Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-Ticaret ve B2B İş Modeli

4,897 views

Published on

TC Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programında yapmış olduğumuz çalışma.

Published in: Technology
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

E-Ticaret ve B2B İş Modeli

 1. 1. B2B İş Modelleri, Dünya ve Türkiye Örnekleri 1. B2B ĠĢ Modeli 2. B2B ĠĢ Modelinde Riskler 3. Dünya Örnekleri 4. Türkiye Örnekleri 5. Kaynakça SAÜ E-İş ve E-Ticaret Teknolojileri Yönetimi (ENF531) 2012-2013 Bahar Dönemi Ödev Sunumu • Recep GEZER (Bölüm 1) • Murat AZĠMLĠ (Bölüm 2) • Özkan ÖZTÜRK (Bölüm 3) • Metin KÖTEN (Bölüm 4) B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 1
 2. 2. 1.1 E-ĠĢ ve E-Ticaret  E-İş; (e-business) Üretim, araĢtırma, geliĢtirme, pazarlama, gelen ve giden lojistik faaliyetleri kapsayan her türlü iĢ akıĢının elektronik ortamda yerine getirilmesini içermektedir (Chaffey vd.,2006:11).  E-Ticaret (e-commerce) ise e-iĢ kavramının alt kümesi olarak değerlendirilir ve Ģu Ģekilde tanımlanmaktadır; “Bilgisayar ve iletişim olanakları kullanılarak elektronik yoldan girişilen tüm ticari ve hukuki işlemler elektronik ticaret (e-ticaret) olarak kabul edilmektedir. Elektronik ticaretin temeli de bu teknolojik olanakların etkin ve verimli bir şekilde ticari amaçla kullanımına dayanmaktadır.” (Chaffey vd., 2006:11) Kaynak: SAÜ E-ĠĢ ve E-Ticaret Teknolojileri Dersi Hafta 2 Ders Ġçeriği B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 2
 3. 3. Şekil-1: E-İş ve E-Ticaret Kaynak: SAÜ E-ĠĢ ve E-Ticaret Teknolojileri Dersi Hafta 2 Ders Ġçeriği B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 3
 4. 4. 1.2 B2B ĠĢ Modeli Nedir ?  ĠĢletmeden iĢletmeye doğru olan bir e-ticaret modelidir. (B2B- Business to Business) Bu modelde, satıcı ve alıcılar birer ticari iĢletmedir. Yani, satıcının sattığı ürün, alıcı iĢletme için bir hammadde veya ticari emtia olabilir. Satıcı ve alıcılar uzak noktalarda olabilirler. Farklı Ģehirlerde veya farklı ülkelerde bulunabilirler.  ĠĢletmeden tüketiciye doğru e-ticaret modeli olan B2C (Business to Customer) modelinden;  Taraflar  Alımı-Satımı yapılan emtialar  Ticaret Hacmi  Riskler açısından farklılaĢmaktadır. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 4
 5. 5. 1.3 B2B ĠĢ Modeline Neden Ġhtiyaç Duyulur ?  ĠĢletmeler, kar elde etmek amacıyla kurulmuĢ olan ticari kuruluĢlardır. ĠĢletmenin kuruluĢ amacına ulaĢması ve varlığını sürdürebilmesi için kar etmesi gerekmektedir. Bir iĢletme kar edemezse veya karlılığı sürekli düĢerse, o iĢletmenin faaliyetlerini sürdürmesi mümkün değildir.  Kar, satıĢ tutarlarından maliyet tutarlarının çıkartılmasıyla bulunur. Bu basit formüle göre, iĢletme karını arttırabilmek için aĢağıdaki 2 fonksiyon dan en az 1 tanesini yapmalıdır.  Satış Tutarlarını (Ciro) Arttırmak  Maliyetleri Azaltmak SatıĢ Tutarlarını artırırken, aynı zamanda Maliyet Tutarlarını da azaltmak iĢletme için ideal noktadır. • Karlılık artıĢı, bir çok iĢletme için bir tıkanma noktasıdır. Mevcut ekonomik imkanlar, pazar koĢulları ve klasik ticaret yöntemleri ile mümkün olamamaktadır. Yeni müĢterilerin ve yeni tedarikçilerin bulunmasında büyük sıkıntılar yaĢanmaktadır. (özellikle KOBI işletmelerinde) • Bundan dolayı, ülkemizde ve dünyadaki B2B iĢ modeli çoğunlukla KOBĠ ölçeğindeki iĢletmeler arasında gerçekleĢir. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 5
