Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Havsralt 1

1,066 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Havsralt 1

 1. 1. Ёсчлох хувь Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХ ЧАНАРЫН БОЛОН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ д/д 1 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт 2014 оны зорилтот түвшин МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагаа Эрх зүй, аюулгүй байдал, төр болон улс төрийн салбарт тулгамдаж 1.1.1 байгаа шинэтгэлийн бодлогыг үргэлжлүүлэх 1 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах эрхийг хангасан байгальдээлтэй, 1.1.2 ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын аюулгүй, тусгаар, бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд 1.1.3 чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа, санал санаачлагыгдэмжих Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаа 1 1.2.1 Нийслэлийн агаарын бохирдлыг 2011 онтой харьцуулахад бууруулах хувь төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх тухай бүрт дэмжиж ажиллах 45 Төрийн нийтлэг судалгаа, шинжилгээ 1 1.3.1 Монгол Улсынхөгжлийн нөөц боломж, хувилбаруудын судалгаа Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд урт, дунд хугацаанд чухал нөлөөтэй гол асуудлуудын судалгаа МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Хууль тогтоох,хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих 1.3.2 2.1.1 Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдаан 2.1.2 2.1.3 Чуулганаар хэлэлцэхээр төлөвлөсөн асуудлыг хэлэлцүүлэх хувь Чуулганаар хэлэлцсэн асуудлыг шийдвэрлэх хувь 2.1.4 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой тайлан мэдээллийгУлсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцэх тоо 2 2 2 Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн биелэлтэдхяналт тавьж, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн болон Улсын Их Хуралд 2.1.5 үйл ажиллагаагаа тайлагнадаг байгууллагын тайлангБайнгын хороо, нэгдсэн хуралдаанаархэлэлцэх Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүй, техник зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх 2.2.1 3 Улсын Их Хурлын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийгхангах МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА Монгол УлсынҮндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих, Монгол УлсынҮндсэн хуулийг чандлан сахиулах 3.1.1 Өргөдөл, мэдээлэл, гомдол, хүсэлтийн барагдуулалт /хувиар/ 3 төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх хуульдзаасан хугацаанд хуралдсан байх 85 100 4-өөс доошгүй удаа байгууллагатус бүрт 1ээс доошгүй удаа хуульдзаасны дагуу хангагдсан байх 85
 2. 2. 3 3 3.1.2 3.1.3 Бага суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийнбарагдуулалт /хувиар/ Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэн дунд, их суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийнбарагдуулалт /хувиар/ 85 85 УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ Хяналтын шатны шүүн таслахажлыг эрхлэх, шүүхийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах 4 4.1.1 Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хэргийн хувь 4.1.2 4 Ирсэн өргөдөл, гомдол, хэргийг хууль тогтоомжид заасан хугацаанд хянан шийдвэрлэх /хувиар/ 79.1 82 ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА 5 5 Шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангах 5.1.1 Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хэргийн хувь ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА Хүний эрхийн хамгаалалт 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6 6 6.1.4 6.1.5 Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаар илтгэл Хүний эрх, эрх чөлөөний талаар хийсэн хяналт шалгалт, судалгааны тоо /шалгалт, судалгаа, шинжилгээний тоо/ Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн асуудлаарх өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх Иргэдийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх асуудлаар шүүхэд төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах, шаардлага хүргүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх нөхцөл бий болсон шалтгаан нөхцөлийгарилгуулах асуудлаар зөвлөмж хүргүүлэх Хүний эрхийн боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагаа Хүний эрхийн асуудлаар олон нийтэд зориулсан ном товхимол, эвхмэлхуудас, зурагт хуудасзэргийг гаргах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн сурталчилгааны үйл ажиллагаа УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР Прокурорын хяналт 6.1.6 7 8 7 8 8 9 10 9 Хэрэг бүртгэлийн ажиллагаанд тавих хяналт /хувиар/ Ялтны хувийн хэрэгт хийх шалгалтын тоо Хорих анги, цагдан хорих байрны үйл ажиллагаатай биечлэн танилцах 7.1.3 /тоогоор/ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Бодлогын зөвлөгөө 7.1.1 7.1.2 93 1 2015-08-25 650 5~25 50 удаагийн 250 цаг, 3000 оролцогчтой 15 төрөл 20000 ширхэг, 53 хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 400 удаа 100 760 5950 8.1.1 Бодлогын зөвлөмжийн тоо Судалгаа шинжилгээ 80 8.2.1 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тоо МОНГОЛ УЛСЫНЕРӨНХИЙ АУДИТОР Төрийн аудитын удирдлага, санхүүгийнболон гүйцэтгэлийн аудит 90 9.1.1 Санхүүгийн аудит хийх байгууллагын тоо /мянгаар/ 9.1.2 Гүйцэтгэлийн аудит хийх байгууллагын тоо 9.1.3 Нэвтрүүлэх стандартын тоо АВЛИГАТАЙТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА 4.3 14 2171
