тест. боловсролын хууль

14,274 views

Published on

Боловсролын тухай хууль

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,274
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
590
Actions
Shares
0
Downloads
279
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

тест. боловсролын хууль

  1. 1. МУ-ын Боловсролын тухай хуульТанд амжилт хүсье1. МУ-ын Боловсролын тухай хууль нь хэдэн бүлэг, хэдэн зүйлтэй вэ? а. 6 бүлэг 30 зүйлтэй б. 7 бүлэг 48 зүйлтэй в. 10 бүлэг 67 зүйлтэй г. 6 бүлэг 36 зүйлтэй2. Боловсролын тухай хууль тогтоомж нь юунаас бүрддэг вэ? А. Боловсролын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Боловсролынхууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай, Бага, дунд боловсролын тухай, Дээдболовсролын тухай, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль болон тэдгээртэйнийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. Б. Боловсролын тухай хууль тогтоомж нь Боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөхболовсролын тухай, Бага, дунд боловсролын тухай, Дээд боловсролын тухай, Мэргэжлийн боловсрол,сургалтын тухай хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. В. Боловсролын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Боловсролын тухай хууль,Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай, Бага, дунд боловсролын тухай, Дээд боловсролын тухай,Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулиас бүрдэнэ. Г. Аль нь ч биш3. Боловсролын зорилго нь ... А. Шинжлэх ухааны өргөн мэдлэгтэй, нийгэмд бие даан амьдрах чадвартай иргэнийгтөлөвшүүлэхэд оршино. Б. Иргэнийг оюун ухаан, ѐс суртахуун, бие бялдрын зохих чадавхитай, хүмүүнлэг ѐсыгдээдлэн сахидаг, бие даан сурах, ажиллах, амьдрах чадвартай болгон төлөвшүүлэхэд оршино. В. . Шинжлэх ухааны өргөн мэдлэгтэй, өндөр ѐс суртахуунтай, бие бялдрын хувьд эрүүл,хүмүүнлэг ѐсыг дээдлэн сахидаг, бие даан сурах, аажиллах, амьдрах чадвартай иргэнийгтөлөвшүүлэхэд оршино. Г. Иргэнийг оюун ухаан, ѐс суртахуун, бие бялдрын зохих чадавхитай, хүмүүнлэг ѐсыгдээдлэн сахидаг, бие даан сурах, ажиллах, амьдрах чадвартай, уламжлал ѐс заншлаа дээдэлдэгболгон төлөвшүүлэхэд оршино.4. Аль нь боловсролын байгууаллагын зарчимд хамаарахгүй вэ? А. боловсролыг тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлж, төрийн ивээл, зохицуулалт, төр, олон нийтийнхяналтад байлгана Б. Монгол Улсад боловсрол нь хүмүүнлэг, ардчилсан, тасралтгүй, бүх нийтэд хүртээмжтэйбайх бөгөөд үндэсний болон хүн төрөлхтөний соѐл иргэншлийн үнэт зүйлс, дэвшилт өв уламжлал,шинжлэх ухаанд тулгуурлана; В. Боловсролын баримт бичиг нь тухайн иргэний эзэмшсэн боловсролын агуулгын түвшин,мэргэжлийг гэрчилсэн албан ѐсны баталгаа мөн Г. боловсрол эзэмшүүлэх арга, хэлбэр, суралцагчийн хэрэгцээ, хувийн болон хөгжлийн онцлогтнийцсэн олон хувилбартай, чөлөөтэй, нээлттэй байна;5. ”Боловсролын түвшин” гэж... А. боловсролын тухайн түвшинд эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар, дадал, төлөвшлийн цогцыг Б. боловсрол эзэмших хэрэгцээг хангадаг боловсролын зохион байгуулагдсан үйл ажиллагааг В. суралцагчийн хүмүүжил, итгэл үнэмшлийн цогцыг Г. тухайн шатанд эзэмшвэл зохих сургуулийн өмнөх, бага, дунд, дээд боловсролын агуулгынстандартаар тогтоосон мэдлэгийн хэмжээг6. МУ-ын Боловсролын тухай хуулинд заасан суралцагчийн эрх, үүрэгт хамааралгүйг ол. А. Иргэнийг сурч боловсроход үндэс угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, хөгжлийн онцлог,эрүүл мэнд, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашиншүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх, эх хэлээрээ сурч боловсрох тэгш
  2. 2. боломж, нөхцөлөөр хангана. Б. Монгол Улсын иргэн бүх шатны боловсролыг хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу төлбөргүйбуюу төлбөртэйгээр сурч эзэмших, ажил эрхлэхийн зэрэгцээ суралцах эрхтэй. В .Үндсэн хуульд заасны дагуу төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг төлбөргүйолгоно. Г. Монгол Улсын иргэн суурь боловсрол заавал эзэмшихүүрэгтэй. Д. Иргэн тодорхой хугацаанд мэргэшил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах, бие даан суралцах замаарболовсрол, мэргэшлийн ур чадвараа байнга дээшлүүлж байх үүрэгтэй.7. Нөхөж бичнэ үү Монгол Улсад боловсролын тогтолцоо нь . . . . . . . . . . . . .. ба . . . . . . . . . . . . . . . . . .. боловсролыннэгдэл байх бөгөөд сургуулийн өмнөх болон бага, дунд, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , дээд боловсролоосбүрдэнэ.8. Иргэн нь боловсролыг албан болон албан бус сургалтаар эзэмшиж болно. Албан сургалт нь . .. . . . ..............., .............. ...... ., ....................., .......................... . . . . зэрэг хэлбэртэй байж болно.