Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

กุล โครงการ

495 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

กุล โครงการ

 1. 1. พระราชดารัส  "สหกรณ์" แปลว่า การทางานร่วมกัน การทางานร่วมกันนีลึกซึ้งมากเพราะว่าต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานที่ทาด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทาด้วยสมองและงานการที่ทาด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ตองพร้อม... ้
 2. 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. สำนักงำนประมงจังหวัดเชียงใหม่2. ศูนย์วิจัยพัฒนำประมงนำจืดเชียงใหม่3. ส่วนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ4. สำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรประมง กรมประมง5. สถำนีพัฒนำที่ดินเชียงใหม่ สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 กรมพัฒนำที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 3. 3. ความเป็นมาของโครงการ นของตนเอง หรือมีเพียงเล็กน้อยไม่พอที่จะ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงมีจุดมุ่งหมำยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรโดยกำรจัดที่ดินป่ำเสื่อมโทรมให้เกษตรกรที่ยำกจนไม่มีที่ดินทำกินเป็หำรำยได้เลียงครอบครัวให้เข้ำอยู่อำศัยประกอบอำชีพและดำเนินธุรกิจร่วมกันในระบบสังคมและกำรผลิตแบบสหกรณ์ โดยรัฐบำลจัดวำงพืนฐำนด้ำนกำรปรับปรุงที่ดิน จัดทำถนน จัดหำแหล่งนำเพื่อกำรเกษตรและกำรบริโภค จัดระบบที่อยู่อำศัย สำธำรณูปกำร ตลอดจนส่งเสริมอำชีพให้มีกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมระบบกำรดำรงชีวิตร่วมกันแบบกลุ่มเมื่อโครงกำรได้รับผลสำเร็จแล้วจะเป็นที่หวังได้ว่ำเกษตรกรในโครงกำรนีจะมีโอกำสและมีขีดควำมสำมำรถที่จะพัฒนำตนเองหรือพัฒนำชุมชนของตนเองได้ตลอดไป โครงกำรหมู่บ้ำนสหกรณ์อำเภอสันกำแพง เริ่มดำเนินกำรตังแต่ พ.ศ.2518 ในรูปคณะกรรมกำรที่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง จดทะเบียนเป็นสหกรณ์กำรเกษตรหมู่บ้ำนสหกรณ์สันกำแพง จำกัด เมื่อเดือนมิถุนำยน 2524 คณะกรรมกำรบริหำรชุดปัจจุบันคณะรัฐมนตรีแต่งตังเมื่อ 26 พฤษภำคม 2546 มีพลอำกำศตรีกำธน สินธุวำนนท์ องคมนตรี เป็นประธำนกรรมกำรปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธำน อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรเป็นกรรมกำรแลเลขำนุกำร และอธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมเป็นกรรมกำร
 4. 4. พื้นที่ดาเนินการ  พืนทีโครงกำรครอบคลุม 8 หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 - 8 ต.สหกรณ์ กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เมื่อ ่เริ่มโครงกำร สำนักงำนเร่งรัดพัฒนำชนบทได้รับอนุญำตจำกกรมป่ำไม้ให้ใช้พืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ออน เนือที่ 21,671 ไร่ บริเวณ ต.ออนหลวย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดสรรเป็นแปลงขนำด 8-10 ไร่รวม 355 แปลง จัดสำธำรณูปโภคครบ แต่ละแปลงแบ่งพืนที่เป็นที่อยู่อำศัยปลูกผักสวนครัวเลียงสัตว์ 2-3 งำน และที่ทำกินไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ตกทอดเป็นมรดกให้ลูกหลำนได้ จัดที่ดินแปลงกลำงหมู่บ้ำนละ 30 ไร่ ให้เยำวชนและวัยหนุ่มสำวได้ทำงำนร่วมกัน จัดที่ดินเพื่อสร้ำงแปลงสำธิตหรือศูนย์กลำงกำรทดลองเกษตรรวม 2 แห่ง คือ แปลงสำธิตกำรเกษตร หมู่ที่ 5 พืนที่ประมำณ 85 ไร่ และแปลงสำธิตกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 3 พืนที่ 5 ไร่ พืนที่จัดสรรทังหมดอยู่หมู่ที่ 1-6 ส่วนหมู่ที่ 7,8เป็นพืนที่ที่คณะกรรมกำรรับเข้ำเป็นพืนที่โครงกำรเพิ่มเติมตำมควำมต้องกำรของเกษตรกรทัง 2หมู่บ้ำน รวม 8 หมู่บ้ำนเมื่อปี 2549 จำนวน 1,076 ครัวเรือน อำศัยอยู่จริง 889 ครัวเรือน ประชำกร 2,706คน
