Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Боловсрол, соёлын газруудын үйл ажиллагааны үнэлгээ, мэдээллийн систем, сурлагын амжилтын үнэлгээ <br />БСШУЯ-ны Мэдээлэл,...
Гарчиг <br />Боловсрол, соёлын газруудын үйл ажиллагааны үнэлгээ<br />Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сурлагын ам...
Боловсрол, соёлын газруудын 2009 оны үйл ажиллагааны үнэлгээ<br />
Боловсрол, соёлын үйл ажиллагааны үнэлгээ<br />Үзүүлэлтүүд: Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Мянганы хөгжлийн зори...
2009-2010 оны хичээлийн жилд<br />
Сургууль завсардалт<br />
Сургууль завсардалт<br />Завсардалтын шалтгаан<br />
ОРОЙН БА ЭЧНЭЭ СУРГАЛТ<br />2009-2010 оны хичээлийн жилд<br />15 – 24 насны нийт 3,428 суралцагч <br />оройн: 9 аймагт ерө...
Улсынхэмжээний үзүүлэлтийн өөрчлөлт<br />Боловсролын хөгжлийн индекс<br />
GER Mongolia<br />
Primary NER regional comparison<br />Source: UIS<br />
Primary school pupil:teacher ratio<br /><ul><li>Mongolia has highest pupil teacher ratio in Central Asia
PTR thought of as ‘class size’ BUT
PTR is an average so some classes larger & smaller
Are all teachers included?
Are there double shifts or streams?</li></ul>Source: UIS<br />
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД<br />Тоон үзүүлэлт<br />Сургуулийн өмнөх боловсролын хамралт<br />Цэцэрлэг сургууль<br ...
БСГ-уудын 2009 оны үйл ажиллагааны үнэлгээ<br />
АНХААРАХ ЗҮЙЛС<br />Бодлого боловсруулах, төлөвлөх үндэслэлийг сайжруулж, мэдээлэл баримт нотолгоонд суурилсан шийдвэр гар...
СУРЛАГЫН АМЖИЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ<br />
Сурлагын амжилтын үнэлгээ<br />Сургууль, багш нарын үнэлгээ: явцын, төгсгөлтийн<br />Боловсрол, соёлын газрын хяналт үнэлг...
2009-2010 төгсгөгчдийн мэдээлэл<br />улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын 755 сургуульд:<br />бага боловсролыг 50,195, <br /...
СУРГУУЛЬ ТӨГСГӨЛТИЙН МЭДЭЭ<br />
Сургууль төгсгөлтийн мэдээ, БСГ-ын үнэлгээний зөрүү<br />
Сургууль төгсгөлтийн мэдээ, БСГ-ын үнэлгээний зөрүү<br />
2010 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ<br />
Үндэсний үнэлгээ<br />
Олон улсын үнэлгээ<br />TIMSS (4, 8 дугаар ангийн математик, байгалийн ухаан), PIRLS(4 дүгээр ангийн сурагчдын унших чадва...
TIMMS/PIRLS 2010: Тестийн дүнд хийсэн анализ<br />
АЖИГЛАЛТ<br />Үнэлгээний дүнг бүх шатны шийдвэр гаргахад ашиглах<br />Үндэсний хэмжээний үнэлгээний тогтолцоо бүрдүүлэх, ч...
мэдээллийн нэгдсэн систем<br />
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны мэдээллийн нэгдсэн систем <br />Хэрэгцээ<br />Одоогийн байдал<br />Ирээдүйн төлөв<br />Ойр...
Үндэслэл: хэрэгцээ<br /><ul><li>Мэдээллийн технологий үсрэнгүй хөгжил:
Шинэ боломж: мэдээллийн урсгалын хурд, боловсруулалт, бодит байдал
Шинэ асуудал/эрсдэл – дижитал ялгаварлал, хөрөнгө нөөцийн зохистой зарцуулалт, ашиглалт
Сүүлийн жилүүдэд төрийн болон хувийн салбарын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, мэргэжсэн байгууллага үйлчилгээ хурдтай өсөн нэмэ...
Эх сурвалж: Төрбат (2010)<br />
Монгол Улсын Мэдээлэл, харилцаа холбооны хэрэглээ<br />Нийт үүрэн телефон хэрэглэгчид 2002 онд 225 мянга байсан бол 2008 о...
