Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tsagiin ungu dugaar 5

721 views

Published on

Монгол бичгээрээ уншия

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tsagiin ungu dugaar 5

  1. 1. ᠤᠷᠠᠨᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ(ᠯᠤ᠊᠂ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠥᠷᠦ)《ᠲᠡᠢᠢᠨᠢᠯᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦᠣᠰᠣᠨᠮᠣᠭᠠᠢᠵᠢᠯ ᠤᠨᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭᠠ ᠶᠢᠨᠵᠣᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠣᠷᠠᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ᠂ᠣᠷᠠᠨᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢᠴᠡ᠊᠂ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠲᠠᠢᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨᠪᠣᠯᠭᠣᠭᠠᠨᠠ ᠤᠤ᠃ᠯᠤ᠊᠂ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠥᠷᠦ᠄-ᠲᠠᠰᠠᠢᠢᠨᠪᠠᠢᠢᠨᠠ ᠤᠤ᠂ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠤ᠃ᠴ᠂ᠲᠠᠮᠢᠷ-ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ᠲᠠᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠪᠡ ᠤᠤ?ᠯᠤ᠊᠂ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠥᠷᠦ᠄-ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠯᠡ᠂ᠰᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠨᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨᠯᠤᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠠᠷᠪᠢᠨᠪᠠᠢᠢᠪᠡ ᠤᠤ?ᠴ᠂ᠲᠠᠮᠢᠷ᠄-ᠶᠡᠷᠦᠨᠢᠮᠠᠰᠢᠠᠷᠪᠢᠨᠪᠠᠢᠢᠯᠠ᠃ᠲᠠᠤᠯᠠᠢᠵᠢᠯ ᠳᠤᠠᠩᠬᠠᠤᠳᠠᠭᠠ ᠪᠠᠨᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠶᠢᠠᠷᠲᠡᠩᠴᠡᠵᠦᠪᠤᠢᠤᠨᠠᠭᠠ ᠶᠢᠨ《ᠰᠠᠯᠬᠢᠮᠢᠨᠢ》ᠭᠡᠰᠡᠨᠨᠡᠷᠡ ᠲᠡᠢᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠦᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨᠯᠤᠤᠵᠢᠯ ᠳᠤᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠳᠠᠬᠢᠨᠥᠭᠡᠷᠡᠬᠣᠶᠠᠷᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤᠠᠮᠵᠢᠯᠠ᠃ᠤᠳᠠᠬᠤᠦᠭᠡᠢᠰᠢᠨᠡᠬᠣᠶᠠᠷᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤᠲᠠᠯᠪᠢᠨᠠ᠃ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠭᠠ ᠪᠠᠷ᠒ᠳᠠᠬᠢᠤᠳᠠᠭᠠ ᠪᠠᠨᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠒᠐᠑᠒》᠂ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨᠡᠪᠯᠡᠯᠪᠣᠯᠣᠨᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠰᠣᠶᠣᠯᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ《ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠰᠣᠶᠣᠯ᠒᠐᠑᠒》᠂ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠣᠷᠴᠢᠨᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠻᠠᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠹᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠ ᠡᠴᠡᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ《ᠰᠢᠨᠡᠴᠠᠰᠤ᠒᠐᠑᠓》ᠵᠡᠷᠭᠡᠻᠠᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠹᠢ ᠶᠢᠨᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤᠮᠥᠨᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠳ ᠲᠤᠻᠠᠯᠯᠢᠭᠷᠠᠹᠢ ᠶᠢᠨᠰᠢᠨᠡᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠠ᠃᠑᠓ ᠳᠤᠭᠠᠷᠵᠠᠭᠤᠨᠬᠡᠮᠡᠬᠦᠲᠣᠮᠤᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠤ᠂ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠤᠷᠠᠨᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠪᠠ᠊᠂ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ《ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠤᠪᠣᠷᠤᠲᠠᠯᠠ》ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷᠬᠣᠶᠠᠷᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯᠠ᠃ᠯᠤ᠊᠂ᠮᠥᠩᠭᠡᠲᠥᠷᠦ᠄-ᠲᠠᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠠᠩᠬᠠᠬᠡᠵᠢᠶᠡ᠂ᠬᠠᠮᠢᠭᠠ᠂ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨᠪᠤᠢ?ᠤᠷᠠᠨᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢᠬᠡᠳᠦᠢ ᠡᠴᠡᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠡ?ᠴ᠂ᠲᠠᠮᠢᠷ᠄-᠑᠐ᠵᠢᠯ ᠳᠤ᠔ ᠳᠦ᠋ᠭᠡᠷᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤᠮᠠᠨ ᠤᠠᠪᠤᠮᠠᠨ ᠤᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠵᠢᠭᠠᠵᠤᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠶᠤᠮ᠂ᠲᠡᠷᠡᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡᠯᠡᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡᠢ᠃ᠮᠠᠨ ᠤᠠᠪᠤᠤᠭᠨᠢᠣᠷᠣᠰᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤᠪᠠᠭᠰᠢᠮᠥᠷᠲᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ᠪᠠᠭᠰᠢᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨᠶᠤᠮ᠃ᠣᠳᠤᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤᠲᠡᠷᠡᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨᠳᠡᠪᠲᠡᠷᠨᠢᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭᠶᠤᠮ᠃ᠰᠣᠼᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠮ ᠤᠨᠦᠶᠡ ᠳᠤᠣᠷᠣᠰᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯᠵᠢᠭᠠᠵᠤᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨᠡᠬᠢᠨ ᠤᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ᠤᠷᠠᠨᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠵᠢᠭᠠᠵᠤᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠶᠤᠮ᠃ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠮᠢᠷᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤᠲᠡᠷᠡᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷᠪᠣᠯᠣᠨᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠢᠮᠠᠨ ᠤᠠᠪᠤᠶᠤᠮ᠃ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭᠪᠠᠢᠢᠯᠠ᠃᠙ ᠳᠦ᠋ᠭᠡᠷᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ《ᠢᠯᠡᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠ》ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠠᠺᠢᠮᠭᠤᠸᠠᠢᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤᠠᠩᠬᠠᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦᠤᠷᠠᠨᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠶᠢᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠵᠣᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢᠨᠢᠰᠣᠨᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡᠬᠣᠢᠢᠰᠢᠤᠷᠠᠨᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠪᠠᠷᠣᠳᠤ ᠶᠢᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠦᠭᠡᠢᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃᠑᠙᠙᠗ᠣᠨ ᠳᠣᠣᠶᠣᠲᠠᠨᠪᠣᠯᠵᠣᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠠᠩᠬᠠᠤᠳᠠᠭᠠ《ᠢᠯᠡᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠ》ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠦᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣᠲᠣᠰᠬᠠᠢᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷᠣᠵᠣᠮᠥᠨ ᠴᠣᠶᠡᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠ᠃ᠲᠡᠷᠡᠣᠷᠣᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠣ᠊᠂ᠠᠺᠢᠮᠭᠤᠸᠠᠢᠰᠣᠨᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨᠲᠡᠷᠡᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠮᠢᠨᠤᠲᠤᠬᠠᠢᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠯᠪᠢᠴᠢᠵᠦᠠᠷᠪᠠᠨᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠲᠠᠢᠨᠠᠳᠠ ᠳᠣᠮᠥᠨ ᠴᠣᠶᠡᠬᠡᠣᠷᠮᠠᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠣᠲᠡᠷᠡᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠯᠴᠢᠰ᠊᠂ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠨᠭᠠᠷ ᠤᠨᠬᠢᠨᠢᠱᠠᠪᠢᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠮᠢᠨᠢᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢᠣᠴᠠᠷᠠᠯᠪᠣᠯᠵᠣᠣᠷᠠᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠪᠣᠯᠬᠣᠵᠠᠮ ᠳᠣᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨᠶᠣᠮ᠃ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦᠴᠠᠭᠢᠮᠰᠤᠨᠢᠨᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤᠰᠤᠶᠤᠯ᠒᠐᠑᠒ᠣᠨ ᠤ᠔ ᠳᠤᠭᠡᠷᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢᠨ᠒᠑ᠳᠤᠭᠠᠷ:᠓᠒(᠕)
  2. 2. ᠯᠣ᠊᠂ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠷᠠᠨᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨᠰᠣᠨᠢᠨᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨᠨᠢᠶᠠᠭᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠢᠢᠨᠠ?ᠴᠡ᠊᠂ᠲᠠᠮᠢᠷ-ᠲᠠᠲᠠᠯᠭᠠᠡᠷᠴᠢᠬᠦᠴᠦ᠂ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨᠰᠢᠢᠳᠦᠯᠵᠡᠷᠭᠡᠨᠢᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨᠲᠣᠮᠣᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯᠪᠥᠭᠡᠳ᠂ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ᠂ᠬᠣᠷᠳᠣ᠂ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠵᠦ᠋ᠢ᠂ᠨᠢᠭᠡᠯᠡᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯᠳᠠᠬᠢᠨᠵᠠᠰᠠᠵᠣᠪᠣᠯᠳᠠᠭᠦᠭᠡᠢᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠣᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨᠪᠣᠰᠣᠳᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠣᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠭᠡᠵᠦᠪᠢᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠨᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠢᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠣᠰᠣᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠣᠭᠣᠶᠣᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢᠨᠢᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨᠠᠰᠣᠷᠣᠶᠡᠬᠡᠦᠷᠡᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢᠣᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ᠪᠢᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢᠣᠷᠠᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨᠲᠣᠭᠣᠷᠪᠢᠵᠣᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠷᠠᠨᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ᠂ᠣᠷᠠᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ᠂ᠨᠠᠢᠢᠵᠠᠨᠥᠬᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠨᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠣᠯᠤᠰ ᠤᠳᠭᠡᠵᠦᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ᠃ᠯᠣ᠊᠂ᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ-ᠲᠠᠨ ᠤᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠶᠠᠭᠣᠪᠣᠢ?