Lecture910

211 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
211
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lecture910

 1. 1. 03/16/10 Ìýäýýëëèéí ñèñòåì, àëãîðèòìèéí ¿íäýñ Ëåêö ¹11
 2. 2. Àãóóëãà 1. Àëãîðèìòûã õ¿ñíýãòýýð øàëãàõ 03/16/10
 3. 3. 03/16/10 ªºðèéí çîõèîñîí àëãîðèòìèéã ¿íýí çºâ áîëîõûã 2 ÿíçààð øàëãàæ áîëíî. 1. Àëãîðèòìàà ïðîãðàì÷ëàëûí õýëä õºðâ¿¿ëýí êîìïüþòåðò áè÷èæ ¿ð ä¿íã øàëãàæ áîëíî. 2. Êîìïüþòåð ãàðûí äîð áàéõã¿é áà ïðîãðàì÷ëàëûí õýëýý ýçýìøýýã¿é òîõèîëäîëä õ¿ñíýãòýýð øàëãàõ àðãà õýðýãëýíý.
 4. 4. 03/16/10 Õ¿ñíýãòýýð øàëãàõäàà I. Øàëãàõ ãýæ áàéãàà àëãîðèòìä àøèãëàãäàæ áàéãàà õóâüñàã÷èéí òîîòîé òýíö¿¿ òîîíû áàãàíàòàé õ¿ñíýãò çóðæ, áàãàíà á¿ðèéí îðîéä õàðãàëçàõ õóâüñàã÷èéí íýðèéã òàâèíà.
 5. 5. 03/16/10 II. Àëãîðèòìèéã áèåë¿¿ëæ ýõýëíý. Õèéãäñýí àëõàì á¿ðò õóâüñàã÷ á¿ðèéí óòãûã áàãàíû äàãóó öóâóóëàí áè÷íý. (Õóâüñàã÷èä óòãà îíîãäâîë ºìíºõ óòãà óñòãàãäíà). Ýíý áàéäëààð ÿâñààð õóäàë õ¿ðòýë ººð÷ëºãäíº.
 6. 6. 03/16/10 òîäðóóëñàí õýñýã áîë ýöñèéí õàðèó
 7. 7. 03/16/10 Ïàðàìåòðò äàâòàëò Òîîëóóð:=ýõíèé óòãà, ý÷ñèéí óòãà, àëõàì Öèêëèéí áèå òîîëóóð
 8. 8. 03/16/10 Õýëáýðòýé áºãººä àëãîðèòì õýëä òîîëóóð:=ýõíèé óòãà, ý÷ñèéí óòãà, àëõàì ¿åä_äàâò {öèêëèéí áèå} Ýíý äàâòàëòûí äàâóó òàë íü öèêë ýõíèé óòãààñ ýöñèéí óòãà õ¿ðòýë ººðºº ã¿éäýã. Ýíý íü áè÷ëýãèéí õóâüä ÷, àëäààã¿é áè÷èõýä ÷ èë¿¿ äºõºì áàéäàã.
 9. 9. 03/16/10
 10. 10. 03/16/10
 11. 11. 03/16/10
 12. 12. 03/16/10
 13. 13. 03/16/10
 14. 14. 03/16/10

×