Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fa sharh reyaz_al_salehin_04

452 views

Published on

Riyad us Saliheen (Persian), australian islamic library, riyaz us saliheen, riyadus saliheen, hadith, farsi hadith, riyad us saliheen in persian, riyad us saliheen in farsi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fa sharh reyaz_al_salehin_04

 1. 1. امام ابوزکریا یحیی بن شرف نووي/ 676-631 هـ) ) شرح ریاض الصالحین (4) شرح و توضیح: علامه محمد بن صالح العثیمین/ با مقدمه و تعلیقاتی از: علامه محمد ناصرالدین آلبانی/ ترجمه و نگارش: محمد ابراهیم کیانی
 2. 2. فهرست مطالب -81 باب: نهی از درخواست امارت و بهتر بودن دوري از مسؤولیت ها در صورتی که نیازي به او نباشد یا او را انتخاب نکرده باشند ..................................................... 8 -82 باب: تشویق حاکم و سایر مدیران به انتخاب وزیران و مشاوران شایسته، و هشدار به آن ها درباره ي هم نشینان و مشاوران ناباب ........................................ 15 -83 باب: نهی از واگذاري ریاست، قضاوت و دیگر پست هاي اداري و قضایی به کسانی که خود، خواهان چنین مسؤولیت هایی هستند ........................................ 21 -1 کتاب: ادب .................................................................... 24 -84 باب: حیا و فضیلت آن، و تشویق به آراسته شدن به شرم و آزرم ................ 24 -85 باب: رازداري و حفظ اسرار دیگران .......................................................... 34 -86 باب: وفاي به عهد و پاي بندي به عهد و پیمان .......................................... 43 -87 باب: امر به پاي بندي بر عادت ها و کارهاي نیک ........................................ 52 -88 باب: خوش زبانی و خوش رویی در برخورد با دیگران. ................................. 56 -89 باب: استحباب واضح سخن گفتن و روشن ساختن آن براي شنونده و نیز تکرارِ آن در صورتی که جز با تکرار، قابل فهم نباشد ......................................... 59 -90 باب: اهمیت توجه و گوش دادن همنشین به سخنان درست و جایزي که هم نشینش میگوید؛ و اینکه عالمِ یا سخنران، حاضران مجلس را به سکوت دعوت کند ................................................................................................................. 62 -91 باب: موعظه و میانه روي در آن ................................................................. 65 -92 باب: متانت و آرامش ............................................................................... 81 -93 باب: تشویق به آرامش و وقار به هنگام رفتن به سوي نماز و جلسه هاي علمی و دیگر عبادت ها .............................................................................................. 84 -94 باب: مهمان نوازي و احترام مهمان ........................................................... 91 -95 باب: مستحب بودن مژده دادن به خیر و نیکی و تبریک رویدادهاي شاديبخش 101 ....................................................................................................................