 3. 3. Авлигатайтэмцэх үйл ажиллагаа Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт нарийвчилсан судалгаа хийх хувь Эрх бүхий албан тушаалтанд зориулсан сургалтын тоо Авлигын эсрэг мэдээлэл, сурталчилгааны тоо 10 10 10.1.4 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны тухай сургалтад хамрагдах хүний тоо /мянган хүн/ 10.1.5 Шударга байдлын түвшин тогтоох үнэлгээ хийх тоо 10.1.6 Авлигын индексийг тодорхойлох судалгааны тоо Байгууллага, иргэдийнгомдол, хүсэлтийгхуулийн хугацаанд шийдвэрлэх 10.1.7 хувь САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА Санхүүгийн салбарын зохицуулалт 11 11 11.1.1 Олгох зөвшөөрлийн тоо Санхүүгийн хяналт шалгалт 11 11.2.1 Хяналт шалгалтын тоо ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Төрийн захиргаа, төрийн албаны удирдлага, бодлого Салбар зөвлөл тус бүрийг мэдээлэл, хяналт шинжилгээ үнэлгээний 12.1.1 бодлого, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, стандартын удирдлагаар 12 хангах 12 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалт 12.1.2 зохион байгуулах Зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн зайны болон захиалгат сургалтыг зохион 12.1.3 байгуулах ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА Албан ѐсны статистикийг хөгжүүлэх 10.1.1 10.1.2 10.1.3 13 13 13 13 14 14 14 14 20 1400 30 50 1 1 95 3362 445 3-аас доошгүй удаа 50 удаа 30 удаа Албан ѐсоор гаргах статистикийн мэдээ тайлангийн нэр төрөл 290 Албан ѐсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тоо /мянгаар/ 112.1 Албан ѐсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тархаалт 45 Шинээр болон шинэчлэн сайжруулсан аргачлал, ангилал, статистикийн 13.1.4 мэдээллийн санд суурилж эдийн засаг, нийгмийн үндсэн үзүүлэлтээр хийх 20 судалгааны тоо Улсын хэмжээний тооллого Статистикийн тухай хуулийн дагуу хийсэн байвал зохих улсын хэмжээний 13.2.1 1 тооллогын тоо Улсын хэмжээний судалгаа Статистикийн тухайхуулийн дагуу хийсэн байвал зохих улсын хэмжээний 13.3.1 4 статистик судалгааны тоо СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА Сонгуулийн ерөнхий удирдлага Сонгуулийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журам,заавар, 14.1.1 журам, заавар 10, маягт 7 маягтыг боловсруулах Сонгууль зохион байгуулах 13.1.1 13.1.2 13.1.3 Сонгуулийн хууль тогтоомжийг сурталчлах сургалт, семинарын тоо Сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх /хувиар/ Тойрог болон нутаг дэвсгэрийн хорооны үйл ажиллагаанд хийх 14.2.4 хяналт, шалгалтын тоо Сонгуулийн автоматжуулсансистемийг ашиглах, хэрэглэх ажлыг зохион байгуулах 14.2.2 14.2.3 2 2 10
 4. 4. 14 14.3.1 Сонгуулийн автоматжуулсан системийг бүрэн ашиглах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах засвар үйлчилгээ үзүүлэх тоо 14.3.2 14 Программ хангамжийн аюулгүй ажиллагааг хангах 5000 бүрэн хамгаалагдсан байх ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УЛСЫН КОМИССЫН ДАРГА 15 15 15 15 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах 15.1.1 Улс төрийн хэлмэгдэгчийндурсгал “Цагаан ном”-ынцуврал боть 1 Улс төрийн талаар хилс хэрэгт хэлмэгдэгчийннөхөн олговор, хөнгөлөлт 15.2.1 Орон сууцны дэмжлэг авах иргэний тоо Хэлмэгдэгчийнталаар хийх судалгаа, шинжилгээ 10 15.3.1 Зохион байгуулах эрдэм шинжилгээний бага хурлын тоо МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Хүйсийн тэгш байдлыг хангах 2 16.1.1 16.1.2 20 15 16.1.3 Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалдэмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 15 16.1.4 Төрийн тусгай албан тушаалд/зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын цэрэг, тагнуул, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, авлигатай тэмцэх болон онцгой байдлын байгууллагаас бусад/ эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 40 16.1.5 Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 40 16.1.6 16 Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь Улс төрийн албан тушаалдэмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь Үндэсний хэмжээний хороо, зөвлөл, комиссын бүрэлдэхүүнд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 40 Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтцийг сайжруулах 16.2.1 16.2.2 Шинээр байгуулах сувагчлалын урт /км/ 25 16.2.4 Иргэдийн өргөдөл, гомдлын мэдээллийн ухаалаг тайлангийн систем төрийн үйлчилгээний цахиммашин суурилуулах цэгийн тоо 