ก1การศรัทธาการศรัทธาการศรัทธาการศรัทธา ((((อีมานอีมานอีมานอีมาน)))) หมายถึงหมายถึงหมายถึงหมายถึง การมีจิตใจเชื่อมั่น ยืนยั...
ก2แนะนําเรา ถาผูใดเชื่อฟงเราะซูล เขาจะไดรับการตอบแทนโดยไดรับความเปนอยูอยางผาสุกในสวนสวรรค และผูใดฝาฝนคําสั่งขอ...
ก3สรุปคือการศรัทธาเปนรากฐานที่สําคัญ เปรียบเสมือนเสาหลักเนื่องจากการกระทําความดีตางๆที่เกิดขึ้นจะตองวางอยูบนพื้นฐานของ...
ก42. การหลงใหลความเพริดแพรวของโลกดุนยาและฟตนะหตางๆ3. การคบเพื่อนที่เลว
ก5การงานตางๆ ของมนุษยจะถือวาใชไดและเปนที่ยอมรับนั้นจะตองเกิดจากหลักการศรัทธาที่ถูกตอง ดังนั้นหากการงานใดเกิดจากหลั...
ก6สวนหนึ่งของหะดีษยิบรีล (มาลาอีกะหผูที่นําวะหยู) ทานไดถามทานนบี (ศ็อลฯ) วาอะไรคือ อีมาน ? นบีก็ตอบซึ่งความวา “ อ...
ก7การศรัทธาตอพระองคอัลลอฮการศรัทธาตอพระองคอัลลอฮการศรัทธาตอพระองคอัลลอฮการศรัทธาตอพระองคอัลลอฮ คือ การศรัทธาว...
ก8และพระองคทรงประทานเครื่องยังชีพทุกสิ่งทุกอยาง เตาฮีดประเภทนี้บางคนยอมรับโดยเรียกอัลลอฮในนามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือผู...
ก9การที่อัลลอฮทรงสรางมนุษยขึ้นมาในโลกนี้ก็ดวยวัตถุประสงคเพื่อทําการเคารพภักดีตอพระองคโดยการประกอบอีบาดะหซึ่งอัลลอฮ...
ก103. จําเปนตองใหเอกภาพตออัลลอฮในการเคารพภักดีในดานการปฏิบัติและการพูดจาอัลลอฮยังไดบอกใหเราทราบอีกวาบรรดาศาสนทูต...
ก11การศรัทธาตอมาลาอีกะฮการศรัทธาตอมาลาอีกะฮการศรัทธาตอมาลาอีกะฮการศรัทธาตอมาลาอีกะฮ คือศรัทธาวาอัลลอฮไดทรงสราง...
ก12บรรดามาลาอีกะฮถูกสรางขึ้นจากรัศมี โดยเขาเหลานั้นไมมีตัวตนที่แนนอนตางจากมนุษยทั้งหลายและพวกเขาเหลานั้นไมสามารถท...
ก13การศรัทธาตอศาสนทูตการศรัทธาตอศาสนทูตการศรัทธาตอศาสนทูตการศรัทธาตอศาสนทูต ((((บรรดาเราะบรรดาเราะบรรดาเราะบรรดาเราะซู...
ก142. เชิญชวนมวลมนุษยสูหนทางของอัลลอฮ ( ‫ا‬‫غ‬‫ا‬ )3. นําขาวดีและใหการตักเตือน ( ‫ا‬‫ار‬ ‫وا‬ )4. ขัดเกลาจิตใจใหสะอา...
ก15การศรัทธาตอคัมภีรตางๆการศรัทธาตอคัมภีรตางๆการศรัทธาตอคัมภีรตางๆการศรัทธาตอคัมภีรตางๆ หมายถึง การศรัทธาวา อ...
ก16การศรัทธาตอวันแหงการฟนคืนชีพการศรัทธาตอวันแหงการฟนคืนชีพการศรัทธาตอวันแหงการฟนคืนชีพการศรัทธาตอวันแหงการฟ...
ก17ใหชีวิตของพวกทานออกมาใหชีวิตของพวกทานออกมาใหชีวิตของพวกทานออกมาใหชีวิตของพวกทานออกมา วันนี้พวกทานจะไดรับการตอ...
เตาฮีด(กลาง).Pdf
เตาฮีด(กลาง).Pdf
เตาฮีด(กลาง).Pdf
เตาฮีด(กลาง).Pdf
เตาฮีด(กลาง).Pdf
เตาฮีด(กลาง).Pdf
เตาฮีด(กลาง).Pdf
เตาฮีด(กลาง).Pdf
เตาฮีด(กลาง).Pdf
เตาฮีด(กลาง).Pdf
เตาฮีด(กลาง).Pdf
เตาฮีด(กลาง).Pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เตาฮีด(กลาง).Pdf

2,097 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,097
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เตาฮีด(กลาง).Pdf

 1. 1. ก1การศรัทธาการศรัทธาการศรัทธาการศรัทธา ((((อีมานอีมานอีมานอีมาน)))) หมายถึงหมายถึงหมายถึงหมายถึง การมีจิตใจเชื่อมั่น ยืนยันดวยวาจา และปฏิบัติดวยกายกลาวคือการยอมรับและการเชื่อมั่นตออัลลอฮองคเดียว ยอมรับในคุณลักษณะที่สมบูรณของพระองค ยอมรับทุกสิ่งที่ศาสนทูต (เราะซูล) ของพระองคบอกไว โดยไมเพิ่มเติม ตัดทอน บิดเบือน หรือเปลี่ยนแปลง เคารพภักดีตอพระองคองคเดียวโดยการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮทรงสั่งใชและละเวนสิ่งที่พระองคทรงหาม การศรัทธา(อีมาน)เปนศาสตรที่วาดวยหลักการเชื่อมั่นตอพระผูเปนเจา ผูทรงสรางโลกรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอยางที่อยูในชั้นฟาและแผนดินความศรัทธา (อีมาน) จะเพิ่มขึ้นโดยการประกอบอามัลอีบาดะห (ภักดีตอเอกองคอัลลอฮ) และจะลดลงโดยการละเมิดคําสอนหรือกระทําการมะอฺศียัตตออัลลออ(อภักดีตอเอกองคอัลลอฮ)เงื่อนไขประการแรกที่มุสลิมจําเปนตองมีกอนสิ่งอื่นใด ก็คือการศรัทธาตออัลลอฮและศรัทธาตอศาสนทูต (เราะซูล) ของอัลลอฮคือทานนบีมูฮัมมัด (ศ็อลฯ)โดยกลาวดวยวาจาวาความวา “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ (เคารพภักดี) และมูฮัมมัดเปนทูต(รอซูล)ของอัลลอฮ”อัลลอฮคือ ผูทรงสรางเรา ผูทรงใหปจจัยยังชีพแกเรา พระองคมิไดทรงปลอยใหเราใชชีวิตอยูในโลกนี้ตามลําพังหรือตามยถากรรม แตพระองคไดสงเราะซูลมาชี้แจง
 2. 2. ก2แนะนําเรา ถาผูใดเชื่อฟงเราะซูล เขาจะไดรับการตอบแทนโดยไดรับความเปนอยูอยางผาสุกในสวนสวรรค และผูใดฝาฝนคําสั่งของพระองคและเราะซูลแลวเขาก็จะถูกลงโทษและไดรับความทุกขทรมานในนรกอัลลอฮตรัสไวในอัลกุรอานความวา ““““ และผูใดที่เชื่อฟงอัลลอฮและรอซูลของและผูใดที่เชื่อฟงอัลลอฮและรอซูลของและผูใดที่เชื่อฟงอัลลอฮและรอซูลของและผูใดที่เชื่อฟงอัลลอฮและรอซูลของพระองคพระองคพระองคพระองค พระองคจะทรงใหเขาเขาอยูในสวรรคทั้งหลาย โดยมีพระองคจะทรงใหเขาเขาอยูในสวรรคทั้งหลาย โดยมีพระองคจะทรงใหเขาเขาอยูในสวรรคทั้งหลาย โดยมีพระองคจะทรงใหเขาเขาอยูในสวรรคทั้งหลาย โดยมีแมนํ้าหลายสายไหลอยูแมนํ้าหลายสายไหลอยูแมนํ้าหลายสายไหลอยูแมนํ้าหลายสายไหลอยูเบื้องลางเบื้องลางเบื้องลางเบื้องลาง พวกเขาจะอยูในนั้นตลอดไป และนั้นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญพวกเขาจะอยูในนั้นตลอดไป และนั้นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญพวกเขาจะอยูในนั้นตลอดไป และนั้นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญพวกเขาจะอยูในนั้นตลอดไป