 5. 5. วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์นำในแหล่งนำธรรมชำติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์นำที่เหมำะสมกับสภำพพืนที่และภูมิประเทศ เพื่อสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีนให้แก่เกษตรกรไว้บริโภค๒.เพื่อส่งเสริมอำชีพกำรเลียงสัตว์นำไว้บริโภคในครัวเรือน๓. เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรสำธิต และกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรประมงให้แก่สมำชิกหมู่บ้ำนสหกรณ์๔.เพื่อพัฒนำชีวิตแก่เกษตรกรในเขตโครงกำรให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึน
 6. 6. ลักษณะโครงการ  โครงกำรหมู่บ้ำนสหกรณ์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐำนะยำกจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อำศัยและทำกำรเกษตร ในรูปหมู่บ้ำนสหกรณ์กำรเกษตร โดยเกษตรกรสมำชิกโครงกำรจะไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ดินที่เกษตรกรได้รับยังคงเป็นของโครงกำรอยู่ แต่สำมำรถตกทอดถึงลูกหลำนได้ ซึ่งเริ่มดำเนินกำรตำมโครงกำร เมื่อประมำณปลำยปี 2518 โดยสำนักงำนเร่งรัดพัฒนำชนบท ได้ขอใช้พืนที่ป่ำแม่สอนจำกกรมป่ำไม้ เนือที่ประมำณ 22,296.25 ไร่ นำมำจัดสรรให้รำษฎรเข้ำทำประโยชน์และกันไว้เป็นพืนที่สมบัติส่วนกลำงจำนวน 9,264 ไร่ ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 13,032.25 ไร่เป็นพืนที่ป่ำไม้ และภูเขำ ไม่เหมำะที่จะนำมำจัดสรรเพื่อทำกำรเกษตร โดยสำนักงำนเร่งรัดพัฒนำชนบทขอใช้พืนที่บริเวณตำบลออนหลวย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำกกรมป่ำไม้ จำนวน 22,296.25 ไร่ และคัดเลือกเกษตรกรผู้ด้อยโอกำสในภำคเหนือ ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่ำน จังหวัดเชียงรำย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปำงจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพะเยำ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยสมำชิกได้รับกำรจัดสรรที่ดินเป็นที่อยู่อำศัยครอบครัวละ 2,000 ตำรำงวำ และที่ดินสำหรับเกษตรกรครอบครัวละ 4-7 ไร่ และได้มีกำรจัดตังสหกรณ์กำรเกษตรหมู่บ้ำนสหกรณ์สันกำแพงจำกัด เมื่อวันที่15 มิถุนำยน 2524
 7. 7.  ในปี 2540 กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท สานักงานพัฒนาที่ดิน กองพัฒนาเกษตรที่สูงและสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไปสารวจพื้นที่เพื่อจัดทาแปลงสาธิตการเกษตรจานวน 85 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตาบลสหกรณ์ กิ่งอาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของหน่วยงานของกรมประมงโดยสานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบดาเนินกิจกรรมในพื้นที่แปลงสาธิต 85 ไร่ และพื้นที่โครงการฯ ใน 8 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งตาบลสหกรณ์ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการแหล่งน้าโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก รวมถึงการจัดทาแผนงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงปลาในกระชัง และการตลาดแก่สมาชิกของสหกรณ์
