtc , kN ..(1.26),Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 8
 9. 9. Punim SEMINARIK 2008 ku janë: wkl = 0,12 - koficienti rezistuës i lëvizjës së rrëshqitësit me rrëshqitje; wtc = 0,04,...,0,06 - koficienti rezistues i lëvizjës së rrotës; PPV ≤ 0,01 , kN - forca e mëhershme e shtrëngimit të rrotës (pikëzës rrotëzës) normal në drejtim të shinës (caktohet prej kushtit që nuk ka rrëshqitje të rrotës në raport me shinat e frerve , gjatë lëshimit të ashensorit në lëvizje dhe gjatë frenimit të kabinës). Forcat rezistuese e lëvizjës së llogaritur të ngarkesës së kabinës është : • për rrëshqitësit me rrëshqitje: FQ = (2 N nQ + 4 N pQ ) wkl , kN , ………………………….(1.27) • për rrëshqitësit me rrota: FQ = ( 2 N nQ + 4 N pQ ) wtc , kN , …………………………..(1.28) Forcat rezistuese e lëvizjës së kundërpeshës: • për rrëshqitësit me rrëshqitje: FG = 7,5 ⋅ G ⋅10 −5 , kN , ………………………………...(1.29) • për rrëshqitësit me rrotëza(pikëza): FG = 3 ⋅ G ⋅10 −5 , kN , …………………………………..(1.30) Llogaritja e forcës zgjatëse në litarët për varjen e kabinës së ashensorit S K dhe kundërpeshës S G në regjimin e punës, gjatë provuarit të ashensorit. Shqyrtohet rasti më i përgjithshëm i konstruksionit të ashensorit me pozicionin e sipërm të hapsirës së makinës , me varjen e kabinës mbi makaranë (fig.1.2b). Në shprehjet të cilat do të jenë të paraqitura pervetësohen shenjat e mbushura në vijim: i K - raporti bartës i makarasë, ηK - shkalla e shfrytëzimit të makarasë me sistemin e litarit e cila është e transformuar (e bartur) sipas makarasë. Gjatë kësaj duhet tindryshojmë shumë raste, të cilat do të jenë të analizuara.Regjimi i ngritjës së ekuilibrit të kabinës së ashensorit Kabina ngarkuese është poshtë, fillon regjimi i ngritjës [ S K 1 = (Q + K ) ⋅ 10 − 2 + FK + FQ ⋅] 1 2 + 0,01T . iK ⋅η K ηK [ ] S G1 = (Q + Tk ,l ) ⋅ 10 −2 − FG ⋅ iK ,…………………………..(1.31) Kabina e ngarkuar është lartë, procesi i ngritjës: [ S K 2 = (Q + K + TK ,l + T p ) ⋅ 10 − 2 + FK + FQ ⋅ ] 1 2 , iK ⋅η K Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 9
 10. 10. Punim SEMINARIK 2008 ηKSG 2 = (G ⋅10− 2 − FG ) ⋅ + T ⋅10− 2 , …………………………(1.32) iKKabina e zbrazët është poshtë, procesi i lëshimit : 2 ηKS G 3 = ( K ⋅ 10 − 2 − FG ) ⋅ + T ⋅ 10 − 2 , iK [S G 3 = (G + TK ,l ) ⋅ 10 −2 + FG ⋅ ] 1 i K ⋅η K , ………………………(1.33)Kabina e zbrazët është lartë, procesi i lëshimit: η 2 −2S K 4 = [( K + TK ,l + T p ) ⋅ 10 − FK ] ⋅ K iK 1S G 4 = (G ⋅ 10 − 2 + FG ) ⋅ 2 + T ⋅ 10 − 2 , ……………………(1.34) iK ⋅η K Kabina stërngarkuar për 10% është poshtë, procesi i ngritjës kerkimi dinamiknë rast kur kabina është e stërngarkuarë: 1S K 5 = S K 1 + 0,1 ⋅ Q ⋅ 10 − 2 ⋅ 2 , iK ⋅η KS G 5 = S G1 , ………………………………………………(1.35)Kabina e stërngarkuar për 10% është lartë, procesi i ngritëjes kërkimi dinamikë kurkabina është e stërngarkuar : 1S K 6 = S K 2 + 0,1 ⋅ Q ⋅ 10 − 2 ⋅ 2 , iK ⋅η KSG6 = SG2 , ………………………………………………(1.36)Regjimi i lëshimit të ngarkesës jo ekuilibrueseKabina e ngarkuar është poshtë procesi i lëshimit: 2 ηKS K 7 = [(Q + K ) ⋅ 10 − 2 − FK − FQ ] ⋅ + T ⋅ 10 − 2 , iKSG7 = SG3 , ……………………………………………….(1.37)Kabina e ngarkuar është lartë, procesi i lëshimit: 2 −2 ηS K 8 = [(Q + K + TK ,l + T p ) ⋅ 10 − FK − FQ ] ⋅ K , iKSG8 = S G 4 , ………………………………………………..(1.38)Kabina e ngarkuar është poshtë, procesi i ngritjës: 1S K 9 = ( K ⋅ 10 − 2 + FK ) ⋅ 2 + T ⋅ 10 − 2 , iK ⋅η KS G 9 = S G1 , …………………………………………………(1.39)Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 10
