ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 1คอลีฟะหอบูบักรคอลีฟะหอบูบักรคอลีฟะหอบูบักรคอลีฟะหอบูบักร(((( ฮฮฮฮ....ศศศศ.... 11111111...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 2คอลีฟะหอบูบักรคอลีฟะหอบูบักรคอลีฟะหอบูบักรคอลีฟะหอบูบักร(((( ฮฮฮฮ....ศศศศ.... 11111111...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 3ขณะที่ทานนบีมูฮําหมัดปวยหนักระวางที่บรรดามุสลิมทะสงครามยัรมูก ทานอบูบักรไดถึงแกกรรมล...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 4ชาวอันซอรจึงจัดการประชุมกัน ณ เพิงพักของตระกูลซาอิดะห โดยมีความประสงคใหคนหนึ่งในพวกเขาด...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 5ทานอบูบักรเปนคนแรกที่เขานับถืออิสลาม และทานไดเชิญชวนซอฮาบะหอีกจํานวนมากใหเขานับถื...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 6เปนนบี เชน มุซัลละห อัลอันซีย ทานอบูบักรไดกลาวดวยคําพูดที่เด็ดขาดตอผูที่ไมจายซ...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 7ไดรับการกดขี่ขมเหง คอลีฟะหอบูบักรจึงสงกองทัพมุสลิมโดยมีคอลิด อิบนุวะลีด เปนแมทัพ เดิ...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 8“โอ ซีเรีย ฉันขอลาเจาเปนครั้งสุดทาย เพราะฉันคงจะไมไดพบเจาอีกแลว หลังจากวันนี้”ระหว...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 9คอลีฟะหอุมัร อิบนุคอลีฟะหอุมัร อิบนุคอลีฟะหอุมัร อิบนุคอลีฟะหอุมัร อิบนุ คอฏฏอบคอฏฏอบค...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 10คอลีฟะหอุมัร อิบนุคอลีฟะหอุมัร อิบนุคอลีฟะหอุมัร อิบนุคอลีฟะหอุมัร อิบนุ คอฏฏอบคอฏฏอบ...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 11ขยายการพิชิตอิรักและเปอรเซียขยายการพิชิตอิรักและเปอรเซียขยายการพิชิตอิรักและเปอรเซียขย...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 12แลวทานซะอัด อิบนุอบีวักกอซ ก็นํากองทัพมุสลิมรุกคืบหนาไป จนสามารถยึดครองอิรักทั้งหมด พ...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 13การจัดตั้งหนวยบริหารกิจการของรัฐ ทานอุมัร อิบนุลคอฏฏอบ เปนผูที่มีความพิถีพิถันในการคั...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 14คอลีฟะหอุมัร เปนผูกําหนดฮิจเราะหศักราช โดยบรรดามุสลิมนับถือศักราชอิสลาม ตั้งแตวันที่...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 15คอลีฟะหอุมัรมีรูปรางสูงใหญ อวนทวม ผิวขาว มีเสียงดัง ไมคอยหัวเราะ มีความคิดสรางสรร...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 16คอลีฟะหอุสมานคอลีฟะหอุสมานคอลีฟะหอุสมานคอลีฟะหอุสมาน อิบนฺ อัฟฟานอิบนฺ อัฟฟานอิบนฺ อั...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 17คอลีฟะหอุสมานคอลีฟะหอุสมานคอลีฟะหอุสมานคอลีฟะหอุสมานทานอุสมานเปนบุตรของอัฟฟาน บุตรข...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 18กอนที่คอลีฟะหอุมัรจะถึงแกกรรม บรรดามุสลิมไดขอใหทานคัดเลือกผูที่จะดํารงตําแหนงคอลี...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 193333.... การพิชิตดินแดนอาณาจักรโรมันตะวันตกการพิชิตดินแดนอาณาจักรโรมันตะวันตกการพิชิตดินแ...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 20เราะห มักกะห และเก็บไวในเมืองมาดีนะห 1 เลม จึงทําใหมุสลิมอานคัมภีรอัลกุรอานในแบบเ...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 21คอลีฟะห อาลีคอลีฟะห อาลีคอลีฟะห อาลีคอลีฟะห อาลีอิบนฺ อับดุลมุฏเฏาะลิบอิบนฺ อับดุลมุฏ...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 22คอลีฟะห อาลีคอลีฟะห อาลีคอลีฟะห อาลีคอลีฟะห อาลีคอลีฟะหอาลี เปนบุตรของทานอบูฏอลิบ ...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 23คอลีฟะหอาลีเริ่มงานของทานดวยการสอบสวนหาผูที่ฆาคอลีฟะหอุสมานแตก็ไมสามารถจับกุมผูท...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 24กองทัพเพื่อทําสงครามกับทานมุอาวียะห ณ สมรภูมิซิฟฟน ทั้งสองฝายไดทําการสูรบกันเปนเวล...
ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 25
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เศาะฮาบะฮฺ(กลาง).Pdf

1,357 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,357
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เศาะฮาบะฮฺ(กลาง).Pdf

 1. 1. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 1คอลีฟะหอบูบักรคอลีฟะหอบูบักรคอลีฟะหอบูบักรคอลีฟะหอบูบักร(((( ฮฮฮฮ....ศศศศ.... 11111111----13131313 ))))