Мэдээлэл, харилцаа холбооны статистик үзүүлэлт<br />    Монгол Улсын хэмжээнд 2009 оны эцсийн байдлаар 2005 оны интернэ...
ӨНГӨРСӨН ХУГАЦААНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОЙМ<br />Мэргэжлийн сургалт<br />Sakura төсөл<br />IIREM<br />Судалгааны илтгэлүүд, хөндл...
ОДОО ХЭРЭГЖИЖ БУЙ АЖЛУУД<br />Ерөнхий боловсролын сүлжээ:<br />Шилэн кабель:<br />Улаанбаатарт 105 сургууль, 164 байр, 9 д...
ЗАРИМ СУРГУУЛЬД АШИГЛАЖ БУЙ ПРОГРАММ ХАНГАМЖ<br />
Өнөөгийн байдал<br />Одоо хэрэгжиж байгаа болон төлөвлөж буй ажил:<br />АХБ: зөвлөх үйлчилгээ & хөрөнгө оруулалт <br />ЮНЕ...
Зорилго<br />БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМИЙГ БИЙ БОЛГОХ<br />	Мэдээллийн технологийн бүхий л ололтыг бо...
ИРЭЭДҮЙН ТУХАЙ ТӨСӨӨЛӨЛ<br />Integrated e-Education system that will enable<br />timely update of information on performan...
БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ БАЙГУУЛАХ<br />Бүрэлдэхүүн хэсгүүд:<br />Мэдээллийн технологийн орчин бий болгох<br ...
Мэдээллийн технологит тулгуурлан боловсролын чанартай,<br />хүртээмжтэй үйлчилгээг иргэнд хүргэх мэдээллийн урсгал<br />Нэ...
МЭДЭЭЛЛИЙН УРСГАЛЫН БҮТЭЦ<br />Мэдээлэл, солилцооны систем<br />Удирдагч<br />Иргэн<br />MIS<br />LMS<br />ИНТЕРНЭТ<br />И...
Мэдээллийн аюулгүй байдал<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Боловсрол, соёлын газруудын үйл ажиллагааны үнэлгээ, мэдээллийн систем, сурлагын амжилтын үнэлгээ

5,507 views

Published on

Published in: Education, Business

Боловсрол, соёлын газруудын үйл ажиллагааны үнэлгээ, мэдээллийн систем, сурлагын амжилтын үнэлгээ

 1. 1. Боловсрол, соёлын газруудын үйл ажиллагааны үнэлгээ, мэдээллийн систем, сурлагын амжилтын үнэлгээ <br />БСШУЯ-ны Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, <br />үнэлгээний газар<br />2010 оны 9 дүгээр сарын 18. Дархан-Уул аймаг<br />
 2. 2. Гарчиг <br />Боловсрол, соёлын газруудын үйл ажиллагааны үнэлгээ<br />Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээ<br />Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарын мэдээллийн нэгдсэн систем <br />
 3. 3. Боловсрол, соёлын газруудын 2009 оны үйл ажиллагааны үнэлгээ<br />
 4. 4. Боловсрол, соёлын үйл ажиллагааны үнэлгээ<br />Үзүүлэлтүүд: Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Мянганы хөгжлийн зорилт, Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, үндэсний хөтөлбөрүүд мастер төлөвлөгөө, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээ, <br />Хэмжилт: хичээлийн жилийн зорилт гүйцэтгэлийн өөрчлөлт <br />Эх сурвалж: Засаг даргын үнэлгээ үзүүлэлтийн хэрэгжилт (статистик), яамны нэгжүүдийн үнэлгээ <br />
 5. 5. 2009-2010 оны хичээлийн жилд<br />
 6. 6. Сургууль завсардалт<br />
 7. 7. Сургууль завсардалт<br />Завсардалтын шалтгаан<br />
 8. 8. ОРОЙН БА ЭЧНЭЭ СУРГАЛТ<br />2009-2010 оны хичээлийн жилд<br />15 – 24 насны нийт 3,428 суралцагч <br />оройн: 9 аймагт ерөнхий боловсролын 23 сургууль, <br />эчнээ: 5 аймагт 16 сургууль<br />30.3 % нь оройн, 69.6 % нь эчнээ ангид, <br />нийт суралцагчдын 43.3 % эмэгтэй <br />нийт суралцагчдын 2.5 % нь бага, 19.7 % нь суурь, 77.7 % нь бүрэн дунд боловсрол эзэмшихээр<br />
 9. 9. Улсынхэмжээний үзүүлэлтийн өөрчлөлт<br />Боловсролын хөгжлийн индекс<br />
 10. 10. GER Mongolia<br />
 11. 11. Primary NER regional comparison<br />Source: UIS<br />
 12. 12. Primary school pupil:teacher ratio<br /><ul><li>Mongolia has highest pupil teacher ratio in Central Asia
 13. 13. PTR thought of as ‘class size’ BUT
 14. 14. PTR is an average so some classes larger & smaller
 15. 15. Are all teachers included?