 11. 11. Punim SEMINARIK 2008Kabina ngarkuese është lartë, procesi i ngritjës: 1S K 10 = [( K + TK ,l + T p ) ⋅ 10 − 2 ] ⋅ 2 + T ⋅ 10 − 2 , iK ⋅η KS G10 = S G 2 , ………………………………………………..(1.40)Kërkimi statikë i ashensorit , kabina është e stërngarkuar për 100% dhe lëvizëteposhtë: 10 −2S K 11 = (2 ⋅ Q + K ) ⋅ + T ⋅10 −2 , iK GS G11 = ⋅10 −2 , ……………………………………………(1.41) iK Logaritjet e më hershme të treguara të varshmëris mund leht të transformohënpër ashensoret me pozicionin e sipeërm të hapsirës së makinës dhe varje direkte të gkabinës, nëse vendoset iK = 1 dhe ηK =1. Gjatë kësaj është 10 −2 = 1000 .Llogaritja e raportit të forcës zgjatëse të litarit, ngarkimi i konzollës dhe forcatvëllimore në levizjën e litarit Raporti i forcës gjatësore të litarit për varjen e kabinës dhe kundërpeshëscaktohën për 11 rregjime punuese, si dhe regjimeve të punës me të cilat kryhetkërkimi e ashensoreit, sipas shprehjeve : S i maxψi = , …………………………………………………(1.42), ku janë: S i minS i max , S i min - forca më e madhe dhe më e vogël gjatësore e litarit për varjen ekabinës dhe kundërpeshës në regjimin i.Ngarkimi i konzollës në litarin e konzollës caktohet për qdo regjim, për i=1,…11; FKi = S Ki + S Gi , ……………………………………………..(1.43), ku është:i=1,…,11 - shenja rëndore e regjimit të punës së ashensorit.Forca vëllimore në lëvizjën e litarit caktohët, gjithashtu për 11 regjime: • në regjimin e ngritjës së ngarkesës joekuilibruse : F0i = S max − S min + 0,02 ⋅ S max , ………………………………….(1.44) • në regjimin e lëshimit të ngarkesës joekuilibrues: F0 i = S max − S min − 0,02 ⋅ S max , ………………………………….(1.45) Llogaritja themelore për zgjedhjën parametrave të ashensorit dhe zgjedhjën eelementeve të mekanizmit për ngeitje. a) Analiza e skemës së pozicionit reciprok të kabinës dhe kundërpeshës në dritare bartëse të ashensorit.Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 11
 12. 12. Punim SEMINARIK 2008 Kjo etapë e studimit është e nevojshme për caktimin e diametrit të lëvizjës sëlitarit gjatë projektimit të ashensorit instalimit të ashensorit për rastin e varjës direktetë kabinës, si dhe gjatë caktimit të dijapazonit të prerjës tërthore të fritarës bartëse. Zgjedhja e kësaj detyre bazohet në caktimin e mëhershëm të dimenzioneve tëkundërpeshës dhe kabinës duke e marrë parasyshë madhësin e lejuar në mes tëpjesëve të lëvizshme dhe të palëvizëshme të ashensorit në dritaret bartëse. Madhësitgrupëse janë të definohën standarte vendore : [13], [14], [15]. Pikë së pari caktohët pozicioni i kundërpeshës në raport me projeksioninhorizontal të dritarës bartëse, figura 1.4. a) b) c) d) e) Fig. 1.4. Paraqitja skematike e pozicionit të kabinës dhe kundë të dritarës bartëse ; peshës në prerjen horizontale a) kundërpesha është përbasë kabinës; b) kundërpesha është përballë kabinës; c) kundërpesha është përballë, gjatë anës së fundit të kabinës; d) ,e) varjantat e pozicionit të kundërpeshës për kabinat kalimtare:1 – kundërpesha; 2 – kabinat; 3 – rrethojat e dritarës bartëse; 4 – hapja e derës (hapjandriquese e dritares bartëse). Sipas rregullit të skemës të paraqitur në përmasën e caktohet distance më evogël në mes të rrotës për varjen e litarit të kabinës dhe kundërpeshës. Kjo largësicakton madhësin e dijametrit të litarit lëvizës për skemën e ashensorit në varjedirekte. Nëse egziston litari dëbuës ose vija është sipas makarasë, dijametri i litaritcaktohet vetëm nga kushtët e qendrushuëshmerisë të litarit. b) Llogaritja e forcës së nevojshme lëvizëse të instalimit të ashensorit sipas fuqisë së elektromotorit: F0 max ⋅ v ⋅ i KPEM = , kW , …………………………………..(1.46), ku janë: ηMF0 max , kN - vlera maksimale e forcës vëllimore e cila e ngarkonë litarin lëvizës nëregjimin e ngritjes së ngarkesës joekuilibruese (regjimi 1,..,4);ηM = 0,7....0,75 - shkalla e shfrytëzimit të ndikimit të mekanizmit lëvizës;v, m/s - shpejtësia e kabinës së ashensorit; c) Zgjedhja e elektromotorit sipas katallogut pastaj pervetësohën parametratthemelor të elektromotorit; d) Llogaritja e argumenteve të parametrave dhe zgjedhja e lloit të reduktorit; e) Llogaritja e argumenteve dhe zgjedhja frenave.Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 12