 2. 2. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 2คอลีฟะหอบูบักรคอลีฟะหอบูบักรคอลีฟะหอบูบักรคอลีฟะหอบูบักร(((( ฮฮฮฮ....ศศศศ.... 11111111----13131313 ))))ทานอบูบักรมีชื่อจริงวา อับดุลลอฮฺ ทานเปนบุตรของ อบูกุฮาฟะฮฺทานไดรับฉายานามวา “อัศศิดดิ๊ก” แปลวา “ผูยืนยันถึงความจริง” สาเหตุที่ทานไดรับฉายานามเชนนี้ เนื่องจากวา ทานนบีมูฮําหมัด ไดเดินทางอิสรออฺจากมัสยิดหะรอมไปยังมัสยิดอักซอ ในยามค่ําคืนแลวกลับมาในตอนใกลรุงเชา แลวทานไดเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นใหพวกกุเรชซึ่งเปนกาฟรฟง พวกเขาไมเชื่อ พวกเขาจึงเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นใหทานอบูบักรฟง แลวถามวาทานเชื่อเหตุการณนี้หรือไม ทานอบูบักรกลาววา “เชื่อ” และเชื่อยิ่งกวาเหตุการณนี้อีก เชื่อขาวที่มูฮําหมัดนํามาจากฟากฟา ” ทานจึงไดรับฉายานามวา“อัศศิดดิ๊ก”ทานอบูบักรสืบเชื้อสายตระกูล ตะมีม เผากุเรช ทานเกิดในเมืองมักกะห หลังจากทานนบีมูฮําหมัด 2 ป ทานเปนเพื่อนรวมอพยพของทานนบีมูฮําหมัด จากเมืองมักกะหไปยังเมืองมะดีนะห และทานเปนที่ปรึกษาของทานนบีในการบริหารกิจการของอาณาจักรอิสลาม ทานไดเขารวมทําสงครามกับทานนบีทุกครั้ง และเปนซอฮาบะหเพียงไมกี่คนที่ยืนหยัดตอสู ในสงครามหุไนนฺ ขณะที่มีขาวลือวา ทานนบีมูฮําหมัดเสียชีวิตแลว ทานไดสละทรัพยสินจํานวนมากเพื่อเปนคาใชจายในหนทางของอัลลอฮฺ และไดซื้อทาสมุสลิม จํานวน 7 คน ปลอยใหเปนอิสระ ขณะที่พวกเขาถูกกุเรชทรมานอยางแสนสาหัส เพื่อใหพวกเขาละทิ้งอิสลาม แลวหันมาบูชารูปเจว็ดเชนเดิม ในบรรดาทาสเหลานี้ไดแก ทานบิลาล อิบนุรอบาหฺ มุอัซซินของทานนบีมูฮําหมัด ทานเปนผูที่มีความรูความเขาใจในบัญญัติศาสนา มีความละเอียดออนในการใชความคิดทานอบูบักรไดรับการแตงตั้งจากทานนบีมูฮําหมัด ใหเปนผูนําบรรดามุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญในป ฮ.ศ.9 และเปนอิมามนําบรรดามุสลิมละหมาดเชื้อสายเชื้อสายเชื้อสายเชื้อสาย
 3. 3. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 3ขณะที่ทานนบีมูฮําหมัดปวยหนักระวางที่บรรดามุสลิมทะสงครามยัรมูก ทานอบูบักรไดถึงแกกรรมลงทานอุมัรอิบนุคอฏฏอบ ไดดํารงตะแหนงคอละฟะหคนที่ 2 ทานไดสงหนังสือไปแจงแกทานคอลิด อิบนุวะลีด ซึ่งเปนแมทัพของบรรดามุสลิม โดยปลดทานออกจากตําแหนง และหทานอบูอุบัยดะห อิบนุ ญิรรอห ดํารงตําแหนงแทน ทานคอลิดไดปกปดขาวนี้ไว โดยเกรงวาจะเกิดความระส่ําระสายขึ้นภายในกองทัพ ทานคอลิดไดนํากําลังทหารมุสลิมทําการสูรบจนกระทั่งประสบชัยชนะ ทานจึงไดประกาศการถึงแกกรรมของทานอบูบักรและการดํารงตะแหนงคอลีฟะหของทานอุมัร และไดมอบตําแหนงแมทัพใหแกทาน อบูอุบัยดะห อิบนุญิรรอหอบูบักรถึงแกกรรมเดือนญามาดิ้ลอาคิร ฮ.ศ.13 ในเมืองมะดีนะห และถูกฝงอยูเคียงขางทานนบีมูฮําหมัด โดยอายุได 63 ป ดํารงตําแหนงคอลีฟะห 2 ป 3 เดือนหลังจากทานนบีมูฮําหมัด ถึงแกกรรม ชาวมุฮาญีรีน (ผูอพยพ) และชาวอันซอร (ผูชวยเหลือ) มีความเห็นไมตรงกันเกี่ยวกับผูที่จะดํารงตําแหนงผูปกครองรัฐอิสลามและชาวมุสลิมตอจากทานนบีมูฮําหมัด หลักการขั้นพื้นฐานของอิสลามนั้น จําเปนที่บรรดามุสลิมจะตองปรึกษาหารือกันในการดํารงกิจการของพวกเขา อัลเลาะห ทรงตรัสในซูเราะหอัชชูรอ อายะหที่ 38 วา :“และกิจการของพวกเขา คือการปรึกษากันระหวางพวกเขา”การดํารงตะแหนงคอลีฟะหการดํารงตะแหนงคอลีฟะหการดํารงตะแหนงคอลีฟะหการดํารงตะแหนงคอลีฟะห
 4. 4. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 4ชาวอันซอรจึงจัดการประชุมกัน ณ เพิงพักของตระกูลซาอิดะห โดยมีความประสงคใหคนหนึ่งในพวกเขาดํารงตําแหนงคอลีฟะห ทานอบูบักรจึงไดพูดแสดงเหตุผลแกชาวอันซอรพรอมทั้งมีทานอุมัร อิบนุคอฏอบ และทานอบู อุบัยดะห รวมอยูดวย ทานไดกลาวในตอนสุดทายวา ทานยินดีใหคนหนึ่งใน 1 คนนี้เปนคอลีฟะห คือ ทานอุมัร อิบนุคอฏฏอบ หรือ ทานอบูอุบัยดะห ทานอุมัรจึงกลาวขึ้นวา“หามิได ทานคือผูเพื่อนรวมอพยพของทานนบี ทานนบีไดใชใหทานเปนผูนําละหมาด ขณะที่ทานนบีปวย ทานจึงสมควรดํารงตําแหนงคอลีฟะห ”แลวทานอุมัร อิบนุคอฏฏอบ จึงไดใหสัตยาบันแกทานบูบักร แลวทานอบูอุบัยดะห และชาวอันซอรพรอมกับชาวมุฮาญีรีนอื่นๆ ก็ไดใหสัตยาบันกับทานอบูบักร การใหสัตยาบันครั้งนี้เรียกวา “การใหสัตยาบันเฉพาะ” แลวทานอบูบักรก็รับการใหสัตยาบันทั่วไป ณ มัสยิดของทานนบี หลังจากนั้นทานก็กลาวคําปราศรัยกับประชาชนวา“ประชาชนทั้งหลาย ฉันไดรับแตงตั้งใหเปนผูปกครองของพวกทาน ฉันก็มิไดดีไปกวาพวกทาน ถาหากวาฉันทําดี ทานทั้งหลายจงใหการชวยเหลือฉันเถิด ถาหากวาฉันทําผิดพลาด ทานทั้งหลายก็จงนําฉันสูทางที่เที่ยงตรงเถิด การพูดจริงเปนความรับผิดชอบการพูดเท็จเปนการบิดพลิ้ว ผูที่ออนแอในพวกทานคือผูที่แข็งแรงในสายตาฉัน จนกวาฉันจะเอาสิทธิของเขากลับมาใหแกเขา และผูที่แข็งแรง (ในพวกทาน) คือผูที่ออนแอในสายตาของฉันจนกวาจะเอาสิทธิ (ที่ถูกอธรรม) มาจากเขา –อินชาอัลเลาะห คนหนึ่งในพวกทานอยาทิ้งการญิฮาด เพราะวาไมมีกลุมชนใดละทิ้งการญิฮาด นอกจากอัลเลาะหจะทรงทําใหเขาตกต่ํา ทานทั้งหลายจงเชื่อฟงฉัน ในเมื่อฉันเชื่อฟงอัลเละหและรอซูลของพระองค และถาหากฉันฝาฝนอัลเลาะห ทานทั้งหลายก็ไมตองเชื่อฟงฉัน”