 6. 6. 1.4 KOBĠ Nedir ?  KOBĠ, "Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletme" kelimelerinin kısaltmasıdır.  Birçok farklı tanımı bulunan bu kelimenin en bilinen tanımını KOSGEB yapar: "imalat sanayiinde, hisselerinin %25'in fazlası büyük iĢletmelerin elinde olmayan, 1'den 250'ye kadar iĢçi çalıĢtıran" iĢletmelerdir.  KOBĠ´ler 3 grupta sınıflandırılmıĢtır;  Mikro Ölçekli İşletme:  Bünyesinde yıllık 10 kiĢiden az çalıĢan barındıran ve yıllık net satıĢ hasılatı veya mali bilançosu 1 milyon Türk Lira'sını aĢmayan iĢletmeleri kapsar.  Küçük Ölçekli İşletme:  Bünyesinde yıllık 50 kiĢiden az çalıĢan barındıran ve yıllık net satıĢ hasılatı veya mali bilançosu 5 milyon Türk Lira'sını aĢmayan iĢletmeleri kapsar.  Orta Ölçekli İşletme:  Bünyesinde yıllık 250 kiĢiden az çalıĢan barındıran ve yıllık net satıĢ hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon Türk Lira'sını aĢmayan iĢletmeleri kapsar.  Ülkemizde ve dünyada bulunan iĢletmelerin %90 nından fazlası KOBĠ dir. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 6
 7. 7. 1.5 KOSGEB Nedir ?  KOSGEB ülkemizde bir kamu kurumudur. Açılımı, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" dır.  Misyonu:  KOBĠ’lerin rekabet güçlerini geliĢtirmeye ve giriĢimcilik kültürünü yaygınlaĢtırmaya yönelik nitelikli hizmetler ve destekler sunarak, KOBĠ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmaktır.  Vizyonu:  Ülkemizdeki KOBĠ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBĠ ve giriĢimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan bir kuruluĢ olmaktır.  KOSGEB desteklerinden bazıları:  Proje Destekleri  AR-GE ve Inovasyon Destekleri  GiriĢimcilik Destekleri  Laboratuvar Hizmetleri  Kredi Destekleri B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 7
 8. 8. 1.6 B2B ĠĢ Modelinin Faydaları  B2B iĢ modelinin iĢletmelere sağladığı en büyük fayda; Zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın, uzak lokasyonlarda bulunan potansiyel alıcılara (müĢteriler) ve satıcılara (tedarikçiler) düĢük maliyetlerle ve hızlı bir Ģekilde ulaĢmayı sağlamasıdır.  ĠĢletmeler bu sayede daha fazla müĢteriye ulaĢarak satıĢlarını artırabilirler.  Daha uygun fiyatlı ürün satan satıcılara (tedarikçiler) ulaĢarak satınalma maliyetlerini ve üretim maliyetlerini azaltabilirler.  SatıĢ-Pazarlama giderlerini azaltabilirler.  Lojistik giderlerini azaltabilirler.  ĠĢletme içerisindeki emtiaların (hammadde,yarı-mamül,mamül vb) stok seviyesini düĢürerek maliyetleri azaltabilirler.  Bu sayede, daha kaliteli ve uygun fiyatlı ürün ve hizmetler üretebilirler.  Azalan maliyetlere rağmen, artan kalite ise satıĢların artmasını sağlar. Buda iĢletmeye karlılık olarak yansır.  Bunların sonucunda, rekabet gücü artar ve iĢletme büyür. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 8
