Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
áîyŠÛa@廊Ûa@ a@áŽi
@ @
@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รอมฎอน แผ่นพับ

844 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

รอมฎอน แผ่นพับ

  1. 1. áîyŠÛa@廊Ûa@ a@áŽi @ @ @ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @@ @@ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ เวลา -ตระหนัก -ตรงเวลาใน: -ละหมาด -ดุอาอ์ -สะหูร -อิฟฏอรฺ -การงาน -สัญญา มารยาท - ดีงาม - ให้สลาม ฟุฏูร - อินทผลัม และนํา - อืนๆ - ทันที/หัวคํา - พอดีๆ สะหูร -อินทผลัม -อืนๆ -ก่อนรุ่งอรุณ -อิสติฆฟารฺ ดุอาอ์ - เอารอดมะษูเราะฮฺ - อัซการฺนะบะวียะฮฺ - ดุอาอ์อิฟฏอรฺ - ดุอาอ์สะหูร - คําคืนอัลก็อดรฺ - ดุอาอ์มุสตะญาบ -ปลดปล่อยจากไฟนรก บริจาค - อิฟฏอรฺ - ญาริยะฮฺ - ให้ความ ช่วยเหลือ - ซะกาต - ูด (เอือเฟือ) อัลกุรอาน - อ่าน - สดับฟัง - ใคร่ครวญ - ร่วมศึกษา - เรียน - สอน - ท่องจํา @ @ @ @ @ @ @ @ á܍ë@éjz•ë@éÛe@óÜÇë@†àª@bäîjã@óÜÇ@ a@óÜ•ë@NæìЖí@bàÇ@ñŒÈÛa@l‰@Ùi‰@æbzj@ @ ´½bÈÛa@l‰@ @†à§aë@´ÜŠ½a@óÜÇ@âýëN - เดือนรอมฎอน: บรรดาประตูเราะหฺมัตและสวน สวรรค์จะถูกเปิดออก บรรดาประตูนรกจะถูกปิด ลง และชัยฏอนจะถูกมัดตรึง (มุตตะฟักอะลัยฮฺ) - กุรบะฮฺ = ฟัรฎู หนึงฟัรฎู = 70 ฟัรฎู อิอฺติก้าฟ(กลางวันและกลางคืน)กิยาม (กลางคืน)ศิยาม (กลางวัน) ทุกคําคืนจะมีผู้ร้องเรียกว่า “โอ้ผู้แสวงหาความดี จงขวนขวายเถิด โอ้ผู้แสวงหาความชัวจงหยุด เถิด” และเป็นเอกสิทธิของอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ในการปลดปล่อยบ่าวของพระองค์เป็นจํานวนมาก จากไฟนรก (อัตติรมิซีย์ หมายเลข 682: เศาะฮีหฺ) เรามาร่วมกันยืนยันเถิดว่า:ฉันขอสัญญากับอัลลอฮฺว่าจะให้ความสําคัญกับเวลาและจะ เป็นคนตรงต่อเวลา โดยเฉพาะเวลาละหมาด และเวลาทํางานของมหาวิทยาลัย และอัลลอฮฺทรงเป็นพยานในสิงทีฉันได้กล่าวมาข้างต้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ชะอฺบาน1433/กรกฎาคม2012 mmmmsrqponmlkjihsrqponmlkjihsrqponmlkjihsrqponmlkjihttttyxwvuyxwvuyxwvuyxwvuzzzzllll เจตนาทีบริสุทธิ : ด้วยแรงศรัทธาและคาดหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺ เป้ าหมาย : 1 ได้รับการอภัยโทษต่อบาปทีผ่านมา 2 ได้รับความประเสริฐของคําคืนอัลก็อดรฺ 3 ได้รับการปลดปล่อยจากไฟนรก

×