 5. 5. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 5ทานอบูบักรเปนคนแรกที่เขานับถืออิสลาม และทานไดเชิญชวนซอฮาบะหอีกจํานวนมากใหเขานับถือศาสนาอิสลาม เชน ทานอุสมาน อิบนุอัฟฟาน ทานซุเบร อิบนุเอาวาม ทานฎอลฮะห อิบนุอุบัยดิลลาห และไดซื้อทาส 7 คน ที่เขานับถือศาสนาอิสลามแลวปลอยใหเปนอิสระ ทานอบูบักรมีรูปรางผอมบาง ผิวขาว พูดจาฉะฉาน มีความสุภาพออนโยน นอบนอมถอมตน มีความเด็ดขาด หวงแหนในศาสนา ทานยืนหยัดในความจริงโดยไมหวาดกลัวสิ่งใด1111.... เคลื่อนทัพอุซามะหเคลื่อนทัพอุซามะหเคลื่อนทัพอุซามะหเคลื่อนทัพอุซามะหกอนที่ทานนบีมูฮําหมัด จะถึงแกกรรม ทานไดจัดกองทําเพื่อสงไปทําสงครามกับพวกโรมันในดินแดนชาม โดยมีอุซามะห อิบนุเซด เปนแมทัพ แตยังไมทันที่กองทัพออกเดินทาง ทานนบีมูฮําหมัด ก็ถึงแกกรรมลง ทานอบูบักรจึงปฏิบัติตามคําสั่งของทานนบี ถึงแมวา ซอฮาบะห บางคนจะเสนอใหเปลี่ยนแปลงคําสั่งของทานนบีก็ตามทานกลาววา“ขอสาบานดวยอัลเลาะห ฉันจะไมเปลี่ยนแปลงกองทัพที่ทานนบี ไดตั้งขึ้นแตอยางใด”กองทัพมุสลิมซึ่งมีอุซามะห อิบนุเซด เปนแมทัพ ไดรับชัยชนะอยางงดงาม2222.... ทําสงครามกับผูละเมิดบัญญัติอิสลามทําสงครามกับผูละเมิดบัญญัติอิสลามทําสงครามกับผูละเมิดบัญญัติอิสลามทําสงครามกับผูละเมิดบัญญัติอิสลามหลังจากที่ทานนบีมูฮําหมัด ถึงแกกรรม ผูที่มีความศรัทธายังไมมั่นคง ตางเลิกนับถือศาสนาอิสลาม บางคนก็ไมยอมจายซะกาตใหแกทางการ และบางคนก็อางตัวบุคลิกของคอลีฟะหอบูบักรบุคลิกของคอลีฟะหอบูบักรบุคลิกของคอลีฟะหอบูบักรบุคลิกของคอลีฟะหอบูบักรผลงานของคอลีฟะหอบูผลงานของคอลีฟะหอบูผลงานของคอลีฟะหอบูผลงานของคอลีฟะหอบูบักรบักรบักรบักร
 6. 6. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 6เปนนบี เชน มุซัลละห อัลอันซีย ทานอบูบักรไดกลาวดวยคําพูดที่เด็ดขาดตอผูที่ไมจายซะกาตวา“ขอสาบานดวยอัลเลาะห ถาหากวาพวกเขาไมใหฉัน แมเทากับบังเหียนอูฐ ฉันก็จะทําสงครามกับพวกเขา”ทานอบูบักรไดสงกองทัพเพื่อปราบปรามบรรดาผูละเมิดบัญญัติอิสลาม โดยมีนักรบคนสําคัญเปนแมทัพ เชน ทานคอลิด อิบนุวะลีด ทานอัมรฺ อิบนุอาศ ซึ่งสามารถปราบปรามผูละเมิดบัญญัติอิสลามอยางราบคาบ3333.... การรวมอัลกุรอานเปนเลมการรวมอัลกุรอานเปนเลมการรวมอัลกุรอานเปนเลมการรวมอัลกุรอานเปนเลมในการทําสงครามกับผูละเมิดอิสลาม บรราดาผูทองจําอัลกุรอานเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ทานอุมัร อิบนุคอฏฏอบ จึงเสนอใหคอลีฟะหอบูบักร รวมอัลกุรอานเปนเลม เพรากลัวคัมภีรอัลกุรอานจะสูญหายไปดังเชนคัมภีรกอนๆ ในตอนแรกคอลีฟะหอบูบักรไมเห็นดวย เพราะเปนการกระทําที่เกินกวาการกระทะของทานรอซูล ทานอุมัรจึงชี้แจงเหตุผล จนในที่สุด ทานอบูบักรก็เห็นชอบดวย โดยแตงตั้งใหทานเซด อิบนุซะบัตเปนหัวหนาในการรวบรวมอัลกุรอานแปนเลม ทั้งนี้โดยนําเอาบันทึกในสมัยทานนบีมูฮําหมัด คัดมาเรียงลําดับ เมื่อเสร็จเรียบรอย จึงมอบไวกับทานคอลีฟะหอบูบักร4444.... การพิชิตดินแดนตางๆการพิชิตดินแดนตางๆการพิชิตดินแดนตางๆการพิชิตดินแดนตางๆในสมัยคอลีฟะหอบูบักร มีการพิชิตดินแดนตางๆมากมาย กลาวคือการพิชิตอิรัก ฮ.ศ. 12มีอาณาเขตติดตอกับอาวอาหรับ และมีแมน้ําที่สําคัญ 2 สายไหลผาน คือแมน้ํายุเฟรติส และแมน้ําไพคิส ขณะนั้นตกอยูถายใตการปกครองของเปอรเซีย ชาวเมือง
 7. 7. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 7ไดรับการกดขี่ขมเหง คอลีฟะหอบูบักรจึงสงกองทัพมุสลิมโดยมีคอลิด อิบนุวะลีด เปนแมทัพ เดินทางไปพิชิตดินแดนแหงนี้ และปลดปลอยประชาชนใหเปนอิสระ จากการตกอยูภายใตการกดขี่ของเปอรเซีย โดยเอาชนะตอฮุรมุซ แมทัพของเปอรเซียในอิรักการพิชิตดินแดนชาม ฮ.ศ. 13ดินแดนชามนั้นเปนเมืองขึ้นของโรมัน ซึ่งอยูทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับ ขณะนี้ไดแยกออกเปนประเทศตางๆคือ ปาเลสไตน จอรแดน เลบานอน ซีเรีย คอลีฟะหอบูบักร ไดจัดสงกําลังทหารมุสลิมโดยแบงออกเปน 4 กองทัพ โดยมีอบู อุบัยดะหอามิร อิบนุญิรเราะห ยะซีด อิบนุอบีซุฟยาน ชุเราะหบีล อิบนุ หะสะนะห และ อัมร อิบนุอาศ เมื่อพวกโรมันทราบขาววาพวกมุสลิม ไดตระเตรียมกําลังทหารจํานวนมาก เพื่อทําสงครามกับพวกเขา โดยยกกองทัพไปยังแมน้ํายัสมูก ซึ่งเปนที่ตั้งของกองทัพมุสลิมขณะเดียวกันทานอบูบักรก็มีคําสั่งใหทานคอลิด อิบนุวะลีด เดินทางมาจากอิรัก เพื่อชวยกําลังทหารมุสลิมทําสงคราม ทานคอลิด จึงจัดขบวนทัพ โดยใหทหารมุสลิมทั้งหมด ขึ้นตรงตอแมทัพคนเดียว สวนทหารโรมันก็ถูกผูกดวยโซตรวนเพื่อปองกันการหลบหนีการตอสูระหวาง 2 ฝาย ไดเริ่มขึ้นหลังจากที่ไดตอสูกันประปรายเปนเวลา 3เดือน กองทัพมุสลิมมีคอลิด อิบนุวะลีด เปนแมทัพ และกองทัพโรมันมี เฮราคลียุส เปนแมทัพ โดยดําเนินไปอยางดุเดือด มีการตะลุมบอนอยางรุงแรง ในที่สุด บรรดามุสลิมก็ไดรับชัยชนะ สงครามครั้งนี้มีชื่อวา “สงครามยัรมูก” เพราะการสูรบเกิดขึ้นใกลกับแมน้ํายัรมูกกําลังทหารมุสลิมมีทั้งหมด 30,000คน เสียชีวิตประมาณ 3,000คน ในจํานวนนี้มี อิกรีมะหอิบนุ อบีญะห รวมอยูดวย โดยที่มีบาดแผล 70 แหงทั่วรางกายของเขา สวนทหารโรมันมีกวา 200,000คน และเสียชีวิตเปนจํานวนหลายพันคนเฮราคลียุส ไดกลาวกอนที่จะคอนกองทัพออกจากดินแดนชามกลับไปยังอาณาจักรโรมัน ไบเซ็นตีน วา