 3. 3. 2 شرح ریاض الصالحین -96 باب: خداحافظی با دوست و سفارش او - به تقوا- در هنگامی که عازم سفر است؛ و نیز دعاي خیر براي او و درخواست دعا از وي ..................................... 125 -97 باب: استخاره (طلب خیر) و مشورت ....................................................... 138 -98 باب: مستحب بودن رفتن به نماز عید و عیادت بیمار و حج و امثال آن از یک راه و بازگشتن از راهی دیگر براي افزایش مکان هاي عبادت ........................... 143 -99 باب: استحباب مقدم قرار دادن راست در همه ي کارهاي محترم .............. 146 -2 کتاب: آداب غذا خوردن ................................................... 160 در پایانِ آن ............... 160 « الحمدلله » در ابتداي غذا و « بسم الله » -100 باب: گفتن -101 باب: ایراد گرفتن از غذا درست نیست؛ بلکه تعریف از غذا مستحب است 171 .................................................................................................................... -102 باب: روزه داري که از او پذیرایی کنند و حاضر به افطار نباشد، چه کند؟ .. 173 -103 باب: مهمانی که شخص دیگري نیز با او همراه می شود، چه کند؟ .......... 175 -104 باب: غذا خوردن از جلوي خود و آموزش آداب غذا خوردن به کسی که بد غذا می خورد ........................................................................................................ 177 -105 باب: نهی از دوتا دوتا خوردن خرما و امثال آن هنگامی که با هم می خورند، مگر با اجازه ي جمع ....................................................................................... 182 -106 باب: کسی که می خورد و سیر نمی شود، چه بگوید و چه انجام دهد؟ ...... 183 -107 باب: امر به خوردن از کنار ظرف و نهی از خوردن از وسط آن ................ 185 -108 باب: ناپسند بودن خوردن در حالِ تکیه زدن بر پهلو. ............................. 188 -109 باب: مستحب بودن خوردن با سه انگشت و نیز لیسیدنِ انگشتان و ظرف غذا، و ناپسند بودن پاك کردن انگشتان پیش از لیسیدن، و استحباب برداشتن لقمه اي که از دست می افتد و خوردن آن، و جایز بودن پاك کردن انگشتان با ساعد و پا پس از لیسیدن ....................................................................................... 190 -110 باب: غذا خوردن به صورت دسته جمعی ................................................ 193 -111 باب: روش نوشیدن و مستحب بودن سه بار تنفس در بیرون ظرف، و ناپسند بودن تنفس در ظرف؛ و استحباب دور دادن ظرف از سمت راست .................... 197
 4. 4. فهرست مطالب 3 -112 باب: ناپسند بودن نوشیدن از دهانه ي مشک، ظرف آب و امثال آن؛ و بیانِ این که این کراهت، تنزیهی ست، نه تحریمی. .................................................. 202 -113 باب: ناپسند بودن دمیدن در نوشیدنی .................................................. 204 -114 باب: جایز بودن نوشیدن در حالت ایستاده و این که نوشیدن در حالت نشسته بهتر است ......................................................................................... 207 -115 باب: مستحب است که ساقی (آب دهنده)، پس از همه آب بنوشد .......... 214 -116 باب: جایز بودن نوشیدن از همه ي ظروف پاك جز طلا و نقره، و جواز نوشیدن از نهر و امثال آن با دهان و بدون استفاده از ظرف و دست؛ و حرام بودن استفاده از ظروف طلا و نقره در خوردن و نوشیدن و... ..................................................... 216 -3 کتاب: لباس ................................................................. 221 -117 باب: مستحب بودن لباس سفید، و جواز پوشیدن لباس سرخ، سبز، زرد و سیاه و نیز جایز بودن لباس پنبه و کتان، پشم، مو و دیگر الیاف پارچه اي جز حریر (ابریشم) ...................................................................................................... 221 -118 استحباب پوشیدن پیراهن ................................................................... 