ᠴᠡ᠊᠂ᠲᠠᠮᠢᠷ-ᠠᠯᠢᠪᠣᠯᠬᠣ ᠪᠠᠷᠰᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨᠦᠶᠡ ᠳᠤᠰᠢᠨᠡᠯᠢᠭ᠌ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨᠲᠣᠭᠣᠷᠪᠢᠬᠣ ᠶᠢᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨᠵᠢᠶᠠᠵᠠᠲᠠᠢᠤᠷᠠᠨᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠬᠢᠳᠡᠭ᠌ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳᠲᠡᠢᠢᠮᠥᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨᠤᠢᠢᠳᠬᠤᠮᠠᠶᠢᠭᠲᠠᠢᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠠᠩᠬᠠ《ᠲᠡᠭᠷᠢᠡᠴᠡᠰᠣᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠮᠢᠨᠢ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨᠣᠷᠴᠢᠨᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨᠢᠨᠰᠲ᠋ᠣᠯᠢᠶᠠᠼᠢᠪᠣᠶᠣᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨᠦᠷᠦᠬᠦᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨᠬᠢᠭᠰᠡᠨᠮᠢᠨᠢ᠒᠐᠑᠑ᠣᠨ ᠳᠤ《ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠰᠣᠶᠣᠯ᠒᠐᠑᠑》ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠡᠴᠡᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠬᠦᠷᠲᠡᠨᠲᠡᠷᠡᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠣᠷᠠᠨᠵᠢᠷᠣᠭ ᠤᠨᠭᠠᠯᠯᠧᠷᠧᠢ ᠶᠢᠨᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠠᠩᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠣᠪᠠᠭᠲᠠᠨᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨᠶᠣᠮ᠃᠒᠐᠑᠑ᠣᠨ ᠳᠤᠲᠦ᠋ᠪᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩᠰᠤᠮ ᠳᠣᠣᠷᠠᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠨᠦ᠋ᠭᠦᠳ ᠤᠨᠬᠠᠮᠲᠣ《ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨᠲᠥᠪᠡᠷᠭᠡᠨ》ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢᠣᠷᠴᠢᠨᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨᠫᠧᠷᠹᠣᠷᠮᠠᠨᠰᠪᠣᠶᠣᠦᠢᠯᠡᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠤᠨᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ᠖×᠖ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡ ᠲᠠᠢᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠣᠭᠣᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨᠪᠢᠯᠡ᠃ᠣᠳᠣᠪᠣᠯᠣᠷᠴᠢᠨᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨᠮᠣᠳᠧᠷᠨ᠂ᠻᠣᠨᠲ᠋ᠧᠮᠫᠣᠷᠠᠷᠢᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ᠯᠦ᠋᠊᠂ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ-ᠣᠨ ᠤᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ《ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤᠲᠠᠨ ᠤᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠬᠠᠷᠠᠬᠣ ᠳᠤᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡ ᠶᠢᠨᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳᠲᠣᠮᠤ᠂ᠳᠠᠯᠠᠢᠢᠴᠠᠲᠠᠢ᠂ᠬᠢᠴᠡ ᠲᠡᠢᠵᠥᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤᠶᠡᠬᠡᠰᠣᠳᠤᠨᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ᠲᠡᠷᠡᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷᠮᠠᠨᠠᠢᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳᠲᠣᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠶᠠᠷᠢᠵᠦᠥᠭᠬᠦᠨᠡ ᠣᠣ?ᠴᠡ᠊᠂ᠲᠠᠮᠢᠷ-《᠑᠓ ᠳᠣᠭᠠᠷᠵᠠᠭᠣᠨ》ᠬᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨᠨᠡᠷᠡ ᠲᠡᠢᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠯᠡ ᠳᠡ᠃᠑᠓ ᠳᠣᠭᠠᠷᠵᠠᠭᠣᠨ ᠤᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨᠡᠷᠴᠢᠬᠦᠴᠦ᠂ᠳᠠᠢᠢᠨᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ᠲᠡᠰᠦᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠡᠨᠡᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨᠣᠷᠴᠢᠨᠦᠶᠡ ᠶᠢᠨᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨᠬᠢᠭᠰᠡᠨᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳᠰᠢᠢᠳᠦᠯᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠡᠢᠢᠵᠦᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠭᠡᠵᠦᠪᠣᠳᠤᠵᠦᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ᠶᠡᠷᠦᠨᠢᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠂ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠨᠢ《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠ》 ᠳᠤᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠢᠢᠨᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨᠮᠥᠷ ᠤᠳ ᠲᠡᠢᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳᠦᠵᠡᠭᠡᠳᠪᠠᠰᠠᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠂ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠪᠣᠯᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠭᠡᠵᠦᠪᠣᠳᠤᠵᠤᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠬᠣᠶᠠᠷᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠦᠭᠡᠢ᠂ᠬᠢᠯᠢᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠦᠭᠡᠢᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨᠲᠥᠷᠦᠯᠭᠡᠵᠦᠪᠢᠳᠡᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ᠂《ᠤᠷᠠᠨᠵᠢᠷᠤᠭᠪᠣᠯᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠢᠷᠠᠭᠤᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ》ᠴᠤᠭᠡᠵᠦᠠᠤᠭᠠᠶᠡᠬᠡᠯᠧᠣᠨᠠᠷᠳᠣ᠋ᠳᠠᠸᠢᠨᠴᠢᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠳᠠ᠃ᠯᠣ᠊᠂ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ-ᠣᠷᠠᠨᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠣᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠣᠬᠢᠯᠲᠠᠢᠪᠣᠢ?