 8. 8. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 8“โอ ซีเรีย ฉันขอลาเจาเปนครั้งสุดทาย เพราะฉันคงจะไมไดพบเจาอีกแลว หลังจากวันนี้”ระหวางสงครามมีผูนําสารของคอลีฟะห อิบนุคอฏฏอบ ไปมอบใหแกคอลิดโดบบอกถึงการถึงแกกรรมของทานอบูบักร และการดํารงตําแหนงของคอลีฟะหอุมัรพรอมกับใหแตงตั้งใหทานอบู อุบัยดะห อิบนุญิรเราะห เปนแมทัพแทนทานคอลิด ทานคอลิดไดปดบังขาวไวจนเสร็จสงคราม ทานจึงมอบตําแหนงทัพใหแกทานอบู อุบัยดะหและประกาศขาวการถึงแกกรรมของทานอบูบักร และการดํารงตําแหนงคอลีฟะหของทานอุมัร สาเหตุของการปดบังก็เพื่อ มิใหเกิดความระส่ําระสายขึ้นภายในกองทัพมุสลิมคอลีฟะหอบูบักรไดสั่งเสียแกเหลาทหาร มีใจความวา :“ทานทั้งหลายจงปฏิบัติดีตอกัน อยาแสดงการบิดพลิ้ว อยาแสดงการอวดดีอยาทําการเกินขอบเขต อยาไดประจานผูตาย อยาฆาเด็ก คนชรา และสตรี เมื่อศัตรรูยอมจํานน ทานทั้งหลายก็จงรับในขอเสนอของพวกเขา ทานทั้งหลายจงตัดตนไมผล อยาฆาแพะ แกะ หรือ วัว หรือ อูฐ นอกจากเทาที่จะเปนอาหาร ทานจะพบกับผูที่บําเพ็ญเพียรอยูในโบสถ วิหาร ทานทั้งหลายจงอยารบกวนพวกเขา”วัสสลามคําสั่งเสียของทานอบูบักรแกเหลาคําสั่งเสียของทานอบูบักรแกเหลาคําสั่งเสียของทานอบูบักรแกเหลาคําสั่งเสียของทานอบูบักรแกเหลาทหารทหารทหารทหาร
 9. 9. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 9คอลีฟะหอุมัร อิบนุคอลีฟะหอุมัร อิบนุคอลีฟะหอุมัร อิบนุคอลีฟะหอุมัร อิบนุ คอฏฏอบคอฏฏอบคอฏฏอบคอฏฏอบ((((ฮฮฮฮ....ศศศศ....13131313----23232323))))
 10. 10. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 10คอลีฟะหอุมัร อิบนุคอลีฟะหอุมัร อิบนุคอลีฟะหอุมัร อิบนุคอลีฟะหอุมัร อิบนุ คอฏฏอบคอฏฏอบคอฏฏอบคอฏฏอบ((((ฮฮฮฮ....ศศศศ....13131313----23232323))))คอลีฟะหอุมัร เปนบุตรของอัลคอฏฏอบ บุตรของนุไฟอฺ มีฉายานามวาอัลฟารุก ( ผูจําแนกระหวางความจริงกับความเท็จ ) มีชื่อเลนวา อบูฮัฟสฺ ทานสืบเชื้อสายมาจาก ตระกูลตะดียฺ จากเผากุเรช ทานเกิดหลังจากทานนบีมูฮําหมัด 13 ป ทานไดรับการเลี้ยงดูใหมีความกลาหาญ ชอบชวยเหลือผูอื่น และพูดจริงทานนบีมูฮําหมัด ประกาศศาสนาอิสลาม ทานอุมัรเปนผูหนึ่งที่ตอตานอยางรุนแรง และไดทํารายตอบรรดามุสลิม จนกระทั่งอัลเลาะหทรงเปดหัวใจของทานใหนับถือศาสนาอิสลาม ทานจึงกลายเปนกําลังสําคัญ ในการปกปองศาสนาอิสลาม และมุสลิมจากการทํารายของกาฟร ลักษณะและอุปนิสัยของคอลีฟะหอุมัร คอลีฟะหอุมัรเปนผูที่มีรางกายสูงใหญ แข็งแรง มีผิวขาวปนแดง เสียงดังไมคอยหัวเราะ อวนทวม มีความเด็ดขาดและยุติธรรม มีสติปญญาเฉียบแหลม รังเกียจความอธรรม ยืนหยัดในความจริง มีความบริสุทธิ์ในศาสนา การดํารงตําแหนงคอลีฟะห เมื่อคอลีฟะหอบูบักรปวยลง ทานไดเรียกบรรดาซอฮาบะหของทานรอซูล มาเพื่อปรึกษาหารือ ถึงผูที่จะดํารงตําแหนงคอลีฟะหคนตอไป ทานไดเสนอใหทานอุมัรเปนคอลีฟะหเนื่องจากวาทานอุมัร เปนผูที่มีความเด็ดขาด มีความยุติธรรม ยืนหยัดอยูกับความจริง และกลัววาจะเกิดความแตกแยกระหวางมุสลิม บรรดาซอฮาบะหของทานนบีมูฮําหมัด เห็นชอบดวยที่จะใหทานอุมัรเปนคอลีฟะหสืบตอจากทานอบูบักรประวัติประวัติประวัติประวัติ
 11. 11. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 11ขยายการพิชิตอิรักและเปอรเซียขยายการพิชิตอิรักและเปอรเซียขยายการพิชิตอิรักและเปอรเซียขยายการพิชิตอิรักและเปอรเซียเมื่อพวกเปอรเซียทราบวาคอลีฟะหอบูบักร ไดมีคําสั่งใหทานคอลิด อิบนุลวะลีด เดินทางไปยังกองทัพมุสลิมในประเทศชาม กิสรอ จักรพรรดิแหงเปอรเซียจึงระดมพลอยางมากมาย เมื่อคอลีฟะหอุมัรทราบขาวเชนนั้น ทานจึงไดจัดกําลังทหารมุสลิมจํานวน 20,000 คน โดยแตงตั้งใหทานซะอัด อิบนุอบีวักกอซ เปนแมทัพเพื่อทําสงครามกับทหารเปอรเซียเมื่อกองทัพมุสลิมเดินทางปถึงปอมอัลกอดิซียะห อยูใกลกับเมืองกูฟะห ในประเทศอิรัก ก็พบกับกองกําลังทหารเปอรเซีย ซึ่งมีผูบัญชาการทัพชื่อ รุสตุม สนับสนุนดวยชางจํานวนมาก ทานซะอัดจึงรองตะโกนขึ้นวา“ อัลลอฮุอักบัร อัลเลาะหทรงยิ่งใหญ ”แลวกําลังทหารมุสลิมก็บุกเขาโจมตีกําลังทหารเปอรเซีย ในตอนแรกกําลังทหารมุสลิม ซึ่งมีจํานวนนอยกวา ประสบความเพลี่ยงพล้ํา แตพวกเขาก็ยืนหยัดตอสูขณะนั้น กําลังสมทบทหารมุสลิมจากประเทศชามภายใตการบัญชาการของเกาะอฺกออฺ อิบนุอัมรฺ และอาซิมก็เดินทางมาถึง ในที่สุดฝายมุสลิมก็ประสบกับชัยชนะ โดยสามารถสังหารรุสตุม ผูบัญชาการกองทัพเปอรเซีย และเหลาทหารจํานวนมาก สวนที่เหลือก็หลบหนีไป สําหรับฝายมุสลิมก็ไดสูญเสียทหารจํานวนหนึ่ง ในจํานวนนี้ก็มีบุตรของนางคอนซาอฺ นักกวีมุสลีมะหรวมอยูดวย 4 คน เมื่อนางไดทราบขาว นางกลาววา“มวลการสรรเสริญเปนของอัลเลาะห ผูทรงใหเกียรติแกฉัน โดยใหพวกเขาไดตายชะฮีด ”ผลงานของคอลีฟะหอุมัรผลงานของคอลีฟะหอุมัรผลงานของคอลีฟะหอุมัรผลงานของคอลีฟะหอุมัร