 16. 16. Are there double shifts or streams?</li></ul>Source: UIS<br />
 17. 17. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД<br />Тоон үзүүлэлт<br />Сургуулийн өмнөх боловсролын хамралт<br />Цэцэрлэг сургууль<br />Хувилбарт сургалт<br />Багшийн хангамж<br />Бага, дунд боловсролын хамралт<br />6 настай хүүхэд<br />7 настай хүүхэд<br />Бага боловсролын хамран сургалт<br />Суурь боловсролын хамран сургалт<br /> сургууль завсардалт<br />Бүлэг дүүргэлт<br />Дунд, ахлах ангид суралцагчдын хүйсийн харьцаа/тэгш хамралт<br />Ерөнхий шалгалтын амжилт<br />Багшийн хангамж<br />Соёл, урлагийн ажилтны мэргэшил дээшлүүлэлт<br />Засаг даргын үнэлгээ<br />Яамны нэгжүүдийн үнэлгээ<br />Чанарын үнэлгээ: тайланд дурдсан үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн <br />
 18. 18. БСГ-уудын 2009 оны үйл ажиллагааны үнэлгээ<br />
 19. 19. АНХААРАХ ЗҮЙЛС<br />Бодлого боловсруулах, төлөвлөх үндэслэлийг сайжруулж, мэдээлэл баримт нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах нөхцөл бүрдүүлэх <br />Насан туршийн боловсролын үзэл баримтлалыг боловсролын бүх шатны хөгжлийн төлөвлөлтийн үндэс болгох<br />Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын хамралтын цар хүрээ, чанар, нийцийг илэрхийлэх мэдээллийн санг сургууль, орон нутаг, улсын хэмжээнд бүрдүүлэх, боловсруулах чадавхи бүрдүүлэх<br />Бүх нийтийн боловсролын үндэсний илтгэлийг жил дутам шинэчилж төр засгийн удирдлагын дээд түвшинд хэлэлцэж хэвшүүлэх<br />Бүх нийтийн боловсролын үндэсний чуулганыг мэргэжилтэн, олон нийтийн зүтгэлтэн, орон нутгийн удирдлагын төлөөлөлтэй байгуулж чиг үүргийг нь тодотгон, үйл ажиллагааг нь тогтворжуулах.<br />
 20. 20. СУРЛАГЫН АМЖИЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ<br />
 21. 21. Сурлагын амжилтын үнэлгээ<br />Сургууль, багш нарын үнэлгээ: явцын, төгсгөлтийн<br />Боловсрол, соёлын газрын хяналт үнэлгээ<br />Үндэсний үнэлгээ: бага боловсрол (БҮТ, ЮНИСЕФ)<br />Олон улсын үнэлгээ: TIMSS/PIRLS<br />Ерөнхий шалгалт (БҮТ: 2006 оноос)<br />Дээд сургуулиудын төвшин тогтоох шалгалт<br />
 22. 22. 2009-2010 төгсгөгчдийн мэдээлэл<br />улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын 755 сургуульд:<br />бага боловсролыг 50,195, <br />суурь боловсролыг 54,148, <br />бүрэн дунд боловсролыг 36,081 суралцагч эзэмшив<br />(орой, эчнээгээр: суурь боловсролыг 651, бүрэн дунд боловсролыг 1,574 иргэн эзэмшив)<br />Төгсгөгчдөд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь:<br />бага боловсрол эзэмшигчдийн 49.5 хувь, <br />суурь боловсрол эзэмшигчдийн 50.5 хувь, <br />бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдийн 54.0 хувь<br />
 23. 23. СУРГУУЛЬ ТӨГСГӨЛТИЙН МЭДЭЭ<br />
 24. 24. Сургууль төгсгөлтийн мэдээ, БСГ-ын үнэлгээний зөрүү<br />
 25. 25. Сургууль төгсгөлтийн мэдээ, БСГ-ын үнэлгээний зөрүү<br />
 26. 26. 2010 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ<br />