 9. 9. 2.1 B2B ĠĢ Modelinde Riskler  B2B iĢ modeli isletmeler arasında gerçekleĢmekte ve yapılan ticaretin mali boyutu binlerce dolardan milyonlarca dolara kadar çıkabilmektedir.  B2B iĢ modelindeki en büyük risk «güven» riskidir. Çünkü, taraflar birbirlerini görmeden ve yeterince tanımadan ticaret yapmaktadırlar.  KarĢı taraftaki iĢletmenin gerçek bir iĢletme olup olmadığı, olsa bile malların istenen zamanda ve istenen kalitede gelip gelmeyeceği bilinmemektedir.  YaĢanan bir usulsüzlüğü veya dolandırıcılığı ıspat etmek zordur. Ispat edilse bile, gerçek kiĢilere ulaĢılarak mağduriyetin giderilmesi daha zordur.  Tüm tarafların haklarını koruyan, usul ve esasları belirleyen uluslar arası yasal mevzuat larda eksiklikler bulunmaktadır.  Bu konuda, Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO-World Trade Organisation) daha etkin bir rol üstlenmesi gerekmektedir. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 9
 10. 10. 2.2 B2B ĠĢ Modelini GeliĢtirme Önerileri  E-Ticaret ve B2B iĢ modelindeki risklerin ortadan kaldırılması, tüm taraflar için güvenli bir ortamın geliĢtirilmesi için WTO’nun daha etkin bir rol üstlenmesi gerekmektedir.  WTO’ya üye ülkelerde faaliyet gösteren tüm iĢletmelerin kayıt edildiği ve isteyen herkesin kolaylıkla sorgulayabildiği güncel ve etkin bir veritabanı oluĢturulmalıdır.  Bu veritabanında, iĢletmelerin unvanları, faaliyet konuları, kurulu olduğu ülkeler, sermaye yapıları, ciroları vb. bilgiler bulunabilir.  Yükümlüklerine uymayan iĢletmeler için bir «kara liste» oluĢturulabilir.  UyuĢmazlık, suistimal ve dolandırıcılık konularında WTO ya baĢvurulup, buradan çıkacak karara göre ülkelere ve iĢletmelere çeĢitli yaptırımlar uygulanabilir.  FIFA (International Federation of Association Football) ve UEFA (Union of European Football Associations) uygulamaları örnek alınabilir. (Etkin Tahkim Kurulları)  Dijital İmzası olmayan kiĢilerin ve Dijital Sertifikası olmayan iĢletmelerin B2B ĠĢ Modelinde E-Ticaret faaliyetlerinde bulunmaları engellenmelidir. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 10
 11. 11. 3.1 Dünya’da B2B Örnekleri Yapılan çeĢitli araĢtırmalarda, Dünya’ da B2B e-ticaret hacminin yıldan yıla kademeli olarak arttığı görülmektedir. (Gartner Group). GeliĢmiĢ ülkeler e-ticaret gelirlerinden büyük bir pay almaktadır (Forrester Research, 2006). E-ticaret gelirlerinin bölgelere göre dağılımı Sekil-1 de gösterilmektedir. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 11
 12. 12. 3.2 emarketservices.com ĠĢ dünyasına, çeĢitli sektörlerdeki elektronik pazarlar hakkında bilgi sağlayarak yeni iĢ fırsatları bulmayı sağlayan bir web sitesidir. Sağlanan Hizmetler;  Mevcut piyasanın geniĢletilmesi  Yeni pazarlara girilmesi  Yeni müĢteriler bulunması  Yeni ürünler bulunması  Dünyada e-ticaret yerleri rehberi  Veritabanından, konuma veya endüstriye göre uygun e-pazaryeri araması  Pratik deneyime sahip firmaların vaka çalısmalarına ulaĢım  Belli bir e-pazaryerinin kullanımına iliĢkin endüstri raporlaması B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 12
 13. 13. 3.3 fita.org FITA (Federation of International Trade Assosiation ) (Ticaret Yayılım Sitesi) Uluslararası B2B e-pazaryeri adreslerinin, uluslararası ticari taleplerin, ücretli-ücretsiz internet sitelerinin, e-posta adreslerinin, rehberlerin yayımlandığı internet sitesidir. Ayrıca, bu derneğin FITA Buy/Sell Exchange adlı ücretli hizmet veren bir e-pazar yeride mevcuttur. Sağlanan hizmetler:  Uluslararası ticaretin geliĢtirilmesi  Ġthalat-ihracat yönetimi  Uluslararası lojistik yönetimi B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 13