 12. 12. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 12แลวทานซะอัด อิบนุอบีวักกอซ ก็นํากองทัพมุสลิมรุกคืบหนาไป จนสามารถยึดครองอิรักทั้งหมด พรอมทั้งยึดครองเมืองมะดาอิน และพิชิตกรุงเยรูซาเล็ม กองทัพมุสลิมไดทําการปดลอมเมืองนี้เปนเวลา 4 เดือน จนกระทั่งชาวเมืองรูสึกเบื่อหนายที่เฮราคลีอุส จักรพรรดิโรมันไมยอมสงเสบียงมาให พวกเขาจึงยอมจํานนโดยมีเงื่อนไขวา คอลีฟะหอุมัร จะตองเดินทางมารับกุญแจเมืองดวยตนเอง ทานอัมรฺ อิบนุอาศ จึงไดมีหนังสือไปแจงใหคอลีฟะหอุมัรไดทราบ คอลีฟะหอุมัรจึงเดินทางไปยังเมืองเยรูซาเล็ม ในตนป ฮ.ศ.15- ค.ศ.635 โดยรับกุญแจเมือง แลวเดินทางเขาไปในเมือง พรอมกับใหสัญญาวา จะปฏิบัติกับชาวเมืองโดยดีการพิชิตอียิปตการพิชิตอียิปตการพิชิตอียิปตการพิชิตอียิปตตอจากนั้นอัมรฺ อิบนุอาศ ไดขออนุญาตคอลีฟะหอุมัร ในการพิชิตอียิปต ซึ่งขณะนั้นอยูภายใตการปกครองของโรมัน ผูปกครองมีชื่อวา มุเกากอส คอลีฟะหอุมัร ก็อนุญาต อัมรฺ อิบนุอาศจึงไดพากองทัพมุสลิมเดินทางจากปาเลสไตน เขาไปยังดินแดนอียิปต โดยพิชิตหัวเมืองตางๆที่อยูรายทาง อัมรฺ อิบนุอาศไดรับการตอนรับอยางดีจากชาวอียิปต ทั้งนี้เนื่องจากพวกเขามีความเกลียดชังตอการปกครองของโรมันที่เต็มไปดวยการกดขี่ขมเหงและการขูดรีดภาษีอัมรฺ อิบนุอาศ ไดนํากองทัพมุสลิมบุกไปในอียิปตจนถึงปอมบาบิลีโยน และไดปดลอมอยู 2 เดือน จึงสามารถยึดครองได ตอจากนั้นก็ไดเดินทางตอไปยังเมืองอเล็กซานเดรีย และพิชิตเมืองนี้ พรอมกับบังคับใหมุเกากอส ผูปกครองอียิปต ทําสัญญาสงบศึกกับมุสลิม โดยใหเสรีภาพในการนับถือศาสนากับพวกเขา แตก็มีชาวอียิปตจํานวนไมนอยที่เขานับถือศาสนาอิสลาม และอีกบางสวนก็ยังคงนับถือศาสนาคริสตตามเดิม โดยที่พวกเขาตองจายภาษีสวนบุคคลใหแกผูปกครองมุสลิม เพื่อตอบแทนที่ปกปองพวกเขาจากการทํารายของผูอื่น จึงทําใหชาวอียิปตใชชีวิตอยูดวยความผาสุก ภายใตการปกครองของมุสลิม
 13. 13. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 13การจัดตั้งหนวยบริหารกิจการของรัฐ ทานอุมัร อิบนุลคอฏฏอบ เปนผูที่มีความพิถีพิถันในการคัดเลือกผูปกครองและขาหลวงประจําเมืองตางๆ ทานกลาววา :“ผูใดที่แตงตั้งใหผูหนึ่งเปนเจาหนาที่ เนื่องจากการเปนญาติมิตร แทจริงเขาไดบิดพลิ้วอัลเลาะห รอซูลของพระองค และบรรดามุมิน และผูใดที่แตงตั้งคนชั่วเปนเจาหนาที่ เขาก็เทากับวาเปนคนชั่วเชนเดียวกัน”คอลีฟะหอุมัรวางระเบียบการบริหารรัฐ แตงตั้งตุลาการ ไดทําหนาที่ตรวจตราความสงบเรียบรอย และประชาราษฎในยามค่ําคืน และมีการสรางเมืองฟุสฏอฏ ในอียิปต เมืองกูฟะห และบัศร ในยุคของทานคอลีฟะหอุมัรไดแบงการบริหารอาณาจักรอิสลามที่กวางขวาง ออกเปนมณฑล และแตงตั้งขาหลวงประจํามณฑลทําหนาที่บริหารงานแทนคอลีฟะหนอกจากนั้น คอลีฟะหอุมัร ยังไดจัดตั้งสํานักงานบัญชีกลาง เพื่อทําการบันทึกรายได รายจายของรัฐ สํานักงานทะเบียนขาราชการทหาร สํานักงานทะเบียนรายไดทางดานภาษีที่ดิน จัดวางระบบอัตราภาษี การลดหนวยภาษี พรอมยังไดออกประกาศ โดยใหความเสมอภาคแกบุคคลทุกคนทั้งทางดานสิทธิและหนาที่ โดยยกเลิกสิทธิพิเศษ ซึ่งโรมันเคยใหแกบุคคลบางคน สิ่งที่บงบอกถึงความยุติธรรมของทาน คือคําพูดของทานแกคณะผูแทน ที่เดินทางไปพบทานที่เมืองมะดีนะหวา :“ฉันมิไดแตงตั้งเจาหนาที่ของฉัน เพื่อเฆี่ยนตีพวกทาน และยึดเอาทรัพยสินของพวกทานโดยมิชอบ แตวาฉันไดแตงตั้งพวกเขา เปนผูสั่งสอนคัมภีรของพระเจาของพวกทาน และซุนนะหของนบีของพวกทาน ดังนั้น ผูใดที่เจาหนาที่ของเขาประพฤติมิชอบกับเขา เขาตองฟองรองมายังฉัน”ผลงานทางดานการพัฒนาของคอลีฟะหอุมัรผลงานทางดานการพัฒนาของคอลีฟะหอุมัรผลงานทางดานการพัฒนาของคอลีฟะหอุมัรผลงานทางดานการพัฒนาของคอลีฟะหอุมัร