 13. 13. Punim SEMINARIK 20081.2.2.Llogaritja dinamike Qëllimi i llogaritjës dinamike është caktimi i forcës së inercionit dhe forcës sëngarkesës të mekanizmit për ngritje në të cilin sigurohet(realizohet) niveli i lejuar inxitimit dhe sakëtësia e ndërprerjës, afatëqëndrushueshmëria e punës së besuar sëmekanizmit për ngritje. Kalendari i llogaritjës dinamike shqyrtohët me ndryshimin e sistemit gjithëpërfshirës të lëvizjës së motorit dy taktësh me rrymë të ndryshuëshme trefazore.Me ndryshimin e lëvizjës së rregulluar të etapës themelore llogaritja e mbajtësitmbetën të pa ndryshuara. Ndryshimet do të formohën për shkakë të mënyrës sëndrrimit të nxitimit gjatë lëshimit të ashensoritn në lëvizje, si dhe gjatë ngadalësimittë kabinës dhe për shkakë të rolit të frenave e cila në atë rastë ndryshonë vetëm që tambajë kabinën në stacionin përgjegjës.Karakteristikat mekanike të elektromotorit dy taktësh Me karakteristikat mekanike nënkuptohët varëshmeria në mes të mumrit tërrotullimit dhe madhësisë së momentit të terheqjës të boshtit të motorit në fig.1.5.Janë përdorur këto shenjat plotësuese:Fig. 1.5. Karakteristikat mekanike statike të elektromotorit asinkron me dy taktëshme regjimë të ndryshueshme trefazore:M, n - momenti i tërheqjës dhe mumri i rrotullimeve të bushtit të elektromotorit; V,M - karakteristikat mekanike gjatë punës së elektromotorit statorit për shpejtësi tëmadhe dhe të vogël.M n - momenti nominal rrotulluës në boshtin e motorit;Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 13
 14. 14. Punim SEMINARIK 2008M kr - momenti kritik rrotulluës në boshtin e motorit gjatë numrit të madhë tërrotullimit; M NV - momenti reduktuës i forcave të jashtme rezistuese; M G - momenti i motorot i cili punon në regjimin kryesor të punës gjatë numrit tëvogël të rrotullimit; R MV , RGV , R MM - karakteristikat mekanike të rrotave punuëse në rrota dhegjenerator dhe regjimi i gjeneratorit të punës, gjatë shpejtësisë të madhe dhe të vogëltë elektromotorit; n V , n S - numri i rrotullimit të boshtitë të elektromotorit gjatë shpejtësisë të madhe S Mdhe të vogël, kur vepron momenti reduktues i forcave të jashtëme M SV ; V M n0 , n0 - numri sinkron i rrotullimit të bushtit të elektromotorit gjatë punës meshpejtësi të madhe dhe të vogël; n V - numri kritik i rrotullimit gjatë punës së elektromotorit me shpejtësi të madhe; kr1-9 - karakteristikat mekanike të rrotave karakteristik me shpejtësi të madhe dhe tëvogël. Do të shqyrtohën karakteristikat statike mekanike të motorit dy taktësh nëkrahasim (proporcion)me detyrat e llogaritjës dinamike . Shjegime më të mira janëdhënë në kapitullin përkushtuar elektromotorit (elektrolëvizës)dhe automatikës sëashensorit. Grafiku i karakteristikave mekanike të elektromotorit asinkron trefazor tërrymës së pandryshuar konstruktohet në bazë të varshmërisë analitike ose sipasrezultateve eksperimentale në aparatin për të provuar karakteristikat eelektromotorit. Në boshtin e ordinatës vendoset vlera e numrit të rrotullimeve