 27. 27. Үндэсний үнэлгээ<br />
 28. 28. Олон улсын үнэлгээ<br />TIMSS (4, 8 дугаар ангийн математик, байгалийн ухаан), PIRLS(4 дүгээр ангийн сурагчдын унших чадвар) туршилт судалгаа (2010 оны 3дугаар сар): 40 ( УБ-12, аймаг-12, сум-16) сургуулийн 2,654 сурагч<br />Дүн: <br />4 дугаар анги: математик 37.8:, байгалийн ухаан 41.5% <br />8 дугаар анги: математик 22.9%, байгалийн ухаан 28.5%<br />Олон улсын гүйцэтгэлийн дунджаас 7 хувиар доогуур байна<br />
 29. 29. TIMMS/PIRLS 2010: Тестийн дүнд хийсэн анализ<br />
 30. 30. АЖИГЛАЛТ<br />Үнэлгээний дүнг бүх шатны шийдвэр гаргахад ашиглах<br />Үндэсний хэмжээний үнэлгээний тогтолцоо бүрдүүлэх, чадавхижуулах<br />Үнэлгээний аргачлал, зохион байгуулалтын ялгаатай байдлыг багасгах<br />Үнэлгээний мэргэжилтэн бэлтгэх<br />Зардлын эх үүсвэрийг санхүүжүүлэх <br />
 31. 31. мэдээллийн нэгдсэн систем<br />
 32. 32. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны мэдээллийн нэгдсэн систем <br />Хэрэгцээ<br />Одоогийн байдал<br />Ирээдүйн төлөв<br />Ойрын үед хийх алхмууд<br />
 33. 33. Үндэслэл: хэрэгцээ<br /><ul><li>Мэдээллийн технологий үсрэнгүй хөгжил:
 34. 34. Шинэ боломж: мэдээллийн урсгалын хурд, боловсруулалт, бодит байдал
 35. 35. Шинэ асуудал/эрсдэл – дижитал ялгаварлал, хөрөнгө нөөцийн зохистой зарцуулалт, ашиглалт
 36. 36. Сүүлийн жилүүдэд төрийн болон хувийн салбарын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, мэргэжсэн байгууллага үйлчилгээ хурдтай өсөн нэмэгдэж байна. </li></ul> Гэхдээ нэгдсэн зохицуулалт, стратеги тодорхойгүй байгаа нь давхардал, эзэнгүйдэл, үргүй зардал үүсгэж байна.<br />
 37. 37. Эх сурвалж: Төрбат (2010)<br />
 38. 38. Монгол Улсын Мэдээлэл, харилцаа холбооны хэрэглээ<br />Нийт үүрэн телефон хэрэглэгчид 2002 онд 225 мянга байсан бол 2008 оны эцсээр 1.76 саяд хүрчээ. 2008 оны эцсийн байдлаар, 100 хүнд ногдох үүрэн телефоны нягтрал 66.4 байна. <br />Эх сурвалж: Төрбат (2010)<br />
 39. 39. Мэдээлэл, харилцаа холбооны статистик үзүүлэлт<br /> Монгол Улсын хэмжээнд 2009 оны эцсийн байдлаар 2005 оны интернэт хэрэглэгчтэй харьцуулахад 78.5%-ийн өсөлттэй байна. <br />32<br />Эх сурвалж: Төрбат (2010)<br />
 40. 40. ӨНГӨРСӨН ХУГАЦААНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОЙМ<br />Мэргэжлийн сургалт<br />Sakura төсөл<br />IIREM<br />Судалгааны илтгэлүүд, хөндлөнгийн үнэлгээ<br />Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт:<br />Компьютер, компьютерийн кабинет<br />сүлжээ: Эрдэмнет, МХС, сатиллет<br />Удирдлагын мэдээллийн систем: UNIMIS, Starsoft, Lib4U, Open source (Google Apps)<br />Хандивлагчид<br />компьютер<br />Хувийн хэвшил: eSchool, Старбэм, Интерактив ХХК<br />Сургуулийн санаачилга:<br />Компьютер, компьютерийн кабинет<br />Удирдлагын мэдээллийн систем: UNIMIS, е-сургалт<br />