 14. 14. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 14คอลีฟะหอุมัร เปนผูกําหนดฮิจเราะหศักราช โดยบรรดามุสลิมนับถือศักราชอิสลาม ตั้งแตวันที่ทานนบีมูฮําหมัด ไดอพยพจากเมืองมักกะหไปยังเมืองมะดีนะห ทานไดใหกําเนิดระบบไปรษณีย โดยใหเจาหนาที่ไปรษณีย นําหนังสือของคอลีฟะหไปมอบใหแกขาหลวงประจํามณฑลตางๆ และนําหนังสือของขาหลวงประจํามณฑลมามอบใหแกคอลีฟะหคอลีฟะหอุมัร ไดรับฉายานามวา “อัลฟารุก” หมายถึง ผูจําแนกระหวางความจริงกับความเท็จ ทั้งนี้เนื่องจากการนับถือศาสนาอิสลามของทาน ไดทําใหศาสนาอิสลามและบรรดามุสลิมมีความเขมแข็ง มีเกียรติภูมิ ทานเปนผูที่มีความยุติธรรม มีความกลาหาญ ไมมีความกลัวในการพูดความจริง ทานเปนผูที่เอาใจใสในสภาพความเปนอยูของบรรดามุสลิม โดยตรวจตราดูทุกขสุข ของพวกเขาทั้งกลางวัน และกลางคืนประวัติศาสตรไดบันทึกความยุติธรรมของคอลีฟะหอุมัรไว ซึ่งเปนบทเรียนแกผูปกครองรุนหลัง กลาวคือคนผูแทนของกิสรอ ผูปกครองเปอรเซีย ไดเดินทางมายังเมืองมะดีนะห เพื่อจะไดทราบถึงชีวิตความเปนอยูของคอลีฟะหอุมัร และบรรดามุสลิม เมื่อเดินทางมาถึงเมืองมะดีนะห ก็ถามหาคอลีฟะหอุมัร ประชาชนทั้งหลายบอกวา ทานอยูนอกเมือง คณะผูแทนของกิสรอจึงออกไปคนหาคอลีฟะหอุมัร ก็เห็นวาทานนอนอยูบนพื้นใตตนไม เมื่อพวกคณะผูแทนเปอรเซีย เห็นสภาพความเปนอยูแบบสมถะ ของทานอุมัร พวกเขากลาววา :“ นี่คือ สภาพของผูชายที่บรรดากษัตริยทั้งหลายตางเกรงขาม ทานเปนผูยุติธรรม ดังนั้นทานจึงปลอดภัย ดังนั้น ทานจงนอนหลับใหสบายเถิด”อุปนิสัยของคอลีฟะหอุมัรอุปนิสัยของคอลีฟะหอุมัรอุปนิสัยของคอลีฟะหอุมัรอุปนิสัยของคอลีฟะหอุมัร
 15. 15. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 15คอลีฟะหอุมัรมีรูปรางสูงใหญ อวนทวม ผิวขาว มีเสียงดัง ไมคอยหัวเราะ มีความคิดสรางสรรค มีความเขมงวดในเรื่องการอธรรม มีความเด็ดขาดเกี่ยวกับความจริงมีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาขณะที่คอลีฟะหอุมัรเปนอิมามนะละหมาดซุบฮิ ในตอนเชาของวันหนึ่ง อบูลุลุอะห ซึ่งเปนผูบูชาไฟ และเปนคนใชของมุฆีเราะห อิบนุชวะยะห ไดเขามาแทงทาน ทําใหทานลมลง ทานจึงไดใชใหทานอับดุลเราะหมาน อิบนุอาฟ นําละหมาดตอไปจนเสร็จแลวทานกลาววา :“ไมมีตําแหนงใดในอิสลาม สําหรับผูที่ละทิ้งละหมาด”บรรดามุสลิมไดหามทานอุมัร ซึ่งมีเลือดไหลนอง เขาไปในบานของทานเพื่อทําการทําแผล เนื่องจากอาการของทานสาหัสมาก จึงถึงแกกรรมในเวลาตอมา กอนที่ทานจะถึงแกกรรม ทานรูวาผูที่ฆาทานไมใชมุสลิม ทานจึงกลาววา :“มวลการสรรเสริญเปนของอัลเลาะห โดยที่ผูที่ฆาฉัน ไมใชผูที่สููดตออัลเลาะห”ทานถึงแกกรรมโดยมีอายุได 63 ป ดํารงตําแหนงคอลีฟะหเปนเวลา 10 ป 6เดือน และทานถูกฝงเคียงขางคอลีฟะหอบูบักร อัซซิดดิ๊กการถึงแกกรรมของคอลีฟะหอุมัรการถึงแกกรรมของคอลีฟะหอุมัรการถึงแกกรรมของคอลีฟะหอุมัรการถึงแกกรรมของคอลีฟะหอุมัร
 16. 16. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 16คอลีฟะหอุสมานคอลีฟะหอุสมานคอลีฟะหอุสมานคอลีฟะหอุสมาน อิบนฺ อัฟฟานอิบนฺ อัฟฟานอิบนฺ อัฟฟานอิบนฺ อัฟฟาน
 17. 17. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 17คอลีฟะหอุสมานคอลีฟะหอุสมานคอลีฟะหอุสมานคอลีฟะหอุสมานทานอุสมานเปนบุตรของอัฟฟาน บุตรของอัลอาศ ทานมีชื่อเลนวา อบูอัมรฺและมีฉายานามวา ซุนนูรอยนฺ เนื่องจากวาทานไดแตงงานกับลูกสาวของทานนบีมูฮําหมัด2 คน คนแรกคือ นางรุกอยยะห เมื่อนางรุกอยยะหถึงแกกรรม ทานไดแตงงานกับอุมมุกัลโซม ทานสืบเชื้อสายมาจากตระกูลอุมัยยะห จากเผากุเรช ทานเกิดหลังจากทานรอซูล5 หรือ 6 ปทานอุสมานเปนบุคคลแรกๆที่เขานับถือศาสนาอิสลาม ทานเปนอาลักษณคนหนึ่งของทานนบีมูฮําหมัด และไดรวมทําสงครามกับทานรอซูล ทุกครั้ง นอกจากสงครามบัดรฺ เนื่องจากทานตองดูแลภรรยาทานที่เจ็บปวยคอลีฟะหอุสมานมีความออนโยน เปนที่รักใครในหมูชาวกุเรช โดยเหตุนี้ทานรอซูล จึงสงใหทานเปนทูตเพื่อเจรจากับพวกชาวกุเรช และมีการทําสัญญาซึ่งเรียกวา “สัญญาฮุดัยบียะห” ทานเปนผูที่ใจบุญ โดยบริจาคทรัพยสินจํานวนมากในหนทางของอัลเลาะห เกี่ยวกับความใจบุญของทานนั้น ทานไดบริจาคทรัพยสินของทานทั้งหมด ในการเตรียมกองทัพ เพื่อรบกับพวกฆอซาซีนะห ซึ่งกองทัพนี้มีชื่อวา “กองทัพขาดแคลน” ในสมัยคอลีฟะหอุมัร ไดเกิดความแหงแลงและขาดแคลนอาหาร ทานไดบริจาคสินคาและอาหารในกองคาราวานของทานทั้งหมด ใหแกผูยากจนในเมืองมะดีนะหประวัติประวัติประวัติประวัติ
 18. 18. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 18กอนที่คอลีฟะหอุมัรจะถึงแกกรรม บรรดามุสลิมไดขอใหทานคัดเลือกผูที่จะดํารงตําแหนงคอลีฟะหสืบตอจากทาน คอลีฟะหอุมัรจึงไดเสนอชื่อซอฮาบะหอาวุโสของทานนบีมูฮําหมัด 6 คน ใหพวกเขาปรึกษาหารือกัน เพื่อคัดเลือกคนหนึ่งใหดํารงตําแหนงคอลีฟะห บุคคลทั้งหกไดแก ทานอาลี อิบนุอบีฏอลิบ ทานอุสมาน อิบนุอัฟฟาน ทานซะอัดอิบนุอบีวักกอส ทานอัลดุลเราะหมาน อิบนุอุบัยดิลลาห ในที่สุดก็ไดมีการคัดเลือกใหทานอุสมานดํารงตําแหนองคอลีฟะหการพิชิตดินแดนในสมัยคอลีฟะหอุสมาน เปนการสานตอการพิชิตในสมัยทานอุมัร ซึ่งมีดังนี้1111.... การพิชิตเปอรเซียการพิชิตเปอรเซียการพิชิตเปอรเซียการพิชิตเปอรเซียหลังจากที่คอลีฟะหอุมัรถึงแกกรรม ชาวเปอรเซียบางสวนไดกอความไมสงบ คอลีฟะหอุสมานจึงแตงตั้ง อับดุลเลาะห อิบนุ อามิร เปนผูครองเมืองบัศเราะห และดินแดนเปอรเซีย จึงสามารถรักษาความสงบไวได พรอมกับไดพิชิต อัฟกานิสถาน คุรอซาน และสิญิสตาน จึงทําใหอาณาจักรเปอรเซีย กลายเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรอิสลาม2222.... การพิชิตดินแดนทางตอนเหนือของอาฟริกาการพิชิตดินแดนทางตอนเหนือของอาฟริกาการพิชิตดินแดนทางตอนเหนือของอาฟริกาการพิชิตดินแดนทางตอนเหนือของอาฟริกาคอลีฟะหอุสมาน ไดแตงตั้งอับดุลเลาะห อิบนุซะอฺด อิบนิอบีสะเราะห ใหเปนผูปกครองทางตอนเหนือของทวีปอัฟริกา เขาไดขออนุญาตในการพิชิตดินแดนทางภาคตะวันตก โดยเดินทางเลียบชายทะเลเมดิเตอรเรเนียน จนถึงชายทะเลประเทศตูนีเซีย จึงทําใหดินแดนแถบนี้ เปนสวนหนึ่งของอาณาจักรอิสลามการแตงตั้งเปนคอลีฟะหการแตงตั้งเปนคอลีฟะหการแตงตั้งเปนคอลีฟะหการแตงตั้งเปนคอลีฟะหการพิชิตดินแดนการพิชิตดินแดนการพิชิตดินแดนการพิชิตดินแดน