tërotorit të elektromotorit, kurse në boshtinë e abëshisës madhësia e momentit tërrotullimit (tërheqjës). Në kuadrantinë e parë është treguar karakteristikat mekanike të pjesës sëmotorit, në kuadrantin e dytë gjeneratori, kurse në të katërtën karakteristikat efrenimit, e cila i pergjigjet regjimit të kyqjës së statorit. Karakteristikat e fundit nukndryshon në punën për instalimin e motorit të ashensorit. Puna në regjimin punuës (motorikë) i pergjigjet ngritjës së ngarkesës sëjoekuilibruar, kur momenti i redukuar nga forca e jashtme të rezistencës vepron nëkahjën e kundërt prej rrotullimit të rotorit në atë rast fusha e rotorit vonon në raportme fushën e statorit. Regjimi gjeneratorikë i punës së motorit paraqitet gjatë lëshimittë ngarkesës së joekuilibruar, kur momenti i redukuar më boshtë , prej forcave tëjashtme të rezistencave vepronë ne lakorjen e rrotullimit të fushës magnetike, kursefusha motorit është nën fushën e statorit. Karakteristikat mekanike të motorit gjatë punës me shpejtësi të madhe M dhetë vogël V janë identike, porë ndryshojnë kryesishtë në madhësinë e numrit tërrotullimimeve të rotorit sinkronuës. Gjatë punës së motorit me statorit me shpejtësi të vogël, numri sinkronë irrotullimeve është disher më i vogël se sa gjatë kyqjës me shpejtësi të madhe, përKandidati: Ing. Mustaf Ameti 14
 15. 15. Punim SEMINARIK 2008shkakë se madhësin e numrit të rrotullimeve caktohet me raportin e numritpërgjegjës të statorit. Madhësia e pjesëmarrjës sinkrone të rrotullimit të rotorit varet prej pjesësmarrjës së motorit me rrymë të pandryshushme f, H Z dhe numrit të statorit p,është: 60 ⋅ fn0 = p f, H Z - pjesmarrja e rrymës së pandryshuar me të cilën punon elektromotori;p - numri i ( ne katalogjet e prodhushme paraqitet si madhësi 2p).analiza e pikave karakteristike dhe karakteristikat mekanike të pjesëve gjatë punës sëelektromotorit me shpejtësi të madhe (M): I – puna (fillestare) e momentitkalimëtarë gjatë lëshimit të motorit; II – pika kritike, e cila i përgjigjet momentit mëtë madhë të zhvilluar kritike të rrotullimit të motorit M kr në regjimin e frenimit ; IV– pika e regjimit nominal të punës së motorit, e cila i pergjigjet momentit nominal tërrotullimit të bushtit të elektromotorit (nga kushtet e nxehjës së statorit); V – pikae etjës së zbrazët, në të cilën numri sinkronë i rrotullimit të rotorit është i njejtë menumrin e rrotullimeve të fushës magnetike të statorit. Pjesa e degëve karakteristike të motorit I-II quhën deg jostabile ekarakteristikave mekanike. Pjesa II-III paraqet pjesën e vijave të lakuara të degës sëngarkuara të karakteristikave të pikës II deri te pika IV quhët deg e ngarkuar , në tëcilën motori zhvillonë momentinë i cili është më i madhë së momenti nominal. Pjesa e karakteristikave e cila shtrihët në kuadrantinë dytë , prej V-VI, paraqet degëtgjeneratorike të karakteristikave mekanike. Analiza e punës së motorit të me rregjimet karakteristike është si në vijimë:Gjatë lëshimit të motorit për ngritjës së kabinës së ngarkuar rotori i sajë zhvillonëmomentin e lëshimit (momenti kalimëtarë) M pn , në pajtim me pikën I. Për shkakë se momenti i lëvizjës së rotorit është i madhësisë së madhe prejmomentit të redukuar të forcave të jashtme rezistuese M r , numri i tijë i rrotullimeverritet , në pajtimë me skemat grafike të degëve I-II, II-II, të pika përmirsuese Rmv ,derisa nuk barazohet momenti motorikë dhe momenti i forcave të jashtme rezistuese.Mëtej kabina do të lëvizë e vetme, me shpejtësi të madhe. Me lëshimin e motorit në punë gjatë