59 16.2.5 16.2.6 16 Газар хөдлөлтийн гамшгийг урьдчилан анхааруулах систем суурилуулалтын хувь 16.2.3 Үүрэн холбооны үйлчилгээнд шинээр хамруулах багийн тоо Мэдээлэл шифрлэж дамжуулах төрийн байгууллагынтоо 60 45 16.2.7 Төрийн үйлчилгээний цахим нэг цонхны мэдээллийн систем суурилуулах хувь 50 16.2.8 16 Их багтаамжийн IP/MPLS, DWDM системд суурилсан өндөр хурдны мэдээллийн сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх цэгийн тоо Төрийн мэдээллийн санд мэдээллээ төвлөрүүлэн, шилжүүлэх байгууллагын тоо 15 1 төв зангилаа цэг 100% 16.2.9 Шинээр үүрэн холбооны үйлчилгээг хүргэх багийн тоо Төрийн тусгай хамгаалалт 10 16.3.1 Хамгаалуулагчийнсанал, хүсэлтийг барагдуулах /хувь/ 16 16.3.2 Хамгаалуулагчийнаюулгүй байдал хангагдсан байх 16.3.3 Үйлчлүүлэгчийнсанал, хүсэлтийг барагдуулах /хувь/ 16.3.4 Үйлчилгээний стандарт, зочид буудлын стандартыг хангах 16 Олборлолт, уул, уурхайнил тод байдал 100 бүрэнхангагдсан байх 100 MNS 4588:2008, MNS 4946:2005 стандартуудыг
 5. 5. 16.4.1 Монгол Улсын олборлох үйлдвэрлэлийнил тод байдлын санаачлагын нэгдсэн тайлан гаргасан байх /тайланд хамрагдах аж ахуйннэгжийнтоо/ 250 Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах 17 бодлого 16.5.1 16.5.2 Цөмийн болон цацрагийн хяналт шалгалт зохион байгуулах Цацрагийн хэмжилт, шинжилгээ явуулах 340 1800 16.5.3 Дозиметрийн тохируулга, баталгаажуулалт хийх тоо 155 16.5.4 Үндэсний стандарт, дүрэм, журам, заавар шинэчлэн боловсруулах Дотоод, гадаад шуурхай мэдээллийн үйл ажиллагаа Дотоод үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн гаргах /ширхэгээр/ Гадаад үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн гаргах /ширхэгээр/ 16.6.3 17 16.6.1 16.6.2 Хэвлэмэл бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх /хувиар/ 16.6.4 Хэрэглэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх /хувиар/ МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаа 14 237000 266400 3 5 17.1.1 10 17.1.2 Гамшгийн хор уршгийг арилгах аврах ажлын зориулалттай тусгай багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангамжийг сайжруулах /хувиар/ 60 17.1.3 17 Байгалийн болон хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн төрөл тус бүрээр эрсдэлийнүнэлгээ хийх /гамшгийн тохиолдлын буурах хувиар/ Цацраг, химийн хорт бодисын болонтэсэрч дэлбэрэх бодисын аюулаас хамгаалах, хүн, мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчин, ой, хээрийн түймэртэйтэмцэх, обьектынгал түймэртэй тэмцэх /хувиар/ 90 Мэргэжлийн хяналт шалгалт 17 17.2.1 Хяналт шалгалтаарилэрсэн зөрчлийг арилгах /хувиар/ 17.2.2 Лабораторийн шинжилгээний итгэмжлэгдсэн үзүүлэлт /тоогоор/ Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах Хуультогтоомжийн хүрээнд төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус хяналт хийх 17.3.1 тоо 17 Өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрхийн чиглэлээр хийх сургалт, сурталчилгааны 17.3.2 тоо Иргэд болон аж ахуйн нэгж,байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдлын 17.3.3 шийдвэрлэлтийн хувь Стандарчилал, хэмжил зүй Үндэсний стандартад олон улс, бүс нутгийн дэвшилтэт стандартын эзлэх 17.4.1 17 хувь 17.4.2 Ур чадварын сорилтод хамруулах лабораторийн тоо 17.4.3 Итгэмжлэлд хамруулах сорилтын лабораторийн тоо Чанарын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтад хамруулах 17 17.4.4 байгууллага, аж ахуйн нэгжийнтоо Заавал ээлжит баталгаажуулалтад хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо 17.4.5 /мянган нэгж/ Загварын туршилтад хамруулан улсын бүртгэлд бүртгэх хэмжих 17.4.6 хэрэгслийн тоо Шалгалт тохируулга /калибровка/-д хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо 17.4.7 /мянган нэгж/ Оюуны өмч 18 94.5 2210 1050 85 92 42.3 80 145 5 218.7 20 4.5
 6. 6. Аж үйлдвэрийн өмч, зохиогчийн эрх, түүнд хамаарах эрх, оюуны өмчийн гэрээ хэлэлцээрийн баталгаажилт /мянган нэгжээр/ 17.5.2 Оюуны өмчийн мэдээлэл, сургалтын тоо Худалдан авах ажиллагаа Мэргэжлийн байгууллагаас зохион байгуулах худалдан авалт /төсөл, арга 17.6.1 хэмжээ/ -ын тоо Зохион байгуулах нийт худалдан авалтадцахимхэлбэрээр явуулах 17.6.2 18 худалдан авалтын эзлэх хувь Орон нутагт худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалт 17.6.3 зохион байгуулах тоо Иргэн,аж ахуйн нэгжид цахим худалдан авах ажиллагааны талаар цахим 17.6.4 болон танхимын сургалт явуулах ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА Гүйцэтгэх засаглалын удирдлага, түүний ажлын алба Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг боловсруулах, хуралдаанд бэлтгэх болон яам, Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан 18.1.1 зохицуулах, энэ чиглэлээр цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх 18 18 17.5.1 18.1.2 Ерөнхий сайд, танхим, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргыг нутгийн удирдлагын чиглэлээр мэргэжлийн өндөр, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй, хэвийн