และนั้นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ ”””” ( อันนิซาอฺ 13 )และพระองคอัลลอฮไดตรัสไวในอัลกุรอานความวา ““““ และผูใดที่ฝาฟนอัลลอฮและผูใดที่ฝาฟนอัลลอฮและผูใดที่ฝาฟนอัลลอฮและผูใดที่ฝาฟนอัลลอฮและรอซูลของพระองคและรอซูลของพระองคและรอซูลของพระองคและรอซูลของพระองค และละเมิดขอบเขตของพระองค พระองคจะทรงใหเขาเขานรกและละเมิดขอบเขตของพระองค พระองคจะทรงใหเขาเขานรกและละเมิดขอบเขตของพระองค พระองคจะทรงใหเขาเขานรกและละเมิดขอบเขตของพระองค พระองคจะทรงใหเขาเขานรกโดยอยูในโดยอยูในโดยอยูในโดยอยูในนั้นตลอดไปนั้นตลอดไปนั้นตลอดไปนั้นตลอดไป และเขาจะไดรับการลงโทษที่สาสมตํ่าตอยและเขาจะไดรับการลงโทษที่สาสมตํ่าตอยและเขาจะไดรับการลงโทษที่สาสมตํ่าตอยและเขาจะไดรับการลงโทษที่สาสมตํ่าตอย ”””” ( อันนิซาอฺ 14 )อัลลอฮมิไดทรงสรางมนุษยโดยเปลาประโยชน ไรซึ่งหนาที่รับผิดชอบ ดังเชนสัตวเดรัจฉานทั้งหลาย ซึ่งพวกมันไมมีความรับผิดชอบ และไมมีหนาที่ในการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮอัลลอฮตรัสไวในอัลกุรอานความวา ““““ ดังนั้นดังนั้นดังนั้นดังนั้น พวกเจาคิดวา เราไดบังเกิดพวกเจาพวกเจาคิดวา เราไดบังเกิดพวกเจาพวกเจาคิดวา เราไดบังเกิดพวกเจาพวกเจาคิดวา เราไดบังเกิดพวกเจาทั้งหลายโดยเปลาประโยชนทั้งหลายโดยเปลาประโยชนทั้งหลายโดยเปลาประโยชนทั้งหลายโดยเปลาประโยชน และพวกเจาจะไมถูกนํากลับไปยังเรากระนั้นหรือ อัลลอฮผูและพวกเจาจะไมถูกนํากลับไปยังเรากระนั้นหรือ อัลลอฮผูและพวกเจาจะไมถูกนํากลับไปยังเรากระนั้นหรือ อัลลอฮผูและพวกเจาจะไมถูกนํากลับไปยังเรากระนั้นหรือ อัลลอฮผูทรงอํานาจ ผูทรงสัจจะทรงอํานาจ ผูทรงสัจจะทรงอํานาจ ผูทรงสัจจะทรงอํานาจ ผูทรงสัจจะ ผูทรงสูงสงยิ่ง ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองคผูทรงสูงสงยิ่ง ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองคผูทรงสูงสงยิ่ง ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองคผูทรงสูงสงยิ่ง ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองค ผูทรงเปนเจาผูทรงเปนเจาผูทรงเปนเจาผูทรงเปนเจาแหงบังลังกอันทรงเกียรติแหงบังลังกอันทรงเกียรติแหงบังลังกอันทรงเกียรติแหงบังลังกอันทรงเกียรติ ”””” ( อัล-มุอ.มินูน 115-116 )การประกอบอีบาดะหของมุสลิมทุกประเภทไมวาจะเปนการละหมาด การถือศิลอดในเดือนเราะมะฏอน การจายซากาต การประกอบพิธีฮัจญและอื่นๆนั้นจะตองวางอยูบนพื้นฐานของจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่อเอกองคอัลลอฮเพียงองคเดียวดังที่อัลลอฮไดทรงบัญญัติไวในอัลกุรอานความวา ““““ จงกลาวเถิดจงกลาวเถิดจงกลาวเถิดจงกลาวเถิด((((โอมูฮัมมัดโอมูฮัมมัดโอมูฮัมมัดโอมูฮัมมัด))))แทจริงการละหมาดของฉัน อีบาดะหของฉันแทจริงการละหมาดของฉัน อีบาดะหของฉันแทจริงการละหมาดของฉัน อีบาดะหของฉันแทจริงการละหมาดของฉัน อีบาดะหของฉัน การการการการดําเนินชีวิตของฉัน และการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮดําเนินชีวิตของฉัน และการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮดําเนินชีวิตของฉัน และการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮดําเนินชีวิตของฉัน และการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮ ผูเปนพระเจาแหงสากลโลกผูเปนพระเจาแหงสากลโลกผูเปนพระเจาแหงสากลโลกผูเปนพระเจาแหงสากลโลกเทานั้น ไมมีภาคีใดๆแกพระองคเทานั้น ไมมีภาคีใดๆแกพระองคเทานั้น ไมมีภาคีใดๆแกพระองคเทานั้น ไมมีภาคีใดๆแกพระองค และดวยสิ่งนั้นแหละขาพระองคถูกใชและดวยสิ่งนั้นแหละขาพระองคถูกใชและดวยสิ่งนั้นแหละขาพระองคถูกใชและดวยสิ่งนั้นแหละขาพระองคถูกใช และขาพระองคและขาพระองคและขาพระองคและขาพระองคคือคนแรคือคนแรคือคนแรคือคนแรกในหมูผูสวามิภักดิ์ทั้งหลายกในหมูผูสวามิภักดิ์ทั้งหลายกในหมูผูสวามิภักดิ์ทั้งหลายกในหมูผูสวามิภักดิ์ทั้งหลาย ”””” ( อัล-อันอาม 162-163 )
 3. 3. ก3สรุปคือการศรัทธาเปนรากฐานที่สําคัญ เปรียบเสมือนเสาหลักเนื่องจากการกระทําความดีตางๆที่เกิดขึ้นจะตองวางอยูบนพื้นฐานของการศรัทธา และการศรัทธาที่สมบูรณและถูกตองนั้นไมเพียงแตมีจิตใจเชื่อมั่นและยืนยันโดยวาจาแตจะตองมีผลในดานการปฏิบัติอีกดวยในการที่จะรักษาอีมานใหสมบูรณอยูตลอดเวลานั้นตองปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮทรงอนุมัติเคารพภักดีตอพระองคและพยายามละเวนในสิ่งที่ตองหามและเปนมะซียัตทั้งหลาย1. การศึกษาหาความรูที่เปนประโยชน เชนการศึกษาเกี่ยวกับคัมภีรอัลกุรอาน เรียนรูเกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ ศึกษาชีวประวัติและจริยวัติของทานนบีคุณานุคุณ/คุณูปการของศาสนาอิสลามเปนตน2. การใชสติปญญาใครครวญในสรรพสิ่งที่อัลลอฮทรงสราง3. การเคารพภักดีตออัลลอฮมี 2 ปจจัย คือปจจัยภายในปจจัยภายในปจจัยภายในปจจัยภายใน1. ปราศจากความรูที่ถูกตอง2. หางไกลจากการรําลึกถึงอัลลอฮ (ซุบฯ)3. ไมเคารพภักดีตออัลลอฮ (ซุบฯ) และละเมิดสิ่งที่ตองหามปจจัยภายนอกปจจัยภายนอกปจจัยภายนอกปจจัยภายนอก1. การยุยงของชัยตอนมารราย
 4. 4. ก42. การหลงใหลความเพริดแพรวของโลกดุนยาและฟตนะหตางๆ3. การคบเพื่อนที่เลว
