Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ss 2006 388-r tushaal nemelt uurchlul

1,918 views

Published on

 • Hi! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! 👉 http://bit.ly/rexumtop
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ss 2006 388-r tushaal nemelt uurchlul

 1. 1. САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ТУШААЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ2008 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөрУлаанбаатар хотДугаар 352 Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 9 дүгээрзүйлийн 9.1.1 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь: Нэг. Сангийн сайдын 2006 оны "Журам батлах тухай" 388 дугаар тушаалын1, 2 дугаар хавсралтуудад дараахь нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсугай. Үүнд: 1 дүгээр хавсралтын " Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар"-т: а/ "2.ОРЛОГО" гэсэн бүлгийн "Татаас санхүүжилтийн орлогын бүртгэл"хэсгийн 2.9 (а,б)-г "Төсөвт баигууллага нь дээд шатны төсвийн эрх захирагчдаастатаас санхүүжилтийн орлогыг хүлээн авахад дараахь байдлаар бүртгэнэ: Дт.Мөнгөн хөрөнгө-харилцах, Кт. Санхүүжилтийн орлого" гэж; б/ Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл" хэсгийн 4.33 (а)-г "Төсвийн санхүүжилтээрүндсэн хөрөнгө худалдан авахад: Дт. Үндсэн хөрөнгө, Кт. Мөнгөн хөрөнгө-харилцах " гэж тус тус өөрчилсүгэй. 2. 1 дүгээр хавсралтын "Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар"-т а/ "2.ОРЛОГО" гэсэн бүлгийн "Татаас санхүүжилтийн орлогын бүртгэл"хэсэгт 2.91 "Төсөвт байгууллага нь төсвийн орлогыг цуглуулан төсөвт төвлөрүүлэхтохиолдолд дараахь байдлаар бүртгэнэ: Дт. Мөнгөн хөрөнгө-харилцах, Кт. Өглөг-төсөвт төвлөрүүлэх орлого" гэж; б/ "З.ЗАРДАЛ" гэсэн бүлгийн "Ажиллагчидтай холбогдсон зардлынбүртгэл" хэсгийн 3.6-д "ё" Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан болон жирэмсэнэхийн тэтгэмжийн мөнгийг нийгмийн даатгалын газраас авахаар тооцсон үеддараахь дансны бичилтийг хийнэ: Дт. Нийгмийн даатгалын байгууллагаас авахавлага, Кт. Өглөг - Цалингийн тооцооны /ажиллагсадтай хийх тооцоо/" гэж; в/ "Бараа үйлчилгээний зардлын бүртгэл хэсэгт" 3.12 1 Төсөвт байгууллага ньурьд оны зарцуулагдаагүй мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийг төсөвт төвлөрүүлсэн үеддараахь дансны бичилтийг хийнэ: Дт. Төсөвт төвлөрүүлэх мөнгө, Кт. Мөнгөнхөрөнгө-харилцах" гэсэн заалтыг тус тус нэмсүгэй; 2 дугаар хавсралтын "Цэвэр хөрөнгө/ өмчийн өөрчлөлтийн тайлан"СТ-4А, "Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан"-гийн маягтыг энэ тушаалын 1 дүгээрхавсралтын дагуу тус тус өөрчилсүгэй. Хоёр. Энэ тушаалыг 2008 оны 11 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн төсөвтбайгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөж ажиллахыг бүх төсвийн ерөнхийлөнзахирагч нарт, энэ талаар мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлж хяналт тавьжажиллахыг Төрийн сангийн газар /С.Мягмардаш/, Нягтлан бодох бүртгэл, хяналтынгазар /Ж.Үхэртар /-т тус тус үүрэг болгосугай. САЙД С.БАЯРЦОГТУлсын бүртгэлд 2008 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 2950 дугаарт бүртгэсэн
 2. 2. Сангийн сайдын 2008 оны 352 дугар тушаалын хавсралт СТ-4А ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИИН ӨӨРЧЛӨЛТИИН ТАИЛАН ■ ■ _ - - — — ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ . . / төгрөгөөр / Үзүүлэлт Засгийн Дахин Хуримтлагд Засгийн газрын үнэлгээний сан үр дүн газрын хувь оруулсан нөөц оролцооны капитал нийт дүн 20X0 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз Тайлант үеийн үр дүн 20Х1оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз Тайлант үеийн үр дүн 20X2 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэлЕренхий менежер .........Ерөнхий нягтлан бодогч ..
 3. 3. ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН / тегрегеер/ Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь Эдийн засгийн ангилалМөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл1.НИИТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИИН ДҮН (II+V)11.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV)III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮНБараа ажил үйлчилгээний зардалЦалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил Үндсэн цалин Гэрээт ажлын цалинНийгмийн хамгааллын шимтгэл Тэтгэврийн даатгал Тэтгэмжийн даатгал ҮОМШ өвчний даатгал Ажилгүйдлын даатгал Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамжБараа үйлчилгээний урсгал зардалГэрэл цахилгааны зардалТүлш, халаалтын зардалЦэвэр, бохир усны зардалХоолЭмБичиг хэргийн материалТээвэр, шатахууны зардалШуудан холбооны зардалДотоод томилолтын зардалГадаад томилолтын зардалНом, хэвлэлийн зардалХичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардалСургалт семинарын зардалЭрдэм шинжилгээний ажлын зардалЖижиг эд хогшил худалдан авах зардалЗөөлөн эдлэл, нормын хувцас худалдан авах зардалТөлбөр, хураамж, жижиг татваруудХаруул, хамгаалалтын зардалБанкны үйлчилгээний хураамжТөрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээнийтөлбөрМаягт хэвлүүлэх зардалУрсгал засварын зардалБиеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардалГадаадын зочны зардалБусад зардалБайрны түрээсийн зардалХолбооны суваг ашигласны зардал
 4. 4. Олон улсын байгууллагын гишүүний татварНэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал1У.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ1. Дотоод хөрөнгө оруулалт Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих тоног төхөөрөмж Замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих Өөрийн хөрөнгеөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт Орон нутгийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгеөр санхүүжих Өмнөх оны хөрөнгө оруулалт2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх Хүнс, барааны неөц Үрийн нөөц Өвс, тэжээлийн нөөц Шатахууны нөөцV. ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭРзээлVI ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР: Автозамын сангаас санхүүжих Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих Төрийн сургалтын сангаас санхүүжих Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх Монгол улсыг хөгжүүлэх сангаас санхүүжих Төсвөөс санхүүжихМөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэлТөсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын өөрчлөлтБайгууллагын тооАжиллагсад бүгд Удирдах ажилтан Гүйцэтгэх ажилтан Үйлчлэх ажилтан Гэрээт ажилтанЕрөнхий менежер.................................Ерөнхий нягтланбодогч………………………

×