 19. 19. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 193333.... การพิชิตดินแดนอาณาจักรโรมันตะวันตกการพิชิตดินแดนอาณาจักรโรมันตะวันตกการพิชิตดินแดนอาณาจักรโรมันตะวันตกการพิชิตดินแดนอาณาจักรโรมันตะวันตกอาณาจักรโรมันตะวันตกคือ ดินแดนซึ่งเปนที่ตั้งของตุรกีปจจุบัน ซึ่งทานมุอาวียะห อิบนิอบีซุฟยาน ผูครองแควนชามไดบุกขึ้น ทางตอนเหนือ โดยพิชิตดินแดนสวนหนึ่งของอาณาจักรโรมันในสมัยคอลีฟะหอุสมาน ไดมีการจัดตั้งกองทัพเรือขึ้น โดยที่มุอาวียะห อิบนิอบีซุฟยาน ไดจัดตั้งกองทัพเรือขึ้น ณ แควนชาม (ประเทศซีเรียปจจุบัน) พรอมกับไดยกกองทัพเรือ ไปพิชิตเกาะโรดส และเกาะไซปรัส ในทะเลเมดิเตอรเรเนียน พรอมกันนั้น อับดุลเลาะห อิบนิซะอัด อิบนิ อบีสะเราะห ก็ไดจัดตั้งกองทัพเรือขึ้นที่อียิปต สงครามครั้งสําคัญที่เปนผลงานของกองทัพเรือมุสลิมคือ สงครามซาตุซซอวารี เปนการทําสงครามระหวาง กองทัพเรือของมุสลิมซึ่งมีมุอาวียะห อิบนิอบีซุฟยาน และอับดุลเลาะห อิบนุซะอัดกับกองทัพเรือของโรมัน ปรากฏวา กองทัพเรือของมุสลิมไดรับชัยชนะอยางเด็ดขาด จนทําใหนานน้ําของทะเลเมดิเตอรเรเนียน อยูภายใตการปกครองของมุสลิมในสมัยคอลีฟะหอุสมาน อาณาจักรอิสลามไดแผขยายออกไปอยางกวางขวาง ชนชาติตางๆไดเขานับถือศาสนาอิสลาม บรรดาซอฮาบะหของทานนบีมูฮําหมัดไดรับอนุญาตใหออกไปใชชีวิตตามหัวเมืองภายนอก ทําใหชาวเมืองอานอัลกุรอานในสําเนียงที่แตกตางกัน จึงทําใหเกรงวาจะเกิดการแตกแยกกันขึ้นระหวางมุสลิม ทานจึงใชใหทานเซด อิบนุซาบิต จัดการตรวจสอบคัมภีรอัลกุรอาน ที่คอลีฟะหอบูบักร ใชใหรวมเปนเลม แลวนํามาคัดลอกใหม และแจกจายไปยังหัวเมืองตางๆ เชน อียิปต ชาม กูฟะห บัศการจัดตั้งกองทัพเรือการจัดตั้งกองทัพเรือการจัดตั้งกองทัพเรือการจัดตั้งกองทัพเรือการรวบรวมอัลกุรอานการรวบรวมอัลกุรอานการรวบรวมอัลกุรอานการรวบรวมอัลกุรอาน
 20. 20. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 20เราะห มักกะห และเก็บไวในเมืองมาดีนะห 1 เลม จึงทําใหมุสลิมอานคัมภีรอัลกุรอานในแบบเดียวกันจนถึงปจจุบันทานอุสมาน อิบนุอัฟฟาน ดํารงตําแหนงคอลีฟะห เมื่ออายุได 70 ป ทานเปนผูมีความสุภาพออนโยน มีเจตนาดี ในระหวางการเปนคอลีฟะหของทาน ไดมีการถอดผูปกครอง ซึ่งแตงตั้งในสมันคอลีฟะหอุมัร ออกจากตําแหนงจํานวนมาก แตมีการแตงตั้งผูใกลชิดใหดํารงตําแหนง เนื่องจากความไววางใจในพวกเขา เนื่องจากผูปกครองบางคนมีความเขมงวด จึงทําใหชาวเมืองบางคนไมพอใจ ขณะเดียวกัน อับดุลเลาะห อิบนุสะบะหหนึ่งในมุนาฟกีน (ผูกลับกลอก) ซึ่งเปนชาวยิว แลวเขานับถือศาสนาอิสลาม ไดจุดชนวนความระส่ําระสาย และความเขาใจผิดระหวางมุสลิม และมีความรูสึกที่ไมดีตอคอลีฟะหอุสมาน ทําใหมุสลิมกลุมหนึ่งไดมารวมตัวกันที่หนาบานของคอลีฟะหอุสมาน แลวปดลอมทานมิใหออกไปจากบาน พรอมกับบุกเขาไปสังหารทาน ในขณะที่ทานถือศีลอด และทําการอานอัลกุรอานอยู เหตุการณนี้เกิดขึ้นในป ฮ.ศ. 35 ขณะนั้นทานมีอายุได 72 ป และดํารงตําแหนงคอลีฟะหเปนเวลา 12 ปสาเหตุของการสังหารคอลีฟะหอุสมานไดกอใหเกิดความแตกแยกกันระหวางมุสลิม การพิชิตดินแดนตางๆไดหยุดชะงักลง หลังจากอาณาจักรอิสลามไดแผออกไปอยางกวางขวาง ทางภาคตะวันออก เริ่มจากประเทศอินเดียปจจุบัน จนจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทางภาคตะวันตก ทางดานทิศเหนือ เริ่มจากประเทศตุรกีปจจุบันจรดทะเลอาหรับทางทิศใตวัสสลามบั้นปลายชีวิตของคอลีฟะหอุสมานบั้นปลายชีวิตของคอลีฟะหอุสมานบั้นปลายชีวิตของคอลีฟะหอุสมานบั้นปลายชีวิตของคอลีฟะหอุสมาน
 21. 21. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 21คอลีฟะห อาลีคอลีฟะห อาลีคอลีฟะห อาลีคอลีฟะห อาลีอิบนฺ อับดุลมุฏเฏาะลิบอิบนฺ อับดุลมุฏเฏาะลิบอิบนฺ อับดุลมุฏเฏาะลิบอิบนฺ อับดุลมุฏเฏาะลิบ