235 -119 باب: اندازه ي طولِ پیراهن، آستین، شلوار و دنباله ي عمامه؛ و بلند کردن هر یک از این ها از روي تکبر، حرام است و اگر از روي تکبر نباشد، مکروه (ناپسند) 236 .................................................................................................................... -120 باب: مستحب بودن دوري از شیک پوشی از روي تواضع ....................... 263 -121 باب: مستحب بودن اعتدال در نوع لباسی که انسان می پوشد و این که جز به ضرورت یا هدفی شرعی، لباسی نپوشد که زمینه ي سرزنش و خرده گیري بر وي را فراهم کند ..................................................................................................... 264 -122 باب: حرام بودن لباس حریر (ابریشم) براي مردان و جواز پوشیدن آن براي زنان؛ و نیز حرام بودن نشستن بر حریر و تکیه زدن بر آن. .............................. 267 -123 باب: جایز بودن پوشیدن حریر (ابریشم طبیعی) براي مردي که بدنش خارش دارد ................................................................................................... 271 -124 باب: نهی از نشستن بر پوست پلنگ یا استفاده از آن به عنوان زیرانداز . 272 -125 باب: آن چه هنگام پوشیدن لباس یا کفش نو و امثال آن می گوییم.......... 273
 5. 5. 4 شرح ریاض الصالحین -126 باب: مستحب بودن آغاز کردن از سمت راست در لباس پوشیدن .......... 274 -4 کتاب: آداب خواب ........................................................ 277 -127 باب: دعاي پیش از خوابیدن ................................................................ 277 -128 باب: جواز خوابیدن بر پشت و گذاشتن یک پا روي پاي دیگر، در صورتی که ترسِ نمایان شدن عورت نباشد؛ و نیز جایز بودن چهارزانو نشستن و چمباتمه زدن 288 .................................................................................................................... -129 باب: آداب مجلس و هم نشین .............................................................. 291 -130 باب: خواب و مسایل مربوط به آن ........................................................ 309 -5 کتاب: سلام ................................................................ 317 -131 باب: فضیلت سلام و دستور به ترویج و آشکار ساختن آن ..................... 317 -132 باب: چگونگی سلام ............................................................................ 334 -133 باب: آداب سلام ................................................................................. 343 -134 باب: مستحب بودن تکرار سلام به کسی که به فاصله ي اندك، دیدارش تکرار گردد؛ بدین صورت که به جایی وارد و سپس خارج شود و آن گاه در همان لحظه داخل بیاید یا درختی یا چیزي مانند آن، در میانِ آن دو حایل شود ............ 345 -135 باب: مستحب بودن سلام کردن به هنگام ورود به خانه ي خویش ........... 346 -136 باب: سلام کردن به کودکان ................................................................ 349 -137 باب: سلام گفتن مرد به همسر و دیگر زنان محرمش و نیز زنان بیگانه به شرطی که ترس به فتنه افتادن وجود نداشته باشد و هم چنین سلام کردنِ زنان به مردان بیگانه بر اساسِ همین شرط ................................................................ 350 -138 باب: حرام بودن نخست سلام گفتن ما به کافران و چگونگی جواب دادن به سلام کافران و مستحب بودن سلام کردن به مجلسی که در آن هم مسلمانان حضور دارند و هم کافران ............................................................................... 353 -139 باب: مستحب بودن سلام به هنگام برخاستن از مجلس و ترك هم نشین یا هم نشینان ..................................................................................................... 360 -140 باب: اجازه خواستن و آداب آن ............................................................. 362