 14. 14. 3.4 Dell ĠĢ Modeli AĢağıdaki Ģekilde gösterilen Dell ĠĢ Modelinde;  SipariĢler, telefon veya internet kanalıyla alınır.  MüĢteri sipariĢine göre ürünün parçaları temin edilir.  Üretim yapılır yapılmaz ürünler müĢteriye sevk edilir. SipariĢe göre üretim yapılmasıyla maliyetlerden büyük ölçüde tasarruf edilir. Dell ‘in bu iĢ modeli piyasada büyük yankı yapmıĢtır. Diğer Ģirketlere de örnek olmuĢtur. Dell Ģirketi tüm satıĢ iĢlemlerini internet üzerinden yapmaktadır. Dell, her müĢteriye özel bilgisayar satabilmek için, tedarikçileriyle müthiĢ bir uyum içinde çalıĢmaktadır. Tedarikçileri ile eĢ-zamanlı çalısmayı baĢararak, hızlı bir sekilde kiĢiye özel bilgisayar üretimini gerçekleĢtirmektedir. Dell´in baĢarısı süreç entegrasyonu, tedarik zinciri yönetimi ve ürün tasarımındaki üstünlüğü en yüksek seviyeye ulaĢmıstır. Bu sayede pazarda büyük bir paya sahip olmuĢtur. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 14
 15. 15. 3.5 alibaba.com      Dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcısı olan Ģirket, 45 milyon alıcı ve satıcıyı internet ortamında bir araya getirmektedir. Çin menĢeli bir firma olmasına rağmen iĢlemlerinin %50 den fazlası Çin dıĢında gerçekleĢmektedir. Türkiye`deki iĢ ortağı www.diyalogo.com dur. Bu firma müĢterileri takip ederek eticaret hizmetlerini arttırmak için danıĢmanlık vermektedir. www.alibaba.com 2 farklı markete daha sahiptir.  Çin içerisinde B2B hizmeti veren www.1688.com  Perakende (B2C) hizmeti veren www.aliexpress.com www.alibaba.com ise daha büyük çaplı, uluslararası ürün ve hizmet alım–satımını sağlamaktadır. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 15
 16. 16. 3.5.1 alibaba.com Sitesinde Üyelik  Ücretsiz bir Ģekilde üye olunabilmektedir.  E-Mail adresi ile üye olunabilmektedir. En önemli nokta üye olanın alıcı mı, satıcı mı yoksa her ikisimi olduğudur.  KarĢı tarafla iletiĢime geçmek için “Contact Supplier” menüsü seçilmelidir.  KarĢı tarafla chat imkanı sağlamaktadır.  Bu Ģekilde alıcı ve satıcı arasında güvenli bir bağ kurmaktadır. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 16
 17. 17. 3.5.2 alibaba.com Sitesinde AlıĢveriĢ Adımları B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 17
 18. 18. 3.5.3 alibaba.com Sitesinde Ürün Arama  Asağıdaki ekranda görüldüğü gibi alınmak istenen ürün sistemde aranır.  Çıkan sonuçlar üzerinden hangisi alınacaksa o iĢaretlenir.  Gerekirse ürünü satan satıcı ile irtibata geçilebilir.  Bu ekranda adımlar tamamladıktan sonra istenilen ürün sepete eklenebilir. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 18
 19. 19. 3.5.4 alibaba.com Sitesinde AlıĢveriĢ  Arama sonucunda herhangi bir ürünün üzerine tıklandığında aĢağıdaki gibi bir sayfa açılmaktadır.  Burada ürünün nereden geldiği, özellikleri vs. gibi detaylı bilgiler bulunmaktadır.  Ürünü almak için sepete ekle linki vardır. Burada satıcının raytingleri ve iletiĢim bilgileri görülebilir.  En son adım ise ürünün ödemesinin yapıldığı kısımdır. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 19