 41. 41. ОДОО ХЭРЭГЖИЖ БУЙ АЖЛУУД<br />Ерөнхий боловсролын сүлжээ:<br />Шилэн кабель:<br />Улаанбаатарт 105 сургууль, 164 байр, 9 дүүрэг<br />21 аймгийн БСГ, 116 сургууль, 157 байр<br />44 сумын 48 сургууль, 61 байр<br />VSAT: 51 сумын сургууль<br />Санхүүгийн мэдээллийн сан (СХОГ)<br />Бүх шатны боловсролын байгууллага – 1804 <br />Соёлын байгууллага – 424 <br />Шинжлэх ухааны байгууллага – 49 <br />
 42. 42. ЗАРИМ СУРГУУЛЬД АШИГЛАЖ БУЙ ПРОГРАММ ХАНГАМЖ<br />
 43. 43. Өнөөгийн байдал<br />Одоо хэрэгжиж байгаа болон төлөвлөж буй ажил:<br />АХБ: зөвлөх үйлчилгээ & хөрөнгө оруулалт <br />ЮНЕСКО: OpenEMIS testing<br />Дэлхийн банк, АХБ: мэдлэгийн эдийн засаг, инноваци, электрон засаглалын хөтөлбөрүүд<br />БНСУ: NEIS,хувийн компаниуд – e-wut.com Co., Ltd; C&IS Co., Ltd <br />Зайн сургалтын үндэсний төв<br />Дэлхийн банк: электрон журнал<br />UNICEF: EFA Info software<br />e-learning facilities: OLPC and READ; computerized english classrooms <br />ADB, NIA and UN APCICT-ESCAP: e-government to improve public services<br />тархай, хувийн санаачилгад хөтлөгдсөн, тэгш бус<br />
 44. 44. Зорилго<br />БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМИЙГ БИЙ БОЛГОХ<br /> Мэдээллийн технологийн бүхий л ололтыг боловсролын бүх шатны удирдлага, үйл ажиллагааны хэрэглээ болгох дэд бүтэц, үр нөлөөтэй мэргэжлийн удирдлагын тогтолцоо бүхий мэдээллийн нэгдсэн систем бүрдүүлэх замаар иргэн бүрт хэрэгцээтэй боловсролын үйлчилгээг нээлттэй, хүртээмжтэй, чанартай хүргэх боломжийг хангах<br />
 45. 45. ИРЭЭДҮЙН ТУХАЙ ТӨСӨӨЛӨЛ<br />Integrated e-Education system that will enable<br />timely update of information on performances of institutions and individuals<br />instant access to major databases (budget, civil registration, social welfare, insurance, GIS, employment and labor market)<br />e-documents, e-certification<br />e-procurement, e-payment<br />e-learning, e-library<br />blended instruction<br />Capable institutions producing quality analytic reports providing evidences and justifications for timely policy interventions and effective coordination of activities<br />
 46. 46. БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ БАЙГУУЛАХ<br />Бүрэлдэхүүн хэсгүүд:<br />Мэдээллийн технологийн орчин бий болгох<br />Мэдээллийн нэгдсэн системийн архитектурыг тодорхойлох <br />Мэдээллийн технологийн хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх<br />
 47. 47. Мэдээллийн технологит тулгуурлан боловсролын чанартай,<br />хүртээмжтэй үйлчилгээг иргэнд хүргэх мэдээллийн урсгал<br />Нэгдсэн дэд бүтэц<br />Мэдээллийн аюулгүй байдал<br />Сургуулийн өмнөх, бага, дунд боловсрол<br />Засгийн газар<br />Мэдээллийн урсгал<br />Иргэний<br /> бүртгэл<br />БСШУЯам<br />Бодлого, хөтөлбөр,<br /> төсөл<br />Нэгдсэн стандарт<br />Дээд боловсрол<br />Хуулийн этгээдийн бүртгэл<br />МТ-ийн бодлого гүйцэтгэгч<br />. . . <br />Мэргэжлийн боловсрол, сургалт <br />Хэрэгжүүлэлт, мэдээлэл солилцоо<br /> Орон нутгийн захиргаа<br />Албан бус боловсрол, мэргэжил дээшлүүлэх <br />Мэдээллийн урсгал<br />Нэгдсэн дэд бүтэц<br />