жигд ажиллагааны эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн мэдээлэл 1, 4, 7, 10 дугаар сарын 30-ны өдрийндотор, Үндсэн чиглэл 3, 10 дугаар сард, Хөтөлбөр, төслийн 18.1.3 мэдээлэл 3, 7 дугаар сард, үйл ажиллагааны үр дүнгийн мэдээлэл улирал тутам хийгдсэн байна Төрийн захиргааны албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, давтан сургах 18 Докторантурт суралцагчийнтоо Магистрын сургалтанд суралцагчийнтоо Менежерийн диплом олгох сургалтанд суралцагчийнтоо Бакалаврын сургалтанд хамрагдаж буй оюутны тоо 18 Богино хугацааны зорилтот сургалтанд суралцагчийнтоо Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тоо Гүйцэтгэх судалгааны ажлын тоо Эрдэм шинжилгээний бүтээлд тавигдах шаардлагыг хангасан, 18.2.8 хэрэглэгчийнэрэлтэд нийцсэн байх Төр, засгийн үйлчилгээ 18.2.1 18.2.2 18.2.3 18.2.4 18.2.5 18.2.6 18.2.7 18 18 18.3.1 Төр, засгийн төв байгууллага болон хэрэглэгчийнхэвийн үйл ажиллагааг хангуулах 23 400 35 42 50 хууль тогтоомжид нийцсэн байх мэдээллээр хангасан байх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх 68 790 1544 230 1200 9 3 90-ээс дээш хувь олонулсын ISO 9001:2000 стандартыг ханган биелүүлсэн байх Музейн үзвэр, үйлчилгээ 18.4.1 Музейн сан хөмрөгийг баяжуулах үзмэрийн тоо БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙД Биологийн төрөл зүйлийн хамгаалалт Генетик нөөцийг хамгаалах, био аюулгүй байдлыг хангах /төсөл, арга 19.1.1 хэмжээ/ 19 19.1.2 Нэн ховор, ховор амьтан хамгаалах /төсөл, арга хэмжээ/ 19.1.3 Нэн ховор, ховор ургамал хамгаалах, тарималжуулах /төсөл, арга хэмжээ/ Ойжуулалт 19 3.4 1800 3 3 1
 7. 7. Ойжуулах, нөхөн сэргээлт хийх /талбайн хэмжээ, мян.га/ Ойн зохион байгуулалт тооллого /талбайн хэмжээ, сая.га/ 19.2.3 19 19.2.1 19.2.2 Ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын судалгаа /талбайн хэмжээ, сая.га/ 19.2.4 Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх /талбайн хэмжээ, мян.га/ Усны нөөц, нуур, гол мөрний менежмент Газрын доорх усны нөөц тогтоох хайгуул судалгаа хийх, баталгаажуулах 19.3.1 /тайлан/ 19 Хур тунадасны ус хуримтлуулах, урсацын тохируулга хийх /төсөл, арга 19.3.2 хэмжээ/ Булаг,шандыг хашиж хамгаалах /хамгаалалтад авах булаг, шандны эхийн 19.3.3 тоо/ Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалт 19 Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлага, зохицуу лалт 19.4.1 /тусгай хамгаалалттай газар нутгийнхэмжээ, сая га/ Ус, цаг уур 19 Ус, цаг уурын хяналт-шинжилгээний сүлжээг бэхжүүлэх /харуул, нэгжийн 19.5.1 тоо/ Орчны хяналт-шинжилгээний сүлжээг бэхжүүлэх /лаборатори, нэгжийн 20 19.5.2 тоо / Газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний цооног гаргажтоноглох 19.5.3 /нэгжийн тоо/ 19.5.4 Мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах /сан, маягтын тоо/ 8.5 18.8 2 100 15 2 140 27.2 5 1 15 5 Хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтол Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах /хувь/ Хог хаягдлыг бууруулах, дахинболовсруулах /хувь/ 20 Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, хүлэмжийн хийн ялгарлыг 19.6.3 бууруулах /төсөл, арга хэмжээ/ 19.6.4 Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх /талбайн хэмжээ, га/ 19.6.5 Дүйцүүлэн хамгаалах газар нутаг Байгаль орчны ерөнхий бодлого, зохицуулалт Байгаль орчны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох /хууль, хуульд 19.7.1 нийцүүлэнгарах дүрэм, журам, аргачлал, заавар/ 20 Байгаль орчныг хамгаалах, ногоон хөгжлийг дэмжих бодлого 19.7.2 боловсруулах 19.7.3 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ /төсөл, хөтөлбөр/ Байгаль орчны судалгаа, шинжилгээ 20 19.8.1 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлогын судалгаа 19.6.1 19.6.2 19.8.2 Байгаль орчны технологийн судалгаа ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД Гадаад харилцааны бодлого удирдлага Гадаад харилцааны бодлого, удирдлагын чиглэлээр сургалт семинар 20.1.1 зохион байгуулах 20 20.1.2 Засгийн газар хоорондын хамтарсан хэлэлцээрбайгуулах 20.1.3 Зөвлөлдөх уулзалт, дугуй ширээний уулзалт 20.1.4 Монгол Улсыннэгдэн орсон олон улсын гэрээг хэвлэн нийтлэх тоо Гадаад орондахь дипломат үйл ажиллагаа Хилийн чанададсуугаа Дипломат төлөөлөгчийн газраастөлөөлөн суугаа 20.2.1 буюу хавсран суугаа орон, олон улсын байгууллагатай гадаад харилцаа, 20 хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээ авах 20 10 3 3 1500 1 төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх 100 3 3 3 22 20 1000 төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх
 8. 8. 20 Гадаад оронд суугааМонгол Улсыниргэдийн гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэх хувь Монгол Улсдахь олон улсын болон дипломат байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээ Хэвийн, аюулгүй, ая тухтай орчинд ажиллах амьдрах нөхцөлөөрхангах 20.3.1 МонголУлсадсуугаа гадаадын дипломат төлөөлөгчийн газрууд, олон улсын байгууллагынтоо 20.2.2 20 20 20.3.2 Үйлчилгээний стандарт, зочид буудлын стандартыг хангах Монгол Улсдахь олон улсынболон дипломат байгууллагынбарилга байшинд хийх их засварын ажлын тоо Гадаад улсадбайгаа Монгол Улсыниргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ 20.3.3 20 21 21 20.4.1 Хилийн чанадад Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ѐсны ашиг сонирхлыг олон улсын эрх зүйн дагуу дипломат аргаар хамгаалах 20.5.1 “ ЮНЕСКО” -д бүртгүүлэх биет болон биет бус өвийн тоо САНГИЙН САЙД Санхүү, төсөв, эдийн засгийн нэгдсэн удирдлага MNS 4588:2008, MNS 4946:2005 стандартуудыг хангасан байх 21 газар тусламжшаардлагатай тухай бүрт 21.1.1 21.2.10 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвартөлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/ 21.2.14 1 Монгол Улсынтөсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжил хуульдзаасан хугацаанд сангийн төсөв болон Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн тухай хийгдсэн байх хуулийн төсөл боловсруулж, өргөн мэдүүлэх, хэлэлцүүлэх 21.2.11 Бусад төрлийн татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/ Эрсдэлийнудирдлагад суурилсан гаалийн хяналт шалгалтын үйл 21.2.12 ажиллагааны хэрэгжилт /хувиар/ Худалдааг хөнгөвчилж гаалийн бүрдүүлэлтэд зарцуулах хугацааг 21.2.13 бууруулах /хувиар/ 21 23 ЮНЕСКО Татвар хураалт, орлого бүрдүүлэлт Улс, орон нутгийн төсөвт орох татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 21.2.1 /хувиар/ 21.2.2 Урьд оны тайлангаар ногдуулсан татварын өр барагдуулах /хувиар/ 21.2.3 Урьд оны хяналт шалгалтаар ногдуулсан өр барагдуулах /хувиар/ Тайлант хугацааны татварын тайлангийн ногдол өрийн 21.2.4 барагдуулалт/хувиар/ Тайлант хугацааны хяналт шалгалтын ногдол өрийн 21.2.5 барагдуулалт/хувиар/ 21.2.6 Татварын цахим тайлан авалт /хувиар/ 21.2.7 Татварын зөрчлийн бууралт /хувиар/ 21.2.8 Алдагдалтай буюу "Х"тайлан тушаалтын бууралт /хувиар/ Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвартөлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх 21.2.9 /хувиар/ 21 100 Гаалийн хяналтад эрсдэлийнудирдлагыг нэвтрүүлж, гааль, бизнесийн түншлэлийг дэмжих замаар хууль ѐсны худалдааг хөнгөвчлөх /хувиар/ 100 75 75 91 82 92 10 5-аас доошгүй хувь 5-8 хувь 2-оос доошгүй хувь 0.5-3 хувь 40 50 5 21.2.15 Зөрчлийн мэдээллийн стратеги хэрэгжилт /хувиар/ 10 21.2.16 Хориглосон, хязгаарласан барааны илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх /хувиар/ 10
 9. 9. 21 21.2.17 Дэлхийн худалдааны байгууллагынзөвлөмж хэрэгжсэн, барааны ангилал ижил нэг мөр болсон байх 20 21.2.18 Гааль болон харилцагчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн үр ашигтай, найдвартай мэдээллийн технологийн систем бий болгох /хувиар/ 20 Засгийн газрын өрийн гүйлгээ 21 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүндөрийн эзлэх хэмжээ /өнөөгийн үнэ цэнээр тооцсноор/ Засаг захиргааны түвшин хоорондын шилжүүлэг 21.3.1 21.4.1 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд орлогын шилжүүлгийг олгох орлогын бүрдүүлэлттэй уялдуулан сар бүр тооцож олгох Орон нутагт улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэголгох орон нутгийн төсвийн тогтвортой байдлыг хангахуйц байдлаар сар бүр хуваарилж олгох 21 21.4.2 22 22 Тусгай сан, ангилагдаагүй нөөц Засгийн газрын нөөц сан, Тогтворжуулалтын сан, Эрсдэлийн сан, Хүний 21.5.1 хөгжлийн сангудирдах Бусад татаас, шилжүүлэг, дэмжлэг 21.6.1 60хувиас ихгүй Үндэсний олон нийтийн радио, телевизэдтөсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг хуулийн дагуу үйл ажиллагааны хараат бус байдалд нь нөлөөлөхгүй байх ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД Эрх зүйн бодлогын төлөвлөлт, зохицуулалт 22 22 22 22.1.1 22.1.2 22.1.3 Цагдаа Боловсруулах баримт бичгийн тоо Хянах эрх зүйн актын тоо Сургалтад хамрагдаж архины хамаарлаас гарах хүний тоо Хэргийг хэрэг бүртгэлтэд орсноос хойш хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хувь 22.2.2 Эрэн сурвалжлагдаж буй хүн, эд зүйлийн илрүүлэлт /хувиар/ 22.2.3 Хэрэг илрүүлэлт /хувиар/ Хил хамгаалалт 22.2.1 860 170 1750 95.5 63.5 72 22.2.3 Хилийн зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлүүлэлт /хувиар/ Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 38.6 22.4.1 22.4.2 Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт /хувиар/ Мэргэжлийн сургалтад хамрагдах ялтны тоо 22.4.3 Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хувь /2 төрлийн гүйцэтгэлийн дунджаар/ 53 180 шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны болон өөр төрлийн ялын бодит биелэлтийг өмнөх оныхоос бууруулахгүй байх 82 22 22.4.4 Эмчилгээнд хамрагдаж эдгэрсэн ялтан/ хувиар/ Эрх зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа 22.5.1 Сургалт, сурталчилгааны тоо 22.5.2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тоо 23 Шүүхийн шинжилгээ 23 22 300 30