 20. 20. 3.5.5 alibaba.com Sitesinde Güvenlik (escrow)  Emanet Ödeme Sistemi (escrow) sadece Çin, Hong Kong ve Tayvan da bulunan Gold Supplier olan tedarikçileri kapsamaktadır. SipariĢ tutarının %5 ini servis ücreti olarak almaktadır. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 20
 21. 21. 3.5.6 alibaba.com Sitesinde Güvenlik (verifications)  Gold Supplier olmak isteyen tedarikciler, aĢağıdaki 3 farklı doğrulama iĢleminden en az 1 tanesinden geçmek zorundadır. Sadece Çin’de bulunan tedarikçiler için uygulanmaktadır. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 21
 22. 22. 3.5.7 alibaba.com Sitesinde Güvenlik (fair play fund)  Çin’deki «Gold Supplier» statüsünde olan tedarikciler tarafından dolandırılan ve bunu ispatlayan alıcılara, zararlarının bir kısmını ödemek için alibaba.com tarafından kurulmuĢ bir fondur.  2009 yılında kurulmuĢtur. Aralık’2010 itibariyle 2000 den fazla Ģikayet sahibine yaklaĢık 1.500.000 USD ödeme yapılmıĢtır.  1400 USD ye kadar olan dolandırıcılıklar da %70 ini ödemekte, 1400 USD den fazla tutardaki dolandırıcılıklarda ise en fazla 1000 USD ödeme yapılmaktadır.  1 ay içerisinde baĢvurulması ve alibaba.com tarafından talep edilen tüm evrakların sağlanması gerekiyor. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 22
 23. 23. 4.1 Türkiye’de B2B ĠĢ Modeli Durumu          Türkiye çapında toplam 74 firma, 12 e-pazaryeri yöneticisi ve 14 ana bilgi sağlayıcının katılımıyla gerçekleĢtirilen bir araĢtırmaya göre, B2B e-Ticaret modelinin üç önemli ayağı bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla «Devlet», «KOBĠ» ler ve «B2B e-Ticaret Siteleri» dir. Devlet: DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı (DTM), Küçük ve Orta Ölçekli Ġsletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi Baskanlığı (KOSGEB), Ġhracatı GeliĢtirme Etüd Merkezi (ĠGEME) KOBİ’ler: Küçük ve Orta büyüklükteki iĢletmeler B2B e-Ticaret Siteleri: Kamu ve özel sektör tarafından kurulan B2B e-Ticaret Siteleri gibi yapılanmaların öne çıktığını görmekteyiz. Türkiye’de faaliyet gösteren B2B e-Ticaret sitelerinin genel durumuna baktığımızda ise son derece sorunlu bir yapıyla karsılaĢılmaktadır. AraĢtırmanın yapıldığı dönemde (2007-2008) internet üzerinde aktif durumda olan yerli B2B e-Ticaret sitesi sayısı 40 civarında olduğu görülmüĢtür. Ancak bu nicel çokluğun yanında, birçok sitede modelin içermesi gereken en önemli iĢlevler olan sigorta hizmetleri, bankacılık hizmetleri (ödeme-tahsilât gibi), lojistik destek, ürün-firma hakkında bilgilendirme, pazarlık, ticari faaliyetin güvenilirliğinin sağlanması gibi uygulamaları kapsamadıkları, bunun yerine birer firma rehberi seklinde yapılanarak B2B e-Ticaret sitesiymis gibi faaliyet gösterdikleri belirlenmistir. Kapalı model yerine genelde açık model seklinde yapılanan sitelerin bir çoğunda kayıt yaptıran firmaların denetlenmemesi, güncel olmayan firma bilgilerinin bulunması, alım satım taleplerinin yenilenmemesi, ticari yazıĢmaları gerçekleĢtirecek yabancı dil bilen personelin olmaması vb. kurulu siteler açısından göze çarpan önemli eksikliklerdir. Birçok B2B e-Ticaret sitesinin oldukça sık aralıklarla kapanıyor olması diğer önemli bir sorun olarak gösterilebilir. Devlet faktörü, Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerde çok önemlidir. Çin’de devlet desteğinde faaliyetini sürdüren alibaba.com örneği elde ettiği baĢarıyla bu durumun en somut örneğidir. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 23