 5. 5. ก5การงานตางๆ ของมนุษยจะถือวาใชไดและเปนที่ยอมรับนั้นจะตองเกิดจากหลักการศรัทธาที่ถูกตอง ดังนั้นหากการงานใดเกิดจากหลักการศรัทธาที่ไมถูกตอง การงานนั้นยอมไมไดรับการยอมรับจากอัลลอฮและเปนโมฆะ ดังที่อัลลอฮไดตรัสไวในอัลกุรอานความวา ““““ และผูใดปฏิเสธตอการศรัและผูใดปฏิเสธตอการศรัและผูใดปฏิเสธตอการศรัและผูใดปฏิเสธตอการศรัทธาทธาทธาทธา การงานของเขาก็ไรผลการงานของเขาก็ไรผลการงานของเขาก็ไรผลการงานของเขาก็ไรผล และในวันและในวันและในวันและในวันปรโลกเขาก็เปนคนหนึ่งจากบรรดาผูขาดทุปรโลกเขาก็เปนคนหนึ่งจากบรรดาผูขาดทุปรโลกเขาก็เปนคนหนึ่งจากบรรดาผูขาดทุปรโลกเขาก็เปนคนหนึ่งจากบรรดาผูขาดทุนนนน”””” ( อัล-มาอีดะห 5 )- ศรัทธาตออัลลอฮ- ศรัทธาตอมาลาอีกะฮของอัลลอฮ- ศรัทธาตอบรรดาเราะซูลของอัลลอฮ- ศรัทธาในคัมภีรตางๆของอัลลอฮ- ศรัทธาในวันแหงการฟนคืนชีพ ( กียามะฮ )- ศรัทธาตอกําหนดสภาวะ ( กอฎอ - กอดัร )หลักการศรัทธาทั้งหมดที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้นไดปรากฏในอัลกุรอานและในหะดีษของทานนบี (ศ็อลฯ) ดังที่อัลลอฮไดกลาวในกุรอานความวา “ รรรรอซูลนั้นอซูลนั้นอซูลนั้นอซูลนั้น((((นะบีนะบีนะบีนะบีมุฮัมมัดมุฮัมมัดมุฮัมมัดมุฮัมมัด)))) ไดศรัทธาตอสิ่งที่ไดถูกประทานลงมาแกเขา จากพระเจาของเขาไดศรัทธาตอสิ่งที่ไดถูกประทานลงมาแกเขา จากพระเจาของเขาไดศรัทธาตอสิ่งที่ไดถูกประทานลงมาแกเขา จากพระเจาของเขาไดศรัทธาตอสิ่งที่ไดถูกประทานลงมาแกเขา จากพระเจาของเขา และมุมินและมุมินและมุมินและมุมินทั้งหลายก็ศรัทธาดวย ทุกคนศรัทธาตออัลลอฮทั้งหลายก็ศรัทธาดวย ทุกคนศรัทธาตออัลลอฮทั้งหลายก็ศรัทธาดวย ทุกคนศรัทธาตออัลลอฮทั้งหลายก็ศรัทธาดวย ทุกคนศรัทธาตออัลลอฮ และมาลาอีกะหของพระองคและบรรดาและมาลาอีกะหของพระองคและบรรดาและมาลาอีกะหของพระองคและบรรดาและมาลาอีกะหของพระองคและบรรดาคัมภีรของพระองค และบรรดาคัมภีรของพระองค และบรรดาคัมภีรของพระองค และบรรดาคัมภีรของพระองค และบรรดาเราะเราะเราะเราะซูลของพระองคซูลของพระองคซูลของพระองคซูลของพระองค ((((พวกเขากลาววาพวกเขากลาววาพวกเขากลาววาพวกเขากลาววา)))) เราจะไมแยกเราจะไมแยกเราจะไมแยกเราจะไมแยกระหวางคนหนึ่งคนใดในระหวางคนหนึ่งคนใดในระหวางคนหนึ่งคนใดในระหวางคนหนึ่งคนใดในบรรดารอซูลของพระองคบรรดารอซูลของพระองคบรรดารอซูลของพระองคบรรดารอซูลของพระองค และพวกเขาไดกลาววา เราไดยินแลวและพวกเขาไดกลาววา เราไดยินแลวและพวกเขาไดกลาววา เราไดยินแลวและพวกเขาไดกลาววา เราไดยินแลวและไดปฏิบัติตามแลวและไดปฏิบัติตามแลวและไดปฏิบัติตามแลวและไดปฏิบัติตามแลว การอภัยโทษจากพระองคเทานั้นที่พวกเราปรารถนา โอพระการอภัยโทษจากพระองคเทานั้นที่พวกเราปรารถนา โอพระการอภัยโทษจากพระองคเทานั้นที่พวกเราปรารถนา โอพระการอภัยโทษจากพระองคเทานั้นที่พวกเราปรารถนา โอพระเจาของพวกเราเจาของพวกเราเจาของพวกเราเจาของพวกเรา และยังพระองคนั้น คือการกลับไปและยังพระองคนั้น คือการกลับไปและยังพระองคนั้น คือการกลับไปและยังพระองคนั้น คือการกลับไป ”””” (อัลบากอเราะห 285 )
 6. 6. ก6สวนหนึ่งของหะดีษยิบรีล (มาลาอีกะหผูที่นําวะหยู) ทานไดถามทานนบี (ศ็อลฯ) วาอะไรคือ อีมาน ? นบีก็ตอบซึ่งความวา “ อีมานคือ การศรัทธาตออัลลอฮ การศรัทธาตอบรรดามาลาอีกะหของอัลลอฮ การศรัทธาตอคัมภีรตางๆของอัลลอฮ การศรัทธาตอบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮ การศรัทธาตอวันอาคีเราะห และการศรัทธาตอกฎสภาวะการณของอัลลอฮ (กอฏอ-กอดัร ) ” รายงานโดยอิบนุ อัล-ค็อฏฏอบสรุปคือมุมินทุกคนตองมีจิตใจเชื่อมั่นในหกประการที่ไดกลาวมาโดยไมปฏิเสธอยางใดอยางหนึ่งจากหลักการศรัทธาทั้งหกประการ
 7. 7. ก7การศรัทธาตอพระองคอัลลอฮการศรัทธาตอพระองคอัลลอฮการศรัทธาตอพระองคอัลลอฮการศรัทธาตอพระองคอัลลอฮ คือ การศรัทธาวาทุกสิ่งทุกอยางที่ถูกสรางขึ้นมาในโลกนี้ลวนเปนการสรรคสรางของพระองคอัลลอฮเพียงองคเดียวการศรัทธาการศรัทธาการศรัทธาการศรัทธา (((( อีมานอีมานอีมานอีมาน)))) ตออัลลอฮตออัลลอฮตออัลลอฮตออัลลอฮ แบงออกเปนแบงออกเปนแบงออกเปนแบงออกเปน 3333 ประเภท คือประเภท คือประเภท คือประเภท คือการใหเอกภาพตออัลลอฮในดานความเปนพระเจา(เตาฮีดรูบูบียะฮ)การใหเอกภาพตออัลลอฮในดานการเคารพภักดี ( เตาฮีดอูลูอียะฮ)การใหเอกภาพตออัลลอฮในดานพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ(เตาฮีดอัล-อัสมาอวาอัส-สีฟาต)หมายถึง มุสลิมจะตองศรัทธาวาอัลลอฮ คือ ผูทรงบังเกิด ผูทรงบริหาร ผูทรงประทานปจจัยยังชีพ ผูทรงใหชีวิต ผูทรงปลิดชีวิต ผูทรงดูแลคุมครอง ผูทรงสรางสวรรคนรก เปนตนดังที่โองการของอัลลอฮไดบัญญัติไวในอัลกุรอานความวา “พึงรูเถิดวาการสรางและกิจกาพึงรูเถิดวาการสรางและกิจกาพึงรูเถิดวาการสรางและกิจกาพึงรูเถิดวาการสรางและกิจการทั้งหลายนั้นเปนสิทธิของพระองคเทานั้นรทั้งหลายนั้นเปนสิทธิของพระองคเทานั้นรทั้งหลายนั้นเปนสิทธิของพระองคเทานั้นรทั้งหลายนั้นเปนสิทธิของพระองคเทานั้น มหามหามหามหาบริสุทธิ์แดอัลลอฮผูเปนพระเจาแหงสากลโลกบริสุทธิ์แดอัลลอฮผูเปนพระเจาแหงสากลโลกบริสุทธิ์แดอัลลอฮผูเปนพระเจาแหงสากลโลกบริสุทธิ์แดอัลลอฮผูเปนพระเจาแหงสากลโลก”””” ( อัล-อะอรอฟ 54 )เตาฮีดรูบูบียะฮ หรือเตาฮีดุรรอบ ‫ب‬ ‫ا‬( ) คือ การยอมรับวา อัลลอฮคือพระผูเปนเจาผูทรงอภิบาล ผูทรงบังเกิด ผูทรงเนรมิต ผูทรงบริหารสากลจักรวาล ผูทรงชีพ ผูทรงทําใหมีชีพ ผูทรงทําใหสิ้นชีพ พระองคทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอยาง
 8. 8. ก8และพระองคทรงประทานเครื่องยังชีพทุกสิ่งทุกอยาง เตาฮีดประเภทนี้บางคนยอมรับโดยเรียกอัลลอฮในนามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือผูทรงมหิทธานุภาพ แตการยอมรับเตาฮีดประเภทนี้เพียงอยางเดียวไมทําใหเขาเปนมุสลิม เพราะบรรดาผูปฏิเสธในสมัยของนบีมุฮัมมัดก็ยอมรับเชนนี้ ดังที่อัลลอฮตรัสวาความวา ““““ เจามุฮัมมัด จงกลาวเถิดวาเจามุฮัมมัด จงกลาวเถิดวาเจามุฮัมมัด จงกลาวเถิดวาเจามุฮัมมัด จงกลาวเถิดวา ผูใดที่ประทานเครื่องยังชีพใหแกทานทั้งหลายจากผูใดที่ประทานเครื่องยังชีพใหแกทานทั้งหลายจากผูใดที่ประทานเครื่องยังชีพใหแกทานทั้งหลายจากผูใดที่ประทานเครื่องยังชีพใหแกทานทั้งหลายจากฟากฟาและแผนดินฟากฟาและแผนดินฟากฟาและแผนดินฟากฟาและแผนดิน หรือผูใดครอบครองกรรมสิทธิ์การไดยินและการมองเห็น ผูใดนําหรือผูใดครอบครองกรรมสิทธิ์การไดยินและการมองเห็น ผูใดนําหรือผูใดครอบครองกรรมสิทธิ์การไดยินและการมองเห็น ผูใดนําหรือผูใดครอบครองกรรมสิทธิ์การไดยินและการมองเห็น ผูใดนําชีวิตออกมาจากความตายชีวิตออกมาจากความตายชีวิตออกมาจากความตายชีวิตออกมาจากความตาย และผูใดนําความตายออกมาจากการมีชีวิต และผูใดบริหารและผูใดนําความตายออกมาจากการมีชีวิต และผูใดบริหารและผูใดนําความตายออกมาจากการมีชีวิต และผูใดบริหารและผูใดนําความตายออกมาจากการมีชีวิต และผูใดบริหารกิจการของสากลจักรวาลกิจการของสากลจักรวาลกิจการของสากลจักรวาลกิจการของสากลจักรวาล พวกเพวกเพวกเพวกเขาจะกลาววาอัลลอฮ ดังนั้น เจาจงกลาวเถิดวา แลวพวกขาจะกลาววาอัลลอฮ ดังนั้น เจาจงกลาวเถิดวา แลวพวกขาจะกลาววาอัลลอฮ ดังนั้น เจาจงกลาวเถิดวา แลวพวกขาจะกลาววาอัลลอฮ ดังนั้น เจาจงกลาวเถิดวา แลวพวกทานไมเกรงกลัวดอกหรือทานไมเกรงกลัวดอกหรือทานไมเกรงกลัวดอกหรือทานไมเกรงกลัวดอกหรือ ”””” ( ยูนุส 31)และอัลลอฮไดทรงกลาวอีกวาความวา “ และถาเจาถามพวกเขาและถาเจาถามพวกเขาและถาเจาถามพวกเขาและถาเจาถามพวกเขา ใครเปนผูสรางชั้นฟาทั้งหลาย และแผนดินใครเปนผูสรางชั้นฟาทั้งหลาย และแผนดินใครเปนผูสรางชั้นฟาทั้งหลาย และแผนดินใครเปนผูสรางชั้นฟาทั้งหลาย และแผนดิน และเปนและเปนและเปนและเปนผูทําใหดวงอาทิตยและดวงจันทรเปนประโยชน แนนอนพวกเขาจะกลาววาอัลลอฮผูทําใหดวงอาทิตยและดวงจันทรเปนประโยชน แนนอนพวกเขาจะกลาววาอัลลอฮผูทําใหดวงอาทิตยและดวงจันทรเปนประโยชน แนนอนพวกเขาจะกลาววาอัลลอฮผูทําใหดวงอาทิตยและดวงจันทรเปนประโยชน แนนอนพวกเขาจะกลาววาอัลลอฮ แลวแลวแลวแลวทําไมเลาพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่นทําไมเลาพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่นทําไมเลาพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่นทําไมเลาพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่น ” ( อัล-อังกาบูต 61 )หมายความวา มุสลิมจะตองทําการเคารพภักดีตออัลลอฮองคเดียว และมุสลิมจะตองทําการเคารพภักดีในทุกประเภทของการสั่งใหเคารพภักดีของอัลลอฮ เชน การปฏิบัติตามรูกนอิสลาม 5 ประการ รูกนอีหมาน 6 ประการ อีหสาน การขอดุอาอ ความกลัว ความหวัง การมอบความไววางใจ การเกรงกลัว การขอความชวยเหลือ การบนบาน การขอความคุมครอง เปนตน
 9. 9. ก9การที่อัลลอฮทรงสรางมนุษยขึ้นมาในโลกนี้ก็ดวยวัตถุประสงคเพื่อทําการเคารพภักดีตอพระองคโดยการประกอบอีบาดะหซึ่งอัลลอฮไดบัญญัติไวในอัลกุรอานวาความวา “ และขามิไดสรางญินและมนุษยเพื่ออื่นใดเวนแตเพื่อเคารพภักดีตอขาและขามิไดสรางญินและมนุษยเพื่ออื่นใดเวนแตเพื่อเคารพภักดีตอขาและขามิไดสรางญินและมนุษยเพื่ออื่นใดเวนแตเพื่อเคารพภักดีตอขาและขามิไดสรางญินและมนุษยเพื่ออื่นใดเวนแตเพื่อเคารพภักดีตอขา ”(อัซซาริยาต 56 )ดวยวัตถุประสงคขางตนอัลลอฮสงศาสนทูตและประทานคัมภีรตางๆลงมาบนโลกนี้ศาสนทูตที่ถูกสงมาทุกทานไดชักชวนมวลมนุษยเพื่อศรัทธาตอเอกองคอัลลอฮดังที่ไดบัญญัติในอัลกุรอานความวา “ และโดยแนนอน เราไดสงรและโดยแนนอน เราไดสงรและโดยแนนอน เราไดสงรและโดยแนนอน เราไดสงรอซูลมาในทุกประชาชาติอซูลมาในทุกประชาชาติอซูลมาในทุกประชาชาติอซูลมาในทุกประชาชาติ((((โดยบัญชาวาโดยบัญชาวาโดยบัญชาวาโดยบัญชาวา)))) พวกทานพวกทานพวกทานพวกทานจงเคารพภักดีอัลลอฮและจงหลีกหนีใหหางไกลจากพวกเจว็ดจงเคารพภักดีอัลลอฮและจงหลีกหนีใหหางไกลจากพวกเจว็ดจงเคารพภักดีอัลลอฮและจงหลีกหนีใหหางไกลจากพวกเจว็ดจงเคารพภักดีอัลลอฮและจงหลีกหนีใหหางไกลจากพวกเจว็ด ”””” ( อัน-นะหฺล 40 )เตาฮีดอูลูฮียะฮ หรือเตาฮีดอีบาดะฮ )‫دة‬ ‫ا‬( คือการเคารพภักดีตออัลลอฮดวยการประกอบอามัลอิบาดะฮตางๆ ซึ่งชอบดวยบัญญติศาสนาตอพระองคองคเดียว โดยไมเคารพบูชาสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ พระองคทรงตรัสในอัลกุรอานความวา““““ แทจริงขาคืออัลลอฮไมมีพระเจาใดที่แทจริงนอกจากขา ดังนั้นแทจริงขาคืออัลลอฮไมมีพระเจาใดที่แทจริงนอกจากขา ดังนั้นแทจริงขาคืออัลลอฮไมมีพระเจาใดที่แทจริงนอกจากขา ดังนั้นแทจริงขาคืออัลลอฮไมมีพระเจาใดที่แทจริงนอกจากขา ดังนั้น สูเจาจงเคารพภักดีตอสูเจาจงเคารพภักดีตอสูเจาจงเคารพภักดีตอสูเจาจงเคารพภักดีตอขา และสูเจาจงดํารงละหมาดเพื่อรําลึกถึงขาขา และสูเจาจงดํารงละหมาดเพื่อรําลึกถึงขาขา และสูเจาจงดํารงละหมาดเพื่อรําลึกถึงขาขา และสูเจาจงดํารงละหมาดเพื่อรําลึกถึงขา ”””” ( ตอฮา 14 )การศรัทธาตออัลลอฮในดานการเคารพภักดีตองวางอยูบนพื้นฐานหลักการตอไปนี้คือ1. จําเปนตองตั้งเจตนา(อิคลาส)ตออัลลอฮเพียงองคเดียวโดยไมมีการตั้งภาคี2. จําเปนตองใหเอกภาพตออัลลอฮในดานการขอดุอาอ ตาวักกัล ตั้งความหวังในสิ่งที่ผูอื่นไมสามารถจะให