 10. 10. 22.6.1 Эдийн засгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/ 22.6.2 Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/ 22.6.3 Криминалистикийншинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/ Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлт 22 23 23 23 22 15 39 12 22.7.1 Бүрдүүлсэн хадгаламжийн нэгж /мянган нэгж/ 22.7.2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны эмхэтгэлийнтоо 22.7.3 Дахин боловсруулалт хийх хадгаламжийн нэгжийн тоо /мянган нэгж/ Гадаад иргэдийн бүртгэл 15 15 13.5 Гадаад иргэндолгох визийн тоо /мянган хүнээр/ Хяналтад хамрагдах Монгол Улсадтүр болон байнга оршин суух гадаад 22.8.2 иргэнийтоо /мянган хүнээр/ Салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх 33.6 22.9.1 Суралцагчийнтоо /мянган хүнээр/ Мэдээллийн шуурхай удирдлага 2.2 22.8.1 22.10.1 Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн талаар хангасан бодит мэдээллийн хувь Улсын бүртгэл мэдээлэл Улсын бүртгэлийн маягт бэлтгэх /гадаад паспорт, гэрчилгээ/ /мянган 22.11.1 ширхэг/ Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр жилд үйлчилгээ үзүүлэх иргэнийтоо 22 22.11.2 /мянган хүн/ Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлэх иргэнийтоо 22.11.3 /мянган хүн/ 22.11.4 Дүгнэлт гаргах хяналтшалгалтын тоо /мян/ 22 Төлбөрийн чадваргүй иргэдийгөмгөөлөхүйл ажиллагаа 22.12.1 Эрх зүйн туслалцаа авсан иргэн, яллагдагчийн тоо /мянган хүн/ 22 Гэрч хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа 22.13.1 Хуульд заасан хамгаалалтад орсон гэрч, хохирогчийнтоо/хувиар/ БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД Барилга, хот байгуулалт Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл боловсруулах 23.1.1 /тоо/ Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд газруудыг 23.1.2 түшиглүүлэн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг нь шинээр боловсруулах хот, тосгоны тоо Хилийн боомтуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий 23.1.3 төлөвлөгөөг шинээр боловсруулах төслийн тоо 23 Аймгийн төвийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг 23.1.4 шинэчлэн боловсруулах, тодотгол хийх, барилгажилтын улаан шугамын зураг төсөл боловсруулах /аймгийн төвийн тоо/ 30 100 1700 885 450 24 14 40 1 2 2 8 23.1.5 Шинээр барих болон шинэчлэх цэвэр усны шугам сүлжээний хэмжээ /км/ 80 23.1.6 23 Шинээр барих болон шинэчлэх бохир усны шугам сүлжээний хэмжээ /км/ 80 23.1.7 Шинээр барих болон шинэчлэх цэвэрлэх байгууламжийн тоо Газрын харилцаа, геодези, зураг зүй 8 23.2.1 60 23.2.2 23 Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газрын нөөц тогтоох /мян.га/ “ GPS” -ийн байнгынажиллагаатай станц /ширхэг/ 5
 11. 11. Өндрийн сүлжээний давтан хэмжилт II ангийн нивелирдлэг хийх /шугамын хэмжилт хийх тоо/ 23.2.4 Солбицлын нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх /цэгийн тоо/ Хот тосгон, бусад суурин газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан 23.2.5 баталгааны ажил /га/ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД Батлан хамгаалах 24 24 Бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан батлан хамгаалах чиглэлийн арга 24.1.1 хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж ажиллах БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД Сургуулийн өмнөх боловсрол 23 25 23.2.3 25.1.1 Цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоо /мян/ 25.1.2 Хамран сургалтын хувь 25.1.3 Цэцэрлэгийн тоо Ерөнхий боловсрол 25.2.1 Суралцах хүүхдийн тоо /мян/ 25.2.2 Хамран сургалтын хувь 25 25.2.3 Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо 25.2.4 Дотуур байранд хамрагдах хүүхдийн тоо /мян/ 25 25.2.5 Үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдах хүүхдийн тоо /мянган хүн/ 25.2.6 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын улсын дундаж оноо Дээд боловсрол 25 25.3.1 Суралцагчийнтоо 25.3.2 Их, дээд сургуулийн тоо Шинжлэх ухаан 25.4.1 25 Эрдэм шинжилгээний үндсэн судалгаанд зарцуулах зардлын эзлэх хувь 25.4.2 25.4.3 Гадаадад хэвлүүлсэн бүтээлийн тоо Үйлдвэрлэлд шилжүүлэх технологийн тоо 7 650 162561.5 хэрэгжилтээр 192.9 80.2 1042 523.2 95.9 796 44.9 256.1 500 135097 99 37 2320 39 ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД Авто замын бодлого, хэрэгжилт Байнгын ашиглалтад оруулах авто замын нийт хүчин чадал /км/ Байнгын ашиглалтад оруулах гүүрийн нийт хүчин чадал /урт/м/ Ээлжит засвар хийх авто замын нийт хүчин чадал/км/ Ээлжит засвар хийх гүүрийн нийт хүчин чадал/км/ 26 Урсгал засвар, арчлалт хийх авто замын нийт хүчин чадал /мян.км/ Урсгал засвар, арчлалт хийх гүүрийн нийт хүчин чадал, урт /мян.м/ Бүрэн хийж дуусган, тайлан гаргах эрдэм шинжилгээ, 26.1.7 туршилт,судалгааны төслийн тоо Бүрэн хийж, гаргасан лабораторийн туршилт, шинжилгээний дүгнэлтийн 26.1.8 тоо Тээврийн салбарын бодлого хэрэгжилт 26 26.1.1 26.1.2 26.1.3 26.1.4 26.1.5 26.1.6 265.2 1793.1 7.5 200 12,700.00 10,500.00 8 1,520 26.2.1 зураг төсөл боловсруулах 26.2.2 Төрөөс төмөр замын тээврийнталаар баримтлах бодлогын I, II үе шатны 2000 км шинэ төмөр зам барих зураг төсөл боловсруулах 26.2.3 26 Богдхан уулын урдууршинэ төмөр зам барих Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв зураг төсөл боловсруулах