 24. 24. 4.2 Smetc.Com         E-Kobi Bilisim Sistemleri Sanayi ve Dıs Ticaret Ltd. Sti. tarafından geliĢtirilen Smetc.com yerli ve yabancı üyelere bir uluslararası ticari platform ve sanal fuar sunar. Bu platform asp teknolojisi kullanılarak geliĢtirilmistir. Platformun çoklu dil desteğide mevcuttur. Türkçe, Ġngilizce Arapça ve Rusça veritabanları mevcut olan sistemin halen Türkçe ve Ġngilizce yayını yapılmaktadır. Sistem uluslararası standartlara göre hazırlanmıĢtır. O nedenle teklif gönderme ve alma gibi formlar bu standartlara uygun tasarlanmıĢtır. Bu imkanlar Türkiye’den bir firmanın uluslar arası piyasada tutunmasını kolaylaĢtırmaktadır. Merkezi Ġzmir olan portalın Bursa bölge müdürlüğü ile Kayseri, Ankara temsilcilikleri mevcuttur. Bu sistemi kullanacak olan firmalar için online ve telefon ile destek verilmektedir. Üye firmalara Kobi destek merkezi ile CE Ġsareti, ISO 9000 ve AQAP standartları, Marka, Patent, Tasarım Tescili baĢvuru iĢlemleri, Fikri ve Sınai haklar , Yatırım TeĢvik Belgesi ve ÇED Raporu, TÜBĠTAK, TTGV, KOSGEB Teknoloji GeliĢtirme Destekleri, DıĢ Ticaret, Genel Gözetim ve Kontrol , Endüstriyel Üretim Organizasyonu konularında ücretsiz olarak destek vermektedir. Üyelik iĢlemleri ücretsiz olarak gerçekleĢtirilmektedir. Ancak katalog oluĢturma, alıĢveriĢ için ürün listeleme ve satma iĢlemleri ücretlidir. Ücretlendirmeler  Online Ürün Kataloğu  Kendimiz oluĢturursak 550 TL + KDV  Smetc.com un oluĢturmasını istersek 900 TL + KDV  Online Satış ve Alışveriş sepeti uygulaması  Mail order ve havale sistemi 100 TL + KDV  Sanal pos kredi kartı ile ödeme 200 TL + KDV B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 24
 25. 25. 4.2.1 Smetc.Com Sayfaları B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 25
 26. 26. 4.3 SteelOrbis.com.tr  SteelOrbis.com.tr Türkiye’de internet odaklı ve internet teknolojilerini kullanarak iĢ yapan Ģirketlere ve projelere yatırım yapan iLab Ventures iĢtiraki olan bir B2B Platformudur.  SteelOrbis Elektronik Pazaryeri A.ġ. dünya demir çelik sektörünün buluĢma noktası haline gelmiĢtir. 2002 Mayıs ayında iLab holding bünyesinde içerik yayınlamaya baĢlayan SteelOrbis Ekim 2002 de eticaret platformunu devreye sokmuĢtur. Günümüzde 125 ülkede kullanılan bir paltform haline dönüĢmüĢtür.  SteelOrbis Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. SteelOrbis üyelik giderlerinin %70 i T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından karĢılanmaktadır.  Sistemi aktif olarak 30000 den fazla firma kullanmaktadır. Sistem ücretsiz olarak 5 günlük deneme üyelik imkanı sunmaktadır. Ancak bu üyelik dıĢında bireysel üyelik kabul etmemektedir.  Sistem sektöre özel olarak geliĢtirilmiĢtir. Bu nedenle demir çelik piyasasının ihtiyaçlarına göre ĢekillendirilmiĢtir. (Dikey)  Sistemde yurtiçi ve yurtdıĢı birçok firmaya ulaĢabilir. ĠletiĢim bilgilerini öğrenebilir bu firmalarla iletiĢime geçilebilir.  Sistemde kullanıcıların sistem ile ilgili düĢüncelerine de yer verilmektedir.  Sergen Metal Ltd. Şti. yetkilisi Tuncay Sergen şöyle diyor: «Her sabah, ofise geldiğimde öncelikle SteelOrbis'i açıp inceliyorum. Önce nerede kaldığımızı bulup, güne baĢlıyorum. Benim için önemli bir referans.»  Sigma for Int'l Supplies yetkilisi Makram Ebeid şöyle diyor: «SteelOrbis ile yayınladığımız taleplerimize teklifler almakla kalmayıp, birçok yeni ve güvenilir tedarikçi ile temas kurma fırsatı bulduk. SteelOrbis gerçekten oldukça kullanıĢlı bir iĢ geliĢtirme aracı.» B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 26