 22. 22. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 22คอลีฟะห อาลีคอลีฟะห อาลีคอลีฟะห อาลีคอลีฟะห อาลีคอลีฟะหอาลี เปนบุตรของทานอบูฏอลิบ ซึ่งเปนลุงของทานนบีมูฮําหมัดทานมีฉายานามวา อบูตุรอย ทานเกิดภายหลังทานนบีมูฮําหมัด เปนเวลา 32 ป ทานนบีมูฮําหมัด ไดเลี้ยงดูทานอาลีตั้งแตเยาววัยจนกระทั่งทานไดรับแตงตั้งใหเปนนบี ทานอาลีเปนเด็กคนแรกที่นับถือศาสนาอิสลาม ขณะนั้นทานมีอายุไมถึง 13 ป ทานเปนผูที่นอนแทนทานนบีมูฮําหมัด ในค่ําคืนที่ทานนบีอพยพ ทานไดเขารวมทําสงครามกับทานนบีมูฮําหมัดทุกครั้ง นอกจากสงครามตะบูกทานอาลีมีรูปรางคอนขางเตี้ย อวน ผิวดําแดง มีเคราขาว ตาโต มีความกลาหาญ ฉลาดรอบรู พูดจาฉะฉาน ทานแตงงานกับทานหญิงฟาติมะห บุตรสาวของทานนบีมูฮําหมัดเมื่อคอลีฟะหอุสมานถูกสังหาร บรรดามุสลิมตางมีความเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับผูที่จะดํารงตําแหนงคอลีฟะหหลังจากนี้ แตสวนมากไดใหสัตยาบันแกทานอาลีเปนคอลีฟะห โดยเปนผูอาศัยอยูในแควนหิญาซ ประเทศอิรัก อียิปต และคูรอซาน แตซอฮาบะหของทานนบีมูฮําหมัด และผูที่อยูในตระกูลอุมัยยะหไมยอมใหสัตยาบันแกทานอาลี ที่สําคัญไดแก ทานฏอลฮะห อิบนุอุบัยดิลลาห ทานสุเบร อิบนุเอาวาม ทานมุอาวียะห อิบนิอบีซุฟยาน มุสลิมในประเทศชาม และทานอัมรฺ อิบนุอาศเชื้อสายเชื้อสายเชื้อสายเชื้อสายการเปนคอลีฟะหการเปนคอลีฟะหการเปนคอลีฟะหการเปนคอลีฟะห
 23. 23. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 23คอลีฟะหอาลีเริ่มงานของทานดวยการสอบสวนหาผูที่ฆาคอลีฟะหอุสมานแตก็ไมสามารถจับกุมผูที่ฆาคอลีฟะหอุสมาน หลังจากนั้นทานไดถอดผูปกครองหัวเมืองบางคนที่คอลีฟะหอุสมานแตงตั้งออกจากตําแหนง เนื่องจากการรองเรียนของประชาชน ในพฤติกรรมของพวกเขา ในจํานวนนี้ยังมีทานมุอาวียะห อิบนิอบีซุฟยานรวมอยูดวย โดยเหตุนี้จึงทําใหบางคนไมพอใจตอการกระทําของทาน ขณะเดียวกันผูที่อยูในตระกูลอุมัยยะห ก็กลาวหาวาทานละเลย ไมจัดการหาฆาตกรผูฆาคอลีฟะหอุสมานมาลงโทษ และไดเรียกรองใหลางแคนใหแกคอลีฟะหอุสมาน ซึ่งทําใหชาวชามและมุสลิมบางคนคลอยตามคําเรียกรองของพวกเขา ขณะเดียวกันคอลีฟะหอาลี ก็ไดยายที่ทําการจากเมืองมะดีนะฮไปอยู ณ เมืองกูฟะห ประเทศอิรักทานฏอลละห อิบนุอุบัยดิลลาห และทานสุเบร อิบนุลเอาวาม ไดเดินทางออกจากเมืองมะดีนะหไปยังเมืองมักกะห และไดพบกับทานอาอีซะห ในการประกอบพิธีฮัจญ แลวทั้งสองก็เดินทางออกไปเพื่อทําสงครามกับคอลีฟะห อาลี โดยทานหญิงอาอีซะหไดเดินทางติดตามไปดวย กําลังทหารฏอลละหและสุเบร ไดเขายึดครองเมืองบัศเราะห ทานอาลีจึงไดนํากองทัพของทานออกมาเพื่อทําการปราบปราม และสิ้นสุดลงดวยการที่ทานฏอลละหและทานสุเบรถูกฆาตายในสนามรบ และอูฐที่ทานหญิงอาอีซะหขี่มาก็ถูกเชือด เมื่อเสร็จสิ้นสงคราม คอลีฟะหอาลี จึงสงทานหญิงอาอีซะห กลับมายังเมืองมะดีนะหอยางมีเกียรติเมื่อฏอลละหและสุเบรถูกฆาตายในสมรภูมิอูฐ มุอาวียะหจึงไดจัดกองทัพชาวชามแลวออกมาทําสงครามกับคอลีฟะหอาลี เมื่อคอลีฟะหอาลีทราบเชนนั้น จึงไดจัดการทําสงครามสมัยคอลีฟะหอาลีการทําสงครามสมัยคอลีฟะหอาลีการทําสงครามสมัยคอลีฟะหอาลีการทําสงครามสมัยคอลีฟะหอาลีสมรภูมิอูฐสมรภูมิอูฐสมรภูมิอูฐสมรภูมิอูฐสมรภูมิซิฟฟนสมรภูมิซิฟฟนสมรภูมิซิฟฟนสมรภูมิซิฟฟน
 24. 24. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 24กองทัพเพื่อทําสงครามกับทานมุอาวียะห ณ สมรภูมิซิฟฟน ทั้งสองฝายไดทําการสูรบกันเปนเวลา 40 วัน ในที่สุดกองทัพของทานมุอาวยะหเปนฝานพายแพ จึงมีการเสนอใหนําอัลกุรอานมาตัดสินขอพิพาทดังกลาว ซึ่งฝายคอลีฟะหอาลียอมรับและยุติการสูรบหลังจากที่ยุติการทําสงคราม ทั้งสองฝายจึงแตงตั้งตุลาการรวมขึ้น โดยที่ฝายทานมุอาวียะห ไดแตงตั้งใหทานอัมรฺ อิบนุอาศ เปนตุลาการรวม และฝายทานอาลีไดแตงตั้งใหมูซา อัลอัชอะรีย เปนตุลาการรวม ทั้งสองไดตกลงกันในการถอดถอนทานอาลีและทานมุอาวียะหออกจากตําแหนง เมื่อถึงวันประกาศคําตัดสิน ทานอบูมูซา ก็ประกาศถอดทั้งคอลีฟะหอาลี และทานมุอาวียะห ออกจากตําแหนง สวนทานอัมรฺ อิบนุอาศ ไดประกาศถอดทานอาลีออกจากตําแหนงและทานมุอาวียะหคงอยูในตําแหนงเชนเดิม ในการนี้ไดสรางความปนปวนใหแกบรรดามุสลิมและเมื่อขาวไปถึงทานอาลี ทานจึงไดเตรียมการทําสงครามกับทานมุอาวียะหอีกครั้งหนึ่ง ขณะเดียวกันผูที่ใหการสนับสนุนทานบางสวน ก็เลิกใหการสนับสนุนทาน กลุมนี้จึงมีชื่อวา ““““คอวาริจคอวาริจคอวาริจคอวาริจ””””ขณะเกิดความยุงเหยิงในหมูมุสลิม พวกคอวาริจ 3 คนคือ อิบนุลมุลญิม อัลบิกรฺ อิบนุอับดิลลาห และอัมรฺ อิบนุบักร ไดตกลงกันที่จะสังหารบุคคล 3 คนคือ ทานอาลีอิบนุอบีฏอลิบ ทานมุอาวียะห อิบนุอบีซุฟยาน และทานอัมรฺ อิบนุลดาศ แตอับดุลเราะหมาน อิบนุลมุลญิม เพียงคนเดียวที่ปฏิบัติตามแผนการไดสําเร็จ โดยฆาทานอาลี ขณะที่ทานกําลังเดินทางออกจากที่พัก เพื่อไปละหมาดซุบฮิ โดยใชดาบอาบยาพิษฟนที่หนาผากของทาน จึงทําใหทานไดรับบาดเจ็บ หลังจากนั้นอีก2วัน ทานก็เสียชีวิต เหตุการณนี้เกิดขึ้นในป ฮ.ศ. 40 โดยที่ทานมีอายุ 63 ป และดํารงตําแหนงคอลีฟะหเปนเวลา 5 ปการตัดสินขอพิพาทการตัดสินขอพิพาทการตัดสินขอพิพาทการตัดสินขอพิพาทการสังหารทานอาลีการสังหารทานอาลีการสังหารทานอาลีการสังหารทานอาลี
 25. 25. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม 25

×