ᠴᠡ᠊᠂ᠲᠠᠮᠢᠷ-ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠂ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨᠥᠨᠳᠦᠷᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ᠂ᠣᠷᠠᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨᠦᠨᠡᠨᠴᠢᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭᠠ᠃ᠯᠣ᠊᠂ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ᠊᠊ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦᠶᠠᠭᠣᠬᠢᠪᠡᠯᠵᠦ᠋ᠢᠲᠡᠢᠪᠣᠢ?ᠴᠡ᠊᠂ᠲᠠᠮᠢᠷ-ᠨᠡᠩᠳᠠᠷᠣᠢᠢᠬᠠᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠡᠴᠡᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠨᠣᠯᠣᠰᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨᠮᠡᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ᠮᠥᠨᠮᠢᠨᠣᠪᠣᠳᠣᠯ ᠶᠢᠠᠷᠻᠢᠷᠢᠯᠯ ᠡᠴᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠣᠷᠣᠭᠣᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠦᠭᠡᠢᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ᠴᠠᠬᠢᠮᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮᠣᠯᠣᠨᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠰᠢᠭᠣᠳᠣᠷᠣᠭᠠᠳᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳᠠᠪᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭᠸᠧᠪᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯᠵᠦ᠋ᠭᠡᠷᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠄ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩᠲᠡᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ《ᠬᠡᠷᠪᠡ》(ᠸᠠᠩᠴᠤᠭᠳᠠᠰᠢ)ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨᠦᠵᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ᠂ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠨᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳᠤᠢᠪᠤᠯ᠑᠙᠑᠑ᠤᠨ ᠦᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦᠡᠷᠬᠡᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠨᠢᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷᠵᠠᠭᠤᠨᠳᠤᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠲᠡᠦᠬᠡᠨᠳᠦᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨᠰᠤᠳᠤᠨᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯᠪᠢᠯᠡ᠃ᠭᠡᠪᠡᠴᠦᠲᠡᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯᠲᠡᠳᠦᠢᠢᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷᠠᠪᠴᠦᠦᠵᠡᠵᠦᠠᠴᠢᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢᠨᠢᠳᠣᠤᠭᠤᠷᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠰᠣᠭᠰᠠᠨᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦᠠᠮᠢᠪᠥᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠨᠶᠠᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠢᠢᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠨᠡᠴᠡᠯᠡᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ《ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠢᠢᠨᠦᠶᠡ ᠢᠢᠨᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨᠦᠶᠡᠳᠦᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ》ᠭᠡᠬᠦᠨᠢᠶᠡᠬᠡᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠨᠢᠦᠨᠡᠬᠡᠷᠤᠬᠠᠪᠤᠷᠢᠮᠦ᠋ᠴᠢᠳᠳᠦ᠋ᠩᠨᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠡᠴᠡᠦᠭᠡᠷᠡᠠᠷᠭᠠᠦᠭᠡᠢᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠶᠤᠮ᠃ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠣ《ᠬᠡᠷᠪᠡ》ᠭᠡᠵᠦᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭᠦᠭᠡᠢᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣᠲᠡᠦᠬᠡᠨᠦᠢᠯᠡᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠢᠢᠨᠦᠨᠡᠴᠡᠨᠡ ᠢᠢᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠢᠢᠨᠲᠤᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠡᠴᠡᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠦᠭᠡᠢᠭᠡᠵᠦᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨᠠ᠃᠑᠙᠑᠑ᠤᠨᠳᠤᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨᠪᠦᠬᠦᠠᠷᠠᠳᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨᠡᠷᠬᠡᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨᠠᠮᠢᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨᠴᠢᠰᠦ ᠪᠡᠨᠤᠷᠤᠰᠬᠤ