 27. 27. 4.3.1 SteelOrbis.com.tr Sayfaları B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 27
 28. 28. 4.4 Ormeci.Com  Örmeci, E Bilgi BiliĢim çözümleri tarafından 2001 yılında kurulan bir platformdur. Amacı, yuvarlak örgü piyasasının her türlü elektronik iletiĢim ihtiyaçlarını karĢılamaktır.  Örmeci, Türk tekstil sektörünün bilgi bankası haline gelmiĢ bir platformdur. Üretici, satıcı ve alıcıları bir araya getiren platform, tüm bu özelliklerinin yanı sıra haberler, anketler, forumlar, sektörle ilgili yazılan yazılar hakkında da bilgiler vermektedir.  Örmeci, herkese açık olan bir platformdur. Firma bilgilerini oluĢturmak, ürün tanıtmak, firma tanıtmak için üyelik gereklidir. Örmeci tek bir sektöre odaklanmıĢ olan bir B2B sistemidir. (Dikey) B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 28
 29. 29. 4.4.1 Ormeci.Com Sayfaları B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 29
 30. 30. 4.5 TurkTicaret.Net  TurkTicaret.Net, Küçük ve Orta Ölçekli firmaların birbirleriyle elektronik ticaret yapabilmelerini, yeni pazarlar ve yeni müĢteriler edinmelerini sağlayan ticari bir bilgi merkezi olup 2000 yılı Ocak ayında kurulan Türkiye nin ilk e-iĢ platformudur.  Ücretsiz kayıt imkanı sunan bir platform olan TurkTicaret.Net’ in B2B platformu oldukça geliĢmiĢ özelliklere sahiptir. Kullanıcılara bir çok hizmet sunmaktadır. Kullanıcılar, firma olarak üye olduklarında firmalarına özel sayfalar oluĢturabilmekte, TurkTicaret.Net üzerinden web sitelerini yayınlayabilmektedirler. Turk Ticaret.Net in sunduğu diğer hizmetler;  Temel Hizmetler   İnternet Hizmetleri: Alan adı, sunucu, web sitesi tasarımı gibi hizmetlerin sunulduğu platform.  Marka Hizmetleri: Marka ve endüstriyel tasarım tescil iĢlemlerini kapsayan platform.  Google Adwords: Google üzerinden reklam verme imkanı sağlayan platform.  Adhood: Adhood üzerinden reklam verme imkanı sağlayan platform.   E-Pazaryeri: SatıĢ yapan firmalarla müĢterileri buluĢturan platform. Girişimci Merkezi: ĠĢ dünyası ile ilgili konularda çeĢitli bilgiler vermektedir. Üyelik Türleri  Standart Üyelik Paketi: Tüm kullanıcılara hitap etmektedir. Ücretsizdir. Sınırlı imkanlar sunar.  Silver Üyelik Paketi: SatıĢlarını arttırmayı planlayan KOBĠ’lere yönelik bir pakettir.  Gold Üyelik Paketi: Orta ölçekli firmalara yönelik olarak hazırlanmıĢ bir pakettir.  Platin Üyelik Paketi: Bu paket firmalar için birçok özelliği barındırmaktadır ve ön sıralarda yer almak isteyen büyük ve orta ölçekli firmalara yöneliktir. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 30
 31. 31. 4.5.1 TurkTicaret.Net Sayfaları B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 31
 32. 32. 4.5.2 TurkTicaret.Net Sayfaları B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 32