 12. 12. 26 Авто тээврийн хэрэгслийн үзлэг, оношлогоо /мян.тээврийн хэрэгсэл/ Ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хийх техник, технологийн 26.2.5 хяналт шалгалтын тоо 26.2.6 Олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн тоо /мянган удаа/ 26.2.7 Буулт, хөөрөлтийн тоо /мянган удаа/ 26.2.8 Ачаа тээвэрлэлт /мян.тн/ 26.2.9 Зорчигч тээвэрлэлт /мян.хүн/ СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД Соѐл урлаг 26.2.4 27.1.1 Соѐл, урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийнтоо / хүн амд эзлэх хувиар/ 27.1.2 Нийтийн номын сангийн байнгын уншигч /хүн амд эзлэх хувиар/ 27.1.3 Жилийн эцэст хүрсэн байх музейн үзмэрийн тоо 27.1.4 10 000 хүнд ногдох номын тоо 27 27.1.5 10 000 хүнд ногдох соѐлын төвийн суудлын тоо Биеийн тамир, спорт 27 27.2.1 Нийтийн биеийн тамираар хичээллэгчид /нийт хүн амд эзлэх хувиар/ 27.2.2 Олимпийн наадамд оролцох эрхийн тоо Аялал жуулчлал 27 27.3.1 Жилд хүлээн авах гадаадын жуулчдын тоо /мянган хүн/ 27 27.3.2 Нэг жуулчнаас орох орлогын хэмжээ /мянган төгрөг/ УУЛ, УУРХАЙН САЙД Уул уурхайн олборлолт Геологи судалгааны ажлын гүйцэтгэлийн хяналтын тоо Уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөө хүлээн авч хэрэгжилтэд хийсэн хяналт 28.1.2 шалгалтын тоо 28 28 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөр хийх 28.1.3 гэрээний тоо 28.1.4 Газрын тосны олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлсэн байх /сая баррель/ 1:50000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил /мянган 28.1.5 кв.км/ ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД Мал аж ахуй Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ /мян.толгой-давхардсан 29.1.1 тоогоор/ 29 29.1.2 Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх /аж ахуйн нэгжийн тоо/ 29.1.3 Бэлчээрийн ургамал хамгаалал /мян.га/ 29.1.4 Ноосны урамшуулал /мян.тн/ Газар тариалан 28.1.1 380 8 85.6 6.9 6.8 1061.3 72.3 12.5 266970 25.5 343 25.8 10 550 96.6 540 224 26 5.8 41.2 83 1760 750 16 29 Буудайн үйлдвэрлэл/мян.тн/ Төмс, хүнсний ногоо /мян.тн/ 496 430 29.2.3 29 29.2.1 29.2.2 Стандартын шаардлага хангасан чацарганаас бусад жимс, жимсгэний суулгац /алим, интоор, чавга, гүзээлзгэнэ/ мянган ширхэг 100 Хүнсний үйлдвэрлэл худалдаа Хүн амын сүүний хэрэглээг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан сүүний 29 29.3.1 хангамжаар нэмэгдүүлэх /сая.л/ Үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан махны хэрэглээг нэмэгдүүлэх 29.3.2 /мянган.тн/ 60 17
 13. 13. 29 Аж үйлдвэр 29.4.1 Дотоодын оѐдлын үйлдвэрлэлээр оѐмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн сурагчдыгдүрэмт хувцсаархангах /хувь/ 100 29 Дотоодын ноолууран сүлжмэлбүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх /мян.ширхэг/ Дотоодын ноос, ноолууран нэхмэлийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх 29.4.3 /мян.метр/ 30 Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн бодлого, төрийн өмчийн харилцаа Улсын Их Хурал, Засгийн газраас баталсан аливаа шийдвэр, хөтөлбөр, 29.5.1 төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх/тоогоор/ ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 29.4.2 30.1.1 Ажилгүйдлийн түвшин /хувиар/ 30.1.2 Ажил эрхлэлтийн түвшин /хувиар/ 30 30.1.3 Шинээр бий болсон ажлын байрны тоо /мянган хүн/ 30.1.4 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ хүртсэн өрхийн тоо /мянган өрх/ 30.1.5 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авагчдын тоо /мянган хүн/ Мэргэжлийн боловсролыг дэмжин хөгжүүлэх Мэргэжлийн боловсролын байгууллагыгтөгсөгчдөөс ажлын байранд 30.2.1 зуучлагдах хувийн өсөлт Мэргэжлийн боловсролынбайгууллагаарбэлтгэгдсэн мэргэжилтэй 30.2.2 30 ажилчдын тоо 30 Мэргэжлийн боловсролын сургалтыг чадамжид суурилсан сургалтын 30.2.3 тогтолцоонд шилжүүлэх Мэргэжлийн боловсролынбайгууллагындадлагын болон сургалтын 30.2.4 баазыг шинэчлэх Мэргэжлийн боловсролынбайгууллагаасшууд ажлын байранд зуучлагдсан 30.2.5 хүний тоо Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх, ажлын байр бий болгох 30 Жижиг зээлийн хүрээнд бий болсон ажлын байрны тоо /мянган хүн/ Жижиг зээлийн хүрээнд бий болсон ажлын байрнытоо Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихсангаас олгосон зээлийн хэмжээ 30.3.3 /тэрбум төгрөг/ ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД Нийгмийн халамж, хамгаалал 30.3.1 30.3.2 Орон гэргүй тэнэмэл хүүхдийн тооны бууралт /мян.хүнээр/ Нийгмийн халамжийн чиглэлийн хууль тогтоомжид заасны дагуу 31.1.2 хамрагдах ѐстой зорилтот бүлгийнхамрагдалтын хувь Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ Нийгмийн даатгалд хамрагдсан ажил олгогчийн тооны өсөлт /өмнөх 31.2.1 жилдхарьцуулсан хувиар/ 31 31.2.2 Даатгуулагчийн тооны өсөлт /өмнөх оноос харьцуулсан хувиар/ Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээ авсан 31.2.3 хүний тоо /давхардсан тоогоор сая хүн/ 31 Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хөгжүүлэх Хүүхдийн сурч, хүмүүжих орчны бүрдэлт /боловсролд хамрагдалтын 31.3.1 түвшин, хувиар/ Хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдийн тооны бууралт /өмнөх оноос харьцуулсан 31 31.3.2 хувиар/ 31 31.1.1 2288 1825 5 7.3 94 50 360 18 56.5 24000 хуульэрх зүйн актад өөрчлөлт орсон байх 10 14000 20 10000 300 5 81 10.4 2 3.9 90 8.3
 14. 14. 31 31.3.3 Хүүхдээс хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр 31.3.4 гүйцэтгэсэн иргэний нийгмийн байгууллагын тоо Нийгмийн хамгааллынбодлого, удирдлага 31 31.4.1 Хүний хөгжлийн индекс 31.4.2 Ядуурлын түвшний бууралт /хувиар/ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД Эдийн засаг, хөгжлийн нэгдсэн бодлого, удирдлага 32.1.1 32.1.2 32.1.3 32 32.1.4 32 32.1.5 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, дунд хугацааны стратеги, нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулах 2014 онд дэлхийн эдийн засгийн болон Монгол Улсын макро эдийн засгийн тооцоо, судалгааг гаргах Мянганы хөгжлийн зорилтынхэрэгжилтийн Үндэсний 5 дахь илтгэлийг боловсруулах Компанийн засаглалыгсайжруулах, өрсөлдөх чадвар, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах Өндөр технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, Технологи үндэсний хөтөлбөр, Брэндбүтээгдэхүүний хөтөлбөр боловсруулах 89 25 0.627 25 хуульдзаасан хугацаанд боловсруулж өргөн мэдүүлэх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх 32.1.6 Сайншанд, Дархан-Сэлэнгийн аж үйлдвэрийн цогцолбор төсөл, Шинэ бүтээн байгуулалт, Дархан-загвар хот, Өмнийн говийн бүтээн байгуулалтынхөтөлбөр, аймгуудад үйлдвэржилтийг хэрэгжүүлэх бодлого улсынхөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгагдсан байх 32.1.7 Дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх бодлогын томоохон төсөл хөтөлбөрийг боловсруулахад шаардлагатай төслийнтехник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа болон бодлогын судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэх төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх ЭРYYЛ МЭНДИЙН САЙД Нийгмийн эрүүл мэнд 33.1.1 0-1 хүртэлх насны хүүхдийн өргөн дархлаажуулалтын хамралтын хувь Жирэмслэлтээс сэргийлэх орчин үеийн аргын хэрэглээний хувь Түрхэц эерэг сүрьеэгийн тохиолдлын илрүүлэлт 100000 хүн амд ногдох сүрьеэгийн шалтгаант нас баралтын түвшин 33 Хорт хавдар оношлогдсоноос хойш таваасдээш жил амьдарсан хүний 33.1.5 эзлэх хувь 33.1.6 10 000 хүн амд ногдох хорт хавдрын өвчлөлийн тохиолдлын тоо 33.1.7 10 000 хүн амд ногдох зүрхний шигдээсийн тохиолдлын тоо 33.1.8 10 000 хүн амд ногдох тархины цус харвалтын тохиолдлын тоо 33.1.9 10 000 хүн амд ногдох чихрийн шижин өвчлөлийн тохиолдлын тоо Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 33.1.2 33.1.3 33.1.4 33 98-100 55.2 75 2 29.8 16 197.7 17.6 49.8 15.0-17.0 33.2.3 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин 1000 амьд төрөлтөд ногдох тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин 100 000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдлийн түвшин 33.2.4 Амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь 35 33.2.1 33.2.2 33 33.2.5 33.2.6 Жирэмсний хугацаанд зургааба түүнээс дээш удаа хяналтад хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн хувь Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хувь 18.0-19.0 48.0-50.0 87.5 87.5
 15. 15. 33.2.7 Эмнэлгийн хоног болоогүй нас баралт Эрүүл мэндийн удирдлага 10000 хүн амд ногдох эмнэлгийн мэргэжилтний тоо Төрийн зардлаар төгсөлтийн дараах сургалтанд хамрагдсан эмч, 33.3.2 сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний тоо 33.3.3 Гадаадад мэргэжил дээшлүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтний тоо ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Эрчим хүч Орон нутгийн дулааны эх үүсвэрийг өргөтгөх, шинээр барьж байгуулах 34.1.1 /аймгийн тоо, хүчин чадал/ Улаанбаатар хотын дулааны эх үүсвэр өргөтгөх, шинээр барьж байгуулах 34.1.2 /хүчин чадал/ Дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл /хамрагдах суурин газрын тоо, хүчин 34.1.3 34 чадал км-ээр/ 34 Эрчим хүчний нэгдсэн системд холбох /хамрагдах суурин газрын тоо, 34.1.4 хүчин чадал км-ээр/ Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыгбууруулах ажлын хүрээнд 34.1.5 цахилгаан хангамжийн дамжуулах түгээх сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт /цахилгаантай болсон өрхийн тоо/ Орон нутгийн цахилгаан хангамжийн дамжуулах түгээх сүлжээний 34.1.6 өргөтгөл, шинэчлэлт /0,4 кВ-ын шинэчлэлд хамрагдах сумын тоо 33.3.1 33 23.5-25.0 147.6 7085 200 8 аймаг, 240 Гкал/ц шинээр 3 ажил, 470 Гкал/ц 4 суурин, 5.2км 3 суурин, 280 км 4600 30

×