 6. 6. فهرست مطالب 5 فلانی » : بگوید ،« کیستی » : -141 باب: سنت است که وقتی از اجازه گیرنده بپرسند و امثال آن در پاسخ، « منم » و نام یا شهرت خویش را بیان کند؛ و گفتن « هستم مکروه است .................................................................................................. 367 بگوید « الحمدلله » -142 باب: مستحب بودن دعا براي کسی که هنگام عطسه زدن نگوید؛ و بیانِ آداب « الحمدلله » و ناپسند بودن دعا براي کسی که هنگام عطسه زدن دعا براي عطسه زننده و نیز آداب عطسه زدن و خمیازه کشیدن ........................ 369 -143 باب: مستحب بودن دست دادن و گشاده رویی در هنگام دیدار، و بوسیدنِ دست مرد صالح و بوسیدنِ فرزند خویش از روي محبت و به آغوش کشیدنِ کسی که از سفر باز می گردد و مکروه بودن خم شدن در برابر دیگران ...................... 376 -6 کتاب: عیادت بیمار و تشییع جنازه و نماز بر او و حضور در خاك سپاري وي و ماندن بر سر قبرش پس از دفن او ............................................. 388 -144 باب: امر به عیادت بیمار و تشییع جنازه ................................................ 388 -145 باب: آن چه با آن براي بیمار دعا می شود ............................................... 402 -146 باب: مستحب بودن احوال پرسیِ بیمار از خانواده ي وي ......................... 413 -147 باب: آن چه که شخص در هنگام ناامیدي از زندگی می گوید ................... 415 -148 باب: مستحب بودن سفارش به خانواده و خدمت کنندگان بیمار، به این که رفتارِ نیکی با او داشته باشند و در برابرِ سختی هاي ناشی از بیماري اش شکیبایی ورزند؛ و نیز توصیه به نیکی کردن به کسی که مرگش به سبب مجازات شرعی یا قصاص و امثالِ آن نزدیک شده است ............................................................. 418 تب » یا « سخت بیمارم » یا « من بیمارم » : -149 باب: جایز بودن این که بیمار بگوید و امثالِ آن؛ و اگر گفتن چنین سخنانی از روي خشم و «! واي سرم » یا « دارم بی قراري یا ناشکیبایی نباشد، کراهت ندارد .................................................... 421 به محتضر ..................................................... 426 « لا اله الاالله » -150 باب: تلقینِ -151 باب: آن چه به هنگام بر هم نهادن چشمان مرده باید گفت ..................... 430 -152 باب: آن چه نزد جنازه گفته می شود و آن چه وابستگان مرده می گویند ..... 434 -153 باب: جواز گریستن بر مرده بدون مرثیه خوانی و نوحه گري یا شیون و فریاد 439 ....................................................................................................................
 7. 7. 6 شرح ریاض الصالحین -154 باب: خودداري از بازگو کردن عیوبی که در مرده دیده می شود ............... 444 -155 باب: نماز بر مرده و تشییع جنازه ي او و حضور در خاك سپاريِ وي و کراهت شرکت زنان در تشییع جنازه .......................................................................... 446 -156 باب: مستحب بودن کثرت تعداد نمازگزاران بر جنازه و صف بستن نمازگزاران در سه صف یا بیش تر ................................................................... 450 -157 باب: آن چه در نماز جنازه خوانده می شود .............................................. 453 -158 باب: تعجیل در آماده کردن، بردن و به خاك سپردنِ جنازه .................... 462 -159 باب: تعجیل در پرداخت بدهی هاي مرده و شتافتن به آماده کردن او؛ مگر این که به صورت ناگهانی بمیرد، که تا زمان اطمینان از مرگ وي درنگ می کنیم 467 -160 باب: اندرز دادن مردم بر سر قبر (به هنگام خاك سپاريِ مرده) ............... 471 -161 باب: دعا براي مرده پس از دفن او و نشستن در کنار قبرش براي لحظاتی به منظور دعا براي او و استغفار و قرائت ............................................................. 476 -162 باب: صدقه دادن از سوي میت و دعا براي او ........................................ 478 -163 باب: تعریف مردم از مرده ................................................................... 483 -164 باب: فضیلت کسی که فرزندان کوچکش بمیرند ................................... 488 -165 باب: گریه و ترس به هنگام عبور از کنار قبور و محل هلاکت ستم گران و اظهار عجز و نیاز به الله متعال؛ و زنهار از غفلت از آن ...................................... 491 -7 کتاب: آداب سفر .......................................................... 493 -166 باب: مستحب بودن آغاز سفر در روز پنج شنبه و ابتداي روز ................... 