Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rasulullah contoh ikutan terbaik

2,997 views

Published on

http://mygpu.blogspot.com

Published in: Education

Rasulullah contoh ikutan terbaik

 1. 1. Rasulullahsebagaicontohikutanyang terbaikDISAMPAIKAN OLEH:mohdsuhairi bin ghazalidiploma sainsgeomatik<br />http://mygpu.blogspot.com <br />
 2. 2. Apakhabar???<br />
 3. 3. KEBESARAN ALLAH S.W.T<br />
 4. 4. ISLAM <br />Al-Quran + Sunnah<br />
 5. 5.
 6. 6. HadisRasulullah SAW:Semuakamuadalahgembala,dansemuakamuadalahbertanggungjawabterhadaprakyatnya.(Hadisriwayat Al-Bukhari)<br />TANGGUNGJAWAB SETIAP MUSLIM<br />
 7. 7. DALIL<br />
 8. 8. HadisRasulullah SAW:Hendaklahkamusampaikanajaranakuwalaupunsatuayat. (Dikeluarkanoleh Ahmad, Al-Bukharidan Al-Tirmidzi, daripada ‘Abdullah bin ‘Amru bin Al-’Ash Radiyallahuanhu)<br />(Ayat lain: Surah al-Maidah:2- wata’wanu….<br />
 9. 9. SEMBILAN MIMPI RASULULLAH S.A.WNabi Muhammad saw bersabda: "Sesungguhnyaakutelahmengalamimimpi-mimpi yang menakjubkanpadamalamakusebelumdiIsraqkan........" <br /><ul><li>Akumelihatumatkucubaberbicaradengangolonganorangmukmintetapimerekatidakpunmembalasbicaranya, makamenjelmalah SIFAT </li></ul> SILATURRAHIMNYA DAN TIDAK SUKA BERMUSUH-MUSUHAN SESAMA UMATKU lalumenyerukepadamereka agar menyambutbicaranya, laluberbicaramerekadengannya. <br /><ul><li>Akumelihatumatkuditimpadahaga yang amatberat, setiap kali diamendatangisatutelagadihalangdarimeminumnya, ketikaitudatanglah</li></ul>pahala PUASANYA YANG IKHLAS KEPADA ALLAH SWT memberiminumhinggaiamerasapuas. <br /><ul><li>Akumelihatbagaimanaumatkudiseretdenganrantai yang diperbuatdaripadaapinerakajahanam yang dimasukkandarimulutdandikeluarkanrantaitersebutkeduburnyaolehmalaikutAhzab, tetapi SOLATNYA YANG KHUSUK DAN TIDAK MENUNJUK-NUNJUK telahmelepaskannyadariseksaanitu.
 10. 10. Akumelihatseorangdariumatkutelahdisediakanazabkubur yang amatmenyiksakan, makaiatelahdiselamatkanolehberkat WUDUKNYA YANG SEMPURNA. </li></ul> <br /> <br />
 11. 11.
 12. 12. PERSEDIAAN DIRI SEBAGAI SEORANG HAMBA<br /> “Bagaimanakitahendaktuang air yang bersihuntukdiminumkedalambekas yang kotor… Bagaimana Allah SWT hendakberirahmatketempat yang adamaksiat….?”<br />
 13. 13. KITA KENE MENCONTOHIRASULULLAH S.A.W<br />
 14. 14. <ul><li>Menjauhkandiridariperkara-perkarasyubahat
 15. 15. Memeliharapandangan
 16. 16. Memeliharalidah
 17. 17. Bersifatpemalu
 18. 18. Bersifatlemahlembutdansabar
 19. 19. Bersifatbenardanjujur
 20. 20. Besifattawadhuk (rendahdiri)
 21. 21. Menjauhisangkaburukdanmengumpat
 22. 22. Bermurahhati
 23. 23. Qudwahhasanah</li></ul>(KitabApaErtinyaSayaMenganut Islam)<br />AKHLAK SEBAGAI SEORANG MUSLIM<br />
 24. 24. MATLAMAT DAKWAH ISLAMIAH<br />
 25. 25. Kenal DIRI<br />
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31. Kenapa pemuda menjadi objek di sini?<br />Rasulullah saw menekankan supaya pemuda-pemuda merasai demikian<br />melalui sabdanya:<br />'Ambillah peluang lima perkara sebelum datangnya lima perkara:- Usia muda kamu sebelum tua,masa sihat sebelum sakit, harta kekayaan kamu sebelum papa, masa hidup kamu sebelum mati,dan masa kosong kamu sebelum sibuk.'<br />
 32. 32.
 33. 33. TAPI INI YANG BERLAKU SEKARANG<br />
 34. 34.
 35. 35. PENGORBANAN<br />
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39. SURAH AN-NAHL : 125<br />
 40. 40. DAKWAH MEMBER<br />
 41. 41. Di dalambuku Tariq Dakwah (Jalan-jalanDakwah) berkata As-Syahid Imam Hassan Al Bannakepadaahli-ahliIkhwanMuslimin:-<br />“Jadilahkamudenganmanusiaitusepertisepohonpokokbuah-buahan, merekamelemparkanbatudandia (pokok) melemparkanmerekadenganbuahnya”<br />
 42. 42. REDHA ALLAH<br />
 43. 43. PENGORBANAN BILAL DEMI ISLAM<br />
 44. 44. Pengorbanansumayyah<br />
 45. 45. Mungkintidakkesyurgakita …<br />Jikaakuderhakaibudanayahku<br />Jikaakuselalutinggalsolat<br />JikaakutidakberpuasadibulanRamadhan<br />Jikaakusombongdengankelebihandiri<br />Jikaakutakpernahmenutupaurat<br />Jikaakusukaberbohong<br />Jikaakutakkenal Allah tuhanku….<br />
 46. 46. insyaAllahya…<br /><ul><li>Jikaakutaatpadaibudanayahku
 47. 47. Jikaakuseronokberibadatpada Allah
 48. 48. Jikaakuselaluberpesandengankebaikan
 49. 49. Jikaakumakanmakanan yang halal
 50. 50. Jikaakumenjagaakhlakku
 51. 51. Jikaakukenal Allah Ta’aladan…
 52. 52. Jikaakuselalubertaubatpada Allah tuhanku….</li></li></ul><li>
 53. 53. LayakkahakuuntuksyurgaMU…?<br />

×