Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BORIS MIR Competències digitals i aprenentatge

3,882 views

Published on

Presentació que recull les idees principals de l'exposició “Competències digitals i aprenentatge” en la 20a Sessió Web del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Barcelona, 11 de maig de 2010

BORIS MIR Competències digitals i aprenentatge

 1. 1. Competències digitals i aprenentatge Boris Mir, professor d’educació secundària  20a sessió web Barcelona, 2010
 2. 2. Exposició i col·loqui posterior Hashtag exposició: #sessioweb hashtag preguntes: #sessioweb_p
 3. 3. 1. Escolarització i aprenentatge al segle XXI
 4. 4. Escola i aprenentatge D e què parlem?
 5. 5. Alumnes catalans Educació infantil i primària: 735.865 Educació secundària: 274.097 Educació Especial: 6.810 Batxillerat: 85.600 Cicles formatius: 38.498 Cicles formatius de grau superior: 39.590 A les aules catalanes hi ha 1.180.460 alumnes.
 6. 6. Docents i centres educatius Mestres d’escola: 34.894 Professors i professores d’institut: 27.296 Centres públics: 3.011 Centres concertats/privats: 1.362 Hi ha 62.805 docents en centres públics.
 7. 7. Escolarització Any De 2 a 4 anys Als 16 anys Als 17 anys 2007 82,46 85,74 68,74 2000 83,24 82,72 67,82 1990 51,96 73,17 62,21 +
 8. 8. L’escola té la funció, no exclusiva, de la  custòdia, de la socialització i de l’aprenentatge. Tot indica que aquestes funcions no disminuiran en el segle XXI.
 9. 9. L’escola és alhora un servei i una institució. Tot indica que es mantindrà la tensió entre els dos vectors en el segle XXI.
 10. 10. La satisfacció de l'usuari està sempre  subordinada al grau de respecte als principis  educatius i ètics que fonamenten la institució escolar.
 11. 11. Els aprenentatges informals seran cada vegada més rellevants, però estaran sempre subordinats a la regulació educativa i social.
 12. 12. POSTMAN, Neil (1996) El fin de la educación. Una nueva definición del valor de la escuela Barcelona, 2000; Editorial Octaedro Publicitat
 13. 13. 2. Les competències transversals en el nou sistema educatiu
 14. 14. Competències transversals Nous currículums
 15. 15. Competències transversals Nous currículums De què pa rlem?
 16. 16. Nous currículums educatius basats en competències Espanya LOE- Ley Orgánica de Educación, Maig 2006 Estableix els ensenyaments mínims Catalunya Ordenació Educació Secundària Obligatòria (ESO) Decret 143/2007 Ordenació Educació primària Decret 142/2007
 17. 17. Nous currículums educatius basats en competències Decret 142/2007 Annex sobre les competències Competències transversals > Competències comunicatives > Competències metodològiques > Competències personals Competències específiques
 18. 18. Competències transversals > Competències comunicatives: 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 2. Competència artística i cultural. > Competències metodològiques: 3. Tractament de la informació i competència digital. 4. Competència matemàtica. 5. Competència d'aprendre a aprendre. > Competències personals: 6. Competència d'autonomia i iniciativa personal. Competències específiques 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 8. Competència social i ciutadana.
 19. 19. Competències transversals > Competències comunicatives: 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 2. Competència artística i cultural. > Competències metodològiques: 3. Tractament de la informació i competència digital. 4. Competència matemàtica. 5. Competència d'aprendre a aprendre. > Competències personals: 6. Competència d'autonomia i iniciativa personal. Competències específiques 7. Competència en el3. Tractamentinteracció amb el món coneixement i la de la informació físic. i competència digital 8. Competència social i ciutadana.
 20. 20. L’aprenentatge per competències suposa l’ús integrat i estratègic de capacitats diverses en situacions reals,  contextualitzades i no escolars.
 21. 21. L’aprenentatge per competències és un annex del currículum que no és congruent  amb l’organització acadèmica i escolar existent.
 22. 22. L’aprenentatge per competències suposa uns canvis en les pràctiques docents que no es poden decretar.
 23. 23. El tractament de la informació i la competència  digital són competències metodològiques  transversals que no tenen cap agent educatiu  que se’n responsabilitzi específicament.
 24. 24. RUIZ TARRAGÓ, Ferran La nueva educación Madrid, 2007; LID Editorial Empresarial Publicitat
 25. 25. 3. La competència digital: aprenentatge, informació, comunicació, cultura digital i tecnologia
 26. 26. La competència digital De què pa rlem?
 27. 27. Competència digital 1. Alfabetització informacional 2. Alfabetització tecnològica 3. Alfabetitzacions múltiples Jordi Adell 4. Competència cognitiva 5. “Ciutadania digital” http://elbonia.cent.uji.es/jordi/ Referència
 28. 28. Competència digital Jordi Vivancos http://ticotac.blogspot.com/ Referència