 10. 10. ก103. จําเปนตองใหเอกภาพตออัลลอฮในการเคารพภักดีในดานการปฏิบัติและการพูดจาอัลลอฮยังไดบอกใหเราทราบอีกวาบรรดาศาสนทูตที่พระองคไดสงมาเพื่อชักชวนมนุษยนั้นทุกทานตางก็ไดกลาวกับประชาชาติของเขาดวยคํากลาวที่วาความวา ““““ เขากลาววาโอประชาชาติของฉันเขากลาววาโอประชาชาติของฉันเขากลาววาโอประชาชาติของฉันเขากลาววาโอประชาชาติของฉัน จงเคารพสักการะอัลลอฮเถิดจงเคารพสักการะอัลลอฮเถิดจงเคารพสักการะอัลลอฮเถิดจงเคารพสักการะอัลลอฮเถิด ไมมีผูที่ควรไมมีผูที่ควรไมมีผูที่ควรไมมีผูที่ควรไดรับกาเคารพสักการะใดๆสําหรับพวกทานอีกแลวอื่นจากพระองคไดรับกาเคารพสักการะใดๆสําหรับพวกทานอีกแลวอื่นจากพระองคไดรับกาเคารพสักการะใดๆสําหรับพวกทานอีกแลวอื่นจากพระองคไดรับกาเคารพสักการะใดๆสําหรับพวกทานอีกแลวอื่นจากพระองค ” (อัล-อะอรอฟ 65)หมายถึง มุสลิมทุกคนตองศรัทธาวา พระองคอัลลอฮทรงมีพระนาม และคุณลักษณะที่สมบูรณ ปราศจากความบกพรอง ไมมีสิ่งใดเหมือนพระองค และพระองคไมอนุญาตใหปฏิเสธหรือนําเอาลักษณะของพระองคไปเปรียบเทียบกับลักษณะของสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาเตาฮีดอัสมาอวัสศีฟาต คือ การอีมานตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานและในหะดีษของเราะซูลหรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาหะดีษที่ถูกตองตามความหมายที่ปรากฏโดยไมแปรความหมายไปเปนอยางอื่น ไมนําไปเปรียบเทียบกับลักษณะของสิ่งที่ถูกสรางทั้งหลาย ไมมีการตัดทอนหรือตอเติมพระนามและคุณลักษณะของพระองคเชน การประทับบนบังลังก การลงมายังชั้นฟาชั้นตํ่า พระองคทรงมีพระหัตถ ทรงมีพระเนตร เปนตน บรรดานักวิชาการจากบรรดาซอฮาบะฮ บรรดาตาบิอีน บรรดาอีมามทั้งหลายตางยอมรับตามที่อัลลอฮทรงบัญญัติในอัลกุรอานความวา ““““ ไมมีสิ่งใดเหมือนพระองค และพระองคคือผูทรงไดยินไมมีสิ่งใดเหมือนพระองค และพระองคคือผูทรงไดยินไมมีสิ่งใดเหมือนพระองค และพระองคคือผูทรงไดยินไมมีสิ่งใดเหมือนพระองค และพระองคคือผูทรงไดยิน ผูทรงเห็นผูทรงเห็นผูทรงเห็นผูทรงเห็น ” ( อัล-ชูรอ11 )
 11. 11. ก11การศรัทธาตอมาลาอีกะฮการศรัทธาตอมาลาอีกะฮการศรัทธาตอมาลาอีกะฮการศรัทธาตอมาลาอีกะฮ คือศรัทธาวาอัลลอฮไดทรงสรางบรรดามาลาอีกะฮจากรัศมีและเขาเหลานั้นจงรักภักดีตออัลลอฮตลอดเวลาไมขัดคําสั่งของอัลลอฮและปฏิบัติหนาที่ที่อัลลอฮทรงมอบหมายอยางเครงครัดมุสลิมตองศรัทธาตอมาลาอีกะฮตามที่อัลกุรอานไดบอกโดยไมมีการเพิ่มเติมหรือลดหยอน อัลลอฮไดตรัสในอัลกุรอานความวา “ เราะเราะเราะเราะซูลนั้นซูลนั้นซูลนั้นซูลนั้น((((นบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัด)))) ไดศรัทธาไดศรัทธาไดศรัทธาไดศรัทธาตอสิ่งที่ไดถูกประทานลงมาแกเขา จากพระเจาของเขาตอสิ่งที่ไดถูกประทานลงมาแกเขา จากพระเจาของเขาตอสิ่งที่ไดถูกประทานลงมาแกเขา จากพระเจาของเขาตอสิ่งที่ไดถูกประทานลงมาแกเขา จากพระเจาของเขา และมุมินทั้งหลายก็ศรัทธาดวยและมุมินทั้งหลายก็ศรัทธาดวยและมุมินทั้งหลายก็ศรัทธาดวยและมุมินทั้งหลายก็ศรัทธาดวยทุกคนศรัทธาตออัลลอฮ มาลาอีกะฮของพระอทุกคนศรัทธาตออัลลอฮ มาลาอีกะฮของพระอทุกคนศรัทธาตออัลลอฮ มาลาอีกะฮของพระอทุกคนศรัทธาตออัลลอฮ มาลาอีกะฮของพระองคงคงคงค คัมภีรของพระองค และบรรดาคัมภีรของพระองค และบรรดาคัมภีรของพระองค และบรรดาคัมภีรของพระองค และบรรดาเราะเราะเราะเราะซูซูซูซูลของพระองคลของพระองคลของพระองคลของพระองค ((((พวกเขากลาววาพวกเขากลาววาพวกเขากลาววาพวกเขากลาววา)))) เราจะไมแยกระหวางทานหนึ่งทานใดจากบรรดาเราจะไมแยกระหวางทานหนึ่งทานใดจากบรรดาเราจะไมแยกระหวางทานหนึ่งทานใดจากบรรดาเราจะไมแยกระหวางทานหนึ่งทานใดจากบรรดาเราะเราะเราะเราะซูซูซูซูลของพระองค และพวกเขาไดกลาววาลของพระองค และพวกเขาไดกลาววาลของพระองค และพวกเขาไดกลาววาลของพระองค และพวกเขาไดกลาววา เราไดยินแลว และไดปฏิบัติตามแลว การอภัยเราไดยินแลว และไดปฏิบัติตามแลว การอภัยเราไดยินแลว และไดปฏิบัติตามแลว การอภัยเราไดยินแลว และไดปฏิบัติตามแลว การอภัยโทษจากพระองคเทานั้นที่พวกเราปรารถนาโทษจากพระองคเทานั้นที่พวกเราปรารถนาโทษจากพระองคเทานั้นที่พวกเราปรารถนาโทษจากพระองคเทานั้นที่พวกเราปรารถนา โอพระเจาของพวกเรา และยังพระองโอพระเจาของพวกเรา และยังพระองโอพระเจาของพวกเรา และยังพระองโอพระเจาของพวกเรา และยังพระองคนั้นคนั้นคนั้นคนั้นคือการกลับไปคือการกลับไปคือการกลับไปคือการกลับไป ” (อัล-บากอเราะห 285)การที่มีบรรดามาลาอีกะฮ โดยหลักฐานที่ชัดเจนจากอัลกุรอานและหะดีษ ผูใดปฏิเสธเขาผูนั้นก็ขาดคุณสมบัติของการเปนมุสลิม ดังอัลลอฮใดตรัสในอัลกุรอานความวา““““ อัลลอฮจะไมทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากความสามารถของอัลลอฮจะไมทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากความสามารถของอัลลอฮจะไมทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากความสามารถของอัลลอฮจะไมทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากความสามารถของชีวิตเทานั้นชีวิตนั้นจะชีวิตเทานั้นชีวิตนั้นจะชีวิตเทานั้นชีวิตนั้นจะชีวิตเทานั้นชีวิตนั้นจะไดรับการตอบแทนดีในสิ่งที่เขาไดแสวงหาไวไดรับการตอบแทนดีในสิ่งที่เขาไดแสวงหาไวไดรับการตอบแทนดีในสิ่งที่เขาไดแสวงหาไวไดรับการตอบแทนดีในสิ่งที่เขาไดแสวงหาไว