lëshimit të kabinës së ngarkuarë nxitimi irotorit paraqitet në mënyr analoge, por kryhët në pikën punës R gv , të degësgjeneratorike të karakteristikave mekanike me shpejtësi të madhe . Rotori e arrinëme rrotullimin e fushave magnetike të statorit. Motori do të punoj me regjim gjeneratorikë, duke emituar energjinë në rrjetënelektrike me humbje përkatëse, të cilat janë të caktuara me shkallën e shfrytëzimit tëveprimit të motorit dhë janë të një vlere shumë të vogël, përkundër atijë , shkalla eshfrytëzimit të veprimimit të transmetuesit mekanikë-reduktorit pulegjarë. Me kalimin e kabinës në sipërfaqen e katitë kuqet dënësi i ngadalsimit , sipassistemit të manipulimit, i cili qkyqet fileta e statorit me shpejtësi të madhe dheKandidati: Ing. Mustaf Ameti 15
 16. 16. Punim SEMINARIK 2008njëkosishtë i kuq filetat me shpejtësi të vogël. Duke ju falenderuar inercsë së sistemitdinamikë të motorit, numrin e rrotullimit të rotorit me momenteve të ndryshimit tëmbetët në nivelinë e mëparshëm (pika Rmm ). Siç është puna e motorit në atë moment i caktuar me karakteristika meshpejtësi të vogël (M), numri i tijë i rrotullimeve i përgjigjet pikës VII të degësgjeneratorike dhe do të fillojë rënja e numrit të rrotullimeve nën veprimin rmomentit gjeneratorikë frenuës M në drejtimë i cili grafikishtë paraqitet në vi tëpandërprerë . Procesi i zvoglimit të numrit të rrotullimeve kryhët në pikën Rmm , e cila ipërgjigjet barazpeshës së momentit matematikë dhë momentitë të forcave të jashtmerezistuese. Procesi analog do të veprojë gjatë ngadalsimit të kabinës e cila lëshohët.Dijagrami i ndryshimit të shpejtësisë së kabinës së ashensorit me motorë dy taktëshështë treguar në figurën vijuese:Vuv , VuM - vlerat e shpejtësisë së kabinës gjatë punës së motorit me shpejtësi tëmadhe dhe të vogël; t u , t p , t k - koha e shpejtimit, regjimit kalimtarë dhe frenimitmekanikë; t uv , t uM , t v M - koha e lëvizjës së kabinës me shpejtësi të madhe dhe tëvogël, koha e kalimit nga shpejtësia e madhe në të vogël;I-VII – karakteristikat epikave të dijagramit të shpejtësisë.Perioda e shpejtimit t u , karakterizohet praktikisht vlerë konstante e shpejtimit,pamarrparasysh me karakterin e pikave të lakuara të karakteristikave mekanike mepjesën e motorit. Kjo shpjegohët me inercionin e rotorit të motorit, frenuës dhemasave të tjera rrotulluese, si dhe pjeset kalimtare elektromagnetike. Shpejtimikonstatohët paraqetë momentin constant me boshtinë e motorit. Ajo hipotezë nëshumicë zhvillonë shprehjet analitike te ekuacionet të lëvizjës së mekanizmitëmotorik për ngritje. Fig. 1.6. Dijagrami i ndryshimit të shpeitësisë së kabinës gjatë lëshimit në lëvizje dhe frenimit. Pjesët tjera të dijagramit të ndryshimit të shpejtësisë paraqesin procesin enlëvizjës së kabinës së caktuar me shpejtësi të madhe ( t uv ), regjimin gjeneratorik ifrenit gjatëkalimit nga shpejtësia e madhe në shpejtësi të vogël ( t v M ), lëvizë meKandidati: Ing. Mustaf Ameti 16
 17. 17. Punim SEMINARIK 2008shpejtësi të vogël ngadalsuëse ( t uM ), perioda e regjimit kalimtarë ( t p ) dhe frenuës (t k ). Në qëllimin e nxerrjës së varshmërisë analitike është e nevojshme llogaritjadinamike , me shqyrtimin e ekuacionit të lëvizjës të mekanizmit motorikë gjatëngritjës.1.2.3.Ekuacionet e lëvizjës së elektromotoritë Regjiminë e caktuar, gjatë numrit konstantë të rrotullimit të rotorit ,elektromotori zhvillonë momentin rrotulluës i cili është i njejtë me momentin eredukuar me boshtë të motorit prej forcave të jashtme rezistuesë. Ndryshimi i momentit