  3. 3. ᠡᠴᠡᠦᠯᠦᠡᠮᠢᠶᠡᠨᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠦᠴᠦᠨᠳᠤ᠒᠐᠐ᠭᠠᠷᠤᠢᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨᠲᠦ᠋ᠷᠦᠶᠤᠰᠣᠪᠡᠨᠠᠬᠢᠨᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨᠶᠤᠮ᠃ᠠᠷᠤ᠂ᠦᠪᠦᠷᠭᠡᠯᠳᠡᠦᠭᠡᠢᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ ᠦᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠴᠤ᠂ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦᠤᠳᠬᠠᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨᠭᠠᠯᠭᠣᠯᠣᠮᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨᠭᠡᠬᠦᠳᠦᠬᠡᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨᠪᠣᠯᠬᠣᠦᠭᠡᠢ᠃ᠡᠭᠦᠨᠡᠴᠡᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠨᠢ᠒᠐᠐ᠭᠠᠷᠤᠢᠵᠢᠯᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢᠪᠠᠨᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ᠮᠦ᠋ᠬᠦᠯ ᠤᠨᠢᠷᠮᠡᠭ᠌ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨᠲᠡᠷᠡᠠᠷᠠᠳᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠦᠣᠢᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠲᠡᠳᠦᠢᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳᠪᠢᠳᠡᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠣᠯᠣᠰᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ》ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠣᠳᠣᠪᠢᠳᠡᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠣᠯᠣᠰᠪᠣᠯᠵᠣᠴᠢᠳᠠᠨᠠ᠂ᠴᠢᠳᠠᠯᠠ᠂ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨᠭᠡᠵᠦᠶᠠᠷᠢᠬᠤᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢᠣᠯᠭᠤᠤᠭᠰᠠᠨᠶᠤᠮ᠃᠑᠙᠑᠑ᠣᠨ ᠦᠦᠢᠯᠡᠶᠠᠪᠤᠴᠠᠳᠦ《ᠬᠡᠷᠪᠡᠡᠨᠡᠦᠢᠯᠠᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢᠪᠣᠯ》ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠨᠦ᠋ᠬᠦᠴᠡᠯᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳᠦᠨᠠᠯᠡᠵᠦᠦᠵᠡᠶᠡ᠃ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨᠲᠤᠬᠠᠢᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦᠦᠭᠡᠢᠪᠣᠯᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨᠲᠣᠬᠠᠢᠪᠣᠳᠣᠬᠤᠴᠣᠦᠭᠡᠢᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰᠡᠷ᠂ᠵᠢᠩᠭᠠᠷᠲᠤᠤᠯᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨᠮᠦ᠋ᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯᠬᠦᠰᠡᠯᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨᠴᠤᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠦᠢᠯᠠᠶᠠᠪᠤᠴᠠᠦᠭᠡᠢᠪᠡᠷᠪᠤᠯᠺᠦᠷᠳ᠋ ᠤᠨᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠰᠢᠭᠯᠠᠪᠤᠯᠬᠤᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ᠡᠴᠦᠰᠲᠤᠨᠢᠳᠦ᠋ᠩᠨᠡᠭᠡᠳᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠑᠙᠑᠑ᠣᠨ ᠦᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨᠦᠵᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ᠂ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳᠦᠢᠪᠣᠯ᠑᠙᠒᠑ᠣᠨ ᠦᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ᠂᠑᠙᠙᠐ᠣᠨ ᠦᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠦᠭᠡᠵᠦᠲᠡᠦᠬᠡᠨᠳᠦᠪᠠᠢᠢᠬᠤᠦᠭᠡᠢᠪᠠᠢᠢᠵᠤᠮᠡᠳᠡᠨᠡ᠃ᠦᠭᠡᠢᠶᠤᠮᠡᠭᠡᠬᠦᠳᠦᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳᠦᠭᠡᠢᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠪᠠᠷᠬᠣᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨᠨᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠶᠤᠮ᠃ᠲᠠᠨᠢᠨᠮᠡᠳᠡᠬᠥᠢ(ᠪᠠᠲᠤ)ᠠᠨᠠᠻᠣᠨᠳᠠᠠᠨᠠᠻᠣᠨᠳᠠᠨᠢᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠢᠭ᠌ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠲᠠᠢᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦᠠᠮᠧᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨᠣᠢ ᠳᠤᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨᠠᠮᠠᠽᠣᠨᠪᠣᠯᠤᠨᠣᠷᠢᠨᠣᠻᠣᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦᠰᠠᠪᠡ ᠪᠠᠷᠣᠯᠵᠤᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ᠠᠨᠠᠻᠣᠨᠳᠠᠨᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨᠤᠷᠲᠤᠮᠣᠭᠠᠢᠶᠤᠮ᠃ᠣᠳᠤᠪᠠᠷᠬᠦᠮᠦᠰᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠠᠨᠠᠻᠣᠨᠳᠠᠨᠢ᠙᠂᠖᠐ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠤᠷᠲᠤ᠃ᠡᠨᠡᠨᠢᠳᠤᠭᠤᠢᠬᠠᠷᠠᠲᠣᠯᠪᠤᠲᠠᠢᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨᠰᠢᠷᠠᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨᠠᠨᠠᠻᠦᠨᠳᠠᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃ᠬᠠᠷᠢᠨᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ᠠᠨᠠᠻᠣᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨᠲᠥᠷᠦᠯᠨᠢᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢᠤᠰᠤᠨ ᠤᠠᠮᠢᠲᠠᠨᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ᠵᠢᠰᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ᠬᠥᠬᠦᠲᠡᠨᠠᠮᠢᠲᠠᠨᠪᠣᠯᠤᠨᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠢᠤᠰᠤᠤᠤᠭᠤᠬᠤᠪᠠᠷᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤᠨᠢᠪᠠᠷᠢᠵᠤᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ᠠᠨᠠᠻᠣᠨᠳᠠᠨᠢᠡᠯᠡᠰᠤᠨᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠡᠰᠡᠪᠡᠯᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤᠮᠥᠴᠢᠷᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠠᠷᠴᠤᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠃ᠠᠨᠠᠻᠣᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯᠪᠣᠯ᠒᠐-᠓᠐ᠭ᠌ᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠢᠭ᠌ᠣᠷᠴᠢᠨᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ᠡᠨᠡᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠮᠣᠭᠠᠢᠨᠢᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠦᠭᠡᠢᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤᠤᠨᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ᠠᠮᠢᠲᠠᠳᠢᠴᠡᠳᠡᠭ᠌ᠲᠡᠢᠲᠥᠰᠲᠡᠢ᠃ᠬᠡᠷᠪᠡᠭᠣᠣᠯᠮᠥᠷᠡᠨᠨᠣᠭᠦᠳᠰᠢᠷᠭᠢᠪᠡᠯᠲᠡᠷᠡᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨᠡᠴᠡᠥᠪᠡᠷ ᠢᠪᠡᠨᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨᠲᠤᠯᠠᠳᠠᠨᠦ᠋ᠬᠡᠪᠤᠶᠤᠰᠤᠪᠠᠭᠤᠬᠤᠨᠣᠷᠤᠵᠤᠲᠡᠨᠳᠡᠪᠡᠨᠤᠨᠲᠠᠳᠠᠭᠶᠤᠮ᠃http://laptop.gov.mn᠒᠑ ᠳᠦᠭᠡᠷᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠳᠶᠠᠭᠤᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦᠪᠤᠢ?ᠪᠢᠳᠡᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠨᠠᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠳᠠᠭ᠃ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦᠰᠢᠨᠡᠪᠡᠷᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦᠵᠦ᠋ᠢᠯ ᠢᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠨᠪᠢᠴᠢᠵᠦᠪᠣᠯᠬᠤᠦᠭᠡᠢᠭᠡᠵᠦ?ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨᠮᠡᠷᠭᠡᠳᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦᠶᠠᠮᠠᠷᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠬᠢᠬᠦᠪᠡᠷᠵᠡᠬᠡᠵᠦᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠢᠠ᠃ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯᠡᠨᠡᠨᠢᠪᠣᠳᠠᠲᠤᠪᠢᠰᠢᠮᠡᠲᠤᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠤᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤᠣᠢᠢᠷᠠ ᠶᠢᠨ᠗᠐ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠵᠦ᠋ᠪᠬᠡᠨᠨᠢᠭᠡᠲᠤᠢᠢᠯᠲᠤᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦᠪᠡᠷᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠭᠡᠨᠡ᠃ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ᠌ ᠤᠨᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤᠠᠪᠴᠤᠦᠵᠡᠪᠡᠯᠡᠨᠡᠨᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦᠶᠤᠮ᠃ᠡᠨᠡᠪᠦᠬᠦᠨᠪᠣᠳᠠᠲᠤᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠪᠣᠯᠬᠤᠦᠶᠡ ᠳᠦᠲᠠᠵᠦ᠋ᠪᠬᠡᠨᠶᠠᠪᠤᠬᠤᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠦᠷᠦᠭᠦᠦᠪᠡᠨᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠯᠠᠲᠠᠨ ᠤᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠤᠬᠦᠴᠦᠪᠡᠷᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦᠭᠡᠨᠡ᠃ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠤᠡᠷᠴᠢᠮᠬᠦᠴᠦᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠠᠷᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨᠨᠢᠭᠡᠪᠣᠯᠨᠧᠹᠲ᠂ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨᠬᠡᠢ᠂ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ᠂ᠨᠠᠷᠠᠭᠡᠬᠦᠵᠡᠷᠭᠡᠶᠠᠩᠵᠤᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨᠡᠬᠢᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡᠡᠷᠴᠢᠮᠬᠦᠴᠦᠭᠠᠷᠭᠠᠨᠠᠪᠬᠤᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠪᠢᠯᠡ᠃ᠬᠠᠷᠢᠨᠡᠨᠡᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠡᠷᠴᠢᠮᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠳᠦᠨᠡᠬᠢᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡᠭᠠᠷᠭᠠᠨᠠᠪᠳᠠᠭᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠃ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ᠠᠭᠠᠷ᠂ᠴᠦ᠋ᠮᠡ ᠶᠢᠨᠡᠷᠴᠢᠮᠬᠦᠴᠦᠪᠣᠯᠤᠨ《ᠴᠡᠪᠡᠷᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ》 ᠦᠡᠨᠧᠷᠭᠢᠨᠢᠡᠷᠴᠢᠮᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠡᠬᠢᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠤᠨᠨᠢᠭᠡᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ᠨᠢᠪᠣᠯᠬᠤᠭᠡᠨᠡ᠃ᠮᠥᠨᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨᠪᠤᠢᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠦᠭᠡᠢᠰᠢᠪᠬᠠᠭᠳᠠᠰᠢᠦᠭᠡᠢᠡᠷᠴᠢᠮᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠡᠬᠢᠪᠤᠯᠠᠭᠪᠣᠯᠬᠤᠲᠡᠭ᠌ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠲᠡᠢᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠭᠠᠷᠭᠠᠨᠠᠪᠬᠤᠠᠵᠡᠢ᠃ᠳ᠊᠂ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠤᠯᠤᠰᠲᠥᠷᠦ(ᠠᠮᠤᠷᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ)ᠶᠠᠯᠠᠲᠠᠢᠶᠠᠯᠠᠦᠭᠡᠢ ᠢᠢᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤᠦᠭᠡᠢᠬᠠᠤᠯᠢᠵᠦ᠋ᠢ ᠢᠢᠨᠰᠠᠢᠢᠳᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠ ᠢᠢᠨᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠤᠯᠤᠯᠭᠠ ᠡᠴᠡᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨᠠᠪᠳᠠᠭᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠ ᠢᠢᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦᠦᠭᠡᠢᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ᠡᠢᠢᠮᠦᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠨᠢᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠡᠷᠬᠡ ᠢᠢᠨᠣᠴᠢᠲᠠᠢᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠭᠡᠵᠦᠰᠠᠢᠢᠳᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃ᠰᠢᠨᠡᠪᠡᠷᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤᠤᠷᠬᠤᠪᠤᠯᠤᠨᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠪᠠᠨᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠂ᠡᠰᠡᠪᠡᠯᠪᠠᠩᠬᠢ ᠢᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠯᠡ ᠳᠦᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠭᠡᠬᠦᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ《ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠ ᠢᠢᠨᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠠᠪᠴᠤᠢᠷᠡ》ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ᠲᠡᠷᠡᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤᠨᠢ
  4. 4. 《ᠢᠷᠭᠡᠨ᠁ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠢ᠁ᠨᠢᠤᠷᠢᠳᠤᠨᠢᠶᠠᠯᠠᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠵᠦᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳᠦᠢᠪᠤᠯᠬᠤ ᠢᠢᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠡ》ᠭᠡᠵᠦᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠌᠃ᠬᠢᠭᠰᠡᠨᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠ ᠢᠢᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠨᠡᠳᠯᠡᠭᠡᠳᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠲᠡᠷᠡᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨᠬᠢᠨᠢᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨᠲᠤᠯᠠᠳᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠ ᠢᠢᠨᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠠᠡᠴᠡᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠ ᠢᠢᠬᠦᠴᠦᠨᠦᠭᠡᠢᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨᠨᠢᠡᠨᠡ᠃ᠬᠠᠷᠢᠨᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢᠭᠡᠵᠦᠦᠵᠡᠪᠡᠯᠤᠭᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢᠠᠵᠢᠯ ᠳᠦᠠᠪᠴᠤᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠠᠨᠢ《ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠳᠤᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤᠤᠷᠬᠤᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡᠪᠡᠨᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨᠡᠨᠡᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠷᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠦᠭᠭᠦᠨᠡ ᠤᠦ᠃ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤᠠᠵᠢᠯ ᠳᠦᠠᠪᠬᠤᠪᠤᠯᠵᠤᠯᠤᠬᠬᠦᠮᠦᠨᠶᠠᠯᠠᠡ᠊ᠳᠯᠡᠵᠦᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳᠦᠢᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭᠶᠤᠮ》ᠭᠡᠵᠦᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠ ᠢᠢᠨᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠦᠠᠯᠪᠠᠨᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠᠪᠠᠨᠠᠪᠳᠠᠭᠪᠤᠯᠵᠤᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠠᠵᠡᠢ᠃ᠪᠡ᠊᠂ᠭᠠᠯᠰᠫᠤᠷᠲᠮᠡᠳᠡᠭᠡ(ᠤᠤᠭᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ)ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠶᠠᠭᠤᠤᠤᠭᠤᠬᠤᠪᠤᠢᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨᠦᠶᠡ ᠳᠤᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠳᠤᠪᠣᠯᠣᠨᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠭ᠌ᠯᠶᠦ᠋ᠻᠣᠭᠧᠨᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨᠡᠨᠸᠷᠬᠢᠪᠣᠯᠵᠤᠪᠡᠶᠡ ᠳᠤᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤᠯᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠳᠤᠬᠤᠷᠳᠣᠨᠰᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ᠫᠣᠯᠢᠰᠠᠬᠠᠷᠢᠳ᠋ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠥᠨᠢᠪᠡᠶᠡ ᠳᠤᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ᠫᠣᠯᠢᠰᠠᠬᠠᠷᠢᠳ᠋ᠨᠢᠭ᠌ᠯᠶᠦ᠋ᠻᠣᠽᠪᠣᠯᠣᠨᠹᠷᠦ᠋ᠻᠲ᠋ᠣᠽᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭᠪᠦᠭᠡᠳᠭ᠌ᠯᠶᠦ᠋ᠻᠣᠽᠨᠢᠡᠯᠢᠭᠡᠤᠷᠤᠭᠤᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭᠪᠣᠯᠹᠷᠦ᠋ᠻᠲ᠋ᠣᠽᠨᠢᠪᠤᠯᠴᠢᠩᠤᠷᠤᠭᠤᠴᠢᠭᠯᠡᠵᠤᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠳᠠᠬᠢᠭ᠌ᠯᠶᠦ᠋ᠻᠣᠭᠧᠨᠪᠣᠯᠳᠠᠭᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠫᠣᠯᠢᠰᠠᠬᠠᠷᠢᠳ᠋ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡᠹᠷᠦ᠋ᠻᠲ᠋ᠣᠽ ᠢᠳᠠᠰᠭᠠᠯ ᠤᠨᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠨᠢᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠪᠥᠭᠡᠳᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢᠹᠷᠦ᠋ᠻᠲ᠋ᠣᠽ ᠤᠳ ᠤᠨᠨᠢᠭᠡᠨᠢᠵᠥᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨᠪᠠᠯᠶᠤᠮ᠃ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠥᠷ ᠲᠣᠷᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠭᠵᠥᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨᠪᠠᠯᠲᠠᠢᠪᠥᠲᠣᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨᠨᠤᠭᠦᠳᠨᠢᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨᠮᠠᠰᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭᠲᠤᠯᠠ᠂ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢᠭᠡᠵᠤᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨᠵᠥᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨᠪᠠᠯ ᠢᠢᠠᠨᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠒᠐᠊᠔᠐ᠭ᠌ᠷᠠᠮ ᠢᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤᠪᠣᠯᠣᠨᠠ᠃ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨᠵᠥᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨᠪᠠᠯᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳᠯᠡᠪᠣᠯᠬᠤᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠪᠢᠰᠢ᠃ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠢᠢᠨᠪᠠᠯ ᠢᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠭᠤᠷᠠᠭ᠂ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠤᠰᠤᠰᠠᠢᠢᠲᠠᠢᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢᠳᠡᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠨᠢᠭᠡᠴᠠᠭ ᠤᠨᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯᠵᠥᠭᠡᠷ᠃ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠰᠤᠶᠤᠯ(ᠡ᠊ᠩᠭᠡᠮᠡᠨᠳᠤᠭᠤ)ᠮᠣᠷᠢᠨᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠭᠠᠷᠤᠯᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠮᠣᠷᠢᠨᠬᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠦᠳ ᠤᠨᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢᠬᠣᠶᠠᠷᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠵᠤᠪᠣᠯᠬᠤᠶᠤᠮ᠃ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠣᠯᠠᠨᠵᠢᠯ ᠤᠨᠲᠤᠷᠰᠢ ᠳᠤᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠠᠷᠠᠳᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨᠮᠣᠷᠢᠨᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠣᠮᠤᠭᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ᠵᠢᠰᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ《ᠬᠥᠬᠦᠭᠡᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳᠣᠮᠤᠭ》᠂《ᠠᠷᠭᠠᠰᠤᠨᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠢᠢᠨᠳᠣᠮᠤᠭ》᠂《ᠵᠢᠨᠤᠩᠬᠠᠷᠠ ᠢᠢᠨᠳᠣᠮᠤᠭ》ᠭᠡᠬᠦᠮᠡᠲᠦ᠃ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠳᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨᠭᠣᠣᠯᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠨᠢᠬᠦᠮᠦᠨᠮᠣᠷᠢᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠰᠢᠦᠭᠡᠢᠲᠡᠷᠡᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡᠮᠣᠷᠢᠨᠬᠤᠭᠤᠷᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨᠭᠡᠵᠦᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ᠬᠠᠷᠢᠨᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨᠦᠵᠡᠵᠦᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠪᠡᠷᠮᠣᠷᠢᠨᠬᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ《ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠡ》ᠭᠡᠰᠡᠨᠤᠳᠬᠠ ᠲᠠᠢ《ᠢᠻᠢᠯ》ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠡᠴᠡᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢᠪᠥᠭᠡᠳᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤᠮᠣᠷᠢᠨᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢᠳᠦ᠋ᠷᠰᠦᠯᠡᠨᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤᠮᠣᠷᠢᠨᠬᠤᠭᠤᠷᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨᠪᠠᠰᠢᠨᠠᠭᠠᠨᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢᠪᠣᠯᠤᠨᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨᠮᠣᠳᠤᠨᠳᠡᠭᠡᠷᠠᠢᠮᠠᠭᠠ ᠢᠢᠨᠪᠤᠶᠤᠪᠣᠲᠤᠭᠤ ᠢᠢᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠰᠠᠢᠢᠲᠤᠷᠲᠠᠲᠠᠨᠰᠢᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠪᠤᠶᠤᠴᠢᠪ᠊ᠬᠠᠳᠠᠰᠤᠲᠠᠲᠠᠨᠨᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠨᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭᠪᠠᠢᠢᠵᠡᠢ᠃ᠡᠨᠡᠬᠦᠭᠥᠭᠵᠢᠮ ᠨᠢᠠᠩᠬᠠᠬᠡᠯᠡᠦᠭᠡᠢᠪᠤᠶᠤᠨᠤᠮᠤ ᠦᠭᠡᠢᠲᠣᠪᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠡᠴᠡᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨᠪᠠᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦᠨᠢᠨᠤᠮᠤ ᠪᠡᠷᠬᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠨᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ᠮᠣᠷᠢᠨᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨᠡᠭᠦᠰᠡᠯᠪᠣᠯᠤᠬᠰᠠᠨᠡᠢᠢᠮᠦᠰᠢᠨᠠᠭᠠᠨᠬᠡᠯᠪᠡᠷ ᠲᠡᠢᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠳᠤ ᠴᠤᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷᠪᠤᠢ᠃ᠮᠣᠷᠢᠨᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢᠠᠩᠬᠠᠨᠤᠲᠤᠭᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠦᠰᠢᠷᠢᠨᠴᠠᠷ ᠲᠠᠢᠮᠣᠷᠢᠨ᠂ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ᠂ᠮᠠᠲᠠᠷᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢᠬᠤᠭᠤᠷᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ᠱᠤᠭᠵᠢᠷᠤᠭᠬᠠᠶᠢᠭ᠄ᠴᠠᠬᠢᠮᠬᠠᠶᠢᠭ᠄ehbichig@gmail.comᠹᠧᠢᠢᠰᠪᠦ᠋ᠻᠬᠠᠶᠢᠭ᠄www.facebook.com/mongolbichigᠹᠧᠢᠢᠰᠪᠦ᠋ᠻᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠄www.facebook.com/ehbichigᠲᠸᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠬᠠᠶᠢᠭ᠄@ehbichigᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠄ᠯᠤ᠊᠂ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦᠴᠤ᠊᠂ᠸᠠᠩᠴᠤᠭᠳᠠᠰᠢᠮᠢ᠊᠂ᠠᠮᠤᠷᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩᠲᠥ᠊᠂ᠤᠤᠭᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠡ᠊᠂ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ᠄᠂ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠ

×