 29. 29. Competència digital Ismael Peña-López http://ictlogy.net/ Referència
 30. 30. Competència digital Competència 1: Cultura, participació i civisme digital Competència 2: Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del  sistema operatiu Competència 3: Navegació i comunicació en el món digital Competència 4: Tractament de la informació escrita Competència 5: Informació gràfica, sonora i de la imatge en  moviment Competència  6: Tractament de la informació numèrica  http://www20.gencat.cat/portal/site/actic
 31. 31. Competència digital 1. L’àmbit de l'aprenentatge abasta la transformació de la informació en coneixement i la seva adquisició. 2. L’àmbit informacional abasta l'obtenció, l'avaluació i  el tractament de la informació en entorns digitals. 3. L’àmbit de la comunicació abasta la comunicació interpersonal i la social. 4. L’àmbit de la cultura digital abasta les pràctiques socials i culturals  de la societat del coneixement i la ciutadania digital. 5. L’àmbit de la tecnologia abasta l’alfabetització tecnològica i el  coneixement i domini dels entorns digitals. http://competenciadigital.wikispaces.com/
 32. 32. La competència digital ha de combinar  coneixements, habilitats i capacitats, en  conjunció amb valors i actituds, per assolir  objectius amb eficàcia i eficiència en contextos i amb eines digitals.
 33. 33. La competència digital cobra sentit si és abordada en el marc del saber i no de la dimensió generacional o tecnoideològica de la web 2.0.
 34. 34. La competència digital és l’ús estratègic de capacitats en cinc àmbits: l’aprenentatge, la informació, la comunicació, la cultura digital i la tecnologia.
 35. 35. Els competents digitals han de ser capaços  d’aprendre i de generar coneixements,  productes o processos amb eines i en entorns digitals. 1
 36. 36. Els competents digitals han de ser capaços  d’obtenir, avaluar i organitzar informació en  formats digitals. 2
 37. 37. Els competents digitals han de ser capaços de comunicar‐se, relacionar‐se i col∙laborar amb eines i en entorns digitals. 3
 38. 38. Els competents digitals han de ser capaços  d’actuar de forma responsable, cívica i segura amb eines i en entorns digitals. 4
 39. 39. Els competents digitals han de ser capaços  d’utilitzar i gestionar dispositius i entorns de  treball digitals i d’aprendre’n de nous. 5
 40. 40. BUCKINGHAM, David (2007) Más allá de la tecnología. Aprendizaje infantil  en la era de la cultura digital Buenos Aires, 2008; Ediciones Manantial Publicitat
 41. 41. 4. Innovació i gestió del canvi educatiu
 42. 42. Innovació educativa Gestió del canvi De què pa rlem?
 43. 43. Nou marc legal Llei d’Educació de Catalunya (LEC) - 10 juliol 2009 > Autonomia de centre amb marge de gestió del currículum, d'organització pedagògica i de gestió pròpia de recursos humans i econòmics. > Ampliació de la funció directiva i cos docent català. > Descentralització territorial en zones educatives. > Increment progressiu de la despesa en els propers vuit anys [6% del PIB, mitjana europea].
 44. 44. Servei d’Innovació i Recerca Educativa Servei de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement
 45. 45. Digitalització de les aules Projecte “Escuela 2.0” – Gobierno de España Projecte “EDUCAT1x1”- Departament d’Educació – Fundació Talencia (antiga Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació) 46.830 alumnes i 1.580 aules de 391 centres d’ESO [5/2010]
 46. 46. Les innovacions educatives han de ser escalables perquè puguin tenir un impacte generalitzat.
 47. 47. La introducció massiva de tecnologia a les aules  no garanteix cap canvi de model educatiu, ni cap millora substancial de l’aprenentatge.
 48. 48. Les innovacions educatives han de fer‐se a les aules i per a les aules, en situacions  d’aprenentatge integrades en el sistema.
 49. 49. La visió compartida i la gestió del canvi  compartida són necessàries per als canvis educatius sistèmics.
 50. 50. L’escola no pot canviar‐se a si mateixa i dur a terme aquest gran salt qualitatiu sense la complicitat d’altres sectors de la societat. 
 51. 51. CHRISTENSEN, Clayton & alii Disrupting Class: How Disruptive Innovation  Will Change the Way the World Learns Nova York, 2008; McGraw‐Hill Publicitat
 52. 52. Moltes gràcies
 53. 53. Col·loqui Hashtag: #sessioweb hashtag preguntes: #sessioweb_p
 54. 54. Crèdits de la imatges   http://www.flickr.com/photos/michaelcarpentier/4378016700/ http://www.flickr.com/photos/adapar/2562290000/ http://www.flickr.com/photos/42311564@N00/2292118012/ http://www.flickr.com/photos/lightandimages/4519559871 http://www.flickr.com/photos/picanzios/375684160/
 55. 55. Pàgina professional http://www.xtec.cat/~bmir/ Blog professional http://lamiradapedagogica.blogspot.com/ Centre d’Estudis Jurídics i  Contacte Formació Especialitzada bmir [arrova] xtec.cat Barcelona, 11 de maig, 2010

×