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . түвшингээр нь сургуулийн өмнөх болон бага, дунд, мэргэжлийнболовсрол, дээд гэж ангилна.10.Зөв холбоно уу. А.Боловсролын агуулга I. суралцагчийн зайлшгүй эзэмшсэн байвал зохих боловсролын агуулгын түвшин, түүний үнэлгээ, багшийн мэргэжлийн түвшин, сургалтын орчинд тавигдах үндсэн шаардлага Б.Боловсролын байгууллага II. суралцагчийн нас, бие, сэтгэхүйн онцлог, авьяас, сонирхол, хувийн болон нийгмийн хэрэгцээ, үндэсний өв, шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн хандлагад нийцүүлэн боловсролын зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ В. Боловсролын стандарт III. Боловсролын зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааэрхэлдэг хуулийн этгээд11. Боловсролын агуулгыг түвшингээр нь......... гэж ангилдаг. А. сургалтын, эрдэм шинжилгээ, арга зүйн болон бусад байгууллага Б. албан болон албан бус сургалт В. өдөр, орой, эчнээ, экстернат Г. сургуулийн өмнөх болон бага, дунд, мэргэжлийн боловсрол, дээд12. Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага нь аймаг, нийслэлд боловсролын газар,нийслэлийн дүүрэгт боловсролын төв байна. А. Үнэн Б. Худал13. Боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, аттестатчилах нь аль байгууллагынэрхэд хамаарах вэ? А. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх Б. Аймаг, нийслэлийн боловсролын газрын бүрэн эрх В. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бүрэн эрх Г. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын бүрэн эрх
  3. 3. Д. Сум, дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрх14. Аль нь баг, хорооны Засаг даргын бүрэн эрхэд хамаарахгүй вэ? А. боловсролын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах; Б. сургуулийн өмнөх болон суурь боловсрол эзэмшүүлэх сургалтад харьяа айл өрхийн хүүхдийгхамруулах; В. иргэдийн боловсрол эзэмшсэн байдалд судалгаа хийж, шаардлагатай асуудлыг холбогдохбайгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх; Г. суурь боловсрол эзэмшээгүй иргэнд нөхөн эзэмшүүлэх ажил зохион байгуулах.15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. нь сургалтын, эрдэм шинжилгээ, арга зүйн болон бусадбайгууллагаас бүрдэнэ. А. Боловсролын агуулгыг түвшингээр Б. боловсролын тогтолцоо В. Боловсролын байгууллагын тогтолцоо Г.Аль нь ч биш16. Боловсролын үндсан зарчмыг нэрлэж бичнэ үү! А.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Б В. Г. Д. Е.17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. дээд боловсролын сургалтын байгууллага,мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны түвшин, сургалтын хөтөлбөрийнхэрэгжилтийн чанарт хөндлөнгийн мэргэжлийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах ажиллагаа мөн. А. Боловсролын мэргэжлийн хяналт Б. Магадлан итгэмжлэх байгууллага В. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Г. Боловсролын магадлан итгэмжлэл нь18. .Боловсролын сургалтын байгууллагын өөрийн удирдлагыг ерөнхий боловсролын сургууль,цэцэрлэгт сургуулийн болон цэцэрлэгийн зөвлөл, их сургууль, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийнболовсрол, сургалтын байгууллага, улсын хэмжээнд үйлчилгээ үзүүлдэг ерөнхий боловсролынсургуульд удирдах зөвлөл тус тус хэрэгжүүлнэ. А. Үнэн Б. Худал В. Аль ньч биш
  4. 4. 19. Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл нь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .. . . . . . . .. . ., . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . төлөөлөлтэй байна. . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . гишүүнтэй сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийг . . . . . . жилийн хугацаагаар сонгоно.20. Багш дараах эрхийг эдэлнэ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.21. Багш дараах үүргийг хүлээнэ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.22. Боловсролын тухай хууль тогтоомж зөрчигчид эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй болдараахь захиргааны шийтгэл ногдуулна. Уг шийтгэлийг оноох эрхтэй субьектийг нэрлэнэ үү! 1. 2. 3.

×