 33. 33. 5.1 Kaynakça (Bölüm 1-2) BÖLÜM 1  Yrd. Doç. Dr. Gültekin ÇAĞIL E-ĠĢletme Ders Notları  Sugözü ve Demir, 2011,109-113  kobifinans, 2011  T.C. ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ YAYINI NO: 2493 AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ YAYINI NO: 1464 E-Ġġ SÜREÇLERĠ  www.eticaretmag.com  www.e-ticaret.gov.tr/  www.internetworldstats.com  www.eticaretmag.com  blog.milliyet.com.tr BÖLÜM 2  Yrd. Doç. Dr. Levent ÇALLI E-ĠĢ ve E-ĠĢletme Teknolojileri Yönetimi Ders Notları  Introduction to E-Commerce, ODTÜ Ders Notları  Melih TORLAK, E-Ticaret El Kitabı  Zeki Atıl BULUT, Burçin ÖNGÖREN, Kemal ENGĠN KOBĠ lerde E-Ticaret Kullanımı  Zafer KIYAN, Türkiye’de B2B e-Ticaret’i Uygulaması ve Politika OluĢturma Sürecine Katkı  Zafer KIYAN, Bilgi Tabanlı Ekonomi veYeni Bir e-ĠĢ Modeli Olarak B2B: Firmadan Firmaya E-Ticaret B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 33
 34. 34. 5.2 Kaynakça (Bölüm 3-4) BÖLÜM 3  KIYAN, Zafer, Türkiye’de B2B e-Ticaret’i Uygulaması: Politika OluĢturma Sürecine Katkı  B2B Business Models, RESEARCH STARTERS,ACADEMIC TOPIC OVERVIEWS  www.alibaba.com  www.emarketservices.com  www.fita.org BÖLÜM 4  Kıyan, Z. Türkiye’de B2B e-Ticaret’i Uygulaması: Politika OluĢturma Sürecine Katkı, Ankara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, BiliĢim Anabilim Dalı, Ankara  TURKTICARET.NET,  SMETC.COM, Kobi Destek Merkezi  iLab.com.tr, iLab Hakkında,  STEELORBIS.COM:TR, Çelik Piyasası,  ORMECI.COM B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 34
 35. 35. B2B İş Modelleri, Dünya ve Türkiye Örnekleri Sonuç: • • • • B2B e-ticaret iĢ modeli, iĢletmeler için sağladığı sayısız faydanın yanında, sayısız risk taĢımaktadır. En büyük risk grubu, üretim yapan KOBĠ iĢletmeleridir. Ülkemizdeki ve Dünyadaki en profesyonel uygulamalar incelendiğinde bile fayda ve riskin dengede olduğu görülmektedir. Bu konuda alınması gereken çok yol olduğu açıktır. En önemli sorular: • Gerçekten böyle bir firma var mı ? • Alım veya satım talepleri, gerçekten ilgili firma tarafından mı yapıldı ? • Güvenilir bir firma mı? Önceki iĢlemleri hakkında bilgi var mı ? • AnlaĢmazlık, uyuĢmazlık, suistimal durumunda ne olacak ? Haklılık ve mağduriyet nasıl ıspatlanacak ? Nasıl giderilecek ? Çözüm Önerileri: • B2B e-ticaret sitelerinin açılması ve iĢletilmesindeki usul ve esasları belirleyen ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemeler yapılmalıdır. • B2B e-ticaret sitelerinde bulunması gereken asgari hizmetler ve standartlar belirlenmelidir. Bu standartlara uymayan kiĢi veya kurumlar engellenmeli, tekrarı veya ısrarı halinde cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. (Bankalar gibi) • B2B e-ticaret sitesi açmak veya kullanmak için, dijital imza ve dijital sertifika uygulamaları zorunlu hale getirilmelidir. • WTO’ya (World Trade Organisation) üye ülkelerdeki iĢletmeler hakkında bilgilerin bulunduğu güncel ve sorgulanabilir bir veritabanı oluĢturulmalıdır. B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 35
 36. 36. B2B İş Modelleri, Dünya ve Türkiye Örnekleri Teşekkürler... Sorularınız ? SAÜ E-İş ve E-Ticaret Teknolojileri Yönetimi (ENF531) 2012-2013 Bahar Dönemi Ödev Sunumu • Recep GEZER • Murat AZĠMLĠ • Özkan ÖZTÜRK • Metin KÖTEN B2B İş Modelleri Dünya ve Türkiye Örnekleri 36

×