 48. 48. МЭДЭЭЛЛИЙН УРСГАЛЫН БҮТЭЦ<br />Мэдээлэл, солилцооны систем<br />Удирдагч<br />Иргэн<br />MIS<br />LMS<br />ИНТЕРНЭТ<br />ИНТЕРНЭТ<br />хандалт<br />хандалт<br />Сургалтын агуулга<br />Сургалт<br />Сургалтын төлөвлөгөө<br />Эрдэм шинжилгээ<br />Санхүү, төлөвлөлт<br />Хичээлийн стандарт<br />Сургалтын технологи<br />Гадаад харилцаа<br />Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний систем<br />
 49. 49. Мэдээллийн аюулгүй байдал<br />
 50. 50. Шинэ системийн онцлог<br />Нэгдсэн: стандарчлал, харилцах <br />Төвлөрсөн: удирдлага, мэдээллийн менежмент, санхүүжилт, хүний нөөц <br />Тухайн цаг хугацаанд<br />Хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан: үндсэн хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд нийцсэн, хамгаалалттай, найдвартай<br />Бусад өгөгдлийн сантай харьцах, мэдээлэл солилцох чадвартай<br />Төр, хувийн хэвшлийн зохимжтой оролцоог хангасан<br />
 51. 51. National<br />ICT<br />Policy<br />ICT in Schools<br />ICT Plan for Education Sector<br />Balanced and sustainable road map toward ICT for Education<br />is dependent on elements of a country’s ICT ecosystem and the ways in which they converge and intersect.<br />The guide is a valuable tool for policy makers, ICT planners, and education sector staff.<br />JoukoSarvi (2009), ADB Practice Leader (Education)<br />
 52. 52. Мэдээллийн технологийн орчинг бий болгох<br />Боловсролын салбарын мэдээллийн технологийн стратеги боловсруулах, боловсролын стандарт дүрэм журмыг мэдээллийн технологийн орчинд нийцүүлэн шинэчлэх, мэдээллийн технологийн эрх зүйн орчинг бий болгох, эдгээртэй холбоотой судалгаануудыг хийх, бодлогын баримт бичгүүдийг гаргах<br />
 53. 53. Мэдээллийн нэгдсэн системийн архитектурыг тодорхойлох<br /><ul><li>Дэд бүтэц
 54. 54. Техник хангамж
 55. 55. Програм хангамж
 56. 56. Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдал</li></li></ul><li>Мэдээллийн технологийн хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх<br /><ul><li>Шинэ системийг хэрэгжүүлэх, цаашид шинэ системийн байнгын найдвартай ажиллагааг хангаж байх үүрэг бүхий нэгжийг бий болгох
 57. 57. Салбарын нэгж салбар бүрт МТ-ийн хүний нөөц бүрдүүлж, чадавхийг нь дээшлүүлэх</li></li></ul><li>ДАРААГИЙН АЛХМУУД<br />Хүний нөөц: орон тоо, сургалт<br />Техник, тоног төхөрөөмжийн бүртгэл, нөөц боломжийн үнэлгээ<br />МХТ-ийг ашиглах бодлогын баримт бичиг (blueprint/roadmap)<br />Программ хангамж<br />Техник тоног төхөөрөмж, сүлжээ<br />Ашиглалт, үйлчилгээ<br />Агуулгын боловсруулалт (Content development and upgrade)<br />Төсөв, санхүүжилт<br />Талуудын оролцооны зохицуулалт<br />
 58. 58. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА<br />

×