 8. 8. กิจกรรมโครงการ  กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นงของมนุษย์ จัดทำแผนแม่บท(Master plan) และแผนปฏิบัติกำร (Action plan) โครงกำรหมู่บ้ำนสหกรณ์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) ภำยใต้กรอบแนวคิดของแผนยุทธศำสตร์หลักขององค์กรอยู่เหนือแผนปฏิบัติกำรและโครงกำรพัฒนำระดับพืนที่นันๆ และจัดกลไกของระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมำตรฐำนชัดเจนอย่ำงเป็นสำกลในกำรขับเคลื่อนระบบบริหำรจัดกำรแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรให้สำมำรถบรรลุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกที่สุด เพื่อใช้เป็นแนวทำงดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในโครงกำรฯ และกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน และสำมำรถสนองตอบตำมแนวทำงพระรำชดำริฯได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกำสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงครองรำชย์สมบัติครบ 60 ปี
 9. 9. ทั้งนี้ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อาเภอสันกาแพง ดาเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 2553 ผลสาเร็จ สรุปได้ดังนี้1. รำษฎรบ้ำนสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์และตำบลใกล้เคียง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่สำมำรถเปลี่ยนระบบกำรผลิตภำคเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ รวมทังพฤติกรรมบริโภคของประชำชนให้เกิดสุขอนำมัย2. รำษฎรสำมำรถใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ในกำรปรับปรุงบำรุงดินและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซือปุ๋ยเคมีและลดกำรในสำรเคมี3. สำมำรถยกระดับควำมเป็นอยู่ของรำษฎรในพืนที่โครงกำรฯ ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี4. สำมำรถปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตในพืนที่กำรเกษตรให้สูงขึน5. สำมำรถจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและนำโดยวิธีกำรทำงพืชเพื่อป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดินได้อย่ำงยั่งยืน6. เกษตรกรได้รับควำมรู้ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงถูกต้อง
 10. 10. ความสาเร็จของโครงการ  อแปรรูป กำรรับฝำกเงิน และกำร จำกกำรดำเนินงำนของโครงกำรหมู่บ้ำนสหกรณ์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีกำรรวบรวมผลผลิตทำงกำรเกษตรจำกสมำชิกมำจัดกำรขำยหรืส่งเสริมอำชีพทำงกำรเกษตร ส่งผลให้สมำชิกมีกำรอยู่ดีกินดีด้วยวิธีสหกรณ์ และจำกผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ได้ประสบควำมสำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ ที่สำคัญคือควำมภำคภูมิใจของมวลสมำชิกสหกรณ์เป็นอย่ำงยิ่ง คือ สหกรณ์ได้รับรำงวัลดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2520 รับโล่พระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โครงกำรสหกรณ์กำรเกษตรหมู่บ้ำนสหกรณ์สันกำแพง จำกัด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นต้นแบบของสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จในกำรบริหำรในรูปแบบของสหกรณ์ไปด้วยดี สำมำรถขยำยผลและต่อยอดเป็นธุรกิจที่ค่อนข้ำงจะครบวงจร ทำให้สมำชิกคุณภำพชีวิตของชุมชนดีขึนเรื่อยๆ คุณสมจิตร เตชะหมื่น ทำอำชีพค้ำขำยผักในตลำดชุมชนสหกรณ์สันกำแพง จำกตำบลแม่ออน ซึ่งเป็นสมำชิกสหกรณ์มำตังแต่แรก และเดิมทีมีอำชีพด้ำนกำรเกษตรเลียงไก่บ้ำนบำงครังก็รับจ้ำง ต่อมำรำว 4-5 ปี ก่อนหันมำปลูกผักขำย พอมีตลำดของสหกรณ์ขึนมำจึงมำขำยเอง เป็นผักปลอดสำรพิษ มีทังแตงกวำ ผักกำด ตะไคร้ ถั่วฝักยำว เป็นต้น ในแต่ละวันจะขำย 2-3 ชั่วโมง ได้ประมำณวันละ 400-500 บำท
 11. 11.  จัดทาโดย นำงสำวกุลสตรี นำมสำมลชันมัธยมศึกษำปีท4/6 เลขที่ 6 ี่

×