Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. havsralt-1-2

803 views

Published on

Published in: Travel, Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2. havsralt-1-2

  1. 1. ХАВСРАЛТ 1МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 2009 2010 2011** 2012** 2013** 2014**ДНБ-ий бодит өсөлт /хувь/ -1.3 6.1 10.8 16.6 14.8 15.4 Уул уурхай 5.8 6.3 10.6 49 24.6 26.1 Уул уурхайн бус -2.7 6.1 10.8 9.4 11.8 11.7Нэг хүнд ногдох ДНБ /мян. төгрөгөөр/ 2,408.2 2,987.2 3,603.3 4,870.0 5,694.5 6,684.1Нэг хүнд ногдох ДНБ /ам.доллар/ 1,664.8 2,420.6 2,948.0 4,105.9 4,988.6 6,084.2Хэрэглээний үнийн өөрчлөлт. оны эцэст 4.2 13 9.7 9 8 8Бодлогын үзүүлэлтүүдГадаад худалдааны тэнцэл /сая ам.доллар/ -252.2 -378.9 -603.75 436.2 1,810.50 2,213.40 Экспорт 1,885.60 2,899.10 3,951.05 5,903.30 7,775.20 9,196.40 өсөлт. хувиаp -26% 54% 36% 49% 32% 18% Импорт 2,137.80 3,278.00 4,554.80 5,467.20 5,964.70 6,983.00 өсөлт. хувиаp -34% 53% 39% 20% 9% 17%Суурь үзүүлэлтүүдДНБ 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээp. /тэрбум.төг/ 3,913.7 4,154.0 4,601.2 5,365.9 6,159.4 7,106.4ДНБ оны үнээp. /тэрбум.төг/ 6,590.6 8,255.1 10,157.2 14,015.0 16,740.0 20,075.0Валютын ханш жил.эцэст /1ам дол=төг/ 1,442.8 1,256.5 1,187.3 1,142.7 1,099.7 1,058.3Валютын ханш жил.дунд /1ам дол=төг/ 1,437.8 1,360.1 1,222.1 1,164.6 1,120.8 1,078.7Хүн амын дундаж тоо. мянган хүнээр 2,736.8 2,763.5 2,846.4 2,931.8 3,019.8 3,110.3Ажилгүйдлийн түвшин 3.5 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6ДНБ сая ам.доллараар 4,556.2 6,689.2 7,904.0 9,232.9 12,608.5 16,043.7
  2. 2. ХАВСРАЛТ 2ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, СУУРЬ ТООЦОО 2012-2014 он Apr/29/2011 9:44:38 AM * - төсөл ** - төсөөлөл /сая төгрөг/ НЭГДСЭН ТӨСӨВ Улсын төсөв НДС ХХС Орон нутаг НЭГДСЭН ТӨСӨВ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 2011 төл 2011 төл ! 2012 * 2012 * 2013 ** 2014 ** ТӨСВИЙН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 3,487,747.3 3,487,747.3 4,378,538.2 4,735,151.8 4,900,467.9ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 3,304,614.9 42.2% 3,304,614.9 32.5% 4,176,138.2 29.8% 3,319,989.7 632,432.6 405,840.0 464,938.2 4,601,151.8 27.5% 4,823,567.9 24.0% А. УРСГАЛ ОРЛОГО 3,292,690.4 3,292,690.4 4,155,238.2 29.6% 3,102,605.7 441,710.7 405,840.0 290,288.2 4,045,437.3 24.2% 4,256,242.1 21.2% 1. ТАТВАРЫН ОРЛОГО 2,897,412.7 2,897,412.7 3,656,648.8 2,726,124.8 441,710.7 315,840.0 258,179.7 3,552,390.5 3,762,510.2 1.1 Орлогын албан татвар 679,732.9 679,732.9 893,639.8 705,367.7 188,272.1 978,504.0 1,054,474.7 1.2 Нийгмийн даатгалын орлого 346,401.3 346,401.3 356,504.3 441,710.7 167,650.0 191,030.0 1.3 Өмчийн татвар 12,439.8 12,439.8 13,132.0 13,132.0 206,755.4 208,461.9 1.4 Дотоодын бараа, үйлчилгээний татвар 1,089,302.2 1,089,302.2 1,335,218.5 1,323,718.5 11,500.0 1,236,736.8 1,309,013.1 1.5 Гадаад үйл ажиллагаанаас орох орлого 239,377.1 239,377.1 313,081.7 313,081.7 300,945.6 330,231.9 1.6 Бусад татвар 530,159.4 530,159.4 745,072.5 383,956.9 315,840.0 45,275.6 767,138.3 829,378.3 2. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 395,277.7 395,277.7 498,589.4 376,480.9 90,000.0 32,108.5 493,077.6 493,762.7 Б. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 3,324.5 3,324.5 4,650.0 0.0 4,650.0 5,121.5 5,371.5 В. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 8,600.0 8,600.0 16,250.0 217,384.0 190,721.9 170,000.0 359,901.4 371,262.6НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГОД НИЙЦҮҮЛСЭН) 4,084,114.4 52.1% 4,084,114.4 40.2% 5,113,523.9 36.5% 4,221,494.0 623,150.6 451,003.5 464,938.2 4,929,838.9 29.4% 5,218,008.9 26.0% А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 3,146,391.7 40.2% 3,146,391.7 31.0% 3,919,295.0 28.0% 3,208,501.1 622,735.3 451,003.5 1/ 284,117.5 3,868,208.3 23.1% 4,087,863.0 20.4% Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 844,889.2 10.8% 844,889.2 8.3% 1,098,339.3 7.8% 917,103.3 415.3 180,820.7 1,053,630.6 6.3% 1,118,145.9 5.6% 1. ХО, тоног төхөөрөмж, их засвар 734,928.4 734,928.4 937,236.0 756,000.0 415.3 180,820.7 881,630.6 929,595.7 2. Гадаад зээлээс санхүүжих хөрөнгө оруулалт 93,103.3 93,103.3 144,000.0 144,000.0 172,000.0 188,000.0 3. Хөрөнгийн бусад зардал 17,103.3 17,103.3 17,103.3 17,103.3 В. ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ 92,833.6 92,833.6 95,889.6 95,889.6 8,000.0 12,000.0 1. Эргэж төлөгдөх дотоод цэвэр зээл 89,889.6 89,889.6 89,889.6 89,889.6 2. Эргэж төлөгдөх гадаад цэвэр зээл 2,944.0 2,944.0 6,000.0 6,000.0 8,000.0 12,000.0ТЭНЦЭЛ - Урсгал тэнцэл 146,298.7 146,298.7 235,943.1 1.7% -105,895.4 -181,024.6 -45,163.5 6,170.7 177,229.0 1.1% 168,379.0 0.8% - Тэнцвэржүүлсэн тэнцэл -779,499.5 -9.9% -779,499.5 -7.7% -937,385.8 -6.7% -901,504.3 9,282.0 -45,163.5 0.0 -328,687.1 -2.0% -394,441.1 -2.0%САНХҮҮЖИЛТИЙН ШААРДАГДАХ ЭХ ҮҮСВЭР 779,499.5 779,499.5 937,385.8 901,504.3 -9,282.0 45,163.5 0.0 328,687.1 394,441.11. Мөнгөн хөрөнгийн цэвэр өөрчлөлт 101,594.5 101,594.5 0.0 -35,881.4 -9,282.0 45,163.5 0.0 939,781.8 886,552.62. ЗГ-ын бонд 37,000.0 37,000.0 925,668.9 925,668.9 -571,311.6 -519,311.6 2.1. Урт хугацаат 37,000.0 37,000.0 925,668.9 925,668.9 -571,311.6 -519,311.6 2.1.1. Дотоод 37,000.0 37,000.0 925,668.9 925,668.9 -571,311.6 -519,311.6 2.1.1.1. Шинээр гаргах 72,000.0 72,000.0 1,016,668.9 1,016,668.9 2012 оны төсвийн алдагдлыг нөхөх бонд 2/ 1,016,668.9 1,016,668.9 2.1.1.2. Үндсэн төлбөр 3/ -35,000.0 -35,000.0 -91,000.0 -91,000.0 -571,311.6 -519,311.63. ЗГ-ын зээл 83,523.8 83,523.8 11,716.8 11,716.8 -39,783.2 27,200.0 3.1. Дотоод -9,724.8 -9,724.8 -6,483.2 -6,483.2 -6,483.2 0.0 3.1.1. Монголбанк (ОУВС) -9,724.8 -9,724.8 -6,483.2 -6,483.2 -6,483.2 0.0 3.1.1.1. Шинээр гаргах 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1.1.2. Үндсэн төлбөр -9,724.8 -9,724.8 -6,483.2 -6,483.2 -6,483.2 3.2. Гадаад 93,248.6 93,248.6 18,200.0 18,200.0 -33,300.0 27,200.0 3.2.1. Төслийн зээл 32,416.2 32,416.2 18,200.0 18,200.0 -33,300.0 27,200.0 3.2.1.1. Шинээр авах 107,394.6 107,394.6 150,000.0 150,000.0 180,000.0 200,000.0 3.2.1.2. Үндсэн төлбөр -74,978.3 -74,978.3 -131,800.0 -131,800.0 -213,300.0 -172,800.0 3.2.2. Хөтөлбөрийн зээл 66,000.0 66,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2.2.1. Шинээр авах 66,000.0 66,000.0 3.2.3. Төслийн бус зээл -5,167.6 -5,167.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2.3.2. Үндсэн төлбөр -5,167.6 -5,167.64. Урьдчилгаа төлбөр 442,581.2 442,581.25. Тогтворжуулалтын сан 183,132.4 183,132.4 202,400.0 202,400.0 134,000.0 76,900.06. Өмч хувьчлал 114,800.0 114,800.0 ДНБ 7,836,379.5 10,157,200.0 14,015,000.0 16,740,000.0 20,075,000.0 ТЭМДЭГЛЭЛ1/ Урьдчилсан тооцоогоор иргэн бүрт 128 мянган төгрөг олгоно.Хүний тоог 2.8 сая хүнээр бодов.2/ 2012 оны төсвийн алдагдлыг нөхөх засгийн газрын урт хугацаат бонд 1,016.6 тэрбум. Үүний тэн хагасыг 2012 оны эхээр 1 жилийн хугацаатай 8%-ийн хүүтэйгээр, үлдсэн хэсгийг 2012 оны сүүлээр 1.5 жилийн хугацаатай 8%-ийн хүүтэй гаргахаар тооцов.Үүнтэй холбогдуулж энэхүү бондыг хүүгийн зардлыг 2013 онд 40.6 тэрбум, 2014 онд 60.9 тэрбум байхаар тусгав.3/ Бондын үндсэн төлбөрт төлөх 2012 - онд Төрийн банк - 20 тэрбум, ТАХ80 - 35 тэрбум, ТАХ72 - 36 тэрбум НИЙТ 91 тэрбум 2013 - онд Төрийн банк - 27 тэрбум, ТАХ72 - 36 тэрбум, 2012 оны төсвийн алдагдлыг нөхөх бонд 508.3 тэрбум НИЙТ 571.3 тэрбум 2014 - онд Монгол банк - 11 тэрбум, 2012 оны төсвийн алдагдлыг нөхөх бонд 508.3 тэрбум НИЙТ 519.3 тэрбум

×