493 -167 باب: استحباب جستجوي هم سفر و امیر قرار دادن یکی از خودشان در سفر تا همه از او فرمان ببرند ................................................................................ 496 -168 باب: آداب حرکت و توقف، و گذراندن شب و خوابیدن در سفر؛ و استحباب پیمودن مسیر در شب، و ملایمت و خوش رفتاري با چارپایان و مراعات حالِ آن ها؛ و جواز سوار شدن دو نفر بر چارپاي قوي؛ و امر به رعایت حق حیوانات به کسی که در این زمینه کوتاهی کرده است ......................................................................... 499 -169 باب: کمک به هم سفر .......................................................................... 506
 8. 8. فهرست مطالب 7 -170 باب: آن چه هنگام سوار شدن بر سواري گفته می شود........................... 509 -171 باب: تکبیر گفتن مسافر به هنگام بالا رفتن از گردنه ها و امثال آن، و تسبیح گفتن وي در هنگامی که از دره ها و سراشیبی ها پایین می رود؛ و نهی از بلند کردن صدا در هنگام تکبیر گفتن و امثال آن ............................................................. 518 -172 باب: مستحب بودن دعا در سفر. .......................................................... 523 -173 باب: دعایی که انسان به هنگام ترسیدن از مردم و غیر آنان می گوید ..... 524 -174 باب: دعاي مسافر، هنگام توقف یا اتراق کردن در جایی ....................... 527 -175 باب: مستحب بودن تعجیل مسافر پس از پایان کارهایش براي بازگشت به نزد خانواده اش .............................................................................................. 530 -176 باب: استحباب رفتن به نزد خانواده در روز و کراهتش در شب بدون ضرورت 532 .................................................................................................................... -177 باب: دعاي مسافر، هنگامی که باز می گردد و شهر خود را می بیند ........... 533 -178 باب: استحباب این که مسافر هنگام بازگشت از سفر، ابتدا به مسجد محلّ خویش برود و در آن دو رکعت نماز بگزارد ...................................................... 534 -179 باب: حرام بودن مسافرت زن به تنهایی ................................................ 536 -8 کتاب: فضایل ............................................................... 539 -180 باب: فضیلت قرائت قرآن .................................................................... 539 -181 باب: امر به حفظ و مواظبت از قرآن (با مداومت بر تلاوتش) و برحذر داشتن از این که در معرض فراموشی قرار گیرد .......................................................... 563 -182 باب: استحباب تلاوت قرآن با صداي خوش و درخواست قرائت از افراد خوش صدا و گوش دادن به آن ....................................................................... 565 -183 باب: تشویق به قرائت برخی از سوره ها و آیه هاي مشخص ................... 574 -184 باب: مستحب بودن جمع شدن براي تلاوت قرآن ................................. 609 -185 باب: فضیلت وضو ............................................................................... 614 -186 باب: فضیلت اذان ................................................................................ 634
 9. 9. -81 باب: نهی از درخواست امارت و بهتر بودن دوري از مسؤولیت ها در صورتی که نیازي به او نباشد یا او را انتخاب نکرده باشند الله متعال می فرماید: ﴿تِلۡ ˑ ƅ كَ ٱَّ ارُ ٱ خرِةَ َُۡعلَه الَِِّينَ َيرُِ ˱Ɓ دُونَ ع لُ وُ ِٱ َۡǍ ˊ Ɇ ƅ ȓ Ƒ ض وََفسَ اَ ˖ Ȑ دۚ [ ٨٣ ٨٣وَ ٱلۡ ǻ ɿ َ قِبَةُ لِلۡ مُتَّقَِ﴾ [القصص: این، سراي آخرت است که آن را براي کسانی قرار می دهیم که خواهان فساد و برتري در زمین نیستند. و فرجام نیک از آن پرهیزگاران است. ياَ عَبدَ » : قال: قال ﻟِﻲ رسولُ الله  ٦٧٩ - وعن أﺑﻲ سعيد عبد الرﺣﻤنِ بن سَمُرةَ ُ لَةٍ أ ن ɉ عنتَ علَيها، و َ ِ مسأ ƷْȮ عْطِيتَها عَن َ ُ َ سَأ ȸ الرَّﺣﻤن بنَ سمُرَةَ! لا لِ الإمارَةَ، فَإنَّكَ إن أ ْ ا مِنهَا، فَأ Ʒ ها خًَƷ يت غَ تِ َ َ لةٍ ǐ وُﻛﻠِتَ إﻟﻴَْها، و ɉ ذَا حَلفَْتَ ﻋَﻠﻰ يمٍَِ، فَرَأ ُ أ عطِيتَها عَن مسأ ( متفقٌ علیه]( 1 ] .« ِرْ عَن يمَينكَِ

×