และชีวิตนั้นจะไดรับการลงโทษในสิ่งชั่วที่และชีวิตนั้นจะไดรับการลงโทษในสิ่งชั่วที่และชีวิตนั้นจะไดรับการลงโทษในสิ่งชั่วที่และชีวิตนั้นจะไดรับการลงโทษในสิ่งชั่วที่เขาไดแสวงหาไวเขาไดแสวงหาไวเขาไดแสวงหาไวเขาไดแสวงหาไว โอพระเจาของพวกเราโปรดอยาเอาโทษแกเราเลย หากพวกเราลืมหรือโอพระเจาของพวกเราโปรดอยาเอาโทษแกเราเลย หากพวกเราลืมหรือโอพระเจาของพวกเราโปรดอยาเอาโทษแกเราเลย หากพวกเราลืมหรือโอพระเจาของพวกเราโปรดอยาเอาโทษแกเราเลย หากพวกเราลืมหรือผิดพลาดไปผิดพลาดไปผิดพลาดไปผิดพลาดไป โอพระเจาของพวกเราโปรดอยาไดบรรทุกภาระหนักใดๆแกพวกเราโอพระเจาของพวกเราโปรดอยาไดบรรทุกภาระหนักใดๆแกพวกเราโอพระเจาของพวกเราโปรดอยาไดบรรทุกภาระหนักใดๆแกพวกเราโอพระเจาของพวกเราโปรดอยาไดบรรทุกภาระหนักใดๆแกพวกเราเชนเดีเชนเดีเชนเดีเชนเดียวกับที่พระองคไดทรงบรรทุกมัน แกบรรดาผูที่อยูกอนหนาพวกเรามาแลวยวกับที่พระองคไดทรงบรรทุกมัน แกบรรดาผูที่อยูกอนหนาพวกเรามาแลวยวกับที่พระองคไดทรงบรรทุกมัน แกบรรดาผูที่อยูกอนหนาพวกเรามาแลวยวกับที่พระองคไดทรงบรรทุกมัน แกบรรดาผูที่อยูกอนหนาพวกเรามาแลว โอพระโอพระโอพระโอพระเจาของพวกเราเจาของพวกเราเจาของพวกเราเจาของพวกเรา โปรดอยาใหพวกเราแบกสิ่งที่ไมมีกําลังใดๆแกพวกเราที่จะแบกมันไดโปรดอยาใหพวกเราแบกสิ่งที่ไมมีกําลังใดๆแกพวกเราที่จะแบกมันไดโปรดอยาใหพวกเราแบกสิ่งที่ไมมีกําลังใดๆแกพวกเราที่จะแบกมันไดโปรดอยาใหพวกเราแบกสิ่งที่ไมมีกําลังใดๆแกพวกเราที่จะแบกมันไดและโปรดไดทรงอภัยแกพวกเราและยกโทษใหแกพวกเรา และเมตตาแกพวกเราดวยเถิดและโปรดไดทรงอภัยแกพวกเราและยกโทษใหแกพวกเรา และเมตตาแกพวกเราดวยเถิดและโปรดไดทรงอภัยแกพวกเราและยกโทษใหแกพวกเรา และเมตตาแกพวกเราดวยเถิดและโปรดไดทรงอภัยแกพวกเราและยกโทษใหแกพวกเรา และเมตตาแกพวกเราดวยเถิดพระองคนั้นคือ ผูปกครองของพพระองคนั้นคือ ผูปกครองของพพระองคนั้นคือ ผูปกครองของพพระองคนั้นคือ ผูปกครองของพวกเราวกเราวกเราวกเรา ดังนั้นโปรดไดทรงชวยเหลือพวกเราใหไดรับชัยดังนั้นโปรดไดทรงชวยเหลือพวกเราใหไดรับชัยดังนั้นโปรดไดทรงชวยเหลือพวกเราใหไดรับชัยดังนั้นโปรดไดทรงชวยเหลือพวกเราใหไดรับชัยชนะเหนือกลุมชนที่ปฏิเสธศรัทธาดวยเถิดชนะเหนือกลุมชนที่ปฏิเสธศรัทธาดวยเถิดชนะเหนือกลุมชนที่ปฏิเสธศรัทธาดวยเถิดชนะเหนือกลุมชนที่ปฏิเสธศรัทธาดวยเถิด ”””” (อัล-บะเกาะเราะห 286)
 12. 12. ก12บรรดามาลาอีกะฮถูกสรางขึ้นจากรัศมี โดยเขาเหลานั้นไมมีตัวตนที่แนนอนตางจากมนุษยทั้งหลายและพวกเขาเหลานั้นไมสามารถที่จะสัมผัสดวยปจจัยทั้งหาไดดังทานนะบีมูฮัมมัดไดกลาววา ““““ บรรดามาลาอีกะฮนั้นถูกสรางขึ้นจากรัศมีบรรดามาลาอีกะฮนั้นถูกสรางขึ้นจากรัศมีบรรดามาลาอีกะฮนั้นถูกสรางขึ้นจากรัศมีบรรดามาลาอีกะฮนั้นถูกสรางขึ้นจากรัศมี ””””ถึงแมบรรดามาลาอีกะฮไมมีตัวตน มนุษยไมสามารถมองเห็นพวกเขาไดแตบรรดามาลาอีกะฮนั้นสามารถที่จะปรากฏตัวในลักษณะของมนุษยหรือลักษณะอื่นๆและบรรดามาลาอีกะฮเหลานั้นไมมีการหลับนอน ไมแตงงาน ไมมีอารมณตัณหา ไมกระทําความผิดใดๆทั้งสิ้นจํานวนของมาลาอีกะฮนั้นมากมายนับไมถวนมนุษยไมสามารถที่จะรูไดนอกจากอัลลอฮเทานั้นมุสลิมตองศรัทธาตอมาลาอีกะฮที่อัลลอฮไดระบุในอัลกุรอานและที่ทานนะบี(ศาสนฑูต)ไดกลาวในหะดีษ สําหรับบรรดามาลาอีกะฮที่มีการระบุในคัมภีรอัลกุรอานนั้นมีดังตอไปนี้คือ ญิบรีล มีกาอีล และอิสรอฟล สวนมาลาอีกะฮอื่นๆนั้นไมมีการระบุชื่อในอัลกุรอานและหะดีษ แตมีบรรดาอุลามาฮบางทานระบุวายังมีมาลาอีกะฮอื่นๆเชนอิซรออีล กีรอมันกาตีบีน และอัล-ซาบานียะห
 13. 13. ก13การศรัทธาตอศาสนทูตการศรัทธาตอศาสนทูตการศรัทธาตอศาสนทูตการศรัทธาตอศาสนทูต ((((บรรดาเราะบรรดาเราะบรรดาเราะบรรดาเราะซูลซูลซูลซูล)))) หมายถึงหมายถึงหมายถึงหมายถึง ศรัทธาตอศาสนทูตที่อัลลอฮไดระบุไวในอัลกุรอานซึ่งพวกเขาเหลานั้นมีจํานวนมาก ดังที่อัลลอฮไดกลาวในอัลกุรอานความวา “ และแนนอนและแนนอนและแนนอนและแนนอน เราไดสงบรรดารอซูลมากอนหนาเจเราไดสงบรรดารอซูลมากอนหนาเจเราไดสงบรรดารอซูลมากอนหนาเจเราไดสงบรรดารอซูลมากอนหนาเจาบางคนในหมูพวกเขาาบางคนในหมูพวกเขาาบางคนในหมูพวกเขาาบางคนในหมูพวกเขามีผูที่เราบอกเลาแกเจามีผูที่เราบอกเลาแกเจามีผูที่เราบอกเลาแกเจามีผูที่เราบอกเลาแกเจา และบางคนในหมูพวกเขามีผูที่เรามิไดบอกเลาแกเจาและบางคนในหมูพวกเขามีผูที่เรามิไดบอกเลาแกเจาและบางคนในหมูพวกเขามีผูที่เรามิไดบอกเลาแกเจาและบางคนในหมูพวกเขามีผูที่เรามิไดบอกเลาแกเจา............ ”บรรดาเราะซูลอัลลอฮไดระบุไวในอัลกุรอานมีทั้งหมดนั้น 25 คนและในจํานวนดังกลาวมี5คนที่อัลลอฮไดคัดเลือกใหเปนอูลุลอัสมี คือ มูฮัมมัด อิบรอฮีม มูซา นุหและอีซา ซึ่งอัลลอฮไดระบุชื่อรอซูลที่ไดรับฉายาเปนอูลุลอัสมีทั้งหมด 5 คนไวในอัลกุรอานความวา “ และจงรําลึกถึงขณะที่เราไดเอาคํามั่นสัญญาของพวกเขาจากบรรดานบีและจงรําลึกถึงขณะที่เราไดเอาคํามั่นสัญญาของพวกเขาจากบรรดานบีและจงรําลึกถึงขณะที่เราไดเอาคํามั่นสัญญาของพวกเขาจากบรรดานบีและจงรําลึกถึงขณะที่เราไดเอาคํามั่นสัญญาของพวกเขาจากบรรดานบีและจากเจาและจากนูห และอิบรอฮีม และมูซา และอีซาอิบนูมัรยัมและจากเจาและจากนูห และอิบรอฮีม และมูซา และอีซาอิบนูมัรยัมและจากเจาและจากนูห และอิบรอฮีม และมูซา และอีซาอิบนูมัรยัมและจากเจาและจากนูห และอิบรอฮีม และมูซา และอีซาอิบนูมัรยัม และเราไดเอาคํามั่นและเราไดเอาคํามั่นและเราไดเอาคํามั่นและเราไดเอาคํามั่นสัญญาอยางหนักแนนจสัญญาอยางหนักแนนจสัญญาอยางหนักแนนจสัญญาอยางหนักแนนจากพวกเขาากพวกเขาากพวกเขาากพวกเขา ” (อัลอะหซาบ 7)และอัลลอฮไดทรงกลาวในอัลกุรอานอีกความวา “ และโดยแนนอนและโดยแนนอนและโดยแนนอนและโดยแนนอน เราไดสงเราไดสงเราไดสงเราไดสงบรรดาเราะบรรดาเราะบรรดาเราะบรรดาเราะซูลมากอนหนาเจาบางคนในหมูพวกเขามีผูที่เราบอกเลาแกเจาซูลมากอนหนาเจาบางคนในหมูพวกเขามีผูที่เราบอกเลาแกเจาซูลมากอนหนาเจาบางคนในหมูพวกเขามีผูที่เราบอกเลาแกเจาซูลมากอนหนาเจาบางคนในหมูพวกเขามีผูที่เราบอกเลาแกเจา และบางคนและบางคนและบางคนและบางคนในหมูพวกเขามีผูที่เรามิบอกเลาแกเจาในหมูพวกเขามีผูที่เรามิบอกเลาแกเจาในหมูพวกเขามีผูที่เรามิบอกเลาแกเจาในหมูพวกเขามีผูที่เรามิบอกเลาแกเจา และไมบังควรแกและไมบังควรแกและไมบังควรแกและไมบังควรแกเราะเราะเราะเราะซูลที่จะนําสัญญาใดๆ มาซูลที่จะนําสัญญาใดๆ มาซูลที่จะนําสัญญาใดๆ มาซูลที่จะนําสัญญาใดๆ มาเวนเวนเวนเวนแตดวยอนุมัติของอัลลอฮแตดวยอนุมัติของอัลลอฮแตดวยอนุมัติของอัลลอฮแตดวยอนุมัติของอัลลอฮ ดังนั้นเมื่อพระบัญชาของอัลลอฮมาถึงเรื่องนั้นก็จะถูกดังนั้นเมื่อพระบัญชาของอัลลอฮมาถึงเรื่องนั้นก็จะถูกดังนั้นเมื่อพระบัญชาของอัลลอฮมาถึงเรื่องนั้นก็จะถูกดังนั้นเมื่อพระบัญชาของอัลลอฮมาถึงเรื่องนั้นก็จะถูกตัดสินดวยความยุติธรรมตัดสินดวยความยุติธรรมตัดสินดวยความยุติธรรมตัดสินดวยความยุติธรรม และขณะนั้นบรรดาผูกลาวเท็จจะขาดทุนอยางยอยยับและขณะนั้นบรรดาผูกลาวเท็จจะขาดทุนอยางยอยยับและขณะนั้นบรรดาผูกลาวเท็จจะขาดทุนอยางยอยยับและขณะนั้นบรรดาผูกลาวเท็จจะขาดทุนอยางยอยยับ ”(ฆอฟร 78)หนาที่ของบรรดาศาสนทูตคือการชักชวนมวลมนุษยใหยอมรับและศรัทธาตอเอกภาพของอัลลอฮทั้งสามประเภทที่ไดกลาวมาขางตนแลวและชักชวนมวลมนุษยใหเคารพภักดีตออัลลอฮและยังมีหนาที่ในการนําขาวดีสําหรับผูที่ศรัทธาและใหการตักเตือนผูที่ปฎิเสธตออัลลอฮ สรุปโดยสังเขปหนาที่ของบรรดาศาสนฑูตไดดังนี้1. นําวะหยู (คําสอน) ของอัลลอฮไปใหกับมนุษยทั้งมวล ( ‫ا‬ )
 14. 14. ก142. เชิญชวนมวลมนุษยสูหนทางของอัลลอฮ ( ‫ا‬‫غ‬‫ا‬ )3. นําขาวดีและใหการตักเตือน ( ‫ا‬‫ار‬ ‫وا‬ )4. ขัดเกลาจิตใจใหสะอาด บริสุทธ ( ‫ح‬ ‫إ‬‫ا‬‫آ‬ ‫و‬ )5. แกไขแนวความคิดการศรัทธาในสิ่งที่ผิดและไมสอดคลองกับอิสลาม6. ปฏิบัติหนาที่ตามคําบัญชาของอัลลอฮ7. การปกครองดูแลประชาชาติ ( ‫ا‬ )หนาที่ของมุสลิมตอศาสนทูตคือ ศรัทธาตอบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮทุกทานโดยไมมีความแตกตางและ ไมแยกระหวางทานหนึ่งทานใดจากบรรดาเราะซูลของพระองค มุสลิมตองยอมรับและศรัทธาตอความเปนศาสนทูตของบรรดาศาสนทูตทั้งมวลสวนนบีมูฮัมมัด มุสลิมตองศรัทธาและยอมรับวาทานเปนศาสนทูตทานสุดทายไมมีศาสนทูตคนใดอีกแลวหลังจากทานมูฮัมมัด ดังโองการของอัลลอฮที่ตรัสไวในอัลกุรอานความวา “ มุฮัมมัดมิไดเปนบิดาผูใดในหมูบุรุษของพวกเจามุฮัมมัดมิไดเปนบิดาผูใดในหมูบุรุษของพวกเจามุฮัมมัดมิไดเปนบิดาผูใดในหมูบุรุษของพวกเจามุฮัมมัดมิไดเปนบิดาผูใดในหมูบุรุษของพวกเจา แตเปนเราะแตเปนเราะแตเปนเราะแตเปนเราะซูลซูลซูลซูลของอัลลอฮของอัลลอฮของอัลลอฮของอัลลอฮและคนสุดทายแหงบรรดานะบี และอัลลออนั้นทรงรอบรูทุกสิ่งและคนสุดทายแหงบรรดานะบี และอัลลออนั้นทรงรอบรูทุกสิ่งและคนสุดทายแหงบรรดานะบี และอัลลออนั้นทรงรอบรูทุกสิ่งและคนสุดทายแหงบรรดานะบี และอัลลออนั้นทรงรอบรูทุกสิ่ง ” (อัลอะหซาบ40)
 15. 15. ก15การศรัทธาตอคัมภีรตางๆการศรัทธาตอคัมภีรตางๆการศรัทธาตอคัมภีรตางๆการศรัทธาตอคัมภีรตางๆ หมายถึง การศรัทธาวา อัลลอฮไดทรงประทานคัมภีรใหแกบรรดาศาสนทูต(รอซูล) ซึ่ง คัมภีรตางๆนั้นสวนหนึ่งอัลลอฮทรงไดระบุไวในอัลกุรอานและอีกสวนหนึ่งอัลลอฮไมทรงระบุไวในอัลกุรอาน สวนที่อัลลอฮไดระบุไวในอัลกุรอานนั้นดังตอไปนี้1. อัลกุรอาน ซึ่งอัลลอฮไดประทานลงใหแกทานนบีมูฮัมมัด (ศ็อลฯ)2. ซาบูร ซึ่งอัลลอฮไดประทานลงใหแกทานนบีดาวูด (อลัยฮิสสาลาม)3. อินยีลอัลลอฮไดทรงประทานใหแกทานนบีอีซา (อลัยฮิสสาลาม)4. ซูหุฟอิบรอฮีม อัลลอฮไดทรงประทานใหแกทานนบีอิบรอฮีม (อลัยฮิสสาลาม)5. ซูหุฟมูซา อัลลอฮไดทรงประทานใหแกทานนบีมูซา (อลัยฮิสสาลาม)สวนศาสนทูตอื่นที่อัลลอฮไดประทานคัมภีรใหแกทุกทาน แตอัลลอฮมิไดระบุชื่อของคัมภีรเหลานั้นในอัลกุรอานและมุสลิมทุกคนตองศรัทธาตอคัมภีรดังกลาวนั้นโดยภาพรวมและคัมภีรเหลานั้นถูกประทานลงมาโดยสัจธรรมและเปนทางนําสําหรับมนุษยทั้งมวลคัมภีรที่ถูกประทานลงมานั้นเปน คัมภีรของพระองค คัมภีรดังกลาวนั้นลวนเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆและบอกถึงอะไรที่เกิดขึ้นมาแลวในอดีตและสิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวยสวนอัลกุรอานเปนคัมภีรฉบับสุดทายที่อัลลอฮทรงประทานใหกับนบีทานสุดทายคือมูฮัมมัด(ศ็อลฯ)