në boshtë prej forcave të jashtme , në pajtim mekarakteristikat mekanike, të çon deri te regjimi i caktuar me vlera të tjera të tërrotullimit të bushtit. Kalimi nga njëri regjim i caktuar në tjetrin bëhet me ndryshimin e momentitrrotulluës dhe shpejtësisë. Aj proces paraqet regjimin kalimëtar punuës. Karakter të procesit kalimëtar direkt ndikon në kapacitetin e ashensorit, nëplanimetrin e lëvizjës dhe saktësinë e ndaljës së kabinës dhe në harxhimin eenergjisë gjatë lëshimit në motor (lëvizje) dhe frenim. Në regjimi kalimtarë të punës së motorit, në krahasimë me ngarkesat statike,veprojnë edhe forcat e inercionit të rendësishme sipasë madhësisë. Në pajtim meprincipin e Dallanbergut, gjatë shqyrtimit të përballimeve dinamike, ndryshojnëzakoni i ekuilibrit statikë, gjatë asaj duhet ta marr parasyshë edhe veprimin e forcëssë inercionit. Për formën e ekuacionit të lëvizjës së motorit shqyrtohët skema nëfigurën 1.7. pa marr deformimet e elementeve, kurse në pajtim me shenjat vijuese: I r , kgm 2 - madhësia e momentit të inercionit të motorit; I sp , kgm 2 - madhësia e momentit të inercionit të lidhësës; I z , kgm 2 - madhësia e momentit të inercionit për lëshimin e detyruar të kabinës; FQ , FK , FG , kN – forcat rezistuese të lëvizjës së ngarkesës në kabinë kabinat dhekundërpeshat;D pu , D z , δz , m - dijametri i litarit motorikë, dijametri dhe gjërsia për lëshimin edetyruar të kabinës;ω rad s - shpejtësia këndore e boshtit të elektromotorit (bushtit të reduktoritme ,model ekuivalent të motorit); I ε , kgm 2 - madhësia zgjedhëse e momentit të inercionit të sistemit dinamik tëredukuar në boshtinë e elektromotorit ;M M , M K , M SV , Nm - momenti rrotulluës i elektromotorit, frenat dhe momenti iredukuar i forcave të jashtme rezistuese.Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 17
 18. 18. Punim SEMINARIK 2008 Fig. 1.7. skema e llogaritjës dinamike të modelit të mekanizmit për ngritje. a) – skema e mekanizmit real; b) - skema ekuivalente e modelit dinamik; 1,2 – masat lëvizëse të ngarkesës,kabina dhe kundërpesha; 3 – litari tërheqës ; 4 – pjesa për lëvizje me dorë tëkabinës së ashensorit ; 5 – reduktori ; 6 – litari motorik (lëvizës); 7 – lidhësja mefrenuës; 8 – elektromotori. Gjatë shqyrtimit të karakterstikave dinamike të procesit kalimtar të motorit tëashensorit është mekanizëm realë duke ndrruar me modelin ekuivalent.Për bazën e ekuivalencës përmirsohët ekuacioni i energjisë kinetike të gjitha pjesvelëvizëse të mekanizmit dhe madhësive të energjisë kinetike. Modeli dinamik i mekanizmit mundet të paraqitet në fornmë të masaverrotulluese (fig. 1.7.b) me momentin e inercionit I ε dhe shpejtësin këndore të sjellurnë boshtine rotorit të elektromotorit ω për të cilën momentet përgjegjëse M M , M SVnë regjimin motorik ose gjeneratorik ose M K , M SV në regjimin mekanikë tëfrenimit. Momenti i redukuar i inercionit të sistemit dinamikë ekuivalent caktohet ngaekuacioni i energjisë kinetike pa marrë parasyshë masat rrotulluese të reduktorit dhelitarit motorikë (lëvizës), tek i cili ashensori mund të neslizhohen, ku është: ω2 ω2 ω2 ω2 v2 Iε ⋅ = Ir ⋅ + I sp ⋅ + IZ ⋅ + G SV ⋅ t r ⋅ , ……….(1.48) 2 2 2 2 2respektivisht pas shkurtimit dhe rregullimit përgjegjës, fitohët: v2I ε = I r ⋅ + I sp + I Z ⋅ +G SV ⋅ t r ⋅ , ………………………..(1.49). 2Nëse shpejtësia drejtvizore e kabinës shprehet sipas shpejtësisë këndore ω fitohetformën më e plotë e ekuacionit të mëposhtëm: 2 D p.uI ε = I r ⋅ + I sp + I Z ⋅ + G SV ⋅ t r ⋅ = I r + I sp + I Z + I SV ⋅ t r , …(1.50), ku ësshtë: 4 ⋅ iR 2Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 18