 16. 16. ก16การศรัทธาตอวันแหงการฟนคืนชีพการศรัทธาตอวันแหงการฟนคืนชีพการศรัทธาตอวันแหงการฟนคืนชีพการศรัทธาตอวันแหงการฟนคืนชีพ ((((กียามกียามกียามกียามะฮหรือวันอาคีเราะหะฮหรือวันอาคีเราะหะฮหรือวันอาคีเราะหะฮหรือวันอาคีเราะห )))) หมายถึงการศรัทธาวาทุกสิ่งทุกอยางที่อัลลอฮไดบอกไวในอัลกุรอานและสิ่งที่ทานมุฮัมมัดไดบอกในหะดีษเกี่ยวกับเรื่องตางๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากมนุษยไดพรากจากโลกนี้ไปยังโลกอาคีเราะห และในจํานวนการศรัทธาตอวันอาคีเราะหนั้นเราตองศรัทธาเหตุการณที่จะเกิดขึ้นดังตอไปนี้1111.... ฟตนะหในหลุมฝงศพฟตนะหในหลุมฝงศพฟตนะหในหลุมฝงศพฟตนะหในหลุมฝงศพ (กุโบร) และการสอบสวนของสองมาลาอีกะฮทานนบี (ศ็อลฯ) ไดกลาวในหะดีษบทหนึ่งความวา“ มนุษยนั้นจะถูกสอบสวนในหลุมฝงศพของเขามนุษยนั้นจะถูกสอบสวนในหลุมฝงศพของเขามนุษยนั้นจะถูกสอบสวนในหลุมฝงศพของเขามนุษยนั้นจะถูกสอบสวนในหลุมฝงศพของเขา โดยถามวาใครคือพระเจโดยถามวาใครคือพระเจโดยถามวาใครคือพระเจโดยถามวาใครคือพระเจาของคุณาของคุณาของคุณาของคุณ???? อะไรอะไรอะไรอะไรคือศาสนาของคุณคือศาสนาของคุณคือศาสนาของคุณคือศาสนาของคุณ???? และใครคือนบีของคุณและใครคือนบีของคุณและใครคือนบีของคุณและใครคือนบีของคุณ????สําหรับผูที่มีการศรัทธานั้นก็จะตอบวาอัลลอฮสําหรับผูที่มีการศรัทธานั้นก็จะตอบวาอัลลอฮสําหรับผูที่มีการศรัทธานั้นก็จะตอบวาอัลลอฮสําหรับผูที่มีการศรัทธานั้นก็จะตอบวาอัลลอฮคือพระเจาของฉันคือพระเจาของฉันคือพระเจาของฉันคือพระเจาของฉัน อิสลามศาสนาของฉัน และมุฮัมมัดนบีของฉัน แตคนที่ปฏิเสธก็จะตอบอิสลามศาสนาของฉัน และมุฮัมมัดนบีของฉัน แตคนที่ปฏิเสธก็จะตอบอิสลามศาสนาของฉัน และมุฮัมมัดนบีของฉัน แตคนที่ปฏิเสธก็จะตอบอิสลามศาสนาของฉัน และมุฮัมมัดนบีของฉัน แตคนที่ปฏิเสธก็จะตอบวา ฉันไมรูวา ฉันไมรูวา ฉันไมรูวา ฉันไมรู ฉันไดยินเขาวาอยางนั้นฉันก็วาตามฉันไดยินเขาวาอยางนั้นฉันก็วาตามฉันไดยินเขาวาอยางนั้นฉันก็วาตามฉันไดยินเขาวาอยางนั้นฉันก็วาตาม สําหรับผูที่ปฎิเสธนั้นก็จะถูกเฆี่สําหรับผูที่ปฎิเสธนั้นก็จะถูกเฆี่สําหรับผูที่ปฎิเสธนั้นก็จะถูกเฆี่สําหรับผูที่ปฎิเสธนั้นก็จะถูกเฆี่ยนยนยนยนและถูกและถูกและถูกและถูกทรมานทรมานทรมานทรมาน ”2222.... ศรัทธาตออาซาบและนิมาตศรัทธาตออาซาบและนิมาตศรัทธาตออาซาบและนิมาตศรัทธาตออาซาบและนิมาต (ความทุกขทรมานและความสุขสําราญ) ในกูโบรดังอัลลอฮ ไดตรัสไวในอัลกุรอานความวา“ อัลลอฮไดทรงคุมครองเขาไวพนจากความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาไดวางแผนไวอัลลอฮไดทรงคุมครองเขาไวพนจากความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาไดวางแผนไวอัลลอฮไดทรงคุมครองเขาไวพนจากความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาไดวางแผนไวอัลลอฮไดทรงคุมครองเขาไวพนจากความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาไดวางแผนไว และการและการและการและการลงโทษที่ชั่วชาก็หอมลอมบริวารของฟรเอานลงโทษที่ชั่วชาก็หอมลอมบริวารของฟรเอานลงโทษที่ชั่วชาก็หอมลอมบริวารของฟรเอานลงโทษที่ชั่วชาก็หอมลอมบริวารของฟรเอาน.... ” (ฆอฟร 45)และอัลลอฮไดทรงกลาวไวในอัลกุรอานอีกความวา“ และใครเลาคือ ผูอธรรมยิ่งกวาผูที่อุปโลกนความเท็จใหแกพระองคและใครเลาคือ ผูอธรรมยิ่งกวาผูที่อุปโลกนความเท็จใหแกพระองคและใครเลาคือ ผูอธรรมยิ่งกวาผูที่อุปโลกนความเท็จใหแกพระองคและใครเลาคือ ผูอธรรมยิ่งกวาผูที่อุปโลกนความเท็จใหแกพระองค หรือกลาววาไดถูกหรือกลาววาไดถูกหรือกลาววาไดถูกหรือกลาววาไดถูกประทานแกฉัน ทั้งๆที่มิไดมีสิ่งใดถูกประทานใหเปนโองการแกเขาประทานแกฉัน ทั้งๆที่มิไดมีสิ่งใดถูกประทานใหเปนโองการแกเขาประทานแกฉัน ทั้งๆที่มิไดมีสิ่งใดถูกประทานใหเปนโองการแกเขาประทานแกฉัน ทั้งๆที่มิไดมีสิ่งใดถูกประทานใหเปนโองการแกเขา และผูที่กลาววาฉันจะและผูที่กลาววาฉันจะและผูที่กลาววาฉันจะและผูที่กลาววาฉันจะใหลงมาเชนเดียวกับสิ่งที่อัลลอฮใหลงใหลงมาเชนเดียวกับสิ่งที่อัลลอฮใหลงใหลงมาเชนเดียวกับสิ่งที่อัลลอฮใหลงใหลงมาเชนเดียวกับสิ่งที่อัลลอฮใหลงมาและหากเจาจะไดเห็นมาและหากเจาจะไดเห็นมาและหากเจาจะไดเห็นมาและหากเจาจะไดเห็น ขณะที่บรรดาผูที่อธรรมขณะที่บรรดาผูที่อธรรมขณะที่บรรดาผูที่อธรรมขณะที่บรรดาผูที่อธรรมอยูในภาวะคับขันแหงความตายอยูในภาวะคับขันแหงความตายอยูในภาวะคับขันแหงความตายอยูในภาวะคับขันแหงความตาย และมลาอีกะฮกําลังแบมือของพวกเขาและมลาอีกะฮกําลังแบมือของพวกเขาและมลาอีกะฮกําลังแบมือของพวกเขาและมลาอีกะฮกําลังแบมือของพวกเขา ((((โดยกลาววาโดยกลาววาโดยกลาววาโดยกลาววา ))))จงจงจงจง
 17. 17. ก17ใหชีวิตของพวกทานออกมาใหชีวิตของพวกทานออกมาใหชีวิตของพวกทานออกมาใหชีวิตของพวกทานออกมา วันนี้พวกทานจะไดรับการตอบแทน ซึ่งโทษแหงการตํ่าวันนี้พวกทานจะไดรับการตอบแทน ซึ่งโทษแหงการตํ่าวันนี้พวกทานจะไดรับการตอบแทน ซึ่งโทษแหงการตํ่าวันนี้พวกทานจะไดรับการตอบแทน ซึ่งโทษแหงการตํ่าตอยตอยตอยตอย เนื่องจากทีพวกทานกลาวใหรายแกพระเจา โดยปราศจากความจริเนื่องจากทีพวกทานกลาวใหรายแกพระเจา โดยปราศจากความจริเนื่องจากทีพวกทานกลาวใหรายแกพระเจา โดยปราศจากความจริเนื่องจากทีพวกทานกลาวใหรายแกพระเจา โดยปราศจากความจริงงงง และเนื่องจากและเนื่องจากและเนื่องจากและเนื่องจากที่พวกทานแสดงยโสตอบรรดาโองการของพระองคที่พวกทานแสดงยโสตอบรรดาโองการของพระองคที่พวกทานแสดงยโสตอบรรดาโองการของพระองคที่พวกทานแสดงยโสตอบรรดาโองการของพระองค ” ( อัล-อันอาม 93)3333.... สัญญานของวันกียามะฮสัญญานของวันกียามะฮสัญญานของวันกียามะฮสัญญานของวันกียามะฮ (วันอวสาน)มุสลิมตองศรัทธาตอวันอวสานของโลกนี้แตไมมีผูใดทราบถึงกําหนดการของวันนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไรนอกจากอัลลอฮตลอดจนศรัทธาตอสัญญาณตางๆที่ทานนบีไดบอกในหะดีษ อัลลอฮไดตรัสไวในอัลกุรอานความวา “ พวกเขาจะถามเจาถึงวันอวสานพวกเขาจะถามเจาถึงวันอวสานพวกเขาจะถามเจาถึงวันอวสานพวกเขาจะถามเจาถึงวันอวสาน((((วันกีวันกีวันกีวันกียามะฮยามะฮยามะฮยามะฮ)))) นั้นวา เมื่อใดเลามันจะเกิดขึ้นนั้นวา เมื่อใดเลามันจะเกิดขึà

×