 19. 19. Punim SEMINARIK 2008G SV ⋅ t r , kg - masa transllatore, masa lëvizëse e reduktuar të litarit lëvizës(motorikë);I SV ⋅ t r , kgm 2 - momenti i inercionit të masës lëvizëse transllatore e reduktuar nëboshtinë e elektromotorit. Nëse të varurit indirect është sipas makarasë, shkallën e shfrytëzimit tëveprimit të makarasë mirret parasyshë në llogaritje sipas madhësisë G SV ⋅ t r , dhemomenti i reduktuar i inercionit të masave lëvizëse transllatore caktohën ngashprehja: 2 D p .uI SV ⋅ t r = GSV ⋅ , ………………………………………(1.51) 4 ⋅ iR 2 Ekuacioni i lëvizjës, pa marrë parasyshë ndikimin e ngurtësimit të pjesëve tëmekanizmit dhe litarit për varje do të ketë formën vijuese: dωM d = I ε ⋅ ε SV = Tε ⋅ , ……………………………………(1.52), ku është: dtε SV , rad s 2 - shpejtimi këndorë i bushtit i sjellur në sistemin dinamikë;M d , Nm - momenti shtesë i cili formohet (paraqitet) gjatë lëshimit në lëvizje dhefrenimit të kabinës së ashensorit.Gjatë lëshimit në lëvizje të ngarkesës së kabinës në rast të uljes (ngritjes):M d = M pr ± M SV , …………………………………………..(1.53), ku është: p M pr = (0,75.....0,80) ⋅ M kr , Nm - madhësia e momentit të llogaritur të lëshimit nëlëvizje(motorë) duke marrë parasyshë ndikimin jolinear të grafikës sëkaraktëristikave mekanike; M kr , Nm - madhësia e momentit kritik të elektromotorit, fig. 1.5.; p M SV , Nm - momenti i reduktuar i forcave të jashtme të ngarkuara gjatë lëshimit nëlëvizje (motorë), gjatë asaj është shenja “ PLUS” gjatë uljes, rrespektivisht shenja“MINUS” gjatë ngritjës së kabinës.Madhësia e momentit të reduktuar të forcave të jashtme rezistuese është: F0 S ⋅ D p.u • gjatë uljes M SV = p ⋅η r , Nm , ………………(1.54) 2 ⋅ iR F0 p ⋅ D p.v • gjatë ngritjës p M SV = , Nm , ……………….. (1.55), ku është: 2 ⋅ i R ⋅η dηr - vlera reciproke e shkallës së shfrytëzues të veprimit të reduktuar për200 min −1 (rrot min ) ;η - shkalla direkte e shfrytëzimit veprues gjatë numrit nominal rrotullues të bushtit dtë elektromotorit; F0 S , N - forca vëllimore në litarin motorikë(lëvizës) gjatë uljes së ngarkesësjoekuilibruese; F0 p , N - forca vëllimore në liarin motorikë(lëvizës) gjatë ngritjes së ngarkesësjoekuilibruese.Gjatë frenimit gjeneratorik, gjatë ngritjes(uljes) së ngarkesës joekuilibruese:Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 19
 20. 20. Punim SEMINARIK 2008M d = M G ± M SV , G ……………………………………………(1.56), ku është:MG - momenti gjeneratorik i motorit për karakteristika të shpejtësisë sëvogël(fig.1.5., grafiku M); GM SV - momenti i reduktuar i forcave të jashtme rezistuese gjatë frenimitgjeneratorik; shenja “plus” gjatë ngritjes, shenja”minus” gjatë uljes.Momenti i reduktuar i forcave të jashtme rezistuese gjatë frenimit gjeneratorik: F0 p ⋅ D p.u ⋅η d • gjatë ngritjes M SV = G , Nm ………………..(1.57) 2 ⋅ iR F0 S ⋅ D p.v ⋅η r • gjatë uljes M SV = G , Nm ……………….(1.58), ku është: 2 ⋅ iRηd ,ηr - shkalla direkte dhe reciproke e shfrytëzimit të veprimit të reduktorit gjatënumrit nominal të rrotullimeve të bushtit të motorit me shpejtësi të madhe; F0 p , F0 S - forcat vëllimore në litarin lëvizës gjatë ngritjes dhe uljes së ngarkesësjoekuilibruese. Gjatë frenimit mekanik kabina ngritëse e cila lëviz me shpejtësi të vogëlngadalësuese:M d = M k ± M SV , ……………………………………………(1.59), ku është: k M k , Nm - momenti i llogaritur i frenimit; k M SV , Nm - momenti i reduktuar i forcave të jashtme ngarkuese gjatë frenimitmekanik, gjatë kësaj është shenja “PLUS” për ngritje, kurse “MINUS” për ulje. Madhësia e momentit të reduktuar të forcave të jashtme rezistuese gjatëfrenimit: F0 p ⋅ D p.v ⋅η Md • gjatë ngritjes M SV = k , Nm …………….(1.60) 2 ⋅ iR F0 S ⋅ D p.u ⋅η Mr • gjatë uljes M SV = k , Nm ……………….. (1.61), ku është: 2 ⋅ iRηMd ,ηMr - shkalla reciproke dhe direkte e shfrytëzimit të veprimit të reduktorit përshpejtësi të vogla. Nga ekuacioni (1.51) mund të caktohet madhësia e shpejtimit të kabinës nëregjimin kalimtar të lëvizjës. Së pari duhet shprehur shpejtësinë këndore të bushtit të elektromotorit sishpejtësi linjore të lëvizjës së kabinës, rrespektivisht: 2 ⋅ v ⋅ iRω= , …………………………………………………(1.62) D p.uKandidati: Ing. Mustaf Ameti 20
 21. 21. Punim SEMINARIK 2008 Pas vendosjes së shprehjes (1.60) në ekuacionin e lëvizjës (1.51) dherregullimin algjebrik fitohet madhësia e shpejtimit linjor të kabinës: • gjatë varjes direkte të kabinës: D p.u ma= ⋅Md, …………………………………………..(1.63) 2 ⋅ I ε ⋅ iR s2 • gjatë varjes sipas makarasë: D p.u ma= ⋅Md, ………………………………………..(1.64), ku është: 2 ⋅ I ε ⋅ iR ⋅ iK s2M d , Nm - momenti shtesë në boshtin e elektromotorit në regjimin pergjegjës (gjatëlëshimit në levizje, rrespektivisht gjatë frenimit).Për vendosjen e varshmërisë të cilat më herët janë shqyrtuar dhe në bazë tëllogaritjës statike, janë krijuar kushtet për vendosjen e metodologjisë së llogaritjësdinamike.Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 21
 22. 22. Punim SEMINARIK 2008 Pas vendosjes së shprehjes (1.60) në ekuacionin e lëvizjës (1.51) dherregullimin algjebrik fitohet madhësia e shpejtimit linjor të kabinës: • gjatë varjes direkte të kabinës: D p.u ma= ⋅Md, …………………………………………..(1.63) 2 ⋅ I ε ⋅ iR s2 • gjatë varjes sipas makarasë: D p.u ma= ⋅Md, ………………………………………..(1.64), ku është: 2 ⋅ I ε ⋅ iR ⋅ iK s2M d , Nm - momenti shtesë në boshtin e elektromotorit në regjimin pergjegjës (gjatëlëshimit në levizje, rrespektivisht gjatë frenimit).Për vendosjen e varshmërisë të cilat më herët janë shqyrtuar dhe në bazë tëllogaritjës statike, janë krijuar kushtet për vendosjen e metodologjisë së llogaritjësdinamike.Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 21
 23. 23. Punim SEMINARIK 2008 Pas vendosjes së shprehjes (1.60) në ekuacionin e lëvizjës (1.51) dherregullimin algjebrik fitohet madhësia e shpejtimit linjor të kabinës: • gjatë varjes direkte të kabinës: D p.u ma= ⋅Md, …………………………………………..(1.63) 2 ⋅ I ε ⋅ iR s2 • gjatë varjes sipas makarasë: D p.u ma= ⋅Md, ………………………………………..(1.64), ku është: 2 ⋅ I ε ⋅ iR ⋅ iK s2M d , Nm - momenti shtesë në boshtin e elektromotorit në regjimin pergjegjës (gjatëlëshimit në levizje, rrespektivisht gjatë frenimit).Për vendosjen e varshmërisë të cilat më herët janë shqyrtuar dhe në bazë tëllogaritjës statike, janë krijuar kushtet për vendosjen e metodologjisë së llogaritjësdinamike.Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 21
 24. 24. Punim SEMINARIK 2008 Pas vendosjes së shprehjes (1.60) në ekuacionin e lëvizjës (1.51) dherregullimin algjebrik fitohet madhësia e shpejtimit linjor të kabinës: • gjatë varjes direkte të kabinës: D p.u ma= ⋅Md, …………………………………………..(1.63) 2 ⋅ I ε ⋅ iR s2 • gjatë varjes sipas makarasë: D p.u ma= ⋅Md, ………………………………………..(1.64), ku është: 2 ⋅ I ε ⋅ iR ⋅ iK s2M d , Nm - momenti shtesë në boshtin e elektromotorit në regjimin pergjegjës (gjatëlëshimit në levizje, rrespektivisht gjatë frenimit).Për vendosjen e varshmërisë të cilat më herët janë shqyrtuar dhe në bazë tëllogaritjës statike, janë krijuar kushtet për vendosjen e metodologjisë së llogaritjësdinamike.Kandidati: Ing. Mustaf Ameti 21

×